maI EaI. saMpt dovajaI zaNakr AaidvaasaI kvaI laoKk ica~kar rahNaar icatgaava DaogarIpaDa ³gaaMgaNagaava´ yaoqaokayama rih...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Save tribal culture application to police station

327 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Save tribal culture application to police station

  1. 1. maI EaI. saMpt dovajaI zaNakr AaidvaasaI kvaI laoKk ica~kar rahNaar icatgaava DaogarIpaDa ³gaaMgaNagaava´ yaoqaokayama rihvaasaI Aaho. vasa[-Qama-ga`amaatIla Qama-gau$ Da^. fadr jaaoela iDkunaa¸ fadr laoslaI va fadr ivajaya laaobaaoAaiNa iK`stI p`itnaIQaI EaI. ramaa Saolakr EaI. sauQaIr rayaat¸ EaI. saMjaya daMDokr EaI. laKu dovalyaa kaMTolaa¸EaI. baaLu daMDokr ho Aamacyaa ivaBaagaat iSaxaNaacyaa naavaaKalaI iK`stI maulaaMcaa sahBaaga Gao]na Qama-p`saar krtAsauna gaavaat ekmaokaMt BaaMDNao laavaNao¸ jaatIya toD inamaa-Na krNao ivaVaqyaa-Mnaa SaaLot iSaxaNaaeovajaI prmaiptacaca-maQyao baaolaavauna iK`stI Qama- vaaZivaNyaasaazI maulaaMcaa sahBaaga Gaot Aahot. yaa kamaasaazI saara gaava va SaaLa kbjaat Gao}na fadr va iK`stI p`itnaIQaIMnaI SaaLocyaa mau#yaQyaapkaMcaava iSaxakaMcaa Aavaaja baMd kolaa Aaho. %yaaMnaa kaoNatahI inaNa-ya Gaota yaot naahI. gaolyaa p`jaasatak idnaalaa26À01À2013 maQyao gaaMgaNagaava ]psarpMca EaI. sauroSa SaodD yaaMnaI jaahIr kolao Aaho. "kahI Jaalao tr AamhIQaavauna yao}" yaava$na samajalao kI fadr jaaoelanao sava- ga`amapMcaayat hataSaI QarlaI Aaho. karNa ramaa Saolakr haiK`stI p`itnaIQaI Aaho va yaacaI baayakao gaaMgaNagaavacaI sarpMca Aaho. tI iK`stI Aaho fadr saaMgaola tI puva- idSaalaaok sava- %yaaMcyaa kbjaat Aahot. ramaa Saolakr Aaplyaa baayakaolaa mhNajao sarpMcalaa jasao baaolaola tSaa %yaasarpMca vaagat Aahot. dbaavaacao tM~ vaap$na gaaMgaNagaavaat AaidvaasaI laaokaMnaa iK`stI Qamaa-t AaNaNyaacao kaya-vaogaanao caalau Jaalao Aaho. prMtu laaok AitSaya ibaGaDUna da$Do BaaMDKaor haot Aahot %yaamauLo maulaaMcaI pirisqatIAitSaya vaa[-T JaalaI Aaho. gaaMgaNagaavaat tolalaavao ³p`aoTosTMT´ laaokaMnaa tola laavatat tohI iK`stIca Aahot. %yaa laaokaMnaI tolalaavalao kI vasa[-Qama-p`aMtIya Qama-gau$ baaiPtYmaa do}na iK`stI Qamaa-t Gaot Aahot. pNa AaidvaasaI laaokaMnaa p`%yaxaatmaaNausakIcaa Qama- kaoNaI iSakvat naahI ]laT saara gaava kbjaat Gaot va$na mhNat Amauk tmauk baro krtao. p`aqa-naa kra dova svagaa-t Gaot Aaho. kayamacao sauK svagaa-t Aaho. ASaa saMdoSa do]na laaokaMnaa kItItrI BaaMDNao laavaunaAaidvaasaI saMskRtIcaa naaSa krIt Aahot. SaaLotIla maulaaMcaa kbjaat Gaot Aahot. %yaamauLo maulaaMcao AByaasaatdula-xa hao}na Ataonaat nauksaana haot Aaho. ho TaLNyaasaazI maI Aavaaja ]zivalaa Asata varIla laaokaMkDUna malaa~asa va jaIvao maarNyaacyaa Qama@yaa imaLt Aahot. trI maaJyaa jaIvaalaa Qaaoka Jaalyaasa %yaalaa jabaabadar saMbaMQaItKalaIla [sama rahtIla. 1´ Da^. fadr jyaaoela iDkunaa ¹ fadr 2´ fadr laoslaI ¹ fadr 3´ fadr ivajaya laaobaao ¹ fadr 4´ EaI ramaa Saolakr ¹ iK`stI p`itnaIQaI 5´ EaI. sauQaIr rayaat ¹ iK`stI p`itnaIQaI 6´ EaI. saMjaya daMDokr ¹ iK`stI p`itnaIQaI 7´ EaI. laKu dovalyaa kaMTolaa ¹ iK`stI p`itnaIQaI 8´ EaI. baaLu davajaI daMDokr ¹ iK`stI p`itnaIQaI 9´ EaI. p`kaSa baar@yaa daMDokr ¹³sar´ maI EaI. saMpt zaNakr mau. jaItgaava DaoMgarIpaDa ta.DhaNau ija.zaNao 

×