Q1 2009

478 views

Published on

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
478
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Q1 2009

 1. 1. SKF – Rapport första kvartalet 2009 Tom Johnstone, vd och koncernchef: “Vi såg en påtaglig minskning av vår försäljningsvolym under första kvartalet och reducerade vår tillverkningsnivå ännu mer. De åtgärder vi har vidtagit för att fokusera på vinst och kassaflöde visar sig ha önskvärd effekt. När vi ser på andra kvartalet förväntar vi oss en liknande nivå av volymnedgång år över år som vi såg i första kvartalet. Vi kan dock se att hastigheten på nedgången minskar gradvis, vilket indikerar att efterfrågan kan plana ut.” Kv 1 Kv 1 2009 2008 Försäljning, Mkr 14 849 15 596 Rörelseresultat, Mkr 768 2 040 Rörelsemarginal, % 5,2 13,1 Resultat före skatt, Mkr 531 1 924 Nettoresultat, Mkr 394 1 296 Resultat per aktie, kr 0,86 2,77 Försäljningsminskningen på 4,8% under kvartalet, uttryckt i kronor, kan hänföras till: volym -26,9%, struktur 1,4%, pris/mix 7,1% och valutaeffekter 13,6%. Kvartalet inkluderade kostnader för omstruktureringsaktiviteter och andra engångsposter på cirka 175 Mkr (0), av vilka cirka 65 Mkr var nedskrivningar och avskrivningar. Omkring 100 Mkr av dessa kostnader annonserades redan i december 2008 för att tas under 2009. Marknadsutsikter för andra kvartalet 2009 Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli påtagligt lägre för SKF-koncernen totalt, samt för alla divisioner och inom alla geografiska områden under andra kvartalet jämfört med andra kvartalet föregående år. Jämfört med första kvartalet förväntas efterfrågan bli något lägre för SKF-koncernen totalt, samt lägre i Europa, något lägre i Nordamerika och relativt oförändrad i Asien och Latinamerika. Efterfrågan förväntas bli relativt oförändrad för Automotive Division, samt något lägre för både Industrial och Service Division. Tillverkningsnivån kommer att vara påtagligt lägre år över år och relativt oförändrad jämfört med första kvartalet.
 2. 2. Sidan 2 av 13 Utvecklingen under första kvartalet Efterfrågan försvagades under kvartalet och försäljningen i lokala valutor var påtagligt lägre för koncernen totalt, för alla divisioner och inom alla geografiska områden. Medan detta kraftigt sämre affärsklimat påverkar nästan alla delar av SKF-koncernen, visar försäljningen i vissa segment såsom energi, flygindustrin och passagerartåg en positiv tillväxt. SKF erhöll ett antal nya affärer under kvartalet, till exempel ett kontrakt för leverans av koniska rullager till Guangdong Fuwa Engineering Manufacturing Co Ltd. Kontraktet löper på tre år och till ett värde av 4,5 miljoner US-dollar per år. Fuwa levererar släpvagnsaxlar till både kinesiska och internationella tillverkare. SKF erhöll även en order på axelboxar och lager för drivsystem till CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co., Ltd. ZELC. Ordern är värd 14 miljoner euro. SKF påbörjade program under andra halvåret 2008 för att anpassa både tillverknings- och kostnadsnivån till den nya marknadssituationen. Vid slutet av första kvartalet hade sammantaget cirka 2 600 personer lämnat koncernen och ytterligare 1 700 kommer att lämna som ett resultat av programmen tillsammans med andra åtgärder. Flextid och uttag från tidbanker används över hela koncernen, samt arbetstidsförkortning har införts för cirka 6 000 personer huvudsakligen i Tyskland och Italien. Produktionsmängden justeras fortlöpande. Under första kvartalet var den 34% lägre jämfört med samma kvartal föregående år. Tillverkningen kommer fortsatt att hållas lägre än försäljningen för att spegla efterfrågan och för att ytterligare minska varulager. Finansiella