Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kv3 2009

460 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kv3 2009

 1. 1. SKF – Niomånadersrapport 2009 Tom Johnstone, vd och koncernchef: ”Mot bakgrund av påtagligt lägre försäljning och tillverkning under kvartalet levererade koncernen ett bra resultat och ännu en gång ett mycket starkt kassaflöde. Omstruktureringar och kostnadsminskningar, tillsammans med kortare arbetstid, ger bra effekt. Under tredje kvartalet påverkades vår försäljning och tillverkning positivt av den goda utvecklingen inom fordonsverksamheten, främst på grund av stimulanspaket till bilindustrin. Efterfrågan inom vår industriverksamhet fortsatte dock att försvagas. För fjärde kvartalet ser vi sekventiellt en liten förbättring i efterfrågan, men jämfört med föregående år kommer det fortfarande vara påtagligt negativt. Det är svårt att förutse vilka de potentiella negativa effekterna blir när vissa stimulanspaket till bilindustrin avslutas och vår efterfrågan kan eventuellt påverkas av detta under kvartalet. Våra ansträngningar att ytterligare sänka kostnaderna i verksamheten fortsätter.” Kv3 Kv3 År till dato År till dato 2009 2008 2009 2008 Försäljning, Mkr 13 324 15 381 42 340 47 054 Rörelseresultat, Mkr 957 2 085 2 199 6 260 Rörelsemarginal, % 7,2 13,6 5,2 13,3 Rörelsemarginal exkl. omstrukturering, % 8,7 13,6 7,3 13,3 Resultat före skatt, Mkr 689 1 859 1 532 5 761 Nettoresultat, Mkr 483 1 257 1 200 3 922 Resultat per aktie, kr 1,01 2,67 2,56 8,39 Försäljningsminskningen på 13,4% under kvartalet, uttryckt i kronor, kan hänföras till: volym -24,9%, struktur 1,2%, pris/mix 3,7% och valutaeffekter 6,6%. För de första nio månaderna kan minskningen på 10,0%, uttryckt i kronor, hänföras till: volym -27,6%, struktur 1,3%, pris/mix 5,5% och valutaeffekter 10,8%. Kvartalet inkluderade kostnader för omstruktureringsaktiviteter på cirka 200 Mkr, av vilka cirka 175 Mkr hänför sig till program som offentliggjordes under andra kvartalet. För de första nio månaderna uppgår kostnaderna till cirka 875 Mkr. Ej kassapåverkande poster i kvartalet uppgår till cirka 70 Mkr, för de första nio månaderna uppgår de till cirka 135 Mkr. Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2009 Försäljningsutveckling jämfört med fjärde kvartalet föregående år Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli påtagligt lägre för koncernen totalt, samt i Europa och Nordamerika. I Asien förväntas det bli oförändrat och i Latinamerika något högre. Det förväntas bli oförändrat för Automotive Division, men påtagligt lägre för Industrial Division och Service Division. Försäljningsutveckling jämfört med tredje kvartalet i år Efterfrågan förväntas bli något högre för SKF-koncernen totalt. Det förväntas bli relativt oförändrat i Europa och Nordamerika och något högre i Asien och Latinamerika. Det förväntas bli relativt oförändrat för Automotive Division, men något högre för både Service Division och Industrial Division. Tillverkningsnivå Tillverkningsnivån kommer att vara påtagligt lägre år över år och något högre jämfört med tredje kvartalet.
 2. 2. Sidan 2 av 14 Finansiella fakta 30 september 30 juni 30 september Nyckelsiffror 2009 2009 2008 Varulager i % av årsförsäljningen 20,6 22,9 21,9 Avkastning på sysselsatt kapital för 12-månadersperioden, %* 10,2 13,4 26,6 Avkastning på eget kapital för 12-månadersperioden, %* 10,5 14,7 28,4 Soliditet, %* 33,5 34,6 33,7 Skuldsättningsgrad, %* 52,9 51,1 49,2 Nettoskuldsättning/eget kapital, %* 78,9 80,4 81,3 Registrerat antal anställda per den 30 september 41 756 42 422 45 035 * 2008 har räknats om på grund av förändrad redovisningsprincip IAS 19 Ersättningar till anställda. Kassaflödet, efter investeringar och före finansiella poster, var 1 359 Mkr (-526) för tredje kvartalet och 4 307 Mkr (215) för de första nio månaderna 2009. Kassaflödet inkluderar betalning för förvärv och minoritetsintressen på 16 Mkr under kvartalet och 239 Mkr för de första nio månaderna. Varulager, i lokala valutor, minskade med cirka 900 Mkr jämfört med andra kvartalet 2009. Finansnetto för tredje kvartalet 2009 var -268 Mkr (-226). Finansnettot påverkades negativt på grund av valutaförluster hänförbara till värdering av kontrakt och andra finansiella poster. Finansnetto för de första nio månaderna var -667 Mkr (-499), inklusive omvärdering av aktieswapar som uppgick till -5 Mkr (-10). Valutakurserna, inklusive omräkningseffekter och effekter från transaktionsflöden, hade en positiv effekt på SKFs rörelseresultat med cirka 250 Mkr under tredje kvartalet och cirka 750 Mkr under de första nio månaderna. Utifrån nuvarande antaganden och valutakurser förväntas det bli en begränsad effekt under fjärde kvartalet. Utvecklingen under tredje kvartalet Försäljningen i lokala valutor var påtagligt lägre för koncernen, jämfört med föregående år. Den var påtagligt lägre i Europa och Nordamerika, lägre i Asien, något lägre i Latinamerika och relativt oförändrad i Mellanöstern och Afrika. Tillverkningsnivån var lägre än försäljningen för koncernen, vilket resulterade i en ytterligare minskning av varulagren. SKF invigde sin utbyggnad av Dalianfabriken i Kina, vilket gör att den totala investeringen uppgår till 1,1 miljarder kronor och kommer att fördubbla produktionskapaciteten när det är helt klart. I september lanserade SKF elva nya lösningar som bland annat hjälper kunder att öka driftsäkerheten hos produktionsutrustning, minska underhållskostnader och miljöpåverkan. Lösningarna, som omfattar alla fem plattformarna, inkluderar ställdon för utrustning till tunga arbetsfordon, en enhet för att säkerställa kvaliteten på smörjolja inom gruv-, cement- massa- och pappersindustrier, tätningslösningar till gruv- och mineralbearbetningsindustrier, samt ett
 3. 3. Sidan 3 av 14 utökat sortiment av tätade sfäriska rullager. Även ett serviceprogram för certifierade pumpreparatörer lanserades. SKF undertecknade en avsiktsförklaring om strategiskt partnerskap med Sinovel Wind Co Ltd, vilket kommer att innebära optimering av servicesystem för leverantörskedjan, utbildning och utveckling av personal, teknisk utveckling och konstruktion, samt resursstyrning. I samband med detta undertecknade SKF en rad kontrakt till ett värde överstigande 330 miljoner kronor avseende huvudaxellager och tätningssystem för vindturbiner på 3 MW. SKF undertecknade ett serviceavtal med Transocean värt 10 miljoner kronor som täcker in driftsäkerhetstjänster för 59 av Transoceans borrplattformar som ligger i Nordsjön, Medelhavet, Kaspiska havet samt utanför Afrikas västkust. SKF blev för tredje gången vald till branschledare inom sektorn för teknisk industri i Dow Jones hållbarhetsindex (DJSI) 2009. SKF har inkluderats i indexet sedan det startade år 2000. SKF blev också invald i FTSE4Good Index Series, för nionde året i rad. Omstrukturering Sedan tredje kvartalet 2008 har cirka 4 400 personer lämnat koncernen, av vilka 2 500 personer var en del av tidigare omstruktureringsprogram och 1 900 lämnade som ett resultat av andra genomförda aktiviteter. Besparingar från dessa omstruktureringsaktiviteter och minskning av anställda, som började under tredje kvartalet 2008, beräknas att årligen bli cirka 800 Mkr från mitten av 2010 när det är helt genomfört. Cirka 14 000 personer arbetar kortare arbetstid, i program understödda av myndigheter eller enligt olika överenskommelser mellan SKF och personalen. Industrial Division Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 339 Mkr (1 021), vilket gav en rörelsemarginal på 5,3% (12,6) på försäljningen inkl. intern försäljning. Kvartalet inkluderade kostnader för omstruktureringsaktiviteter på cirka 35 Mkr (0). Rörelseresultatet för de första nio månaderna uppgick till 1 313 Mkr (3 042), vilket gav en rörelsemarginal på 6,1% (12,3) på försäljningen inkl. intern försäljning. De första nio månaderna inkluderade kostnader för omstruktureringsaktiviteter på cirka 105 Mkr (0). Försäljningen inkl. intern försäljning under kvartalet var 6 449 Mkr (8 114) och för de första nio månaderna 21 658 Mkr (24 790). Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 4 315 Mkr (5 500) och för de första nio månaderna 14 853 Mkr (16 711). Minskningen på 21,5% för kvartalet kan hänföras till: organisk tillväxt -28,6%, struktur 0,1% och valutaeffekter 7,0%. För de första nio månaderna kan minskningen på 11,1% hänföras till: organisk tillväxt -22,9%, struktur -0,1% och valutaeffekter 11,9%. Försäljningen, i lokala valutor, var påtagligt lägre inom alla geografiska områden under tredje kvartalet. Försäljningsminskningen till flygindustrin tilltog under kvartalet. Försäljningen till den tunga industrin, såsom massa-, pappers-, stål-, gruv- och metallbearbetningsindustrin sjönk ytterligare. Försäljningen till allmän industri och energi har stabiliserats, och försäljningen till industrin för passagerartåg fortsatte att utvecklas väl.
