ì» <Ó’eX¯øÏÔ
2
|òæÁãe]`2013
Áø°düTÔ Ä‘·à˝Òìyês¡T Áø°düTÔyês¡T ø±<äT
1) j·÷øχ&Ó+≥T˝À <˚e⁄ì ø£è|ü <ë«sê ø±bÕ&Éã&çq Hê uÛÑs¡...
ì» <Ó’eX¯øÏÔ
3
|òæÁãe]`2013
ø£è|ü≈£î eT÷eT>∑T Ä‘·àqT ‹s¡düÿ]+#·Tyês¡T <ä+&Éq≈£î bÕÁ‘·TT
Á|æj·T ì»<Ó’eX¯øÏÔ |üÁ‹ø±_Ûe÷qT˝≤s...
ì» <Ó’eX¯øÏÔ
4
|òæÁãe]`2013
Ä‘·àj·T+<äT e]∆T¢yê&ÉT nìï$wüj·TeTT˝ÀqT e]∆T¢qT
Ä˝À∫düTÔ+fÒ Hê eTqdüT‡ eTs√ Á|üø£ÿ≈£î ‘·s¡*+~....
ì» <Ó’eX¯øÏÔ
5
|òæÁãe]`2013
n‘ê´#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡+fÒ m+‘· ˙#·dæú‹˝À ˝Àø£eTT+<√ Ä˝À∫+#·+&ç. |òæÁãe] 5e ‘˚Bq
kÕøÏåù||üs¡T˝À ...
ì» <Ó’eX¯øÏÔ
6
|òæÁãe]`2013
` ãÁ<äsY ◊»ø˘ ø£èbÕes¡+
|ü]X¯ó<ë∆‘·àdü+<˚X¯+
MN
n‘·´+‘· Á|æj·TyÓTÆq <Ó’eX¯øÏÔ bÕsƒ¡≈£î≈£î eTq ...
ì» <Ó’eX¯øÏÔ
7
|òæÁãe]`2013
<˚e⁄ì Ä‘·à#˚‘· q&ç|æ+|üã&ÉTyês¡T <˚e⁄ì ≈£îe÷s¡T˝…’ ñ+<äTs¡T
Bììã{Ϻ #·÷ùdÔ <˚e⁄ìøÏ eTq+ #˚ùd~ ...
ì» <Ó’eX¯øÏÔ
8
|òæÁãe]`2013
Ä‘·àj·T+<äT rÁe‘· >∑yê¬s’ Á|üuÛÑTe⁄ì ùd$+#ê*
¬se.&܈ˆ C…. ø£èbÕq+<ä+
<Ó’e dü+<˚X¯+
Áø°düTÔ ≈£L...
ì» <Ó’eX¯øÏÔ
9
|òæÁãe]`2013
<˚e⁄ì dü+>∑‘·TT <˚e⁄ì Ä‘·àπø ‘Ó*j·TTqT
kı‘·TÔ>± #˚düTø=qT≥≈£î ‘·qTï‘êH˚ eTqø=s¡≈£î n]Œ+#·Tø=HÓ...
ì» <Ó’eX¯øÏÔ
10
|òæÁãe]`2013
n+<ä] Á|üjÓ÷»q+ ø=s¡≈£î Á|ü‹yêìøÏ Ä‘·à Á|ü‘·´ø£å‘· nqTÁ>∑Væ≤+|üã&ÉTqT
ùdyê$es¡eTTT
24`1`2013 ...
ì» <Ó’eX¯øÏÔ
11
|òæÁãe]`2013
Ä‘êàqTkÕs¡yÓTÆq q&É‘· X¯Øπs#·Ã¤qT HÓs¡y˚s¡Ã<äT
-ãÁ<äsY JeHéj·TÚe«qdüTÔ$uÛ≤>∑+
Á|æj·T j·TÚeqdü...
ì» <Ó’eX¯øÏÔ
12
|òæÁãe]`2013
u≤ $uÛ≤>∑+
Áù|eT Ä‘·à|òüy˚T
|æ¢÷! u≤>∑THêïsê! u≤>± #·<äTe⁄≈£î+≥THêïsê! |üØø£åT edüTÔHêïsTT ø£...
ì» <Ó’eX¯øÏÔ
13
|òæÁãe]`2013
Ä‘·à eTq kÕ«düú´eTTq≈£î dü+#·ø£s¡Te⁄>± ñHêï&ÉT
|ü*¢Çe÷àqTj˚T˝Ÿ,
mdt._.◊.NÛ|ty˚TH˚»sY(]f…ÆsY¶)...
ì» <Ó’eX¯øÏÔ
14
|òæÁãe]`2013
|ü]X¯ó<뛑·à düeTdüÔeTTqT eTq≈£î uÀ~Û+#·TqT
` k˛<ä] C…. düTC≤‘·
n+ø£s¡Dd”ÔÅ dü+<˚X¯+
V
Á|æj·T...
ì» <Ó’eX¯øÏÔ
15
|òæÁãe]`2013
Ä‘·à düs¡«dü‘·´eTT˝ÀìøÏ q&ç|æ+#·TqT
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345...
ì» <Ó’eX¯øÏÔ
16
|òæÁãe]`2013
|ü]X¯ó<ë∆‘·à q÷‘·q dü«uÛ≤eeTTqT ø£T>∑CÒj·TTqT
k˛<ä] C…. düTC≤‘·øÏ«CŸHÓ+`1
Ä~ø±+&ÉeTT 1e n<Ûë´...
ì» <Ó’eX¯øÏÔ
17
|òæÁãe]`2013
eTVæ≤e÷dü«s¡÷|æjÓÆTq Ä‘·à nq>± <˚e⁄ì Ä‘·à
HêZeø√DeTT(>∑‘· dü+∫ø£ ‘·s¡TyêsTT)
n‘·´~Ûø£ <Ûäqe+‘...
ì» <Ó’eX¯øÏÔ
18
|òæÁãe]`2013
n+‘·´~Hê˝À eTqTwüß´+<ä]ô|’ Ä‘·à ≈£îeTà]+|üã&ÉTqT
|ü]es¡Ôq #Ó+~+∫, düèwæº »]–+#·&ÜìøÏ j˚TdüT |...
ì» <Ó’eX¯øÏÔ
19
|òæÁãe]`2013
$sêfi¯eTTT
>∑‘·e‘·‡s¡eT+‘ê |üÁ‹ø± |ü]#·s¡´˝À MTs¡T #˚dæq ÁbÕs¡∆HêdüVü‰j·TeTT, MTs¡T #ê∫q
MT Vü...
nsTT‘˚ás√CÒÁyêj·T+&ç˝Ò<ëbò˛Hé#˚j·T+&ç
Á|ü‹X¯óÁø£yês¡+ñˆˆ10>∑+ˆˆqT+&ç12>∑+ˆˆes¡≈£î,X¯ìyês¡+sêÁ‹7>∑+ˆˆqT+&ç
9>∑+ˆˆes¡≈£î,Á|ü...
