Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bokslutskommunike 2009

680 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bokslutskommunike 2009

 1. 1. SKF – Bokslutskommuniké 2009 Tom Johnstone, vd och koncernchef: ”SKF levererade ett starkt kassaflöde för kvartalet och ett rekordstarkt kassaflöde för helåret. Vår rörelsemarginal för kvartalet var 7.2%, tack vare de stora kostnadsminskningar som gjorts i verksamheten. Efterfrågan förbättrades något under kvartalet, men var fortfarande betydligt lägre än för ett år sedan. Fler åtgärder vidtogs för att ytterligare anpassa produktionsstruktur och kostnader till den lägre efterfrågan. För 2010 ser vi en något högre efterfrågan i första kvartalet både sekventiellt och jämfört med första kvartalet 2009. Eftersom efterfrågan fortfarande är svår att förutse kommer vi att fortsätta anpassa vår kostnadsstruktur, samtidigt som vi intensifierar våra aktiviteter inom tillväxtområden samt utvecklar nya erbjudanden med fokus på energieffektivitet och miljö.” Kv4 Kv4 År till dato År till dato 2009 2008 2009 2008 Försäljning, Mkr 13 887 16 307 56 227 63 361 Rörelseresultat, Mkr 1 004 1 450 3 203 7 710 Rörelsemarginal, % 7,2% 8,9% 5,7% 12,2% Rörelsemarginal exkl. omstrukturering, % 10,1% 11,0% 8,0% 12,7% Resultat före skatt, Mkr 765 1 107 2 297 6 868 Nettoresultat, Mkr 505 819 1 705 4 741 Resultat per aktie, kr 1,05 1,75 3,61 10,14 Försäljningsminskningen på 14,8% under kvartalet, uttryckt i kronor, kan hänföras till: volym -14,1%, struktur 0,4%, pris/mix 0,3% och valutaeffekter -1,4%. För hela året kan minskningen på 11,3%, uttryckt i kronor, hänföras till: volym -24,3%, struktur 1,0%, pris/mix 4,3% och valutaeffekter 7,7%. Kvartalet inkluderade kostnader för omstruktureringsaktiviteter på cirka 400 Mkr, av vilka cirka 350 Mkr hänför sig till program som offentliggjordes under fjärde kvartalet. För hela året uppgår kostnaderna till cirka 1 275 Mkr, av vilka cirka 135 Mkr är nedskrivningar. Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning på 3,50 (3,50) kronor per aktie. Marknadsutsikter för första kvartalet 2010 Försäljningsutveckling jämfört med första kvartalet föregående år Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något högre för koncernen totalt. I Europa och Nordamerika förväntas den bli något lägre och i Asien och Latinamerika påtagligt högre. Den förväntas bli påtagligt lägre för Industrial Division, något högre för Service Division och påtagligt högre för Automotive Division. Försäljningsutveckling jämfört med fjärde kvartalet 2009 Efterfrågan förväntas bli något högre för SKF-koncernen totalt. Den förväntas bli något högre i Europa, Asien och Latinamerika, samt relativt oförändrad i Nordamerika. För Industrial Division förväntas den bli relativt oförändrat och för både Service Division och Automotive Division något högre. Tillverkningsnivå Tillverkningsnivån kommer att vara högre år över år och något högre jämfört med fjärde kvartalet 2009.
 2. 2. Sidan 1 av 18 Försäljningsutveckling under fjärde kvartalet Försäljningen i lokala valutor var påtagligt lägre för koncernen, jämfört med föregående år. Den var påtagligt lägre i Europa och Nordamerika, högre i Asien, påtagligt högre i Latinamerika och lägre i Mellanöstern och Afrika. Tillverkningsnivån var något högre än under tredje kvartalet och påtagligt lägre än samma kvartal föregående år. Försäljningsutveckling under året Försäljningen i lokala valutor var påtagligt lägre för koncernen, jämfört med föregående år. Den var påtagligt lägre i Europa och Nordamerika, lägre i Asien, relativt oförändrad i Latinamerika och något högre i Mellanöstern och Afrika. Tillverkningsnivån var påtagligt lägre än föregående år och lägre än försäljningen för att minska varulagren. Finansiella fakta 31 december 30 september 31 december Nyckelsiffror 2009 2009 2008 Varulager i % av årsförsäljningen 20,9 20,6 24,0 Avkastning på sysselsatt kapital för 12-månadersperioden, %* 9,1 10,2 24,0 Avkastning på eget kapital för 12-månadersperioden, %* 9,0 10,5 26,3 Soliditet, %* 35,8 33,5 35,1 Skuldsättningsgrad, %* 49,3 52,9 50,1 Nettoskuldsättning/eget kapital, %* 68,9 78,9 84,2 Registrerat antal anställda 41 172 41 756 44 799 * 2008 har räknats om på grund av förändrad redovisningsprincip IAS 19 Ersättningar till anställda. Kassaflödet, efter investeringar och före finansiella poster, var 1 445 Mkr (-150) för fjärde kvartalet och 5 752 Mkr (65) för hela året 2009. Kassaflödet inkluderar betalning för förvärv och minoritetsintressen på 2 Mkr under kvartalet och 241 Mkr under hela året. Varulager, i lokala valutor, minskade med cirka 600 Mkr jämfört med tredje kvartalet 2009. Finansnetto för fjärde kvartalet 2009 var -239 Mkr (-343). Under kvartalet minskade SKF sin långsiktiga skuld genom återköp av utestående obligationer med cirka 2 miljarder kronor. Kostnader i samband med detta påverkade finansnettot med cirka 50 Mkr. Finansnetto för hela året var -906 Mkr (-842), inklusive omvärdering av aktieswapar som uppgick till -5 Mkr (-20). Valutakurserna, inklusive omräkningseffekter och effekter från transaktionsflöden, hade en negativ effekt på SKFs rörelseresultat med cirka 50 Mkr under fjärde kvartalet och en positiv effekt på cirka 700 Mkr under hela året. Utifrån nuvarande antaganden och valutakurser förväntas det bli en negativ effekt under första kvartalet 2010 på 175 Mkr och en negativ effekt på 400 Mkr under helåret 2010. Investeringar i forskning och utveckling uppgick till 1 217 Mkr (1 175), vilket var 2,2% (1,9) av den årliga försäljningen, exklusive investeringar i IT-lösningar. Antalet nya patentsökningar var 218 (179).