 4. 4. Sidan 4 av 14 Service Division Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 629 Mkr (823), vilket gav en rörelsemarginal på 13,2% (15,0). Kvartalet inkluderade kostnader för omstruktureringsaktiviteter på cirka 10 Mkr (0). Rörelseresultatet för de första nio månaderna uppgick till 1 871 Mkr (2 281), vilket gav en rörelsemarginal på 12,4% (14,1). De första nio månaderna inkluderade kostnader för omstruktureringsaktiviteter på cirka 20 Mkr (0). Försäljningen inkl. intern försäljning under kvartalet var 4 779 Mkr (5 501) och för de första nio månaderna 15 032 Mkr (16 226). Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 4 701 Mkr (5 393) och för de första nio månaderna 14 763 Mkr (15 909). Minskningen på 12,8% för kvartalet kan hänföras till: organisk tillväxt -18,5%, struktur 0% och valutaeffekter 5,7%. För de första nio månaderna kan minskningen på 7,2% hänföras till: organisk tillväxt -17,2%, struktur 0% och valutaeffekter 10%. Försäljningen, i lokala valutor, var påtagligt lägre i Europa, Asien och Nordamerika under tredje kvartalet. I Latinamerika var försäljningen lägre. Automotive Division Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 20 Mkr (306), vilket gav en rörelsemarginal på 0,4% (5,7). Kvartalet inkluderade kostnader för omstruktureringsaktiviteter på cirka 150 Mkr (0). Rörelseresultatet för de första nio månaderna uppgick till -892 Mkr (1 090), vilket gav en rörelsemarginal på -6,2% (6,4). De första nio månaderna inkluderade kostnader för omstruktureringsaktiviteter på cirka 745 Mkr (0). Försäljningen inkl. intern försäljning under kvartalet var 4 831 Mkr (5 342) och för de första nio månaderna 14 358 Mkr (17 151). Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 4 068 Mkr (4 371) och för de första nio månaderna 11 941 Mkr (14 107). Minskningen på 6,9% för kvartalet kan hänföras till: organisk tillväxt -14,0%, struktur 0,4% och valutaeffekter 6,7%. För de första nio månaderna kan minskningen på 15,4% hänföras till: organisk tillväxt -25,6%, struktur 0,5% och valutaeffekter 9,7%. Försäljningen, i lokala valutor, under tredje kvartalet var påtagligt lägre till tillverkare av personbilar, lätta lastvagnar och tunga lastvagnar i Europa och Nordamerika, men påtagligt högre i Asien. Försäljningen till den elektriska industrin i Europa var påtagligt lägre. Försäljningen till tillverkare av tvåhjulingar var relativt oförändrad i Asien. Försäljningen till fordonseftermarknaden var i sin helhet relativt oförändrad med något högre försäljning i Europa och relativt oförändrad försäljning i Nordamerika. Föregående bedömning av marknadsutsikter Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2009 Jämfört med föregående år förväntas efterfrågan på SKFs produkter och tjänster bli påtagligt lägre för SKF-koncernen totalt under tredje kvartalet, jämfört med tredje kvartalet föregående år, samt för alla divisioner och inom alla geografiska områden. Jämfört med andra kvartalet och säsongsjusteringar, förväntas efterfrågan bli relativt oförändrad för SKF-koncernen totalt. Den förväntas bli lägre i Europa, relativt oförändrad i Nordamerika samt något högre i Asien och Latinamerika. Den förväntas bli något högre för Automotive Division, relativt oförändrad för Service Division och något lägre för Industrial Division. Tillverkningsnivån kommer att vara påtagligt lägre år över år och relativt oförändrad jämfört med andra kvartalet.
