Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O texto

7,223 views

Published on

Presentación apañada das presentacións de Paco Díaz (CFR Pontevedra) , dunha usuario descoñecido do slideshare (guest4c97bcd) e do Wikibooks de Miguel Bugallo.

Published in: Education
 • Be the first to comment

O texto

 1. 1. O TEXTO
 2. 2. O texto é unha unidade lingüística formada por enunciados internamente estruturados (é dicir, con sentido completo e unitario) que posúe intención comunicativa. Os textos poden ser escritos, orais ou visuais. DEFINICIÓNDEFINICIÓN
 3. 3. Ámbitos de usoÁmbitos de uso
 4. 4. Os xéneros textuaisOs xéneros textuais Corresponden ás situacións concretas de comunicación Cada cultura ten os seus e orgnízaos dun xeito determinado Cando falamos dun texto referímonos a… Xéneros textuais Reportaxe, cómic, presentación, lei, debate, esquela, novela, saúdo, informe, carta, anuncio, sermón, nota, recibo, receita, noticia, conto, e-mail, post, solicitude, canción, poema, guión, aviso, lista, instrucións, crítica, cartaz, podcast, artículo, tese, resumo, mapa, gráfica, sinopse…
 5. 5. Os tipos de texto IOs tipos de texto I Tipo textual Tema Lingua Descrición Feitos no espazo Adverbios de lugar Verbos imperfectivos Narración Feitos ou conceptos no tempo Adverbios de tempo Verbos perfectivos Exposición Análise ou síntese de ideas e conceptos Ser + pred. Nominal Ter + comp. Nominal Argumentación Ideas e manifestacións do falante Ser + negación + adxectivo Instrución Comportamento futuro do emisor e o receptor imperativo Werlich
 6. 6. Os tipos de texto II (PISA)Os tipos de texto II (PISA) Continuos Discontinuos Narrativo Diagramas e gráficas Expositivo Táboas Descritivo Esquemas Argumentativo e persuasivo Mapas Instrucional Formularios Anuncios Hipertexto
 7. 7. TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS POLO DISCURSO POLA INTENCIONALIDADE DESCRITIVOS NARRATIVOS EXPOSITIVOS FUNCIONAIS LITERARIOS XORNALÍS- TICOS + De Retrato + De procesos + De fenómenos + De lugares + Novela + Conto + Fábula + Lenda + Anécdota + Biografía + Crónica + Noticia + Relato histórico Argumentativo + Ensaio +Monografía Informativos + Reseña Instrutivos + Manuais De opinión + Editorial Persuasivos + Aviso publicitario + Solicitude + Carta +Formulario + Postal +Felicitación Lírico + Poesía Épico + Fábula + Lenda + Tradición Dramático + Teatro Narrativo + Novela + Conto + Relato + Fábula + Lenda +Artigo +Noticia + Reportaxe + Historieta + Infografía
 8. 8. Os xéneros textuais: clasificaciónOs xéneros textuais: clasificación Relacións sociais Medios de comunicación literario académico Narrativo Expositivo Descritivo Argumentativo Instrucional
 9. 9. O texto argumentativoO texto argumentativo coloquiais formais orais escritos DISCUSIÓN DEBATE ARTIGO DE OPINIÓN RECLAMACIÓN ESTRUTURA I.INTRODUCIÓN 1. TESE 2. POSTURA I.ARGUMENTACIÓN 1. ARGUMENTO 1 2. ARGUMENTO 2 3. ARGUMENTO 3 4. … I.CONCLUSIÓN De autoridade De competencia De analoxía De lei De feito
 10. 10. O texto expositivoO texto expositivo ESTRUTURA I.TEMA II.EXPOSICIÓN 1. Adecuación ao contexto 2. Adecuación ao destinatario I.APARTADOS 1. Esquemas 2. Imaxes I.RESUMO FINAL descritivos argumentativos orais escritos EXPLICACIÓN APUNTAMENTOS RECEITA DE COCIÑA CONFERENCIA CLASE MANIFESTO
 11. 11. O texto descritivoO texto descritivo TIPOS 1.PROSOPOGRAFÍA (físico) 2.ETOPEA (psicolóxico) 3.RETRATO 4.ICONOGRAFÍA 5.DESCRICIÓN TOPOGRÁFICA 6.DESCRICIÓN CRONOGRÁFICA 7.DEFINICIÓN Realistas ou obxectivos Non realistas ou subxectivos orais escritos Dicionarios. Enciclopedias Crónicas. Reportaxes Anuncios. Guías Contratos. Testamentos. Sentenzas Parte descritiva dun conto, novela ou poema. Acotación dunha obra dramática. Conversas. Diarios. Cartas.
 12. 12. O texto narrativoO texto narrativo ESTRUTURA I.PRESENTACIÓN II.NÓ III.DESENLACE oraisescritos externainterna PARÁGRAFOS CAPÍTULOS SECUENCIAS ESCENAS APARTADOS … Narración oral tradicional. Contos e lendas populares. Novelas. Contos. Relatos. Historia ou trama personaxes tempo espazo Narrador /ora
 13. 13. –Adecuación –Coherencia –Cohesión PROPIEDADES DOS TEXTOSPROPIEDADES DOS TEXTOS
 14. 14. Situación na que se produce a comunicación.Situación na que se produce a comunicación. (Pragmática)(Pragmática)