 3. 3. Sidan 2 av 18 Omstrukturering under 2009 Under året har SKF vidtagit omstruktureringsaktiviteter och kostnadsminskningar för att anpassa den totala kapaciteten till marknadssituationen. De totala omstrukturerings-kostnaderna, vilka påverkade resultatet 2009, uppgick till 1 275 Mkr, av vilka 135 Mkr är nedskrivningar. Av den totala kostnaden avser 915 Mkr Automotive Division och 310 Mkr avser Industrial Division. Till följd av den dramatiska minskningen i efterfrågan, som startade i tredje kvartalet 2008, har cirka 4 900 personer lämnat koncernen, av vilka cirka 3 800 personer lämnade under 2009. Besparingar från dessa aktiviteter beräknas att bli cirka 1 050 Mkr, när det är helt genomfört. I slutet av december 2009 arbetade cirka 13 000 personer kortare arbetstid. SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2010 För att fortsätta att sammanlänka deltagarnas och aktieägarnas intressen föreslår styrelsen att årsstämman i april 2010 beslutar om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2010. Villkoren för föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2010 är i allt väsentligt de samma som villkoren för programmen för 2008 och 2009. Det är föreslaget att programmet omfattar högst 310 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SKF-koncernen, inklusive koncernledningen, med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie B i SKF. Antalet aktier som kan komma att tilldelas skall vara relaterat till graden av uppfyllnad av finansiellt mål som styrelsen uppställt i enlighet med SKF-koncernens styrmodell TVA och avse perioden 2010 till och med 2012 och uppgå till högst 1 000 000. Händelser under fjärde kvartalet • SKF har utökat sitt sortiment av tätade sfäriska rullager och därmed påtagligt utökat antalet applikationer där dessa kan användas. • Ett avtal undertecknades med Ricardo om att utveckla energieffektiva lösningar för att bättre kunna tillgodose ökande krav från kunder inom fordonsindustrin för minskad bränsleförbrukning och lägre koldioxidutsläpp. • SKF har blivit tilldelat ett nytt femårigt tillståndsbaserat underhållskontrakt från TOTAL E&P UK för att leverera tillståndsbaserade underhållstjänster som täcker in flera olika typer av roterande utrustning för Totals Nordsjöanläggningar både på land och till havs. • SKF öppnade två nya så kallade SKF Solution Factory – i Pune (Indien) och Taichung City (Taiwan). Totalt finns det nu åtta SKF Solution Factory-anläggningar runt om i världen. • SKF invigde sitt globala testcenter i Bengaluru (Bangalore) i Indien. För att säkerställa ett ökat fokus på kundbehov, kvalitet och snabb tillväxt i regionen kan centret erbjuda testning, laboratorieundersökningar och produktutveckling. • SKF har tecknat ett femårskontrakt med institutionen för maskinteknik vid Imperial College London för att etablera nästa SKF University Technology Centre för tribologi. Det kommer att fokusera på forskning inom området modellering vid simulering av tribologiska system. • SKF lanserade ett antal nya energieffektiva lösningar till fordonsapplikationer. • SKF blev utsedd till vinnare av Svenska Innovationspriset 2009 för sitt arbete med den nya familjen energieffektiva lager. • SKF får högsta betyg för sitt arbete med miljö och mänskliga rättigheter av Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009. SKF kom på första plats för sitt miljöarbete och fick dessutom i år högsta sammanlagda betyg då arbetet med miljö och mänskliga rättigheter vägs samman. Indexet som redovisades första gången 2006, är en sammanställning av hur
 4. 4. Sidan 3 av 18 samtliga bolag på NASDAQ OMX Stockholm AB redovisar sitt arbete inom miljö och mänskliga rättigheter. Industrial Division Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 238 Mkr (1 001), vilket gav en rörelsemarginal på 3,6% (11,2) på försäljningen inkl. intern försäljning. Kvartalet inkluderade kostnader för omstruktureringsaktiviteter på cirka 210 Mkr (80). Rörelseresultatet för hela året uppgick till 1 551 Mkr (4 043), vilket gav en rörelsemarginal på 5,5% (12,0) på försäljningen inkl. intern försäljning. Året inkluderade kostnader för omstruktureringsaktiviteter på cirka 310 Mkr (80). Försäljningen inkl. intern försäljning under kvartalet var 6 710 Mkr (8 940) och för hela året 28 368 Mkr (33 730). Försäljningen under fjärde kvartalet uppgick till 4 448 Mkr (6 151) och för hela året 19 301 Mkr (22 862). Minskningen på 27,7% för kvartalet kan hänföras till: organisk tillväxt -26,4%, struktur 0,0% och valutaeffekter -1,3%. För hela året kan minskningen på 15,6% hänföras till: organisk tillväxt -23,9%, struktur 0,0% och valutaeffekter 8,3%. Försäljningen, i lokala valutor, var påtagligt lägre i Europa och Nordamerika under fjärde kvartalet såväl som för helåret. I Asien