సంబంధం ఎవ
మం
1

ేవ
1

సంబం

ా? (

ను 8:47; 1

ా? (గల

సత సంబం
ఆత సంబం

ా? (1

ల గ సంబం
పగట సంబం

4

ను 3:10;

1

2

శ ర సం...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Whom you have connection with?

216 views

Published on

నీ సంబంధం ఎవరితో?
మంచితోనా? చెడుగుతోనా?
(1) దేవుని సంబంధివా? (యోహాను 8:47; 1 యోహాను 3:10;
1 యోహాను 4:4,6,18)
క్రీస్తు సంబంధివా? (గలతీ 3:29; 5:24)
సత్య సంబంధివా? (1 యోహాను 2:19; 3:19)
(1) అపవాది సంబంధివా? (యోహాను 8:44; 1 యోహాను 3;8)

(2) ఆత్మ సంబంధివా? (1 కొరింథీ 3:1)
(2) శరీర సంబంధివా? (1 కొరింథీ 3:1, 3; రోమా 7:5; 9:8)

(3) వెలుగు సంబంధివా? (ఎఫెసీ 5:10; 1 థెస్స 5:5))
పగటి సంబంధివా? (1 థెస్స 5:5)
(3) అంధకార సంబంధివా? (ఎఫెసీ 6:12)

(4) వాగ్దాన సంబంధివా? (రోమా 9:8)
(4) ధర్మశాస్త్ర సంబంధివా? (రోమా 4:14)
సున్నతి సంబంధివా? (తీతు 1:10)

(5) విశ్వాస సంబంధివా? (గలతీ 3:7)
(5) ప్రకృతి సంబంధివా? (1 కొరింథీ 3:4; యూదా 1:19)

(6) పరలోక సంబంధివా? (1 కొరింథీ 15:48)
(6) లోక సంబంధివా? (యోహాను 8:23; 15:19; 17:14,16;
1 యోహాను 4:5)

నా సంబంధం మంచి విషయాలతోనే గానీ చెడ్డ విషయాలతో కాదు. పరిశుద్ధాత్మ దేవా నేను అపవాది సంబంధిగా, శరీర సంబంధిగా, అంధకార సంబంధిగా, ధర్మ శాస్త్ర సంబంధిగా, ప్రకృతి సంబంధిగా, లోక సంబంధిగా ఉండకుండా కాపాడమని నా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్ధిస్తున్నాను పరమ తండ్రీ! ఆమేన్ !! (ఇలా ప్రార్ధించినవారి పేరు ‌‌‌‌‌‌______________________)‌‌‌

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
216
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Whom you have connection with?

  1. 1. సంబంధం ఎవ మం 1 ేవ 1 సంబం ా? ( ను 8:47; 1 ా? (గల సత సంబం ఆత సంబం ా? (1 ల గ సంబం పగట సంబం 4 ను 3:10; 1 2 శ ర సంబం 3 అంధ ార సంబం ను 8:44; 1 ను 3;8) ను 2:19; 3:19) ం 3:1) ా? (ఎ ా? (1 ా ాన సంబం ీ 5:10; 1 స 5:5)) ె 5 ా స సంబం 6 పరల క సంబం ా? ( మ 9:8) సంబం మం సు సు మ 7:5; 9:8) ీ 6:12) 5 పకృ సంబం ా? (1 6 ల క సంబం ం 15:48) షయ ల మంల ా ా, ధర ా సు డ షయ ల ె ాస సంబం ా, పకృ ను పరమ తం ! ఆ ా? ( త 1:10) ా? (1 ా? ( ం 3:4; య 1:19) ను 8:23; 15:19; 17:14,16; ను 4:5) ాదు. ప సంబం ా? ( మ 4:14) సంబం ా? (గల 3:7) ా, అంధ ార సంబం న ై ం 3:1, 3; ా? (ఎ 4 ధర ాస సంబం 1 సంబంధం ా? (1 ెస 5:5) సున ర క ా? ( అప ా సంబం ? 3:29; 5:24) ా? (1 3 డగ ె ? ను 4:4,6,18) సు సంబం 2 ? త ే ా ా, ల క సంబం !! (ఇల ను అప ా సంబం ా ఉండక ం ా ం న ా ా, శ ర ా ాడమ ర ______________________)

×