Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

Share

Download Now Download

Download to read offline

Darnaus judumo mieste planavimas

Download Now Download

Download to read offline

Darnaus judumo mieste planavimo pristatymas Vilniaus bendruomenei

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Darnaus judumo mieste planavimas

 1. 1. DARNAUS JUDUMO MIESTE PLANAVIMAS Parengė: dr. Kristina Gaučė
 2. 2. Turinys • Planavimas iki darnaus judumo planų • Darnaus judumo planavimo esmė ir paskirtis • Vilniaus darnaus judumo planas
 3. 3. Judumas nėra transportas, eismas...Kas yra judumas? Judumas (literatūroje-judrumas, mobilumas), dažnai suprantamas kaip susisiekimo rodiklis, yra viena iš miesto funkcionavimų pasekmių, todėl turėtų būti vertinamas kaip pagrindinė urbanistikos paradigma (prof. P. Juškevičius), kur yra: a) Judumo statistinės konstantos: DAŽNIS -> 3 kel./1 gyv. per parą TRUKMĖ -> 15 min. pėsčiomis -> 45 min. transporto priemonėmis -> 60 min. bendra trukmė per parą IŠLAIDOS -> 3% vidutiniškai šeimos be La 1 nario pajamos ->15% vidutiniškai šeimos su La 1 nario pajamos b) Judumo kintami dydžiai: KELIONIŲ ILGIS km/gyv. parą KELIONIŲ SKLAIDA IMijI KELIONIŲ STRUKTŪRA /P/VT/La/… Judumas nėra Transportas ar Susisiekimas Judumas yra savybė ir galimybė judėti bei susisiekti transporto priemonėmis
 4. 4. Tuo tarpu Lietuvos miestuose yra parengta daug transporto planų: • Urbanistinės plėtros ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas • Erdvių formavimo specialusis planas • Gatvių kategorijų ir raudonųjų linijų nustatymo planas; • Aplinkelio specialusis planas; • Vietinės reikšmės kelių specialusis planas; • Visuomeninio transporto rūšių diegimo specialusis planas; • Dviračių takų specialusis planas; • Dviračių – pėsčiųjų takų išvystymo specialusis planas; • Turistinių trasų (automobilizmo, vandens transporto, dviračių transporto) specialieji planai; • Miesto centrinės dalies transporto ir automobilių stovėjimo teritorijų specialusis planas; • Automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymo daugiabučių kiemuose specialusis planas; • Degalinių išdėstymo specialusis planas; • Ženklinimo, atokvėpio aikštelių ir kitokie specialieji planai, bei • Galimybių studijos, miesto dalies judumo valdymo planai ir kt. O KUR DAR PRIEŠ TAI ARBA PO TO PARENGTI BENDRIEJI, DETALIEJI, STRATEGINIAI PLANAI, STUDIJOS, PRIEŠPROJEKTINIAI, TECHNINIAI PROJEKTAI SU SAVO SPRENDIMAIS... BET REZULTATAI.....
 5. 5. Rezultatai
 6. 6. Rezultatai
 7. 7. Rezultatai
 8. 8. Rezultatai...Priežastis?
 9. 9. Sprendimo būdas? • Jau 1977 Olandijos miestelyje Groningen’e buvo parengtas pirmas tokio tipo “transporto ir eismo zonavimo planas”, kurio tikslas buvo investuoti ir plėtoti dviračių infrastruktūrą bei nukreipti transporto srautus nuo gyvenamųjų miesto teritorijų; • Pavyzdžiui Vokietijoje judumo miestuose planai (pvz. Masterplan Mobilität Dortmund) arba Verkehrsentwicklungsplan (strateginiai transporto plėtros planai), nagrinėjantys visas transporto rūšis aglomeracijoje yra rengiami 5-15 metų laikotarpiui. • Daugumoje naujų ES šalių iki šiol tik teoriškai yra deklaruojamas darniosios transporto sistemos planavimas, realiai pasireiškiantis eismo organizavimo galimybių studijų, specialiųjų infrastruktūros (pvz. naujo aplinkkelio) ar projekto dalies bendrajame plane lygmenyje. • Žinodami tai, ES transporto ministrai, 2010 liepos 24d. prėmė nutarimą „[...]remti darnaus judumo mieste planų (angl. SUMP - sustainable urban mobility plans) rengimą miestuose ir metropolitenuose [...]“, o 2011.3.28 Europos komisijos komunikatu KOM(2011) 144 patvirtintoje Baltojoje knygoje yra nurodoma, kad DJMP turėtų būti rengiami „[...] tam tikro dydžio miestams[...]“. VIDEO!!