var den något högre i fjärde kvartalet och lägre under hela året. Försäljning till flygindustrin och till den tunga industrin, såsom massa- och pappersindustrin, gruvindustrin samt industrin för entreprenadmaskiner fortsatte att minska. Försäljningen till allmän industri och energi, samt även till industrin för passagerartåg stabiliserades. Service Division Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 739 Mkr (1 045), vilket gav en rörelsemarginal på 14,3% (17,2). Kvartalet inkluderade kostnader för omstruktureringsaktiviteter på cirka 15 Mkr (0). Rörelseresultatet för hela året uppgick till 2 610 Mkr (3 326), vilket gav en rörelsemarginal på 12,9% (14,9). Året inkluderade kostnader för omstruktureringsaktiviteter på cirka 40 Mkr (0). Försäljningen inkl. intern försäljning under kvartalet var 5 158 Mkr (6 092) och för hela året 20 190 Mkr (22 318). Försäljningen under fjärde kvartalet uppgick till 5 069 Mkr (5 998) och för hela året 19 832 Mkr (21 907). Minskningen på 15,5% för kvartalet kan hänföras till: organisk tillväxt -13,4%, struktur 0,0% och valutaeffekter -2,1%. För hela året kan minskningen på 9,5% hänföras till: organisk tillväxt -16,2%, struktur 0,0% och valutaeffekter 6,7%. Försäljningen, i lokala valutor, var påtagligt lägre i Europa och Nordamerika under fjärde kvartalet såväl som för helåret. I Asien var den relativt oförändrad under fjärde kvartalet och påtagligt lägre under helåret. Försäljningen till Latinamerika var något högre i fjärde kvartalet och något lägre under helåret. I Mellanöstern och Afrika var försäljningen lägre under fjärde kvartalet och något högre för helåret. Automotive Division Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 83 Mkr (-544), vilket gav en rörelsemarginal på 1,7% (-11,6). Kvartalet inkluderade kostnader för omstruktureringsaktiviteter på cirka 170 Mkr (250). Rörelseresultatet för hela året uppgick till -809 Mkr (546), vilket gav en rörelsemarginal på -4,2% (2,5). Året inkluderade kostnader för omstruktureringsaktiviteter på cirka 915 Mkr (250). Försäljningen inkl. intern försäljning under kvartalet var 4 921 Mkr (4 699) och för helåret 19 279 Mkr (21 850).
 5. 5. Sidan 4 av 18 Försäljningen under fjärde kvartalet uppgick till 4 110 Mkr (3 779) och för hela året 16 051 Mkr (17 886). Ökningen på 8,8% för kvartalet kan hänföras till: organisk tillväxt 8,9%, struktur 0,3% och valutaeffekter -0,4%. För hela året kan minskningen på 10,3% hänföras till: organisk tillväxt -18,3%, struktur 0,4% och valutaeffekter 7,6%. Försäljningen, i lokala valutor, till tillverkare av personbilar och lätta lastvagnar i Europa var högre under kvartalet och påtagligt lägre för helåret. I Nordamerika var den lägre under kvartalet och påtagligt lägre för helåret. Försäljningen till tillverkare av tunga lastvagnar i Europa var påtagligt lägre under både kvartalet och helåret. I Nordamerika var den något lägre under kvartalet och påtagligt lägre för helåret. Försäljningen till fordonseftermarknaden i Europa var påtagligt högre under kvartalet och något högre under helåret. I Nordamerika var den lägre både under kvartalet och helåret. I Asien var den påtagligt högre under kvartalet och lägre för helåret. Försäljningen till den elektriska industrin i Europa var påtagligt lägre under både kvartalet och helåret. Försäljningen till tillverkare av tvåhjulingar i Asien var påtagligt högre under kvartalet och högre för helåret. Föregående bedömning av marknadsutsikter: Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2009 Försäljningsutveckling jämfört med fjärde kvartalet föregående år Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli påtagligt lägre för koncernen totalt, samt i Europa och Nordamerika. I Asien förväntas det bli oförändrat och i Latinamerika något högre. Det förväntas bli oförändrat för Automotive Division, men påtagligt lägre för Industrial Division och Service Division. Försäljningsutveckling jämfört med tredje kvartalet i år Efterfrågan förväntas bli något högre för SKF-koncernen totalt. Det förväntas bli relativt oförändrat i Europa och Nordamerika och något högre i Asien och Latinamerika. Det förväntas bli relativt oförändrat för Automotive Division, men något högre för både Service Division och Industrial Division. Tillverkningsnivå Tillverkningsnivån kommer att vara påtagligt lägre år över år och något högre jämfört med tredje kvartalet. Händelser under föregående kvartal SKF − erhöll ett kontrakt för leverans av koniska rullager till Guangdong Fuwa Engineering Manufacturing Co Ltd. Kontraktet löper på tre år och är av ett värde på upp till 4,5 miljoner US-dollar per år. − erhöll en order på axelboxar och lager för drivsystem till CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co., Ltd. ZELC. Ordern är värd 14 miljoner euro.
