Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
p`it¸            maanainaya &anamaata sadna tlaasarI va vaDaolaIcyaa kaNaaosaa isasTr yaaMcyaa saovaosaI¸Aja-darÁ¹ gaaMgaN...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Save tribal culture application to dnyanmata talasari

223 views

Published on

Save tribal culture application to dnyanmata talasari - Sampat Thankar

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Save tribal culture application to dnyanmata talasari

  1. 1. p`it¸ maanainaya &anamaata sadna tlaasarI va vaDaolaIcyaa kaNaaosaa isasTr yaaMcyaa saovaosaI¸Aja-darÁ¹ gaaMgaNagaava ivaBaaga AaidvaasaI ga`amasqamahaodya¸ Sainavaar idnaaMk 9À3À2013 raojaI AaidvaasaI kvaI laoKk ica~kar yaaMcyaa GarI ijatgaava DaoMgarIpaDa yaoqao maulaaMcaoBaivaYya va Baivatvya yaa ivaYayaI gaaMgaNagaava¸ QaamaNagaava¸ krjagaava¸ AaMbaosarI¸ GaaDNao kaomagaava yaa SaMBar T@ko AaidvaasaI vaarlaIAnausauicat jamaatIcyaa vagaa-MtIla maulaaMcyaa palakaMcaI imaTIMga JaalaI. imaTIMgamaQyao gaaMgaNagaava SaaLa hayaskula ksao Aalao. tlaasarIimaSana yaoSausaMGaIya Qama-gau$ va vaDaolaIcyaa kanaaosaa Qama-BaiganaI gaaMgaNagaavaat ksao AaNalao¸ ka AaNalaoÆ tr gaaMgaNagaava ivaBaagaatIlamaulaaMcaI SaOxaiNak saovaa AaiNa samaajaacaI Aaraogya saovaa haoNyaasaazI samaajaalaa jabaabadar ASaI AitSaya Qanya maaNasao baaolaivalaIAahot. ho saMpt zaNakr yaaMcyaa laoKacao vaacana JaalyaanaMtr samajalao. maQyaoca vasa[- Qama-p`aMtIya Qama-gau$ va Qama-BagaInaI ksao Aalao AaiNa gaaMgaNagaaMva ivaBaaga vasa[- Qama-p`aMtalaa ksaa jaaoDlaa yaabaddla laaokaMnaa kaihca maaiht naahI ha laaokaMcaa saur Aalaa. %yaabadla puYkL ivacaar maMqana hao}na KalaIla p`maaNao saaraMSa Aalaatao gaaMgaNagaavacyaa pirisqatIcaa %yaat laaokaMnaI mah%vaacao inaNa-ya Gaotlao to Asao. 1. SaaLocyaa vaoLat iK`stI Qama- vaaZNyaasaazI AaidvaasaI maulaaMcaa sahBaaga GaoNyaacaa baMd kravao. 2. SaaLa caalau AsataMnaa iK`stI maulaaMnaa caca- maQyao nao} nayao. 3. iK`stI maulao va iSaxak caca- maQyao imassaa p`aqa-naa krtat AaiNa [. 7vaIcaI maulao [.1laI to 6vaI cao vaga- saaMBaaLtat to baMd Jaalao paihjao. 4. SaOxaiNak ]zava ikMvaa [tr palakacyaa saMdBaa-t pOsao vyavahar Asaavaa. 5. &anamaata sadna tlaasarIcao yaoSaU saMGaIya Qama-gau$naIca gaaMgaNagaavaat rhavao va puNa- gaaMgaNagaava ivaBaagaacaI saovaa kravaI. karNa to AaidvaasaI saMskRtISaI jaaoDUna Aahot. 6. vaDaolaIcyaa knaaosaa Qama-BagaInaIca gaaMgaNagaava ivaBaagaacaI Aaraogya saovaa punha sau$ kravaI. gaaMgaNagaavaat rahuna %yaacaI tyaarI kravaI. karNa yaa ivaBaagaacyaa %yaa madr maayaaI Aahot. 7. vasa[- Qama-p`aMtIya Qama-gau$MnaI AaidvaasaI saMskRtIivaYayaI iK`stI laaokaMmaQyao Anaadr AaiNa itrskar inamaa-Na kolaa Aaho. mhNaUna %yaanao gaaMgaNagaava ivaBaagaat rahU nayao. 8. maaNausakI AaiNa AapulakI *yaa gaaoYTI Qama-p`aMtIya Qama-gau$Mnaa va Qama-BagaInaIMnaa maaiht naahI. %yaanao ³yaoSaU saMGaIya vyaitrI@t´ gaaMgaNagaava ivaBaaga saaoDUna jaavao. yaa ivaBaagaat ksao Aalao to laaokaMnaa maahIt naahI. 9. AaidvaasaI Aismata va saMskRtI naYT hao}na AaidvaasaI maaNausa pSaU banaNaar Aaho %yaalaa karNa Qama-p`aMtIya iK`stI Qama-gau$ Aaho. 10. AaidvaasaI ivaBaagaat kaoNatohI vasa[-kr Qama-gau$ va Qama-BagaInaI nasaavaot karNa %yaaMnaa saoskar AaiNa saMskRtI za}k naahI. 

×