Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skf q3 2010_pr_sv

707 views

Published on

 • Be the first to comment

Skf q3 2010_pr_sv

 1. 1. SKF – Niomånadersrapport 2010 Tom Johnstone, vd och koncernchef: ”Vår försäljning fortsatte att utvecklas mycket positivt under kvartalet och var påtagligt högre jämfört med samma kvartal föregående år. Vi har ökat vår tillverkningsnivå under kvartalet för att möta den mycket goda efterfrågan och för att förbättra vår service till marknaden. Våra åtgärder att reducera kostnader i kombination med den positiva utvecklingen av efterfrågan har resulterat i ett mycket starkt kvartal för koncernen med rekordsiffror i form av rörelseresultat och rörelsemarginal, samt ett mycket starkt kassaflöde. Vi förväntar oss en fortsatt positiv försäljningsutveckling under fjärde kvartalet. SKF presterar nu i linje med sina huvudsakliga finansiella mål, vilka sattes 2007, och som ett resultat av koncernens starka utveckling och strategi meddelar vi nu nya finansiella mål. Jag är mycket nöjd med att vi nu har nått en överenskommelse om att förvärva Lincoln Industrial, ett ledande smörjsystemsföretag med en stark ekonomisk utveckling. Ur en teknisk och geografisk synvinkel är Lincoln Industrial ett mycket bra komplement till vår smörjsystem- verksamhet. De båda verksamheterna tillsammans kommer att påtagligt förbättra våra möjligheter att utveckla och leverera lösningar till våra kunder.” Kv3 Kv3 År till dato År till dato 2010 2009 2010 2009 Försäljning, Mkr 15 465 13 324 45 620 42 340 Rörelseresultat, Mkr 2 309 957 6 250 2 199 Rörelsemarginal, % 14,9 7,2 13,7 5,2 Rörelsemarginal exkl. omstrukturering, % 14,9 8,7 13,9 7,3 Resultat före skatt, Mkr 1 950 689 5 501 1 532 Nettoresultat, Mkr 1 425 483 3 946 1 200 Resultat per aktie, kr 3,05 1,01 8,41 2,56 Försäljningsökningen på 16,1% under kvartalet, uttryckt i kronor, kan hänföras till: volym 19,0%, pris/mix 0,3% och valutaeffekter -3,2%. För de första nio månaderna kan ökningen på 7,7%, uttryckt i kronor, hänföras till: volym 13,4%, pris/mix -0,2% och valutaeffekter -5,5%. SKF sålde sitt innehav i Oy Ovako Ab under 2006 och en räntebärande fordran med förfall inom 3-6 år utfärdades av köparen. På grund av en ägarförändring för Ovako har bolagets skulder, inklusive den räntebärande fordran, rekonstruerats. Detta resulterar i att SKF får en negativ effekt på cirka 150 Mkr i finansnettot för tredje kvartalet, som inte är kassaflödespåverkande. Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2010 Försäljningsutveckling jämfört med fjärde kvartalet föregående år Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli påtagligt högre för koncernen, divisionerna och samtliga geografiska områden. Försäljningsutveckling jämfört med tredje kvartalet 2010 och justerat för normalt säsongsmönster Efterfrågan förväntas bli något högre för koncernen, divisionerna och samtliga geografiska områden. Tillverkningsnivå Tillverkningsnivån kommer att vara påtagligt högre år över år och oförändrad jämfört med tredje kvartalet, justerat för normalt säsongsmönster.
 2. 2. Sidan 1 av 17 Utvecklingen under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år Försäljningen i lokala valutor var påtagligt högre för koncernen, för alla geografiska områden och för divisionerna. Tillverkningsnivån var något högre än under andra kvartalet och påtagligt högre än tredje kvartalet föregående år. Finansiella fakta 30 september 31 juni 30 september Nyckelsiffror 2010 2010 2009 Varulager i % av årsförsäljningen 20,2 22,2 20,6 Avkastning på sysselsatt kapital för 12-månadersperioden, % 20,7 16,8 10,2 Avkastning på eget kapital för 12-månadersperioden, % 24,3 19,3 10,5 Soliditet, % 36,0 36,0 33,5 Skuldsättningsgrad, % 47,6 47,4 52,9 Nettoskuldsättning/eget kapital, % 61,5 70,8 78,9 Registrerat antal anställda 42 475 41 644 41 756 Kassaflödet, efter investeringar och före finansiella poster, var 1 936 Mkr (1 359) för tredje kvartalet och 3 128 Mkr (4 307) för de första nio månaderna 2010. Finansnetto för tredje kvartalet 2010 var -359 Mkr (-268) och för de första nio månaderna var det -749 Mkr (-667). Finansnettot påverkades negativt med cirka 150 Mkr, vilket hänför sig till den räntebärande fordran på Ovako. Valutakurser, omräkningseffekter och effekter från transaktionsflöden, hade en begränsad effekt på SKFs rörelseresultat under tredje kvartalet och en negativ effekt på cirka 350 Mkr under de första nio månaderna, jämfört med samma period föregående år. På grund av stora förändringar i valutakurser under kvartalet är det nu beräknat att det kommer bli en negativ effekt på 50 Mkr under fjärde kvartalet, vilket förväntas ge en negativ effekt på 400 Mkr under helåret, baserat på nuvarande antaganden och valutakurser samt jämfört med samma period föregående år. Nya finansiella mål SKF presterar nu i linje med sina huvudsakliga finansiella mål, vilka sattes 2007, och som ett resultat av koncernens starka utveckling och strategi meddelas nu nya finansiella mål. Tidigare mål Nya mål Rörelsemarginal på nivån 12% 15% Årlig försäljningsökning i lokala valutor 6-8% 8% Avkastning på sysselsatt kapital 24% 27% Varulager/försäljning 18% 18% SKFs affärsstrategi för att uppnå långsiktig lönsam tillväxt och nå företagets finansiella mål inkluderar: -att hålla ett tydligt och målmedvetet kundfokus -att utveckla nya produkter, lösningar och tjänster -att förbättra priskvaliteten genom att tillämpa SKFs inriktning på plattformar och segment -att stärka produktportföljen genom ökade satsningar på forskning och utveckling samt genom förvärv -att fokusera på snabbväxande segment och regioner -att minska sysselsatt kapital och fasta kostnader -att attrahera, behålla och utveckla rätt medarbetare. De huvudsakliga initiativen framöver kommer bli att öka den lönsamma tillväxten, minska kostnader och investera för tillväxt.