fakta Nyckelsiffror Kv 1 Kv 4 Kv 1 2009 2008 2008 Varulager i % av årsförsäljningen 24,2 24,0 19,4 Avkastning på sysselsatt kapital för 12-månaders- perioden, %* 18,7 24,0 26,2 Avkastning på eget kapital för 12-månadersperioden, %* 20,8 26,3 26,5 Soliditet, %* 35,9 35,1 39,8 Skuldsättningsgrad, %* 50,1 50,1 38,2 Nettoskuldsättning/eget kapital, %* 77,2 84,2 47,8 Registrerat antal anställda per den 31 mars 43 653 44 799 42 944 * 2008 har räknats om pga förändrad redovisningsprincip IAS 19 Ersättningar till anställda, se bilaga 8. Kassaflödet, efter investeringar och före finansiella poster, var 523 Mkr (-131) för första kvartalet. Varulager jämfört med fjärde kvartalet 2008, i lokala valutor, minskades med cirka 500 Mkr. Finansnetto för första kvartalet 2009 var -237 Mkr (-116), inklusive omvärdering av aktieswapar på -5 Mkr (14). Valutakurserna för första kvartalet 2009, inklusive omräkningseffekter och effekter från transaktionsflöden, hade en positiv effekt på SKFs rörelseresultat med cirka 225 Mkr. Utifrån nuvarande antaganden och valutakurser förväntas det bli en positiv effekt på 300 Mkr för andra kvartalet 2009 och en positiv effekt på 1 miljard kronor för helåret.
 3. 3. Sidan 3 av 13 Industrial Division Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 623 Mkr (1 026), vilket gav en rörelsemarginal på 7,7% (12,4) på försäljningen inkl. intern försäljning. Kvartalet inkluderade kostnader för omstruktureringsaktiviteter på cirka 20 Mkr (0). Försäljningen inkl. intern försäljning under kvartalet var 8 138 Mkr (8 256). Försäljningen under första kvartalet uppgick till 5 752 Mkr (5 535). Ökningen på 3,9% för kvartalet kan hänföras till: organisk tillväxt -12,3%, struktur 0,1% och valutaeffekter 16,1%. Försäljningen, i lokala valutor, under första kvartalet var påtagligt lägre inom alla geografiska områden. Service Division Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 601 Mkr (685), vilket gav en rörelsemarginal på 11,6% (13,1). Försäljningen inkl. intern försäljning under kvartalet var 5 167 Mkr (5 210). Försäljningen under första kvartalet uppgick till 5 060 Mkr (5 099). Minskningen på 0,8% för kvartalet kan hänföras till: organisk tillväxt -13,2%, struktur 0% och valutaeffekter 12,4%. Försäljningen, i lokala valutor, under första kvartalet var påtagligt lägre inom alla geografiska områden. Automotive Division Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -441 Mkr (381), vilket gav en rörelsemarginal på -9,6% (6,5). Kvartalet inkluderade kostnader för omstruktureringsaktiviteter och andra engångsposter på cirka 155 Mkr (0). Försäljningen inkl. intern försäljning under kvartalet var 4 601 Mkr (5 889). Försäljningen under första kvartalet uppgick till 3 747 Mkr (4 864). Minskningen på 23% för kvartalet kan hänföras till: organisk tillväxt -34,1%, struktur 0,4% och valutaeffekter 10,7%. Försäljningen, i lokala valutor, under första kvartalet var påtagligt lägre till tillverkare av personbilar, lätta lastvagnar, tunga lastvagnar, samt till fordonseftermarknaden och den elektriska industrin över hela världen. Försäljningen till tillverkare av tvåhjulingar i Asien var dock relativt oförändrad. Föregående bedömning av marknadsutsikter Marknadsutsikter för första kvartalet 2009 (jämfört med fjärde kvartalet 2008 och första kvartalet föregående år) Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli betydligt lägre för koncernen totalt och inom alla geografiska områden. Den förväntas även bli påtagligt lägre för Automotive Division och Service Division samt lägre för Industrial Division. Tillverkningsnivån kommer att vara påtagligt lägre både för att reflektera den nya efterfrågan och för att minska varulagren. Risker och osäkerheter i verksamheten SKF-koncernen har verksamhet i många olika industri- och fordonssegment, såväl som geografiska segment, som befinner sig på olika stadier i konjunkturcykeln. En generell ekonomisk nedgång på global nivå eller i en av världens ledande ekonomier kan minska efterfrågan på koncernens produkter, lösningar och tjänster under en period. Dessutom kan