 6. 6. Sidan 5 av 18 − invigde en ny SKF Solution Factory i Turin, Italien. − undertecknade ett kontrakt med Cambridgeuniversitetets institution för materialvetenskap och metallurgi för att etablera SKF University Technology Centre på stål vid universitet i Cambridge. − erhöll en beställning från Guohua Energy Investment Co. Ltd. i Beijing, Kina, på SKF WindCon online-baserade tillståndsövervakningssystem samt andra relaterade tjänster. − undertecknade ett långtidskontrakt för leverans av lager till en av världens största motorcykeltillverkare, Hero Honda i Indien. − förvärvade de återstående 49% av aktierna i Macrotech Polyseal Inc, numera SKF Polyseal Inc., i Salt Lake City, USA, som en följd av de tidigare förvärvade 51% i april 2006. − i samarbetade med den tjeckiska polismyndigheten gjorde en razzia och beslagtog mer än 30 ton förfalskade SKF-lager. − återköpte 118 miljoner euro av det utestående obligationslånet på 250 miljoner euro som förfaller 2010. − invigde den nya utbyggnaden av Dalianfabriken i Kina. − lanserade elva nya lösningar som omfattar alla fem plattformarna, för att hjälpa kunder att öka driftsäkerheten, minska underhållskostnader och miljöpåverkan. Även ett serviceprogram för certifierade pumpreparatörer lanserades. − undertecknade en avsiktsförklaring om strategiskt partnerskap med Sinovel Wind Co Ltd, vilket kommer att innebära optimering av servicesystem för leverantörskedjan, utbildning och utveckling av personal, teknisk utveckling och konstruktion, samt resursstyrning. − undertecknade ett serviceavtal med Transocean, värt 10 Mkr, som täcker in driftsäkerhetstjänster för 59 av Transoceans borrplattformar. − blev för tredje gången vald till branschledare inom sektorn för teknisk industri i Dow Jones hållbarhetsindex (DJSI) 2009. SKF har inkluderats i indexet sedan det startade år 2000. − blev också invald i FTSE4Good Index Series, för nionde året i rad. Risker och osäkerheter i verksamheten SKF-koncernen har verksamhet i många olika industri- och fordonssegment, såväl som geografiska segment, som befinner sig på olika stadier i konjunkturcykeln. En generell ekonomisk nedgång på global nivå eller i en av världens ledande ekonomier kan minska efterfrågan på koncernens produkter, lösningar och tjänster under en period. Dessutom kan terrorism och andra oroligheter såväl som störningar på världens finansmarknader ha en negativ effekt på efterfrågan på koncernens produkter och tjänster. SKF-koncernen är utsatt för både transaktionsexponering och exponering för omräkning till svenska kronor. För de kommersiella flödena är SKF-koncernen främst exponerad för US-dollarn och US- dollarrelaterade valutor. Då merparten av vinsten görs utanför Sverige är koncernen dessutom exponerad för omräkning i alla större valutor. Moderbolaget utför tjänster av koncerngemensam karaktär. Moderbolagets finansiella ställning är beroende av dotterbolagens finansiella ställning och utveckling. En allmän nedgång i efterfrågan på koncernens produkter och tjänster kan betyda lägre vinstutdelning till moderbolaget såväl som behov av nedskrivningar av värden av dotterbolagens aktier.
 7. 7. Sidan 6 av 18 Framtidsinriktad information Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på SKF-ledningens nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer som omnämns i förvaltningsberättelsen i SKFs senaste årsredovisning (tillgänglig på www.skf.com) under avsnitten ”Viktiga faktorer som påverkar det finansiella resultatet”, ”Finansiella risker” och ”Känslighetsanalys” samt i denna kvartalsrapport under avsnittet ”Risker och osäkerheter i verksamheten”. Göteborg den 28 januari 2010 Aktiebolaget SKF (publ.) Tom Johnstone Vd och koncernchef Presentation På SKFs webbplats http://investors.skf.com/ (välj Presentationer). Telefonkonferens (på engelska) Den 28 januari kl. 14.00, tel. 08-5052 0110. Vänligen använd inte högtalartelefon, då det kan påverka ljudet negativt. Det finns också möjlighet att lyssna på telefonkonferensen via SKFs webbplats http://investors.skf.com/ Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 12.00 den 28 januari 2010.