 3. 3. Sidan 2 av 17 Förvärv av Lincoln Industrial (se även pressmeddelande daterad 19 oktober 2010) SKF har träffat avtal att förvärva det amerikanska smörjsystemföretaget Lincoln Holdings Enterprises, Inc. för 1 miljard amerikanska dollar, utifrån en kassa/lånefri basis, från Harbour Group, ett amerikanskt privatägt rörelsedrivande företag. Lincoln Industrial är en ledande leverantör av smörjsystem, smörjverktyg och smörjutrustning, med en jämn utveckling av starka ekonomiska resultat. Företaget har cirka 2 000 anställda och för 2010 räknar företaget med att uppnå en försäljning på närmare 400 miljoner dollar med en rörelsemarginal på cirka 24%. Lincoln Industrial utgör ett starkt komplement till SKFs befintliga smörjsystemverksamhet när det gäller geografisk täckning, teknik och tillverkning, speciellt i Nordamerika och Asien. Lincoln Industrial ger SKF dessutom förbättrad tillgång till eftermarknaden för smörjverktyg och smörjutrustning i Nordamerika. SKF förväntar sig uppnå betydande synergier genom förbättrade försäljningsmöjligheter och större effektivitet Affären kommer att innebära en organisk tillväxt och finansieras med befintlig kassa och kreditlöften vid avslut. Företaget förutsätter nödvändiga myndighetsgodkännande. Viktiga händelser • SKF har tilldelats ett kontrakt från Guohua Energy Investment, ett större kinesiskt energi- företag, för leverans av 180 SKF WindCon-system för att förbättra driftsäkerhetsunderhåll till redan befintliga vindkraftsturbiner. Guohua Investment förbereder också en ny vindpark i Beijing, till vilken SKF kommer att leverera 58 SKF WindCon-system. • SKF har lanserat 13 ny erbjudanden för att hjälpa kunder att öka driftsäkerheten och samtidigt minska kostnader, koldioxidutsläpp och miljöpåverkan. Lösningarna omfattar ett fyrradigt koniskt rullager för valsverk, X-tracker hjullagerenhet med låg friktion för bilar och lätta lastbilar, ventillyftsenheter för direktinsprutnings-system för bilar och lastbilar, tjänster för anläggningsoptimering för kranar, speciallager för undervattensapplikationer och pumpar i extrema miljöer inom olje- och gasindustrin, samt en hydraulisk smörjapparat för hydraulspett för anläggningsindustrin. • SKF har nu dokumenterat att kunder har sparat över 2 miljarder US-dollar som ett resultat av att de använt SKFs lösningar. Data har samlats in under en tioårsperiod i nära samarbete med kunder och med hjälp av SKFs patenterade program för att dokumentera lösningar • SKF bygger en fabrik för mellanstora lager i Kina. Fabriken kommer att förläggas i Dalian, nära SKFs befintliga fabrik för stora lager. Den nya investeringen uppgår till cirka 400 Mkr och förväntas vara i drift 2011 och ha 250 anställda. • SKF har beslutat utvidga sin befintliga kapacitet för tillverkning av tätningar genom att bygga en ny fabrik i Mysore i Indien, som kommer betjäna kunder inom segmenten fordon, tåg och industriella tillämpningar. Investeringen uppgår till cirka 160 Mkr och kommer att vara i full drift vid halvårsskiftet 2012 och ha cirka 600 anställda. • SKF investerar cirka 18 miljoner US-dollar i en ny härdanläggning i Falconer i USA. Denna investering är del i utvidgningen av flygmotorverksamheten i USA. Den nya anläggningen kommer att ha en ny högteknologisk vakuumugn för uppkolning och härdning av ett flertal material och utgör ett mycket viktigt moment i lagertillverkningen. • Två nya SKF Solution Factory-anläggningar invigdes under kvartalet, en i England och en i Turkiet. Det finns nu 14 stycken sådana anläggningar runtom i världen.