 15. 15. Un texto é adecuado cando é… Aceptable Aceptable en canto ao nivel de en canto ao nivel de formalidade lingüística e precisión formalidade lingüística e precisión terminolóxica exixidas polo tema da terminolóxica exixidas polo tema da comunicación comunicación.. Oportuno Oportuno con respecto con respecto áá situaci situacióón na que se produce n na que se produce Apropiado Apropiado con relaci con relacióón aos seus n aos seus destinatari@s destinatari@s ……cando ten un rexistro axeitado.cando ten un rexistro axeitado.
 16. 16. Contidos informativos que se pretenden transmitirContidos informativos que se pretenden transmitir (Semántica)(Semántica)
 17. 17. Un texto é coherente se posúe… Información ben organizada. Información ben organizada. AA estrutura textual é outro factor que contribúe á coherencia estrutura textual é outro factor que contribúe á coherencia do texto.do texto. Unidade temática Unidade temática.. O tema O tema é o núcleo informativo, o contido do é o núcleo informativo, o contido do texto sintetizado ao máximo. texto sintetizado ao máximo. Información ben seleccionada. Información ben seleccionada. AA información é aquilo que se di sobre o tema en información é aquilo que se di sobre o tema en cuestión. O axeitado é unha equilibrada selección da cuestión. O axeitado é unha equilibrada selección da información, que non debe ser escasas nin excesiva. información, que non debe ser escasas nin excesiva. ……a correcta cantidade, claridade e orde nas ideas.a correcta cantidade, claridade e orde nas ideas.
 18. 18. Sintaxe supraoracionalSintaxe supraoracional
 19. 19. Un texto ben cohesionado posúe… Comezo do discurso Ben, home, isto... Continuación Con todo, pois ben, agora ben... Remate do discurso Por último, máis nada... Afirmación Si, por suposto, evidentemente, sen dúbida, desde logo, vale... Atenuación En calquera caso, de todos os xeitos, ata certo punto... Dúbida Quizais, tal vez, poida que... Intensificación Aínda máis, é máis, mesmo, nin sequera, para colmo... Énfase Claro que, pois, así que... Negación Non, tampouco, nin falar, en ningún caso... (Auto)corrección Mellor dito, ou sexa, quérese dicir... Adición E, ademais, aínda máis, mesmo, por outro lado... Advertencia ¡atención!, escoita... Causalidade Por iso, polo que, polo tanto, xa que, así pois... Consecuencia Así pois, en consecuencia, en definitiva, polo tanto... Concesividade Aínda que, malia, con todo... Enumeración En primeiro lugar, en segundo lugar, por último... Exemplificación Isto é, por exemplo... Explicación Ou sexa, é dicir, isto é, mellor dito... Digresión Por certo, a propósito... Oposición En cambio, aínda que... Restrición Mais, agás, polo menos... Recapitulación En resumo, en definitiva, en fin, en dúas palabras... Temporalidade Despois, antes, entón... Topicalización En canto a, no que concirne a, polo que se refire a... …… unhaunha relaciónrelación correctacorrecta entre osentre os seusseus elementos.elementos.
 20. 20. Adecuación Coherencia Presentación adecuada CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TER UN TEXTO BEN ESCRITO CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TER UN TEXTO BEN ESCRITO Un texto ten varias propiedades, todas importantes: adecuación (rexistro axeitado), coherencia (cantidade, claridade e orde das ideas), corrección (axuste ás regras gramaticais e presentación, ademais da cohesión. Mais, se falta esta, o escrito non pasa de ser unha lista inconexa de elementos e a interpretación faise moi difícil. Cohesión
 21. 21. San Leonardo quería fundar un mosteiro.San Leonardo foille pedir un anaco de terra ao rei. O rei ofreceu a San Leonardo todo un reino. San Leonardo rexeitou o reino. San Leonardo dixo que só quería a terra que puidese percorrer o asno de San Leonardo nunha noite. Tense a San Leonardo como patrón dos burros e dos asnos. Todo o mundo invoca a San Leonardo para que San Leonardo vele pola saúde dos burros e dos asnos. un exemplo…un exemplo… Contan que San Leonardo quería fundar un mosteiro e, para iso, foille pedir un anaco de terra ao rei. O monarca ofreceulle todo un reino, pero o santo rexeitouno e dixo que só quería a terra que puidese percorrer o seu asno nunha noite. Por esa razón, tense a San Leonardo como patrón dos burros e dos asnos e todo o mundo o invoca para que vele pola saúde destes animais.
 22. 22. •PRESENTACIÓN DE PACO DÍAZ. Asesoría das linguas. CFR de Pontevedra •PRESENTACIÓN EN SLIDESHARE (¿?) http://www.slideshare.net/guest4c97bcd/el-texto-escrito-presentation •WIKIBOOKS DE MIGUEL BUGALLO http://gl.wikibooks.org/wiki/O_texto •Xano Cebreiro. Presentación con algúns exemplos están adaptados de XABIER MOURIÑO: Curso de técnicas de expresión escrita, Tambre. FONTESFONTES

×