Vattenfalls tredje kvartal 2016

Vattenfall
VattenfallVattenfall

Kvartalsrapport för Vattenfalls tredje kvartal 2016.

Delårsrapport
januari-september 2016
Juli–september 2016
• Nettoomsättningen för Totala Vattenfall
1
uppgick till 34 343 MSEK (37 519), varav kvarvarande verksamhet
uppgick till 29 746 MSEK (30 939).
• Det underliggande rörelseresultatet
2,3
för Totala Vattenfall
1
uppgick till 3 706 MSEK (3 388), varav kvarvarande
verksamhet uppgick till 2 602 MSEK (2 680).
• Rörelseresultatet
3
för Totala Vattenfall
1
uppgick till 2 419 MSEK (3 001), varav kvarvarande verksamhet uppgick
till 2 251 MSEK (2 340).
• Periodens resultat efter skatt för Totala Vattenfall
1
uppgick till 188 MSEK (1 600), varav kvarvarande
verksamhet uppgick till 787 MSEK (41).
• Elproduktionen för Totala Vattenfall
1
uppgick till 38,6 TWh (41,2), varav kvarvarande verksamhet uppgick till
25,2 TWh (26,2).
Januari–september 2016
• Nettoomsättningen för Totala Vattenfall
1
uppgick till 114 754 MSEK (119 011), varav kvarvarande verksamhet
uppgick till 101 412 MSEK (101 208).
• Det underliggande rörelseresultatet
2,3
för Totala Vattenfall
1
uppgick till 14 750 MSEK (14 092), varav
kvarvarande verksamhet uppgick till 14 602 MSEK (14 123).
• Rörelseresultatet
3
för Totala Vattenfall
1
uppgick till -18 183 MSEK (-26 657), varav kvarvarande verksamhet
uppgick till 4 178 MSEK (-8 710).
• Periodens resultat efter skatt för Totala Vattenfall
1
uppgick till -21 852 MSEK (-22 225), varav kvarvarande
verksamhet uppgick till 1 790 MSEK (-9 737).
• Elproduktionen för Totala Vattenfall
1
uppgick till 127,3 TWh (127,2), varav kvarvarande verksamhet uppgick till
86,4 TWh (85,5).
1) Totala Vattenfall, inklusive brunkolsverksamheten.
2) Underliggande rörelseresultat definieras som rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster. För specifikation av jämförelsestörande poster, se sidan 9.
3) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet.
Den finansiella utvecklingen som redovisas och kommenteras i denna delårsrapport avser de kvarvarande
verksamheterna i Vattenfall om inget annat anges. Med anledning av försäljningen av Vattenfalls
brunkolsverksamhet klassificeras och redovisas denna som Avvecklad verksamhet, se Not 4 på sidan 35. Innehåll
som markeras i ljusblå färg är hänförligt till försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet.
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vattenfall offentliggör enligt svensk lag om
Värdepappersmarknaden.
Avrundningsdifferenser kan förekomma i detta dokument.
Vattenfalls delårsrapport januari-september 20162
Koncernchefens kommentar
”Det tredje kvartalets slut 2016 är en viktig hållpunkt i Vattenfalls utveckling. Vi har nu slutfört försäljningen av den tyska
brunkolsverksamheten till den tjeckiska energikoncernen EPH och dess finansiella partner PPF Investments. Försäljningen var
ett viktigt steg för att anpassa portföljen till nya marknadsförutsättningar och ett långsiktigt hållbart energisystem. Nu formar vi det
nya Vattenfall – ett kundorienterat företag som kombinerar en effektiv och flexibel storskalig produktion med decentraliserade
lösningar och förnybara energislag.
Vattenfall redovisar ett underliggande rörelseresultat för den kvarvarande verksamheten på 14,6 miljarder SEK för perioden
januari-september vilket är en ökning med 0,5 miljarder SEK jämfört med föregående år. Fokus på sänkta kostnader har varit en
viktig bidragande faktor. Därtill har tidigare nedskrivningar lett till lägre avskrivningar. Det underliggande rörelseresultatet
minskade dock under det tredje kvartalet, främst på grund av lägre volymer och produktionsmarginaler. Torrare
väderförhållanden har lett till en återhämtning av elprisnivån i Norden men låga råvarupriser sätter fortsatt press på elpriserna på
kontinenten.
Periodens resultat efter skatt påverkades starkt negativt av andra kvartalets nedskrivningar, huvudsakligen till följd av lägre
elpriser, och uppgick till 1,8 miljarder SEK för den kvarvarande verksamheten samt -21,9 miljarder SEK för totala Vattenfall,
inklusive brunkolsverksamheten.
En viktig del i utvecklingen är affärerna med våra kunder och sedan årets början har Vattenfalls kundbas vuxit med nära 120 000
kontrakt. Vi kan glädjas åt en positiv utveckling för våra nyckeltal där allt fler kunder väljer att rekommendera Vattenfall som sin
leverantör av energilösningar. Samtidigt visar vi styrka inom vindkraften. Den danska staten meddelade i september att Vattenfall
vunnit budgivningen för att bygga kustnära vindkraft, så kallad ”near shore”, i två områden utanför Jyllands västkust. Som ett
resultat av det vinnande budet för de två vindkraftparkerna på totalt 350 MW kommer Vattenfall att bli Danmarks största
vindkraftoperatör. Det återstår ett slutgodkännande från den danska regeringen innan vidare arbete kan ske.
Vi producerar redan el från vår vindkraftspark Sandbank utanför Tysklands kust, trots att bara 50% av turbinerna är installerade.
Genom fokuserat utvecklingsarbete har vi lyckats förkorta fasen för idrifttagande och därmed kunnat sänka våra totala
projektkostnader. Denna erfarenhet är viktig för framtida projekt inom vindkraften.
Vattenfall arbetar aktivt med att reducera koldioxidutsläpp i den kvarvarande portföljen. Utfasningen av kol är en hörnsten i
Vattenfalls samarbete med Berlin stad. Vi har över tid investerat nästan en miljard SEK för att i maj nästa år konvertera
brunkolskraftverket Klingenberg i Berlin till ett gaskraftverk vilket minskar koldioxidutsläppen med 600 000 ton årligen. Samtidigt
pågår arbetet med att få igång användningen av överskottsvärme från kraftverket Moorburg utanför Hamburg och att få
anläggningen klassificerad som ett kraftvärmeverk. Genom att ta hand om överskottsvärmen kan annan produktion minskas.
I Sverige presenterades budgetpropositionen som befäster energiöverenskommelsen med förbättrade förutsättningar för fortsatt
drift av vattenkraft och kärnkraft i landet. Detta är välkommet men arbetet med kostnadsbesparingar måste fortsätta för att
säkerställa att våra anläggningar förblir konkurrenskraftiga och lönsamma under en lång tid framöver.”
Magnus Hall
Verkställande direktör och koncernchef
Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 3
Nyckelfakta
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12
Belopp i MSEK där ej annat anges 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna
Kvarvarande verksamhet
Nettoomsättning 29 746 30 939 101 412 101 208 143 576 143 780
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)
1
5 886 5 816 23 896 22 875 30 604 31 625
Underliggande rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar1
6 137 6 122 25 264 25 007 35 229 35 486
Rörelseresultat (EBIT)
1
2 251 2 340 4 178 -8 710 -5 069 7 819
Underliggande rörelseresultat
1
2 602 2 680 14 602 14 123 20 529 21 008
Periodens resultat 787 41 1 790 -9 737 -5 188 6 339
Internt tillförda medel (FFO)
1,9
5 501 5 698 21 030 19 647 29 009 30 392
Nettoskuld
1
57 971 65 405 57 971 65 405 64 201
Justerad nettoskuld
1
124 108 143 061 124 108 143 061 137 585
Elproduktion, TWh 25,2 26,2 86,4 85,5 118,0
3
118,9
- varav, vattenkraft 7,6 9,5 26,9 28,9 39,5
3
37,5
- varav, kärnkraft 9,9 9,1 33,8 31,0 42,2 45,0
- varav, fossilkraft2
6,5 6,4 21,3 21,2 29,03
29,1
- varav, vindkraft 1,1 1,1 3,9 3,8 5,8 5,9
- varav, biobränsle, avfall
2
0,1 0,1 0,5 0,6 1,5
3
1,4
Elförsäljning, TWh 50,1 46,1 152,5 145,4 197,2 204,3
Värmeförsäljning, TWh 1,8 2,5 12,7 14,5 20,6 18,8
Gasförsäljning, TWh 4,4 5,4 34,8 35,6 50,7 49,9
Totala Vattenfall
CO2-utsläpp, Mton 18,9
4
20,6 60,2 61,4 83,8
Antal anställda heltidstjänster 27 131 28 744 27 131 28 744 28 567
Arbetsrelaterade olyckor (LTIF)
5
2,0 2,5 2,0 2,5 2,3
Nyckeltal
Avkastning på sysselsatt kapital, kvarvarande verksamhet, % 3,1
6,10
E/T
6,8
3,1
6,10
E/T
6,8
- 1,8
Avkastning på sysselsatt kapital, totala Vattenfall, % - 5,8
6,10
- 7,1
6
- 5,8
6,10
- 7,1
6
- 8,2
Skuldsättningsgrad, netto % 66,8 57,2 66,8 57,2 55,4
FFO/justerad nettoskuld, kvarvarande verksamhet, % 23,9
6
E/T
6,8
23,9
6
E/T
6,8
19,5
FFO/justerad nettoskuld, totala Vattenfall, % 24,5
6,7
22,5
6
24,5
6,7
22,5
6
21,1
Justerad nettoskuld/EBITDA,kvarvarande verksamhet, ggr 3,9
6
E/T
6,8
3,9
6
E/T
6,8
4,5
Justerad nettoskuld/EBITDA, totala Vattenfall, ggr 3,7
6,7
4,0
6
3,7
6,7
4,0
6
4,2
1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet.
2) Värdena för 2016 är preliminära.
3) Värde har justerats jämfört med det värde som presenterades i Vattenfalls bokslutskommuniké 2015.
4) Konsoliderade värden för 2016. Konsoliderade utsläpp är cirka 0,5% högre än pro rata, motsvarande Vattenfalls ägarandel.
5) LTIF, Lost Time Injury Freqency, uttrycks i antal arbetsolyckor (per 1 miljon arbetade timmar), det vill säga arbetsrelaterade olyckor med frånvaro > 1 dag samt
dödsolyckor. Måttet avser endast anställda inom Vattenfall och avser rullande 12-månaders värden.
6) Rullande 12-månaders värden.
7) Brunkolsverksamheten klassificerades som tillgångar som innehas för försäljning i balansräkningen per 30 juni 2016. Detta medför att brunkolsverksamheten är
exkluderad i balansräkningsrelaterade poster som ingår i nyckeltalsberäkningen från och med 30 juni 2016.
8) Nyckeltalet har inte räknats ut då nyckeltalet baseras på rullande 12-månaders värden vilka inte är omräknade för kvarvarande verksamhet för 2014.
9) Avser totala Vattenfall, inklusive brunkolsverksamheten.
10) Nyckeltalet är baserat på genomsnittligt sysselsatt kapital. Brunkolsverksamheten klassificerades som tillgångar som innehas för försäljning i balansräkningen per
30 juni 2016. Detta medför att beräkningen av det genomsnittligt sysselsatt kapitalet exkluderar brunkolsverksamheten från och med 30 juni 2016.
Vattenfalls delårsrapport januari-september 20164
Mål och måluppfyllelse
(De ekonomiska målen redovisas både för kvarvarande verksamhet och Totala Vattenfall. De strategiska målen avser Totala Vattenfall.)
Vattenfalls uppdrag är att generera en marknadsmässig avkastning genom att bedriva energiverksamhet så att bolaget är ett av
de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Vattenfalls ägare och styrelse har satt upp fyra
ekonomiska mål för bolaget, och styrelsen har beslutat om sex strategiska mål som gäller från 2016.
Ekonomiska mål
De ekonomiska målen avser lönsamhet, kapitalstruktur och utdelningspolicy, och fastställdes av ägaren i november 2012. Målen
ska säkerställa att Vattenfall skapar värde och genererar marknadsmässig avkastning, att kapitalstrukturen är effektiv och att den
finansiella risken hålls på en rimlig nivå. Målen ska utvärderas över en konjunkturcykel.
30 sept. 30 sept. Helår
Mål 2016 2015 2015
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), kvarvarande verksamhet 9% 3,1
1,4
E/T
1,3
-1,8
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), totala Vattenfall 9% -5,8
1,4
-7,1
1
-8,2
FFO/justerad nettoskuld, kvarvarande verksamhet 22-30% 23,9
1
E/T
1,3
19,5
FFO/justerad nettoskuld, totala Vattenfall 22-30% 24,5
1,2
22,5
1
21,1
Skuldsättningsgrad, netto 50-90% 66,8 57,2 55,4
Utdelningspolicy 40-60% av årets resultat efter skatt — — —
1) Rullande 12-månaders värden.
2) Brunkolsverksamheten klassificerades som tillgångar som innehas för försäljning i balansräkningen per 30 juni 2016. Detta medför att brunkolsverksamheten är
exkluderad i balansräkningsrelaterade poster som ingår i nyckeltalsberäkningen från och med 30 juni 2016.
3) Nyckeltalet har inte räknats ut då nyckeltalet baseras på rullande 12-månaders värden vilka inte är omräknade för kvarvarande verksamhet för 2014.
4) Nyckeltalet är baserat på genomsnittligt sysselsatt kapital. Brunkolsverksamheten klassificerades som tillgångar som innehas för försäljning i balansräkningen per
30 juni 2016. Detta medför att beräkningen av det genomsnittligt sysselsatt kapitalet exkluderar brunkolsverksamheten från och med 30 juni 2016.
Kommentar: Avkastningen på sysselsatt kapital har påverkats negativt av nedskrivningar av tillgångsvärden. Exklusive
nedskrivningar och andra jämförelsestörande poster uppgick avkastningen på sysselsatt kapital för Totala Vattenfall till 8,5%
(8,1) och för den kvarvarande verksamheten 8,4%. FFO/justerad nettoskuld för Totala Vattenfall uppgick till 24,5% (22,5). För
kvarvarande verksamhet uppgick FFO/justerad nettoskuld till 23,9%. Skuldsättningsgraden ökade jämfört med 2015, men är
fortsatt inom målintervallet.
Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 5
Strategiska mål
Vattenfall ska bidra till ett hållbart energisystem inom alla delar av värdekedjan och vara ett företag där kunden står tydligt i
centrum. Samtidigt ska Vattenfall ställa om till en långsiktigt hållbar produktionsportfölj. Vattenfalls strategi bygger på fyra
strategiska ambitioner; Vattenfall ska vara 1) ledande inom hållbar konsumtion och 2) hållbar produktion. För att kunna uppnå
det krävs en 3) effektiv verksamhet och 4) motiverade och engagerade medarbetare. De strategiska målen gäller från januari
2016.
Mål 30 sept. 30 sept. Helår
2020 2016 2015 2015
Kundlojalitet, NPS (Net Promoter Score) +2 NPS relativt
2
+5 — —
Idrifttagen kapacitet, förnybart ≥2 300 MW 81
3
— E/T
Absoluta CO2-utsläpp, pro rata ≤ 21 Mton
4
60,2
5
61,4 83,8
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), kvarvarande verksamhet 9% 3,1
1,6
E/T
1,7
-1,8
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), totala Vattenfall -5,8
1,6
-7,1
1
-8,2
LTIF8
(Lost Time Injury Frequency) ≤1,25 2,0 1
2,5 1
2,3
Index, medarbetarengagemang: ≥70%
9
— — 59
1) Rullande 12-månaders värden.
2) NPS är ett verktyg för att mäta kundlojalitet och för att förstå kunders uppfattning av Vattenfalls produkter och tjänster. Målet är satt som ett positivt NPS värde i
absoluta termer samt +2 i jämförelse med Vattenfalls konkurrenter. NPS är ett nytt strategiskt mål som mäts på årsbasis.
3) Avser endast färdigställda och idrifttagna vindkraftsparker per 30 september 2016 . Pågående vindkraftsprojekt, såsom Sandbank (288 MW) och Pen Y Cymoedd
(228 MW), som planeras tas i drift under 2017 ingår inte i utfallet.
4) Förutsätter försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet.
5) Konsoliderade värden för 2016. Konsoliderade utsläpp är cirka 0,5% högre än pro rata, motsvarande Vattenfalls ägarandel.
6) Nyckeltalet är baserat på genomsnittligt sysselsatt kapital. Brunkolsverksamheten klassificerades som tillgångar som innehas för försäljning i balansräkningen per
30 juni 2016. Detta medför att beräkningen av det genomsnittligt sysselsatt kapitalet exkluderar brunkolsverksamheten från och med 30 juni 2016.
7) Nyckeltalet har inte räknats ut då nyckeltalet baseras på rullande 12-månaders värden vilka inte är omräknade för kvarvarande verksamhet för 2014.
8) LTIF, Lost Time Injury Freqency, uttrycks i antal arbetsolyckor (per 1 miljon arbetade timmar), det vill säga arbetsrelaterade olyckor med frånvaro > 1 dag samt
dödsolyckor. Måttet avser endast anställda inom Vattenfall och avser rullande 12-månaders värden.
9) Underlag för mätning av målet är resultat från medarbetarundersökningen My Opinion som görs på årsbasis.
Kommentar: Under tredje kvartalet 2016 togs 5 MW solkraft i drift intill Vattenfalls brittiska landbaserade vindkraftspark Parc
Cynog i Wales. CO2-utsläppen för kvartal 1-3 2016 minskade till 60,2 Mton (61,4) jämfört med motsvarande period 2015. För den
kvarvarande verksamheten uppgick CO2-utsläppen till 15,9 Mton (16,7) för kvartal 1-3 2016. Den olycksrelaterade frånvaronivån
(LTIF – Lost Time Injury Frequency) är lägre jämfört med föregående år.
Vattenfalls delårsrapport januari-september 20166
Viktiga händelser kvartal 3 2016
Beslut om investering i havsbaserad vindkraftspark utanför Aberdeen
Den 20 juli beslutade Vattenfall att investera cirka 300 MGBP (motsvarande cirka 3 miljarder SEK) i en havsbaserad
vindkraftspark (92,4 MW) utanför Aberdeen i Skottland. Vindkraftsparken förväntas kunna tas i drift under 2018.
Förvärv av havsbaserat vindkraftprojekt i Tyskland
I augusti förvärvade Vattenfall ett tyskt havsbaserat vindkraftprojekt i Nordsjön av Erste Nordsee-Offshore-Holding GmbH med
slutmål att bygga upp till 79 vindkraftverk. Projektet går under namnet Global Tech II Offshore Wind Project. Vattenfalls
målsättning är att vidareutveckla och förbereda projektet för att kunna bli konkurrenskraftigt i anbudsprocessen för subventioner
och tillstånd för havsbaserade projekt som beräknas inledas i mars 2017.
Sandbank levererade sin första el
Vattenfalls tyska havsbaserade vindkraftspark Sandbank började producera sin första vindkraft i september. Vindkraftsparken
förväntas kunna tas i full drift i början av 2017.
Vinnande bud om dansk vindkraft
Vattenfall vann upphandlingen om att få bygga kustnära vindkraft, så kallad ”near shore”. Anbudet avser de två områdena
Vesterhav Nord och Vesterhav Syd utanför Jyllands västkust där Vattenfall planerar bygga två vindkraftsparker med en total
kapacitet på 350 MW, motsvarande elförbrukningen för 375 000 danska hushåll. Målsättningen är att påbörja byggandet under
2019 och att leverera el 2020 men det krävs först ett slutligt godkännande från den danska staten.
Stefan Dohler ny CFO för Vattenfall
Stefan Dohler utsågs till ny CFO för Vattenfall gällande från 1 december 2016. Han är för närvarande Senior Vice President för
affärsområdet Markets och är medlem i Vattenfalls koncernledning. Stefan Dohler efterträder Ingrid Bonde, som har beslutat att
lämna Vattenfall.
Beslut om utfasning av kol i kraftvärmeverk i Berlin
Vattenfall beslutade att ersätta kol med naturgas i kraftvärmeverket Klingenberg i Berlin tre år tidigare än planerat, vilket ska leda
till minskade koldioxidutsläpp om 600 000 ton per år. Detta innebär en total investering på cirka 100 MEUR (motsvarande
cirka 1 miljard SEK)
Ansökan om fortsatt nätkoncession i Berlin
Anbudsprocessen för nya koncessioner för Berlins elnät avstannade under 2014. I oktober 2015 beslutade Berlins senat att
fortsätta processen. I slutet av augusti skickade Vattenfall in en ansökan om fortsatt nätkoncession i Berlin.
Vattenfall slutförde försäljningen av tyska brunkolsverksamheten
Den 30 september slutförde Vattenfall försäljningen av sin tyska brunkolsverksamhet till den tjeckiska energikoncernen EPH och
dess finansiella partner PPF Investments efter att EU-kommissionen godkände försäljningen tidigare under september.
Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 7
Viktiga händelser efter balansdagen
SSM presenterar förslag till förändrad beräkning av kärnavfallsavgifter i Sverige
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) föreslår i ett yttrande till regeringen att kärnavfallsavgiften för kärnkraftsreaktorer ska
beräknas utifrån en drifttid på 50 år istället för, som idag, 40 år. Regeringen ska ta beslut om avgifterna för perioden 2018-2020
under hösten 2017.
Tillstånd att återstarta reaktor Ringhals 2
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beslutade att Ringhals AB får dispens från myndighetens föreskrifter och, med krav, får ta
reaktor Ringhals 2 (R2) i drift med en reparerad bottenplåt i reaktorinneslutningen. Efter en omfattande granskning anser
Strålsäkerhetsmyndigheten att Ringhals har visat att det finns tillräckliga säkerhetsmarginaler under den fortsatta drifttiden fram
till utgången av 2019.
Ändrad prissäkringsstrategi till följd av försäljningen av brunkolsverksamheten
Efter försäljningen av brunkolsverksamheten ändras Vattenfalls portfölj och riskexponering radikalt. Efter en översyn av
prissäkringsstrategin har Vattenfall beslutat att prissäkra närmare leveransdatum och minska prissäkringar på längre sikt. Läs
mer på sidan 14.
Godkänt lagförslag om fond för tyskt kärnavfall
Den 19 oktober godkände Tysklands förbundsregering ett lagförslag som innebär att de största kärnkraftsoperatörerna för över
åtaganden för transport, mellanlager och slutförvar av kärnavfall mot betalning till en fond. Den totala summan ska uppgå till
23,6 miljarder EUR. Enligt lagförslaget kommer Vattenfall att betala 1,75 miljarder EUR till fonden, vilket inkluderar en 35,5%
riskpremie. Vattenfall analyserar nu lagen ur tekniskt, kommersiellt och juridiskt perspektiv. Den tyska lagen gällande kärnavfall
måste godkännas av parlamentet innan den träder i kraft, något som förväntas ske under början av 2017.
Förhandling vid den internationella skiljedomstolen i Washington ICSID
Den 6 oktober inleddes förhandlingen i Vattenfalls mål mot den tyska staten vid den internationella skiljedomstolen i Washington,
ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes). Som en följd av det nationella beslutet att avveckla
kärnkraften fram till 2022 begär Vattenfall ersättning av den tyska staten för uteblivna intäkter från bolagets kärnkraftverk i landet.
Förhandlingen hölls öppen och offentlig och pågick fram till den 21 oktober. Vattenfalls begäran om skiljedom registrerades hos
ICSID 31 maj 2012, och ett beslut väntas under 2017.
Vattenfalls delårsrapport januari-september 20168
Omsättning, resultat och kassaflöde
(Redovisning av siffror och kommentarer avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges)
Nettoomsättning
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12
Kvarvarande verksamhet, belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna
Nettoomsättning 29 746 30 939 101 412 101 208 143 576 143 780
Kommentar kvartal 3: Koncernens nettoomsättning minskade med 1,2 miljarder SEK jämfört med motsvarande period 2015.
Det förklaras främst av lägre försäljningsvolymer och negativa priseffekter.
Kommentar kvartal 1-3: Koncernens nettoomsättning ökade med 0,2 miljarder SEK jämfört med motsvarande period 2015.
Resultat
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12
Kvarvarande verksamhet, belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna
Rörelseresultat (EBIT)
1
2 251 2 340 4 178 -8 710 -5 069 7 819
Avskrivningar och nedskrivningar 3 635 3 476 19 718 31 585 35 673 23 806
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)1
5 886 5 816 23 896 22 875 30 604 31 625
Jämförelsestörande poster exkl. nedskrivningar och återförda
nedskrivningar 251 306 1 368 2 132 4 625 3 861
Underliggande rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar
1
6 137 6 122 25 264 25 007 35 229 35 486
Rörelseresultat (EBIT) 2 251 2 340 4 178 - 8 710 - 5 069 7 819
Jämförelsestörande poster
1
351 340 10 424 22 833 25 598 13 189
Underliggande rörelseresultat
1
2 602 2 680 14 602 14 123 20 529 21 008
1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet.
Kommentar kvartal 3: Det underliggande rörelseresultatet minskade med 0,1 miljarder SEK, vilket förklaras av:
• Lägre produktionsvolymer i Norden, främst hänförligt till vattenkraften på grund av lägre fyllnadsgrad i de nordiska
vattenmagasinen (-0,4 miljarder SEK).
• Lägre produktionsmarginaler främst till följd av lägre erhållna elpriser (-0,3 miljarder SEK).
• Lägre rörelsekostnader (0,2 miljarder SEK).
• Övriga poster, netto (0,4 miljarder SEK), varav 0,3 miljarder SEK är hänförbart till lägre resultat 2015 till följd av justerad
fastighetsskatt för vattenkraften för åren 2013-2015.
Kommentar kvartal 1-3: Det underliggande rörelseresultatet ökade med 0,5 miljarder SEK, vilket förklaras av:
• Högre produktionsvolymer i Norden, främst hänförligt till kärnkraft till följd av högre tillgänglighet (0,2 miljarder SEK).
• Negativa priseffekter (-1,0 miljarder SEK).
• Lägre rörelsekostnader och lägre avskrivningar till följd av nedskrivningar av tillgångsvärden (0,8 miljarder SEK).
• Övriga poster, netto (0,5 miljarder SEK).
Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 9
Jämförelsestörande poster vilka påverkat rörelseresultatet (EBIT)
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12
Kvarvarande verksamhet, belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna
Realisationsvinster 25 - 131 2 069 174 249 2 144
Realisationsförluster - 3 130 - 99 - 243 - 369 - 225
Nedskrivningar - 100 - 36 - 9 056 - 21 194 - 21 507 - 9 369
Återförda nedskrivningar — 2 — 493 534 41
Avsättningar 123 - 7 123 - 1 313 - 3 463 - 2 027
Orealiserade marknadsvärdeförändringar för energiderivat - 59 107 - 3 432 1 018 1 558 - 2 892
Orealiserade marknadsvärdeförändringar av varulager - 10 - 215 598 - 258 - 657 199
Omstruktureringskostnader - 1 - 190 - 275 - 1 059 - 1 105 - 321
Andra jämförelsestörande poster av engångskaraktär - 326 — - 352 - 451 - 838 - 739
Summa - 351 - 340 - 10 424 - 22 833 - 25 598 - 13 189
Kommentar kvartal 3: Jämförelsestörande poster uppgick till -0,4 miljarder SEK (-0,3).
Kommentar kvartal 1-3: Jämförelsestörande poster uppgick till -10,4 miljarder SEK (-22,8). Realisationsvinster avser i
huvudsak försäljning av nätserviceverksamhet i Hamburg (1,2 miljarder SEK) samt försäljning av fastighet i Bramfeld och i Berlin
(0,7 miljarder SEK). Nedskrivningar av tillgångsvärden uppgick till -9,1 miljarder SEK och avser främst kraftverket Moorburg i
Hamburg, vattenkraftanläggningar i Tyskland och fossilbaserade tillgångar i Nederländerna. Övriga jämförelsestörande poster
avser realisationsförluster (-0,1 miljarder SEK), orealiserade marknadsvärdeförändringar av energiderivat och varulager
(-2,8 miljarder SEK), omstruktureringskostnader (-0,3 miljarder SEK) samt andra jämförelsestörande poster av engångskaraktär
hänförbara till direkt kostnadsföring av investeringar i Ringhals 1 och 2 (-0,4 miljarder SEK).
Jämförelsestörande poster för motsvarande period 2015 utgörs i huvudsak av nedskrivning av tillgångsvärden. Dessa avser
främst nedskrivning av goodwill hänförlig till Tradingverksamheten samt nedskrivning av fossilbaserade tillgångar i Tyskland och
Nederländerna.
För mer information om nedskrivningarna hänförbara till brunkolsverksamheten , se Not 4 Avvecklad verksamhet, på sidan 35.
Periodens resultat
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12
Kvarvarande verksamhet, belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna
Periodens resultat 787 41 1 790 - 9 737 - 5 188 6 339
Kommentar kvartal 3: Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,8 miljarder SEK (0,0).
Kommentar kvartal 1-3: Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,8 miljarder SEK (-9,7).
Kostnadsbesparingar
(Redovisning av siffror och kommentarer avser Totala Vattenfall)
* Rullande 12-månaders värden.
Kommentar: Vattenfall har vidtagit ett flertal åtgärder för att sänka kostnaderna och har jämfört med kostnadsbasen 2010
reducerat sina påverkbara kostnader med cirka 31%.
53,0
43,6
-4,5
-16,4 11,5
Kostnadsbas
2010
Avyttringar Kostnads
besparingar
Ökade kostnader
avseende tillväxt
och övrigt
Kostnadsbas
2016*
miljarder SEK
Vattenfalls delårsrapport januari-september 201610
Finansiella poster
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12
Kvarvarande verksamhet, belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna
Finansiella poster, netto - 1 949 - 974 - 4 365 - 3 648 - 4 776 - 5 493
- varav ränteintäkter 85 64 294 410 907 791
- varav räntekostnader - 822 - 728 - 2 652 - 2 566 - 3 448 - 3 534
- varav avkastning från Kärnavfallsfonden 250 167 762 933 1 168 997
- varav räntedel i pensionskostnad - 240 - 232 - 712 - 693 - 922 - 941
- varav diskonteringseffekter hänförbara till avsättningar - 916 - 704 - 2 465 - 2 214 - 2 908 - 3 159
- varav övrigt - 306 459 408 482 427 353
Erhållen ränta
1
179 106 886 568 845 1 163
Betald ränta1
- 360 - 27 - 3 113 - 3 171 - 3 413 - 3 355
1) Avser kassaflöden.
Kommentar: Finansiella poster, netto, är högre för tredje kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period 2015. Lägre
marknadsvärden på derivat påverkade finansnettot negativt under tredje kvartalet 2016. Högre betald ränta är främst hänförlig till
högre ränta på obligationslån och tillhörande derivat innevarande år jämfört med 2015.
Kassaflöde
(Redovisning av siffror och kommentarer avser Totala Vattenfall)
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12
Totala Vattenfall, belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna
Internt tillförda medel (FFO) 5 501 5 698 21 030 19 647 29 009 30 392
Kassaflöde från förändringar av rörelsetillgångar och rörelseskulder
(rörelsekapital) 7 020 9 170 - 1 309 11 692 11 925 - 1 076
Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 521 14 868 19 721 31 339 40 934 29 316
Kommentar kvartal 3: Internt tillförda medel (FFO) minskade med 0,2 miljarder SEK. Det förklaras i huvudsak av lägre
rörelseresultat.
Kassaflödet från förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 7,0 miljarder SEK. Det förklaras främst av minskade rörelsefordringar
inom Customers & Solutions och Heat (4,9 miljarder SEK) samt minskat lager av ROC
1
certifikat avseende vindkraft
(1,3 miljarder SEK).
Kommentar kvartal 1-3: Internt tillförda medel (FFO) ökade med 1,4 miljarder SEK. Ökningen förklaras i huvudsak av
inkomstskatteåterbäring i Tyskland relaterat till Moorburg.
Kassaflödet från förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -1,3 miljarder SEK. Det förklaras främst av nettoförändring av margin
calls (-4,5 miljarder SEK). Nettoförändring av fordringar och skulder samt minskat lager av ROC
1
certifikat avseende vindkraft
hade en positiv effekt.
1) ROC (Renewable Obligation Certificate), gröna elcertifikat i Storbritannien avseende vindkraft
Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 11
Finansiell ställning
30 sept. 31 dec. Förändring,
Belopp i MSEK 2016 2015 %
Kassa, bank och liknande tillgångar samt kortfristiga placeringar 38 548
1
44 256
1
-12,9
Bekräftade kreditfaciliteter (outnyttjade) 19 242 18 379 4,7
1) Beloppen per 30 september 2016 avser kvarvarande verksamhet och beloppen per 31 december 2015 avser Totala Vattenfall.
Kommentar: Kassa, bank och liknande tillgångar samt kortfristiga placeringar minskade med 5,7 miljarder SEK jämfört med
31 december 2015 främst som en effekt av försäljningen av brunkolsverksamheten, samt till följd av återbetalning av ett större
obligationslån.
Bekräftade kreditfaciliteter utgörs av en Revolving Credit Facility på 2,0 miljarder EUR med förfall 10 december 2020, med option
på en ettårig förlängning. Per den 30 september 2016 uppgick tillgängliga likvida medel och/eller bekräftade kreditfaciliteter till
35% av nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet. Vattenfalls mål är lägst 10% av koncernens nettoomsättning, dock minst
motsvarande kommande 90-dagars låneförfall.
30 sept. 31 dec. Förändring,
Belopp i MSEK 2016 2015 %
Räntebärande skulder1
98 572 3
110 585 3
-10,9
Nettoskuld1
57 971 3
64 201 3
-9,7
Justerad nettoskuld
1
(se sidan 25) 124 108
3
137 585
3
-9,8
Genomsnittlig ränta, %
2
4,0 3,9 —
Duration, år
2
5,9 3,9 —
Genomsnittlig löptid, år2
8,6 8,1 —
1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet.
2) Inklusive Hybridkapital och lån från ägare med innehav utan bestämmande inflytande och intresseföretag.
3) Beloppen per 30 september 2016 avser kvarvarande verksamhet och beloppen per 31 december 2015 avser Totala Vattenfall.
Kommentar: Totala räntebärande skulder minskade med 12 miljarder SEK jämfört med 31 december 2015. Det förklaras främst
av återköp samt förfall av obligationslån.
Nettoskulden minskade med 6,2 miljarder SEK jämfört med 31 december 2015. Det förklaras främst av ett positivt kassaflöde
efter investeringar samt effekter till följd av försäljningen av brunkolsverksamheten som minskade kassan.
Den justerade nettoskulden minskade med 13,5 miljarder SEK jämfört med 31 december 2015. Minskningen av den justerade
nettoskulden förklaras av den lägre nettoskulden samt av effekter till följd av försäljningen av brunkolsverksamheten som
minskade avsättningar för framtida åtaganden gällande pensioner och gruvdrift.
Kreditrating
Den 13 maj 2016 bekräftade Moody’s Vattenfalls långsiktiga ”A3” rating samt ”Baa2” rating för hybridobligationer. Utsikt
(”outlook) för Vattenfalls rating är negativ. Den 19 maj 2016 bekräftade Standard & Poor’s Vattenfalls långsiktiga ”BBB+” rating.
Samtidigt bekräftade Standard & Poor’s den kortsiktiga ”A-2” rating. Utsikt (”outlook) för Vattenfalls rating är negativ.
Vattenfalls delårsrapport januari-september 201612
Investeringar och försäljningar
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12
Belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna
Underhålls-/ersättningsinvesteringar 2 344 3 398 6 534 8 496 12 329 10 367
Tillväxtinvesteringar 4 539 3 010 7 792 9 001 12 709 11 500
Summa investeringar från kvarvarande verksamhet 6 883 6 408 14 326 17 497 25 038 21 867
Upplupna investeringar (-)/upplösning av upplupna investeringar (+) - 149 931 29 741 738 26
Summa investeringar med kassaflödeseffekt från kvarvarande
verksamhet 6 734 7 339 14 355 18 238 25 776 21 893
Investeringar med kassaflödeseffekt från avvecklad verksamhet 8 658 1 139 2 041 2 950 2 048
Summa investeringar med kassaflödeseffekt 6 742 7 997 15 494 20 279 28 726 23 941
Försäljningar totala Vattenfall 242 117 4 262 2 349 2 814 4 727