Nija daivashakthi - Feb 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nija daivashakthi - Feb 2013

341 views

Published on

 • Be the first to comment

Nija daivashakthi - Feb 2013

 1. 1. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 2 |òæÁãe]`2013 Áø°düTÔ Ä‘·à˝Òìyês¡T Áø°düTÔyês¡T ø±<äT 1) j·÷øχ&Ó+≥T˝À <˚e⁄ì ø£è|ü <ë«sê ø±bÕ&Éã&çq Hê uÛÑs¡Ô ñ<√´>∑ düeTdü´ rs¡Tq≥T¢qT, Hê ≈£îe÷¬sÔ &Ó’≥T Åf…Æì+>∑T˝À <˚e⁄ì düVü‰j·T+ ø±yêì, Hê ≈£îe÷s¡T&ÉT 10e ‘·s¡>∑‹ bÕdt nyê«ì, Hê Äs√>∑´+ ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` m.»>∑BX¯«], m#ÓÃs¡¢ b˛©dt ø±«s¡ºsY‡ 2) y˚TeTT y˚πs Ç+{À¢øÏ e÷s¡T#·THêïeTT. nø£ÿ&É kÂø£s¡´eTT>± ñ+&ÉTq≥T¢qT, y˚TeTT Áø=‘·Ô ÇT¢ ø£≥Tº>√>∑T>∑Tq≥T¢qT, e÷ nqïj·T´ kÕÿsYwæ|t ø=s¡≈£îqT ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` |æ. ÁXÊeDøÏÎ, *+>±ù|≥ 3) e÷ ô|<ä›u≤ãT $yêVü≤+ >∑T]+∫, ∫qï u≤ãT ñ<√´>∑+ >∑T]+∫ Hê Äs√>∑´+ >∑T]+∫ ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` yÓ’. ≈£îe÷], m#ÓÃs¡¢ b˛©dt ø±«s¡ºsY‡ 4) Hê ≈£îe÷¬sÔ $yêVü≤+ ªy˚Tµ HÓ 8e ‘˚Bq ìX¯Ãj·TyÓTÆq~. $yêVü≤+ #·ø£ÿ>± »s¡T>∑Tq≥T¢qT, eT+∫ yê‘êes¡D+ Á|üuÛÑTe⁄ düeT≈£Ls¡TÃq≥T¢qT ÁbÕ]∆+#·+&ç.` #êeT+‹, m#ÓÃs¡¢ b˛©dt ø±«s¡ºsY‡ 5) Hê ≈£îe÷¬sÔ Äs√>∑´+ #ê˝≤ u≤>∑T ˝Ò<äT. ` »j·TeTà, sê>√T, lø±≈£îfi¯+ 6) Hê Äs√>∑´+ ø=s¡≈£î, Hê uÛÑs¡Ô≈£î eT+∫ ñ<√´>∑+ e#·TÃq≥T¢qT, e÷ bÕ|ü πøåeT+ ø=s¡≈£îqT ÁbÕ]∆+#·+&ç. cÕs√Hé lìyêdt, lø±≈£îfi¯+ 7) Hê uÛ≤s¡´ #˚‘·TMT<ä eT#·ÃT e#êÃsTT. n$ ‘·>∑TZq≥T¢qT dü+|üPs¡í dü«düú‘· ø=s¡≈£îqT, H˚qT ùde˝À m≈£îÿe>± yê&Éã&ÉTq≥T¢qT ÁbÕ]∆+#·+&ç. bÕdüºsY. $. &˚$&é, ô|]øÏ>∑÷&Ó+, ø£ècÕíõ˝≤¢ 8) Hê≈£î yÓTq‡dt ÁbÕã¢yéT rs¡Tq≥T¢qT, e÷ Ä]∆ø£ |ü]dæú‘·TT #·ø£ÿã&Üì, Ä]∆ø£ Çã“+<äT qT+&ç $&ç|æ+#·ã&Üì, ≈£î≥T+ã πøåeT+ ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. $. u≤˝≤eTDÏ, lø±≈£îfi¯+ 9) Hê Äs√>∑´+ #ê˝≤ u≤>∑T˝Ò<äT. ø°fi¯flH=|挑√ u≤<Ûä|ü&ÉT#·THêïqT. Á|üuÛÑTe⁄ qqTï dü«düú|üs¡∫, dü+|üPs¡í Äs√>∑´$T#·TÃq≥T¢ ÁbÕ]∆+#·+&ç. $. sêDÏ<ëq+, lø±≈£îfi¯+ 10) Hê uÛÑs¡Ô Äs√>∑´+ ø=s¡≈£î, Hê Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T #·<äTe⁄, Äràj·T J$‘· m<äT>∑T<ä ø=s¡≈£î, H˚qT ÁbÕs¡∆Hê J$‘·+˝À m<äT>∑Tq≥T¢ ÁbÕ]∆+#·+&ç. 11) Hê ≈£îe÷¬sÔ eTeT‘· 10e ‘·s¡>∑‹ |üØø£åT e÷]à 28 qT+&ç Áyêj·TuÀ‘·T+~. $»j·T+ ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. $. ñcÕsêDÏ, m#ÓÃs¡¢ b˛©dt ø±«¬sºsY‡ 12) Hê ≈£îe÷s¡T&ÉT, ≈£îe÷¬sÔ Áyêj·TuÀ‘·Tqï ô|ò’q˝Ÿ m>±®$TH˚wüHé ø=s¡≈£îqT, C≤„qeTT, C≤„|üø£X¯øÏÔ ø=s¡≈£îqT ÁbÕ]∆+#·+&ç. eT]j·TT Hê uÛÑs¡Ô≈£î dü+|üPs¡í Äs√>∑´+ ø£T>∑Tq≥T¢ ÁbÕ]∆+#·+&ç. dæ.ôV≤#Y. ns¡TD, ns¡dü$*¢, lø±≈£îfi¯+ 13) H˚qT Áyêj·TuÀ‘·Tqï |üØø£å˝À <˚e⁄ì ø£è|ü, düVü‰j·TeTT ø±yêì, Hê Äs√>∑´+, Äràj·T m<äT>∑T<ä ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. |æ. Ä©dt, ÄøÏM&ÉT $C≤„|üHêy˚~ø£
 2. 2. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 3 |òæÁãe]`2013 ø£è|ü≈£î eT÷eT>∑T Ä‘·àqT ‹s¡düÿ]+#·Tyês¡T <ä+&Éq≈£î bÕÁ‘·TT Á|æj·T ì»<Ó’eX¯øÏÔ |üÁ‹ø±_Ûe÷qT˝≤sê! eTq Á|æj·T s¡ø£å≈£î&Ó’q j˚TdüTÁø°düTÔ Á|üX¯düÔHêeTeTT˝À MT≈£î X¯óuÛÑeTTT á |üÁ‹ø±eTTK+>± ‘ÓT|ü⁄≥≈£î #ê˝≤ Äq+~düTÔHêïqT. MTs¡T, H˚qT, ˇø£]H=ø£s¡T |üø£]+#·Tø√{≤ìøÏ, jÓ÷>∑πøåe÷ >∑T]+∫ eTT#·Ã{Ï+#·Tø√{≤ìøÏ á |üÁ‹ø£ #ê˝≤ düVü‰j·T|ü&ÉT‘·T+<äqT≥˝À n‹X¯jÓ÷øÏÔ ˝Ò<˚yÓ÷. @ $<ÛäyÓTÆq ã+<ÛäT‘·«eTT ˝Òø£b˛sTTHê, eTTK |ü]#·j·T+ ˝Òø£b˛sTTHê, MTs¡T qqTï Áù|$Tdü÷Ô, n_Ûe÷q »T¢T ≈£î]|ædü÷Ô, |üÁ‹ø± Á|üj·÷D+ Ä>∑ø£ kÕ–b˛e⁄≥≈£î ø±edæq Ç+<ÛäqeTT düeT≈£Ls¡TÃ≥˝À eTT+<ä&ÉT>∑T y˚düTÔqï MT≈£î @ $<Ûä+>±q÷ ø£è‘·»„‘· #Ó*¢+#·˝ÒqT. MT˝À me]˙ H˚qT #·÷&Éø£b˛sTTHê MT n+<ä]#˚‹˝À á ì»<Ó’eX¯øÏÔ |üÁ‹ø£ ñ+&Üì, MTs¡+‘ê Áø°düTÔj˚TdüT sêø£&É≈£î dæ<ä∆|ü&ÉT#·Tqï ô|+&ç¢ ≈£îe÷¬sÔ dü+|òüT düuÛÑT´T>± ñ+&ÉT≥≈£î á ∫qï |ü⁄düÔø£+ $TeTTàqT r]Ã~<ë›H˚ Hê ‘·|üq Ç+‹+‘· ø±<äT. Ç{Ϻ >=|üŒ ã+<Ûëìï eTq eT<Ûä´ @s¡Œs¡∫q Ä <˚yê~ <˚e⁄ìøÏ düTÔ‘·TT #Ó*¢düTÔHêïqT. MTs¡+‘ê Äràj·T yÓT≥T¢ m≈£îÿ#·÷ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T#·÷ eT<Ûë´ø±X¯|ü⁄ n+#·T <ä]øÏ #˚sêì ÁbÕ]∆düTÔHêïqT. MTs¡+‘ê Hê‘√ @ø°uÛÑ$+∫ ÁbÕ]∆kÕÔs¡T ø£<ä÷! Á|æj·TT˝≤sê! H˚qT ˇø£s√E ñ<äj·T+ n˝≤ ≈£Ls¡TÃì Ä˝À∫düTÔqï|ü&ÉT Hê jÓT<äT≥ Á|ü‘·´ø£åyÓTÆq ˇø£ uÛ≤s¡uÛÑ]‘· n+X¯eTT‘√ ≈£L&çq nø£ås¡ >∑T+|ü⁄qT MT m<äT≥ ô|≥Tº≥≈£î |ü]X¯ó <ë∆‘·Tà&ÉT qqTï ãe+‘·+ #˚düTÔHêï&ÉT. Hê ≈£qTï jÓT<äT≥ ñ<äj·Tø± Á|ü|ü+#·+ ø£~˝≤&ç+~. ÄVü‰ @$T{≤ <äèXÊ´T? ø£qTï |ü+&ÉT>∑>± ñqï s¡Vü≤<ës¡TT, s¡+>∑T s¡+>∑T eg<Ûës¡D‘√ eTT#·Ã≥>±, n+<ä+>±, |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ‘·j·÷¬s’ dü÷ÿT uÒ>¥‡, ø±]j·TsY uÒ>¥‡ |ü≥Tº≈£îì ñs¡T≈£î |üs¡T>∑T‘√ ]øå±T, Ä{ÀT, dü÷ÿT ãdtô|’ |üj·TìdüTÔqï ∫Hêïs¡T düeT÷Vü≤+.. ø=+<äs¡T ôd’øÏfi¯flô|’, eT]ø=+<äs¡T ‘·*¢<ä+Á&ÉT‘√ yêVü≤Hêô|’ >∑>∑ e÷{≤¢&ÉT#·÷, qe⁄«#·÷ }düT˝≤&ÉT#·÷ |üj·TìdüTÔ+{≤s¡T. ãdt˝À qT+&ç >∑>∑ bÕπs ôdj˚Ts¡T düe«&ç˝≤+{Ï ∫Hêïs¡T ø£ãTs¡T¢ $qã&ÉT#·T+{≤sTT. eTs=ø£ yÓ’|ü⁄ j·TÚe«q düeT÷<ëj·T+ ø±˝ÒJ≈£î d”‘êø=ø£∫Tø£˝≤¢ ‘·j·÷¬s’ n+<äs¡÷ ‘·eTqT #·÷&ÜH˚ ∫qï ÄX¯‘√ ø±˝ÒJ≈£î Á|üj·÷D+..ãdtkÕº+&ÉT˝À $$<Ûä dü÷ÿT‡, ø±˝ÒJ≈£î >∑ s¡+>∑T>∑+>∑T j·T÷˙bòÕs¡eTT‘√ ø£ì|æ+#˚ |æ¢T Ä ãdtkÕº+&ÉT≈£î, Ä s√&ÉT¶≈£î n+<ëìï n+~+∫qyê]˝≤ ñ+{≤s¡T. yê]ì ãj·T{ÏøÏ |ü+|æ @<√ ‘Ó*j·Tì nìs¡«#·˙j·TyÓTÆq Äq+<ä+ ø£fi¯fl˝À qT+&ç ‘=+– #·÷düTÔ+fÒ >∑Te÷à˝À ìã&ç #·÷#˚ e÷‘·èVü≤è<äj·Tj·÷T >∑Te÷àπø n+<ä+ #˚≈£Ls¡TÑ·T+{≤s¡T. Çø£b˛‘˚ ñ<√´>∑TT ‘·eT ‘·eT ñ<√´>∑ düú˝≤qT #˚s¡{≤ìøÏ ñ<äj·Tø± ‘êC≤<äHêìï (Freshness) ø£qT|üs¡Tdü÷Ô ãdtø=s¡≈£î m<äTs¡T#·÷düTÔ+{≤s¡T. eTs=ø£ dü+>∑‹, ñ<äj·T+ ø±>±H˚ sêÁ‹ $ÁXÊ+‹ #˚‘· q÷‘·q ã˝≤ìï bı+~ eTs¡ ø£wüº|ü&É{≤ìøÏ dæ<ä∆eTqdüT‡ ø£yê¬s’ ø±]j·TsY‡ |ü≥Tº≈£îì yê] yê] |üì ø£*Œ+#·T j·÷»e÷ì ø=s¡≈£î Äj·÷ ≈£L&É* düú˝≤˝À ì*∫j·TT+&˚ ø£wüºJe⁄ düeT÷Vü≤+. Ç<ä+‘ê ˇø£ ø± dü+>∑‹. ñ<äj·TyÓT+‘· eT+∫<√ ø£<ë. ñ<äj·T+ eTqTwüß´˝À, |üX¯óe⁄˝À, |ü≈£åî˝À düø£ ÁbÕDT˝À ˇø£ q÷‘·q‘·«eTTqT Á|üø±•+|ü#˚ùd düeTj·T+. ˝Ò˝Ò‘· uÛ≤qT øÏs¡D≤‘√, |ü≈£åî øÏøÏ˝≤sêeeTT‘√ eTq J$‘êqT ‘êπø #·¢ì Ä ñ<äj·T+ m+‘· eTH√Vü≤s¡yÓTÆq<√ }Væ≤+#·>∑sê? Ç˝≤ m&ç{À]j·T˝Ÿ
 3. 3. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 4 |òæÁãe]`2013 Ä‘·àj·T+<äT e]∆T¢yê&ÉT nìï$wüj·TeTT˝ÀqT e]∆T¢qT Ä˝À∫düTÔ+fÒ Hê eTqdüT‡ eTs√ Á|üø£ÿ≈£î ‘·s¡*+~. á ãdüT‡˝…øÏÿq, Ä{ÀT, ]øå±˝…øÏÿ, ≥÷ MsY‡ô|’ yÓ[flq eTq eTq |üdæyÓTT>∑ZT, u≤ j·TÚeq øÏXÀsêT kÕj·T+ düeTj·÷ìøÏ ‹]– ekÕÔsê? m+<äs=kÕÔs¡T? ø=+<äπseTe⁄‘ês¡T? á Ä˝À#·q sê>±H˚ >∑T+&ÓT ãs¡TyÓ’b˛j·÷sTT. X¯Øs¡+ >∑» >∑» eDÏøÏ+~. ø=+<ä] ‘·T¢, ‘·+Á&ÉT, s¡ø£Ô dü+ã+<ÛäT, ã+<ÛäT$TÁ‘·T, ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß e÷≥ <Ûä«ì Hê #Óe⁄˝À Á|ü‹<Ûä«ì+∫+~. njÓ÷´! Hê bÕ|ü Ç+ø± sê˝Ò<äT.e÷ u≤ãT Ç+ø± sê˝Ò<äT. Nø£f…Æb˛sTT+~. sêÁ‹ ø±edüTÔ+~. Ä&ÉTø√{≤ìøÏ ãj·T≥øÏ yÓ[flq _&ɶT Ç+{ÏøÏ #˚s¡˝Ò<˚$T{Ï? @eTj·÷´s¡T? Ä sêÁ‹ n+‘ê nH˚«wüD, b˛©dt ]b˛s¡Tº‘√ >∑&ÉTdüTÔ+~. ‘Ó¢yêπsdü]øÏ >∑T+&ÓT #Ós¡Te⁄T #˚ùd ø£ãTs¡T¢. ø£+&ÉT¢ ø£˙ï{Ï }≥T #˚ùd yês¡ÔT. bÕ|üT, u≤ãTT u≤e⁄˝À, #Ós¡Te⁄˝À X¯yê˝…’ ‘˚T#·THêïs¡T. n‘ê´#ês¡+ #˚j·Tã&ç, Vü≤‘·´ #˚j·Tã&ç eTTfi¯fl ø£+#Ó˝À ø£qã&ÉT#·THêïs¡T. yê] dü÷ÿT, ø±˝ÒJ uÒ>¥‡, #Ó|üT nø£ÿ&˚ |ü&ç ñ+{≤sTT. ì>∑ì>∑˝≤&çq eTTU≤T q¢u≤]b˛j·÷sTT. düT≈£îe÷s¡, düT>∑+<Ûä X¯ØsêT s¡ø£Ôdæø£ÔyÓTÆ, <äTsê«düq ø=≥TÔHêïsTT. @+ »]–+~? ≈£î≥T+ã ø£Vü‰ eq ø=+<äs¡T øÏ&Üï|t #˚j·Tã&ç, #·+|üã&ÉT#·THêïs¡T. ø=+<äs¡T ø±e÷+<ÛäT $wüø±≥T≈£î >∑T¬s’ ÁbÕD≤T b˛>=≥Tº≈£îHêïs¡T. Á|æj·T <˚e⁄ì |æ¢˝≤sê! Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüT @$T #ÓbÕŒs√ ˇø£kÕ] |ü]X¯ó<ä∆ Á>∑+<∏äeTT˝À #·÷<ë›e÷! eT‘·Ô 10:15. $eTs¡Ù~qeT+<äT Ä |ü≥ºD|ü⁄ >∑‹ø£+f… kı<=eT, >=yÓTTi≤¿ Á|ü<˚X¯eTT >∑‹ zs¡«<ä–q<Ó’ j·TT+&ÉTqT. eT‘·Ô 11:24˝À ≈£L&Ü Ç<˚ $wüj·TeTT Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüT #Ó|ü≥ #·<äTe⁄#·THêïeTT. eTqTwüß´+<ä]øÏ $eTs¡Ù~qeTTqT <˚e⁄&ÉT ìj·T$T+#ê&ÉT. jÓTwü 2:12˝À Áyêj·Tã&çñ+~. Judgement day Bì >∑T]+∫ $e]+#·qT >±ì Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüT #Ó|æŒq e÷≥ $eTs¡Ù~qeT+<äT e÷s¡TeTqdüT‡ bı+<äì yê] >∑‹ kı<=eT, >=yÓTTi≤¿ >∑‹ ø£+fÒ uÛÑj·T+ø£s¡+. n+fÒ kı<=eT, >=yÓTTi≤¿ |ü≥ºD≤ >∑‹ ~qeTT n+‘·eT+<äTqï |ü≥ºD≤T (Á|ü») ø£+fÒ zs¡«<ä–q~. nq>± ~qeTTn+‘·eT+<äTqï Á|ü» >∑‹ Ä |ü≥ºD≤ >∑‹ ø£+fÒ uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq~. Ç+‘·≈£L Ä |ü≥ºD≤ ‘·|ü (bÕ|üy˚T$T{Ï) @$T{Ï? yê] bÕ|üeTT ãVüQ |òüTÀs¡yÓTÆq<äì <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yê nÁãVü‰eTT‘√ #Ó|ü≥ #·<äTe⁄#·THêïeTT. Ä~ 18:20 Ç+‘·≈£L yê] bÕ|üy˚T$T{Ï? The new compact Bible Dictionary ˝À Ç˝≤ ñ+~. It was destroyed because of its wickedness symbol of vice, infamy #Ó&ɶ ø±s¡´eTT≈£î, #˚j·Tsêì ø±s¡´eTT≈£î kı<=eT, >=yÓTTi≤¿ >∑Ts¡TÔ. sTTØà 23:14˝À ÇÁXÊj˚TT Á|üeø£Ô >∑T]+∫ Á|üeø£Ô sêdü÷Ô, Hê <äèwæºøÏ yês¡T kı<=eT e˝…HÓ’] n+≥THêï&ÉT.yês¡T e´_Û#ês¡TT n+≥THêïs¡T. |ü]X¯ó<ä∆ bÂT 2 ‹yÓ÷‹ 3:1`5 ˝À n+‘·´~qeTT˝Àì Á|ü» J$‘· $<Ûëq+ ÁyêkÕs¡T. e´_Û#ês¡eT<Ûä´+‘√ eT‘ÓÔøÏÿq |ü≥ºD≤$. Ä~ 19:4`5 e#·Hê˝À Ä |ü≥ºD Á|ü» ø±eT yê+#Û· ã≥ºãj·Te⁄‘·T+~ e´_Û#ês¡+.y˚TeTT yê]ì ≈£L&ÉTq≥T¢ e÷ jÓTT<ä›≈£î yê]ì yÓT|ü*øÏ rdüT≈£îs¡eTàì |ü≥ºD Á|ü»T ˝À‘·TqT ãe+‘·+ #˚j·TT≥ ø£ì|ædüTÔ+~. Bring them out to us so that we can have sex with them (NIV Study Bible) kı<=eT, >=yÓTTi≤¿ |ü≥ºDeTTT e´_Û#ês¡ bÕ|ü+‘√ ì+&ç ñHêïsTT. n~ <˚e⁄ìøÏ ùV≤j·T+, n+<äTπø n$ n–ï >∑+<Ûäø±‘√ ø±Ãã&ܶsTT. yê{Ïø£+fÒ áHê{Ï ˝Àø£+ eT]+‘· uÛÑj·T+ø£s¡+>± ñ+~. mø£ÿ&É #·÷∫Hê n‘ê´#êsê˝Ò.. ªπs|tµ πødüTT m≈£îÿyÓ’b˛j·÷sTT. eTVæ≤fi¯ J$‘ê≈£î uÛÑÁ<ä‘· ø£s¡TyÓ’b˛sTT+~. 3 dü+ˆˆ, 5 dü+ˆˆ, 10 dü+ˆˆ bÕ|üô|’ 70 dü+ˆˆ 50 dü+ˆˆ yêfi¯ófl
 4. 4. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 5 |òæÁãe]`2013 n‘ê´#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡+fÒ m+‘· ˙#·dæú‹˝À ˝Àø£eTT+<√ Ä˝À∫+#·+&ç. |òæÁãe] 5e ‘˚Bq kÕøÏåù||üs¡T˝À Ç˝≤ ÁyêkÕ&ÉT. nyÓT]ø±˝À Á|ü‹ 6.2 ìeTTcÕ≈£î ˇø£ eTVæ≤fi¯ô|’ n‘ê´#ês¡+ »s¡T>∑T‘·T+<ä≥. nyÓT]ø±˝À n‘ê´#ês¡eTT≈£î >∑T] nj˚T´yêfi¯fl˝À 80XÊ‘·eTT 25 dü+ˆˆ˝À|ü⁄ yêfi‚fl. 50 XÊ‘·+ 15 @fi¯fl˝À|ü⁄yês¡T. 12XÊ‘·eTT 10 @fi¯¢˝À|ü⁄yêfi‚fl. &ç©¢ >±´+>¥πs|tô|’ ø£≥ºT ‘Ó–q uÛ≤s¡‘· eTVæ≤fi¯ ÄÁ>∑Vü≤+..yê]øÏ »yêãT #ÓbÕŒ*‡q~ MT&çj·÷...n~ dü+C≤sTTwæ #Ó|üø√˝Òì <äTdæú‹˝À ñ+~ nì Ä ~q ù||üs¡T˝À ÁyêkÕs¡T. πs|t ì+~‘·T˝À |ü⁄s¡TwüßT yÓTÆqs¡T¢ ≈£L&Ü ñ+≥THêïs¡T.á $wüj·÷T MT n+<ä]ø° ‘Ó*dæq<˚. nsTT‘˚ á ~Hê˝À Ŭø’düÔe _&ɶyÓTÆq eTq $~Û @$T{Ï? ø=+<äs¡T n‘ê´#ês¡+ »]– #·+|üã&ÉT#·THêïs¡T. ø=+<äs¡T Ä‘·àVü≤‘·´T #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. ø=+<äs¡T s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë eq ÁbÕD≤T ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. M≥ìï{Ï˝À m≈£îÿe |æ¢T, j·TÚeqT˝Ò ñ+≥THêïs¡T. eTq $~Û @$T{Ï? Á|æj·T<˚e⁄ì |æ¢˝≤sê! sTTØàj·÷ Á|üeø£Ô <ë«sê <˚e⁄&ÉT Ç˝≤ #Ó|üHêï&ÉT. sTTØà 9:21. Çø£ÿ&É eTs¡DyÓTe]øÏ? |æ¢T, j·TÚeqTπø. á $wüj·T+ á ~qeTT˝À dü+uÛÑ$+#·T≥ eTq+ #·÷düTÔHêïeTT. eTqy˚T+ #˚<ë›eTT? $˝≤|ü 2:19. ˙ |üdæ|æ¢ ÁbÕDeTT ø=s¡≈£î ˙ #˚‘·TT Äj·Tq ‘·≥Tº m‘·TÔeTT. eTq+ #˚j·÷*‡q~ n<˚. Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüTÁø°düTÔ ≈£L&É MT |æ¢ ø=s¡≈£î @&É«+&ç nì #Ó|ü≥ eTq+ #·<äTe⁄#·THêïeTT. e´_Û#ês¡ bÕ|ü+ qT+&ç eTq eTqTwüß´T ‘·|æŒ+#·ã&Ü*. Á|æj·T #·<äTeØ! ˙e⁄ ˙ #˚‘·TT eTq <˚e⁄ì ‘·≥Tº m‹Ô eTq ≈£îe÷s¡TT, eTq ≈£îe÷¬sÔ ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#˚ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+fÒ m+‘· y˚TT! á e´_Û#ês¡ bÕbÕìï #·{≤ºT, Ä]¶HÓHé‡T, •ø£åT s¡÷|ü⁄e÷|ü˝Òe⁄. ˇø£ÿfÒ e÷s¡Z+. n<˚ ÁbÕs¡∆q. ˙ ø£˙ï{Ï _+<ÛäTe⁄T Äj·Tq bÕ<ë <ä>∑Zs¡ »» sêT‘·T+fÒ Ä ‘·+Á&ç ø±s¡´+ #˚kÕÔ&ÉT. sê*b˛‘·Tqï ∫s¡TyÓTT>∑ZT, yê&çb˛‘·Tqï qe j·TÚe«q ≈£îdüTe÷T, ÁuÛÑwüºyÓTÆ ~≈£îÿe÷*q dæú‹˝À ìedædüTÔqï ù|<ä eTVæ≤fi¯T eTq ø£qTï˝À yÓT<ä˝≤*. Á|üyêVü≤+˝≤ eTq+<ä] ø£˙ïs¡T >∑>∑ bÕs¡T‘·÷, ñyÓ«‘·TÔq ˝Ò#˚ kÕ>∑s¡ ‘·s¡+>∑+˝≤ |òüTÀwædü÷Ô Äj·Tq bÕ<ëqT ‘êø±*. Ŭø’düÔe ˝Àø£+ ìÁ<äy˚T˝Àÿyê*. eTq ÁbÕs¡∆Hê <Ûä«ì ‘·s¡+>±T eTq <˚e⁄ì dæ+Vü‰düHêìï ≈£î~|æy˚j·÷*. Ŭø’düÔe Ms¡T˝≤sê! ÁbÕs¡∆q jÓ÷<ÛäT˝≤sê! q&ÉT+ ø£≥Tº≈£îì b˛sê≥ ÁbÕs¡∆qT #˚j·T+&ç. n|ü&˚ <˚X¯+˝À eTq |æ¢ dæú‹ u≤>∑T|ü&ÉT‘·T+~. Ä ø£è|ü Á|üuÛÑTe⁄ MT≈£î nqTÁ>∑Væ≤+#·TqT >±ø£!. |ü]X¯ó<ë∆‘·à˝À ÁbÕs¡∆q #˚j·TT≥ <Ûäq´ø£s¡eTT (2e ù|õ ‘·s¡TyêsTT) 14) Hê _&ɶ, Hê uÛÑs¡Ô Äs√>±´ ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. C…. düTeT, lø±≈£îfi¯+ 15) Hê Äs√>∑´+ ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. e÷ ≈£î≥T+ãeTT˝À Áù|eT, ◊ø£´‘·, düe÷<Ûëq+ ø£*– ñ+&ÉT˝≤>∑TqqT, Ä‘·à uÛ≤s¡eTT‘√ ÁbÕ]∆+#·T yê]>±qT ñ+&ÉTq≥T¢ ÁbÕ]∆+#·+&ç. C….‘·, lø±≈£îfi¯+ 16) Hê ≈£îe÷¬sÔ, ≈£îe÷s¡T&ÉT |üØø£å≈£î dæ<ä∆|ü&ÉT#·THêïs¡T. yê] ø=s¡≈£î ÁbÕs¡∆q #˚j·T+&çç. ÄsY. $»j·T, lø±≈£îfi¯+ 17) Hê Äs√>∑´+ ø=s¡≈£î, Ä]∆ø£ Çã“+<äTT rs¡Tq≥T¢, e÷ Hêqï >±] s¡ø£åD ø=s¡≈£î, nø£ÿ $yêVü≤+ ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. ¬ø. øÏs¡DY ≈£îe÷sY, |æ.|æ. nÁ>∑Vü‰s¡+ opopopopopopopopopopopopopopopopop
 5. 5. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 6 |òæÁãe]`2013 ` ãÁ<äsY ◊»ø˘ ø£èbÕes¡+ |ü]X¯ó<ë∆‘·àdü+<˚X¯+ MN n‘·´+‘· Á|æj·TyÓTÆq <Ó’eX¯øÏÔ bÕsƒ¡≈£î≈£î eTq Á|üuÛÑTe⁄qT s¡ø£å≈£î&ÉTHÓ’q j˚TdüTÁø°düTÔ HêeTeTTq X¯óuÛÑeTTT. ‘·+Á&çjÓÆTq <˚e⁄ì qT+&çj·TT, eTq Á|üuÛÑTyÓ’q Áø°düTÔ j˚TdüT qT+&çj·TT ø£è|üj·TT, ø£ìø£s¡eTTqT, düe÷<ÛëqeTTqT MT≈£î ø£T>∑TqT >±ø£. m˝≤ ñHêïs¡T? n+<äs¡÷ u≤>∑THêïsê? y˚TeTTì‘·´eTT MT ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆dü÷ÔH˚ ñHêïeTT. eT] e÷ ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆düTÔHêïsê? düπs. Á|ür Ŭø’düÔe⁄ì |üs¡˝Àø£+ rdüT≈£îyÓfi¯fl&ÜìøÏ <˚e⁄&ÉT eTq <ä>∑Zs¡ qT+&ç @$T ø√s¡T≈£î+≥THêï&ÉT/ÄX¯|ü&ÉT‘·THêï&ÉT/n&ÉT>∑T‘·THêï&ÉT/ nì ‘ÓTdüTø√e&ÜìøÏ Çwüº|ü&ÉT‘·THêïqT. ø±ì BìøÏ »yêãT Ç~ #Ój·÷´*, Ç~ #Ój·T´≈£L&É<äT nì ˇø£ |ü{Ϻø£ Ç∫Ãq+‘· düTTe⁄ ø±<äT ø±ì u…’_˝Ÿ (bÕ‘· ìã+<Ûäq)˝À Á|üeø£Ô nsTTq MTø± 6:6`8 Ä‘êày˚X¯eTT #˚‘· ÁbÕeTTK´yÓTÆq á Á|üX¯ï≈£î (<˚e⁄ìøÏ @$T (eTqTwüß´ qT+&ç) ø±yê*? #·ø£ÿì »yêãT Ç#êÃ&ÉT. ªª@$T rdüT≈£îì e∫à H˚qT jÓT¨yêqT <ä]Ù+‘·TqT? @$T rdæø=ì e∫à eT¨qï‘·T&Ó’q <˚e⁄ì düìï~Ûì qeTkÕÿs¡eTT #˚‘·TqT? <äVü≤q ãTqT @&Ü~ <ä÷&ÉqT n]Œ+∫ <ä]Ù+‘·THê? y˚ø=~ bıfÒºfi¯flqT y˚˝≤~ q<äT+‘· $kÕÔs¡yÓTÆq ‘Ó’eTTqT Äj·Tq≈£î dü+‘√wüeTT ø£T>∑CÒj·TTHê?Hê n‹Áø£eTeTTq¬ø’ Hê CÒ´wü˜|ü⁄Á‘·Tì H˚ì‘·TÔHê? Hê bÕ|ü|ü]Vü‰s¡eTTq¬ø’ Hê >∑s¡“¤|òüeTTqT H˚ì‘·TÔHê? eTqTwüß´&Ü! j˚T~ ñ‘·ÔeTyÓ÷ n~ ˙≈£î ‘Ó*j·TCÒj·Tã&ç j·TTqï~. Hê´j·TeTT>± q&ÉT#·Tø=qT≥j·TT, ø£ìø£s¡eTTqT Áù|$T+#·T≥j·TT, BqeTqdüT‡ ø£*– ˙ <˚e⁄ì jÓT<äT≥ Á|üe]Ô+#·T≥j·TT, Ç+‘˚ >∑<ë jÓT¨yê ìqï&ÉT>∑T#·THêï&ÉT?µµ <ëìì Ä˝À#·q #˚<ë›+. á e÷≥qT C≤Á>∑‘·Ô>± |ü]o*ùdÔ <˚e⁄ì jÓTTø£ÿ Vü≤è<äj·÷_Û˝≤wü eTq≈£î ns¡∆eTe⁄‘·T+~. 6,7 e#·HêqT #·÷ùdÔ ˝Àø±qTkÕs¡yÓTÆq Ä#êsêT ˝Òø£ Ç~ yê´ø±´qTkÕs¡eTT Ç˝≤ #˚j·÷* nì eTq+ #˚ùd ø=ìï |üqTT <˚e⁄ìøÏ dü+‘√wü+ ø£T>∑CÒj·Te⁄. jÓTwüj·÷ 1:13`15 es¡≈£î #·~$‘˚ <˚e⁄ì jÓTTø£ÿ ø√|ü+ eT]j·TT Äj·Tq jÓTTø£ÿ ndüVü≤´‘· eTq≈£î düŒwüº+>± ø£qã&ÉT‘·T+~. e´s¡∆eTT`ndüVü≤´eTT` zs¡«C≤qT` ùV≤j·TeTT`u≤<Ûäø£s¡eTT` düVæ≤+|ü˝Òø£`$dæj·TTHêïqT`#·÷&ÉqT` $qqT` nH˚ rÁeyÓTÆq |ü<äC≤eTTqT eTq+ #·÷&É>∑+. n+fÒ <˚e⁄&ÉT eTq <ä>∑Zs¡ qT+&ç ø√s¡T≈£îH˚~ Ä#ês¡ ã<ä∆yÓTÆq ˝Òø£ u≤Vü≤´ dü+ã+<ÛäyÓTÆq #·s¡´qT ø±<äT. ÄyÓ÷düT 5:21`24 #·~$‘˚ Çø£ÿ&É ≈£L&É ndüVæ≤´+#·Tø=qT#·THêïqT. ˙#·eTT>± m+#·T#·THêïqT` n+^ø£]+|üqT` #·÷&ÉqT`$qT≥≈£î eTqdüT‡˝Ò<äT nH˚ rÁeyÓTÆq e´‹πsø£ uÛ≤eeTT‘√ Äj·Tq ‘·èD°ø£]+#·T≥qT eTq+ #·÷&É>∑eTT. eT‘·Ô 15:8`9 es¡≈£î #·~$‘˚ eTq+ #ê˝≤ düŒwüº+>± Äj·Tq jÓTTø£ÿ u≤<ÛäqT ns¡∆+ #˚düTø√>∑+. Á|ü»T ‘·eT ô|<äe⁄‘√ qqTï |òüTq|üs¡#·T<äTs¡T >±ì yê] Vü≤è<äj·TeTT Hê≈£î <ä÷s¡eTT>± ñqï~. eTqTwüß´T ø£*Œ+∫q |ü<ä∆‘·T <Ó’y√|ü<˚X¯eTTì uÛ≤$+∫ e´s¡∆eTT>± Äsê~Û+#·T#·THêïs¡T. Ä‘·à eTq |üø£åeTT>± $C≤„|üq #˚j·TTqT <˚e⁄ìøÏ@$T(eTqTwüß´qT+&ç)ø±yê*