 8. 8. Sidan 7 av 18 Bilagor: Finansiella rapporter 1. Koncernens resultaträkningar 2. Koncernens rapporter över totalresultat och koncernens förändringar av eget kapital 3. Koncernens balansräkningar 4. Koncernens kassaflödesanalyser Övrig finansiell information 5. Finansiell information - helårs- och kvartalsvärden 6. Segmentsinformation - helårs- och kvartalsvärlden 7. Moderbolagets resultaträkningar, balansräkningar och fotnoter SKFs koncernredovisning baseras på International Financial Reporting Standards sådana de antagits av EU. SKF- koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporterna som i SKFs Årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning 2008, förutom det som beskrivs i SKF rapport första kvartalet 2009 och halvårsrapporten 2009. Koncernens kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS34. Rapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2.2. Rapporten har inte granskats av företagets revisorer. SKFs rapport för första kvartalet 2010 kommer att publiceras tisdagen den 20 april 2010. SKF håller ordinarie årsstämma torsdagen den 29 april 2010 i Göteborg. SKF Årsredovisning inkluderande Hållbarhetsredovisning 2009 kommer att publiceras i pdf-format på SKFs webbplats http://investors.skf.com den 12 mars 2010. Den tryckta rapporten levereras den 24 mars 2010 och finns tillgänglig på företaget från detta datum. Ytterligare information lämnas av: Ingalill Östman, Group Communication tel: 031-3373260, 0706-973260, e-post: ingalill.ostman@skf.com Marita Björk, Investor Relations tel: 031-3371994, 0705-181994, e-post: marita.bjork@skf.com Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, org.nr. 556007-3495, tel: 031-3371000, fax: 031-3372832, www.skf.com
 9. 9. Sidan 8 av 18 Bilaga 1 KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR (Mkr) Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2009 2008 2009 2008 Försäljning 13 887 16 307 56 227 63 361 Kostnad för sålda varor -11 049 -12 269 -45 024 -47 075 Bruttoresultat 2 838 4 038 11 203 16 286 Försäljnings- och administrationskostnader -1 838 -2 523 -7 915 -8 543 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader - netto 2 -65 -74 -34 Resultat från gemensamt styrda företag och intresseföretag 2 - -11 1 Rörelseresultat 1 004 1 450 3 203 7 710 Rörelsemarginal, % 7,2 8,9 5,7 12,2 Finansiella intäkter och kostnader - netto -239 -343 -906 -842 Resultat före skatt 765 1 107 2 297 6 868 Skatter -260 -288 -592 -2 127 Periodens resultat 505 819 1 705 4 741 Periodens resultat hänförligt till Aktieägare i moderbolaget 476 797 1 642 4 616 Minoritetsintressen 29 22 63 125 Resultat i kronor per aktie efter skatt* 1,05 1,75 3,61 10,14 Resultat i kronor per aktie efter utspädning* 1,05 1,75 3,61 10,13 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 505 713 1 975 2 531 Registrerat antal anställda 41 172 44 799 41 172 44 799 Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 12-månadersperioden, %** 9,1 24,0 9,1 24,0 * Resultat i kronor per aktie efter skatt, före och efter utspädning, är beräknade på periodens resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget. ** 2008 har räknats om på grund av förändrad redovisningsprincip IAS 19 Ersättningar till anställda. ANTAL AKTIER Totalt antal aktier 455 351 068 455 351 068 455 351 455 351 068 068 - varav A-aktier 45 421 004 47 746 034 45 421 004 47 746 034 - varav B-aktier 409 930 064 407 605 034 409 930 407 605 034 064 ← Totalt antal aktier efter utspädning 455 351 068 455 587 124 455 351 455 587 124 068 ← Totalt genomsnittligt antal aktier efter 455 351 068 455 606 052 455 365 455 822 720 utspädning 536
 10. 10. Sidan 9 av 18 Bilaga 2 KONCERNENS RAPPORTER ÖVER TOTALRESULTAT (Mkr) Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2009 2008 2009 2008 ← Periodens resultat 505 819 1 705 4 741 Övrigt totalresultat Periodens omräkningsdifferenser 456 1 685 -798 2 072 Finansiella tillgångar som kan säljas 79 -14 134 -239 Kassaflödessäkringar -41 -109 182 -153 Aktuariella vinster och förluster -75 -585 -888 -2 259 Skatt hänförlig till övrigt totalresultat 8 470 105 1 088 Övrigt totalresultat, netto 427 1,447 -1 265 509 ← Periodens totalresultat 932 2,266 440 5 250 ← Periodens totalresultat hänförligt till Aktieägare i moderbolaget 869 2,151 412 5 050 Minoritetsintressen 63 115 28 200 KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL (Mkr) December 2009 December 2008 Ingående balans 1 januari 19 689 18 355 Förändring av redovisningsprinciper ← ← - 654 Periodens totalresultat ← ← 440 5 250 Inlösen av optioner och kostnader för aktieprogram, netto -12 -6 Övrigt, inklusive transaktioner med minoritetsägare -208 51 Inlösen av egna aktier - -2 277 Totala utdelningar -1 629 -2 338 Utgående balans eget kapital 18 280 19 689