 4. 4. Sidan 3 av 17 • SKFs nybyggda fabrik i Tver i Ryssland samt det nya huvudkontoret i Lansdale i USA har båda planerats och uppförts enligt LEED-standard (Leadership in Energy and Environment Design). LEED är ett system som tagits fram av U.S. Green Building Council för att bedöma en byggnads miljömässighet. Fabriken i Tver har nu uppnått guldnivå i certifieringen och är den första fabrik i Ryssland som gjort detta, medan kontoret i Lansdale uppnått platinanivå – den högsta nivån inom LEED-certifieringen. • SKF blev medlem i Dow Jones hållbarhetsindex (DJSI) för elfte året i rad och blev även invald i FTSE4Good Index Series för tionde året i rad. Divisionerna Kommentarer rörande försäljning utgår från lokala valutor och jämfört med samma period 2009. Rörelsemarginalen är beräknad på försäljningen inklusive intern försäljning. Industrial Division Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 974 Mkr (335), vilket gav en rörelsemarginal på 12,9% (5,2) på försäljningen inkl. intern försäljning. Rörelseresultatet för de första nio månaderna uppgick till 2 596 Mkr (1 314), vilket gav en rörelsemarginal på 11,7% (6,0). Försäljningen inkl. intern försäljning under kvartalet var 7 545 Mkr (6 494) och för de nio månaderna 22 164 Mkr (21 801). Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 4 952 Mkr (4 380) och för de första nio månaderna 14 520 Mkr (15 026). Ökningen på 13,1% för kvartalet kan hänföras till: organisk tillväxt 17,9% och valutaeffekter -4,8%. För de första nio månaderna kan minskningen på -3,4% hänföras till: organisk tillväxt 2,8% och valutaeffekter -6,2%. Försäljningen, i lokala valutor, under tredje kvartalet var högre i Europa och påtagligt högre i Nordamerika och Asien. För de första nio månaderna var försäljningen påtagligt lägre i Europa, högre i Nordamerika och påtagligt högre i Asien. Den positiva försäljningsutvecklingen fortsatte inom vissa segment, såsom utrustning till entreprenadmaskiner, hydraulik och pneumatik, industriella växellådor, jordbruk samt massa- och pappersindustrin. Försäljningen till segmenten förnybar energi och flygindustrin förbättrades under kvartalet. Service Division Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 803 Mkr (622), vilket gav en rörelsemarginal på 14,0% (13,2). Rörelseresultatet för de första nio månaderna uppgick till 2 195 Mkr (1 856), vilket gav en rörelsemarginal på 13,2% (12,5). Försäljningen inkl. intern försäljning under kvartalet var 5 739 Mkr (4 713) och för de nio månaderna 16 645 Mkr (14 859). Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 5 637 Mkr (4 636) och för de första nio månaderna 16 365 Mkr (14 591). Ökningen på 21,6% för kvartalet kan hänföras till: organisk tillväxt 22,7% och valutaeffekter -1,1%. För de nio månaderna kan ökningen på 12,2% hänföras till: organisk tillväxt 15,8% och valutaeffekter -3,6%. Försäljningen, i lokala valutor, var påtagligt högre i Europa, Asien, Latinamerika samt Mellan-östern och Afrika under både tredje kvartalet och de första nio månaderna. I Nordamerika var försäljningen högre under de första nio månaderna och påtagligt högre under tredje kvartalet. Automotive Division
 5. 5. Sidan 4 av 17 Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 470 Mkr (28), vilket gav en rörelsemarginal på 8,5% (0,6). Rörelseresultatet för de första nio månaderna uppgick till 1 414 Mkr (-877), vilket gav en rörelsemarginal på 8,5% (-6,2). Försäljningen inkl. intern försäljning under kvartalet var 5 495 Mkr (4 784) och för de första nio månaderna 16 550 Mkr (14 223). Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 4 528 Mkr (4 068) och för de första nio månaderna 13 740 Mkr (11 941). Ökningen på 11,3% för kvartalet kan hänföras till: organisk tillväxt 15,0% och valutaeffekter -3,7%. För de nio månaderna kan ökningen på 15,1% hänföras till: organisk tillväxt 21,5% och valutaeffekter -6,4%. Försäljningen, i lokala valutor, till tillverkare av personbilar och lätta lastvagnar i Europa var relativt oförändrad under kvartalet och påtagligt högre under de första nio månaderna. I Nordamerika och Latinamerika var försäljningen påtagligt högre under både kvartalet och de första nio månaderna. I Asien var försäljningen högre under kvartalet och påtagligt högre under de nio månaderna. Försäljningen till tillverkare av tunga lastvagnar i Europa, Nordamerika och Asien var påtagligt högre under både kvartalet och de nio månaderna. Försäljningen till fordonseftermarknaden i Europa var påtagligt högre under både kvartalet och de första nio månaderna. I Nordamerika var den relativt oförändrad under kvartalet och de nio månaderna. I Latinamerika och Asien var försäljningen påtagligt högre under kvartalet och de nio månaderna. Försäljningen till den elektriska industrin i Europa, samt även till tillverkare av tvåhjulingar i Asien, var påtagligt högre under både kvartalet och de första nio månaderna. Föregående bedömning av marknadsutsikter: Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2010 Försäljningsutveckling