- varav aktier 13 - 10 1 279 217 206 1 268
Kommentar: Investeringarna specificeras i tabellen nedan. Försäljningar under 2016 är främst hänförliga till Vattenfalls
nätserviceverksamhet i Hamburg Tyskland, försäljning av fastigheter i Bramfeld och i Berlin samt kraftvärmeverket
Nordjyllandsværket i Danmark. Försäljningar under motsvarande period 2015 avser främst kraftvärmetillgångar i Utrecht,
Nederländerna.
Specifikation av investeringar
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12
Belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna
Elproduktion
Vattenkraft 300 417 964 1 001 1 706 1 669
Kärnkraft 682 1 359 1 768 3 191 4 219 2 796
Kolkraft 150 248 330 1 089 1 292 533
Gas 12 29 128 59 174 243
Vindkraft 3 793 2 564 6 171 6 655 8 629 8 145
Biobränsle, avfall 12 2 16 9 25 32
Summa Elproduktion 4 949 4 619 9 377 12 004 16 045 13 418
Kraftvärme/Värme
Fossilkraft 405 615 1 017 1 274 1 949 1 692
Biobränsle, avfall 58 41 95 73 145 167
Övrigt 255 315 561 696 1 242 1 107
Summa Kraftvärme/Värme 718 971 1 673 2 043 3 336 2 966
Elnät
Elnät 1 058 1 029 3 007 2 840 4 671 4 838
Summa Elnät 1 058 1 029 3 007 2 840 4 671 4 838
Förvärv av aktier, aktieägartillskott - 155 - 50 - 392 - 208 - 267 - 451
Övrigt 313 - 161 661 818 1 253 1 096
Summa investeringar från kvarvarande verksamhet 6 883 6 408 14 326 17 497 25 038 21 867
Upplupna investeringar (-)/upplösning av upplupna investeringar (+) - 149 931 29 741 738 26
Summa investeringar med kassaflödeseffekt från kvarvarande
verksamhet 6 734 7 339 14 355 18 238 25 776 21 893
Investeringar med kassaflödeseffekt från avvecklad verksamhet 8 658 1 139 2 041 2 950 2 048
Summa investeringar med kassaflödeseffekt 6 742 7 997 15 494 20 279 28 726 23 941
Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 13
Marknadsprisutveckling
Spotpriser, el
Jämfört med tredje kvartalet 2015 ökade de genomsnittliga nordiska spotpriserna med 90%, främst till följd av torrare väder och
lägre hydrologisk balans. De genomsnittliga spotpriserna i Tyskland och Nederländerna var 14% och 22% lägre till följd av lägre
råvarupriser. För januari-september 2016 var de genomsnittliga spotpriserna 18% högre i Norden, 16% lägre i Tyskland och 29%
lägre i Nederländerna jämfört med motsvarande period 2015.
Tidsperiod Nord Pool Spot EPEX APX
EUR/MWh (Norden) (Tyskland) (Nederländerna)
Kv 3 2016 25,2 28,2 31,4
Kv 3 2015 13,3 32,8 40,2
% 90% -14% -22%
Kv 2 2016 23,9 24,7 28,3
% 6% 14% 11%
Kv 1-3 2016 24,4 26,1 29,2
Kv 1-3 2015 20,7 31,1 40,8
% 18% -16% -29%
Nordiska, tyska och nederländska elspotpriser,
månadssnitt
Terminspriser, el
Terminspriserna på el var mellan 11-19% lägre jämfört med tredje kvartalet 2015, vilket främst förklaras av fortsatta förväntningar
om låga råvarupriser. Under tredje kvartalet 2016 förbättrades råvarupriserna samtidigt som den hydrologiska balansen
försämrades vilket ledde till att terminspriserna på el var mellan 3-8% högre i Norden jämfört med föregående kvartal. I Tyskland
och Nederländerna var terminspriserna på el mellan 4-10% högre jämfört med föregående kvartal till följd av högre råvarupriser.
Jämfört med januari-september 2015 var terminspriserna på el mellan 20-27% lägre.
Tidsperiod Norden Tyskland Nederländerna
(NPX) (EEX) (ICE)
EUR/MWh 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Kv 3 2016 22,9 21,0 26,9 25,7 32,0 30,0
Kv 3 2015 25,8 26,0 30,2 30,4 36,0 35,9
% -11% -19% -11% -15% -11% -16%
Kv 2 2016 21,2 20,5 25,1 24,7 29,2 28,0
% 8% 3% 7% 4% 10% 7%
Kv 1-3 2016 20,8 19,8 24,9 24,1 29,3 27,8
Kv 1-3 2015 27,0 27,0 31,1 31,0 37,5 37,6
% -23% -27% -20% -22% -22% -26%
Nordiska, tyska och nederländska elterminspriser
Råvarupriser
Oljepriserna (brent crude) var i genomsnitt 8% lägre jämfört
med tredje kvartalet 2015 främst till följd av starkare dollar.
Kolpriserna följde inte oljeprisutvecklingen utan ökade och var
i genomsnitt 9% högre jämfört med tredje kvartalet 2015.
Gaspriserna var 20% lägre. Priset på CO2-utsläppsrätter var i
genomsnitt 43% lägre jämfört med tredje kvartalet 2015. För
januari-september 2016 var oljepriserna 24% lägre,
kolpriserna 14% lägre, gaspriserna 29% lägre och CO2-
utsläppsrätter 29% lägre jämfört med motsvarande period
2015.
Prisutveckling olja, kol, gas och CO2-utsläppsrätter
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
2014 2015 2016
EPEX APX NordPool
EUR/MWh
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2014 2015 2016
EEX 2017 EEX 2018 ICE 2017
ICE 2018 NPX 2017 NPX 2018
EUR/MWh
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
2014 2015 2016
Coal (USD/t), API2, Front Year Oil (USD/bbl), Brent Front Month
Emission allowances CO2 (EUR/t), MidDec Gas (EUR/MWh), NBP, Front Year
USD EUR
Vattenfalls delårsrapport januari-september 201614
Vattenfalls prissäkring
(Redovisning av siffror och kommentarer avser kvarvarande verksamhet)
Vattenfall prissäkrar kontinuerligt sin framtida elproduktion genom försäljning på termins- och futuresmarknaderna. Spotpriserna
har därför på kort sikt endast begränsad påverkan på Vattenfalls resultat.
Diagrammet visar hur stor andel av den planerade elproduktionen Vattenfall har prissäkrat i Norden respektive
Kontinentaleuropa (Tyskland och Nederländerna).
De prissäkrade nivåerna för Norden avser systempris på Nasdaq. Andra prisrisker som till exempel prisområdesrisk omfattas ej i
samma utsträckning.
Genomsnittlig prissäkringsnivå, per 30 september 2016
EUR/MWh 2016 2017 2018
Norden 31 29 28
Kontinentaleuropa 40 45 38
Vattenfalls prissäkringsgrad i % per 30 september
20162015
Ändrad prissäkringsstrategi
Efter försäljningen av brunkolsverksamheten ändras Vattenfalls portfölj och riskexponering radikalt. Den dominerande
riskexponeringen är nu kopplad till nordisk baslastproduktion i kärnkraft och vattenkraft varav den senare är driven av
väderförhållanden. Vattenfalls kvarvarande verksamhet genererar även en högre andel reglerade intäkter från distribution, värme
och subventioner från vindkraft vilket minskar den totala riskexponeringen. Efter en översyn av prissäkringsstrategin har
Vattenfall slagit fast att prissäkra närmare leveransdatum och minska prissäkringsnivån vilket över tiden ger en stabilare
resultatutveckling.
100% 99%
65%
96%
82%
73%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2016 2017 2018
Norden Kontinentaleuropa
Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 15
Rörelsesegment
(Redovisning av siffror och kommentarer avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges)
Customers & Solutions
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12
Kvarvarande verksamhet, belopp i MSEK där ej annat anges 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna
Nettoomsättning 13 670 18 289 49 164 63 926 87 523 72 761
Extern nettoomsättning
1
13 385 17 198 48 247 62 017 84 905 71 135
Underliggande resultat före avskrivningar och nedskrivningar 534 382 2 155 1 996 2 271 2 430
Underliggande rörelseresultat 284 155 1 431 1 332 1 390 1 489
Elförsäljning, TWh 20,6 27,6 66,1 90,3 123,2 99,0
- varav privatkunder 5,4 4,3 19,4 19,2 26,8 27,0
- varav återförsäljare 1,0 9,2 4,0 24,3 33,5 13,2
- varav företagskunder 14,2 14,1 42,7 46,8 62,9 58,8
Gasförsäljning, TWh 4,4 5,4 34,8 35,6 50,7 49,9
Antal anställda, heltidstjänster 2 940 3 228 2 940 3 228 3 168
1) Exklusive koncerninterna transaktioner
Affärsområdet Customers & Solutions ansvarar för försäljningen av el, gas och energitjänster på Vattenfalls samtliga marknader.
• Nettoomsättningen minskade, vilket främst är hänförbart till en omallokering av avtal avseende återförsäljningskunder från
affärsområdet Customers & Solutions till affärsområdet Markets, som ingår i rörelsesegmentet Power Generation. Mindre
sålda volymer i Tyskland samt negativa priseffekter i Nederländerna påverkade nettoomsättningen negativt.
• Lägre försäljnings- och administrationskostnader har haft en positiv effekt på det underliggande rörelseresultatet.
• Förändringen av elförsäljningen är hänförlig till omallokeringen av avtal avseende återförsäljningskunder. Gasförsäljningen
var något lägre jämfört med motsvarande period föregående år.
• Vattenfalls kundbas inom Customers & Solutions har sedan årets början vuxit med cirka 70 000 kontrakt.
Power Generation
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12
Kvarvarande verksamhet, belopp i MSEK där ej annat anges 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna
Nettoomsättning 21 119 19 554 70 656 60 848 91 643 101 451
Extern nettoomsättning
1
12 163 8 583 36 965 22 400 35 783 50 348
Underliggande resultat före avskrivningar och nedskrivningar 2 842 2 965 9 711 11 529 15 822 14 004
Underliggande rörelseresultat 2 144 2 242 7 548 8 793 12 376 11 131
Elproduktion, TWh
2
17,5 18,6 60,6 59,9 82,4 83,1
- varav vattenkraft 7,6 9,5 26,9 28,9 39,5
3
37,5
- varav kärnkraft 9,9 9,1 33,7 31,0 42,2 44,9
- varav biobränsle, avfall — — — — 0,7
3
0,7
Elförsäljning, återförsäljare, TWh 12,3 — 23,1 — — 23,1
Antal anställda, heltidstjänster 7 538 7 790 7 538 7 790 7 771
1) Exklusive koncerninterna transaktioner.
2) Värderna för 2016 är preliminära.
3) Värde har justerats jämfört med det värde som presenterades i Vattenfalls bokslutskommuniké 2015.
Power Generation utgörs av affärsområdena Generation och Markets. Segmentet innefattar Vattenfalls vatten- och
kärnkraftsverksamhet samt optimering och tradingverksamhet.
Vattenfalls delårsrapport januari-september 201616
• Nettoomsättningen ökade, vilket främst förklaras av omallokering av avtal avseende återförsäljningskunder från
affärsområdet Customers & Solutions till affärsområdet Markets, som ingår i rörelsesegmentet Power Generation.
• Det underliggande rörelseresultatet försämrades, vilket i huvudsak förklaras av lägre produktionsmarginaler till följd av
genomsnittligt lägre erhållna priser. Lägre rörelsekostnader och lägre avskrivningar hade en positiv effekt på det
underliggande rörelseresultatet.
• Vattenkraftproduktionen minskade under tredje kvartalet 2016 jämfört med 2015 till följd av lägre fyllnadsgrad i
vattenmagasinen. Fyllnadsgraden i de nordiska vattenmagasinen uppgick till 69% i slutet av tredje kvartalet vilket är 8
procentenheter under normal nivå.
• Kärnkraftproduktionen ökade jämfört med motsvarande period föregående år, tack vare högre tillgänglighet. Den
sammanlagda tillgängligheten för Vattenfalls kärnkraftverk för tredje kvartalet 2016 var 64,8% (65,6). Motsvarande siffra för
januari-september 2016 var 72,8% (69,1). För kvartal 3 2016 hade Forsmark en tillgänglighet på 75,9% (66,6) och en
produktion på 5,3 TWh (4,1). Ringhals hade en tillgänglighet på 55,6% (64,7) och en produktion på 4,6 TWh (5,0). För
kvartal 1-3 hade Forsmark en tillgänglighet på 83,9% (79,2) och en produktion på 17,9 TWh (16,3). Ringhals hade en
tillgänglighet på 63,5% (60,7) och en produktion på 15,9 TWh (14,6).
Wind
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12
Kvarvarande verksamhet, belopp i MSEK där ej annat anges 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna
Nettoomsättning 1 263 1 389 4 519 4 614 6 769 6 674
Extern nettoomsättning1
795 889 2 975 2 970 4 267 4 272
Underliggande resultat före avskrivningar och nedskrivningar 697 887 2 919 3 132 4 621 4 408
Underliggande rörelseresultat - 117 88 480 842 1 469 1 107
Elproduktion - vindkraft, TWh 1,1 1,1 3,9 3,8 5,8 5,9
Antal anställda, heltidstjänster 680 550 680 550 577
1) Exklusive koncerninterna transaktioner.
Affärsområdet Wind ansvarar för Vattenfalls vind- och solkraftsverksamhet.
• Nettoomsättningen minskade något jämfört med 2015, vilket främst förklaras av lägre erhållna priser samt mindre
gynnsamma vindförhållanden.
• Det underliggande rörelseresultatet försämrades främst till följd av lägre produktionsintäkter, högre avskrivningar till följd av
idrifttagandet av nya vindkraftsparker samt ökade projekterings- och reparationskostnader.
• Elproduktionen ökade främst till följd av idrifttagandet av nya vindkraftsparker. Under tredje kvartalet 2016 togs 5 MW
solkraft i drift intill Vattenfalls brittiska landbaserade vindkraftspark Parc Cynog i Wales.
Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 17
Heat
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12
Kvarvarande verksamhet, belopp i MSEK där ej annat anges 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna
Nettoomsättning 5 023 5 392 18 702 19 846 27 345 26 201
Extern nettoomsättning
1
2 441 2 532 10 409 10 863 14 356 13 902
Underliggande resultat före avskrivningar och nedskrivningar 485 369 4 624 4 162 5 689 6 151
Underliggande rörelseresultat - 479 - 497 1 698 1 424 1 759 2 033
Elproduktion, TWh
2
6,6 6,5 21,8 21,8 29,8
3
29,8
- varav fossilkraft 6,5 6,4 21,3 21,2 29,0
3
29,1
- varav biobränsle, avfall 0,1 0,1 0,5 0,6 0,8 0,7
Värmeförsäljning, TWh 1,8 2,5 12,7 14,5 20,6 18,8
Antal anställda, heltidstjänster 4 036 4 187 4 036 4 187 4 202
1) Exklusive koncerninterna transaktioner.
2) Värderna för 2016 är preliminära.
3) Värde har justerats jämfört med det värde som presenterades i Vattenfalls bokslutskommuniké 2015.
Affärsområdet Heat består av Vattenfalls värmeverksamhet inklusive all termisk verksamhet.
• Nettoomsättningen minskade under 2016 jämfört med 2015 vilket i huvudsak förklaras av lägre värmeförsäljning främst till
följd av avyttringen av det danska kraftvärmeverket Nordjyllandsværket.
• Underliggande rörelseresultat förbättrades för kvartal 1-3 vilket i huvudsak förklaras av ökad bruttomarginal främst till följd av
lägre bränslekostnader.
• Minskningen av antalet anställda är främst hänförligt till försäljningen av det danska kraftvärmeverket Nordjyllandsværket.
• Vattenfalls kundbas inom Heat har sedan årets början vuxit med cirka 29 000 kontrakt.
Distribution
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12
Kvarvarande verksamhet, belopp i MSEK där ej annat anges 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna
Nettoomsättning 4 482 4 594 14 394 14 336 19 914 19 972
Extern nettoomsättning1
3 496 3 547 11 218 11 032 15 355 15 541
Underliggande resultat före avskrivningar och nedskrivningar 1 686 1 822 5 819 5 787 8 189 8 221
Underliggande rörelseresultat 989 1 143 3 743 3 762 5 465 5 446
Antal anställda, heltidstjänster 1 993 2 711 1 993 2 711 2 728
1) Exklusive koncerninterna transaktioner.
Affärsområdet Distribution består av Vattenfalls eldistributionsverksamhet i Sverige och Tyskland (Berlin).
• Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2016 minskade främst till följd av försäljningen av den tyska nätserviceverksamheten i
Hamburg (0,6 miljarder SEK). Nettoomsättningen för kvartal 1-3 ökade jämfört med 2015, främst till följd av högre priser
samt något högre transmissionsvolymer.
• Det underliggande rörelseresultatet, exklusive den avyttrade nätserviceverksamheten i Hamburg, förbättrades till följd av
högre priser. Förlorat resultatbidrag från den avyttrade nätserviceverksamheten i Hamburg uppgick till cirka
0,1 miljarder SEK för kvartal 3 samt 0,2 miljarder SEK för kvartal 1-3.
• Minskningen av antalet anställda är främst hänförligt till försäljningen av nätserviceverksamheten i Hamburg.
• Vattenfalls kundbas inom Distribution har sedan årets början vuxit med cirka 20 000 kontrakt.
Vattenfalls delårsrapport januari-september 201618
Other1
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12
Kvarvarande verksamhet, belopp i MSEK där ej annat anges 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna
Nettoomsättning 1 278 1 295 4 029 3 928 5 361 5 462
Extern nettoomsättning
2
47 29 157 133 178 202
Underliggande resultat före avskrivningar och nedskrivningar - 41 - 260 224 - 1 371 - 1 330 265
Underliggande rörelseresultat - 153 - 408 - 110 - 1 802 - 1 897 - 205
Antal anställda, heltidstjänster 3 045 3 391 3 045 3 391 3 319
1) Other inkluderar huvudsakligen alla Staff functions inklusive finansverksamhet samt Shared Service Centres.
2) Exklusive koncerninterna transaktioner.
Utöver ovan redovisade siffror för rörelsesegmenten ingår också elimineringar i koncernens omsättning och resultat, se sidorna
21-23.
Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 19
Koncernens resultaträkning
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12
Belopp i MSEK 2016 2015
9
2016 2015
9
2015
9
månaderna
Kvarvarande verksamhet
Nettoomsättning 29 746 30 939 101 412 101 208 143 576 143 780
Kostnader för sålda produkter
1
- 22 990 - 23 651 - 86 587 - 95 516 - 129 222 - 120 293
Bruttoresultat 6 756 7 288 14 825 5 692 14 354 23 487
Kostnader för försäljning, administration samt forskning och utveckling2
- 4 796 - 4 662 - 13 397 - 14 094 - 19 326 - 18 629
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, netto 259 - 161 2 430 - 245 400 3 075
Andelar i intresseföretags resultat
3
32 - 125 320 - 63 - 497 - 114
Rörelseresultat (EBIT)
4
2 251 2 340 4 178 - 8 710 - 5 069 7 819
Finansiella intäkter
5,8
241 703 1 778 2 122 2 755 2 411
Finansiella kostnader
6,7,8
- 2 190 - 1 677 - 6 143 - 5 770 - 7 531 - 7 904
Resultat före skatter 302 1 366 - 187 - 12 358 - 9 845 2 326
Skatter 485 - 1 325 1 977 2 621 4 657 4 013
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet 787 41 1 790 - 9 737 - 5 188 6 339
Avvecklad verksamhet
Periodens resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt - 599 1 559 - 23 642 - 12 488 - 14 578 - 25 732
Periodens resultat 188 1 600 - 21 852 - 22 225 - 19 766 - 19 393
Hänförbart till ägare till moderbolaget - 35 1 403 - 22 269 - 18 914 - 16 672 - 20 027
Hänförbart till innehav utan bestämmande inflytande 223 197 417 - 3 311 - 3 094 634
Tilläggsinformation för kvarvarande verksamhet
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) 5 886 5 816 23 896 22 875 30 604 31 625
Underliggande rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar 6 137 6 122 25 264 25 007 35 229 35 486
Underliggande rörelseresultat 2 602 2 680 14 602 14 123 20 529 21 008
Finansiella poster, netto exkl diskonteringseffekter hänförbara
till avsättningar samt avkastning från Kärnavfallsfonden - 1 283 - 437 - 2 662 - 2 367 - 3 036 - 3 331
1) Varav avskrivningar och nedskrivningar - 3 216 - 3 101 - 18 433 - 30 708 - 34 236 - 21 961
2) Varav avskrivningar och nedskrivningar - 419 - 375 - 1 285 - 836 - 1 396 - 1 845
3) Varav nedskrivningar — — — - 41 - 41 —
4) Vari ingår jämförelsestörande poster - 351 - 340 - 10 424 - 22 833 - 25 598 - 13 189
5) Vari ingår avkastning från Kärnavfallsfonden 250 167 762 933 1 168 997
6) Vari ingår räntedel i pensionskostnad - 240 - 232 - 712 - 693 - 922 - 941
7) Vari ingår diskonteringseffekter hänförbara till avsättningar - 916 - 704 - 2 465 - 2 214 - 2 908 - 3 159
8) Jämförelsestörande poster redovisade som finansiella
intäkter och kostnader, netto — - 15 1 - 18 - 18 1
9) Värdet för 2015 har omräknats jämfört med tidigare publicerad information i Vattenfalls delårsrapporter 2015 och Års- och Hållbarhetsredovisningen 2015 på
grund av att brunkolsverksamhet har avvecklats och redovisas som avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS 5.
Vattenfalls delårsrapport januari-september 201620
Rapport över koncernens totalresultat
(Redovisning av siffror och kommentarer avser Totala Vattenfall)
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12
Totala Vattenfall, belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna
Periodens resultat 188 1 600 - 21 852 - 22 225 - 19 766 - 19 393
Övrigt totalresultat
Poster som kommer att omklassificeras till resultaträkningen när
specifika villkor är uppfyllda
Kassaflödessäkringar - förändringar av verkligt värde - 9 075 6 108 - 15 925 9 725 11 354 - 14 296
Kassaflödessäkringar - upplösta mot resultaträkningen 4 654 - 1 536 1 420 - 4 387 - 5 323 484
Kassaflödessäkringar - överförda till anskaffningsvärdet på säkrad post - 38 - 8 - 45 16 - 3 - 64
Valutasäkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter - 1 241 - 879 - 1 036 275 1 709 398
Omräknings- och valutakurseffekter netto, avyttrade bolag 477 — 477 — — 477
Omräkningsdifferenser 2 418 2 028 2 848 1 024 - 1 938 - 114
Inkomstskatt relaterat till poster som kommer att omklassificeras 1 448 - 971 3 933 - 1 260 - 1 722 3 471
Summa som kommer att omklassificeras till resultaträkningen när
specifika villkor är uppfyllda - 1 357 4 742 - 8 328 5 393 4 077 - 9 644
Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen
Omvärderingar avseende förmånsbestämda pensionsplaner - 141 362 - 3 746 2 961 2 867 - 3 840
Inkomstskatt relaterat till poster som ej omklassificeras 42 - 108 1 086 - 810 - 762 1 134
Summa poster som inte kommer att omklassificeras till
resultaträkningen - 99 254 - 2 660 2 151 2 105 - 2 706
Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt - 1 456 4 996 - 10 988 7 544 6 182 - 12 350
Summa totalresultat för perioden - 1 268 6 596 - 32 840 - 14 681 - 13 584 - 31 743
Hänförbart till ägare till moderbolaget - 1 680 6 209 - 33 480 - 11 405 - 10 398 - 32 473
Hänförbart till innehav utan bestämmande inflytande 412 387 640 - 3 276 - 3 186 730
Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 21
Koncernens rörelsesegment
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12
Belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna
Extern nettoomsättning
Customers & Solutions 13 385 17 198 48 247 62 017 84 905 71 135
Power Generation 12 163 8 5833
36 965 22 4003
35 7833
50 348
Wind 795 889 2 975 2 970 4 267 4 272
Heat 2 441 2 532 10 409 10 863 14 356 13 902
Distribution 3 496 3 547 11 218 11 032 15 355 15 541
- varav Distribution Tyskland 1 308 1 499 3 680 4 255 6 018 5 443
- varav Distribution Sverige 2 188 2 048 7 538 6 777 9 337 10 098
Other1
47 29 157 133 178 202
Elimineringar
2
- 2 581 - 1 839 - 8 559 - 8 207 - 11 268 - 11 620
Summa kvarvarande verksamhet 29 746 30 939 101 412 101 208 143 576 143 780
Avvecklad verksamhet 4 597 6 580 13 342 17 803 20 934 16 473
Summa 34 343 37 519 114 754 119 011 164 510 160 253
Intern nettoomsättning
Customers & Solutions 285 1 091 917 1 909 2 618 1 626
Power Generation 8 956 10 9713
33 691 38 4483
55 8603
51 103
Wind 468 500 1 544 1 644 2 502 2 402
Heat 2 582 2 8603
8 293 8 9833
12 9893
12 299
Distribution 986 1 047 3 176 3 304 4 559 4 431
- varav Distribution Tyskland 890 922 2 875 2 946 4 012 3 941
- varav Distribution Sverige 96 125 301 358 547 490
Other
1
1 231 1 266 3 872 3 795 5 183 5 260
Elimineringar - 14 508 - 17 7353
- 51 493 - 58 0833
- 83 7113
- 77 121
Summa kvarvarande verksamhet — — — — — —
Avvecklad verksamhet — — — — — —
Summa — — — — — —
Summa nettoomsättning
Customers & Solutions 13 670 18 289 49 164 63 926 87 523 72 761
Power Generation 21 119 19 5543
70 656 60 8483
91 6433
101 451
Wind 1 263 1 389 4 519 4 614 6 769 6 674
Heat 5 023 5 3923
18 702 19 8463
27 3453
26 201
Distribution 4 482 4 594 14 394 14 336 19 914 19 972
- varav Distribution Tyskland 2 198 2 421 6 555 7 201 10 030 9 384
- varav Distribution Sverige 2 284 2 173 7 839 7 135 9 884 10 588
Other
1
1 278 1 295 4 029 3 928 5 361 5 462
Elimineringar - 17 089 - 19 5743
- 60 052 - 66 2903
- 94 9793
- 88 741
Summa kvarvarande verksamhet 29 746 30 939 101 412 101 208 143 576 143 780
Avvecklad verksamhet 4 597 6 580 13 342 17 803 20 934 16 473
Summa 34 343 37 519 114 754 119 011 164 510 160 253
Vattenfalls delårsrapport januari-september 201622
Forts. Koncernens rörelsesegment
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12
Belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)
Customers & Solutions 524 362 2 121 1 418 1 657 2 360
Power Generation 2 745 2 840 3
6 224 10 527 3
12 754 3
8 451
Wind 692 886 3 054 3 144 4 282 4 192
Heat 636 266 3
4 761 4 133 3
5 632 3
6 260
Distribution 1 682 1 807 5 809 5 749 8 143 8 203
- varav Distribution Tyskland 364 566 1 154 1 769 2 649 2 034
- varav Distribution Sverige 1 318 1 241 4 655 3 980 5 494 6 169
Other1
- 327 - 302 2 115 - 1 868 - 1 831 2 152
Elimineringar - 66 - 43 - 188 - 228 - 33 7
Summa kvarvarande verksamhet 5 886 5 816 23 896 22 875 30 604 31 625
Avvecklad verksamhet 392 1 732 920 1 044 2 150 2 026
Summa 6 278 7 548 24 816 23 919 32 754 33 651
Underliggande rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar
Customers & Solutions 534 382 2 155 1 996 2 271 2 430
Power Generation 2 842 2 965 3
9 711 11 529 3
15 822 3
14 004
Wind 697 887 2 919 3 132 4 621 4 408
Heat 485 369 3
4 624 4 162 3
5 689 3
6 151
Distribution 1 686 1 822 5 819 5 787 8 189 8 221
- varav Distribution Tyskland 369 580 1 165 1 801 2 683 2 047
- varav Distribution Sverige 1 317 1 242 4 654 3 986 5 506 6 174
Other
1
- 41 - 260 224 - 1 371 - 1 330 265
Elimineringar - 66 - 43 - 188 - 228 - 33 7
Summa kvarvarande verksamhet 6 137 6 122 25 264 25 007 35 229 35 486
Avvecklad verksamhet 1 126 1 712 2 203 3 643 4 775 3 335
Summa 7 263 7 834 27 467 28 650 40 004 38 821
Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 23
Forts. Koncernens rörelsesegment
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12
Belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna
Rörelseresultat (EBIT)
Customers & Solutions 273 135 1 388 753 775 1 410
Power Generation 2 020 2 116 3
764 - 9 210 3
- 7 699 3
2 275
Wind - 123 68 484 795 931 620
Heat - 400 - 616 3
- 3 781 - 2 738 3
- 2 555 3
- 3 598
Distribution 985 1 128 3 734 3 725 5 419 5 428
- varav Distribution Tyskland 164 366 565 1 174 1 848 1 239
- varav Distribution Sverige 821 762 3 169 2 551 3 571 4 189
Other1
- 438 - 448 1 777 - 1 807 - 1 907 1 677
Elimineringar - 66 - 43 - 188 - 228 - 33 7
Rörelseresultat (EBIT) kvarvarande verksamhet 2 251 2 340 4 178 - 8 710 - 5 069 7 819
Avvecklad verksamhet 168 661 - 22 361 - 17 947 - 17 898 - 22 312
Rörelseresultat (EBIT) 2 419 3 001 - 18 183 - 26 657 - 22 967 - 14 493
Rörelseresultat (EBIT) kvarvarande verksamhet 2 251 2 340 4 178 - 8 710 - 5 069 7 819
Finansiella intäkter och kostnader kvarvarande verksamhet - 1 949 - 974 - 4 365 - 3 648 - 4 776 - 5 493
Resultat före skatter från kvarvarande verksamhet 302 1 366 - 187 - 12 358 - 9 845 2 326
Underliggande rörelseresultat
Customers & Solutions 284 155 1 431 1 332 1 390 1 489
Power Generation 2 144 2 242 3
7 548 8 793 3
12 376 3
11 131
Wind - 117 88 480 842 1 469 1 107
Heat - 479 - 497 3
1 698 1 424 3
1 759 3
2 033
Distribution 989 1 143 3 743 3 762 5 465 5 446
- varav Distribution Tyskland 169 380 577 1 206 1 881 1 252
- varav Distribution Sverige 820 763 3 166 2 556 3 584 4 194
Other
1
- 153 - 408 - 110 - 1 802 - 1 897 - 205
Elimineringar - 66 - 43 - 188 - 228 - 33 7
Underliggande rörelseresultat kvarvarande verksamhet 2 602 2 680 14 602 14 123 20 529 21 008
Avvecklad verksamhet 1 104 708 148 - 31 12 191
Underliggande rörelseresultat 3 706 3 388 14 750 14 092 20 541 21 199
1) ”Other” inkluderar huvudsakligen alla Staff Functions inklusive finansverksamhet samt Shared Service Centers.
2) För extern nettoomsättning avser elimineringar försäljning till den nordiska elbörsen.
3) Värdet för 2015 har omräknats jämfört med tidigare publicerad information i Vattenfalls delårsrapporter 2015 och Års- och Hållbarhetsredovisningen 2015 på
grund av att brunkolsverksamhet har avvecklats och redovisas som avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS 5.
Vattenfalls delårsrapport januari-september 201624
Koncernens balansräkning
30 sept. 30 sept. 31 dec.
Totala Vattenfall, belopp i MSEK 2016 2015 2015
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 16 987 18 765 17 564
Materiella anläggningstillgångar 211 735 243 241 244 563
Förvaltningsfastigheter 152 405 388
Biologiska tillgångar 35 32 35
Andelar i intresseföretag och i samarbetsarrangemang 7 276 7 592 7 002
Andra aktier och andelar 276 277 273
Andelar i den svenska Kärnavfallsfonden 35 707 33 590 34 172
Derivattillgångar 17 292 19 346 20 220
Skattefordran aktuell skatt, långfristig 244 469 222
Förutbetalda kostnader 25 108 103
Uppskjuten skattefordran 12 732 15 600 9 265
Andra långfristiga fordringar 5 996 9 231 9 484
Summa anläggningstillgångar 308 457 348 656 343 291
Omsättningstillgångar
Varulager 13 176 15 856 16 592
Biologiska tillgångar 16 19 19
Immateriella omsättningstillgångar 344 772 1 091
Kundfordringar och andra fordringar 21 843 22 905 26 193
Lämnade förskott 3 038 2 159 3 607
Derivattillgångar 8 090 13 255 14 067
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 142 5 196 5 936
Skattefordran aktuell skatt 1 743 2 217 3 285
Kortfristiga placeringar 25 440 30 867 31 905
Kassa, bank och liknande tillgångar 13 108 12 497 12 351
Tillgångar som innehas för försäljning 211 2 959 3 980
Summa omsättningstillgångar 91 151 108 702 119 026
Summa tillgångar 399 608 457 358 462 317
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Hänförbart till ägare till moderbolaget 71 276 103 043 103 984
Hänförbart till innehav utan bestämmande inflytande 15 530 11 397 11 972
Summa eget kapital 86 806 114 440 115 956
Långfristiga skulder
Hybridkapital 19 054 15 387 18 546
Andra räntebärande skulder 65 078 69 076 68 179
Avsättningar för pensioner 42 986 42 320 38 919
Andra räntebärande avsättningar 81 299 92 742 93 042
Derivatskulder 12 825 10 707 10 579
Uppskjuten skatteskuld 16 726 26 463 22 970
Andra ej räntebärande skulder 6 512 5 801 6 273
Summa långfristiga skulder 244 480 262 496 258 508
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och andra skulder 22 406 20 773 23 958
Erhållna förskott 1 602 1 931 2 293
Derivatskulder 9 429 5 978 8 023
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 826 17 206 19 969
Skatteskuld aktuell skatt 2 272 815 306
Andra räntebärande skulder 14 442 26 583 23 860
Räntebärande avsättningar 4 297 6 921 6 302
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 48 215 3 142
Summa kortfristiga skulder 68 322 80 422 87 853
Summa eget kapital och skulder 399 608 457 358 462 317
Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 25
Forts. Koncernens balansräkning
Tilläggsinformation
30 sept. 30 sept. 31 dec.
Belopp i MSEK
1
2016 2015 2015
Beräkning av sysselsatt kapital
Immateriella omsättnings- och anläggningstillgångar 17 331 19 537 18 655
Materiella anläggningstillgångar 211 735 243 241 244 563
Andelar i intresseföretag och i samarbetsarrangemang 7 276 7 592 7 002
Uppskjuten skattefordran och skattefordran aktuell skatt 14 475 17 817 12 550
Långfristiga icke räntebärande fordringar 4 875 8 041 8 309
Varulager 13 176 15 856 16 592
Kundfordringar och andra fordringar 21 843 22 905 26 193
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 142 5 196 5 936
Ej tillgänglig likviditet 7 264 6 810 6 813
Övrigt 798 1 071 719
Summa tillgångar exkl. finansiella tillgångar 302 915 348 066 347 332
Uppskjuten skatteskuld och skatteskuld aktuell skatt - 18 998 - 27 278 - 23 276
Andra ej räntebärande skulder - 6 512 - 5 801 - 6 273
Leverantörsskulder och andra skulder - 22 406 - 20 773 - 23 958
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 13 826 - 17 206 - 19 969
Övrigt — — - 77
Summa icke-räntebärande skulder - 61 742 - 71 058 - 73 553
Andra räntebärande avsättningar vilka ej ingår i justerad nettoskuld2
- 8 672 - 9 892 - 9 188
Sysselsatt kapital
3
232 501 267 116 264 591
Genomsnittligt sysselsatt kapital 249 809 274 459 279 435
Beräkning av nettoskuld
Hybridkapital - 19 054 - 15 387 - 18 546
Obligationslån, företagscertifikat och skulder till kreditinstitut - 57 092 - 71 505 - 68 898
Skulder till intresseföretag - 2 861 - 2 742 - 2 751
Skulder till ägare med innehav utan bestämmande inflytande - 10 321 - 13 155 - 13 041
Övriga skulder - 9 244 - 8 257 - 7 349
Summa räntebärande skulder - 98 572 - 111 046 - 110 585
Kassa, bank och liknande tillgångar 13 108 12 497 12 351
Kortfristiga placeringar 25 440 30 867 31 905
Lån till ägare med innehav utan bestämmande inflytande i utländska koncernföretag 2 053 2 277 2 128
Nettoskuld
3
- 57 971 - 65 405 - 64 201
Beräkning av justerad bruttoskuld och nettoskuld
Summa räntebärande skulder - 98 572 - 111 046 - 110 585
50% av Hybridkapital
4
9 527 7 694 9 273
Nuvärdet av pensionsförpliktelser - 42 986 - 42 320 - 38 919
Avsättningar för gruv-, gas- och vindverksamhet och andra miljörelaterade avsättningar - 4 219 - 18 026 - 19 099
Avsättningar för kärnkraft (netto)5
- 33 377 - 33 958 - 32 944
Mottagna margin calls 5 052 5 989 5 307
Skulder till ägare med innehav utan bestämmande inflytande på grund av konsortialavtal 9 183 12 052 11 939
Justerad bruttoskuld - 155 392 - 179 615 - 175 028
Redovisad kassa, bank och liknande tillgångar samt kortfristiga placeringar 38 548 43 364 44 256
Ej tillgänglig likviditet - 7 264 - 6 810 - 6 813
Justerad kassa, bank och liknande tillgångar samt kortfristiga placeringar 31 284 36 554 37 443
Justerad nettoskuld
3
- 124 108 - 143 061 - 137 585
1) Beloppen per 30 september 2016 avser kvarvarande verksamhet och beloppen per 30 september 2015 och 31 december 2015 avser Totala Vattenfall.
2) Inkluderar personalrelaterade avsättningar för annat än pensioner, avsättningar för skattemässiga och juridiska processer samt vissa övriga avsättningar.
3) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet.
4) 50% av Hybridkapital betraktas av ratinginstituten som eget kapital och minskar därmed justerad nettoskuld.