 6. 6. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 7 |òæÁãe]`2013 <˚e⁄ì Ä‘·à#˚‘· q&ç|æ+|üã&ÉTyês¡T <˚e⁄ì ≈£îe÷s¡T˝…’ ñ+<äTs¡T Bììã{Ϻ #·÷ùdÔ <˚e⁄ìøÏ eTq+ #˚ùd~ @<Ó’Hê n~ Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£+>± ø±ø£ Ä#ês¡ e´eVü‰s¡+>± #Ój·÷´* ø±ã{Ϻ #˚kÕÔqT n+fÒ n~ n+‘ê e´s¡∆eTT. (ñ<ë. Ä~ø±+&ÉeTT˝Àì ø£sT÷qT, ùV≤u…T) MTø± 6:8˝À #·÷ùdÔ M≥ìï{Ï ø£+fÒ ñ‘·ÔeTyÓTÆq~ @y√ eT÷&ÉT $wüj·÷T #Ó|üŒã&ܶsTT. 1) Hê´j·TeTT>± q&ÉT#·Tø=qT≥ : Ç~ πøeeTT ˇø£] |ü≥¢ n+fÒ eTq≈£î q∫Ãq/eTq+ ˝≤uÛÑ+ ø£T>∑T‘·T+~ nH˚ $wüj·T+˝À ø±<äT >±ì j·T<Ûës¡∆+>± n+<ä] $wüj·T+˝À Hê´j·TeTT>± Á|üe]Ô+#ê*. ˇø£kÕ] eTq X¯Á‘·Te⁄ |ü≥¢, ù|<äyê]|ü≥¢ eT]j·TT s√>∑|”&ÉT‘·T |ü≥¢ eTq Á|ües¡Ôq Hê´j·Tã<ä∆+>± ñ+<√ ˝Ò<√ |ü]o*+#·T≈£î+<ë+! s√e÷ 12:16`21 es¡≈£î #·~$‘˚ eTq+ m˝≤ Hê´j·TeTT>± ñ+&Ü˝À #Ó|üŒã&ç+~. 2) ø£ìø£s¡eTTqT Áù|$T+#·T≥ : Bìì >∑÷]Ã Ä˝À∫ùdÔ #ê˝≤eT+~ ø£ìø£s¡eTT ø£*– ñ+≥THêïs¡T >±ì <ëìì Áù|$T+#˚yê]>± ñ+&ÉT≥˝Ò<äT. n+fÒ nedüs¡yÓTÆq|ü&ÉT neø±X¯+ ø£*–q|ü&ÉT ˝Òø£ ‘·q yÓT|ü, |òüTq‘· ø=s¡≈£î ø£ìø£s¡eTTqT q{ÏdüTÔHêïs¡T >±ì <ëìì ì»eTT>± ø£*– ñ+&ÉT≥ ˝Ò<äT. eT‘·Ô 18:21`35, 7:1`2 eT]j·TT j·÷ø√ãT 2:13#·~$‘˚ mes¡T ø=*∫q ø=‘· yê]øÏ ø=eã&ÉT‘·T+~. ø£ìø£s¡eTT #·÷|üìyê&ÉT ø£ìø£s¡eTT˝Òì rs¡TŒ bı+<äTqT. 3) BqeTqdüT‡ >∑*– <˚e⁄ì jÓT<äT≥ q&ÉT#·T≥ : <˚e⁄ì‘√/˝À ˙ q&É‘· Bq‘·«+‘√ kÕ>±*. ìqTï ˙e⁄ ôV≤∫Ã+#·Tø=qT≥ nH˚~ ≈£L&É<äT. ÄyÓ÷düT 3:3 #·~$‘˚ ªªdüeTà‹+|ü≈£î+&É Ç<ä›s¡T ≈£L&ç q&ÉT‘·Tsê? n+fÒ me¬s’Hê Ç<ä›s¡T ø£dæ q&Éyê+fÒ ˇø£s¡T düeTà‹+∫ eTs=ø£s¡T ‘·èD°ø£]ùdÔ n~ kÕ<Ûä´|ü&É<äT. Ç<ä›s¡÷ düeTà‹ùdÔH˚ ø£*dæ q&ÉTe>∑s¡T. n˝≤π> <˚e⁄&ÉT ˙‘√ q&ÉyêHêï ˝Òø£ ˙e⁄ <˚e⁄ì‘√ q&ÉyêHêï Çs¡Te⁄s¡T eT<Ûä´ düeTà‹ ñ+&Ü*. n~ m˝≤ n+fÒ n~ πøe+ BqeTqdüT‡qT eTq+ ø£*– j·TT+&ÉT≥ eq e÷Á‘·y˚T kÕ<Ûä´+. eT‘·ÔsTT 11:29 ˝À <˚e⁄&ÉT H˚qT BqeTqdüT‡ ø£*–qyê&ÉqT n+≥THêï&ÉT. Ç+^¢wüß˝À ˇø£ e÷≥ ñ+~. “Birds of same feather fly together” n+fÒ ˇπø s¡ø£yÓTÆq áø£T ø£*–q |ü≈£åîT ø£*dæ m>∑Ts¡TqT. y˚s¡T y˚s¡T C≤‘·T |ü≈£åîT ø£*dæ m>∑Ts¡e⁄. n˝≤π> <˚e⁄&ÉT BqeTqdüT‡ ø£*–qyê&Ó’ ñ+&ç eTq+ n˝≤+{Ï eTqdüT‡˝Òì yês¡yÓTÆ‘˚ eTq+ Äj·Tq‘√ ø£dæ q&ÉTe˝ÒeTT. eT‘·Ô 5:3˝À Ä‘·à $wüj·TyÓTÆ BqT˝…’qyês¡T <ÛäqT´T. n+fÒ eTq+ Bq‘·«eTT q{Ï+#·&É+ ø±<äT. <˚e⁄&ÉT Vü≤è<äj·T n+‘·s¡+>±qT |ü]o*+#·Tyê&ÉT. ø±ã{Ϻ eTq+ eTq Ä‘·à˝À Bq‘·«eTTqT ø£*– ñ+&Ü*. j·÷ø√ãT 4:10 Á|üuÛÑTe⁄ <äèwæºøÏ $TeTTàqT MTs¡T ‘·–Z+#·Tø=qT&ç. n+fÒ eTq+ eTq ø£+{ÏøÏ ˝Òø£ m<äT{Ïyê]øÏ BqT+>± ø£q|ü&É≥+ ø±<äT. <˚e⁄ìøÏ BqTeTT>± ø£q|ü&Ü*. n|ü&˚ eTq+ Äj·Tq‘√ Äj·Tq eTq‘√ ø£*dæ q&ÉTe>∑+. ~«rjÓ÷|üˆˆ 10:13˝À #·÷ùdÔ ªª˙ y˚TT ø=s¡≈£î .... Äj·Tq Ä»„qT nqTdü]+∫ q&ÉT#·Tø=+<äTqqTe÷≥ ø±ø£ ˙ <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yê ìqTï eT] @$T n&ÉT>∑T#·THêï&ÉT? Just one word God is asking. Decide for yourself eTq Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüTÁø°düTÔ ø£è|ü MTø£+<ä]ø° ‘√&Ó’ j·TT+&ÉTqT >±ø£!