 5. 5. Sidan 5 av 14 Händelser under föregående kvartal SKF − erhöll ett kontrakt för leverans av koniska rullager till Guangdong Fuwa Engineering Manufacturing Co Ltd. Kontraktet löper på tre år och är av ett värde på upp till 4,5 miljoner US-dollar per år. − erhöll en order på axelboxar och lager för drivsystem till CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co., Ltd. ZELC. Ordern är värd 14 miljoner euro. − invigde en ny SKF Solution Factory i Turin, Italien. − undertecknade ett kontrakt med Cambridgeuniversitetets institution för materialvetenskap och metallurgi för att etablera SKF University Technology Centre on Steels vid universitet i Cambridge. − erhöll en beställning från Guohua Energy Investment Co. Ltd. i Beijing, Kina, på SKF WindCon online-baserade tillståndsövervakningssystem samt andra relaterade tjänster. − undertecknade ett långtidskontrakt för leverans av lager till en av världens största motorcykeltillverkare, Hero Honda i Indien. − förvärvade de återstående 49% av aktierna i Macrotech Polyseal Inc, numera SKF Polyseal Inc., i Salt Lake City, USA, som en följd av de tidigare förvärvade 51% i april 2006. − i samarbetade med den tjeckiska polismyndigheten gjorde en razzia och beslagtog mer än 30 ton förfalskade SKF-lager. − återköpte 118 miljoner euro av det utestående obligationslånet på 250 miljoner euro som förfaller 2010. Risker och osäkerheter i verksamheten SKF-koncernen har verksamhet i många olika industri- och fordonssegment, såväl som geografiska segment, som befinner sig på olika stadier i konjunkturcykeln. En generell ekonomisk nedgång på global nivå eller i en av världens ledande ekonomier kan minska efterfrågan på koncernens produkter, lösningar och tjänster under en period. Dessutom kan terrorism och andra oroligheter såväl som störningar på världens finansmarknader ha en negativ effekt på efterfrågan på koncernens produkter och tjänster. SKF-koncernen är utsatt för både transaktionsexponering och exponering för omräkning till svenska kronor. För de kommersiella flödena är SKF-koncernen främst exponerad för US- dollarn och US-dollarrelaterade valutor. Då merparten av vinsten görs utanför Sverige är koncernen dessutom exponerad för omräkning i alla större valutor. Moderbolaget utför tjänster av koncerngemensam karaktär. Moderbolagets finansiella ställning är beroende av dotterbolagens finansiella ställning och utveckling. En allmän nedgång i efterfrågan på koncernens produkter och tjänster kan betyda lägre vinstutdelning till moderbolaget såväl som behov av nedskrivningar av värden av dotterbolagens aktier. Framtidsinriktad information Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på SKF-ledningens nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer som omnämns i förvaltningsberättelsen i SKFs senaste årsredovisning
 6. 6. Sidan 6 av 14 (tillgänglig på www.skf.com) under avsnitten ”Viktigaste faktorer som påverkar det finansiella resultatet”, ”Finansiella risker” och ”Känslighetsanalys” samt i denna kvartalsrapport under avsnittet ”Risker och osäkerheter i verksamheten”. Göteborg den 19 oktober 2009 Aktiebolaget SKF (publ.) Tom Johnstone Vd och koncernchef Presentation På SKFs webbplats http://investors.skf.com/ (välj Presentationer). Telefonkonferens (på engelska) Den 20 oktober kl. 9.00, tel. 08-5052 0114. Vänligen använd inte högtalartelefon, då det kan påverka ljudet negativt. Det finns också möjlighet att lyssna på telefonkonferensen via SKFs webbplats http://investors.skf.com/ Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 20 oktober 2009.