5) Beräkningen baseras på Vattenfalls ägarandel i respektive kärnkraftsanläggning, minskat med Vattenfalls andel i den svenska Kärnavfallsfonden samt skulder till
intressebolag. Vattenfall har följande ägarandelar i respektive anläggning: Forsmark 66%, Ringhals 70,4%, Brokdorf 20%, Brunsbüttel 66,7%, Krümmel 50% och
Stade 33,3%. (För Ringhals ansvarar Vattenfall enligt särskild överrenskommelse för 100% av avsättningarna).
Vattenfalls delårsrapport januari-september 201626
Koncernens kassaflödesanalys
(Redovisning av siffror och kommentarer avser Totala Vattenfall)
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12
Totala Vattenfall, belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna
Den löpande verksamheten
Resultat före skatter 373 1 896 - 22 933 - 30 707 - 28 192 - 20 418
Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar 3 859 4 548 43 000 50 579 55 724 48 145
Betald skatt - 213 - 545 1 434 - 1 581 - 1 340 1 675
Realisationsvinster/förluster, netto 172 18 - 1 767 83 143 - 1 707
Övrigt, inkl. ej kassaflödespåverkande poster 1 310 - 219 1 296 1 273 2 674 2 697
Internt tillförda medel (FFO) 5 501 5 698 21 030 19 647 29 009 30 392
Förändringar i varulager 1 604 318 2 126 1 008 - 553 565
Förändringar i rörelsefordringar 4 516 7 648 1 684 9 320 4 074 - 3 562
Förändringar i rörelseskulder 1 080 80 - 630 - 2 312 5 775 7 457
Övriga förändringar - 180 1 124 - 4 489 3 676 2 629 - 5 536
Kassaflöde från förändringar av rörelsetillgångar och rörelseskulder 7 020 9 170 - 1 309 11 692 11 925 - 1 076
Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 521 14 868 19 721 31 339 40 934 29 316
Investeringsverksamheten
Förvärv av koncernföretag — — — - 5 - 5 —
Investeringar i intresseföretag och andra aktier och andelar 154 50 391 213 272 450
Andra investeringar i anläggningstillgångar - 6 896 - 8 047 - 15 885 - 20 487 - 28 993 - 24 391
Summa investeringar - 6 742 - 7 997 - 15 494 - 20 279 - 28 726 - 23 941
Försäljningar 242 117 4 262 2 349 2 814 4 727
Kassa, bank och liknande tillgångar i avyttrade företag - 1 - 3 - 83 - 534 - 563 - 112
Kassaflöde från investeringsverksamheten - 6 501 - 7 883 - 11 315 - 18 464 - 26 475 - 19 326
Kassaflöde före finansieringsverksamheten 6 020 6 985 8 406 12 875 14 459 9 990
Finansieringsverksamheten
Förändringar i kortfristiga placeringar 626 3 501 7 531 1 815 235 5 951
Förändringar i lån till ägare med innehav utan bestämmande inflytande i
utländska koncernföretag 13 - 934 170 - 883 - 783 270
Upptagna lån
1
3 598 92 7 282 4 240 5 088 8 130
Amortering av skuld avseende förvärv av koncernföretag — - 19 151 — - 19 151 - 19 152 - 1
Amortering av andra skulder - 2 822 - 111 - 19 498 - 7 865 - 10 223 - 21 856
Försäljning av aktier i koncernföretag till ägare med innehav utan
bestämmande inflytande - 50 — 2 775 — — 2 775
Effekt av förtida inlösen av swappar hänförliga till
finansieringsverksamheten — 1 690 2 677 1 690 1 690 2 677
Återbetalning av hybridkapital — — — - 9 172 - 9 172 —
Emission av hybridkapital — — — 15 152 18 636 3 484
Betald utdelning till ägare - 214 - 96 - 717 - 153 - 333 - 897
Tillskott från ägare med innehav utan bestämmande inflytande 574 449 1 570 1 663 1 973 1 880
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 725 - 14 560 1 790 - 12 664 - 12 041 2 413
Periodens kassaflöde 7 745 - 7 575 10 196 211 2 418 12 403
Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 27
Forts. Koncernens kassaflödesanalys
(Redovisning av siffror och kommentarer avser Totala Vattenfall)
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12
Totala Vattenfall, belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna
Kassa, bank och liknande tillgångar
Kassa, bank och liknande tillgångar vid periodens början 5 399 20 006 12 351 12 283 12 283 12 497
Kassa, bank och liknande tillgångar ingående i tillgångar som innehas
för försäljning/är sålda - 87 — - 9 511 — - 2 263 - 11 774
Periodens kassaflöde 7 745 - 7 575 10 196 211 2 418 12 403
Omräkningsdifferenser 51 66 72 3 - 87 - 18
Kassa, bank och liknande tillgångar vid periodens slut 13 108 12 497 13 108 12 497 12 351 13 108
Tilläggsinformation
Kassaflöde före finansieringsverksamheten 6 020 6 985 8 406 12 875 14 459 9 990
Finansieringsverksamheten
Försäljning av aktier i koncernföretag till ägare med innehav utan
bestämmande inflytande - 50 — 2 775 — — 2 775
Effekt av förtida inlösen av swappar hänförliga till
finansieringsverksamheten — 1 690 2 677 1 690 1 690 2 677
Betald utdelning till ägare - 214 - 96 - 717 - 153 - 333 - 897
Tillskott från ägare med innehav utan bestämmande inflytande 574 449 1 570 1 663 1 973 1 880
Kassaflöde efter utdelning 6 330 9 028 14 711 16 075 17 789 16 425
Analys av förändring i nettoskuld
Nettoskuld vid periodens början - 63 654 - 72 839 - 64 201 - 79 473 - 79 473 - 65 405
Kassaflöde efter utdelning 6 330 9 028 14 711 16 075 17 789 16 425
Förändringar till följd av värdering till verkligt värde - 86 - 633 - 1 561 - 92 274 - 1 195
Förändringar i räntebärande leasingskulder 8 3 12 7 3 8
Förvärvade/avyttrade räntebärande skulder/kortfristiga placeringar — — 4 35 35 4
Förändringar i skuld avseende förvärv av koncernföretag,
diskonteringseffekter — — — - 160 - 160 —
Kassa, bank och liknande tillgångar ingående i tillgångar som
innehas för försäljning - 87 — - 9 511 — - 2 263 - 11 774
Omräkningsdifferenser på nettoskulden - 482 - 964 - 523 - 1 797 - 406 868
Omklassificering — — 3 098 — — 3 098
Nettoskuld vid periodens slut - 57 971 - 65 405 - 57 971 - 65 405 - 64 201 - 57 971
Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 521 14 868 19 721 31 339 40 934 29 316
Underhålls-/ersättningsinvesteringar - 2 351 - 4 348 - 7 659 - 10 596 - 15 921 - 12 984
Fritt kassaflöde
2
10 170 10 520 12 062 20 743 25 013 16 332
1) Kortfristig upplåning där löptiden är tre månader eller kortare nettoredovisas.
2) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet.
Vattenfalls delårsrapport januari-september 201628
Förändringar i koncernens eget kapital
(Redovisning av siffror och kommentarer avser Totala Vattenfall)
30 sept. 2016 30 sept. 2015 31 dec. 2015
Totala Vattenfall, belopp i MSEK
Hänförbart till
ägare till
moderbolaget
Hänförbart till
innehav utan
bestämmande
inflytande
Summa
eget
kapital
Hänförbart till
ägare till
moderbolaget
Hänförbart till
innehav utan
bestämmande
inflytande
Summa
eget
kapital
Hänförbart till
ägare till
moderbolaget
Hänförbart till
innehav utan
bestämmande
inflytande
Summa
eget
kapital
Ingående balans 103 984 11 972 115 956 115 260 13 202 128 462 115 260 13 202 128 462
Periodens resultat - 22 269 417 - 21 852 - 18 914 - 3 311 - 22 225 - 16 672 - 3 094 - 19 766
Kassaflödessäkringar - förändringar av
verkligt värde - 15 956 31 - 15 925 9 704 21 9 725 11 335 19 11 354
Kassaflödessäkringar - upplösta mot
resultaträkningen 1 420 — 1 420 - 4 388 1 - 4 387 - 5 324 1 - 5 323
Kassaflödessäkringar - överförda till
anskaffningsvärdet på säkrad post - 33 - 12 - 45 10 6 16 - 4 1 - 3
Valutasäkringar av nettoinvesteringar i
utlandsverksamheter - 1 036 — - 1 036 275 — 275 1 709 — 1 709
Omräknings- och valutakurseffekter
netto, avyttrade bolag 477 — 477 — — — — — —
Omräkningsdifferenser 2 640 208 2 848 1 005 19 1 024 - 1 746 - 192 - 1 938
Omvärderingar avseende
förmånsbestämda pensionsplaner - 3 746 — - 3 746 2 953 8 2 961 2 742 125 2 867
Inkomstskatt relaterat till övrigt
totalresultat 5 023 - 4 5 019 - 2 050 - 20 - 2 070 - 2 438 - 46 - 2 484
Summa övrigt totalresultat för
perioden - 11 211 223 - 10 988 7 509 35 7 544 6 274 - 92 6 182
Summa totalresultat för perioden - 33 480 640 - 32 840 - 11 405 - 3 276 - 14 681 - 10 398 - 3 186 - 13 584
Utdelning till ägare — - 717 - 717 — - 153 - 153 — - 333 - 333
Koncernbidrag från(+)/till(-) ägare med
innehav utan bestämmande inflytande — - 206 - 206 — — — — 355 355
Ägarförändring i koncernföretag vid
försäljning av aktier till ägare med
innehav utan bestämmande inflytande 895 2 082 2 977 — — — — — —
Tilläggsköpeskilling avseende tidigare
förvärv av aktier — — — - 812 — - 812 - 878 — - 878
Tillskott från minoritetsdelägare — 1 570 1 570 — 1 663 1 663 — 1 973 1 973
Andra ägarförändringar — - 28 - 28 — - 39 - 39 — - 39 - 39
Andra förändringar - 123 217 94 — — — — — —
Summa transaktioner med aktieägare 772 2 918 3 690 - 812 1 471 659 - 878 1 956 1 078
Utgående balans 71 276 15 530 86 806 103 043 11 397 114 440 103 984 11 972 115 956
-Varav Säkringsreserv - 1 400 21 - 1 379 8 929 11 8 940 9 460 7 9 467
Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 29
Nyckeltal, koncernen
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12
I % där ej annat anges. Med (ggr) avses gånger 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna
Rörelsemarginal kvarvarande verksamhet 7,6 7,6 4,1 - 8,6 - 3,5 5,4
Rörelsemarginal, kvarvarande verksamhet
1
8,7 8,7 14,4 14,0 14,3 14,6
Nettomarginal, kvarvarande verksamhet 1,0 4,4 - 0,2 - 12,2 - 6,9 1,6
Nettomarginal, kvarvarande verksamhet1
2,2 5,6 10,1 10,4 11,0 10,8
Avkastning på eget kapital, totala Vattenfall - 23,6
2
- 14,8
2
- 23,6
2
- 14,8
2
- 16,8 - 23,6
Avkastning på sysselsatt kapital, kvarvarande verksamhet 3,1
2,5
E/T
2,4
3,1
2,5
E/T
2,4
- 1,8 3,1
Avkastning på sysselsatt kapital, totala Vattenfall - 5,8
2,5
- 7,1
2
- 5,8
2,5
- 7,1
2
- 8,2 - 5,8
Avkastning på sysselsatt kapital, kvarvarande verksamhet1
8,42,5
E/T2,4
8,42,5
E/T2,4
7,3 8,4
Avkastning på sysselsatt kapital, totala Vattenfall
1
8,5
2,5
8,1
2
8,5
2,5
8,1
2
7,4 8,5
Räntetäckningsgrad, kvarvarande verksamhet, ggr 1,9
2
E/T
2,4
1,9
2
E/T
2,4
- 0,8 1,9
Räntetäckningsgrad, kvarvarande verksamhet, ggr
1
4,7
2
E/T
2,4
4,7
2
E/T
2,4
4,8 4,7
Kassaflödesräntetäckningsgrad, kvarvarande verksamhet, ggr 7,32
E/T2,4
7,32
E/T2,4
6,8 7,3
Kassaflödesräntetäckningsgrad, netto, kvarvarande verksamhet, ggr 9,9
2
E/T
2,4
9,9
2
E/T
2,4
9,8 9,9
Kassaflödesräntetäckningsgrad efter ersättningsinvesteringar, kvarvarande
verksamhet, ggr 5,7
2
E/T
2,4
5,7
2
E/T
2,4
9,1 5,7
FFO/räntebärande skulder, kvarvarande verksamhet 30,1
2
E/T
2,4
30,1
2
E/T
2,4
24,2 30,1
FFO/räntebärande skulder, totala Vattenfall 30,82,3
28,92
30,82,3
28,92
26,2 30,8
FFO/nettoskuld, kvarvarande verksamhet 51,2
2
E/T
2,4
51,2
2
E/T
2,4
41,8 51,2
FFO/nettoskuld, totala Vattenfall 52,4
2,3
49,1
2
52,4
2,3
49,1
2
45,2 52,4
FFO/justerad nettoskuld, kvarvarande verksamhet 23,9
2
E/T
2,4
23,9
2
E/T
2,4
19,5 23,9
FFO/justerad nettoskuld, totala Vattenfall 24,5
2,3
22,5
2
24,5
2,3
22,5
2
21,1 24,5
EBITDA/finansnetto, kvarvarande verksamhet, ggr 4,6 13,3 9,0 9,7 10,1 9,5
EBITDA/finansnetto, kvarvarande verksamhet, ggr
1
4,8 14,0 9,5 10,6 11,6 10,7
Soliditet, totala Vattenfall 21,7 25,0 21,7 25,0 25,1 21,7
Skuldsättningsgrad, totala Vattenfall 113,6 97,0 113,6 97,0 95,4 113,6
Skuldsättningsgrad, netto, totala Vattenfall 66,8 57,2 66,8 57,2 55,4 66,8
Räntebärande skulder/räntebärande skulder plus eget kapital, totala
Vattenfall 53,2 49,2 53,2 49,2 48,8 53,2
Nettoskuld/nettoskuld plus eget kapital, totala Vattenfall 40,0 36,4 40,0 36,4 35,6 40,0
Nettoskuld/EBITDA, kvarvarande verksamhet, ggr 1,8
2
E/T
2,4
1,8
2
E/T
2,4
2,1 1,8
Nettoskuld/EBITDA, totala Vattenfall, ggr 1,72,3
1,82
1,72,3
1,82
2,0 1,7
Justerad nettoskuld/EBITDA, kvarvarande verksamhet, ggr 3,9
2
E/T
2,4
3,9
2
E/T
2,4
4,5 3,9
Justerad nettoskuld/EBITDA, totala Vattenfall, ggr 3,72,3
4,02
3,72,3
4,02
4,2 3,7
1) Baserat på Underliggande rörelseresultat.
2) Rullande 12-månaders värden.
3) Brunkolsverksamheten klassificerades som tillgångar som innehas för försäljning i balansräkningen per 30 juni 2016. Detta medför att brunkolsverksamheten är
exkluderad i balansräkningsrelaterade poster som ingår i nyckeltalsberäkningen från och med 30 juni 2016.
4) Nyckeltalet har inte räknats ut då nyckeltalet baseras på rullande 12-månaders värden vilka inte är omräknade för kvarvarande verksamhet för 2014.
5) Nyckeltalet är baserat på genomsnittligt sysselsatt kapital. Brunkolsverksamheten klassificerades som tillgångar som innehas för försäljning i balansräkningen per
30 juni 2016. Detta medför att beräkningen av det genomsnittligt sysselsatt kapitalet exkluderar brunkolsverksamheten från och med 30 juni 2016.
Vattenfalls delårsrapport januari-september 201630
Kvartalsinformation, koncernen
Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Belopp i MSEK 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015
Resultaträkning
Kvarvarande verksamhet
Nettoomsättning 29 746 30 047 41 619 42 368 30 939 30 951 39 318
Kostnader för sålda produkter - 22 990 - 34 565 - 29 032 - 33 705 - 23 651 - 44 347 - 27 518
Andra rörelsekostnader och rörelseintäkter - 4 537 - 3 877 - 2 553 - 4 588 - 4 823 - 5 620 - 3 897
Andelar i intresseföretags resultat 32 123 164 - 434 - 125 - 100 163
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar
(EBITDA) 5 886 4 274 13 736 7 730 5 816 5 211 11 847
Rörelseresultat (EBIT) 2 251 - 8 272 10 198 3 641 2 340 - 19 116 8 067
Underliggande rörelseresultat 2 602 3 701 8 299 6 407 2 681 4 056 7 386
Finansiella poster, netto - 1 949 - 843 - 1 573 - 1 128 - 973 - 1 270 - 1 404
Resultat före skatter 302 - 9 115 8 625 2 514 1 366 - 20 386 6 662
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet 787 - 5 818 6 820 4 550 41 - 14 625 4 847
Periodens resultat från avvecklad verksamhet, netto efter
skatt - 599 - 22 826 - 218 - 2 090 1 559 - 14 187 140
Periodens resultat 188 - 28 644 6 602 2 460 1 600 - 28 812 4 987
- varav hänförbart till ägare till moderbolaget - 35 - 28 508 6 272 2 243 1 403 - 24 996 4 679
- varav hänförbart till innehav utan bestämmande inflytande 223 - 136 330 217 197 - 3 816 308
Balansräkning
Anläggningstillgångar 308 457 305 918 344 481 343 291 348 656 339 871 370 318
Kortfristiga placeringar 25 440 25 559 22 171 31 905 30 867 34 006 45 634
Kassa, bank och liknande tillgångar 13 108 5 399 15 254 12 351 12 497 20 006 11 606
Andra omsättningstillgångar 52 603 80 075 80 282 74 770 65 338 69 666 84 827
Summa tillgångar 399 608 416 951 462 188 462 317 457 358 463 549 512 385
Eget kapital 86 806 87 713 124 368 115 956 114 440 108 303 134 678
- varav hänförbart till ägare till moderbolaget 71 276 72 955 109 756 103 984 103 043 97 646 120 367
- varav hänförbart till innehav utan bestämmande inflytande 15 530 14 758 14 612 11 972 11 397 10 657 14 311
Hybridkapital 19 054 18 803 18 448 18 546 15 387 15 192 19 979
Andra räntebärande skulder 79 520 77 831 81 710 92 039 95 659 112 970 117 400
Avsättningar för pensioner 42 986 42 339 38 893 38 919 42 320 41 986 44 793
Andra räntebärande avsättningar 85 596 84 493 99 834 99 344 99 663 97 550 92 761
Uppskjuten skatteskuld 16 726 20 732 24 109 22 970 26 463 27 202 27 454
Andra ej räntebärande skulder 68 920 85 040 74 826 74 543 63 426 60 346 75 320
Summa eget kapital och skulder 399 608 416 951 462 188 462 317 457 358 463 549 512 385
Sysselsatt kapital 232 501 234 061 269 036 264 591 267 116 269 657 298 629
Nettoskuld - 57 971 - 63 654 - 60 729 - 64 201 - 65 405 - 72 839 - 78 825
Kassaflöde
Internt tillförda medel (FFO) 5 501 6 446 9 082 9 362 5 698 4 154 9 795
Kassaflöde från förändringar av rörelsetillgångar och
rörelseskulder 7 020 3 412 - 11 740 233 9 170 5 563 - 3 042
Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 521 9 858 - 2 658 9 595 14 868 9 717 6 753
Kassaflöde från investeringsverksamheten - 6 501 - 4 091 - 723 - 8 011 - 7 883 - 5 393 - 5 187
Kassaflöde före finansieringsverksamheten 6 020 5 767 - 3 381 1 584 6 985 4 324 1 566
Förändringar i kortfristiga placeringar 626 - 2 910 9 814 - 1 581 3 501 11 336 - 13 022
Upptagna lån/amortering av skuld, netto, etc. 1 313 - 2 800 - 3 536 2 384 - 17 965 - 7 177 10 816
Betald utdelning till ägare - 214 - 503 — - 180 - 96 - 57 —
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 725 - 6 213 6 278 623 - 14 560 4 102 - 2 206
Periodens kassaflöde 7 745 - 446 2 897 2 207 - 7 575 8 426 - 640
Fritt kassaflöde 10 170 6 889 - 4 997 4 270 10 520 6 218 4 003
Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 31
Forts. Kvartalsinformation, koncernen
Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
I % där ej annat anges. Med (ggr) avses gånger 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015
Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, totala Vattenfall
1
- 23,6 - 20,6 - 15,8 - 16,8 - 14,8 - 32,6 - 10,1
Avkastning på sysselsatt kapital, kvarvarande verksamhet
1
3,1
5
3,1
5
- 1,0 - 1,8 E/T
4
E/T
4
E/T
4
Avkastning på sysselsatt kapital, totala Vattenfall
1
- 5,8
5
- 5,5
5
- 7,5
3
- 8,2 - 7,1 - 14,6 - 1,9
Avkastning på sysselsatt kapital, kvarvarande verksamhet1, 2
8,45
8,45
7,6 7,3 E/T4
E/T4
E/T4
Avkastning på sysselsatt kapital, totala Vattenfall
1, 2
8,5
5
8,3
5
7,4
3
7,4 8,1 7,5 7,6
Räntetäckningsgrad, kvarvarande verksamhet, ggr
1
1,9 2,2 - 0,2 - 0,8 E/T
4
E/T
4
E/T
4
Räntetäckningsgrad, kvarvarande verksamhet, ggr
1, 2
4,7 5,2 4,7 4,8 E/T
4
E/T
4
E/T
4
FFO/räntebärande skulder, kvarvarande verksamhet1
30,1 29,8 27,0 24,2 E/T4
E/T4
E/T4
FFO/räntebärande skulder, totala Vattenfall
1
30,8
3
31,7
3
28,3
3
26,2 28,9 24,5 22,7
FFO/nettoskuld, kvarvarande verksamhet
1
51,2 45,3 44,5 41,8 E/T
4
E/T
4
E/T
4
FFO/nettoskuld, totala Vattenfall
1
52,4
3
48,1
3
46,6
3
45,2 49,1 43,2 39,5
FFO/justerad nettoskuld, kvarvarande verksamhet1
23,9 22,4 19,7 19,5 E/T4
E/T4
E/T4
FFO/justerad nettoskuld, totala Vattenfall
1
24,5
3
23,7
3
20,6
3
21,1 22,5 21,1 20,7
Soliditet, totala Vattenfall 21,7 21,0 26,9 25,1 25,0 23,4 26,3
Skuldsättningsgrad, totala Vattenfall 113,6 110,2 80,5 95,4 97,0 118,3 102,0
Skuldsättningsgrad, netto, totala Vattenfall 66,8 72,6 48,8 55,4 57,2 67,3 58,5
Nettoskuld/nettoskuld plus eget kapital, totala Vattenfall 40,0 42,1 32,8 35,6 36,4 40,2 36,9
Nettoskuld/EBITDA,, kvarvarande verksamhet ggr1
1,8 2,0 1,9 2,1 E/T4
E/T4
E/T4
Nettoskuld/EBITDA, totala Vattenfall, ggr
1
1,7
3
1,8
3
1,8
3
2,0 1,8 2,0 2,1
Justerad nettoskuld/EBITDA, kvarvarande verksamhet, ggr
1
3,9 4,1 4,2 4,5 E/T
4
E/T
4
E/T
4
Justerad nettoskuld/EBITDA, totala Vattenfall, ggr
1
3,7
3
3,7
3
4,1
3
4,2 4,0 4,0 4,0
1) Rullande 12-månaders värden.
2) Baserat på Underliggande rörelseresultat.
3) Brunkolsverksamheten klassificerades som tillgångar som innehas för försäljning i balansräkningen per 30 juni 2016. Detta medför att brunkolsverksamheten är
exkluderad i balansräkningsrelaterade poster som ingår i nyckeltalsberäkningen från och med 30 juni 2016.
4) Nyckeltalet har inte räknats ut då nyckeltalet baseras på rullande 12-månaders värden vilka inte är omräknade för kvarvarande verksamhet för 2014.
5) Nyckeltalet är baserat på genomsnittligt sysselsatt kapital. Brunkolsverksamheten klassificerades som tillgångar som innehas för försäljning i balansräkningen per
30 juni 2016. Detta medför att beräkningen av det genomsnittligt sysselsatt kapitalet exkluderar brunkolsverksamheten från och med 30 juni 2016.
Vattenfalls delårsrapport januari-september 201632
Not 1 Redovisningsprinciper, risker och osäkerhet
Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen för 2016 har, i likhet med årsbokslutet för 2015, upprättats i enlighet med International Financial Reporting
Standards (IFRS), såsom de har godkänts av EU, och Årsredovisningslagen. Denna delårsrapport för koncernen är upprättad
enligt IAS 34 – ”Delårsrapportering” och Årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas i
denna delårsrapport är de som beskrivs i koncernens Not 3, Redovisningsprinciper i Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning
2015. Som framgår av noten har de ändrade IFRS standarder godkända av EU, som gäller för räkenskapsåret 2016, ingen
väsentlig påverkan på Vattenfalls finansiella rapporter.
Risker och osäkerhetsfaktorer
För en beskrivning av risker, osäkerhetsfaktorer samt riskhantering hänvisas till Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning för
2015 sidorna 70-78. Utöver vad som anges under Viktiga händelser i denna rapport och i tidigare publicerade delårsrapporter
under 2016 har inga andra väsentliga förändringar skett sedan avgivandet av Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning för
2015.
Övrigt
Väsentliga närståendetransaktioner framgår av koncernens Not 55 i Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning för 2015. Inga
väsentliga förändringar har skett i relationer eller transaktioner med närstående jämfört med det som beskrivits i Vattenfalls Års-
och Hållbarhetsredovisning för 2015.
Not 2 Valutakurser
För Vattenfallkoncernen viktigare valutor använda i boksluten:
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår
2016 2015 2016 2015 2015
Medelkurs
EUR 9,5321 9,3972 9,3673 9,3656 9,3414
DKK 1,2807 1,2595 1,2576 1,2556 1,2523
NOK 1,0290 1,0257 1,0011 1,0566 1,0403
PLN 2,1827 2,2365 2,1503 2,2475 2,2297
GBP 11,2832 13,0485 11,7352 12,8170 12,8325
USD 8,5666 8,4338 8,4303 8,3541 8,4004
30 sept. 30 sept. 31 dec.
2016 2015 2015
Balansdagskurs
EUR 9,6210 9,4083 9,1895
DKK 1,2912 1,2612 1,2314
NOK 1,0706 0,9878 0,9569
PLN 2,2275 2,2164 2,1552
GBP 11,1738 12,7397 12,5206
USD 8,6202 8,3980 8,4408
Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 33
Not 3 Finansiella instrument per kategori och tillhörande resultateffekter
Finansiella instrument per kategori: Redovisat värde och verkligt värde
30 sept. 2016 31 dec. 2015
Redovisat Verkligt Redovisat Verkligt
Totala Vattenfall, belopp i MSEK
1
värde värde värde värde
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 51 987 51 987 65 042 65 042
Lånefordringar och kundfordringar 75 600 78 758 86 617 87 693
Finansiella tillgångar som kan säljas 276 276 273 273
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 22 254 22 254 18 602 18 602
Andra finansiella skulder 121 548 130 759 141 436 145 986
1) För information avseende vad som ingår i respektive kategori i tabellen ovan, se koncernens Not 47 Finansiella instrument per kategori, kvittning av finansiella
tillgångar och skulder, samt finansiella instrumentens i resultateffekter i Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2015.
För tillgångar och skulder med en återstående löptid understigande tre månader (exempelvis likvida placeringar, kundfordringar
och andra fordringar och leverantörsskulder och andra skulder) har verkligt värde ansetts vara lika med redovisat värde. För
Andra aktier och andelar redovisade till anskaffningsvärde har i avsaknad av verkligt värde anskaffningsvärdet ansetts vara lika
med redovisat värde.
Finansiella tillgångar och skulder som i balansräkningen är värderade till verkligt värde beskrivs nedan enligt den verkligt värde-
hierarki (nivåer) som IFRS 13 definierar som:
Nivå 1: Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder
Nivå 2: Andra observerbara indata för tillgången eller skulden än noterade priser inkluderade i Nivå 1, antingen direkt (det vill
säga som prisnoteringar) eller indirekt (det vill säga härledda från prisnoteringar). I Nivå 2 redovisar Vattenfall huvudsakligen
råvaruderivat, valutaterminer och ränteswappar
Nivå 3: Indata för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (det vill säga ej observerbara data)
Finansiella tillgångar och skulder som i balansräkningen är värderade till verkligt värde per 30 september 2016
Totala Vattenfall, belopp i MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa
Tillgångar
Derivattillgångar — 25 156 230 25 386
Kortfristiga placeringar och likvida placeringar 14 809 11 792 — 26 601
Summa tillgångar 14 809 36 948 230 51 987
Skulder
Derivatskulder — 21 914 340 22 254
Summa skulder — 21 914 340 22 254
Finansiella tillgångar och skulder som i balansräkningen är värderade till verkligt värde per 31 december 2015
Totala Vattenfall, belopp i MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa
Tillgångar
Derivattillgångar — 33 879 408 34 287
Kortfristiga placeringar och likvida placeringar 20 606 10 149 — 30 755
Summa tillgångar 20 606 44 028 408 65 042
Skulder
Derivatskulder — 17 164 1 438 18 602
Summa skulder — 17 164 1 438 18 602
Vattenfalls delårsrapport januari-september 201634
Förändringar för finansiella instrument redovisade på nivå 3
Finansiella instrument värderade till verkligt värde
via resultaträkningen
Derivattillgångar Derivatskulder
30 sept. 31 dec. 30 sept. 31 dec.
Totala Vattenfall, belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015
Ingående balans 408 650 1 438 670
Värdeförändringar redovisade i Rörelseresultatet (EBIT) - 192 - 232 - 1 134 795
Omräkningsdifferenser 14 - 10 36 - 27
Utgående balans 230 408 340 1 438
Summa värdeförändringar under perioden redovisade i Rörelseresultatet (EBIT), för tillgångar och
skulder som innehas på balansdagen 22 - 83 - 169 459
Känslighetsanalys för nivå 3 kontrakt
Vid beräkningen av verkligt värde av finansiella instrument strävar Vattenfall efter att använda värderingstekniker som maximerar
användandet av observerbara marknadsdata när det finns tillgängligt. Vattenfall förlitar sig så lite som möjligt på
företagsspecifika uppskattningar.
Företagsspecifika uppskattningar baseras på interna värderingsmodeller som är föremål för en definierad process med
validering, godkännande och övervakning. Det första steget i modellen är utarbetat av verksamheten. Värderingsmodellen är
sedan självständigt granskad och godkänd av Vattenfalls riskorganisation. Om det bedöms nödvändigt utförs justeringar som
sedan implementeras. Vattenfalls riskorganisation övervakar kontinuerligt huruvida tillämpningen av metoden fortfarande är
lämplig. Detta utförs genom att använda flera olika verktyg som testar historiska värden. För att minska värderingsrisker kan
tillämpningen av modellen begränsas.
Jämfört med de Nivå 3 kontrakt som framgår av Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2015 har Biomassakontraktet
avslutats. För mer information se koncernens Not 47 Finansiella instrument per kategori, kvittning av finansiella tillgångar och
skulder, samt finansiella instrumentens i resultateffekter i Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2015. Det ackumulerade
nettovärdet per 30 september 2016 har beräknats till -110 MSEK (-1 030). En förändring av med +/- 5% påverkar totala värdet
med ungefär +/- 29 MSEK (+/- 42).
Finansiella instrument: Resultateffekter per kategori
Nettovinst(+)/nettoförlust(-) samt ränteintäkter och räntekostnader för finansiella instrument redovisade i resultaträkningen:
30 sept. 2016 31 dec. 2015
Totala Vattenfall, belopp i MSEK
Nettovinst/
nettoförlust
1
Ränte-
intäkter
Ränte-
kostnader
Nettovinst/
nettoförlust
1
Ränte-
intäkter
Ränte-
kostnader
Derivattillgångar och derivatskulder 3 499 136 - 403 3 940 116 - 76
Finansiella tillgångar som kan säljas 31 — — 15 — —
Lånefordringar och kundfordringar - 54 894 — - 241 1 546 —
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde - 1 444 - 2 280 1 000 — - 3 306
Summa 2 032 1 030 - 2 683 4 714 1 662 - 3 382
1) I nettovinst/-förlust inkluderas valutakursvinster/-förluster.
Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 35
Not 4 Avvecklad verksamhet
I enlighet med IFRS 5 – ”Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter” redovisas
brunkolsverksamheten som har avyttrats som ”Avvecklad verksamhet” från och med andra kvartalet 2016.
Brunkolsverksamheten redovisas därmed som en rad i resultaträkningen och jämförelsesiffror för 2015 har omräknats på
motsvarande sätt. I segmentsrapporteringen har de delar av rörelsesegmenteten Power Generation och Heat som avser
brunkolsverksamheten omklassificerats till avvecklad verksamhet och rörelsesegmenten Power Generation och Heat har
omräknats för tidigare perioder så att den bara inkluderar den kvarvarande verksamheten. I enlighet med IFRS 5 har inte
balansräkningen omräknats för tidigare perioder. Kassaflödesanalysen har inte omräknats. Kassaflödet från den avvecklade
brunkolsverksamheten presenteras nedan i denna not.
Resultat från avvecklad verksamhet
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12
Belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna
Nettoomsättning 4 596 6 580 13 341 17 803 20 934 16 472
Kostnader - 4 028 - 5 918 - 13 835 - 35 750 - 38 831 - 16 916
Finansiella poster, netto - 97 - 132 - 384 - 402 - 449 - 431
Realiserade vinster avseende säkringar till verkligt värde — — 37 — — —
Omräkningsdifferenser relaterade till valutasäkringar av nettoinvesteringar i
utlandsverksamheter - 477 — - 477 — — - 477
Realisationsvinst 276 — 276 — — 276
Nedskrivning vid omvärdering till verkligt värde minus
försäljningskostnader - 199
1
— - 21 704 — — - 21 704
Resultat före skatter från avvecklad verksamhet 71 530 - 22 746 - 18 349 - 18 346 - 22 743
Skatter - 670 1 029 - 896 5 861 3 768 - 2 989
Periodens resultat från avvecklad verksamhet hänförbart till ägare till
moderbolaget - 599 1 559 - 23 642 - 12 488 - 14 578 - 25 732
1) Valutakurseffekt i kvartal 3 2016 på nedskrivningar som redovisades i kvartal 2 2016.
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12
Belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna
Rörelseresultat (EBIT) 168 661 - 22 361 - 17 947 - 17 898 - 22 312
Jämförelsestörande poster 936 47 22 509 17 916 17 910 22 503
Underliggande rörelseresultat 1 104 708 148 - 31 12 191
Kassaflöde från avvecklad verksamhet
Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12
Belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna
Internt tillförda medel (FFO) 323 1 350 1 268 2 730 2 197 735
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 621 - 2 503 2 189 - 437 - 2 158 468
Kassaflöde från investeringsverksamheten 156 - 652 - 944 - 2 025 - 2 871 - 1 790
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 60 3 808 461 2 904 8 393 5 950
Total resultateffekt av försäljningen av brunkolsverksamheten
Kv 1-3
Belopp i MSEK 2016
Nedskrivning vid omvärdering till verkligt värde minus försäljningskostnader i kvartal 2 2016 -21 505
Valutakurseffekt i kvartal 3 2016 på nedskrivningar som redovisades i kvartal 2 2016 - 199
Realisationsvinst i kvartal 3 2016 276
Upplösning av omräkningsreserv och säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet - 477
Total resultateffekt 2016 - 21 905
Vattenfalls delårsrapport januari-september 201636
Moderbolaget Vattenfall AB
Redovisningsprinciper
Moderbolaget Vattenfall AB:s räkenskaper upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och rekommendation
RFR 2 – Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. De redovisningsprinciper som tillämpas i
denna rapport är de som beskrivs i Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning för 2015 (moderbolagets Not 2,
Redovisningsprinciper).
Kvartal 1-3 2016
Moderbolagets resultaträkning och balansräkning i sammandrag framgår nedan.
• Nettoomsättningen uppgick till 21 870 MSEK (22 326).
• Resultat före bokslutsdispositioner och skatter uppgick till -6 488 MSEK (3 651).
• Resultatet har påverkats av följande:
o Erhållna utdelningar med 818 MSEK.
o En mindre realisationsvinst hänförlig till avyttringen av aktieinnehavet i Haparanda Värmeverk AB.
o Nedskrivning av aktier i Vattenfall GmbH med 12 700 MSEK.
• Balansomslutningen uppgick till 256 026 MSEK (292 057).
• Investeringar under perioden uppgick till 7 306 MSEK (312) varav 7 000 MSEK avser aktieägartillskott till
Vattenfall Vindkraft AB.
• Kassa, bank och liknande tillgångar samt Kortfristiga placeringar uppgick till 30 996 MSEK (38 794).
Risker och osäkerhetsfaktorer
Se koncernens Not 1, Redovisningsprinciper, risker och osäkerhet.
Övrigt
Väsentliga närståendetransaktioner framgår av moderbolagets Not 39, Upplysningar om närstående i Vattenfalls Års- och
Hållbarhetsredovisning för 2015. Inga väsentliga förändringar har skett i relationer eller transaktioner med närstående jämfört
med det som beskrivits i Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisningen 2015.
Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 37
Moderbolagets resultaträkning
Kv 1-3 Kv 1-3 Helår
Belopp i MSEK 2016 2015 2015
Nettoomsättning 21 870 22 326 30 670
Kostnader för sålda produkter - 17 163 - 17 385 - 24 177
Bruttoresultat 4 707 4 941 6 493
Kostnader för försäljning, administration samt forskning och utveckling - 1 717 - 1 778 - 2 354
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, netto 355 379 1 009
Rörelseresultat (EBIT) 3 345 3 542 5 148
Resultat från andelar i dotterföretag - 11 823 2 737 3 654
Resultat från andelar i intresseföretag — 7 7
Andra finansiella intäkter 4 905 729 991
Andra finansiella kostnader - 2 915 - 3 364 - 3 650
Resultat före bokslutsdispositioner och skatter - 6 488 3 651 6 150
Bokslutsdispositioner 2 152 2 331 1 194
Resultat före skatter - 4 336 5 982 7 344
Skatter - 1 688 - 842 - 908
Periodens resultat - 6 024 5 140 6 436
Moderbolagets rapport över totalresultat
Kv 1-3 Kv 1-3 Helår
Belopp i MSEK 2016 2015 2015
Periodens resultat - 6 024 5 140 6 436
Summa övrigt totalresultat — — —
Summa totalresultat för perioden - 6 024 5 140 6 436
Vattenfalls tredje kvartal 2016
Vattenfalls tredje kvartal 2016
Vattenfalls tredje kvartal 2016
Vattenfalls tredje kvartal 2016
Vattenfalls tredje kvartal 2016