 11. 11. Sidan 10 av 18 Bilaga 3 KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR (Mkr)* December 2009 December 2008 Goodwill 2 759 ← 3 119 ← ← Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 255 ← 1 535 ← ← Materiella anläggningstillgångar 13 933 ← 14 556 ← ← Uppskjutna skattefordringar 1 665 ← 1 342 ← Övriga materiella anläggningstillgångar 1 502 1 366 Anläggningstillgångar 21 114 21 918 Varulager 11 771 15 204 Kundfordringar 8 800 11 041 Övriga kortfristiga fordringar 3 590 3 310 Övriga kortfristiga finansiella tillgångar 5 740 4 627 Omsättningstillgångar 29 901 34 182 ← SUMMA TILLGÅNGAR 51 015 56 100 ← ← ← Eget kapital hänförligt till aktieägare i AB SKF ← 17 411 ← 18 750 ← ← Eget kapital hänförligt till minoritetsintressen ← 869 ← 939 Långfristiga finansiella skulder 8 987 12 809 Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 7 020 6 356 Uppskjutna skatteskulder 754 1 210 ← Övriga långfristiga skulder och avsättningar 1 599 1 738 Långfristiga skulder 18 360 22 113 ← Leverantörsskulder 3 989 4 841 ← Kortfristiga finansiella skulder 2 018 899 ← Övriga kortfristiga skulder och avsättningar 8 368 8 558 Kortfristiga skulder 14 375 14 298 ← SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51 015 56 100 * 2008 har räknats om på grund av förändrad redovisningsprincip IAS 19 Ersättningar till anställda.
 12. 12. Sidan 11 av 18 Bilaga 4 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYSER* (Mkr) Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2009 2008 2009 2008 Operativa aktiviteter: ← ← ← ← Rörelseresultat 1 004 1 450 3 203 7 710 Avskrivningar och nedskrivningar 503 621 2 171 1 949 Nettoförlust/vinst (-) vid försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar, aktier och andelar, verksamheter och tillgångar som innehas för försäljning 15 7 29 -49 Skatter -227 -737 -1 068 -2 783 Övrigt inklusive ej kassapåverkande poster 206 -647 590 -895 Förändring av rörelsekapital 467 38 3 076 -2 245 Nettokassaflöde från rörelsen 1 968 732 8 001 3 687 ← Investeringsaktiviteter: Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar, verksamheter och aktier och andelar -532 -897 -2 271 -3 855 Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar, verksamheter, aktier och andelar, tillgångar som innehas för försäljning samt förtida likvidationsbetalning 9 15 22 233 Nettokassaflöde från -523 -882 -2 249 -3 622 investeringsaktiviteter Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering 1 445 -150 5 752 65 ← Finansieringsaktiviteter: Förändring av kortfristiga och långfristiga lån -2 078 81 -2 048 3 686 Betalning av finansiella leasingskulder - 79 -6 94 Inlösen - - - -2 277 Utdelning -1 -11 -1 629 -2 338 Investeringar i kortfristiga finansiella tillgångar -169 -102 -2 831 -384 Försäljning av kortfristiga finansiella tillgångar 1 441 182 2 461 869 Nettokassaflöde från -807 229 -4 053 -350 finansieringsaktiviteter NETTOKASSAFLÖDE 638 79 1 699 -285 Förändringar i likvida medel: Likvida medel 1 oktober/1 januari 3 761 2 657 2 793 2 946 Kassaflödeseffekt, exkl. förvärvade verksamheter 638 -11 1 699 -375 Kassaflödeseffekt förvärvade verksamheter 0 90 0 90 Valutakurseffekter 31 57 -62 132 Likvida medel 31 december 4 430 2 793 4 430 2 793 Förändring av Ingående Valuta- Kassa- Förvärvd Icke kassa- Utgående räntebärande nettoskuld balans kurs- påverkand a/ påverkande balans 1 jan effekt e sålda förändringar 31 dec 2009 förändring verk- 2009 ar samheter Lån, lång- och 13 447 -675 -2 048 - 26 10 750 kortfristiga Ersättningar till anställda - efter avslutad anställning, netto 6 323 -322 -528 1 520 6 993 Övriga finansiella -1 168 35 -370 - -9 -1 512 tillgångar Likvida medel -2 793 62 -1 699 - 0 -4 430 Räntebärande 15 809 -900 -4 645 - 1 537 11 801
 13. 13. Sidan 12 av 18 nettoskuld * Vissa omklassificeringar har gjorts i kassaflödesanalysen. Analysen börjar nu med rörelseresultat istället för resultat före skatt. Vidare har investeringar i och försäljning av kortfristiga finansiella tillgångar, vilka utgör en del av koncernens finansieringsprogram, klassificerats som finansierings- istället för investeringsaktiviteter. Dessa omklassificeringar har inte haft någon effekt på nettokassaflödet. För jämförbarhet har 2008 räknats om i enlighet med detta.