 7. 7. Sidan 7 av 14 Bilagor: Finansiella rapporter 1. Koncernens resultaträkningar 2. Koncernens rapporter över totalresultat och koncernens förändringar av eget kapital 3. Koncernens balansräkningar 4. Koncernens kassaflödesanalyser Övrig finansiell information 5. Finansiell information - helårs- och kvartalsvärden 6. Segmentsinformation - helårs- och kvartalsvärlden 7. Moderbolagets resultaträkningar, balansräkningar och fotnoter SKFs koncernredovisning baseras på International Financial Reporting Standards sådana de antagits av EU. SKF-koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporterna som i SKFs Årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning 2008, förutom det som beskrivs i SKF rapport första kvartalet 2009 och halvårsrapporten 2009. Koncernens kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS34. Rapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2.2. Rapporten har inte granskats av företagets revisorer. SKFs bokslutskommuniké 2009 kommer att publiceras torsdagen den 28 januari 2010. SKF håller ordinarie årsstämma torsdagen den 29 april 2010 i Göteborg. Ytterligare information lämnas av: Ingalill Östman, Group Communication tel: 031-3373260, 0706-973260, e-post: ingalill.ostman@skf.com Marita Björk, Investor Relations tel: 031-3371994, 0705-181994, e-post: marita.bjork@skf.com Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, org.nr. 556007-3495, tel: 031-3371000, fax: 031-3372832, www.skf.com
 8. 8. Sidan 8 av 14 Bilaga 1 KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR (Mkr) Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept 2009 2008 2009 2008 Försäljning 13 324 15 381 42 340 47 054 Kostnad för sålda varor -10 475 -11 420 -33 975 -34 806 Bruttoresultat 2 849 3 961 8 365 12 248 Försäljnings- och administrationskostnader -1 851 -1 914 -6 077 -6 020 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader - -37 37 -76 31 netto Resultat från gemensamt styrda företag och intresseföretag -4 1 -13 1 Rörelseresultat 957 2 085 2 199 6 260 Rörelsemarginal, % 7,2 13,6 5,2 13,3 Finansiella intäkter och kostnader - netto -268 -226 -667 -499 Resultat före skatt 689 1 859 1 532 5 761 Skatter -206 -602 -332 -1 839 Periodens resultat 483 1 257 1 200 3 922 Periodens resultat hänförligt till Aktieägare i moderbolaget 462 1 217 1 166 3 819 Minoritetsintressen 21 40 34 103 Resultat i kronor per aktie efter skatt* 1,01 2,67 2,56 8,39 Resultat i kronor per aktie efter utspädning* 1,01 2,67 2,56 8,38 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 534 696 1 470 1 818 Registrerat antal anställda 41 756 45 035 41 756 45 035 Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 12-månadersperioden, %** 10,2 26,6 10,2 26,6 * Resultat i kronor per aktie efter skatt, före och efter utspädning, är beräknade på periodens resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget. ** 2008 har räknats om på grund av förändrad redovisningsprincip IAS 19 Ersättningar till anställda. ANTAL AKTIER Totalt antal aktier 455 351 068 455 351 068 455 351 068 455 351 068 - varav A-aktier 45 521 004 48 246 034 45 521 004 48 246 034 - varav B-aktier 409 830 064 407 105 034 409 830 064 407 105 034 Totalt antal aktier efter utspädning 455 351 068 455 773 840 455 351 068 455 773 840 Totalt genomsnittligt antal aktier efter utspädning 455 351 068 455 796 541 455 370 359 455 894 943
 9. 9. Sidan 9 av 14 Bilaga 2 KONCERNENS RAPPORTER ÖVER TOTALRESULTAT (Mkr) Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept 2009 2008 2009 2008 Periodens resultat 483 1 257 1 200 3 922 Övrigt totalresultat Periodens omräkningsdifferenser -1 404 1 025 -1 254 387 Finansiella tillgångar som kan säljas -47 -5 55 -225 Kassaflödessäkringar 63 -111 223 -44 Aktuariella vinster och förluster -756 -742 -813 -1 674 Skatt hänförlig till övrigt totalresultat 150 330 97 618 Övrigt totalresultat, netto -1 994 497 -1 692 -938 Periodens totalresultat -1 511 1 754 -492 2 984 Periodens totalresultat hänförligt till Aktieägare i moderbolaget -1 462 1 647 -457 2 899 Minoritetsintressen -49 107 -35 85 KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL (Mkr) September 2009 September 2008 Ingående balans 1 januari 19,689 18,355 Förändring av redovisningsprinciper - 654 Periodens totalresultat -492 2,984 Inlösen av optioner och kostnader för aktieprogram, netto -6 2 Övrigt, inklusive transaktioner med minoritetsägare -205 35 Inlösen av egna aktier - -2,277 Totala utdelningar -1,628 -2,327 Utgående balans eget kapital 17,358 17,426
 10. 10. Sidan 10 av 14 Bilaga 3 KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR (Mkr)* September 2009 December 2008 Goodwill 2 697 3 119 Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 280 1 535 Materiella anläggningstillgångar 13 656 14 556 Uppskjutna skattefordringar 1 633 1 342 Övriga materiella anläggningstillgångar 1 379 1 366 Anläggningstillgångar 20 645 21 918 Varulager 12 076 15 204 Kundfordringar 9 260 11 041 Övriga kortfristiga fordringar 3 388 3 310 Övriga kortfristiga finansiella tillgångar 6 521 4 627 Omsättningstillgångar 31 245 34 182 SUMMA TILLGÅNGAR 51 890 56 100 Eget kapital hänförligt till aktieägare i AB SKF 16 551 18 750 Eget kapital hänförligt till minoritetsintressen 807 939 Långfristiga finansiella skulder 10 915 12 809 Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 6 831 6 356 Uppskjutna skatteskulder 945 1 210 Övriga långfristiga skulder och avsättningar 1 632 1 738 Långfristiga skulder 20 323 22 113 Leverantörsskulder 3 658 4 841 Kortfristiga finansiella skulder 1 961 899 Övriga kortfristiga skulder och avsättningar 8 590 8 558 Kortfristiga skulder 14 209 14 298 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51 890 56 100 * 2008 har räknats om på grund av förändrad redovisningsprincip IAS 19 Ersättningar till anställda.
