Tribal Calendar - Front Pages

783 views

Published on

Tribal Calendar - Front Pages
Note : Design is ready, due to absence of sponsors, printing is pending.

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
783
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
133
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tribal Calendar - Front Pages

 1. 1. www.adiyuva.in eXkkhj@iql आदिवासी समाज एक कटुब! ु ं lds 1934 जपयात एकात्मतेने हे रे शमबंध ु ||AaidvaasaI vaIr || r 6 13 20 27 brokj saao 7 sak rata 14 21 28l®eokj vaIr ibarsaa mauMDa 1875 - 1900 AaidvaasaI saaMskR itak saMmmaolana saagabaara (gaujarata) AaidvaasaI ek taa pairYad maM 1 8 15 22 29 Let us do iteaxyokj together! bau 2 9 16 23 30 AaidvaasaI ivak asa ku Naa eka yaaojanaonao, Kaatyaanao, saMsqaonao, naotyaanao haota naahI! Aapalyaa sagaLyaaMcaIcq/kokj jabaabadarI Aaho. calaa sagaLyaanaI saaobata yaovauna Aapalaa ivak asa k ruyaata. gau 3 10 17 24 31 AaiQak maaihtaI saazI vaacaa “ivajana AaidvaasaI 2020”cfLrjokj  sMapak_ : Sau 4 11 18 25 AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT Saasaik ya sauTTI k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalhalqdjokj zaNao, maha 401 607 janma idna: AaidvaasaI vaIr ([d e imalaad)  Ba` QvanaI: 0 9246 361 249  maola : ayush@adiyuva.in baabaa italak a maaMJaI  vaoba : www.adiyuva.in Sa 5 12 19 Saasaik ya sauTTI pa`jaasattaak idnalfUkokj janma idna : Pride of Connecting 10,000 raNaI gaayaDINalaU Tribal Professionals online! “Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXataAayauSa | AaidvaasaI yauvaa SaktaI
 2. 2. www.adiyuva.in iql@ekgh आदिवासी समाज एक कटुब! ु ं lds 1934 जपयात एकात्मतेने हे रे शमबंध ु ||AaidvaasaI vaIr || Tribal Photography! r 3 f aSaI idna:AaidvaasaI vaIr 10 17 maRtyau idna : AaidvaasaI vaIr 24 brokj vaIr vauQau Bagata vaIr {maajaI naa[k raNaI gaayaDInalaU mausalyaa DaoMgar saao 4 11 18 25l®eokj vaIr taMTyaa BaIlla Kalyaacaa dova 1842 - 1889 maM 5 12 19 Saasaik ya sauTTI 26 iBama baaMQa, vaaGaaDIeaxyokj (C. iSavaajaI maharaja jaMyataI) bau AYUSH channel 6 13 20 27 taarpaa naacacq/kokj youtube.com/adiyuva 150 Videos 54,344 yauvak nao~aUtva iSaibar, k asaa gau views! AaidvaasaI caVnaola 7 14 21 28cfLrjokj baGaa AaVnalaa[na! gaava dova  sMapak_ : Sau 1 8 15 22 AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha zaNao, maha 401 607lqdjokj Tribal Photography!  Ba` QvanaI: 0 9246 361 249  maola : ayush@adiyuva.in  vaoba : www.adiyuva.in AaidvaasaI {tsava AaiNa saNa Sa 2 9 16 23  navaodlfUkokj Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! “Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata AYUSH | adivasi yuva shakti
 3. 3. www.adiyuva.in ekgh@flexk आदिवासी समाज एक कटुब! ु ं lds 1934 जपयात एकात्मतेने हे रे शमबंध ु Tribal Photography! r 31 3 mahaiSavara~aI 10 17 24 brokj {tsava : dapacarI yaa~aa gaMiBar gaD ||AaidvaasaI vaIr || saao 4 11 18 25l®eokj gavarI caalavaNao maM 5 12 janma idna: AaidvaasaI vaIr 19 26 Aaid {tsava : iSamagaa saaKaro QarNaeaxyokj hutaatmaa naagyaa k atak rI zzzz- 1930 baapaurava paullaIsausa SaoDmaako paapaDyaa Kaayaa [jaasa hava! bau 6 13 20 27 gaaOrI naacacq/kokj Saasaik ya sauTTI (haoLI) Aaid {tsava : haolaI saSaiktak rna iSaibar, k asaa AaidvaasaI {tsava AaiNa saNa gau  iSamagaa  baaohaDa (vaohola paaDa)  AaMbaa Kaanao baaohaDa (maaoKaaDa) 7 14 21 28cfLrjokj vaaGyaa dova  sMapak_ : Sau 1 8 15 22 29 AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha zaNao, maha 401 607lqdjokj Saasaik ya sauTTI  Ba` QvanaI: 0 9246 361 249  maola : ayush@adiyuva.in (gauD f` ayaDo)  vaoba : www.adiyuva.in Sa 2 9 16 23 30lfUkokj Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! “Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata आदिवासी संस्कती दह आपली ओळख आहे एकादत्मक आदिवासी दवकास प्रकल्प, डहाणूआदिवासी संस्कती दह आपली ओळख आहे ृ दतला पढच्या दपढीला िेवूयात ु ु ृ दतला पढच्या दपढीला िेवूयात क प्रकल्प अधिकारी, डहाण.ू संपक : ०२५२८ - २२०६६ आदिवासी दवकास दवभाग, महाराष्ट्र शासन www.adiyuva.in | AYUSH | adivasi yuva shaktiwww.adiyuva.in | AYUSH | adivasi yuva shakti मेल : podahanu@yahoo.co.in http://mahatribal.gov.in
 4. 4. www.adiyuva.in flexk 1934 आदिवासी समाज एक कटुब! ु ं pbr 1935 जपयात एकात्मतेने हे रे शमबंध ु Tribal Photography! r 7 14 21 28 brokj AaSaorI AaSarI gaD saao 1 8 15 22 29l®eokj baoryaa paujana maM 2 f aSaI idna:AaidvaasaI vaIr 9 16 23 30 ku Jao_ QarNaeaxyokj k` aMtaIvaIr raGaaojaI BaaMgaro ||AaidvaasaI vaIr || bau 3 10 17 24 Zaola naacacq/kokj Saasaik ya sauTTI (mahavaIr jayaMtaI) vyaavasaaya maaga_dSa_na iSaibar, k asaa gau 4 11 Saasaik ya sauTTI 18 25 hnaumaana jayaMtaIcfLrjokj (gauDIpaaDvaa) mahalaXmaI yaa~aa (15 idvasa) QvajaaraohNa | pahlaa haoma isadao k anhu caaMd AaiNa BaOrao ihravaa dova AaidvaasaI {tsava AaiNa saNa  sMapak_ : Sau 5 12 19 26 AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.)  navaI navarI navaa caaMd AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI  baaohaDa (k D_Na) vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT  mahalaXmaI jatar (15 idvasa) k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha zaNao, maha 401 607lqdjokj Saasaik ya sauTTI (rama navamaI)  Ba` QvanaI: 0 9246 361 249  maola : ayush@adiyuva.in  vaoba : www.adiyuva.in Sa 6 13 20 27lfUkokj Tribal Photography! Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! “Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXataआदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्था एकादत्मक आदिवासी दवकास प्रकल्प, डहाणू आदिवासी दवकास दवभाग, महाराष्ट्र शासन एकादत्मक आदिवासी दवकास प्रकल्प डहाणू आधिवासी धवकास धवभाग, महाराष्ट्र शासन क प्रकल्प अधिकारी, डहाण.ू संपक : ०२५२८ - २२०६६ आदिवासी दवकास दवभाग, महाराष्ट्र शासन http://trtimah.gov.in शासदकय योजना, आदिवासी लघुपट, आदिवासी संग्रहालय, प्रदशक्षण, जातपडताळणी, इ http://mahatribal.gov.in AA vkfndU¸kk AA आश्रम podahanu@yahoo.co.in http://mahatribal.gov.in मेल : शाळा, वस्तीगृह, एकलव्य दवद्यालय, दवद्यावेतन, आदथिक उन्नतीच्या योजना, इ
 5. 5. www.adiyuva.in pbr@v oSlkd आदिवासी समाज एक कटुब! ु ं lds 1935 जपयात एकात्मतेने हे रे शमबंध ु Tribal Photography! ||AaidvaasaI vaIraMgaNaa || r 5 12 19 26 brokj isasanaa ik llaa saao 6 13 20 27 k nasarI paujanal®eokj maharaNaI dugaa_vataI maDavaI 1524- 1564 maM 7 14 21 28 QaamanaI baMQaaraeaxyokj bau 1 8 15 22 29 iTparI naacacq/kokj Saasaik ya sauTTI (mahara Y T^ idna) AidvaasaI yauvaa SaktaI mauMba[_ k aya_k` ma gau 2 9 16 23 30cfLrjokj k NasarI  sMapak_ : Sau 3 10 17 24 31 AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha zaNao, maha 401 607lqdjokj  Ba` QvanaI: 0 9246 361 249  maola : ayush@adiyuva.in  vaoba : www.adiyuva.in AaidvaasaI {tsava AaiNa saNa Sa 4 11 18 25 Saasaik ya sauTTI  AaKaataI  baaohaDa (caalatavaD) baaohaDa (k aogada)  baaohaDa (paaoyaSaota)lfUkokj (bauQd paaOiNa-maa) Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! “Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata Tkfeuhpa i;la [kiya rOgk dk; djlhy एकादत्मक आदिवासी दवकास प्रकल्प, डहाणू क प्रकल्प अधिकारी, डहाण.