Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ayush warli artist registration form 2013- r3

707 views

Published on

आजची परिस्थिती पाहता आपली आदिवासी चित्रकला साता समुद्रा पार नाव कमावत आहे. पण बारीक लक्ष देता ज्यानी हि परंपरा जगाला दिली त्या आदिवासी कलाकारांची आणि समाजाची अवस्था दयनीय आहे. आदिवासी समाजातील नवीन पिढी ला ह्या चित्र संस्कृतीच्या क्षमतेची कदर नाही आणि आदिवासी कलाकारांना योग्य मोबदला नाही. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता कलेचे बाजारीकरण होवून बिगर आदिवासीच फायदा घेत आहेत. जर आज आपण या साठी काही केले नाही तर भविष्यात आपण आपला सांस्कृतिक मालकी हक्क गमावून बसू.

आपल्या कलाकारांना संघटीत करून व्यावसायिक कौशल्य, सामाजिक जबादारीची जाणीव तयार व्हावी या साठी आपण आयुश तर्फे "वारली आर्ट फौउंडेशन" ची स्थापन करीत आहोत.
धेय्य आणि उद्धिष्ट :
१) आदिवासी चित्र संस्कृतीचे जतन व प्रसार (Preserve & promote)
२) आदिवासी चित्र संस्कृती वर संशोधन व लिखाण करणे (Warli Art Development, Product Development, Research & documentation )
३) आदिवासी कलाकारांना आणि आदिवासी समाजाला योग्य तो मोबदला मिळवून देणे (Intellectual Rights, Returns, Social entrepreneurs )

कोण कोण :
१) आदिवासी चित्रकार
२) आदिवासी संस्कृती अभ्यासक, लेखक , शिक्षक
३) आदिवासी महाविद्यालयीन, शालेय विद्यार्थी
४) आदिवासी बेरोजगार, तरुण, इ

सहभागी व्हा :
- अर्ज आणि शुल्क भरून सहभागी व्हा
Contact Person : Vasant Bhasara (8087546675)