 4. 4. Sidan 4 av 13 terrorism och andra oroligheter såväl som störningar på världens finansmarknader ha en negativ effekt på efterfrågan på koncernens produkter och tjänster. SKF-koncernen är utsatt för både transaktionsexponering och exponering för omräkning till svenska kronor. För de kommersiella flödena är SKF-koncernen främst exponerad för US- dollarn och US-dollarrelaterade valutor. Då merparten av vinsten görs utanför Sverige är koncernen dessutom exponerad för omräkning i alla större valutor. Moderbolaget utför tjänster av koncerngemensam karaktär. Moderbolagets finansiella ställning är beroende av dotterbolagens finansiella ställning och utveckling. En allmän nedgång i efterfrågan på koncernens produkter och tjänster kan betyda lägre vinstutdelning till moderbolaget såväl som behov av nedskrivningar av värden av dotterbolagens aktier. Framtidsinriktad information Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på SKF-ledningens nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer som omnämns i förvaltningsberättelsen i SKFs senaste årsredovisning (tillgänglig på www.skf.com) under avsnitten ”Viktigaste faktorer som påverkar det finansiella resultatet”, ”Finansiella risker” och ”Känslighetsanalys” samt i denna kvartalsrapport under avsnittet ”Risker och osäkerheter i verksamheten”. Göteborg den 21 april 2009 Aktiebolaget SKF (publ.) Tom Johnstone Vd och koncernchef Presentation På SKFs webbplats http://investors.skf.com/ (välj Presentationer). Telefonkonferens (på engelska) Den 21 april kl. 13.00, tel. 08-5052 0110. Vänligen använd inte högtalartelefon, då det kan påverka ljudet negativt. Det finns också möjlighet att lyssna på telefonkonferensen via SKFs webbplats http://investors.skf.com/ Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2009 kl 12.00.
 5. 5. Sidan 5 av 13 Bilagor: Finansiella rapporter 1. Koncernens resultaträkningar 2. Koncernens rapporter över totalresultat och koncernens förändringar av eget kapital 3. Koncernens balansräkningar 4. Koncernens kassaflödesanalyser Övrig finansiell information 5. Finansiell information - helårs- och kvartalsvärden 6. Segmentsinformation - helårs- och kvartalsvärlden 7. Moderbolagets resultaträkningar, balansräkningar och fotnoter 8. Förändringar i redovisningsprinciper SKFs koncernredovisning baseras på International Financial Reporting Standards sådana de antagits av EU. SKF-koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporterna som i SKFs Årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning 2008, förutom det som beskrivs i Förändringar i redovisningsprinciper (bilaga 8). Koncernens kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS34. Rapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2.2. Rapporten har inte granskats av företagets revisorer. SKFs halvårsrapport 2009 kommer att publiceras onsdagen den 15 juli 2009. Ytterligare information lämnas av: Ingalill Östman, Group Communication, tel: 031-3373260, 0706-973260, e-post: ingalill.ostman@skf.com Marita Björk, Investor Relations, tel: 031-3371994, 0705-181994, e-post: marita.bjork@skf.com Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, org.nr. 556007-3495, tel: 031-3371000, fax: 031-3372832, www.skf.com