ू संपक : ०२५२८ - २२०६६ आदिवासी दवकास दवभाग, महाराष्ट्र शासन Save Land Save tribals! मेल : podahanu@yahoo.co.in http://mahatribal.gov.in
 6. 6. www.adiyuva.in v oSlkd@oSlkd आदिवासी समाज एक कटुब! ु ं lds 1935 जपयात एकात्मतेने हे रे शमबंध ु Tribal Photography! r 30 k` aMtaI: AaidvaasaI vaIr 2 9 maRtyau idna: AaidvaasaI vaIr 16 23 brokj 30,000 saMqaaL:BaaoganaaDIh yaoqao jamaava (isadQau k anhao) QartaI Aabaa ibarsaa mauMDa baarDacaa DaoMgar ||AaidvaasaI vaIr || saao 3 10 17 24 maRtyau idna: AaidvaasaI vaIrl®eokj maRtyau idna: AaidvaasaI vaIr baaohaDa vaIr k aoMDyaa hrI navalao maharaNaI dugaa-vataI maDavaI maM 4 11 18 k` aMtaI : AaidvaasaI vaIr 25 k vaDasa baMQaaraeaxyokj k` aMtaIk arI raGaaojaI BaaMgaro hldI GaaTcaI laZa[ saurvaata ZZZZ - 1848 bau 5 F aSaI idna:AaidvaasaI vaIr 12 19 26 taur naacacq/kokj isadQau gau 6 13 20 27 Aaid baalakcfLrjokj 28  sMapak_ : Sau Tribal Photography! 7 14 21 AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalhalqdjokj Let us preserve our culture zaNao, maha 401 607 in memories!  Ba` QvanaI: 0 9246 361 249 Visit www.adiyuva.in  maola : ayush@adiyuva.in  vaoba : www.adiyuva.in Sa 1 8 15 22 29lfUkokj Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! “Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata LkqV¸kk Ek/¸ks XkkOkkGk vkY¸kkOkj vkiY¸kk eqykaUkk एकादत्मक]आदिवासी दवकास प्रकल्प, डहाणू Xkkonso xoj x©jhu`R¸k nk[kok¸kyk fOkljq Ukdk क प्रकल्प अधिकारी, डहाण. संपक : ०२५२८ - २२०६६ ू आदिवासी दवकास वदवभाग, महाराष्ट्जर धबऱ्हाडा, चवळी खाणे:, आंबा खाणे, धपतर, डोंगर िेव, िसरhttp://mahatribal.gov.in नवे खाणे, खळ्याचा िे व, गाविे , बारस, बेरया, कानसरी पु ा, शासन मेल podahanu@yahoo.co.in जतर, कुटुंब िेव, रवाल, कोली भाजी
 7. 7. www.adiyuva.in oSlkd@tssB आदिवासी समाज एक कटुब! ु ं lds 1935 जपयात एकात्मतेने हे रे शमबंध ु Tribal Photography! r 7 14 21 28 brokj iSarpaacaa maaL saao 1 8 15 k` MataI idna: AaidvaasaI vaIr 22 29l®eokj isadQaU k anhu BaOrva yaudQa ku TuMba dova 200 k` aMtaIvaIr Saihd maM 2 9 16 23 30 iMBama baaMQa, vaaGaaDIeaxyokj bau 3 10 17 24 31 k amaD naacacq/kokj ||AaidvaasaI vaIr || k apaur gau 4 11 janma idna: AaidvaasaI vaIr 18 25cfLrjokj k` aMtaIk arI naarayaNa isaMh {[ko cavauk  sMapak_ : Sau 5 12 19 26 AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha maRtyaU idna: AaidvaasaI vaIr zaNao, maha 401 607lqdjokj k` aMtaIk arI naarayaNa isaMh {[ko vaIr Kvaajyaa naa[_k f aSaI - 1860  Ba` QvanaI: 0 9246 361 249  maola : ayush@adiyuva.in  vaoba : www.adiyuva.in AaidvaasaI {tsava AaiNa saNa Sa 6 13 20 27  k aolaocaa dova  k aolaI BaajaI  AavaNaIlfUkokj Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! “Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata एकादत्मक fif<us v«iY;« ijaijk tiY;kप्रकल्प, डहाणू UkfoUk आदिवासी दवकास rjp R;k fVdrhy uk! क प्रकल्प अधिकारी, डहाण.ू संपक : ०२५२८ - २२०६६ आदिवासी दवकास दवभाग, महाराष्ट्र शासन मेल : podahanu@yahoo.co.in http://mahatribal.gov.in