 7. 7. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 8 |òæÁãe]`2013 Ä‘·àj·T+<äT rÁe‘· >∑yê¬s’ Á|üuÛÑTe⁄ì ùd$+#ê* ¬se.&܈ˆ C…. ø£èbÕq+<ä+ <Ó’e dü+<˚X¯+ Áø°düTÔ ≈£L&É MT ø=s¡≈£î u≤<Ûä|ü&ç MTs¡T ‘·q n&ÉT>∑TC≤&É j·T+<äT q&ÉT#·Tø=qTq≥T¢ MT≈£î e÷~]j·TT+∫b˛jÓTqT. 1 ù|‘·Ts¡T 2:21 j˚TdüTÁ|üuÛÑTe⁄ MT ø=s¡≈£î u≤<Ûä|ü&ܶs¡T. Äj·TH˚ u≤<Ûä|ü&É>± ˝Òì~ ˙e⁄ H˚qT m+<äT≈£î u≤<Ûä|ü&É≈£L&É<äT? Äj·Tq eTq ø=s¡≈£î u≤<Ûä|ü&ܶs¡T. eTqeTT ≈£L&Ü Äj·Tq ø=s¡≈£î u≤<Ûä|ü&Éedæ eùdÔ eTqeT÷ u≤<Ûä|ü&É<ëeTT. 1) e÷~] n+fÒ b˛*ø£. 2 <∏Ódü‡ 3:9˝À MTs¡T eTeTTàqT b˛* q&ÉT#·Tø=qe˝…qì eTeTTàqT y˚TeTT e÷~]>± ø£q|üs¡#·Tø=qT≥πø á˝≤>∑T #˚dæ‹$T. eTeTTàqT b˛* q&ÉT#·Tø√eTì m+<äT≈£î #Ó|ü⁄ÔHêï&ÉT nì Ä˝À∫ùdÔ 1 ø=]+~∏ 11:1˝À H˚qT Áø°düTÔqT b˛* q&É#·Tø=qT#·Tqï Á|üø±s¡eTT qqTï b˛* q&ÉT#·Tø=qT&ç n+≥THêï&ÉT. ô|’ yêø£´eTT Á|üø±s¡eTT bÂT <˚e⁄ì nq>± Áø°düTÔqT b˛* q&É#·Tø=qT#·Tqï≥T¢ bÂT e˝… $T–*q yês¡T ≈£L&Ü Áø°düTÔì b˛* q&ÉT#·Tø√yêì ø√s¡T≈£î+≥THêï&ÉT. |òæ*|”Œ 3:17˝À dü¨<äs¡T˝≤sê, MTs¡T qqTï b˛* q&ÉT#·Tø=qT&ç. y˚TeTT MT≈£î e÷~]jÓÆTj·TTqï Á|üø±s¡eTT q&ÉT#·Tø=qT yê]ì >∑T]ô|{Ϻ #·÷&ÉT&ç. 1 <∏Ódü‡ 1:6 >=|üŒ ñ|üÁ<äeeT+<äT MTs¡T yêø£´eTT n+^ø£]+∫, eTeTTàqT Á|üuÛÑTe⁄qT b˛* q&ÉT#·Tø=ìqyê¬s’‹]. á <∏Ódü‡˝Àìø± ÁbÕ+‘·|ü⁄ Á|ü»T yêø£´eTT $q&ÜìøÏ Á|üuÛÑTe⁄qT qeTTàø√&ÜìøÏ #ê˝≤ ÁX¯eT|ü&çq≥T¢ u≤<ÛäT nqTuÛÑ$+∫q≥T¢ ns¡∆eTe⁄‘·T+~. m+<äTø£+fÒ 1 <∏Ódü‡ 1:7˝À e÷dæ<√ìj·÷˝ÀqT, nø£j·T˝ÀqT $XÊ«düT+<ä]øÏì e÷~]jÓÆT‹] n+fÒ á dü+|òüTdüTÔqT #·÷∫ $T–*q yês¡T $XÊ«dü+˝À ã|üs¡#·ã&É{≤ìøÏ Ä<äs¡ÙÁbÕj·T+>± ñHêïs¡qïe÷≥. 1 <∏Ódü‡ 2:14˝À MTs¡T j·T÷<äj·T˝À Áø°düTÔ j˚TdüTq+<äTqï <˚e⁄ì dü+|òüTeTTqT b˛* q&ÉT#·Tø=ìqyê¬s’‹]. yês¡T j·T÷<äTeq nqTuÛÑ$+∫q{Ϻ ÁX¯eT˝Ò MTs¡TqT MT dü«+‘· <˚X¯düTÔeq nqTuÛÑ$+∫‹] n+≥THêï&ÉT. bÂT j·T÷<äj·T˝À j·T÷<äTT Áø°düT <˚X¯düTÔT m˝≤ u≤<ÛäT ô|&ÉT‘·THêïs√ <∏Ódü‡˝Àìø±˝À ø£fi≤¢sê #·÷düTÔHêï&ÉT. >∑qTø£ 2 <∏Ódü‡ 1:4˝À MT Væ≤+düìï{Ï˝ÀqT, MTs¡T düVæ≤+#·T#·Tqï ÁX¯eT˝ÀqT, MT zs¡TŒqT $XÊ«düeTTqT #·÷∫ y˚TeTT <˚e⁄ì dü+|òüTeTT˝À MT j·T+<äT n‹X¯j·T|ü&ÉT#·THêïeTT nì n+≥THêï&ÉT. dü+|òüTdüTÔT, Ç‘·s¡ dü+|òüTdüTÔ≈£î, Ç‘·s¡ dü+|òü÷≈£î e÷~]ø£s¡eTT>± Ä<äs¡ÙÁbÕj·TeTT>± ñ+&ÉT≥qT >∑÷]à bÂT ‘Ó*j·TCÒj·TT#·Tqï dü+>∑‘·TqT >∑÷]Ã Ä˝À#·q #˚<ë›eTT. 2) <˚e⁄ì b˛* q&ÉT#·Tø=qT≥ : mô|òd” 5:1 ø±e⁄q MTs¡T Á|æj·TT˝…’q |æ¢e˝… <˚e⁄ì b˛* q&ÉT#·Tø=qT&ç. 5:2 Áø°düTÔ $TeTTàqT Áù|$T+∫ ‘·qTï‘êqT <˚e⁄ìøÏ ns¡ŒDeTT>±qT, ã*>±qT n|üŒ–+#·Tø=HÓqT. n+fÒ eTqeTT <˚e⁄ì ø=s¡≈£î ã*>± n]Œ+#·Tø=qT≥. Áø°düTÔ dü+|òüTeTTqT Áù|$T+∫ n~ ø£fi¯+ø£yÓTÆqqT, eTT&É‘·jÓÆTqqT n{Ϻ~ eT] @<Ó’qqT ˝Òø£ |ü]X¯ó<ä∆yÓTÆq~>±qT, ìs√›wüyÓTÆq~>±qT, eTVæ≤eT>∑ dü+|òüTeTT>±qT Äj·Tq ‘·q jÓT<äT≥ <ëìì ìTeu…≥Tºø=qe˝…qì yêø£´eTT‘√ ñ<äø£ kÕïqeTT #˚‘· <ëìì |ü$Á‘·|üs¡∫, |ü]X¯ó<ä∆|üs¡#·T≥¬ø’ <ëì ø=s¡≈£î ‘·qTï‘êqT n|üŒ–+#·Tø=HÓqT. mô|òd” 5:27 Äj·Tq düeTdüÔyÓTÆq <äTØí‹ qT+&ç eTqqT $yÓ÷∫+∫ dü‘YÁøÏj·T+<ëdüøÏÔ>∑ Á|ü»qT ‘·q ø√düs¡eTT |ü$Á‘·|üs¡#·Tø=ì ‘·q e÷~] W W W
 8. 8. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 9 |òæÁãe]`2013 <˚e⁄ì dü+>∑‘·TT <˚e⁄ì Ä‘·àπø ‘Ó*j·TTqT kı‘·TÔ>± #˚düTø=qT≥≈£î ‘·qTï‘êH˚ eTqø=s¡≈£î n]Œ+#·Tø=HÓqT. r‘·T≈£î 2:14 Áù|eT ø£*– dü‘·´eTT #Ó|ü#·T Áø°düTÔe˝… ñ+&ÉT≥≈£î eTqeTìï$wüj·TeTT˝ÀqT m<äT>∑T<äeTT. mô|òd” 4:15. 3) m) $XÊ«düT≈£î e÷~] : e÷≥˝ÀqT, Á|ües¡Ôq˝ÀqT, Áù|eT˝ÀqT, $XÊ«düeTT˝ÀqT, |ü$Á‘·‘·˝ÀqT, $XÊ«düT≈£î e÷~]>± ñ+&ÉTeTT. <Ó’e»qT&ÉT, dü+|òüTô|<ä›T, Hêj·T≈£îT $T>∑‘ê dü+|òüTdüuÛÑT´≈£î e÷~]>± ñ+&Ü*. _) ìqTï ˙y˚ dü‘êÿs¡´eTT $wüj·TyÓTÆ e÷~]>± ø£qT|üs¡#·Tø=qTeTT. eTqeTT#˚ùd |üqTT, |ü<ä∆‘·TT Ä#ês¡ e´eVü‰s¡eTTT eTqqT #·÷∫H˚s¡TÃø√yê* nqï≥T¢>± <Ó’eùde≈£îT e÷~]>± ñ+&Üì r‘·T 2:7,8 e#·Hê˝À ÁyêdüTÔHêï&ÉT. dæ) eT+<ä≈£î e÷~] : 1 ù|‘·Ts¡T 5:3 MT≈£î n|üŒ–+|üã&çq yê]ô|’ Á|üuÛÑTe⁄˝…’q≥Tº+&Éø£ eT+<ä≈£î e÷~s¡TT>± ñ+&ÉT&ç. <Ó’eùde≈£î˝…’qyês¡T dü+|òüTdüTÔ≈£î Áb˛‘ê‡Vü≤ø£s¡eTT>± Ä<äs¡ÙÁbÕj·T+>±, ÁbÕs¡∆q, yêø£´, q&Ée&ç, nyê≥T¢, Ä#ês¡ e´eVü‰sê˝À¢ e÷~]ø£s¡+>± ñ+&Ü*. 