Recommended

Vattenfalls delårsrapport januari-juni 2016 by
Vattenfalls delårsrapport januari-juni 2016Vattenfalls delårsrapport januari-juni 2016
Vattenfalls delårsrapport januari-juni 2016Vattenfall
406 views46 slides
Vattenfalls bokslutskommuniké för 2016 by
Vattenfalls bokslutskommuniké för 2016Vattenfalls bokslutskommuniké för 2016
Vattenfalls bokslutskommuniké för 2016Vattenfall
239 views44 slides
Vattenfalls bokslutskommuniké för 2015 by
Vattenfalls bokslutskommuniké för 2015Vattenfalls bokslutskommuniké för 2015
Vattenfalls bokslutskommuniké för 2015Vattenfall
472 views44 slides
Vattenfalls delårsrapport januari-mars 2016 by
Vattenfalls delårsrapport januari-mars 2016Vattenfalls delårsrapport januari-mars 2016
Vattenfalls delårsrapport januari-mars 2016Vattenfall
475 views39 slides
Kvartal 2 2020: Delårsrapport januari-juni 2020 by
Kvartal 2 2020: Delårsrapport januari-juni 2020Kvartal 2 2020: Delårsrapport januari-juni 2020
Kvartal 2 2020: Delårsrapport januari-juni 2020Vattenfall
207 views36 slides
Kvartal 2 2021: Delårsrapport januari-juni 2021 by
Kvartal 2 2021: Delårsrapport januari-juni 2021Kvartal 2 2021: Delårsrapport januari-juni 2021
Kvartal 2 2021: Delårsrapport januari-juni 2021Vattenfall
139 views35 slides

More Related Content

What's hot

Bokslutskommuniké 2020 – Vattenfall by
Bokslutskommuniké 2020 – VattenfallBokslutskommuniké 2020 – Vattenfall
Bokslutskommuniké 2020 – VattenfallVattenfall
101 views36 slides
Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2017 - Vattenfall by
Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2017 - VattenfallKvartalsrapport för tredje kvartalet 2017 - Vattenfall
Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2017 - VattenfallVattenfall
263 views37 slides
Kvartal 1 2020: Delårsrapport januari-mars 2020 by
Kvartal 1 2020: Delårsrapport januari-mars 2020Kvartal 1 2020: Delårsrapport januari-mars 2020
Kvartal 1 2020: Delårsrapport januari-mars 2020Vattenfall
201 views34 slides
Vattenfalls andra kvartalsrapport 2017 by
Vattenfalls andra kvartalsrapport 2017Vattenfalls andra kvartalsrapport 2017
Vattenfalls andra kvartalsrapport 2017Vattenfall
264 views38 slides
Bokslutskommuniké 2021 - Vattenfall by
Bokslutskommuniké 2021 - VattenfallBokslutskommuniké 2021 - Vattenfall
Bokslutskommuniké 2021 - VattenfallVattenfall
59 views35 slides
Kvartal 3 2021: Delårsrapport januari-september 2021 by
Kvartal 3 2021: Delårsrapport januari-september 2021Kvartal 3 2021: Delårsrapport januari-september 2021
Kvartal 3 2021: Delårsrapport januari-september 2021Vattenfall
40 views35 slides

What's hot(17)

Bokslutskommuniké 2020 – Vattenfall by Vattenfall
Bokslutskommuniké 2020 – VattenfallBokslutskommuniké 2020 – Vattenfall
Bokslutskommuniké 2020 – Vattenfall
Vattenfall101 views
Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2017 - Vattenfall by Vattenfall
Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2017 - VattenfallKvartalsrapport för tredje kvartalet 2017 - Vattenfall
Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2017 - Vattenfall
Vattenfall263 views
Kvartal 1 2020: Delårsrapport januari-mars 2020 by Vattenfall
Kvartal 1 2020: Delårsrapport januari-mars 2020Kvartal 1 2020: Delårsrapport januari-mars 2020
Kvartal 1 2020: Delårsrapport januari-mars 2020
Vattenfall201 views
Vattenfalls andra kvartalsrapport 2017 by Vattenfall
Vattenfalls andra kvartalsrapport 2017Vattenfalls andra kvartalsrapport 2017
Vattenfalls andra kvartalsrapport 2017
Vattenfall264 views
Bokslutskommuniké 2021 - Vattenfall by Vattenfall
Bokslutskommuniké 2021 - VattenfallBokslutskommuniké 2021 - Vattenfall
Bokslutskommuniké 2021 - Vattenfall
Vattenfall59 views
Kvartal 3 2021: Delårsrapport januari-september 2021 by Vattenfall
Kvartal 3 2021: Delårsrapport januari-september 2021Kvartal 3 2021: Delårsrapport januari-september 2021
Kvartal 3 2021: Delårsrapport januari-september 2021
Vattenfall40 views
Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2018 - Vattenfall by Vattenfall
Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2018 - Vattenfall Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2018 - Vattenfall
Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2018 - Vattenfall
Vattenfall375 views
Kvartal 1 2019: Delårsrapport januari-mars by Vattenfall
Kvartal 1 2019: Delårsrapport januari-marsKvartal 1 2019: Delårsrapport januari-mars
Kvartal 1 2019: Delårsrapport januari-mars
Vattenfall255 views
Vattenfall Q2 rapport 2019 by Vattenfall
Vattenfall Q2 rapport 2019Vattenfall Q2 rapport 2019
Vattenfall Q2 rapport 2019
Vattenfall487 views
Vattenfalls andra kvartalsrapport 2018 by Vattenfall
Vattenfalls andra kvartalsrapport 2018Vattenfalls andra kvartalsrapport 2018
Vattenfalls andra kvartalsrapport 2018
Vattenfall182 views
Kvartal 1 2018: Delårsrapport januari-mars by Vattenfall
Kvartal 1 2018: Delårsrapport januari-marsKvartal 1 2018: Delårsrapport januari-mars
Kvartal 1 2018: Delårsrapport januari-mars
Vattenfall224 views
Kvartal 3 2019: Delårsrapport 2019 by Vattenfall
Kvartal 3 2019: Delårsrapport 2019Kvartal 3 2019: Delårsrapport 2019
Kvartal 3 2019: Delårsrapport 2019
Vattenfall459 views
Bokslutskommuniké 2018 - Vattenfall by Vattenfall
Bokslutskommuniké 2018 - VattenfallBokslutskommuniké 2018 - Vattenfall
Bokslutskommuniké 2018 - Vattenfall
Vattenfall209 views
Bokslutskommuniké 2019 - Vattenfall by Vattenfall
Bokslutskommuniké 2019 - VattenfallBokslutskommuniké 2019 - Vattenfall
Bokslutskommuniké 2019 - Vattenfall
Vattenfall171 views
Vattenfalls bokslutskommuniké för 2017 by Vattenfall
Vattenfalls bokslutskommuniké för 2017Vattenfalls bokslutskommuniké för 2017
Vattenfalls bokslutskommuniké för 2017
Vattenfall207 views
Skånes energiläge 2015 v. 2 by Åsa Skillius
Skånes energiläge 2015 v. 2Skånes energiläge 2015 v. 2
Skånes energiläge 2015 v. 2
Åsa Skillius119 views