 8. 8. www.adiyuva.in tssB@vk£kM आदिवासी समाज एक कटुब! ु ं lds 1935 जपयात एकात्मतेने हे रे शमबंध ु ||AaidvaasaI vaIr || Tribal Photography! r 4 11 k` aMtaI : AaidvaasaI vaIr 18 25 brokj jaMgala rajyaacaI GaaoYaNaa ibarsaa mauMDa javharcaa rajavaaDa saao 5 12 19 26l®eokj ivar {maajaI naa[k 1791- 1832 dsar jatar, gaMjaaD maM 6 13 20 27 dovaQaa, sauyaa_ nadIeaxyokj bau 7 14 21 28 Zaolacq/kokj Tribal Photography! gau 1 8 15 22 29 ku TUMba dova Saasaik ya sauTTIcfLrjokj (svaaMta~a idna) [MdvaI jaagataIk  sMapak_ : Sau 2 AaidvaasaI idna 9 16 23 30 AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha zaNao, maha 401 607lqdjokj Saasaik ya sauTTI  Ba` QvanaI: 0 9246 361 249  maola : ayush@adiyuva.in (rmaJaana [d)  vaoba : www.adiyuva.in Sa 3 10 17 24 31lfUkokj Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! “Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata एकादत्मक आदिवासी दवकास प्रकल्प, डहाणू क प्रकल्प अधिकारी, डहाण. संपक : ०२५२८ - २२०६६ ू आदिवासी दवकास दवभाग, महाराष्ट्र TMuba, AaidvaasaI samaajataIla ek taa Aapalao Qaoyya! AaidvaasaI samaaja ek ku शासन मेल : podahanu@yahoo.co.in http://mahatribal.gov.in
 9. 9. www.adiyuva.in vk£kM@ljkou आदिवासी समाज एक कटुब! ु ं lds 1935 जपयात एकात्मतेने हे रे शमबंध ु Tribal Photography! r 1 8 15 22 29 brokj DhaNaUcaa samaud` ik naara saao 2 Saasaik ya sauTTI 9 16 23 30l®eokj maRtyau idna : AaidvaasaI vaIr vaaGa baarsa, javhar (gaNaoSa catauqaI-) ko rla vamaa- padmasaI maM 3 10 17 24 ||AaidvaasaI vaIr || inasaga_eaxyokj bau 4 11 18 25 naOvaodcq/kokj vaIr bahadur kMu var vasaavaa ZZZZ - 1859 gau 5 12 19 26 saaohaoMgacfLrjokj saupa AaidvaasaI {tsava AaiNa saNa  sMapak_ : Sau 6 13 20 27  gavar paujana AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalhalqdjokj zaNao, maha 401 607  Ba` QvanaI: 0 9246 361 249  maola : ayush@adiyuva.in  vaoba : www.adiyuva.in Sa 7 janma idna:AaidvaasaI vaIr 14 21 28lfUkokj vaIr {maajaI naa[k Tribal Photography! Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! “Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata एकादत्मक आदिवासीvki.k Òqप्रकल्प,vkg®rू º;k ekrhrys दवकास feiq= डहाण क प्रकल्प अधिकारी, डहाण.ू संपक : ०२५२८ - २२०६६ आदिवासी दवकास दवभाग, महाराष्ट्र शासन मेल : podahanu@yahoo.co.in http://mahatribal.gov.in www.adiyuva.in
 10. 10. www.adiyuva.in ljkou@Hkknok आदिवासी समाज एक कटुब! ु ं lds 1935 जपयात एकात्मतेने हे रे शमबंध ु ||AaidvaasaI ivaraMgaNaa || Tribal Photography! r 6 13 20 27 brokj {caladova, k ajaLbaarIcaI iKaMD saao 7 14 21 28l®eokj ivaraMgaNaa k alaI baa[ iBalla ipatar naOvaod maM 1 8 15 22 29 Baata vaaZvanaIeaxyokj bau 2 9 16 23 30 k naacq/kokj Saasaik ya sauTTI Saasaik ya sauTTI (ma.gaaMQaI jayaMtaI) (bak rI [d) gau 3 10 17 24 31 vaaT jaMgalaacaIcfLrjokj saptaPUMgaI, inak avalaI  sMapak_ : Sau 4 11 18 25 AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalhalqdjokj zaNao, maha 401 607  Ba` QvanaI: 0 9246 361 249  maola : ayush@adiyuva.in  vaoba : www.adiyuva.in AaidvaasaI {tsava AaiNa saNa Sa 5 12 19 26  navaa Kaanao  ipatar baarsalfUkokj Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! “Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata श्रुष्टी धवज्ञान धपढीला समाजाला उजाक आरोग्य जबाबिारी कतक व्य धनसगक निी अन्न जमातीला संस्कृतीपुवकज आईवडील जमीन कुटुंबाला िेशाला सगळ्यांना रोजगार धशक्षण जाणीव स्पिाक त्मकता www.adiyuva.in

×