 6. 6. Sidan 6 av 13 Bilaga 1 KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR (Mkr) Jan-mars 2009 Jan-mars 2008 Försäljning 14 849 15 596 Kostnad för sålda varor -11 844 -11 526 Bruttoresultat 3 005 4 070 Försäljnings- och administrationskostnader -2 219 -1 983 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader - netto -14 -44 Resultat från gemensamt styrda företag och intresseföretag -4 -3 Rörelseresultat 768 2 040 Rörelsemarginal, % 5,2 13,1 Finansiella intäkter och kostnader - netto -237 -116 Resultat före skatt 531 1 924 Skatter -137 -628 Periodens resultat 394 1 296 Periodens resultat hänförligt till Aktieägare i moderbolaget 390 1 261 Minoritetsintressen 4 35 Resultat i kronor per aktie efter skatt* 0,86 2,77 Resultat i kronor per aktie efter utspädning* 0,86 2,77 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 494 538 Registrerat antal anställda 43 653 42 944 Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 12-månadersperioden, %** 18,7 26,2 * Resultat i kronor per aktie efter skatt, före och efter utspädning, är beräknade på periodens resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget. ** 2008 har räknats om pga förändrad redovisningsprincip IAS 19 Ersättningar till anställda. ANTAL AKTIER Totalt antal aktier 455 351 068 455 351 068 - varav A-aktier 47 746 004 48 996 034 - varav B-aktier 407 605 064 406 355 034 Totalt antal aktier efter utspädning 455 351 068 455 942 847 Totalt genomsnittligt antal aktier efter utspädning 455 408 941 455 979 288
 7. 7. Sidan 7 av 13 Bilaga 2 KONCERNENS RAPPORTER ÖVER TOTALRESULTAT (Mkr) Jan-mars 2009 Jan-mars 2008 Periodens resultat 394 1 296 Övrigt totalresultat Periodens omräkningsdifferenser 499 -760 Finansiella tillgångar som kan säljas 87 -235 Kassaflödessäkringar -56 41 Aktuariella vinster och förluster 231 -681 Skatt hänförlig till övrigt totalresultat -72 209 Övrigt totalresultat, netto 689 -1 426 Periodens totalresultat 1 083 -130 Periodens totalresultat hänförligt till Aktieägare i moderbolaget 1 039 -102 Minoritetsintressen 44 -28 KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL (Mkr) Mars 2009 Mars 2008 Ingående balans 1 januari 19 689 18 355 Förändring av redovisningsprinciper - 655 Periodens totalresultat 1 083 -130 Inlösen av optioner och kostnader för aktieprogram, netto -10 -3 Övrigt, inklusive transaktioner med minoritetsägare - 5 Totala utdelningar -1 - Utgående balans eget kapital 20 761 18 882
 8. 8. Sidan 8 av 13 Bilaga 3 KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR (Mkr)* Mars 2009 December 2008 Goodwill 3 181 3 119 Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 535 1 535 Materiella anläggningstillgångar 14 829 14 556 Uppskjutna skattefordringar 1 377 1 342 Övriga materiella anläggningstillgångar 1 504 1 366 Anläggningstillgångar 22 426 21 918 Varulager 15 136 15 204 Kundfordringar 10 880 11 041 Övriga kortfristiga fordringar 3 471 3 310 Övriga kortfristiga finansiella tillgångar 5 861 4 627 Omsättningstillgångar 35 348 34 182 SUMMA TILLGÅNGAR 57 774 56 100 Eget kapital hänförligt till aktieägare i AB SKF 19 784 18 750 Eget kapital hänförligt till minoritetsintressen 977 939 Långfristiga finansiella skulder 14 025 12 809 Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 6 335 6 356 Uppskjutna skatteskulder 1 164 1 210 Övriga långfristiga skulder och avsättningar 1 669 1 738 Långfristiga skulder 23 193 22 113 Leverantörsskulder 4 075 4 841 Kortfristiga finansiella skulder 858 899 Övriga kortfristiga skulder och avsättningar 8 887 8 558 Kortfristiga skulder 13 820 14 298 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 57 774 56 100 * 2008 har räknats om pga förändrad redovisningsprincip IAS 19 Ersättningar till anställda.