 14. 14. Sidan 13 av 18 Bilaga 5 KONCERNENS FINANSIELLA INFORMATION - HELÅRS- OCH KVARTALSVÄRDEN (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) Helår Helår 1/08 2/08 3/08 4/08 2008 1/09 2/09 3/09 4/09 2009 Försäljning 15 596 16 077 15 381 16 307 63 361 14 849 14 167 13 324 13 887 56 227 Kostnad för sålda varor -11 526 -11 860 -11 420 -12 269 -47 075 -11 844 -11 656 -10 475 -11 049 -45 024 Bruttoresultat 4 070 4 217 3 961 4 038 16 286 3 005 2 511 2 849 2 838 11 203 ← Bruttomarginal, % 26,1 26,2 25,8 24,8 25,7 20,2 17,7 21,4 20,4 19,9 Försäljnings- och administrationsomkostnader -1 983 -2 123 -1 914 -2,523 -8 543 -2 219 -2 007 -1 851 -1 838 -7 915 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader - netto -44 38 37 -65 -34 -14 -25 -37 2 -74 Resultat från gemensamt styrda företag och intresseföretag -3 3 1 - 1 -4 -5 -4 2 -11 Rörelseresultat 2 040 2 135 2 085 1 450 7 710 768 474 957 1 004 3 203 Rörelsemarginal, % 13,1 13,3 13,6 8,9 12,2 5,2 3,4 7,2 7,2 5,7 Finansiella intäkter och kostnader - netto -116 -157 -226 -343 -842 -237 -162 -268 -239 -906 Resultat före skatt 1 924 1 978 1 859 1 107 6 868 531 312 689 765 2 297 ← Vinstmarginal före skatt, % 12,3 12,3 12,1 6,8 10,8 3.6 2,2 5,2 5,5 4,1 Skatter -628 -609 -602 -288 -2 127 -137 11 -206 -260 -592 Periodens resultat 1 296 1 369 1 257 819 4 741 394 323 483 505 1 705 Periodens resultat hänförligt till Aktieägare i moderbolaget 1 261 1 341 1 217 797 4,616 390 314 462 476 1 642 Minoritetsintressen 35 28 40 22 125 4 9 21 29 63 ← Resultat i kronor per aktie efter skatt* 2,77 2,95 2,67 1,75 10,14 0,86 0,69 1,01 1,05 3,61 Resultat i kronor per aktie efter 2,7 2,9 utspädning* 7 4 2,67 1,75 10,13 0,86 0,69 1,01 1,05 3,61 Utdelning i kronor per aktie - 5,00 - - 5,00 - 3,50 - - 3,50 Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 12-månaders- perioden, % *** 26,2 26,6 26,6 24,0 24,0 18,7 13,4 10,2 9,1 9,1 ← Skuldsättningsgrad, %** *** 38,2 49,0 49,2 50,1 50,1 50,1 51,1 52,9 49,3 49,3 Soliditet, %*** 39,8 32,3 33,7 35,1 35,1 35,9 34,6 33,5 35,8 35,8 ← Substansvärde per aktie, kr* *** 40 33 36 41 41 43 40 36 38 38 ← Investeringar i materiella anläggningstillgångar 538 584 696 713 2 531 494 442 534 505 1 975 ← Registrerat antal anställda 42 944 43 158 45 035 44 799 44 799 43 653 42 422 41 756 41 172 41 172 * Resultat i kronor per aktie efter skatt, före och efter utspädning, samt substansvärde per aktie är beräknade på periodens resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget. ** Kort- och långfristiga lån plus avsättningar till anställda efter avslutad anställning, netto, i procent av summan av kort- och långfristiga lån, avsättningar till anställda efter avslutad anställning, netto, och eget kapital, allt beräknat vid kvartalets/årets slut. *** 2008 har räknats om på grund av förändrad redovisningsprincip IAS 19 Ersättningar till anställda.