 11. 11. Sidan 11 av 14 Bilaga 4 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYSER* (Mkr) Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept 2009 2008 2009 2008 Operativa aktiviteter: Rörelseresultat 957 2 085 2 199 6 260 Avskrivningar och nedskrivningar 591 454 1 668 1 328 Nettoförlust/vinst (-) vid försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar, aktier och andelar, verksamheter och tillgångar som innehas för försäljning 5 -8 14 -56 Skatter -281 -706 -841 -2 046 Övrigt inklusive ej kassapåverkande poster -341 -44 384 -248 Förändring av rörelsekapital 992 -626 2 609 -2 283 Nettokassaflöde från rörelsen 1 923 1 155 6 033 2 955 Investeringsaktiviteter: Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar, verksamheter och aktier och andelar -565 -1 757 -1 739 -2 958 Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar, verksamheter, aktier och andelar, tillgångar som innehas för försäljning samt förtida likvidationsbetalning 1 76 13 218 Nettokassaflöde från investeringsaktiviteter -564 -1 681 -1 726 -2 740 Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering 1 359 -526 4 307 215 Finansieringsaktiviteter: Förändring av kortfristiga och långfristiga lån 18 362 30 3 605 Betalning av finansiella leasingskulder -7 1 -6 15 Inlösen - - - -2 277 Utdelning - -1 -1 628 -2 327 Investeringar i kortfristiga finansiella tillgångar -1 156 -75 -2 662 -282 Försäljning av kortfristiga finansiella tillgångar 792 127 1 020 687 Nettokassaflöde från finansieringsaktiviteter -353 414 -3 246 -579 NETTOKASSAFLÖDE 1 006 -112 1 061 -364 Förändringar i likvida medel: Likvida medel 1 juli/1 januari 2 852 2 621 2 793 2 946 Kassaflödeseffekt, exkl. förvärvade verksamheter 1 006 -112 1 061 -364 Kassaflödeseffekt förvärvade verksamheter 0 0 0 0 Valutakurseffekter -97 148 -93 75 Likvida medel 30 september 3 761 2 657 3 761 2 657 Förändring av Ingående Valuta- Kassa- Förvärvda/ Icke kassa- Utgående räntebärande nettoskuld balans kurs- påverkande sålda verk- påverkande balans 1 jan effekt förändringar samheter förändringar 30 sept 2009 2009 Lån, lång- och kortfristiga 13 447 -798 30 - -9 12 670 Ersättningar till anställda efter avslutad anställning, netto 6 323 -483 -352 - 1 316 6 804 Övriga finansiella tillgångar -1 168 67 -1 642 - 0 -2 743 Likvida medel -2 793 93 -1 061 - 0 -3 761 Räntebärande nettoskuld 15 809 -1 121 -3 025 - 1 307 12 970 * Vissa omklassificeringar har gjorts i kassaflödesanalysen. Analysen börjar nu med rörelseresultat istället för resultat före skatt. Vidare har investeringar i och försäljning av kortfristiga finansiella tillgångar, vilka utgör en del av koncernens finansieringsprogram, klassificerats som finansierings- istället för investeringsaktiviteter. Dessa omklassificeringar har inte haft någon effekt på nettokassaflödet. För jämförbarhet har 2008 räknats om i enlighet med detta.