 9. 9. Sidan 9 av 13 Bilaga 4 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYSER* (Mkr) Jan-mars 2009 Jan-mars 2008 Operativa aktiviteter: Rörelseresultat 768 2 040 Avskrivningar och nedskrivningar 581 440 Nettoförlust vid försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar, aktier och andelar, verksamheter och tillgångar som innehas för försäljning 3 1 Skatter -269 -603 Övrigt inklusive ej kassapåverkande poster -129 -337 Förändring av rörelsekapital 73 -1 083 Nettokassaflöde från rörelsen 1 027 458 Investeringsaktiviteter: Investeringar i immateriella och materiella anläggnings- tillgångar, verksamheter och aktier och andelar -508 -601 Försäljning av immateriella och materiella anläggnings- tillgångar, verksamheter, aktier och andelar, tillgångar som innehas för försäljning samt förtida likvidationsbetalning 4 12 Nettokassaflöde från investeringsaktiviteter -504 -589 Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering 523 -131 Finansieringsaktiviteter: Förändring av kortfristiga och långfristiga lån 999 -56 Betalning av finansiella leasingskulder -2 5 Utdelning -1 0 Investeringar i kortfristiga finansiella tillgångar -273 -122 Försäljning av kortfristiga finansiella tillgångar 175 446 Nettokassaflöde från finansieringsaktiviteter 898 273 NETTOKASSAFLÖDE 1 421 142 Förändringar i likvida medel: Likvida medel 1 januari 2 793 2 946 Kassaflödeseffekt, exkl. förvärvade verksamheter 1 421 142 Kassaflödeseffekt, förvärvade verksamheter 0 0 Valutakurseffekter 64 -85 Likvida medel 31 mars 4 278 3 003 Förändring av Ingående Valuta- Kassa- Förvärvda/ Icke kassa- Utgående räntebärande nettoskuld balans kurs- påverkande sålda verk- påverkande balans 1 jan effekt förändringar samheter förändringar 31 mars 2009 2009 Lån, lång- och kortfristiga 13 447 25 999 - 56 14 527 Ersättningar till anställda efter avslutad anställning, 6 323 149 -106 - -63 6 303 netto Övriga finansiella tillgångar -1 168 -28 -98 - -1 -1 295 Likvida medel -2 793 -64 -1 421 - - -4 278 Räntebärande nettoskuld 15 809 82 -626 - -8 15 257 * Vissa omklassificeringar har gjorts i kassaflödesanalysen. Analysen börjar nu med rörelseresultat istället för resultat före skatt. Vidare har investeringar i och försäljning av kortfristiga finansiella tillgångar, vilka utgör en del av koncernens finansieringsprogram, klassificerats som finansierings- istället för investeringsaktiviteter. Dessa omklassificeringar har inte haft någon effekt på nettokassaflödet. För jämförbarhet har 2008 räknats om i enlighet med detta.
 10. 10. Sidan 10 av 13 Bilaga 5 KONCERNENS FINANSIELLA INFORMATION - HELÅRS- OCH KVARTALSVÄRDEN (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) Helår 1/08 2/08 3/08 4/08 2008 1/09 Försäljning 15 596 16 077 15 381 16 307 63 361 14,849 Kostnad för sålda varor -11 526 -11 860 -11 420 -12 269 -47 075 -11,844 Bruttoresultat 4 070 4 217 3 961 4 038 16 286 3,005 Bruttomarginal, % 26,1 26,2 25,8 24,8 25,7 20.2 Försäljnings- och administrationsomkostnader -1 983 -2 123 -1 914 -2,523 -8 543 -2,219 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader - netto -44 38 37 -65 -34 -14 Resultat från gemensamt styrda företag och intresseföretag -3 3 1 - 1 -4 Rörelseresultat 2 040 2 135 2 085 1 450 7 710 768 Rörelsemarginal, % 13,1 13,3 13,6 8,9 12,2 5.2 Finansiella intäkter och kostnader - netto -116 -157 -226 -343 -842 -237 Resultat före skatt 1 924 1 978 1 859 1 107 6 868 531 Vinstmarginal före skatt, % 12,3 12,3 12,1 6,8 10,8 3.6 Skatter -628 -609 -602 -288 -2 127 -137 Periodens resultat 1 296 1 369 1 257 819 4 741 394 Periodens resultat hänförligt till Aktieägare i moderbolaget 1 261 1 341 1 217 797 4,616 390 Minoritetsintressen 35 28 40 22 125 4 Resultat i kronor per aktie efter skatt* 2,77 2,95 2,67 1,75 10,14 0,86 Resultat i kronor per aktie efter utspädning* 2,77 2,94 2,67 1,75 10,13 0,86 Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 12-månaders-perioden, %*** 26,2 26,6 26,6 24,0 24,0 18,7 Skuldsättningsgrad, %** *** 38,2 49,0 49,2 50,1 50,1 50,1 Soliditet, %*** 39,8 32,3 33,7 35,1 35,1 35,9 Substansvärde per aktie, kr* *** 40 33 36 41 41 43 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 538 584 696 713 2 531 494 Registrerat antal anställda 42 944 43 158 45 035 44 799 44 799 43 653 * Resultat i kronor per aktie efter skatt, före och efter utspädning, samt substansvärde per aktie är beräknade på periodens resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget. ** Kort- och långfristiga lån plus avsättningar till anställda efter avslutad anställning, netto, i procent av summan av kort- och långfristiga lån, avsättningar till anställda efter avslutad anställning, netto, och eget kapital, allt beräknat vid kvartalets/årets slut. *** 2008 har räknats om pga förändrad redovisningsprincip IAS 19 Ersättningar till anställda.