Similar to Vattenfalls tredje kvartal 2016

Kvartal 2 2022: Delårsrapport januari-juni 2022 by
Kvartal 2 2022: Delårsrapport januari-juni 2022Kvartal 2 2022: Delårsrapport januari-juni 2022
Kvartal 2 2022: Delårsrapport januari-juni 2022Vattenfall
36 views38 slides
Kvartal 2 2023: Delårsrapport Januari-Juni by
Kvartal 2 2023: Delårsrapport Januari-JuniKvartal 2 2023: Delårsrapport Januari-Juni
Kvartal 2 2023: Delårsrapport Januari-JuniVattenfall
10 views37 slides
Bokslutskommuniké 2022 by
Bokslutskommuniké 2022Bokslutskommuniké 2022
Bokslutskommuniké 2022Vattenfall
15 views40 slides
Kvartal 3 2023: Delårsrapport Januari-September by
Kvartal 3 2023: Delårsrapport Januari-SeptemberKvartal 3 2023: Delårsrapport Januari-September
Kvartal 3 2023: Delårsrapport Januari-SeptemberVattenfall
5 views37 slides
Kvartal 3 2022: Delårsrapport januari-september by
Kvartal 3 2022: Delårsrapport januari-septemberKvartal 3 2022: Delårsrapport januari-september
Kvartal 3 2022: Delårsrapport januari-septemberVattenfall
43 views36 slides
Kvartal 1 2022: Delårsrapport januari-mars by
Kvartal 1 2022: Delårsrapport januari-marsKvartal 1 2022: Delårsrapport januari-mars
Kvartal 1 2022: Delårsrapport januari-marsVattenfall
108 views34 slides

Similar to Vattenfalls tredje kvartal 2016(16)

Kvartal 2 2022: Delårsrapport januari-juni 2022 by Vattenfall
Kvartal 2 2022: Delårsrapport januari-juni 2022Kvartal 2 2022: Delårsrapport januari-juni 2022
Kvartal 2 2022: Delårsrapport januari-juni 2022
Vattenfall36 views
Kvartal 2 2023: Delårsrapport Januari-Juni by Vattenfall
Kvartal 2 2023: Delårsrapport Januari-JuniKvartal 2 2023: Delårsrapport Januari-Juni
Kvartal 2 2023: Delårsrapport Januari-Juni
Vattenfall10 views
Bokslutskommuniké 2022 by Vattenfall
Bokslutskommuniké 2022Bokslutskommuniké 2022
Bokslutskommuniké 2022
Vattenfall15 views
Kvartal 3 2023: Delårsrapport Januari-September by Vattenfall
Kvartal 3 2023: Delårsrapport Januari-SeptemberKvartal 3 2023: Delårsrapport Januari-September
Kvartal 3 2023: Delårsrapport Januari-September
Vattenfall5 views
Kvartal 3 2022: Delårsrapport januari-september by Vattenfall
Kvartal 3 2022: Delårsrapport januari-septemberKvartal 3 2022: Delårsrapport januari-september
Kvartal 3 2022: Delårsrapport januari-september
Vattenfall43 views
Kvartal 1 2022: Delårsrapport januari-mars by Vattenfall
Kvartal 1 2022: Delårsrapport januari-marsKvartal 1 2022: Delårsrapport januari-mars
Kvartal 1 2022: Delårsrapport januari-mars
Vattenfall108 views
Presentation av Q3-rapport 2015 by PostNord
Presentation av Q3-rapport 2015Presentation av Q3-rapport 2015
Presentation av Q3-rapport 2015
PostNord3.5K views
Delårsrapport Januari - Mars 2015 by PostNord
Delårsrapport Januari - Mars 2015Delårsrapport Januari - Mars 2015
Delårsrapport Januari - Mars 2015
PostNord3K views
Presentation av delårsrapport Q2 2016 by PostNord
Presentation av delårsrapport Q2 2016Presentation av delårsrapport Q2 2016
Presentation av delårsrapport Q2 2016
PostNord2.7K views
Presentation av bokslutskommunikén 2016 by PostNord
Presentation av bokslutskommunikén 2016Presentation av bokslutskommunikén 2016
Presentation av bokslutskommunikén 2016
PostNord2.5K views
Skf Q22009 Sv by SKF
Skf Q22009 SvSkf Q22009 Sv
Skf Q22009 Sv
SKF326 views
Bokslutskommunike 2009 by SKF
Bokslutskommunike 2009Bokslutskommunike 2009
Bokslutskommunike 2009
SKF473 views
Skf half year-2010_sv by SKF
Skf half year-2010_svSkf half year-2010_sv
Skf half year-2010_sv
SKF373 views
Presentation av första kvartalet 2016 by PostNord
Presentation av första kvartalet 2016Presentation av första kvartalet 2016
Presentation av första kvartalet 2016
PostNord2.7K views

More from Vattenfall

Q3 2023: Interim report January- September by
Q3 2023: Interim report January- SeptemberQ3 2023: Interim report January- September
Q3 2023: Interim report January- SeptemberVattenfall
13 views37 slides
Q2 2023: Interim report January- June by
Q2 2023: Interim report January- JuneQ2 2023: Interim report January- June
Q2 2023: Interim report January- JuneVattenfall
19 views37 slides
Q1 2023: Interim Report January-March by
Q1 2023: Interim Report January-MarchQ1 2023: Interim Report January-March
Q1 2023: Interim Report January-MarchVattenfall
30 views38 slides
Kvartal 1 2023: Delårsrapport januari-mars by
Kvartal 1 2023: Delårsrapport januari-marsKvartal 1 2023: Delårsrapport januari-mars
Kvartal 1 2023: Delårsrapport januari-marsVattenfall
21 views38 slides
Year-End Report 2022 by
Year-End Report 2022Year-End Report 2022
Year-End Report 2022Vattenfall
61 views40 slides
Q3: Interim report January-September 2022 by
Q3: Interim report January-September 2022Q3: Interim report January-September 2022
Q3: Interim report January-September 2022Vattenfall
89 views36 slides

More from Vattenfall(16)

Q3 2023: Interim report January- September by Vattenfall
Q3 2023: Interim report January- SeptemberQ3 2023: Interim report January- September
Q3 2023: Interim report January- September
Vattenfall13 views
Q2 2023: Interim report January- June by Vattenfall
Q2 2023: Interim report January- JuneQ2 2023: Interim report January- June
Q2 2023: Interim report January- June
Vattenfall19 views
Q1 2023: Interim Report January-March by Vattenfall
Q1 2023: Interim Report January-MarchQ1 2023: Interim Report January-March
Q1 2023: Interim Report January-March
Vattenfall30 views
Kvartal 1 2023: Delårsrapport januari-mars by Vattenfall
Kvartal 1 2023: Delårsrapport januari-marsKvartal 1 2023: Delårsrapport januari-mars
Kvartal 1 2023: Delårsrapport januari-mars
Vattenfall21 views
Year-End Report 2022 by Vattenfall
Year-End Report 2022Year-End Report 2022
Year-End Report 2022
Vattenfall61 views
Q3: Interim report January-September 2022 by Vattenfall
Q3: Interim report January-September 2022Q3: Interim report January-September 2022
Q3: Interim report January-September 2022
Vattenfall89 views
Q2 2022: Interim report January-June by Vattenfall
Q2 2022: Interim report January-JuneQ2 2022: Interim report January-June
Q2 2022: Interim report January-June
Vattenfall111 views
Q1 2022: Interim Report January-March by Vattenfall
Q1 2022: Interim Report January-MarchQ1 2022: Interim Report January-March
Q1 2022: Interim Report January-March
Vattenfall29 views
Year-End report 2021 – Vattenfall by Vattenfall
Year-End report 2021 – VattenfallYear-End report 2021 – Vattenfall
Year-End report 2021 – Vattenfall
Vattenfall219 views
Q3: Interim report January–September 2021 by Vattenfall
Q3: Interim report January–September 2021Q3: Interim report January–September 2021
Q3: Interim report January–September 2021
Vattenfall159 views
Q2 2021: Interim report January-June by Vattenfall
Q2 2021: Interim report January-JuneQ2 2021: Interim report January-June
Q2 2021: Interim report January-June
Vattenfall238 views
Q1 2021: Interim Report January-March by Vattenfall
Q1 2021: Interim Report January-MarchQ1 2021: Interim Report January-March
Q1 2021: Interim Report January-March
Vattenfall105 views
Year-End report 2020 – Vattenfall by Vattenfall
Year-End report 2020 – VattenfallYear-End report 2020 – Vattenfall
Year-End report 2020 – Vattenfall
Vattenfall229 views
Third quarter 2020: Interim report January-September by Vattenfall
Third quarter 2020: Interim report January-SeptemberThird quarter 2020: Interim report January-September
Third quarter 2020: Interim report January-September
Vattenfall252 views
Q2 2020: Interim report January-June by Vattenfall
Q2 2020: Interim report January-JuneQ2 2020: Interim report January-June
Q2 2020: Interim report January-June
Vattenfall377 views
Q1 2020: Interim report January-March by Vattenfall
Q1 2020: Interim report January-MarchQ1 2020: Interim report January-March
Q1 2020: Interim report January-March
Vattenfall307 views