 10. 10. Apibendrinant: darnaus judumo mieste planas (DJMP) tai... • ... strateginio – teritorinio planavimo dokumentas, • ... rengiamas esamos planavimo praktikos pagrindu, vadovaujantis integracijos, dalyvavimo ir vertinimo principais. • ... jo paskirtis – patenkinti šiandienos ir rytojaus žmonių mobilumo reikmes, užtikrinant geresnę gyvenimo kokybę miestuose ir jų prieigose. • ... politika ir priemonės, nustatytos darnaus judumo mieste plane, turėtų kompleksiškai apimti visas transporto rūšis ir formas visoje miesto aglomeracijoje: privatų ir viešą, keleivinį ir krovininį, motorizuotą ir bevariklį transportą, jo naudojimą ir laikymą. • O viena svarbiausia DJMP paradigmų - rengiant jį turėtumėm neapsiriboti transportu ir judumu, turim tinkamai atsižvelgti ir į socialinius, ekonominius, aplinkosauginius bei politinius – institucinius kriterijus.
 11. 11. © 2013 TAEM Group. Visos teisės saugomos. TRADICINIS TRANSPORTO PLANAVIMAS DARNAUS JUDUMO MIESTE PLANAVIMAS Dėmesys eismui Pagrindinis tikslas: eismo srauto talpa ir greitis Dėmesys žmogui Pgr.tikslas: pasiekiamumas ir gyvenimo kokybė Dėmesys konkrečiai disciplinai Integruotas su teritorijų planavimu, ekonomine plėtra, socialiniais poreikiais, aplinkos kokybe ir sveikata Trumpalaikė ar vidutinės trukmės perspektyva Administracinės ribos Ilgalaikė perspektyva Funkcinės ribos, įvertinančios realias kelionių “namai-darbas” ribas Politinius sprendimus įgyvendina ekspertai Dominuoja transporto inžinieriai Aktyviai dalyvauja visos suinteresuotos šalys Tarpdisciplininis planavimas Dėmesys naujai infrastruktūrai Ribotas poveikio įvertinimas Tam kad pasiekti ekonomiškai efektyvius sprendimus – derinami infrastruktūros, rinkos ir paslaugų teikimo, informacijos bei propagavimo sprendiniai Intensyvi poveikių analizė, prielaidos tobulėjimo ir edukacijos procesams
 12. 12. Nuo ko pradedama rengti šiuos planus? Nuo žinojimo, kad darnaus judumo mieste planą turim rengti ne susisiekimui, aplinkeliui, autobusui ar net dviračiui, bet ŽMOGUI, kuris Jūsų suplanuotame mieste: - gyvens; - dirbs; - mokinsis; - augins vaikus; - ilsėsis; - investuos; - atvažiuos svečiuotis ir t.t.... ar
 13. 13. Sustambintai – pagrindiniai DJMP etapai • Nustatomi aiškūs (miesto) vizija ir tikslai iki 2030 m; • Įvertinama esamos būklės analizė; • Parenkamos (veiksmų iki 2020 m. plane) ir (!!!) įdiegiamos priemonės • Vykdomas sprendinių įgyvendinimo monitoringas
 14. 14. Miesto vizija. Kokio mes miesto norim? Neužtenka žinoti kokio nenorim!
 15. 15. Miesto vizija. Kokio mes miesto norim? Planą turi inspiruoti ne problemų paieška, o miesto vizija ir prielaidos jos įgyvendinimui, pvz: Kaunas - saugus ir aplinkai draugiškas miestas arba Marijampolė – europietiškas miestas, kur susisiekimui nereikalingas kuras arba Raseiniai – miestas, kurio centre nei vieno automobilio Neužtenka žinoti kokio nenorim!
 16. 16. Miesto tikslai turi atspindėti siekiamą naudą, pvz: • Edinburge įgyvendinus DJMP sprendinius atvejų, kai žmonės žuvo ar buvo sunkiai sužaloti sumažėjo: 40 %, • Strasbūre, augant bendram automobilizacijos lygiui, kelionių atliekamų automobiliu skaičius mažėjo nuo 53 % iki 46 %, • Notingame – iki 75 mln (nuo 67) išaugo pervežimai visuomeniniu transportu ir kt. Tikslų negali būti keliasdešimt, jų svoris miesto vizijos kontekste ir matavimo dimensija turi būti lygiaverčiai. Visi tikslai turi būti: – S (sustainable) – darnūs; – M (measurable) – pamatuojami; – A (achievable) – įgyvendinami; – R (realistic) – realūs; – T (timely) – apibrėžti laike.