  • Be the first to like this

Ayush warli artist registration form 2013- r3

  1. 1. SaulkAaidvaasaI vaarlaI ica~ak laa | k laak ar naaoMdNaI Aja_ ` 20 www.warli.in AapalaI Amaulya AaidvaasaI saMskR taI AaiNa parMpara jatana k runa AapalaI AaoLKa iTk vauna, AidvaasaI ica~ak laocaa jagaacyaa paaizvar pa`saar k rNyaa k irtaa AidvaasaI samaajaataunaca pa`yatna Jaalao paaihjaota tyaa saaizca AapaNa AaidvaasaI samaajaataIla ek atmataa AaiNa ek taa vaaZvauna pa`yatna k ruyaata. AaidvaasaI k laak arManaa tyaaMcyaa maohnataIcaa yaaogya maaobadlaa iMmaLavaa tasaoca BaivaYyaataIla spaQao_ta yaSaacyaa Kaa~aI saazI Aapalaa “AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa” 1) Aja_daracaI vaOyaiktak maaihtaI 2) vaya 3) ilaMga __ /__ /____ vaYao_ pauruYa / s~aI (naava) (vaDIlaaMcao naava) (AaD naava ) (janma taairKa) (vaya) 4) SaOXaiNak maaihtaI ({cca padvaI) 5) SaOXaiNak SaaKaa  ASaI KauNa k ravaI  padvyauttar  mahaivadyaalayaIna  AXar AaoLKa  k laa  iva&aana  AQyaapana  [ttar ....  padvaI  maaQyaimak Saalaoya  inarXar  vaaiNajya  AiBayaaMi~ak I  vyaavasaaya __________  padivak a  pa`aqaimak Saalaoya 6) saQyaacaa vyavasaaya 7) saQyaacaa vyavasaaya k rNyaacao izk aNa  iSaXaNa  Saasaik ya naaokrI  baoraojagaar  pad :  pattaa :  SaotaI  KaajagaI naaokrI  ica~a vyaavasaaya  saMsqaa :  iSaXak  laGau vyaavasaaya  ica~a raojagaar 8) ica~ak laa Xao~aataIla AnauBava 9) k aOSalya paataLI 10) AnauBava ilaha  maI pa`iSaXaNaaqaI_ Aaho  maI AaidvaasaI saMskR taIcaa AByaasak Aaho  maI pa`iSaXak mhNaUna k aya_ k ru Sak taao  AaidvaasaI saMskR taIcaa AByaasa : vaYao_  maI AnauBavaI Aaho  maI ica~ak laocaa AByaasak Aaho  maI vyaaKyaana dovau Sak taao  AaidvaasaI ica~ak laocaa AnauBava : vaYao_  maI ta&a Aaho  maI AaidvaasaI saMskR taIcaa laoKak Aaho  maI laoKa ilahu Sak taao  vyaavasaaiyak ica~ak laocaa AnauBava : vaYao_ 11) ica~ak laa vyavasaaiyak maaihtaI 12) namaunaa ica~ao 13) ica~a tayaar k rNao 14) ica~a tayaar k rNao  maI vaOyaiktak ica~ak ar Aaho  maI namaunao ica~ao zovataao  maaJyaak Do ica~ao tayaar Aahota  maI maaJyaa Garuna ica~a banavataao  maI k laak araMsaaobata k aya_ k ru Sak taao  maI namaunaa vastau zovataao  maI maagaNaInausaar ica~ao banavataao  maI pa`vaasa k runa saovaa dovau Sak taao  maaJaa k laak araMcaa sMaGa Aaho  maaJyaak Do maaJao ilaKaaNa Aaho  maI AiQak ica~ao banavaUna zovataao  maI koM d`ata ica~ao jamaa k ru Sak taao 15) vaarlaI ica~ak laa k aOSalya  ASaI KauNa k ravaI 16) BaaYaa k aOSalya  ASaI KauNa k ravaI k`M k aOSalya AnauBava k`M k aOSalya samajaNao baaolaNao vaacanao ilahNao k aya_ {ttama maQyama saurvaata ekU Na vaYoa_ 1 marazI 1 iBaMtaI varIla ica~ao 2 ihMdI 2 kVxnavhasa var ica~ao 3 [Mga`jaI 3 k paDyaavarIla ica~ao 4 gaujarataI 4 k agadavarIla ica~ao 5 5 vastauMvarIla ica~ao 6 ica~a pa`dSa_na 17) saMgaNak k aOSalya 7 ica~a k aya_SaaLa / pa`iSaXaNa 8 saMskR itak saMSaaoQana va ilaKaaNa  maola k rNao  [MTrnaoT vaaparnao  ica~a banavanao 18) salagna saMsqaa (saMsqaocao naava va pattaa ) saBaasadtva ikM vaa vyaavahar, saMpak a_ta AsalaolaI saMsqaa 19) naava naaoMdNaI 20) baVMk Kaatao hVMiDk` aFT Kaatao pa`k lpa naaoMdNaI  Aaho  naahI naaoMdNaI k`M . 21) saMpak_ maaihtaI 22) AaidvaasaI Aahata?  haoya  naahI (paaDa) (gaavaacao naava) maI Aja_dar Sapaqapauva_k ilahUna dotaaoya, yaoqao namaud ko laolaI (paaosT) (taalauk a) (ijalha) maaihtaI satya Aaho. k aih taRTI AaDZLlyaasa sava_svaI maharaYT`/dadra va nagar hvaolaI jabaabadarI maaJaI raihla. sadrcaI maaihtaI saMsqao tafo_ (rajya) /gaujarata (ipana k aoD) (maola Aa[DI) saamaaijak k ayaa_ saazI vaaparNyaasa maaJaI hrk ta nasaola. 23) saMpak_ k`M maak saih : idnaaMk:: / / (Ba`maNa QvanaI) (durQvanaI)AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija. na. maha/788/11/zaNao ) WAR13-01 Document No. Form No. www.adiyuva.in | AayauSa | AaidvaasaI yauvaa SaktaI

×