 12. 12. Sidan 12 av 14 Bilaga 5 KONCERNENS FINANSIELLA INFORMATION - HELÅRS- OCH KVARTALSVÄRDEN (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) År till Helår dato 1/08 2/08 3/08 4/08 2008 1/09 2/09 3/09 2009 Försäljning 15 596 16 077 15 381 16 307 63 361 14 849 14 167 13 324 42 340 Kostnad för sålda varor -11 526 -11 860 -11 420 -12 269 -47 075 -11 844 -11 656 -10 475 -33 975 Bruttoresultat 4 070 4 217 3 961 4 038 16 286 3 005 2 511 2 849 8 365 Bruttomarginal, % 26,1 26,2 25,8 24,8 25,7 20,2 17,7 21,4 19,8 Försäljnings- och administrationsomkostnader -1 983 -2 123 -1 914 -2,523 -8 543 -2 219 -2 007 -1 851 -6 077 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader - netto -44 38 37 -65 -34 -14 -25 -37 -76 Resultat från gemensamt styrda företag och intresseföretag -3 3 1 - 1 -4 -5 -4 -13 Rörelseresultat 2 040 2 135 2 085 1 450 7 710 768 474 957 2 199 Rörelsemarginal, % 13,1 13,3 13,6 8,9 12,2 5,2 3,4 7,2 5,2 Finansiella intäkter och kostnader - netto -116 -157 -226 -343 -842 -237 -162 -268 -667 Resultat före skatt 1 924 1 978 1 859 1 107 6 868 531 312 689 1 532 Vinstmarginal före skatt, % 12,3 12,3 12,1 6,8 10,8 3.6 2,2 5,2 3,6 Skatter -628 -609 -602 -288 -2 127 -137 11 -206 -332 Periodens resultat 1 296 1 369 1 257 819 4 741 394 323 483 1 200 Periodens resultat hänförligt till Aktieägare i moderbolaget 1 261 1 341 1 217 797 4,616 390 314 462 1 166 Minoritetsintressen 35 28 40 22 125 4 9 21 34 Resultat i kronor per aktie efter skatt* 2,77 2,95 2,67 1,75 10,14 0,86 0,69 1,01 2,56 Resultat i kronor per aktie efter utspädning* 2,77 2,94 2,67 1,75 10,13 0,86 0,69 1,01 2,56 Utdelning i kronor per aktie - 5,00 - - 5,00 - 3,50 - 3,50 Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 12-månaders- perioden, % *** 26,2 26,6 26,6 24,0 24,0 18,7 13,4 10,2 10,2 Skuldsättningsgrad, %** *** 38,2 49,0 49,2 50,1 50,1 50,1 51,1 52,9 52,9 Soliditet, %*** 39,8 32,3 33,7 35,1 35,1 35,9 34,6 33,5 33,5 Substansvärde per aktie, kr* *** 40 33 36 41 41 43 40 36 36 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 538 584 696 713 2 531 494 442 534 1 470 Registrerat antal anställda 42 944 43 158 45 035 44 799 44 799 43 653 42 422 41 756 41 756 * Resultat i kronor per aktie efter skatt, före och efter utspädning, samt substansvärde per aktie är beräknade på periodens resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget. ** Kort- och långfristiga lån plus avsättningar till anställda efter avslutad anställning, netto, i procent av summan av kort- och långfristiga lån, avsättningar till anställda efter avslutad anställning, netto, och eget kapital, allt beräknat vid kvartalets/årets slut. *** 2008 har räknats om på grund av förändrad redovisningsprincip IAS 19 Ersättningar till anställda.