Vattenfalls tredje kvartal 2016

 • 1. Delårsrapport januari-september 2016 Juli–september 2016 • Nettoomsättningen för Totala Vattenfall 1 uppgick till 34 343 MSEK (37 519), varav kvarvarande verksamhet uppgick till 29 746 MSEK (30 939). • Det underliggande rörelseresultatet 2,3 för Totala Vattenfall 1 uppgick till 3 706 MSEK (3 388), varav kvarvarande verksamhet uppgick till 2 602 MSEK (2 680). • Rörelseresultatet 3 för Totala Vattenfall 1 uppgick till 2 419 MSEK (3 001), varav kvarvarande verksamhet uppgick till 2 251 MSEK (2 340). • Periodens resultat efter skatt för Totala Vattenfall 1 uppgick till 188 MSEK (1 600), varav kvarvarande verksamhet uppgick till 787 MSEK (41). • Elproduktionen för Totala Vattenfall 1 uppgick till 38,6 TWh (41,2), varav kvarvarande verksamhet uppgick till 25,2 TWh (26,2). Januari–september 2016 • Nettoomsättningen för Totala Vattenfall 1 uppgick till 114 754 MSEK (119 011), varav kvarvarande verksamhet uppgick till 101 412 MSEK (101 208). • Det underliggande rörelseresultatet 2,3 för Totala Vattenfall 1 uppgick till 14 750 MSEK (14 092), varav kvarvarande verksamhet uppgick till 14 602 MSEK (14 123). • Rörelseresultatet 3 för Totala Vattenfall 1 uppgick till -18 183 MSEK (-26 657), varav kvarvarande verksamhet uppgick till 4 178 MSEK (-8 710). • Periodens resultat efter skatt för Totala Vattenfall 1 uppgick till -21 852 MSEK (-22 225), varav kvarvarande verksamhet uppgick till 1 790 MSEK (-9 737). • Elproduktionen för Totala Vattenfall 1 uppgick till 127,3 TWh (127,2), varav kvarvarande verksamhet uppgick till 86,4 TWh (85,5). 1) Totala Vattenfall, inklusive brunkolsverksamheten. 2) Underliggande rörelseresultat definieras som rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster. För specifikation av jämförelsestörande poster, se sidan 9. 3) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet. Den finansiella utvecklingen som redovisas och kommenteras i denna delårsrapport avser de kvarvarande verksamheterna i Vattenfall om inget annat anges. Med anledning av försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet klassificeras och redovisas denna som Avvecklad verksamhet, se Not 4 på sidan 35. Innehåll som markeras i ljusblå färg är hänförligt till försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet. Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vattenfall offentliggör enligt svensk lag om Värdepappersmarknaden. Avrundningsdifferenser kan förekomma i detta dokument.
 • 2. Vattenfalls delårsrapport januari-september 20162 Koncernchefens kommentar ”Det tredje kvartalets slut 2016 är en viktig hållpunkt i Vattenfalls utveckling. Vi har nu slutfört försäljningen av den tyska brunkolsverksamheten till den tjeckiska energikoncernen EPH och dess finansiella partner PPF Investments. Försäljningen var ett viktigt steg för att anpassa portföljen till nya marknadsförutsättningar och ett långsiktigt hållbart energisystem. Nu formar vi det nya Vattenfall – ett kundorienterat företag som kombinerar en effektiv och flexibel storskalig produktion med decentraliserade lösningar och förnybara energislag. Vattenfall redovisar ett underliggande rörelseresultat för den kvarvarande verksamheten på 14,6 miljarder SEK för perioden januari-september vilket är en ökning med 0,5 miljarder SEK jämfört med föregående år. Fokus på sänkta kostnader har varit en viktig bidragande faktor. Därtill har tidigare nedskrivningar lett till lägre avskrivningar. Det underliggande rörelseresultatet minskade dock under det tredje kvartalet, främst på grund av lägre volymer och produktionsmarginaler. Torrare väderförhållanden har lett till en återhämtning av elprisnivån i Norden men låga råvarupriser sätter fortsatt press på elpriserna på kontinenten. Periodens resultat efter skatt påverkades starkt negativt av andra kvartalets nedskrivningar, huvudsakligen till följd av lägre elpriser, och uppgick till 1,8 miljarder SEK för den kvarvarande verksamheten samt -21,9 miljarder SEK för totala Vattenfall, inklusive brunkolsverksamheten. En viktig del i utvecklingen är affärerna med våra kunder och sedan årets början har Vattenfalls kundbas vuxit med nära 120 000 kontrakt. Vi kan glädjas åt en positiv utveckling för våra nyckeltal där allt fler kunder väljer att rekommendera Vattenfall som sin leverantör av energilösningar. Samtidigt visar vi styrka inom vindkraften. Den danska staten meddelade i september att Vattenfall vunnit budgivningen för att bygga kustnära vindkraft, så kallad ”near shore”, i två områden utanför Jyllands västkust. Som ett resultat av det vinnande budet för de två vindkraftparkerna på totalt 350 MW kommer Vattenfall att bli Danmarks största vindkraftoperatör. Det återstår ett slutgodkännande från den danska regeringen innan vidare arbete kan ske. Vi producerar redan el från vår vindkraftspark Sandbank utanför Tysklands kust, trots att bara 50% av turbinerna är installerade. Genom fokuserat utvecklingsarbete har vi lyckats förkorta fasen för idrifttagande och därmed kunnat sänka våra totala projektkostnader. Denna erfarenhet är viktig för framtida projekt inom vindkraften. Vattenfall arbetar aktivt med att reducera koldioxidutsläpp i den kvarvarande portföljen. Utfasningen av kol är en hörnsten i Vattenfalls samarbete med Berlin stad. Vi har över tid investerat nästan en miljard SEK för att i maj nästa år konvertera brunkolskraftverket Klingenberg i Berlin till ett gaskraftverk vilket minskar koldioxidutsläppen med 600 000 ton årligen. Samtidigt pågår arbetet med att få igång användningen av överskottsvärme från kraftverket Moorburg utanför Hamburg och att få anläggningen klassificerad som ett kraftvärmeverk. Genom att ta hand om överskottsvärmen kan annan produktion minskas. I Sverige presenterades budgetpropositionen som befäster energiöverenskommelsen med förbättrade förutsättningar för fortsatt drift av vattenkraft och kärnkraft i landet. Detta är välkommet men arbetet med kostnadsbesparingar måste fortsätta för att säkerställa att våra anläggningar förblir konkurrenskraftiga och lönsamma under en lång tid framöver.” Magnus Hall Verkställande direktör och koncernchef
 • 3. Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 3 Nyckelfakta Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12 Belopp i MSEK där ej annat anges 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna Kvarvarande verksamhet Nettoomsättning 29 746 30 939 101 412 101 208 143 576 143 780 Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) 1 5 886 5 816 23 896 22 875 30 604 31 625 Underliggande rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar1 6 137 6 122 25 264 25 007 35 229 35 486 Rörelseresultat (EBIT) 1 2 251 2 340 4 178 -8 710 -5 069 7 819 Underliggande rörelseresultat 1 2 602 2 680 14 602 14 123 20 529 21 008 Periodens resultat 787 41 1 790 -9 737 -5 188 6 339 Internt tillförda medel (FFO) 1,9 5 501 5 698 21 030 19 647 29 009 30 392 Nettoskuld 1 57 971 65 405 57 971 65 405 64 201 Justerad nettoskuld 1 124 108 143 061 124 108 143 061 137 585 Elproduktion, TWh 25,2 26,2 86,4 85,5 118,0 3 118,9 - varav, vattenkraft 7,6 9,5 26,9 28,9 39,5 3 37,5 - varav, kärnkraft 9,9 9,1 33,8 31,0 42,2 45,0 - varav, fossilkraft2 6,5 6,4 21,3 21,2 29,03 29,1 - varav, vindkraft 1,1 1,1 3,9 3,8 5,8 5,9 - varav, biobränsle, avfall 2 0,1 0,1 0,5 0,6 1,5 3 1,4 Elförsäljning, TWh 50,1 46,1 152,5 145,4 197,2 204,3 Värmeförsäljning, TWh 1,8 2,5 12,7 14,5 20,6 18,8 Gasförsäljning, TWh 4,4 5,4 34,8 35,6 50,7 49,9 Totala Vattenfall CO2-utsläpp, Mton 18,9 4 20,6 60,2 61,4 83,8 Antal anställda heltidstjänster 27 131 28 744 27 131 28 744 28 567 Arbetsrelaterade olyckor (LTIF) 5 2,0 2,5 2,0 2,5 2,3 Nyckeltal Avkastning på sysselsatt kapital, kvarvarande verksamhet, % 3,1 6,10 E/T 6,8 3,1 6,10 E/T 6,8 - 1,8 Avkastning på sysselsatt kapital, totala Vattenfall, % - 5,8 6,10 - 7,1 6 - 5,8 6,10 - 7,1 6 - 8,2 Skuldsättningsgrad, netto % 66,8 57,2 66,8 57,2 55,4 FFO/justerad nettoskuld, kvarvarande verksamhet, % 23,9 6 E/T 6,8 23,9 6 E/T 6,8 19,5 FFO/justerad nettoskuld, totala Vattenfall, % 24,5 6,7 22,5 6 24,5 6,7 22,5 6 21,1 Justerad nettoskuld/EBITDA,kvarvarande verksamhet, ggr 3,9 6 E/T 6,8 3,9 6 E/T 6,8 4,5 Justerad nettoskuld/EBITDA, totala Vattenfall, ggr 3,7 6,7 4,0 6 3,7 6,7 4,0 6 4,2 1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet. 2) Värdena för 2016 är preliminära. 3) Värde har justerats jämfört med det värde som presenterades i Vattenfalls bokslutskommuniké 2015. 4) Konsoliderade värden för 2016. Konsoliderade utsläpp är cirka 0,5% högre än pro rata, motsvarande Vattenfalls ägarandel. 5) LTIF, Lost Time Injury Freqency, uttrycks i antal arbetsolyckor (per 1 miljon arbetade timmar), det vill säga arbetsrelaterade olyckor med frånvaro > 1 dag samt dödsolyckor. Måttet avser endast anställda inom Vattenfall och avser rullande 12-månaders värden. 6) Rullande 12-månaders värden. 7) Brunkolsverksamheten klassificerades som tillgångar som innehas för försäljning i balansräkningen per 30 juni 2016. Detta medför att brunkolsverksamheten är exkluderad i balansräkningsrelaterade poster som ingår i nyckeltalsberäkningen från och med 30 juni 2016. 8) Nyckeltalet har inte räknats ut då nyckeltalet baseras på rullande 12-månaders värden vilka inte är omräknade för kvarvarande verksamhet för 2014. 9) Avser totala Vattenfall, inklusive brunkolsverksamheten. 10) Nyckeltalet är baserat på genomsnittligt sysselsatt kapital. Brunkolsverksamheten klassificerades som tillgångar som innehas för försäljning i balansräkningen per 30 juni 2016. Detta medför att beräkningen av det genomsnittligt sysselsatt kapitalet exkluderar brunkolsverksamheten från och med 30 juni 2016.
 • 4. Vattenfalls delårsrapport januari-september 20164 Mål och måluppfyllelse (De ekonomiska målen redovisas både för kvarvarande verksamhet och Totala Vattenfall. De strategiska målen avser Totala Vattenfall.) Vattenfalls uppdrag är att generera en marknadsmässig avkastning genom att bedriva energiverksamhet så att bolaget är ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Vattenfalls ägare och styrelse har satt upp fyra ekonomiska mål för bolaget, och styrelsen har beslutat om sex strategiska mål som gäller från 2016. Ekonomiska mål De ekonomiska målen avser lönsamhet, kapitalstruktur och utdelningspolicy, och fastställdes av ägaren i november 2012. Målen ska säkerställa att Vattenfall skapar värde och genererar marknadsmässig avkastning, att kapitalstrukturen är effektiv och att den finansiella risken hålls på en rimlig nivå. Målen ska utvärderas över en konjunkturcykel. 30 sept. 30 sept. Helår Mål 2016 2015 2015 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), kvarvarande verksamhet 9% 3,1 1,4 E/T 1,3 -1,8 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), totala Vattenfall 9% -5,8 1,4 -7,1 1 -8,2 FFO/justerad nettoskuld, kvarvarande verksamhet 22-30% 23,9 1 E/T 1,3 19,5 FFO/justerad nettoskuld, totala Vattenfall 22-30% 24,5 1,2 22,5 1 21,1 Skuldsättningsgrad, netto 50-90% 66,8 57,2 55,4 Utdelningspolicy 40-60% av årets resultat efter skatt — — — 1) Rullande 12-månaders värden. 2) Brunkolsverksamheten klassificerades som tillgångar som innehas för försäljning i balansräkningen per 30 juni 2016. Detta medför att brunkolsverksamheten är exkluderad i balansräkningsrelaterade poster som ingår i nyckeltalsberäkningen från och med 30 juni 2016. 3) Nyckeltalet har inte räknats ut då nyckeltalet baseras på rullande 12-månaders värden vilka inte är omräknade för kvarvarande verksamhet för 2014. 4) Nyckeltalet är baserat på genomsnittligt sysselsatt kapital. Brunkolsverksamheten klassificerades som tillgångar som innehas för försäljning i balansräkningen per 30 juni 2016. Detta medför att beräkningen av det genomsnittligt sysselsatt kapitalet exkluderar brunkolsverksamheten från och med 30 juni 2016. Kommentar: Avkastningen på sysselsatt kapital har påverkats negativt av nedskrivningar av tillgångsvärden. Exklusive nedskrivningar och andra jämförelsestörande poster uppgick avkastningen på sysselsatt kapital för Totala Vattenfall till 8,5% (8,1) och för den kvarvarande verksamheten 8,4%. FFO/justerad nettoskuld för Totala Vattenfall uppgick till 24,5% (22,5). För kvarvarande verksamhet uppgick FFO/justerad nettoskuld till 23,9%. Skuldsättningsgraden ökade jämfört med 2015, men är fortsatt inom målintervallet.
 • 5. Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 5 Strategiska mål Vattenfall ska bidra till ett hållbart energisystem inom alla delar av värdekedjan och vara ett företag där kunden står tydligt i centrum. Samtidigt ska Vattenfall ställa om till en långsiktigt hållbar produktionsportfölj. Vattenfalls strategi bygger på fyra strategiska ambitioner; Vattenfall ska vara 1) ledande inom hållbar konsumtion och 2) hållbar produktion. För att kunna uppnå det krävs en 3) effektiv verksamhet och 4) motiverade och engagerade medarbetare. De strategiska målen gäller från januari 2016. Mål 30 sept. 30 sept. Helår 2020 2016 2015 2015 Kundlojalitet, NPS (Net Promoter Score) +2 NPS relativt 2 +5 — — Idrifttagen kapacitet, förnybart ≥2 300 MW 81 3 — E/T Absoluta CO2-utsläpp, pro rata ≤ 21 Mton 4 60,2 5 61,4 83,8 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), kvarvarande verksamhet 9% 3,1 1,6 E/T 1,7 -1,8 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), totala Vattenfall -5,8 1,6 -7,1 1 -8,2 LTIF8 (Lost Time Injury Frequency) ≤1,25 2,0 1 2,5 1 2,3 Index, medarbetarengagemang: ≥70% 9 — — 59 1) Rullande 12-månaders värden. 2) NPS är ett verktyg för att mäta kundlojalitet och för att förstå kunders uppfattning av Vattenfalls produkter och tjänster. Målet är satt som ett positivt NPS värde i absoluta termer samt +2 i jämförelse med Vattenfalls konkurrenter. NPS är ett nytt strategiskt mål som mäts på årsbasis. 3) Avser endast färdigställda och idrifttagna vindkraftsparker per 30 september 2016 . Pågående vindkraftsprojekt, såsom Sandbank (288 MW) och Pen Y Cymoedd (228 MW), som planeras tas i drift under 2017 ingår inte i utfallet. 4) Förutsätter försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet. 5) Konsoliderade värden för 2016. Konsoliderade utsläpp är cirka 0,5% högre än pro rata, motsvarande Vattenfalls ägarandel. 6) Nyckeltalet är baserat på genomsnittligt sysselsatt kapital. Brunkolsverksamheten klassificerades som tillgångar som innehas för försäljning i balansräkningen per 30 juni 2016. Detta medför att beräkningen av det genomsnittligt sysselsatt kapitalet exkluderar brunkolsverksamheten från och med 30 juni 2016. 7) Nyckeltalet har inte räknats ut då nyckeltalet baseras på rullande 12-månaders värden vilka inte är omräknade för kvarvarande verksamhet för 2014. 8) LTIF, Lost Time Injury Freqency, uttrycks i antal arbetsolyckor (per 1 miljon arbetade timmar), det vill säga arbetsrelaterade olyckor med frånvaro > 1 dag samt dödsolyckor. Måttet avser endast anställda inom Vattenfall och avser rullande 12-månaders värden. 9) Underlag för mätning av målet är resultat från medarbetarundersökningen My Opinion som görs på årsbasis. Kommentar: Under tredje kvartalet 2016 togs 5 MW solkraft i drift intill Vattenfalls brittiska landbaserade vindkraftspark Parc Cynog i Wales. CO2-utsläppen för kvartal 1-3 2016 minskade till 60,2 Mton (61,4) jämfört med motsvarande period 2015. För den kvarvarande verksamheten uppgick CO2-utsläppen till 15,9 Mton (16,7) för kvartal 1-3 2016. Den olycksrelaterade frånvaronivån (LTIF – Lost Time Injury Frequency) är lägre jämfört med föregående år.
 • 6. Vattenfalls delårsrapport januari-september 20166 Viktiga händelser kvartal 3 2016 Beslut om investering i havsbaserad vindkraftspark utanför Aberdeen Den 20 juli beslutade Vattenfall att investera cirka 300 MGBP (motsvarande cirka 3 miljarder SEK) i en havsbaserad vindkraftspark (92,4 MW) utanför Aberdeen i Skottland. Vindkraftsparken förväntas kunna tas i drift under 2018. Förvärv av havsbaserat vindkraftprojekt i Tyskland I augusti förvärvade Vattenfall ett tyskt havsbaserat vindkraftprojekt i Nordsjön av Erste Nordsee-Offshore-Holding GmbH med slutmål att bygga upp till 79 vindkraftverk. Projektet går under namnet Global Tech II Offshore Wind Project. Vattenfalls målsättning är att vidareutveckla och förbereda projektet för att kunna bli konkurrenskraftigt i anbudsprocessen för subventioner och tillstånd för havsbaserade projekt som beräknas inledas i mars 2017. Sandbank levererade sin första el Vattenfalls tyska havsbaserade vindkraftspark Sandbank började producera sin första vindkraft i september. Vindkraftsparken förväntas kunna tas i full drift i början av 2017. Vinnande bud om dansk vindkraft Vattenfall vann upphandlingen om att få bygga kustnära vindkraft, så kallad ”near shore”. Anbudet avser de två områdena Vesterhav Nord och Vesterhav Syd utanför Jyllands västkust där Vattenfall planerar bygga två vindkraftsparker med en total kapacitet på 350 MW, motsvarande elförbrukningen för 375 000 danska hushåll. Målsättningen är att påbörja byggandet under 2019 och att leverera el 2020 men det krävs först ett slutligt godkännande från den danska staten. Stefan Dohler ny CFO för Vattenfall Stefan Dohler utsågs till ny CFO för Vattenfall gällande från 1 december 2016. Han är för närvarande Senior Vice President för affärsområdet Markets och är medlem i Vattenfalls koncernledning. Stefan Dohler efterträder Ingrid Bonde, som har beslutat att lämna Vattenfall. Beslut om utfasning av kol i kraftvärmeverk i Berlin Vattenfall beslutade att ersätta kol med naturgas i kraftvärmeverket Klingenberg i Berlin tre år tidigare än planerat, vilket ska leda till minskade koldioxidutsläpp om 600 000 ton per år. Detta innebär en total investering på cirka 100 MEUR (motsvarande cirka 1 miljard SEK) Ansökan om fortsatt nätkoncession i Berlin Anbudsprocessen för nya koncessioner för Berlins elnät avstannade under 2014. I oktober 2015 beslutade Berlins senat att fortsätta processen. I slutet av augusti skickade Vattenfall in en ansökan om fortsatt nätkoncession i Berlin. Vattenfall slutförde försäljningen av tyska brunkolsverksamheten Den 30 september slutförde Vattenfall försäljningen av sin tyska brunkolsverksamhet till den tjeckiska energikoncernen EPH och dess finansiella partner PPF Investments efter att EU-kommissionen godkände försäljningen tidigare under september.
 • 7. Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 7 Viktiga händelser efter balansdagen SSM presenterar förslag till förändrad beräkning av kärnavfallsavgifter i Sverige Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) föreslår i ett yttrande till regeringen att kärnavfallsavgiften för kärnkraftsreaktorer ska beräknas utifrån en drifttid på 50 år istället för, som idag, 40 år. Regeringen ska ta beslut om avgifterna för perioden 2018-2020 under hösten 2017. Tillstånd att återstarta reaktor Ringhals 2 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beslutade att Ringhals AB får dispens från myndighetens föreskrifter och, med krav, får ta reaktor Ringhals 2 (R2) i drift med en reparerad bottenplåt i reaktorinneslutningen. Efter en omfattande granskning anser Strålsäkerhetsmyndigheten att Ringhals har visat att det finns tillräckliga säkerhetsmarginaler under den fortsatta drifttiden fram till utgången av 2019. Ändrad prissäkringsstrategi till följd av försäljningen av brunkolsverksamheten Efter försäljningen av brunkolsverksamheten ändras Vattenfalls portfölj och riskexponering radikalt. Efter en översyn av prissäkringsstrategin har Vattenfall beslutat att prissäkra närmare leveransdatum och minska prissäkringar på längre sikt. Läs mer på sidan 14. Godkänt lagförslag om fond för tyskt kärnavfall Den 19 oktober godkände Tysklands förbundsregering ett lagförslag som innebär att de största kärnkraftsoperatörerna för över åtaganden för transport, mellanlager och slutförvar av kärnavfall mot betalning till en fond. Den totala summan ska uppgå till 23,6 miljarder EUR. Enligt lagförslaget kommer Vattenfall att betala 1,75 miljarder EUR till fonden, vilket inkluderar en 35,5% riskpremie. Vattenfall analyserar nu lagen ur tekniskt, kommersiellt och juridiskt perspektiv. Den tyska lagen gällande kärnavfall måste godkännas av parlamentet innan den träder i kraft, något som förväntas ske under början av 2017. Förhandling vid den internationella skiljedomstolen i Washington ICSID Den 6 oktober inleddes förhandlingen i Vattenfalls mål mot den tyska staten vid den internationella skiljedomstolen i Washington, ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes). Som en följd av det nationella beslutet att avveckla kärnkraften fram till 2022 begär Vattenfall ersättning av den tyska staten för uteblivna intäkter från bolagets kärnkraftverk i landet. Förhandlingen hölls öppen och offentlig och pågick fram till den 21 oktober. Vattenfalls begäran om skiljedom registrerades hos ICSID 31 maj 2012, och ett beslut väntas under 2017.
 • 8. Vattenfalls delårsrapport januari-september 20168 Omsättning, resultat och kassaflöde (Redovisning av siffror och kommentarer avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges) Nettoomsättning Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12 Kvarvarande verksamhet, belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna Nettoomsättning 29 746 30 939 101 412 101 208 143 576 143 780 Kommentar kvartal 3: Koncernens nettoomsättning minskade med 1,2 miljarder SEK jämfört med motsvarande period 2015. Det förklaras främst av lägre försäljningsvolymer och negativa priseffekter. Kommentar kvartal 1-3: Koncernens nettoomsättning ökade med 0,2 miljarder SEK jämfört med motsvarande period 2015. Resultat Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12 Kvarvarande verksamhet, belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna Rörelseresultat (EBIT) 1 2 251 2 340 4 178 -8 710 -5 069 7 819 Avskrivningar och nedskrivningar 3 635 3 476 19 718 31 585 35 673 23 806 Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)1 5 886 5 816 23 896 22 875 30 604 31 625 Jämförelsestörande poster exkl. nedskrivningar och återförda nedskrivningar 251 306 1 368 2 132 4 625 3 861 Underliggande rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar 1 6 137 6 122 25 264 25 007 35 229 35 486 Rörelseresultat (EBIT) 2 251 2 340 4 178 - 8 710 - 5 069 7 819 Jämförelsestörande poster 1 351 340 10 424 22 833 25 598 13 189 Underliggande rörelseresultat 1 2 602 2 680 14 602 14 123 20 529 21 008 1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet. Kommentar kvartal 3: Det underliggande rörelseresultatet minskade med 0,1 miljarder SEK, vilket förklaras av: • Lägre produktionsvolymer i Norden, främst hänförligt till vattenkraften på grund av lägre fyllnadsgrad i de nordiska vattenmagasinen (-0,4 miljarder SEK). • Lägre produktionsmarginaler främst till följd av lägre erhållna elpriser (-0,3 miljarder SEK). • Lägre rörelsekostnader (0,2 miljarder SEK). • Övriga poster, netto (0,4 miljarder SEK), varav 0,3 miljarder SEK är hänförbart till lägre resultat 2015 till följd av justerad fastighetsskatt för vattenkraften för åren 2013-2015. Kommentar kvartal 1-3: Det underliggande rörelseresultatet ökade med 0,5 miljarder SEK, vilket förklaras av: • Högre produktionsvolymer i Norden, främst hänförligt till kärnkraft till följd av högre tillgänglighet (0,2 miljarder SEK). • Negativa priseffekter (-1,0 miljarder SEK). • Lägre rörelsekostnader och lägre avskrivningar till följd av nedskrivningar av tillgångsvärden (0,8 miljarder SEK). • Övriga poster, netto (0,5 miljarder SEK).
 • 9. Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 9 Jämförelsestörande poster vilka påverkat rörelseresultatet (EBIT) Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12 Kvarvarande verksamhet, belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna Realisationsvinster 25 - 131 2 069 174 249 2 144 Realisationsförluster - 3 130 - 99 - 243 - 369 - 225 Nedskrivningar - 100 - 36 - 9 056 - 21 194 - 21 507 - 9 369 Återförda nedskrivningar — 2 — 493 534 41 Avsättningar 123 - 7 123 - 1 313 - 3 463 - 2 027 Orealiserade marknadsvärdeförändringar för energiderivat - 59 107 - 3 432 1 018 1 558 - 2 892 Orealiserade marknadsvärdeförändringar av varulager - 10 - 215 598 - 258 - 657 199 Omstruktureringskostnader - 1 - 190 - 275 - 1 059 - 1 105 - 321 Andra jämförelsestörande poster av engångskaraktär - 326 — - 352 - 451 - 838 - 739 Summa - 351 - 340 - 10 424 - 22 833 - 25 598 - 13 189 Kommentar kvartal 3: Jämförelsestörande poster uppgick till -0,4 miljarder SEK (-0,3). Kommentar kvartal 1-3: Jämförelsestörande poster uppgick till -10,4 miljarder SEK (-22,8). Realisationsvinster avser i huvudsak försäljning av nätserviceverksamhet i Hamburg (1,2 miljarder SEK) samt försäljning av fastighet i Bramfeld och i Berlin (0,7 miljarder SEK). Nedskrivningar av tillgångsvärden uppgick till -9,1 miljarder SEK och avser främst kraftverket Moorburg i Hamburg, vattenkraftanläggningar i Tyskland och fossilbaserade tillgångar i Nederländerna. Övriga jämförelsestörande poster avser realisationsförluster (-0,1 miljarder SEK), orealiserade marknadsvärdeförändringar av energiderivat och varulager (-2,8 miljarder SEK), omstruktureringskostnader (-0,3 miljarder SEK) samt andra jämförelsestörande poster av engångskaraktär hänförbara till direkt kostnadsföring av investeringar i Ringhals 1 och 2 (-0,4 miljarder SEK). Jämförelsestörande poster för motsvarande period 2015 utgörs i huvudsak av nedskrivning av tillgångsvärden. Dessa avser främst nedskrivning av goodwill hänförlig till Tradingverksamheten samt nedskrivning av fossilbaserade tillgångar i Tyskland och Nederländerna. För mer information om nedskrivningarna hänförbara till brunkolsverksamheten , se Not 4 Avvecklad verksamhet, på sidan 35. Periodens resultat Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12 Kvarvarande verksamhet, belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna Periodens resultat 787 41 1 790 - 9 737 - 5 188 6 339 Kommentar kvartal 3: Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,8 miljarder SEK (0,0). Kommentar kvartal 1-3: Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,8 miljarder SEK (-9,7). Kostnadsbesparingar (Redovisning av siffror och kommentarer avser Totala Vattenfall) * Rullande 12-månaders värden. Kommentar: Vattenfall har vidtagit ett flertal åtgärder för att sänka kostnaderna och har jämfört med kostnadsbasen 2010 reducerat sina påverkbara kostnader med cirka 31%. 53,0 43,6 -4,5 -16,4 11,5 Kostnadsbas 2010 Avyttringar Kostnads besparingar Ökade kostnader avseende tillväxt och övrigt Kostnadsbas 2016* miljarder SEK
 • 10. Vattenfalls delårsrapport januari-september 201610 Finansiella poster Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12 Kvarvarande verksamhet, belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna Finansiella poster, netto - 1 949 - 974 - 4 365 - 3 648 - 4 776 - 5 493 - varav ränteintäkter 85 64 294 410 907 791 - varav räntekostnader - 822 - 728 - 2 652 - 2 566 - 3 448 - 3 534 - varav avkastning från Kärnavfallsfonden 250 167 762 933 1 168 997 - varav räntedel i pensionskostnad - 240 - 232 - 712 - 693 - 922 - 941 - varav diskonteringseffekter hänförbara till avsättningar - 916 - 704 - 2 465 - 2 214 - 2 908 - 3 159 - varav övrigt - 306 459 408 482 427 353 Erhållen ränta 1 179 106 886 568 845 1 163 Betald ränta1 - 360 - 27 - 3 113 - 3 171 - 3 413 - 3 355 1) Avser kassaflöden. Kommentar: Finansiella poster, netto, är högre för tredje kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period 2015. Lägre marknadsvärden på derivat påverkade finansnettot negativt under tredje kvartalet 2016. Högre betald ränta är främst hänförlig till högre ränta på obligationslån och tillhörande derivat innevarande år jämfört med 2015. Kassaflöde (Redovisning av siffror och kommentarer avser Totala Vattenfall) Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12 Totala Vattenfall, belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna Internt tillförda medel (FFO) 5 501 5 698 21 030 19 647 29 009 30 392 Kassaflöde från förändringar av rörelsetillgångar och rörelseskulder (rörelsekapital) 7 020 9 170 - 1 309 11 692 11 925 - 1 076 Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 521 14 868 19 721 31 339 40 934 29 316 Kommentar kvartal 3: Internt tillförda medel (FFO) minskade med 0,2 miljarder SEK. Det förklaras i huvudsak av lägre rörelseresultat. Kassaflödet från förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 7,0 miljarder SEK. Det förklaras främst av minskade rörelsefordringar inom Customers & Solutions och Heat (4,9 miljarder SEK) samt minskat lager av ROC 1 certifikat avseende vindkraft (1,3 miljarder SEK). Kommentar kvartal 1-3: Internt tillförda medel (FFO) ökade med 1,4 miljarder SEK. Ökningen förklaras i huvudsak av inkomstskatteåterbäring i Tyskland relaterat till Moorburg. Kassaflödet från förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -1,3 miljarder SEK. Det förklaras främst av nettoförändring av margin calls (-4,5 miljarder SEK). Nettoförändring av fordringar och skulder samt minskat lager av ROC 1 certifikat avseende vindkraft hade en positiv effekt. 1) ROC (Renewable Obligation Certificate), gröna elcertifikat i Storbritannien avseende vindkraft
 • 11. Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 11 Finansiell ställning 30 sept. 31 dec. Förändring, Belopp i MSEK 2016 2015 % Kassa, bank och liknande tillgångar samt kortfristiga placeringar 38 548 1 44 256 1 -12,9 Bekräftade kreditfaciliteter (outnyttjade) 19 242 18 379 4,7 1) Beloppen per 30 september 2016 avser kvarvarande verksamhet och beloppen per 31 december 2015 avser Totala Vattenfall. Kommentar: Kassa, bank och liknande tillgångar samt kortfristiga placeringar minskade med 5,7 miljarder SEK jämfört med 31 december 2015 främst som en effekt av försäljningen av brunkolsverksamheten, samt till följd av återbetalning av ett större obligationslån. Bekräftade kreditfaciliteter utgörs av en Revolving Credit Facility på 2,0 miljarder EUR med förfall 10 december 2020, med option på en ettårig förlängning. Per den 30 september 2016 uppgick tillgängliga likvida medel och/eller bekräftade kreditfaciliteter till 35% av nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet. Vattenfalls mål är lägst 10% av koncernens nettoomsättning, dock minst motsvarande kommande 90-dagars låneförfall. 30 sept. 31 dec. Förändring, Belopp i MSEK 2016 2015 % Räntebärande skulder1 98 572 3 110 585 3 -10,9 Nettoskuld1 57 971 3 64 201 3 -9,7 Justerad nettoskuld 1 (se sidan 25) 124 108 3 137 585 3 -9,8 Genomsnittlig ränta, % 2 4,0 3,9 — Duration, år 2 5,9 3,9 — Genomsnittlig löptid, år2 8,6 8,1 — 1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet. 2) Inklusive Hybridkapital och lån från ägare med innehav utan bestämmande inflytande och intresseföretag. 3) Beloppen per 30 september 2016 avser kvarvarande verksamhet och beloppen per 31 december 2015 avser Totala Vattenfall. Kommentar: Totala räntebärande skulder minskade med 12 miljarder SEK jämfört med 31 december 2015. Det förklaras främst av återköp samt förfall av obligationslån. Nettoskulden minskade med 6,2 miljarder SEK jämfört med 31 december 2015. Det förklaras främst av ett positivt kassaflöde efter investeringar samt effekter till följd av försäljningen av brunkolsverksamheten som minskade kassan. Den justerade nettoskulden minskade med 13,5 miljarder SEK jämfört med 31 december 2015. Minskningen av den justerade nettoskulden förklaras av den lägre nettoskulden samt av effekter till följd av försäljningen av brunkolsverksamheten som minskade avsättningar för framtida åtaganden gällande pensioner och gruvdrift. Kreditrating Den 13 maj 2016 bekräftade Moody’s Vattenfalls långsiktiga ”A3” rating samt ”Baa2” rating för hybridobligationer. Utsikt (”outlook) för Vattenfalls rating är negativ. Den 19 maj 2016 bekräftade Standard & Poor’s Vattenfalls långsiktiga ”BBB+” rating. Samtidigt bekräftade Standard & Poor’s den kortsiktiga ”A-2” rating. Utsikt (”outlook) för Vattenfalls rating är negativ.