jämfört med tredje kvartalet föregående år Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli påtagligt högre för koncernen, divisionerna och samtliga geografiska områden. Försäljningsutveckling jämfört med andra kvartalet 2010 och justerat för normalt säsongsmönster Efterfrågan förväntas bli något högre för SKF-koncernen totalt. Den förväntas bli oförändrad i Europa, något högre i Nordamerika och högre i Asien och Latinamerika. Efterfrågan förväntas bli relativt oförändrad för Automotive Division och något högre för Industrial Division och Service Division. Tillverkningsnivå Tillverkningsnivån kommer att vara påtagligt högre år över år och relativt oförändrad jämfört med andra kvartalet, justerat för normalt säsongsmönster. Händelser under föregående kvartal • SKF invigde sin nya fabrik i Tver, Ryssland, där den nya generationen av SKFs tätade och engångssmorda kompakta koniska lagerenheter kommer att tillverkas för ryska och internationella järnvägskunder. Fabriken kommer att bli en av de första i Ryssland och Europa med LEED-certifiering. Investeringen uppgår till cirka 235 Mkr och fabriken kommer att ha 100 anställda. • SKF invigde SKF Global Technical Centre China i Shanghai. Centret ingår i SKFs globala nätverk av teknikcenter och ger möjlighet att på ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt utveckla produkter och lösningar för lokala och globala kunder. • SKF har vunnit ett avtal med ZF Sachs Italia för leverans av 140 000 oljetätningar och avstrykare till motorcykelgafflar.
 6. 6. Sidan 5 av 17 • SKF tecknade ett treårskontrakt värt cirka 34 Mkr med Valeo för att leverera SKF rotorpositioneringslager till nya i-StARS, Valeos start/stopp-system. i-StARS stänger automatiskt av fordonets motor när det saktar ner till under 8 km/h, till exempel vid rödljus. Systemet innebär ytterligare minskning av koldioxidutsläpp. • SKF undertecknade ett ramavtal med State Forestry Administration i Kina att plantera ny skog i avlägset belägna delar av landet. Projektet väntas pågå i fem år. • SKF mottog utmärkelsen Golden Mousetrap för 2010 års bästa produkt inom kategorin för Elektronik/test och Mätning av tidningen Design News. Detta var för den nya SKF Machine Condition Advisor, ett handburet instrument som enkelt övervakar maskinens tillstånd och ger en tidig indikation om eventuella fel. Denna årliga utmärkelse uppmärksammar ingenjörsinnovation och kreativitet inom produktdesign. • SKF har bidragit till att S-OIL, ett stort sydkoreanskt oljeraffinaderi, ökat sin produktivitet och minskat potentiella produktionsstopp. Projektet resulterade i en återbetalningstid för S-OIL på mindre än elva månader. SKFs lösning omfattade utveckling av en strategi för anläggningen, eliminering av fel och operatörsledd tillförlitlighet. • Tre nya Solution Factory-anläggningar invigdes, en i Schweinfurt, Tyskland, en i Montigny-le- Bretonneux, Frankrike och en i Moskva, Ryssland. • SKF invigde två nya fabriker i Indien. Fabriken i Haridwar kommer att tillverka spårkullager och fabriken i Ahmedabad kommer att tillverka olika typer av medelstora och stora lager. • Ett program fastställdes i mars för att anpassa tillverkningskapaciteten i Göteborg. Den totala kostnaden för dessa aktiviteter, cirka 90 Mkr, påverkade huvudsakligen Industrial Division och har belastat första kvartalets resultaträkning. Dessa åtgärder kommer att innebära besparingar på cirka 50 Mkr per år när de är fullt införda vid tredje kvartalet. • Den nionde SKF Solution Factory-anläggningen invigdes i Houston, USA. Risker och osäkerheter i verksamheten SKF-koncernen har verksamhet i många olika industri- och fordonssegment, såväl som geografiska segment, som befinner sig på olika stadier i konjunkturcykeln. En generell ekonomisk nedgång på global nivå eller i en av världens ledande ekonomier kan minska efterfrågan på koncernens produkter, lösningar och tjänster under en period. Dessutom kan terrorism och andra oroligheter såväl som störningar på världens finansmarknader ha en negativ effekt på efterfrågan på koncernens produkter och tjänster. Det finns också politiska och regulatoriska risker förenade med en omfattande geografisk närvaro. Regulatoriska krav, skatter, tullar och andra handelshinder, pris- och valutaregleringar eller andra statliga åtgärder kan begränsa SKF-koncernens verksamhet. SKF-koncernen är utsatt för både transaktionsexponering och exponering för omräkning till svenska kronor. För de kommersiella flödena är SKF-koncernen främst exponerad för US-dollarn och US- dollarrelaterade valutor. Då merparten av vinsten görs utanför Sverige är koncernen dessutom exponerad för omräkning i alla större valutor. Moderbolaget utför tjänster av koncerngemensam karaktär. Moderbolagets finansiella ställning är beroende av dotterbolagens finansiella ställning och utveckling. En allmän nedgång i efterfrågan på koncernens produkter och tjänster kan betyda lägre vinstutdelning till moderbolaget såväl som behov av nedskrivningar av värden av dotterbolagens aktier.