 13. 13. Sidan 13 av 14 Bilaga 6 SEGMENTSINFORMATION - HELÅRS- OCH KVARTALSVÄRDEN (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) År till Helår dato 1/08 2/08 3/08 4/08 2008 1/09 2/09 3/09 2009 Industrial Division Försäljning 5 535 5 676 5 500 6 151 22 862 5 752 4 786 4 315 14 853 Försäljning inkl. intern försäljning 8 256 8 420 8 114 8 940 33 730 8 138 7 071 6 449 21 658 Rörelseresultat 1 026 995 1 021 1 001 4 043 623 351 339 1 313 Rörelsemarginal* 12,4% 11,8% 12,6% 11,2% 12,0% 7,7% 5,0% 5,3% 6,1% Rörelsemarginal exkl. omstrukturering* 12,4% 11,8% 12,6% 12,1% 12,2% 7,9% 5,6% 5,8% 6,5% Tillgångar och skulder, netto 14 351 14 809 15 959 18 098 18 098 18 725 17 416 15 934 15 934 Registrerat antal anställda 18 765 18 890 19 195 19 166 19 166 18 766 18 380 17 844 17 844 Service Division Försäljning 5 099 5 417 5 393 5 998 21 907 5 060 5 002 4 701 14 763 Försäljning inkl. intern försäljning 5 210 5 515 5 501 6 092 22 318 5 167 5 086 4 779 15 032 Rörelseresultat 685 773 823 1 045 3 326 601 641 629 1 871 Rörelsemarginal* 13,1% 14,0% 15,0% 17,2% 14,9% 11,6% 12,6% 13,2% 12,4% Rörelsemarginal exkl. omstrukturering* 13,1% 14,0% 15,0% 17,2% 14,9% 11,6% 12,8% 13,4% 12,6% Tillgångar och skulder, netto 5 149 5 435 5 521 5 668 5 668 5 471 5 335 4 734 4 734 Registrerat antal anställda 5 655 5 817 5 906 6 018 6 018 5 941 5 824 5 762 5 762 Automotive Division Försäljning 4 864 4 872 4 371 3 779 17 886 3 747 4 126 4 068 11 941 Försäljning inkl. intern försäljning 5 889 5 920 5 342 4 699 21 850 4 601 4 926 4 831 14 358 Rörelseresultat 381 403 306 -544 546 -441 -471 20 -892 Rörelsemarginal* 6,5% 6,8% 5,7% -11,6% 2,5% -9,6% -9,6% 0,4% -6,2% Rörelsemarginal exkl. omstrukturering* 6,5% 6,8% 5,7% -6,3% 3,6% -6,2% -0,7% 3,5% -1,0% Tillgångar och skulder, netto 8 791 9 060 9 911 10 070 10 070 10 426 9 195 8 229 8 229 Registrerat antal anställda 15 828 15 737 15 713 15 256 15 256 14 612 14 024 14 047 14 047 Tidigare publicerade siffror har för jämförbarhet räknats om för att överensstämma med den aktuella organisationen 2009. Vissa affärsområden har flyttats mellan divisionerna och mellan övriga verksamheter och divisionerna. * Rörelsemarginal är beräknad på försäljning inkl. intern försäljning. Avstämning av koncernens resultat före skatt Jan-sept 2009 Jan-sept 2008 Rörelseresultat: Industrial Division 1 313 3 042 Service Division 1 871 2 281 Automotive Division -892 1 090 Övrig verksamhet utanför divisionerna 115 68 Ofördelade koncerngemensamma aktiviteter och justeringar, netto -208 -221 Finansnetto -667 -499 Koncernens resultat före skatt 1 532* 5 761 * Inklusive cirka 875 Mkr i omstruktureringsaktiviteter.
 14. 14. Sidan 14 av 14 Bilaga 7 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR (Mkr) Not Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept 2009 2008 2009 2008 Försäljning 397 407 1 176 1 200 Kostnad för sålda tjänster -397 -407 -1 176 -1 200 Bruttoresultat 0 0 0 0 Administrationskostnader 8 -31 -83 -126 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader - netto 12 -3 -1 -4 Rörelseresultat 20 -34 -84 -130 Finansiella intäkter och kostnader - netto 1 708 1 338 2 670 3 897 Resultat före skatt 728 1 304 2 586 3 767 Skatter 22 30 46 80 Periodens resultat 750 1 334 2 632 3 847 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGAR (Mkr) Not September 2009 September 2008 Aktier och andelar i dotterbolag 17 380 14 037 Fordringar hos dotterföretag 10 503 11 457 Övriga anläggningstillgångar 427 382 Anläggningstillgångar 28 310 25 876 Fordringar hos dotterbolag 2 346 1 102 Övriga fordringar 366 362 Omsättningstillgångar 2 712 1 464 SUMMA TILLGÅNGAR 31 022 27 340 Eget kapital 2 9 348 7 988 Obeskattade reserver 1 095 1 120 Avsättningar 168 149 Långfristiga skulder 10 501 11 266 Kortfristiga skulder 9 910 6 817 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 31 022 27 340 Ställda säkerheter 0 0 Ansvarsförbindelser 4 3 Not 1. Finansiella intäkter och kostnader - netto Nettoförändringen i finansiella intäkter och kostnader 2009 är främst hänförlig till minskade utdelningar från dotterbolag. Not 2. Eget kapital (Mkr) September 2009 September 2008 Ingående balans 1 januari 8 258 8 915 Utdelningar till aktieägare -1 594 -2 277 Inlösen av egna aktier - -2 277 Periodens resultat 2 632 3 847 Övriga förändringar 52 -220 Utgående balans eget kapital 9 348 7 988

×