 11. 11. Sidan 11 av 13 Bilaga 6 SEGMENTSINFORMATION - HELÅRS- OCH KVARTALSVÄRDEN (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) Helår 1/08 2/08 3/08 4/08 2008 1/09 Industrial Division Försäljning 5 535 5 676 5 500 6 151 22 862 5 752 Försäljning inkl. intern försäljning 8 256 8 420 8 114 8 940 33 730 8 138 Rörelseresultat 1 026 995 1 021 1 001 4 043 623 Rörelsemarginal* 12,4% 11,8% 12,6% 11,2% 12,0% 7,7% Tillgångar och skulder, netto 14 351 14 809 15 959 18 098 18 098 18 725 Registrerat antal anställda 18 765 18 890 19 195 19 166 19 166 18 766 Service Division Försäljning 5 099 5 417 5 393 5 998 21 907 5 060 Försäljning inkl. intern försäljning 5 210 5 515 5 501 6 092 22 318 5 167 Rörelseresultat 685 773 823 1 045 3 326 601 Rörelsemarginal* 13,1% 14,0% 15,0% 17,2% 14,9% 11,6% Tillgångar och skulder, netto 5 149 5 435 5 521 5 668 5 668 5 471 Registrerat antal anställda 5 655 5 817 5 906 6 018 6 018 5 941 Automotive Division Försäljning 4 864 4 872 4 371 3 779 17 886 3 747 Försäljning inkl. intern försäljning 5 889 5 920 5 342 4 699 21 850 4 601 Rörelseresultat 381 403 306 -544 546 -441 Rörelsemarginal* 6,5% 6,8% 5,7% -11,6% 2,5% -9,6% Tillgångar och skulder, netto 8 791 9 060 9 911 10 070 10 070 10 426 Registrerat antal anställda 15 828 15 737 15 713 15 256 15 256 14 612 Tidigare publicerade siffror har för jämförbarhet räknats om för att överensstämma med den aktuella organisationen 2009. Vissa affärsområden har flyttats mellan divisionerna och mellan övriga verksamheter och divisionerna. * Rörelsemarginal är beräknad på försäljning inkl. intern försäljning. Avstämning av koncernens resultat före skatt Jan-mars 2009 Jan-mars 2008 Rörelseresultat: Industrial Division 623 1 026 Service Division 601 685 Automotive Division -441 381 Övrig verksamhet utanför divisionerna 38 25 Ofördelade koncerngemensamma aktiviteter och justeringar, netto -53 -77 Finansnetto -237 -116 Koncernens resultat före skatt 531 1 924
 12. 12. Sidan 12 av 13 Bilaga 7 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR (Mkr) Not Jan-mars 2009 Jan-mars 2008 Försäljning 401 392 Kostnad för sålda tjänster -401 -392 Bruttoresultat 0 0 Administrationskostnader -57 -26 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader - netto 0 1 Rörelseresultat -57 -25 Finansiella intäkter och kostnader - netto 1 61 682 Resultat före skatt 4 657 Skatter 25 16 Periodens resultat 29 673 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGAR (Mkr) Not Mars 2009 Mars 2008 Aktier och andelar i dotterbolag 14 779 12 605 Fordringar hos dotterföretag 13 582 7 194 Övriga anläggningstillgångar 459 373 Anläggningstillgångar 28 820 20 172 Fordringar hos dotterbolag 989 1 182 Övriga fordringar 302 293 Omsättningstillgångar 1 291 1 475 SUMMA TILLGÅNGAR 30 111 21 647 Eget kapital 2 8 365 9 350 Obeskattade reserver 1 095 1 120 Avsättningar 174 138 Långfristiga skulder 13 578 7 031 Kortfristiga skulder 6 899 4 008 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 30 111 21 647 Ställda säkerheter 0 0 Ansvarsförbindelser 4 3 Not 1. Finansiella intäkter och kostnader - netto Nettoförändringen i finansiella intäkter och kostnader 2009 är främst hänförlig till minskade utdelningar från dotterbolag. Not 2. Eget kapital (Mkr) Mars 2009 Mars 2008 Ingående balans 1 januari 8 258 8 915 Periodens resultat 29 673 Övriga förändringar 78 -238 Utgående balans eget kapital 8 365 9 350