 7. 7. Sidan 6 av 17 Framtidsinriktad information Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på SKF-ledningens nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer som omnämns i förvaltningsberättelsen i SKFs senaste årsredovisning (tillgänglig på www.skf.com) under avsnitten ”Viktiga faktorer som påverkar det finansiella resultatet”, ”Finansiella risker” och ”Känslighetsanalys” samt i denna kvartalsrapport under avsnittet ”Risker och osäkerheter i verksamheten”. Göteborg den 19 oktober 2010 Aktiebolaget SKF (publ.) Tom Johnstone Vd och koncernchef Telefonkonferens och möte (på engelska) den 19 oktober kl. 10.00 Ring Genesys direkt på tel: 08-5052 0110, ref. nr. 878674 Lokal: Grand Hotel, rum: New York S. Blasieholmsgatan 8 Stockholm Telefonkonferens (på engelska) den 19 oktober kl. 14.00 Ring Genesys direkt på tel: 08-5052 0110, ref. nr. 877194. Vänligen använd inte högtalartelefon, då det kan påverka ljudet negativt. Det finns också möjlighet att lyssna på telefonkonferensen via SKFs webbplats http://investors.skf.com/ Presentation På SKFs webbplats http://investors.skf.com/ (välj Presentationer). Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 19 oktober 2010.
 8. 8. Sidan 7 av 17 Bilagor: Finansiella rapporter 1. Koncernens resultaträkningar 2. Koncernens rapporter över totalresultat och koncernens förändringar av eget kapital 3. Koncernens balansräkningar 4. Koncernens kassaflödesanalyser Övrig finansiell information 5. Koncernens finansiella information - helårs- och kvartalsvärden 6. Segmentsinformation - helårs- och kvartalsvärlden 7. Moderbolagets resultaträkningar, rapporter över totalresultatet, balansräkningar och fotnot SKFs koncernredovisning baseras på International Financial Reporting Standards sådana de antagits av EU. SKF- koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporterna som i SKFs Årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning 2009. Inga nya eller omarbetade IFRS som trätt i kraft 2010 hade någon betydande påverkan på koncernen. Koncernens kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS34. Rapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2.2. Rapporten har inte granskats av företagets revisorer. SKF Bokslutskommuniké 2010 kommer att publiceras tisdagen den 1 februari 2011. SKF håller ordinarie årsstämma torsdagen den 28 april 2011 i Göteborg. Ytterligare information lämnas av: Ingalill Östman, Group Communication tel: 031-3373260, 0706-973260, e-post: ingalill.ostman@skf.com Marita Björk, Investor Relations tel: 031-3371994, 0705-181994, e-post: marita.bjork@skf.com Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, org.nr. 556007-3495, tel: 031-3371000, fax: 031-3372832, www.skf.com
 9. 9. Sidan 8 av 17 Bilaga 1 KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR (Mkr) Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept 2010 2009 2010 2009 Försäljning 15 465 13 324 45 620 42 340 Kostnad för sålda varor -11 040 -10 475 -33 077 -33 975 Bruttoresultat 4 425 2 849 12 543 8 365 Försäljnings- och administrationskostnader -2 042 -1 851 -6 202 -6 077 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, netto -76 -37 -90 -76 Resultat från gemensamt styrda företag och intresseföretag 2 -4 -1 -13 Rörelseresultat 2 309 957 6 250 2 199 Rörelsemarginal, % 14,9 7,2 13,7 5,2 Finansiella intäkter och kostnader - netto -359 -268 -749 -667 Resultat före skatt 1 950 689 5 501 1 532 Skatter -525 -206 -1 555 -332 Periodens resultat 1 425 483 3 946 1 200 Periodens resultat hänförligt till Aktieägare i moderbolaget 1 389 462 3 827 1 166 Minoritetsintressen 36 21 119 34 Resultat i kronor per aktie efter skatt* 3,05 1,01 8,41 2,56 Resultat i kronor per aktie efter utspädning* 3,05 1,01 8,41 2,56 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 369 534 1 191 1 470 Registrerat antal anställda 42 475 41 756 42 475 41 756 Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 