 • 12. Vattenfalls delårsrapport januari-september 201612 Investeringar och försäljningar Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12 Belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna Underhålls-/ersättningsinvesteringar 2 344 3 398 6 534 8 496 12 329 10 367 Tillväxtinvesteringar 4 539 3 010 7 792 9 001 12 709 11 500 Summa investeringar från kvarvarande verksamhet 6 883 6 408 14 326 17 497 25 038 21 867 Upplupna investeringar (-)/upplösning av upplupna investeringar (+) - 149 931 29 741 738 26 Summa investeringar med kassaflödeseffekt från kvarvarande verksamhet 6 734 7 339 14 355 18 238 25 776 21 893 Investeringar med kassaflödeseffekt från avvecklad verksamhet 8 658 1 139 2 041 2 950 2 048 Summa investeringar med kassaflödeseffekt 6 742 7 997 15 494 20 279 28 726 23 941 Försäljningar totala Vattenfall 242 117 4 262 2 349 2 814 4 727 - varav aktier 13 - 10 1 279 217 206 1 268 Kommentar: Investeringarna specificeras i tabellen nedan. Försäljningar under 2016 är främst hänförliga till Vattenfalls nätserviceverksamhet i Hamburg Tyskland, försäljning av fastigheter i Bramfeld och i Berlin samt kraftvärmeverket Nordjyllandsværket i Danmark. Försäljningar under motsvarande period 2015 avser främst kraftvärmetillgångar i Utrecht, Nederländerna. Specifikation av investeringar Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12 Belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna Elproduktion Vattenkraft 300 417 964 1 001 1 706 1 669 Kärnkraft 682 1 359 1 768 3 191 4 219 2 796 Kolkraft 150 248 330 1 089 1 292 533 Gas 12 29 128 59 174 243 Vindkraft 3 793 2 564 6 171 6 655 8 629 8 145 Biobränsle, avfall 12 2 16 9 25 32 Summa Elproduktion 4 949 4 619 9 377 12 004 16 045 13 418 Kraftvärme/Värme Fossilkraft 405 615 1 017 1 274 1 949 1 692 Biobränsle, avfall 58 41 95 73 145 167 Övrigt 255 315 561 696 1 242 1 107 Summa Kraftvärme/Värme 718 971 1 673 2 043 3 336 2 966 Elnät Elnät 1 058 1 029 3 007 2 840 4 671 4 838 Summa Elnät 1 058 1 029 3 007 2 840 4 671 4 838 Förvärv av aktier, aktieägartillskott - 155 - 50 - 392 - 208 - 267 - 451 Övrigt 313 - 161 661 818 1 253 1 096 Summa investeringar från kvarvarande verksamhet 6 883 6 408 14 326 17 497 25 038 21 867 Upplupna investeringar (-)/upplösning av upplupna investeringar (+) - 149 931 29 741 738 26 Summa investeringar med kassaflödeseffekt från kvarvarande verksamhet 6 734 7 339 14 355 18 238 25 776 21 893 Investeringar med kassaflödeseffekt från avvecklad verksamhet 8 658 1 139 2 041 2 950 2 048 Summa investeringar med kassaflödeseffekt 6 742 7 997 15 494 20 279 28 726 23 941
 • 13. Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 13 Marknadsprisutveckling Spotpriser, el Jämfört med tredje kvartalet 2015 ökade de genomsnittliga nordiska spotpriserna med 90%, främst till följd av torrare väder och lägre hydrologisk balans. De genomsnittliga spotpriserna i Tyskland och Nederländerna var 14% och 22% lägre till följd av lägre råvarupriser. För januari-september 2016 var de genomsnittliga spotpriserna 18% högre i Norden, 16% lägre i Tyskland och 29% lägre i Nederländerna jämfört med motsvarande period 2015. Tidsperiod Nord Pool Spot EPEX APX EUR/MWh (Norden) (Tyskland) (Nederländerna) Kv 3 2016 25,2 28,2 31,4 Kv 3 2015 13,3 32,8 40,2 % 90% -14% -22% Kv 2 2016 23,9 24,7 28,3 % 6% 14% 11% Kv 1-3 2016 24,4 26,1 29,2 Kv 1-3 2015 20,7 31,1 40,8 % 18% -16% -29% Nordiska, tyska och nederländska elspotpriser, månadssnitt Terminspriser, el Terminspriserna på el var mellan 11-19% lägre jämfört med tredje kvartalet 2015, vilket främst förklaras av fortsatta förväntningar om låga råvarupriser. Under tredje kvartalet 2016 förbättrades råvarupriserna samtidigt som den hydrologiska balansen försämrades vilket ledde till att terminspriserna på el var mellan 3-8% högre i Norden jämfört med föregående kvartal. I Tyskland och Nederländerna var terminspriserna på el mellan 4-10% högre jämfört med föregående kvartal till följd av högre råvarupriser. Jämfört med januari-september 2015 var terminspriserna på el mellan 20-27% lägre. Tidsperiod Norden Tyskland Nederländerna (NPX) (EEX) (ICE) EUR/MWh 2017 2018 2017 2018 2017 2018 Kv 3 2016 22,9 21,0 26,9 25,7 32,0 30,0 Kv 3 2015 25,8 26,0 30,2 30,4 36,0 35,9 % -11% -19% -11% -15% -11% -16% Kv 2 2016 21,2 20,5 25,1 24,7 29,2 28,0 % 8% 3% 7% 4% 10% 7% Kv 1-3 2016 20,8 19,8 24,9 24,1 29,3 27,8 Kv 1-3 2015 27,0 27,0 31,1 31,0 37,5 37,6 % -23% -27% -20% -22% -22% -26% Nordiska, tyska och nederländska elterminspriser Råvarupriser Oljepriserna (brent crude) var i genomsnitt 8% lägre jämfört med tredje kvartalet 2015 främst till följd av starkare dollar. Kolpriserna följde inte oljeprisutvecklingen utan ökade och var i genomsnitt 9% högre jämfört med tredje kvartalet 2015. Gaspriserna var 20% lägre. Priset på CO2-utsläppsrätter var i genomsnitt 43% lägre jämfört med tredje kvartalet 2015. För januari-september 2016 var oljepriserna 24% lägre, kolpriserna 14% lägre, gaspriserna 29% lägre och CO2- utsläppsrätter 29% lägre jämfört med motsvarande period 2015. Prisutveckling olja, kol, gas och CO2-utsläppsrätter 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 2014 2015 2016 EPEX APX NordPool EUR/MWh 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2014 2015 2016 EEX 2017 EEX 2018 ICE 2017 ICE 2018 NPX 2017 NPX 2018 EUR/MWh 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 2014 2015 2016 Coal (USD/t), API2, Front Year Oil (USD/bbl), Brent Front Month Emission allowances CO2 (EUR/t), MidDec Gas (EUR/MWh), NBP, Front Year USD EUR
 • 14. Vattenfalls delårsrapport januari-september 201614 Vattenfalls prissäkring (Redovisning av siffror och kommentarer avser kvarvarande verksamhet) Vattenfall prissäkrar kontinuerligt sin framtida elproduktion genom försäljning på termins- och futuresmarknaderna. Spotpriserna har därför på kort sikt endast begränsad påverkan på Vattenfalls resultat. Diagrammet visar hur stor andel av den planerade elproduktionen Vattenfall har prissäkrat i Norden respektive Kontinentaleuropa (Tyskland och Nederländerna). De prissäkrade nivåerna för Norden avser systempris på Nasdaq. Andra prisrisker som till exempel prisområdesrisk omfattas ej i samma utsträckning. Genomsnittlig prissäkringsnivå, per 30 september 2016 EUR/MWh 2016 2017 2018 Norden 31 29 28 Kontinentaleuropa 40 45 38 Vattenfalls prissäkringsgrad i % per 30 september 20162015 Ändrad prissäkringsstrategi Efter försäljningen av brunkolsverksamheten ändras Vattenfalls portfölj och riskexponering radikalt. Den dominerande riskexponeringen är nu kopplad till nordisk baslastproduktion i kärnkraft och vattenkraft varav den senare är driven av väderförhållanden. Vattenfalls kvarvarande verksamhet genererar även en högre andel reglerade intäkter från distribution, värme och subventioner från vindkraft vilket minskar den totala riskexponeringen. Efter en översyn av prissäkringsstrategin har Vattenfall slagit fast att prissäkra närmare leveransdatum och minska prissäkringsnivån vilket över tiden ger en stabilare resultatutveckling. 100% 99% 65% 96% 82% 73% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 2016 2017 2018 Norden Kontinentaleuropa
 • 15. Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 15 Rörelsesegment (Redovisning av siffror och kommentarer avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges) Customers & Solutions Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12 Kvarvarande verksamhet, belopp i MSEK där ej annat anges 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna Nettoomsättning 13 670 18 289 49 164 63 926 87 523 72 761 Extern nettoomsättning 1 13 385 17 198 48 247 62 017 84 905 71 135 Underliggande resultat före avskrivningar och nedskrivningar 534 382 2 155 1 996 2 271 2 430 Underliggande rörelseresultat 284 155 1 431 1 332 1 390 1 489 Elförsäljning, TWh 20,6 27,6 66,1 90,3 123,2 99,0 - varav privatkunder 5,4 4,3 19,4 19,2 26,8 27,0 - varav återförsäljare 1,0 9,2 4,0 24,3 33,5 13,2 - varav företagskunder 14,2 14,1 42,7 46,8 62,9 58,8 Gasförsäljning, TWh 4,4 5,4 34,8 35,6 50,7 49,9 Antal anställda, heltidstjänster 2 940 3 228 2 940 3 228 3 168 1) Exklusive koncerninterna transaktioner Affärsområdet Customers & Solutions ansvarar för försäljningen av el, gas och energitjänster på Vattenfalls samtliga marknader. • Nettoomsättningen minskade, vilket främst är hänförbart till en omallokering av avtal avseende återförsäljningskunder från affärsområdet Customers & Solutions till affärsområdet Markets, som ingår i rörelsesegmentet Power Generation. Mindre sålda volymer i Tyskland samt negativa priseffekter i Nederländerna påverkade nettoomsättningen negativt. • Lägre försäljnings- och administrationskostnader har haft en positiv effekt på det underliggande rörelseresultatet. • Förändringen av elförsäljningen är hänförlig till omallokeringen av avtal avseende återförsäljningskunder. Gasförsäljningen var något lägre jämfört med motsvarande period föregående år. • Vattenfalls kundbas inom Customers & Solutions har sedan årets början vuxit med cirka 70 000 kontrakt. Power Generation Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12 Kvarvarande verksamhet, belopp i MSEK där ej annat anges 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna Nettoomsättning 21 119 19 554 70 656 60 848 91 643 101 451 Extern nettoomsättning 1 12 163 8 583 36 965 22 400 35 783 50 348 Underliggande resultat före avskrivningar och nedskrivningar 2 842 2 965 9 711 11 529 15 822 14 004 Underliggande rörelseresultat 2 144 2 242 7 548 8 793 12 376 11 131 Elproduktion, TWh 2 17,5 18,6 60,6 59,9 82,4 83,1 - varav vattenkraft 7,6 9,5 26,9 28,9 39,5 3 37,5 - varav kärnkraft 9,9 9,1 33,7 31,0 42,2 44,9 - varav biobränsle, avfall — — — — 0,7 3 0,7 Elförsäljning, återförsäljare, TWh 12,3 — 23,1 — — 23,1 Antal anställda, heltidstjänster 7 538 7 790 7 538 7 790 7 771 1) Exklusive koncerninterna transaktioner. 2) Värderna för 2016 är preliminära. 3) Värde har justerats jämfört med det värde som presenterades i Vattenfalls bokslutskommuniké 2015. Power Generation utgörs av affärsområdena Generation och Markets. Segmentet innefattar Vattenfalls vatten- och kärnkraftsverksamhet samt optimering och tradingverksamhet.
 • 16. Vattenfalls delårsrapport januari-september 201616 • Nettoomsättningen ökade, vilket främst förklaras av omallokering av avtal avseende återförsäljningskunder från affärsområdet Customers & Solutions till affärsområdet Markets, som ingår i rörelsesegmentet Power Generation. • Det underliggande rörelseresultatet försämrades, vilket i huvudsak förklaras av lägre produktionsmarginaler till följd av genomsnittligt lägre erhållna priser. Lägre rörelsekostnader och lägre avskrivningar hade en positiv effekt på det underliggande rörelseresultatet. • Vattenkraftproduktionen minskade under tredje kvartalet 2016 jämfört med 2015 till följd av lägre fyllnadsgrad i vattenmagasinen. Fyllnadsgraden i de nordiska vattenmagasinen uppgick till 69% i slutet av tredje kvartalet vilket är 8 procentenheter under normal nivå. • Kärnkraftproduktionen ökade jämfört med motsvarande period föregående år, tack vare högre tillgänglighet. Den sammanlagda tillgängligheten för Vattenfalls kärnkraftverk för tredje kvartalet 2016 var 64,8% (65,6). Motsvarande siffra för januari-september 2016 var 72,8% (69,1). För kvartal 3 2016 hade Forsmark en tillgänglighet på 75,9% (66,6) och en produktion på 5,3 TWh (4,1). Ringhals hade en tillgänglighet på 55,6% (64,7) och en produktion på 4,6 TWh (5,0). För kvartal 1-3 hade Forsmark en tillgänglighet på 83,9% (79,2) och en produktion på 17,9 TWh (16,3). Ringhals hade en tillgänglighet på 63,5% (60,7) och en produktion på 15,9 TWh (14,6). Wind Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12 Kvarvarande verksamhet, belopp i MSEK där ej annat anges 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna Nettoomsättning 1 263 1 389 4 519 4 614 6 769 6 674 Extern nettoomsättning1 795 889 2 975 2 970 4 267 4 272 Underliggande resultat före avskrivningar och nedskrivningar 697 887 2 919 3 132 4 621 4 408 Underliggande rörelseresultat - 117 88 480 842 1 469 1 107 Elproduktion - vindkraft, TWh 1,1 1,1 3,9 3,8 5,8 5,9 Antal anställda, heltidstjänster 680 550 680 550 577 1) Exklusive koncerninterna transaktioner. Affärsområdet Wind ansvarar för Vattenfalls vind- och solkraftsverksamhet. • Nettoomsättningen minskade något jämfört med 2015, vilket främst förklaras av lägre erhållna priser samt mindre gynnsamma vindförhållanden. • Det underliggande rörelseresultatet försämrades främst till följd av lägre produktionsintäkter, högre avskrivningar till följd av idrifttagandet av nya vindkraftsparker samt ökade projekterings- och reparationskostnader. • Elproduktionen ökade främst till följd av idrifttagandet av nya vindkraftsparker. Under tredje kvartalet 2016 togs 5 MW solkraft i drift intill Vattenfalls brittiska landbaserade vindkraftspark Parc Cynog i Wales.
 • 17. Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 17 Heat Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12 Kvarvarande verksamhet, belopp i MSEK där ej annat anges 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna Nettoomsättning 5 023 5 392 18 702 19 846 27 345 26 201 Extern nettoomsättning 1 2 441 2 532 10 409 10 863 14 356 13 902 Underliggande resultat före avskrivningar och nedskrivningar 485 369 4 624 4 162 5 689 6 151 Underliggande rörelseresultat - 479 - 497 1 698 1 424 1 759 2 033 Elproduktion, TWh 2 6,6 6,5 21,8 21,8 29,8 3 29,8 - varav fossilkraft 6,5 6,4 21,3 21,2 29,0 3 29,1 - varav biobränsle, avfall 0,1 0,1 0,5 0,6 0,8 0,7 Värmeförsäljning, TWh 1,8 2,5 12,7 14,5 20,6 18,8 Antal anställda, heltidstjänster 4 036 4 187 4 036 4 187 4 202 1) Exklusive koncerninterna transaktioner. 2) Värderna för 2016 är preliminära. 3) Värde har justerats jämfört med det värde som presenterades i Vattenfalls bokslutskommuniké 2015. Affärsområdet Heat består av Vattenfalls värmeverksamhet inklusive all termisk verksamhet. • Nettoomsättningen minskade under 2016 jämfört med 2015 vilket i huvudsak förklaras av lägre värmeförsäljning främst till följd av avyttringen av det danska kraftvärmeverket Nordjyllandsværket. • Underliggande rörelseresultat förbättrades för kvartal 1-3 vilket i huvudsak förklaras av ökad bruttomarginal främst till följd av lägre bränslekostnader. • Minskningen av antalet anställda är främst hänförligt till försäljningen av det danska kraftvärmeverket Nordjyllandsværket. • Vattenfalls kundbas inom Heat har sedan årets början vuxit med cirka 29 000 kontrakt. Distribution Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12 Kvarvarande verksamhet, belopp i MSEK där ej annat anges 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna Nettoomsättning 4 482 4 594 14 394 14 336 19 914 19 972 Extern nettoomsättning1 3 496 3 547 11 218 11 032 15 355 15 541 Underliggande resultat före avskrivningar och nedskrivningar 1 686 1 822 5 819 5 787 8 189 8 221 Underliggande rörelseresultat 989 1 143 3 743 3 762 5 465 5 446 Antal anställda, heltidstjänster 1 993 2 711 1 993 2 711 2 728 1) Exklusive koncerninterna transaktioner. Affärsområdet Distribution består av Vattenfalls eldistributionsverksamhet i Sverige och Tyskland (Berlin). • Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2016 minskade främst till följd av försäljningen av den tyska nätserviceverksamheten i Hamburg (0,6 miljarder SEK). Nettoomsättningen för kvartal 1-3 ökade jämfört med 2015, främst till följd av högre priser samt något högre transmissionsvolymer. • Det underliggande rörelseresultatet, exklusive den avyttrade nätserviceverksamheten i Hamburg, förbättrades till följd av högre priser. Förlorat resultatbidrag från den avyttrade nätserviceverksamheten i Hamburg uppgick till cirka 0,1 miljarder SEK för kvartal 3 samt 0,2 miljarder SEK för kvartal 1-3. • Minskningen av antalet anställda är främst hänförligt till försäljningen av nätserviceverksamheten i Hamburg. • Vattenfalls kundbas inom Distribution har sedan årets början vuxit med cirka 20 000 kontrakt.
 • 18. Vattenfalls delårsrapport januari-september 201618 Other1 Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12 Kvarvarande verksamhet, belopp i MSEK där ej annat anges 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna Nettoomsättning 1 278 1 295 4 029 3 928 5 361 5 462 Extern nettoomsättning 2 47 29 157 133 178 202 Underliggande resultat före avskrivningar och nedskrivningar - 41 - 260 224 - 1 371 - 1 330 265 Underliggande rörelseresultat - 153 - 408 - 110 - 1 802 - 1 897 - 205 Antal anställda, heltidstjänster 3 045 3 391 3 045 3 391 3 319 1) Other inkluderar huvudsakligen alla Staff functions inklusive finansverksamhet samt Shared Service Centres. 2) Exklusive koncerninterna transaktioner. Utöver ovan redovisade siffror för rörelsesegmenten ingår också elimineringar i koncernens omsättning och resultat, se sidorna 21-23.
 • 19. Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 19 Koncernens resultaträkning Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12 Belopp i MSEK 2016 2015 9 2016 2015 9 2015 9 månaderna Kvarvarande verksamhet Nettoomsättning 29 746 30 939 101 412 101 208 143 576 143 780 Kostnader för sålda produkter 1 - 22 990 - 23 651 - 86 587 - 95 516 - 129 222 - 120 293 Bruttoresultat 6 756 7 288 14 825 5 692 14 354 23 487 Kostnader för försäljning, administration samt forskning och utveckling2 - 4 796 - 4 662 - 13 397 - 14 094 - 19 326 - 18 629 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, netto 259 - 161 2 430 - 245 400 3 075 Andelar i intresseföretags resultat 3 32 - 125 320 - 63 - 497 - 114 Rörelseresultat (EBIT) 4 2 251 2 340 4 178 - 8 710 - 5 069 7 819 Finansiella intäkter 5,8 241 703 1 778 2 122 2 755 2 411 Finansiella kostnader 6,7,8 - 2 190 - 1 677 - 6 143 - 5 770 - 7 531 - 7 904 Resultat före skatter 302 1 366 - 187 - 12 358 - 9 845 2 326 Skatter 485 - 1 325 1 977 2 621 4 657 4 013 Periodens resultat från kvarvarande verksamhet 787 41 1 790 - 9 737 - 5 188 6 339 Avvecklad verksamhet Periodens resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt - 599 1 559 - 23 642 - 12 488 - 14 578 - 25 732 Periodens resultat 188 1 600 - 21 852 - 22 225 - 19 766 - 19 393 Hänförbart till ägare till moderbolaget - 35 1 403 - 22 269 - 18 914 - 16 672 - 20 027 Hänförbart till innehav utan bestämmande inflytande 223 197 417 - 3 311 - 3 094 634 Tilläggsinformation för kvarvarande verksamhet Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) 5 886 5 816 23 896 22 875 30 604 31 625 Underliggande rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar 6 137 6 122 25 264 25 007 35 229 35 486 Underliggande rörelseresultat 2 602 2 680 14 602 14 123 20 529 21 008 Finansiella poster, netto exkl diskonteringseffekter hänförbara till avsättningar samt avkastning från Kärnavfallsfonden - 1 283 - 437 - 2 662 - 2 367 - 3 036 - 3 331 1) Varav avskrivningar och nedskrivningar - 3 216 - 3 101 - 18 433 - 30 708 - 34 236 - 21 961 2) Varav avskrivningar och nedskrivningar - 419 - 375 - 1 285 - 836 - 1 396 - 1 845 3) Varav nedskrivningar — — — - 41 - 41 — 4) Vari ingår jämförelsestörande poster - 351 - 340 - 10 424 - 22 833 - 25 598 - 13 189 5) Vari ingår avkastning från Kärnavfallsfonden 250 167 762 933 1 168 997 6) Vari ingår räntedel i pensionskostnad - 240 - 232 - 712 - 693 - 922 - 941 7) Vari ingår diskonteringseffekter hänförbara till avsättningar - 916 - 704 - 2 465 - 2 214 - 2 908 - 3 159 8) Jämförelsestörande poster redovisade som finansiella intäkter och kostnader, netto — - 15 1 - 18 - 18 1 9) Värdet för 2015 har omräknats jämfört med tidigare publicerad information i Vattenfalls delårsrapporter 2015 och Års- och Hållbarhetsredovisningen 2015 på grund av att brunkolsverksamhet har avvecklats och redovisas som avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS 5.
 • 20. Vattenfalls delårsrapport januari-september 201620 Rapport över koncernens totalresultat (Redovisning av siffror och kommentarer avser Totala Vattenfall) Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12 Totala Vattenfall, belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna Periodens resultat 188 1 600 - 21 852 - 22 225 - 19 766 - 19 393 Övrigt totalresultat Poster som kommer att omklassificeras till resultaträkningen när specifika villkor är uppfyllda Kassaflödessäkringar - förändringar av verkligt värde - 9 075 6 108 - 15 925 9 725 11 354 - 14 296 Kassaflödessäkringar - upplösta mot resultaträkningen 4 654 - 1 536 1 420 - 4 387 - 5 323 484 Kassaflödessäkringar - överförda till anskaffningsvärdet på säkrad post - 38 - 8 - 45 16 - 3 - 64 Valutasäkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter - 1 241 - 879 - 1 036 275 1 709 398 Omräknings- och valutakurseffekter netto, avyttrade bolag 477 — 477 — — 477 Omräkningsdifferenser 2 418 2 028 2 848 1 024 - 1 938 - 114 Inkomstskatt relaterat till poster som kommer att omklassificeras 1 448 - 971 3 933 - 1 260 - 1 722 3 471 Summa som kommer att omklassificeras till resultaträkningen när specifika villkor är uppfyllda - 1 357 4 742 - 8 328 5 393 4 077 - 9 644 Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen Omvärderingar avseende förmånsbestämda pensionsplaner - 141 362 - 3 746 2 961 2 867 - 3 840 Inkomstskatt relaterat till poster som ej omklassificeras 42 - 108 1 086 - 810 - 762 1 134 Summa poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen - 99 254 - 2 660 2 151 2 105 - 2 706 Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt - 1 456 4 996 - 10 988 7 544 6 182 - 12 350 Summa totalresultat för perioden - 1 268 6 596 - 32 840 - 14 681 - 13 584 - 31 743 Hänförbart till ägare till moderbolaget - 1 680 6 209 - 33 480 - 11 405 - 10 398 - 32 473 Hänförbart till innehav utan bestämmande inflytande 412 387 640 - 3 276 - 3 186 730
 • 21. Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 21 Koncernens rörelsesegment Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12 Belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna Extern nettoomsättning Customers & Solutions 13 385 17 198 48 247 62 017 84 905 71 135 Power Generation 12 163 8 5833 36 965 22 4003 35 7833 50 348 Wind 795 889 2 975 2 970 4 267 4 272 Heat 2 441 2 532 10 409 10 863 14 356 13 902 Distribution 3 496 3 547 11 218 11 032 15 355 15 541 - varav Distribution Tyskland 1 308 1 499 3 680 4 255 6 018 5 443 - varav Distribution Sverige 2 188 2 048 7 538 6 777 9 337 10 098 Other1 47 29 157 133 178 202 Elimineringar 2 - 2 581 - 1 839 - 8 559 - 8 207 - 11 268 - 11 620 Summa kvarvarande verksamhet 29 746 30 939 101 412 101 208 143 576 143 780 Avvecklad verksamhet 4 597 6 580 13 342 17 803 20 934 16 473 Summa 34 343 37 519 114 754 119 011 164 510 160 253 Intern nettoomsättning Customers & Solutions 285 1 091 917 1 909 2 618 1 626 Power Generation 8 956 10 9713 33 691 38 4483 55 8603 51 103 Wind 468 500 1 544 1 644 2 502 2 402 Heat 2 582 2 8603 8 293 8 9833 12 9893 12 299 Distribution 986 1 047 3 176 3 304 4 559 4 431 - varav Distribution Tyskland 890 922 2 875 2 946 4 012 3 941 - varav Distribution Sverige 96 125 301 358 547 490 Other 1 1 231 1 266 3 872 3 795 5 183 5 260 Elimineringar - 14 508 - 17 7353 - 51 493 - 58 0833 - 83 7113 - 77 121 Summa kvarvarande verksamhet — — — — — — Avvecklad verksamhet — — — — — — Summa — — — — — — Summa nettoomsättning Customers & Solutions 13 670 18 289 49 164 63 926 87 523 72 761 Power Generation 21 119 19 5543 70 656 60 8483 91 6433 101 451 Wind 1 263 1 389 4 519 4 614 6 769 6 674 Heat 5 023 5 3923 18 702 19 8463 27 3453 26 201 Distribution 4 482 4 594 14 394 14 336 19 914 19 972 - varav Distribution Tyskland 2 198 2 421 6 555 7 201 10 030 9 384 - varav Distribution Sverige 2 284 2 173 7 839 7 135 9 884 10 588 Other 1 1 278 1 295 4 029 3 928 5 361 5 462 Elimineringar - 17 089 - 19 5743 - 60 052 - 66 2903 - 94 9793 - 88 741 Summa kvarvarande verksamhet 29 746 30 939 101 412 101 208 143 576 143 780 Avvecklad verksamhet 4 597 6 580 13 342 17 803 20 934 16 473 Summa 34 343 37 519 114 754 119 011 164 510 160 253
 • 22. Vattenfalls delårsrapport januari-september 201622 Forts. Koncernens rörelsesegment Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12 Belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) Customers & Solutions 524 362 2 121 1 418 1 657 2 360 Power Generation 2 745 2 840 3 6 224 10 527 3 12 754 3 8 451 Wind 692 886 3 054 3 144 4 282 4 192 Heat 636 266 3 4 761 4 133 3 5 632 3 6 260 Distribution 1 682 1 807 5 809 5 749 8 143 8 203 - varav Distribution Tyskland 364 566 1 154 1 769 2 649 2 034 - varav Distribution Sverige 1 318 1 241 4 655 3 980 5 494 6 169 Other1 - 327 - 302 2 115 - 1 868 - 1 831 2 152 Elimineringar - 66 - 43 - 188 - 228 - 33 7 Summa kvarvarande verksamhet 5 886 5 816 23 896 22 875 30 604 31 625 Avvecklad verksamhet 392 1 732 920 1 044 2 150 2 026 Summa 6 278 7 548 24 816 23 919 32 754 33 651 Underliggande rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar Customers & Solutions 534 382 2 155 1 996 2 271 2 430 Power Generation 2 842 2 965 3 9 711 11 529 3 15 822 3 14 004 Wind 697 887 2 919 3 132 4 621 4 408 Heat 485 369 3 4 624 4 162 3 5 689 3 6 151 Distribution 1 686 1 822 5 819 5 787 8 189 8 221 - varav Distribution Tyskland 369 580 1 165 1 801 2 683 2 047 - varav Distribution Sverige 1 317 1 242 4 654 3 986 5 506 6 174 Other 1 - 41 - 260 224 - 1 371 - 1 330 265 Elimineringar - 66 - 43 - 188 - 228 - 33 7 Summa kvarvarande verksamhet 6 137 6 122 25 264 25 007 35 229 35 486 Avvecklad verksamhet 1 126 1 712 2 203 3 643 4 775 3 335 Summa 7 263 7 834 27 467 28 650 40 004 38 821
 • 23. Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 23 Forts. Koncernens rörelsesegment Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12 Belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna Rörelseresultat (EBIT) Customers & Solutions 273 135 1 388 753 775 1 410 Power Generation 2 020 2 116 3 764 - 9 210 3 - 7 699 3 2 275 Wind - 123 68 484 795 931 620 Heat - 400 - 616 3 - 3 781 - 2 738 3 - 2 555 3 - 3 598 Distribution 985 1 128 3 734 3 725 5 419 5 428 - varav Distribution Tyskland 164 366 565 1 174 1 848 1 239 - varav Distribution Sverige 821 762 3 169 2 551 3 571 4 189 Other1 - 438 - 448 1 777 - 1 807 - 1 907 1 677 Elimineringar - 66 - 43 - 188 - 228 - 33 7 Rörelseresultat (EBIT) kvarvarande verksamhet 2 251 2 340 4 178 - 8 710 - 5 069 7 819 Avvecklad verksamhet 168 661 - 22 361 - 17 947 - 17 898 - 22 312 Rörelseresultat (EBIT) 2 419 3 001 - 18 183 - 26 657 - 22 967 - 14 493 Rörelseresultat (EBIT) kvarvarande verksamhet 2 251 2 340 4 178 - 8 710 - 5 069 7 819 Finansiella intäkter och kostnader kvarvarande verksamhet - 1 949 - 974 - 4 365 - 3 648 - 4 776 - 5 493 Resultat före skatter från kvarvarande verksamhet 302 1 366 - 187 - 12 358 - 9 845 2 326 Underliggande rörelseresultat Customers & Solutions 284 155 1 431 1 332 1 390 1 489 Power Generation 2 144 2 242 3 7 548 8 793 3 12 376 3 11 131 Wind - 117 88 480 842 1 469 1 107 Heat - 479 - 497 3 1 698 1 424 3 1 759 3 2 033 Distribution 989 1 143 3 743 3 762 5 465 5 446 - varav Distribution Tyskland 169 380 577 1 206 1 881 1 252 - varav Distribution Sverige 820 763 3 166 2 556 3 584 4 194 Other 1 - 153 - 408 - 110 - 1 802 - 1 897 - 205 Elimineringar - 66 - 43 - 188 - 228 - 33 7 Underliggande rörelseresultat kvarvarande verksamhet 2 602 2 680 14 602 14 123 20 529 21 008 Avvecklad verksamhet 1 104 708 148 - 31 12 191 Underliggande rörelseresultat 3 706 3 388 14 750 14 092 20 541 21 199 1) ”Other” inkluderar huvudsakligen alla Staff Functions inklusive finansverksamhet samt Shared Service Centers. 2) För extern nettoomsättning avser elimineringar försäljning till den nordiska elbörsen. 3) Värdet för 2015 har omräknats jämfört med tidigare publicerad information i Vattenfalls delårsrapporter 2015 och Års- och Hållbarhetsredovisningen 2015 på grund av att brunkolsverksamhet har avvecklats och redovisas som avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS 5.
 • 24. Vattenfalls delårsrapport januari-september 201624 Koncernens balansräkning 30 sept. 30 sept. 31 dec. Totala Vattenfall, belopp i MSEK 2016 2015 2015 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 16 987 18 765 17 564 Materiella anläggningstillgångar 211 735 243 241 244 563 Förvaltningsfastigheter 152 405 388 Biologiska tillgångar 35 32 35 Andelar i intresseföretag och i samarbetsarrangemang 7 276 7 592 7 002 Andra aktier och andelar 276 277 273 Andelar i den svenska Kärnavfallsfonden 35 707 33 590 34 172 Derivattillgångar 17 292 19 346 20 220 Skattefordran aktuell skatt, långfristig 244 469 222 Förutbetalda kostnader 25 108 103 Uppskjuten skattefordran 12 732 15 600 9 265 Andra långfristiga fordringar 5 996 9 231 9 484 Summa anläggningstillgångar 308 457 348 656 343 291 Omsättningstillgångar Varulager 13 176 15 856 16 592 Biologiska tillgångar 16 19 19 Immateriella omsättningstillgångar 344 772 1 091 Kundfordringar och andra fordringar 21 843 22 905 26 193 Lämnade förskott 3 038 2 159 3 607 Derivattillgångar 8 090 13 255 14 067 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 142 5 196 5 936 Skattefordran aktuell skatt 1 743 2 217 3 285 Kortfristiga placeringar 25 440 30 867 31 905 Kassa, bank och liknande tillgångar 13 108 12 497 12 351 Tillgångar som innehas för försäljning 211 2 959 3 980 Summa omsättningstillgångar 91 151 108 702 119 026 Summa tillgångar 399 608 457 358 462 317 Eget kapital och skulder Eget kapital Hänförbart till ägare till moderbolaget 71 276 103 043 103 984 Hänförbart till innehav utan bestämmande inflytande 15 530 11 397 11 972 Summa eget kapital 86 806 114 440 115 956 Långfristiga skulder Hybridkapital 19 054 15 387 18 546 Andra räntebärande skulder 65 078 69 076 68 179 Avsättningar för pensioner 42 986 42 320 38 919 Andra räntebärande avsättningar 81 299 92 742 93 042 Derivatskulder 12 825 10 707 10 579 Uppskjuten skatteskuld 16 726 26 463 22 970 Andra ej räntebärande skulder 6 512 5 801 6 273 Summa långfristiga skulder 244 480 262 496 258 508 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder och andra skulder 22 406 20 773 23 958 Erhållna förskott 1 602 1 931 2 293 Derivatskulder 9 429 5 978 8 023 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 826 17 206 19 969 Skatteskuld aktuell skatt 2 272 815 306 Andra räntebärande skulder 14 442 26 583 23 860 Räntebärande avsättningar 4 297 6 921 6 302 Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 48 215 3 142 Summa kortfristiga skulder 68 322 80 422 87 853 Summa eget kapital och skulder 399 608 457 358 462 317
 • 25. Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 25 Forts. Koncernens balansräkning Tilläggsinformation 30 sept. 30 sept. 31 dec. Belopp i MSEK 1 2016 2015 2015 Beräkning av sysselsatt kapital Immateriella omsättnings- och anläggningstillgångar 17 331 19 537 18 655 Materiella anläggningstillgångar 211 735 243 241 244 563 Andelar i intresseföretag och i samarbetsarrangemang 7 276 7 592 7 002 Uppskjuten skattefordran och skattefordran aktuell skatt 14 475 17 817 12 550 Långfristiga icke räntebärande fordringar 4 875 8 041 8 309 Varulager 13 176 15 856 16 592 Kundfordringar och andra fordringar 21 843 22 905 26 193 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 142 5 196 5 936 Ej tillgänglig likviditet 7 264 6 810 6 813 Övrigt 798 1 071 719 Summa tillgångar exkl. finansiella tillgångar 302 915 348 066 347 332 Uppskjuten skatteskuld och skatteskuld aktuell skatt - 18 998 - 27 278 - 23 276 Andra ej räntebärande skulder - 6 512 - 5 801 - 6 273 Leverantörsskulder och andra skulder - 22 406 - 20 773 - 23 958 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 13 826 - 17 206 - 19 969 Övrigt — — - 77 Summa icke-räntebärande skulder - 61 742 - 71 058 - 73 553 Andra räntebärande avsättningar vilka ej ingår i justerad nettoskuld2 - 8 672 - 9 892 - 9 188 Sysselsatt kapital 3 232 501 267 116 264 591 Genomsnittligt sysselsatt kapital 249 809 274 459 279 435 Beräkning av nettoskuld Hybridkapital - 19 054 - 15 387 - 18 546 Obligationslån, företagscertifikat och skulder till kreditinstitut - 57 092 - 71 505 - 68 898 Skulder till intresseföretag - 2 861 - 2 742 - 2 751 Skulder till ägare med innehav utan bestämmande inflytande - 10 321 - 13 155 - 13 041 Övriga skulder - 9 244 - 8 257 - 7 349 Summa räntebärande skulder - 98 572 - 111 046 - 110 585 Kassa, bank och liknande tillgångar 13 108 12 497 12 351 Kortfristiga placeringar 25 440 30 867 31 905 Lån till ägare med innehav utan bestämmande inflytande i utländska koncernföretag 2 053 2 277 2 128 Nettoskuld 3 - 57 971 - 65 405 - 64 201 Beräkning av justerad bruttoskuld och nettoskuld Summa räntebärande skulder - 98 572 - 111 046 - 110 585 50% av Hybridkapital 4 9 527 7 694 9 273 Nuvärdet av pensionsförpliktelser - 42 986 - 42 320 - 38 919 Avsättningar för gruv-, gas- och vindverksamhet och andra miljörelaterade avsättningar - 4 219 - 18 026 - 19 099 Avsättningar för kärnkraft (netto)5 - 33 377 - 33 958 - 32 944 Mottagna margin calls 5 052 5 989 5 307 Skulder till ägare med innehav utan bestämmande inflytande på grund av konsortialavtal 9 183 12 052 11 939 Justerad bruttoskuld - 155 392 - 179 615 - 175 028 Redovisad kassa, bank och liknande tillgångar samt kortfristiga placeringar 38 548 43 364 44 256 Ej tillgänglig likviditet - 7 264 - 6 810 - 6 813 Justerad kassa, bank och liknande tillgångar samt kortfristiga placeringar 31 284 36 554 37 443 Justerad nettoskuld 3 - 124 108 - 143 061 - 137 585 1) Beloppen per 30 september 2016 avser kvarvarande verksamhet och beloppen per 30 september 2015 och 31 december 2015 avser Totala Vattenfall. 2) Inkluderar personalrelaterade avsättningar för annat än pensioner, avsättningar för skattemässiga och juridiska processer samt vissa övriga avsättningar. 3) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet. 4) 50% av Hybridkapital betraktas av ratinginstituten som eget kapital och minskar därmed justerad nettoskuld. 5) Beräkningen baseras på Vattenfalls ägarandel i respektive kärnkraftsanläggning, minskat med Vattenfalls andel i den svenska Kärnavfallsfonden samt skulder till intressebolag. Vattenfall har följande ägarandelar i respektive anläggning: Forsmark 66%, Ringhals 70,4%, Brokdorf 20%, Brunsbüttel 66,7%, Krümmel 50% och Stade 33,3%. (För Ringhals ansvarar Vattenfall enligt särskild överrenskommelse för 100% av avsättningarna).