 13. 13. Sidan 13 av 13 Bilaga 8 FÖRÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPER Ersättningar till anställda efter avslutad anställning Koncernen har ändrat redovisningsprincip för aktuariella vinster och förluster på förmånsbestämda planer för ersättning till anställda efter avslutad anställning (vilket är tillåtet enligt IAS 19, Ersättningar till anställda). Från och med 1 januari 2009 kommer aktuariella vinster och förluster att redovisas direkt mot eget kapital. Den ackumulerade effekten den 1 januari 2009 är: Tidigare rapporterat eget kapital 31 december 2008 20 598 Effekt av ändrad redovisningsprincip IAS 19, netto efter skatt om 479 -909 Justerad ingående balans 1 januari 2009 19 689 Nya och/eller ändrade redovisningsprinciper och tolkningar utgivna av IASB I enlighet med IFRS skall koncernen ge en redogörelse för och upplysa om effekten av de nya redovisningsprinciper och tolkningar som kommer att tillämpas vid nästa årsredovisning. Nedanstående poster trädde i kraft i januari 2009 och hade inte någon materiell effekt på koncernens redovisning. Vissa ytterligare upplysningar kommer att krävas i Årsredovisningen 2009. − IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas, Investeringskostnad, samt IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter, Investeringskostnad* − IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar: Intjäningsvillkor och indragningar − IFRS 7 omarbetning, Utökade upplysningskrav för finansiella instrument* − IFRS 8 Rörelsesegment, kräver att upplysningar om segment skall spegla den interna rapporteringen så som den presenteras för koncernens högsta ledning. Standarden har inte medfört någon förändring av koncernens segmentsredovisning, dvs. divisionsstrukturen. − IAS 1 Utformning av finansiella rapporter; Omarbetad utformning, påverkar endast framställningen av koncernens finansiella rapporter. Den största förändringen är kravet att presentera transaktioner som inte berör aktieägare separat från övriga förändringar i eget kapital. Detta framgår i den nya ” Koncernens rapport över totalresultat” som finns med som bilaga till denna kvartalsrapport. − IAS 23 Lånekostnader, Omfattande omarbetning för att förhindra direkt kostnadsföring − IAS 32 Finansiella instrument: Upplysningar – Till verkligt värde inlösningsbara finansiella instrument och åtaganden som uppkommer vid likvidation, samt följdändring av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter − IAS 39 omarbetning and IFRIC 9 omarbetning, Inbäddade derivat* − IASBs årliga förbättringar i maj 2008 − IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram − IFRIC 15 Avtal vid byggnation av fastigheter* − IFRIC 16 Säkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet* Påverkan på koncernen av IFRIC 18 Överföring av tillgångar från kunder* (juli 2009), har ännu inte fastställts. * har ej antagits av EU ännu

×