12-månadersperioden, % 20,7 10,2 20,7 10,2 * Resultat i kronor per aktie efter skatt, före och efter utspädning, är beräknade på periodens resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget. ANTAL AKTIER Totalt antal aktier 455 351 068 455 351 068 455 351 068 455 351 068 - varav A-aktier 45 066 004 45 521 004 45 066 004 45 521 004 - varav B-aktier 410 285 064 409 830 064 410 285 064 409 830 064 ← Totalt antal aktier efter utspädning 455 351 068 455 351 068 455 351 068 455 351 068 ← Totalt genomsnittligt antal aktier efter utspädning 455 351 068 455 351 068 455 351 068 455 370 359
 10. 10. Sidan 9 av 17 Bilaga 2 KONCERNENS RAPPORTER ÖVER TOTALRESULTAT (Mkr) Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept 2010 2009 2010 2009 Periodens resultat 1 425 483 3 946 1 200 Övrigt totalresultat Periodens omräkningsdifferenser -1 577 -1 404 -1 682 -1 254 Finansiella tillgångar som kan säljas 79 -47 50 55 Kassaflödessäkringar 178 63 4 223 Aktuariella vinster och förluster -594 -756 -1 455 -813 Skatt hänförlig till övrigt totalresultat 102 150 342 97 Övrigt totalresultat, netto -1 812 -1 994 -2 741 -1 692 Periodens totalresultat -387 -1 511 1 205 -492 Periodens totalresultat hänförligt till Aktieägare i moderbolaget -320 -1 462 1 119 -457 Minoritetsintressen -67 -49 86 -35 KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL (Mkr) ← September 2010 September 2009 Ingående balans 1 januari ← ← 18 280 19 689 Periodens totalresultat ← ← 1 205 -492 Inlösen av optioner och kostnader för ← ← aktieprogram, netto 23 -6 Övrigt, inklusive transaktioner med ← ← minoritetsägare -35 -205 Totala utdelningar ← ← -1 622 -1 628 Utgående balans eget kapital ← ← 17 851 17 358
 11. 11. Sidan 10 av 17 Bilaga 3 KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR (Mkr) September 2010 December 2009 Goodwill 2 400 2 759 Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 065 1 255 Materiella anläggningstillgångar 12 777 13 933 Uppskjutna skattefordringar 1 795 1 665 Övriga materiella anläggningstillgångar 1 250 1 502 Anläggningstillgångar 19 287 21 114 Varulager 12 031 11 771 Kundfordringar 9 755 8 800 Övriga kortfristiga fordringar 2 746 3 590 Övriga kortfristiga finansiella tillgångar 5 790 5 740 Omsättningstillgångar 30 322 29 901 SUMMA TILLGÅNGAR 49 609 51 015 Eget kapital hänförligt till aktieägare i AB SKF 16 940 17 411 Eget kapital hänförligt till minoritetsintressen 911 869 Långfristiga finansiella skulder 7 416 8 987 Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 7 869 7 020 Uppskjutna skatteskulder 543 754 Övriga långfristiga skulder och avsättningar 1 662 1 599 Långfristiga skulder 17 490 18 360 Leverantörsskulder 4 551 3 989 Kortfristiga finansiella skulder 1 293 2 018 Övriga kortfristiga skulder och avsättningar 8 424 8 368 Kortfristiga skulder 14 268 14 375 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 49 609 51 015
 12. 12. Sidan 11 av 17 Bilaga 4 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYSER (Mkr) Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept 2010 2009 2010 2009 Operativa aktiviteter: ← ← ← ← Rörelseresultat 2 309 957 6 250 2 199 Avskrivningar och nedskrivningar 474 591 1 453 1 668 Nettoförlust/vinst (-) vid försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar, aktier och andelar, verksamheter och tillgångar som innehas för försäljning -8 5 25 14 Skatter -361 -281 -1 211 -841 Övrigt inklusive ej kassapåverkande poster -243 -341 -1 497 384 Förändring av rörelsekapital 163 992 -727 2 609 Nettokassaflöde från rörelsen 2 334 1 923 4 293 6 033 Investeringsaktiviteter: Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar, verksamheter och aktier och andelar -428 -565 -1 257 -1 739 Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar, verksamheter, aktier och andelar samt tillgångar som innehas för försäljning 30 1 92 13 Nettokassaflöde från investeringsaktiviteter -398 -564 -1 165 -1 726 Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering 1 936 1 359 3 128 4 307 Finansieringsaktiviteter: Förändring av kortfristiga och långfristiga lån -56 18 -1 355 30 Betalning av finansiella leasingskulder -2 -7 -10 -6 Utdelning -11 - -1 622 -1 628 Investeringar i kortfristiga finansiella tillgångar -562 -1 156 -669 -2 662 Försäljning av kortfristiga finansiella tillgångar 138 792 365 1 020 Nettokassaflöde från finansieringsaktiviteter -493 -353 -3 291 -3 246 NETTOKASSAFLÖDE 1 443 1 006 -163 1 061 Förändringar i likvida medel: Likvida medel 1 juli/1 januari 2 910 2 852 4 430 2 793 Kassaflödeseffekt, exkl. förvärvade 1 443 1 006 -163 1 061 verksamheter Valutakurseffekt -160 -97 -74 -93 Likvida medel 30 september 4 193 3 761 4 193 3 761 Förändring av Ingående Valuta- Kassa- Förvärvade/ Icke kassa- Utgående räntebärande nettoskuld balans kurs- påverkande sålda verk- påverkande balans 1 jan effekt förändringar samheter förändringar 30 sept 2010 2010 Lån, lång- och kortfristiga 10 750 -1 054 -1 355 - 2 8 343 Ersättningar till anställda efter avslutad anställning, netto 6 993 -616 -337 - 1 805 7 845 Övriga finansiella tillgångar -1 512 79 -304 - 218 -1 519 Likvida medel -4 430 74 163 - - -4 193 Räntebärande nettoskuld 11 801 -1 517 -1 833 - 2 025 10 476
 13. 13. Sidan 12 av 17 Bilaga 5 KONCERNENS FINANSIELLA INFORMATION - HELÅRS- OCH KVARTALSVÄRDEN (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) År till ← Helår dato ← 1/09 2/09 3/09 4/09 2009 1/10 2/10 3/10 2010 Försäljning 14 849 14 167 13 324 13 887 56 227 14 446 15 709 15 465 45 620 Kostnad för sålda varor -11 844 -11 656 -10 475 -11 049 -45 024 -10 701 -11 336 -11 040 -33 077 Bruttoresultat 3 005 2 511 2 849 2 838 11 203 3 745 4 373 4 425 12 543 Bruttomarginal, % 20,2 17,7 21,4 20,4 19,9 25,9 27,8 28,6 27,5 Försäljnings- och administrationsomkostnader -2 219 -2 007 -1 851 -1 838 -7 915 -2 032 -2 128 -2 042 -6 202 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, netto -14 -25 -37 2 -74 -7 -7 -76 -90 Resultat från gemensamt styrda företag och intresseföretag -4 -5 -4 2 -11 -4 1 2 -1 Rörelseresultat 768 474 957 1 004 3 203 1 702 2 239 2 309 6 250 Rörelsemarginal, % 5,2 3,4 7,2 7,2 5,7 11,8 14,3 14,9 13,7 Finansiella intäkter och kostnader, netto -237 -162 -268 -239 -906 -198 -192 -359 -749 Resultat före skatt 531 312 689 765 2 297 1 504 2 047 1 950 5 501 Vinstmarginal före skatt, % 3,6 2,2 5,2 5,5 4,1 10,4 13,0 12,6 12,1 Skatter -137 11 -206 -260 -592 -434 -596 -525 -1 555 Periodens resultat 394 323 483 505 1 705 1 070 1 451 1 425 3 946 Periodens resultat hänförligt till Aktieägare i moderbolaget 390 314 462 476 1 642 1 033 1 405 1 389 3 827 Minoritetsintressen 4 9 21 29 63 37 46 36 119 Resultat i kronor per aktie efter skatt* 0,86 0,69 1,01 1,05 3,61 2,27 3,09 3,05 8,41 Resultat i kronor per aktie efter utspädning* 0,86 0,69 1,01 1,05 3,61 2,27 3,09 3,05 8,41 Utdelning i kronor per aktie - 3,50 - - 3,50 - 3,50 - 3,50 Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 12-månaders- perioden, % 18,7 13,4 10,2 9,1 9,1 11,9 16,8 20,7 20,7 Skuldsättningsgrad, %** 50,1 51,1 52,9 49,3 49,3 48,3 47,4 47,6 47,6 Soliditet, % 35,9 34,6 33,5 35,8 35,8 36,2 36,0 36,0 36,0 Substansvärde per aktie, kr* 43 40 36 38 38 38 38 37 37 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 494 442 534 505 1 975 389 433 369 1 191 Registrerat antal anställda 43 653 42 422 41 756 41 172 41 172 41 055 41 644 42 475 42 475 * Resultat i kronor per aktie efter skatt, före och efter utspädning, samt substansvärde per aktie är beräknade på periodens resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget. ** Kort- och långfristiga lån plus avsättningar till anställda efter avslutad anställning, netto, i procent av summan av kort- och långfristiga lån, avsättningar till anställda efter avslutad anställning, netto, och eget kapital, allt beräknat vid kvartalets/årets slut.