 15. 15. Sidan 14 av 18 Bilaga 6 SEGMENTSINFORMATION - HELÅRS- OCH KVARTALSVÄRDEN (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) Helå Helå r r 1/08 2/0 3/0 4/0 200 1/0 2/0 3/0 4/0 200 8 8 8 8 9 9 9 9 9 Industrial Division Försäljning 5 535 5 5 6 22 5 4 4 4 19 676 500 151 862 752 786 7 315 6 448 6 301 28 Försäljning inkl. intern försäljning 8 256 8 420 8 114 8 940 33 730 8 138 071 449 710 368 1 Rörelseresultat 1 026 995 1 021 1 001 4 043 623 351 339 238 5,0 5,3 3,6 551 5,5 Rörelsemarginal* 12,4% 11,8% 12,6% 11,2% 12,0% 7,7% % % % % Rörelsemarginal exkl. 12,4 11,8 12,6 12,1 12,2 7,9 5,6 5,8 6,7 6,6 omstrukturering* % % % % % % % % % % Tillgångar och skulder, netto 14 351 14 15 18 18 18 17 15 15 15 809 18 959 19 098 19 098 19 725 18 416 18 934 17 825 17 825 17 Registrerat antal anställda 18 765 890 195 166 166 766 380 844 604 604 Service Division Försäljning 5 099 5 5 5 21 5 5 4 5 19 417 393 998 907 060 002 701 069 832 Försäljning inkl. intern 5 210 5 5 6 22 5 5 4 5 20 försäljning 515 501 092 1 318 3 167 086 779 158 190 2 Rörelseresultat 685 773 823 601 641 629 739 14,0 15,0 045 17,2 326 14,9 11,6 12,6 13,2 14,3 610 12,9 Rörelsemarginal* 13,1% % % % % % % % % % Rörelsemarginal exkl. 14,0 15,0 17,2 14,9 11,6 12,8 13,4 14,6 13,1 omstrukturering* 13,1% % % % % % % % % % Tillgångar och skulder, netto 5 149 5 5 5 5 5 5 4 4 4 435 5 521 5 668 6 668 6 471 5 335 5 734 5 834 5 834 5 Registrerat antal anställda 5 655 817 906 018 018 941 824 762 726 726 ← Automotive Division Försäljning 4 864 4 4 3 17 3 4 4 4 16 872 371 779 886 747 126 068 110 051 Försäljning inkl. intern 5 889 5 5 4 21 4 4 4 4 19 försäljning 920 342 699 850 601 926 831 921 279 Rörelseresultat 381 403 306 -544 546 -441 -471 20 83 -809 Rörelsemarginal* 6,5% 6,8 5,7 -11, 2,5 -9,6 -9,6 0,4 1,7 -4,2 % % 6% % % % % % % Rörelsemarginal exkl. 6,8 5,7 -6,3 3,6 -6,2 -0,7 3,5 5,2 0,6 omstrukturering* 6,5% % % % % % % % % % Tillgångar och skulder, netto 8 791 9 9 10 10 10 9 8 8 8 060 15 911 15 070 15 070 15 426 14 195 14 229 14 122 13 122 13 Registrerat antal anställda 15 828 737 713 256 256 612 024 047 746 746 Tidigare publicerade siffror har för jämförbarhet räknats om för att överensstämma med den aktuella organisationen 2009. Vissa affärsområden har flyttats mellan divisionerna och mellan övriga verksamheter och divisionerna. * Rörelsemarginal är beräknad på försäljning inkl. intern försäljning. Avstämning av koncernens resultat före skatt Jan-dec 2009 Jan-dec 2008 Rörelseresultat: Industrial Division 1 551 4 043 Service Division 2 610 3 326 Automotive Division -809 546 Övrig verksamhet utanför divisionerna 158 104 Ofördelade koncerngemensamma aktiviteter och justeringar, netto -307 -309 Finansnetto -906 -842 Koncernens resultat före skatt 2 297* 6 868 * inklusive cirka 1 275 Mkr i omstruktureringsaktiviteter.
 16. 16. Sidan 15 av 18 Bilaga 7 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR (Mkr) Not Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2009 2008 2009 2008 Försäljning 447 574 1 623 1 774 Kostnad för sålda tjänster ← -447 -574 -1 623 -1 774 Bruttoresultat ← 0 0 0 0 ← ← Administrationskostnader ← -18 -156 -101 -282 Övriga rörelseintäkter och ← 1 7 0 3 rörelsekostnader - netto Rörelseresultat -17 -149 -101 -279 Finansiella intäkter och kostnader - netto 1 -68 37 2 602 3 934 Resultat före skatt -85 -112 2 501 3 655 Bokslutsdispositioner -145 25 -145 25 Skatter 53 25 99 105 Periodens resultat -177 -62 2 455 3 785 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGAR (Mkr) N December 2009 December o 2008 t Aktier och andelar i dotterbolag ← 17 211 14 768 Fordringar hos dotterföretag ← 8 615 12 433 Övriga anläggningstillgångar ← 500 397 Anläggningstillgångar ← 26 326 27 598 ← ← Fordringar hos dotterbolag ← 3 472 1 378 Övriga fordringar ← 240 285 Omsättningstillgångar ← 3 712 1 663 ← ← SUMMA TILLGÅNGAR ← 30 038 29 261 ← ← Eget kapital 2 10 208 8 258 ← ← Obeskattade reserver ← 1 240 1 095 ← ← Avsättningar ← 151 170 ← ← Långfristiga skulder ← 8 614 12 431 ← ← Kortfristiga skulder ← 9 825 7 307 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 30 038 29 261 Ställda säkerheter 0 0 Ansvarsförbindelser 5 4 Not 1. Finansiella intäkter och kostnader - netto Nettoförändringen i finansiella intäkter och kostnader 2009 är främst hänförlig till minskade utdelningar från dotterbolag. Not 2. Eget kapital (Mkr) December December 2009 2008 Ingående balans 1 januari ← 8 258 8 915 Utdelningar till aktieägare ← -1 594 -2 277 Inlösen av egna aktier ← - -2 277 Periodens resultat ← 2 455 3 785 Koncernbidrag, netto ← 966 357 Övriga förändringar ← 123 -245
 17. 17. Sidan 16 av 18 Utgående balans eget kapital ← 10 208 8 258

×