 17. 17. Darnaus judumo plane bus nagrinėjamos 9 temos: • viešojo transporto skatinimas; • bevariklio transporto integracija; • modalinis kelionių pasiskirstymas; • eismo sauga ir saugumas; • eismo organizavimo tobulinimas ir judumo valdymas; • miesto logistika; • transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis; • alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto skatinimas; • intelektinių transporto sistemų (toliau – ITS) diegimo mieste poreikio vertinimas.
 18. 18. Darnaus judumo mieste planais sprendžiami šie klausimai – problemos (jais neapsiribojant): • Darbų ir paslaugų pasiekiamumas visiems ir alternatyviomis transporto priemonėmis; • Sauga ir saugumas; • Tarša, dujų, sukeliančių šiltnamio efektą, išmetimas ir energijos suvartojimas; • Žmonių ir prekių pervežimo efektyvumas ir rentabilumas; • Miesto aplinkos patrauklumas ir kokybė; • Efektyvus ekonominių išteklių susisiekimo infrastruktūrai panaudojimas, • Augantis sveikatos sutrikimų (ypač jauno amžiaus gyventojų tarpe) laipsnis (mažo fizinio aktyvumo rezultatas), • Žmonių su specialiais poreikiais integracija • Gyventojų ir miesto svečių nepasitenkinimas esama situacija, • Nuolatinis diskomfortas dėl baimės vėluoti...
 19. 19. TURI BŪTI RENGIAMA PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA
 20. 20. VILNIAUS DARNAUS JUDUMO PLANAS
 21. 21. Mes esam čia! Pagal Gaires Ir čia!
 22. 22. Trumpa informacija apie projektą: • Bazinė informacija: • Planuojama projekto pradžia – 2017 sausio 2 d. • Planuojama projekto trukmė – 18 mėnesių. • Plano rengėjas – SĮ „Vilniaus planas“, plano rengimas ir įgyvendinimas bus finansuojamas iš ESSF lėšų. • Detalus plano įgivendinimo veiksmų planas bus 2018-2020 metams, plano strategija galios iki 2030 metų. • Atlikti šie parengiamieji darbai: • Suformuotas DJP komitetas (projekto kokybinei priežiūrai vykdyti); • Baigiama formuoti projekto komanda; • Parengta detali plano rengimo programa; • Parengta siūloma plano komunikacinė strategija.
 23. 23. Siūloma plano komunikacinė strategija : – Lūkesčių išsiaiškinimas - apklausa; – Nuolatinis informavimas – VT‘e, renginių (tokių kaip „diena be automobilio) metu, padalomoji info bei nuolat atnaujinama vaizdinė medžiaga keleivių aptarnavimo centruose ir pan; – Info sklaida per TV, radio, socialinius kanalus (facebook, twitter, instagram). – www.judumas.vilnius.lt – bus sukurtas ir naudojamas ne tik kaip informacijos teikimo platforma, bet ir kaip ir interaktyvus įrankis komunikacijai; – Teminiai renginiai konkretesniems siūlymams aptarti – su tikslu aptarti, o ne informuoti visuomenę. – Viešinimas pagal Gairių reikalavimus – skelbimai spaudoje, tinklapyje ir pakabintas plakatas. – Renginiai ar pranešimai apie stebėsenos pasiekimus.
 24. 24. Ačiū už dėmesį! Daugiau informacijos: dr. Kristina Gaučė, kristina.gauce@vplanas.lt, +370 689 44896

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • TomasGaucas

  Dec. 22, 2016

Darnaus judumo mieste planavimo pristatymas Vilniaus bendruomenei

Views

Total views

1,802

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

965

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×