 • 26. Vattenfalls delårsrapport januari-september 201626 Koncernens kassaflödesanalys (Redovisning av siffror och kommentarer avser Totala Vattenfall) Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12 Totala Vattenfall, belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna Den löpande verksamheten Resultat före skatter 373 1 896 - 22 933 - 30 707 - 28 192 - 20 418 Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar 3 859 4 548 43 000 50 579 55 724 48 145 Betald skatt - 213 - 545 1 434 - 1 581 - 1 340 1 675 Realisationsvinster/förluster, netto 172 18 - 1 767 83 143 - 1 707 Övrigt, inkl. ej kassaflödespåverkande poster 1 310 - 219 1 296 1 273 2 674 2 697 Internt tillförda medel (FFO) 5 501 5 698 21 030 19 647 29 009 30 392 Förändringar i varulager 1 604 318 2 126 1 008 - 553 565 Förändringar i rörelsefordringar 4 516 7 648 1 684 9 320 4 074 - 3 562 Förändringar i rörelseskulder 1 080 80 - 630 - 2 312 5 775 7 457 Övriga förändringar - 180 1 124 - 4 489 3 676 2 629 - 5 536 Kassaflöde från förändringar av rörelsetillgångar och rörelseskulder 7 020 9 170 - 1 309 11 692 11 925 - 1 076 Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 521 14 868 19 721 31 339 40 934 29 316 Investeringsverksamheten Förvärv av koncernföretag — — — - 5 - 5 — Investeringar i intresseföretag och andra aktier och andelar 154 50 391 213 272 450 Andra investeringar i anläggningstillgångar - 6 896 - 8 047 - 15 885 - 20 487 - 28 993 - 24 391 Summa investeringar - 6 742 - 7 997 - 15 494 - 20 279 - 28 726 - 23 941 Försäljningar 242 117 4 262 2 349 2 814 4 727 Kassa, bank och liknande tillgångar i avyttrade företag - 1 - 3 - 83 - 534 - 563 - 112 Kassaflöde från investeringsverksamheten - 6 501 - 7 883 - 11 315 - 18 464 - 26 475 - 19 326 Kassaflöde före finansieringsverksamheten 6 020 6 985 8 406 12 875 14 459 9 990 Finansieringsverksamheten Förändringar i kortfristiga placeringar 626 3 501 7 531 1 815 235 5 951 Förändringar i lån till ägare med innehav utan bestämmande inflytande i utländska koncernföretag 13 - 934 170 - 883 - 783 270 Upptagna lån 1 3 598 92 7 282 4 240 5 088 8 130 Amortering av skuld avseende förvärv av koncernföretag — - 19 151 — - 19 151 - 19 152 - 1 Amortering av andra skulder - 2 822 - 111 - 19 498 - 7 865 - 10 223 - 21 856 Försäljning av aktier i koncernföretag till ägare med innehav utan bestämmande inflytande - 50 — 2 775 — — 2 775 Effekt av förtida inlösen av swappar hänförliga till finansieringsverksamheten — 1 690 2 677 1 690 1 690 2 677 Återbetalning av hybridkapital — — — - 9 172 - 9 172 — Emission av hybridkapital — — — 15 152 18 636 3 484 Betald utdelning till ägare - 214 - 96 - 717 - 153 - 333 - 897 Tillskott från ägare med innehav utan bestämmande inflytande 574 449 1 570 1 663 1 973 1 880 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 725 - 14 560 1 790 - 12 664 - 12 041 2 413 Periodens kassaflöde 7 745 - 7 575 10 196 211 2 418 12 403
 • 27. Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 27 Forts. Koncernens kassaflödesanalys (Redovisning av siffror och kommentarer avser Totala Vattenfall) Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12 Totala Vattenfall, belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna Kassa, bank och liknande tillgångar Kassa, bank och liknande tillgångar vid periodens början 5 399 20 006 12 351 12 283 12 283 12 497 Kassa, bank och liknande tillgångar ingående i tillgångar som innehas för försäljning/är sålda - 87 — - 9 511 — - 2 263 - 11 774 Periodens kassaflöde 7 745 - 7 575 10 196 211 2 418 12 403 Omräkningsdifferenser 51 66 72 3 - 87 - 18 Kassa, bank och liknande tillgångar vid periodens slut 13 108 12 497 13 108 12 497 12 351 13 108 Tilläggsinformation Kassaflöde före finansieringsverksamheten 6 020 6 985 8 406 12 875 14 459 9 990 Finansieringsverksamheten Försäljning av aktier i koncernföretag till ägare med innehav utan bestämmande inflytande - 50 — 2 775 — — 2 775 Effekt av förtida inlösen av swappar hänförliga till finansieringsverksamheten — 1 690 2 677 1 690 1 690 2 677 Betald utdelning till ägare - 214 - 96 - 717 - 153 - 333 - 897 Tillskott från ägare med innehav utan bestämmande inflytande 574 449 1 570 1 663 1 973 1 880 Kassaflöde efter utdelning 6 330 9 028 14 711 16 075 17 789 16 425 Analys av förändring i nettoskuld Nettoskuld vid periodens början - 63 654 - 72 839 - 64 201 - 79 473 - 79 473 - 65 405 Kassaflöde efter utdelning 6 330 9 028 14 711 16 075 17 789 16 425 Förändringar till följd av värdering till verkligt värde - 86 - 633 - 1 561 - 92 274 - 1 195 Förändringar i räntebärande leasingskulder 8 3 12 7 3 8 Förvärvade/avyttrade räntebärande skulder/kortfristiga placeringar — — 4 35 35 4 Förändringar i skuld avseende förvärv av koncernföretag, diskonteringseffekter — — — - 160 - 160 — Kassa, bank och liknande tillgångar ingående i tillgångar som innehas för försäljning - 87 — - 9 511 — - 2 263 - 11 774 Omräkningsdifferenser på nettoskulden - 482 - 964 - 523 - 1 797 - 406 868 Omklassificering — — 3 098 — — 3 098 Nettoskuld vid periodens slut - 57 971 - 65 405 - 57 971 - 65 405 - 64 201 - 57 971 Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 521 14 868 19 721 31 339 40 934 29 316 Underhålls-/ersättningsinvesteringar - 2 351 - 4 348 - 7 659 - 10 596 - 15 921 - 12 984 Fritt kassaflöde 2 10 170 10 520 12 062 20 743 25 013 16 332 1) Kortfristig upplåning där löptiden är tre månader eller kortare nettoredovisas. 2) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet.
 • 28. Vattenfalls delårsrapport januari-september 201628 Förändringar i koncernens eget kapital (Redovisning av siffror och kommentarer avser Totala Vattenfall) 30 sept. 2016 30 sept. 2015 31 dec. 2015 Totala Vattenfall, belopp i MSEK Hänförbart till ägare till moderbolaget Hänförbart till innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Hänförbart till ägare till moderbolaget Hänförbart till innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Hänförbart till ägare till moderbolaget Hänförbart till innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Ingående balans 103 984 11 972 115 956 115 260 13 202 128 462 115 260 13 202 128 462 Periodens resultat - 22 269 417 - 21 852 - 18 914 - 3 311 - 22 225 - 16 672 - 3 094 - 19 766 Kassaflödessäkringar - förändringar av verkligt värde - 15 956 31 - 15 925 9 704 21 9 725 11 335 19 11 354 Kassaflödessäkringar - upplösta mot resultaträkningen 1 420 — 1 420 - 4 388 1 - 4 387 - 5 324 1 - 5 323 Kassaflödessäkringar - överförda till anskaffningsvärdet på säkrad post - 33 - 12 - 45 10 6 16 - 4 1 - 3 Valutasäkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter - 1 036 — - 1 036 275 — 275 1 709 — 1 709 Omräknings- och valutakurseffekter netto, avyttrade bolag 477 — 477 — — — — — — Omräkningsdifferenser 2 640 208 2 848 1 005 19 1 024 - 1 746 - 192 - 1 938 Omvärderingar avseende förmånsbestämda pensionsplaner - 3 746 — - 3 746 2 953 8 2 961 2 742 125 2 867 Inkomstskatt relaterat till övrigt totalresultat 5 023 - 4 5 019 - 2 050 - 20 - 2 070 - 2 438 - 46 - 2 484 Summa övrigt totalresultat för perioden - 11 211 223 - 10 988 7 509 35 7 544 6 274 - 92 6 182 Summa totalresultat för perioden - 33 480 640 - 32 840 - 11 405 - 3 276 - 14 681 - 10 398 - 3 186 - 13 584 Utdelning till ägare — - 717 - 717 — - 153 - 153 — - 333 - 333 Koncernbidrag från(+)/till(-) ägare med innehav utan bestämmande inflytande — - 206 - 206 — — — — 355 355 Ägarförändring i koncernföretag vid försäljning av aktier till ägare med innehav utan bestämmande inflytande 895 2 082 2 977 — — — — — — Tilläggsköpeskilling avseende tidigare förvärv av aktier — — — - 812 — - 812 - 878 — - 878 Tillskott från minoritetsdelägare — 1 570 1 570 — 1 663 1 663 — 1 973 1 973 Andra ägarförändringar — - 28 - 28 — - 39 - 39 — - 39 - 39 Andra förändringar - 123 217 94 — — — — — — Summa transaktioner med aktieägare 772 2 918 3 690 - 812 1 471 659 - 878 1 956 1 078 Utgående balans 71 276 15 530 86 806 103 043 11 397 114 440 103 984 11 972 115 956 -Varav Säkringsreserv - 1 400 21 - 1 379 8 929 11 8 940 9 460 7 9 467
 • 29. Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 29 Nyckeltal, koncernen Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12 I % där ej annat anges. Med (ggr) avses gånger 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna Rörelsemarginal kvarvarande verksamhet 7,6 7,6 4,1 - 8,6 - 3,5 5,4 Rörelsemarginal, kvarvarande verksamhet 1 8,7 8,7 14,4 14,0 14,3 14,6 Nettomarginal, kvarvarande verksamhet 1,0 4,4 - 0,2 - 12,2 - 6,9 1,6 Nettomarginal, kvarvarande verksamhet1 2,2 5,6 10,1 10,4 11,0 10,8 Avkastning på eget kapital, totala Vattenfall - 23,6 2 - 14,8 2 - 23,6 2 - 14,8 2 - 16,8 - 23,6 Avkastning på sysselsatt kapital, kvarvarande verksamhet 3,1 2,5 E/T 2,4 3,1 2,5 E/T 2,4 - 1,8 3,1 Avkastning på sysselsatt kapital, totala Vattenfall - 5,8 2,5 - 7,1 2 - 5,8 2,5 - 7,1 2 - 8,2 - 5,8 Avkastning på sysselsatt kapital, kvarvarande verksamhet1 8,42,5 E/T2,4 8,42,5 E/T2,4 7,3 8,4 Avkastning på sysselsatt kapital, totala Vattenfall 1 8,5 2,5 8,1 2 8,5 2,5 8,1 2 7,4 8,5 Räntetäckningsgrad, kvarvarande verksamhet, ggr 1,9 2 E/T 2,4 1,9 2 E/T 2,4 - 0,8 1,9 Räntetäckningsgrad, kvarvarande verksamhet, ggr 1 4,7 2 E/T 2,4 4,7 2 E/T 2,4 4,8 4,7 Kassaflödesräntetäckningsgrad, kvarvarande verksamhet, ggr 7,32 E/T2,4 7,32 E/T2,4 6,8 7,3 Kassaflödesräntetäckningsgrad, netto, kvarvarande verksamhet, ggr 9,9 2 E/T 2,4 9,9 2 E/T 2,4 9,8 9,9 Kassaflödesräntetäckningsgrad efter ersättningsinvesteringar, kvarvarande verksamhet, ggr 5,7 2 E/T 2,4 5,7 2 E/T 2,4 9,1 5,7 FFO/räntebärande skulder, kvarvarande verksamhet 30,1 2 E/T 2,4 30,1 2 E/T 2,4 24,2 30,1 FFO/räntebärande skulder, totala Vattenfall 30,82,3 28,92 30,82,3 28,92 26,2 30,8 FFO/nettoskuld, kvarvarande verksamhet 51,2 2 E/T 2,4 51,2 2 E/T 2,4 41,8 51,2 FFO/nettoskuld, totala Vattenfall 52,4 2,3 49,1 2 52,4 2,3 49,1 2 45,2 52,4 FFO/justerad nettoskuld, kvarvarande verksamhet 23,9 2 E/T 2,4 23,9 2 E/T 2,4 19,5 23,9 FFO/justerad nettoskuld, totala Vattenfall 24,5 2,3 22,5 2 24,5 2,3 22,5 2 21,1 24,5 EBITDA/finansnetto, kvarvarande verksamhet, ggr 4,6 13,3 9,0 9,7 10,1 9,5 EBITDA/finansnetto, kvarvarande verksamhet, ggr 1 4,8 14,0 9,5 10,6 11,6 10,7 Soliditet, totala Vattenfall 21,7 25,0 21,7 25,0 25,1 21,7 Skuldsättningsgrad, totala Vattenfall 113,6 97,0 113,6 97,0 95,4 113,6 Skuldsättningsgrad, netto, totala Vattenfall 66,8 57,2 66,8 57,2 55,4 66,8 Räntebärande skulder/räntebärande skulder plus eget kapital, totala Vattenfall 53,2 49,2 53,2 49,2 48,8 53,2 Nettoskuld/nettoskuld plus eget kapital, totala Vattenfall 40,0 36,4 40,0 36,4 35,6 40,0 Nettoskuld/EBITDA, kvarvarande verksamhet, ggr 1,8 2 E/T 2,4 1,8 2 E/T 2,4 2,1 1,8 Nettoskuld/EBITDA, totala Vattenfall, ggr 1,72,3 1,82 1,72,3 1,82 2,0 1,7 Justerad nettoskuld/EBITDA, kvarvarande verksamhet, ggr 3,9 2 E/T 2,4 3,9 2 E/T 2,4 4,5 3,9 Justerad nettoskuld/EBITDA, totala Vattenfall, ggr 3,72,3 4,02 3,72,3 4,02 4,2 3,7 1) Baserat på Underliggande rörelseresultat. 2) Rullande 12-månaders värden. 3) Brunkolsverksamheten klassificerades som tillgångar som innehas för försäljning i balansräkningen per 30 juni 2016. Detta medför att brunkolsverksamheten är exkluderad i balansräkningsrelaterade poster som ingår i nyckeltalsberäkningen från och med 30 juni 2016. 4) Nyckeltalet har inte räknats ut då nyckeltalet baseras på rullande 12-månaders värden vilka inte är omräknade för kvarvarande verksamhet för 2014. 5) Nyckeltalet är baserat på genomsnittligt sysselsatt kapital. Brunkolsverksamheten klassificerades som tillgångar som innehas för försäljning i balansräkningen per 30 juni 2016. Detta medför att beräkningen av det genomsnittligt sysselsatt kapitalet exkluderar brunkolsverksamheten från och med 30 juni 2016.
 • 30. Vattenfalls delårsrapport januari-september 201630 Kvartalsinformation, koncernen Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Belopp i MSEK 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 Resultaträkning Kvarvarande verksamhet Nettoomsättning 29 746 30 047 41 619 42 368 30 939 30 951 39 318 Kostnader för sålda produkter - 22 990 - 34 565 - 29 032 - 33 705 - 23 651 - 44 347 - 27 518 Andra rörelsekostnader och rörelseintäkter - 4 537 - 3 877 - 2 553 - 4 588 - 4 823 - 5 620 - 3 897 Andelar i intresseföretags resultat 32 123 164 - 434 - 125 - 100 163 Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) 5 886 4 274 13 736 7 730 5 816 5 211 11 847 Rörelseresultat (EBIT) 2 251 - 8 272 10 198 3 641 2 340 - 19 116 8 067 Underliggande rörelseresultat 2 602 3 701 8 299 6 407 2 681 4 056 7 386 Finansiella poster, netto - 1 949 - 843 - 1 573 - 1 128 - 973 - 1 270 - 1 404 Resultat före skatter 302 - 9 115 8 625 2 514 1 366 - 20 386 6 662 Periodens resultat från kvarvarande verksamhet 787 - 5 818 6 820 4 550 41 - 14 625 4 847 Periodens resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt - 599 - 22 826 - 218 - 2 090 1 559 - 14 187 140 Periodens resultat 188 - 28 644 6 602 2 460 1 600 - 28 812 4 987 - varav hänförbart till ägare till moderbolaget - 35 - 28 508 6 272 2 243 1 403 - 24 996 4 679 - varav hänförbart till innehav utan bestämmande inflytande 223 - 136 330 217 197 - 3 816 308 Balansräkning Anläggningstillgångar 308 457 305 918 344 481 343 291 348 656 339 871 370 318 Kortfristiga placeringar 25 440 25 559 22 171 31 905 30 867 34 006 45 634 Kassa, bank och liknande tillgångar 13 108 5 399 15 254 12 351 12 497 20 006 11 606 Andra omsättningstillgångar 52 603 80 075 80 282 74 770 65 338 69 666 84 827 Summa tillgångar 399 608 416 951 462 188 462 317 457 358 463 549 512 385 Eget kapital 86 806 87 713 124 368 115 956 114 440 108 303 134 678 - varav hänförbart till ägare till moderbolaget 71 276 72 955 109 756 103 984 103 043 97 646 120 367 - varav hänförbart till innehav utan bestämmande inflytande 15 530 14 758 14 612 11 972 11 397 10 657 14 311 Hybridkapital 19 054 18 803 18 448 18 546 15 387 15 192 19 979 Andra räntebärande skulder 79 520 77 831 81 710 92 039 95 659 112 970 117 400 Avsättningar för pensioner 42 986 42 339 38 893 38 919 42 320 41 986 44 793 Andra räntebärande avsättningar 85 596 84 493 99 834 99 344 99 663 97 550 92 761 Uppskjuten skatteskuld 16 726 20 732 24 109 22 970 26 463 27 202 27 454 Andra ej räntebärande skulder 68 920 85 040 74 826 74 543 63 426 60 346 75 320 Summa eget kapital och skulder 399 608 416 951 462 188 462 317 457 358 463 549 512 385 Sysselsatt kapital 232 501 234 061 269 036 264 591 267 116 269 657 298 629 Nettoskuld - 57 971 - 63 654 - 60 729 - 64 201 - 65 405 - 72 839 - 78 825 Kassaflöde Internt tillförda medel (FFO) 5 501 6 446 9 082 9 362 5 698 4 154 9 795 Kassaflöde från förändringar av rörelsetillgångar och rörelseskulder 7 020 3 412 - 11 740 233 9 170 5 563 - 3 042 Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 521 9 858 - 2 658 9 595 14 868 9 717 6 753 Kassaflöde från investeringsverksamheten - 6 501 - 4 091 - 723 - 8 011 - 7 883 - 5 393 - 5 187 Kassaflöde före finansieringsverksamheten 6 020 5 767 - 3 381 1 584 6 985 4 324 1 566 Förändringar i kortfristiga placeringar 626 - 2 910 9 814 - 1 581 3 501 11 336 - 13 022 Upptagna lån/amortering av skuld, netto, etc. 1 313 - 2 800 - 3 536 2 384 - 17 965 - 7 177 10 816 Betald utdelning till ägare - 214 - 503 — - 180 - 96 - 57 — Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 725 - 6 213 6 278 623 - 14 560 4 102 - 2 206 Periodens kassaflöde 7 745 - 446 2 897 2 207 - 7 575 8 426 - 640 Fritt kassaflöde 10 170 6 889 - 4 997 4 270 10 520 6 218 4 003
 • 31. Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 31 Forts. Kvartalsinformation, koncernen Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 I % där ej annat anges. Med (ggr) avses gånger 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 Nyckeltal Avkastning på eget kapital, totala Vattenfall 1 - 23,6 - 20,6 - 15,8 - 16,8 - 14,8 - 32,6 - 10,1 Avkastning på sysselsatt kapital, kvarvarande verksamhet 1 3,1 5 3,1 5 - 1,0 - 1,8 E/T 4 E/T 4 E/T 4 Avkastning på sysselsatt kapital, totala Vattenfall 1 - 5,8 5 - 5,5 5 - 7,5 3 - 8,2 - 7,1 - 14,6 - 1,9 Avkastning på sysselsatt kapital, kvarvarande verksamhet1, 2 8,45 8,45 7,6 7,3 E/T4 E/T4 E/T4 Avkastning på sysselsatt kapital, totala Vattenfall 1, 2 8,5 5 8,3 5 7,4 3 7,4 8,1 7,5 7,6 Räntetäckningsgrad, kvarvarande verksamhet, ggr 1 1,9 2,2 - 0,2 - 0,8 E/T 4 E/T 4 E/T 4 Räntetäckningsgrad, kvarvarande verksamhet, ggr 1, 2 4,7 5,2 4,7 4,8 E/T 4 E/T 4 E/T 4 FFO/räntebärande skulder, kvarvarande verksamhet1 30,1 29,8 27,0 24,2 E/T4 E/T4 E/T4 FFO/räntebärande skulder, totala Vattenfall 1 30,8 3 31,7 3 28,3 3 26,2 28,9 24,5 22,7 FFO/nettoskuld, kvarvarande verksamhet 1 51,2 45,3 44,5 41,8 E/T 4 E/T 4 E/T 4 FFO/nettoskuld, totala Vattenfall 1 52,4 3 48,1 3 46,6 3 45,2 49,1 43,2 39,5 FFO/justerad nettoskuld, kvarvarande verksamhet1 23,9 22,4 19,7 19,5 E/T4 E/T4 E/T4 FFO/justerad nettoskuld, totala Vattenfall 1 24,5 3 23,7 3 20,6 3 21,1 22,5 21,1 20,7 Soliditet, totala Vattenfall 21,7 21,0 26,9 25,1 25,0 23,4 26,3 Skuldsättningsgrad, totala Vattenfall 113,6 110,2 80,5 95,4 97,0 118,3 102,0 Skuldsättningsgrad, netto, totala Vattenfall 66,8 72,6 48,8 55,4 57,2 67,3 58,5 Nettoskuld/nettoskuld plus eget kapital, totala Vattenfall 40,0 42,1 32,8 35,6 36,4 40,2 36,9 Nettoskuld/EBITDA,, kvarvarande verksamhet ggr1 1,8 2,0 1,9 2,1 E/T4 E/T4 E/T4 Nettoskuld/EBITDA, totala Vattenfall, ggr 1 1,7 3 1,8 3 1,8 3 2,0 1,8 2,0 2,1 Justerad nettoskuld/EBITDA, kvarvarande verksamhet, ggr 1 3,9 4,1 4,2 4,5 E/T 4 E/T 4 E/T 4 Justerad nettoskuld/EBITDA, totala Vattenfall, ggr 1 3,7 3 3,7 3 4,1 3 4,2 4,0 4,0 4,0 1) Rullande 12-månaders värden. 2) Baserat på Underliggande rörelseresultat. 3) Brunkolsverksamheten klassificerades som tillgångar som innehas för försäljning i balansräkningen per 30 juni 2016. Detta medför att brunkolsverksamheten är exkluderad i balansräkningsrelaterade poster som ingår i nyckeltalsberäkningen från och med 30 juni 2016. 4) Nyckeltalet har inte räknats ut då nyckeltalet baseras på rullande 12-månaders värden vilka inte är omräknade för kvarvarande verksamhet för 2014. 5) Nyckeltalet är baserat på genomsnittligt sysselsatt kapital. Brunkolsverksamheten klassificerades som tillgångar som innehas för försäljning i balansräkningen per 30 juni 2016. Detta medför att beräkningen av det genomsnittligt sysselsatt kapitalet exkluderar brunkolsverksamheten från och med 30 juni 2016.
 • 32. Vattenfalls delårsrapport januari-september 201632 Not 1 Redovisningsprinciper, risker och osäkerhet Redovisningsprinciper Koncernredovisningen för 2016 har, i likhet med årsbokslutet för 2015, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de har godkänts av EU, och Årsredovisningslagen. Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 – ”Delårsrapportering” och Årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivs i koncernens Not 3, Redovisningsprinciper i Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2015. Som framgår av noten har de ändrade IFRS standarder godkända av EU, som gäller för räkenskapsåret 2016, ingen väsentlig påverkan på Vattenfalls finansiella rapporter. Risker och osäkerhetsfaktorer För en beskrivning av risker, osäkerhetsfaktorer samt riskhantering hänvisas till Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning för 2015 sidorna 70-78. Utöver vad som anges under Viktiga händelser i denna rapport och i tidigare publicerade delårsrapporter under 2016 har inga andra väsentliga förändringar skett sedan avgivandet av Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning för 2015. Övrigt Väsentliga närståendetransaktioner framgår av koncernens Not 55 i Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning för 2015. Inga väsentliga förändringar har skett i relationer eller transaktioner med närstående jämfört med det som beskrivits i Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning för 2015. Not 2 Valutakurser För Vattenfallkoncernen viktigare valutor använda i boksluten: Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår 2016 2015 2016 2015 2015 Medelkurs EUR 9,5321 9,3972 9,3673 9,3656 9,3414 DKK 1,2807 1,2595 1,2576 1,2556 1,2523 NOK 1,0290 1,0257 1,0011 1,0566 1,0403 PLN 2,1827 2,2365 2,1503 2,2475 2,2297 GBP 11,2832 13,0485 11,7352 12,8170 12,8325 USD 8,5666 8,4338 8,4303 8,3541 8,4004 30 sept. 30 sept. 31 dec. 2016 2015 2015 Balansdagskurs EUR 9,6210 9,4083 9,1895 DKK 1,2912 1,2612 1,2314 NOK 1,0706 0,9878 0,9569 PLN 2,2275 2,2164 2,1552 GBP 11,1738 12,7397 12,5206 USD 8,6202 8,3980 8,4408
 • 33. Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 33 Not 3 Finansiella instrument per kategori och tillhörande resultateffekter Finansiella instrument per kategori: Redovisat värde och verkligt värde 30 sept. 2016 31 dec. 2015 Redovisat Verkligt Redovisat Verkligt Totala Vattenfall, belopp i MSEK 1 värde värde värde värde Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 51 987 51 987 65 042 65 042 Lånefordringar och kundfordringar 75 600 78 758 86 617 87 693 Finansiella tillgångar som kan säljas 276 276 273 273 Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 22 254 22 254 18 602 18 602 Andra finansiella skulder 121 548 130 759 141 436 145 986 1) För information avseende vad som ingår i respektive kategori i tabellen ovan, se koncernens Not 47 Finansiella instrument per kategori, kvittning av finansiella tillgångar och skulder, samt finansiella instrumentens i resultateffekter i Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2015. För tillgångar och skulder med en återstående löptid understigande tre månader (exempelvis likvida placeringar, kundfordringar och andra fordringar och leverantörsskulder och andra skulder) har verkligt värde ansetts vara lika med redovisat värde. För Andra aktier och andelar redovisade till anskaffningsvärde har i avsaknad av verkligt värde anskaffningsvärdet ansetts vara lika med redovisat värde. Finansiella tillgångar och skulder som i balansräkningen är värderade till verkligt värde beskrivs nedan enligt den verkligt värde- hierarki (nivåer) som IFRS 13 definierar som: Nivå 1: Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder Nivå 2: Andra observerbara indata för tillgången eller skulden än noterade priser inkluderade i Nivå 1, antingen direkt (det vill säga som prisnoteringar) eller indirekt (det vill säga härledda från prisnoteringar). I Nivå 2 redovisar Vattenfall huvudsakligen råvaruderivat, valutaterminer och ränteswappar Nivå 3: Indata för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (det vill säga ej observerbara data) Finansiella tillgångar och skulder som i balansräkningen är värderade till verkligt värde per 30 september 2016 Totala Vattenfall, belopp i MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa Tillgångar Derivattillgångar — 25 156 230 25 386 Kortfristiga placeringar och likvida placeringar 14 809 11 792 — 26 601 Summa tillgångar 14 809 36 948 230 51 987 Skulder Derivatskulder — 21 914 340 22 254 Summa skulder — 21 914 340 22 254 Finansiella tillgångar och skulder som i balansräkningen är värderade till verkligt värde per 31 december 2015 Totala Vattenfall, belopp i MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa Tillgångar Derivattillgångar — 33 879 408 34 287 Kortfristiga placeringar och likvida placeringar 20 606 10 149 — 30 755 Summa tillgångar 20 606 44 028 408 65 042 Skulder Derivatskulder — 17 164 1 438 18 602 Summa skulder — 17 164 1 438 18 602
 • 34. Vattenfalls delårsrapport januari-september 201634 Förändringar för finansiella instrument redovisade på nivå 3 Finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen Derivattillgångar Derivatskulder 30 sept. 31 dec. 30 sept. 31 dec. Totala Vattenfall, belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 Ingående balans 408 650 1 438 670 Värdeförändringar redovisade i Rörelseresultatet (EBIT) - 192 - 232 - 1 134 795 Omräkningsdifferenser 14 - 10 36 - 27 Utgående balans 230 408 340 1 438 Summa värdeförändringar under perioden redovisade i Rörelseresultatet (EBIT), för tillgångar och skulder som innehas på balansdagen 22 - 83 - 169 459 Känslighetsanalys för nivå 3 kontrakt Vid beräkningen av verkligt värde av finansiella instrument strävar Vattenfall efter att använda värderingstekniker som maximerar användandet av observerbara marknadsdata när det finns tillgängligt. Vattenfall förlitar sig så lite som möjligt på företagsspecifika uppskattningar. Företagsspecifika uppskattningar baseras på interna värderingsmodeller som är föremål för en definierad process med validering, godkännande och övervakning. Det första steget i modellen är utarbetat av verksamheten. Värderingsmodellen är sedan självständigt granskad och godkänd av Vattenfalls riskorganisation. Om det bedöms nödvändigt utförs justeringar som sedan implementeras. Vattenfalls riskorganisation övervakar kontinuerligt huruvida tillämpningen av metoden fortfarande är lämplig. Detta utförs genom att använda flera olika verktyg som testar historiska värden. För att minska värderingsrisker kan tillämpningen av modellen begränsas. Jämfört med de Nivå 3 kontrakt som framgår av Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2015 har Biomassakontraktet avslutats. För mer information se koncernens Not 47 Finansiella instrument per kategori, kvittning av finansiella tillgångar och skulder, samt finansiella instrumentens i resultateffekter i Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2015. Det ackumulerade nettovärdet per 30 september 2016 har beräknats till -110 MSEK (-1 030). En förändring av med +/- 5% påverkar totala värdet med ungefär +/- 29 MSEK (+/- 42). Finansiella instrument: Resultateffekter per kategori Nettovinst(+)/nettoförlust(-) samt ränteintäkter och räntekostnader för finansiella instrument redovisade i resultaträkningen: 30 sept. 2016 31 dec. 2015 Totala Vattenfall, belopp i MSEK Nettovinst/ nettoförlust 1 Ränte- intäkter Ränte- kostnader Nettovinst/ nettoförlust 1 Ränte- intäkter Ränte- kostnader Derivattillgångar och derivatskulder 3 499 136 - 403 3 940 116 - 76 Finansiella tillgångar som kan säljas 31 — — 15 — — Lånefordringar och kundfordringar - 54 894 — - 241 1 546 — Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde - 1 444 - 2 280 1 000 — - 3 306 Summa 2 032 1 030 - 2 683 4 714 1 662 - 3 382 1) I nettovinst/-förlust inkluderas valutakursvinster/-förluster.
 • 35. Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 35 Not 4 Avvecklad verksamhet I enlighet med IFRS 5 – ”Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter” redovisas brunkolsverksamheten som har avyttrats som ”Avvecklad verksamhet” från och med andra kvartalet 2016. Brunkolsverksamheten redovisas därmed som en rad i resultaträkningen och jämförelsesiffror för 2015 har omräknats på motsvarande sätt. I segmentsrapporteringen har de delar av rörelsesegmenteten Power Generation och Heat som avser brunkolsverksamheten omklassificerats till avvecklad verksamhet och rörelsesegmenten Power Generation och Heat har omräknats för tidigare perioder så att den bara inkluderar den kvarvarande verksamheten. I enlighet med IFRS 5 har inte balansräkningen omräknats för tidigare perioder. Kassaflödesanalysen har inte omräknats. Kassaflödet från den avvecklade brunkolsverksamheten presenteras nedan i denna not. Resultat från avvecklad verksamhet Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12 Belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna Nettoomsättning 4 596 6 580 13 341 17 803 20 934 16 472 Kostnader - 4 028 - 5 918 - 13 835 - 35 750 - 38 831 - 16 916 Finansiella poster, netto - 97 - 132 - 384 - 402 - 449 - 431 Realiserade vinster avseende säkringar till verkligt värde — — 37 — — — Omräkningsdifferenser relaterade till valutasäkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter - 477 — - 477 — — - 477 Realisationsvinst 276 — 276 — — 276 Nedskrivning vid omvärdering till verkligt värde minus försäljningskostnader - 199 1 — - 21 704 — — - 21 704 Resultat före skatter från avvecklad verksamhet 71 530 - 22 746 - 18 349 - 18 346 - 22 743 Skatter - 670 1 029 - 896 5 861 3 768 - 2 989 Periodens resultat från avvecklad verksamhet hänförbart till ägare till moderbolaget - 599 1 559 - 23 642 - 12 488 - 14 578 - 25 732 1) Valutakurseffekt i kvartal 3 2016 på nedskrivningar som redovisades i kvartal 2 2016. Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12 Belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna Rörelseresultat (EBIT) 168 661 - 22 361 - 17 947 - 17 898 - 22 312 Jämförelsestörande poster 936 47 22 509 17 916 17 910 22 503 Underliggande rörelseresultat 1 104 708 148 - 31 12 191 Kassaflöde från avvecklad verksamhet Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Senaste 12 Belopp i MSEK 2016 2015 2016 2015 2015 månaderna Internt tillförda medel (FFO) 323 1 350 1 268 2 730 2 197 735 Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 621 - 2 503 2 189 - 437 - 2 158 468 Kassaflöde från investeringsverksamheten 156 - 652 - 944 - 2 025 - 2 871 - 1 790 Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 60 3 808 461 2 904 8 393 5 950 Total resultateffekt av försäljningen av brunkolsverksamheten Kv 1-3 Belopp i MSEK 2016 Nedskrivning vid omvärdering till verkligt värde minus försäljningskostnader i kvartal 2 2016 -21 505 Valutakurseffekt i kvartal 3 2016 på nedskrivningar som redovisades i kvartal 2 2016 - 199 Realisationsvinst i kvartal 3 2016 276 Upplösning av omräkningsreserv och säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet - 477 Total resultateffekt 2016 - 21 905
 • 36. Vattenfalls delårsrapport januari-september 201636 Moderbolaget Vattenfall AB Redovisningsprinciper Moderbolaget Vattenfall AB:s räkenskaper upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och rekommendation RFR 2 – Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna rapport är de som beskrivs i Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning för 2015 (moderbolagets Not 2, Redovisningsprinciper). Kvartal 1-3 2016 Moderbolagets resultaträkning och balansräkning i sammandrag framgår nedan. • Nettoomsättningen uppgick till 21 870 MSEK (22 326). • Resultat före bokslutsdispositioner och skatter uppgick till -6 488 MSEK (3 651). • Resultatet har påverkats av följande: o Erhållna utdelningar med 818 MSEK. o En mindre realisationsvinst hänförlig till avyttringen av aktieinnehavet i Haparanda Värmeverk AB. o Nedskrivning av aktier i Vattenfall GmbH med 12 700 MSEK. • Balansomslutningen uppgick till 256 026 MSEK (292 057). • Investeringar under perioden uppgick till 7 306 MSEK (312) varav 7 000 MSEK avser aktieägartillskott till Vattenfall Vindkraft AB. • Kassa, bank och liknande tillgångar samt Kortfristiga placeringar uppgick till 30 996 MSEK (38 794). Risker och osäkerhetsfaktorer Se koncernens Not 1, Redovisningsprinciper, risker och osäkerhet. Övrigt Väsentliga närståendetransaktioner framgår av moderbolagets Not 39, Upplysningar om närstående i Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning för 2015. Inga väsentliga förändringar har skett i relationer eller transaktioner med närstående jämfört med det som beskrivits i Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisningen 2015.
 • 37. Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016 37 Moderbolagets resultaträkning Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Belopp i MSEK 2016 2015 2015 Nettoomsättning 21 870 22 326 30 670 Kostnader för sålda produkter - 17 163 - 17 385 - 24 177 Bruttoresultat 4 707 4 941 6 493 Kostnader för försäljning, administration samt forskning och utveckling - 1 717 - 1 778 - 2 354 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, netto 355 379 1 009 Rörelseresultat (EBIT) 3 345 3 542 5 148 Resultat från andelar i dotterföretag - 11 823 2 737 3 654 Resultat från andelar i intresseföretag — 7 7 Andra finansiella intäkter 4 905 729 991 Andra finansiella kostnader - 2 915 - 3 364 - 3 650 Resultat före bokslutsdispositioner och skatter - 6 488 3 651 6 150 Bokslutsdispositioner 2 152 2 331 1 194 Resultat före skatter - 4 336 5 982 7 344 Skatter - 1 688 - 842 - 908 Periodens resultat - 6 024 5 140 6 436 Moderbolagets rapport över totalresultat Kv 1-3 Kv 1-3 Helår Belopp i MSEK 2016 2015 2015 Periodens resultat - 6 024 5 140 6 436 Summa övrigt totalresultat — — — Summa totalresultat för perioden - 6 024 5 140 6 436