 14. 14. Sidan 13 av 17 Bilaga 6 SEGMENTSINFORMATION - HELÅRS- OCH KVARTALSVÄRDEN** (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) År till ← Helår dato 1/09 2/09 3/09 4/09 2009 1/10 2/10 3/10 2010 Industrial Division Försäljning 5 802 4 844 4 380 4 508 19 534 4 695 4 873 4 952 14 520 Försäljning inkl. intern försäljning 8 187 7 120 6 494 6 745 28 546 7 105 7 514 7 545 22 164 Rörelseresultat 635 344 335 237 1 551 713 909 974 2 596 Rörelsemarginal* 7,8% 4,8% 5,2% 3,5% 5,4% 10,0% 12,1% 12,9% 11,7% Rörelsemarginal exkl. omstrukturering* 8,0% 5,5% 5,7% 6,6% 6,5% 11,2% 12,1% 12,9% 12,1% Tillgångar och skulder, netto 18 734 17 474 15 948 15 966 15 966 15 511 15 960 14 843 14 843 Registrerat antal anställda 19 010 18 616 18 093 17 853 17 853 17 701 17 715 17 882 17 882 Service Division Försäljning 5 011 4 944 4 636 5 008 19 599 5 093 5 635 5 637 16 365 Försäljning inkl. intern försäljning 5 118 5 028 4 713 5 098 19 957 5 181 5 725 5 739 16 645 Rörelseresultat 598 636 622 729 2 585 647 745 803 2 195 Rörelsemarginal* 11,7% 12,7% 13,2% 14,3% 13,0% 12,5% 13,0% 14,0% 13,2% Rörelsemarginal exkl. omstrukturering* 11,7% 12,9% 13,5% 14,6% 13,1% 12,5% 13,0% 14,0% 13,2% Tillgångar och skulder, netto 5 471 5 333 4 734 4 819 4 819 5 345 5 650 5 054 5 054 Registrerat antal anställda 5 940 5 823 5 761 5 725 5 725 5 731 5 710 5 773 5 773 Automotive Division Försäljning 3 747 4 126 4 068 4 110 16 051 4 362 4 850 4 528 13 740 Försäljning inkl. intern försäljning 4 555 4 884 4 784 4 880 19 103 5 230 5 825 5 495 16 550 Rörelseresultat -437 -468 28 92 -785 374 570 470 1 414 Rörelsemarginal* -9,6% -9,6% 0,6% 1,9% -4,1% 7,2% 9,8% 8,5% 8,5% Rörelsemarginal exkl. omstrukturering* -6,2% -0,6% 3,7% 5,5% 0,7% 7,2% 9,8% 8,5% 8,5% Tillgångar och skulder, netto 10 359 9 143 8 177 8 073 8 073 8 437 8 502 7 976 7 976 Registrerat antal anställda 14 318 13 744 13 778 13 480 13 480 13 569 14 002 14 399 14 399 * Rörelsemarginal är beräknad på försäljning inkl. intern försäljning. Avstämning av koncernens resultat före skatt** Jan-sept 2010 Jan-sept 2009 Rörelseresultat: Industrial Division 2 596 1 314 Service Division 2 195 1 856 Automotive Division 1 414 -877 Övrig verksamhet utanför divisionerna 271 115 Ofördelade koncerngemensamma aktiviteter och justeringar, netto -226 -209 Finansnetto -749 -667 Koncernens resultat före skatt 5 501 1 532 ** Tidigare publicerade siffror har för jämförbarhet räknats om för att överensstämma med den aktuella organisationen 2010. Vissa affärsområden har flyttats mellan divisionerna och mellan övriga verksamheter/koncerngemensamma aktiviteter och divisionerna.
 15. 15. Sidan 14 av 17 Bilaga 7 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR (Mkr) ← ← Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept 2010 2009 2010 2009 Försäljning ← 448 397 1 245 1 176 Kostnad för sålda tjänster ← -448 -397 -1 245 -1 176 Bruttoresultat ← 0 0 0 0 ← Administrationskostnader ← 14 8 -118 -83 Övriga rörelseintäkter och rörelse- ← kostnader, netto -1 12 -12 -1 Rörelseresultat ← 13 20 -130 -84 ← Finansiella intäkter och kostnader, netto ← 545 708 1 786 2 670 Resultat före skatt ← 558 728 1 656 2 586 ← Skatter ← 29 22 89 46 Periodens resultat ← 587 750 1 745 2 632 MODERBOLAGETS RAPPORTER ÖVER TOTALRESULTAT (Mkr) Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept 2010 2009 2010 2009 Periodens resultat ← 587 750 1 745 2 632 ← Övrigt totalresultat ← Finansiella tillgångar som kan ← 77 -44 50 58 säljas Övrigt totalresultat, netto ← 77 -44 50 58 ← Periodens totalresultat ← 664 706 1 795 2 690 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGAR (Mkr) N September 2010 December o 2009 t Aktier och andelar i dotterföretag 17 282 17 211 Fordringar hos dotterföretag 7 113 8 614 Övriga anläggningstillgångar 574 524 Anläggningstillgångar 24 969 26 349 Fordringar hos dotterföretag 1 733 3 472 Övriga fordringar 365 209 Omsättningstillgångar 2 098 3 681 SUMMA TILLGÅNGAR 27 067 30 030 Eget kapital 1 10 432 10 208 Obeskattade reserver ← 1 240 1 240 Avsättningar ← 156 151 Långfristiga skulder 7 100 8 614 Kortfristiga skulder 8 139 9 817 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 27 067 30 030 Ansvarsförbindelser 5 5 Not 1. Eget kapital (Mkr) ← September September 2010 2009 Ingående balans 1 januari ← 10 208 8 258 Utdelningar till aktieägare ← -1 594 -1 594 Periodens totalresultat ← 1 795 2 690
 16. 16. Sidan 15 av 17 Inlösen av optioner och kostnader för aktieprogram, netto ← 23 -6 Utgående balans eget kapital ← 10 432 9 348

×