1 ‹yÓ÷‹ 4:12˝À $XÊ«düT≈£î e÷~]>± ñ+&Ü*. e÷≥˝À, Á|ües¡Ôq˝À, ÄVü‰s¡ ìj·Te÷˝À¢ ôV≤#·Ã]+#·T≥˝À, uÀ~Û+#·T≥˝À e÷~]>± ñ+&ÉT≥. r‘·T 2:7 nìï{Ïj·T+<äT ìqTï ˙y˚ dü‘êÿs¡´eTT $wüj·TyÓTÆ e÷~] ø£q|üs¡#·Tø=qTeTT. eT+∫ |üqTT, Ç‘·s¡T≈£î y˚TT #˚ùd |üqTT, yê] πøåeTeTT ì$T‘·ÔeTT Äs√>∑´eTT ì$T‘·ÔeTT, $<Ûäesê+Á&ÉqT yê] Çã“+~˝À düVü‰j·T|ü&ÉT≥, ù|<äT nHê<Ûä˝…’qyê]øÏ ÄVü‰s¡+, egeTT, yê´~ÛÁ>∑düTÔ≈£î eT+<äTT yÓTT<ä>∑T ùdyê ø±s¡´Áø£eTeTTT #˚|ü≥Tº≥. n{Ϻ |ü]#·s¡´ <ë«sê yês¡T bı+~q y˚TT ì$T‘·ÔeTT Áù|eT|üPs¡«ø£+>± ø£è‘·»„‘·‘√ ì+|üã&É‘ês¡T. n+<äTeq mô|òd” 5:1˝À Á|æj·TT˝…’q |æ¢e˝… <˚e⁄ì b˛* q&ÉT#·Tø=qeT+≥THêï&ÉT. <˚e⁄ì Á|üuÛÑTe⁄qT b˛* eTeTTàqTb˛* <˚e⁄ì dü+|òüTeTTqT b˛* nH˚ $wüj·÷T ˇø£<ëìø=ø£{Ï nqTã+<ÛäeTT>± ñ+{≤sTT. ôV≤Á; 8:5 ˝À ø=+&ÉMT<ä ˙≈£î #·÷|üã&çq e÷~] #=|üq düeTdüÔeTTqT #˚j·TT≥≈£î C≤Á>∑‘·Ô|ü&ÉTeTT. yÓ÷ùw≈£î ø=+&Éô|’ @$T #·÷|üã&ç+~? ìs¡ZeT 25:40 ø=+&ÉMT<ä ˙≈£î ø£qT|üs¡#·ã&çq yê{Ï s¡÷|üeTT #=|üq yê{Ïì #˚j·TT≥ø£T C≤Á>∑‘·Ô|ü&ÉTeTT. ìs¡ZeT 27:8 ø=+&É MT<ä ˙≈£î #·÷|üã&çq b˛*ø£>±H˚ yês¡T <ëì #˚j·Te˝…qT. Çø£ÿ&É b˛*ø£, s¡÷|üeTT, e÷~] nH˚ e÷≥T #·÷düTÔHêïeTT. n+fÒ n<˚ Á|üø±s¡eTT ø=+#ÓeTT ≈£L&Ü Ç≥T n≥T @MT ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü n+‘ê ˇø£ |ü<ä∆‹ Á|üø±s¡+ ñ+&Ü* nì <˚e⁄&ÉT ø√s¡T#·Tqï≥T¢ Á>∑Væ≤+#·>∑T>∑T#·THêïeTT. 1 ~qˆˆ 28:19˝À jÓT¨yê Vü≤düÔeTT Hê MT~øÏ e∫à á eT#·Tà |üì n+‘·j·TT Áyê‘·eT÷eTT>± Hê≈£î H˚¬sŒqT nì kı˝§yÓ÷qT‘√ #Óô|ŒqT.á yêø£´Á|üø±s¡eTT eTqeTT Á>∑Væ≤+#·edæq dü+>∑‹ @eTq>± <ëM<äT eTVü‰sêE≈£î <˚e⁄&ÉT <äs¡ÙqØ‹>± <˚e⁄ì eT+~s¡eTT @ Ø‹>± ø£{≤º*? mø£ÿ&É ã+>±s¡eTT, yÓ+&ç ñ|üjÓ÷–+#ê*? ø£s¡TD≤|”sƒ¡eTT, eT+~s¡|ü⁄ ùdy√|üø£s¡DeTTT, Á|ü‹w溑· edüTÔe⁄T m˝≤ #˚j·÷* nH˚ *düTº ˇø£{Ï <ëM<äT ‘·j·÷s¡T #˚dæ kı˝§yÓ÷qT≈£î n|üŒ–+#ê&ÉT. 1 ~qˆˆ 28:11`18 ø±ã{Ϻ <˚e⁄ì |æ¢yÓTÆq eTqeTT Ç‘·s¡T≈£î dü+|òüTeTTq≈£î ≈£î≥T+ãeTTq≈£î e÷~]>± <˚e⁄ì b˛* q&ÉT#·T≈£î+<ëeTT. m+<äTø£+fÒ <˚e⁄&ÉT eTq dü«s¡÷|üeT+<äT eTq b˛*ø£ #=|üq qs¡TqT #˚j·TT<äeTT nì
 9. 9. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 10 |òæÁãe]`2013 n+<ä] Á|üjÓ÷»q+ ø=s¡≈£î Á|ü‹yêìøÏ Ä‘·à Á|ü‘·´ø£å‘· nqTÁ>∑Væ≤+|üã&ÉTqT ùdyê$es¡eTTT 24`1`2013 q ñ+&ç 26`1`2013 es¡≈£î <Ó’eX¯øÏÔ ÁbÕs¡∆Hê eT+~s¡eTT ‘·s¡T|ü⁄q Ŭø’düÔe #Ó’‘·q´ eTVü‰düuÛÑT #ê˝≤ |òüTqeTT>±qT, ñJ®eeTT>±qT »]–+#·ã&ܶsTT. ø£«j·TsYyês¡T #·ø£ÿì dü+^‘· dü«s¡e÷*ø£qT Á|üC≤˙ø±ìøÏ n+~+#ês¡T. sê»eT+Á&ç qT+&ç e∫Ãq HÓ’dæ˝Ÿ >±s¡T yê] >±HêeTè‘·eTT#˚ dü_Û≈£îqT |üs¡e•+|ü #˚kÕs¡T. ¬se.&܈ˆ $. s¡+>∑sêE>±s¡T (Væ≤+<ä÷|ü⁄s¡+) düJe dü«s¡+ {Ï.$. es¡Ôe÷ì≈£îT eT÷&ÉT ~qeTTT ˇπø n+X¯eTTô|’ d”]j·T˝Ÿ>± n+~+∫q <Ó’e dü+<˚XÊT dü_Û≈£îqT Äràj·T ˝À‘·T˝ÀìøÏ q&ç|æ+#êsTT. eT+#·TqT ˝…ø£ÿ#˚j·Tø£ e∫Ãq y˚˝≤~ eT+~ Á|ü»T sêÁ‹ 11 >∑+ˆˆ nsTTHê ø£<ä≈£î+&Ü Á|üuÛÑTe⁄˝À Äq+~+#ês¡T. #·ø£ÿì |ü]X¯ó<ë∆‘·à yê‘êes¡D+ nø£ÿ&É @s¡Œ&ç+~. düuÛÑT »s¡T|ü⁄≥≈£î ø=ìï n&ɶ+≈£îT X¯Á‘·TyÓ’q kÕ‘êqT ø£*–+∫Hê |ü]X¯ó<ë∆‘·à <˚e⁄&ÉT nìï{Ïì n~Û>∑$T+#·T≥≈£î, »sTT+#·T≥≈£î X¯øÏÔ ì#êÃ&ÉT. e÷ m&ÉT¢ >=|üŒ ãs¡Te⁄T yÓ÷j·T>∑$ nqïe÷≥qT e÷ <Ó’eX¯øÏÔ eT+~s¡ $XÊ«düTT ì»+ #˚kÕs¡T. nH˚≈£îT ‘·eT ‘·eT >∑Tô|fi¯ófl $bÕŒs¡T. yê] yê] kÕeTs¡∆´eTT ø£+fÒ m≈£îÿe>± ‘·eT+‘·≥ ‘êy˚T Ç∫à <˚e⁄ì eTVæ≤eT |ü]#ês¡T. dü+|òüT j·TÚeq ≈£îe÷s¡TT yê˝Ÿb˛düºs¡T‡ n+{Ï+#·T≥˝À, uÒqs¡T‡ ø£≥Tº≥˝À, ô|ò¢ø°‡T ≈£≥Tº≥˝À, düuÛ≤y˚~ø£qT dæ<ä∆|üs¡#·T≥˝À Ç+ø± nH˚ø£ $wüj·÷˝À ø£˙«qsY‡ nsTTq ¬se. C…. C≤HéJeHé>±]‘√, ¬se. C…. ◊»ø˘ø£èbÕes¡+ >±]‘√ ø£*dæ ãVüQ>± ø£wæº+∫ |üì#˚kÕs¡T. Áã<äsY m. CÀwæ >±s¡T ø£˙«qsY‡≈£î ≈£î&çuÛÑT»+>± ñ+&ç m+‘√ ÁX¯eTqT bı+<ës¡T. dü+|òüTeTT, |ü≥ºD Ŭø’düÔe Á|ü»T m+‘√ ñJ®$+|üã&ܶs¡T. 14`2`2013 >∑Ts¡Tyês¡+ düuÛÑT »j·TÁ|ü<ä+>± »]–+∫q <˚e⁄ìøÏ ø£è‘·»„‘·T ‘ÓT|ü⁄≥≈£î MT{Ï+>∑T @sêŒ≥T #˚kÕeTT. Ä MT{Ï+>∑T ≈£L&É #ê˝≤ Äosê«<äø£s¡+>± »]–+~. 1:26 <˚e⁄&ÉT ‘·q dü«s¡÷|üeT+<äT qs¡Tì düèõ+#ÓqT. <˚e⁄ì dü«s¡÷|üeT+<äT yêì düèõ+#ÓqT. Ä~ 1:27 eTqeTT #˚j·Tã&çq~ Äj·Tq b˛*ø£˝ÀH˚ ø±ã{Ϻ Äj·Tq |ü]X¯ó<äT∆&Ó’j·TTqï Á|üø±s¡eTT eTqeT÷ |ü]X¯ó<äT∆yÓTÆ j·TT+&Ü*. <˚e⁄ì ø£+f… yêìì ø=+#ÓeTT ‘·≈£îÿeyêì>± #˚dæj·TTHêïe⁄. eTVæ≤e÷Á|üuÛ≤eeTT‘√ yêìøÏ øÏØ≥eTT <Ûä]+|üCÒdæj·TTHêïe⁄ n+≥THêï&ÉT. <눈ø° 8:5 eTq Bq X¯Øs¡eTT eTVæ≤eT>∑ X¯Øs¡eTTq≈£î düeTs¡÷|üeTT >∑<ëì>± e÷s¡TÃqT. |òæ*|”Œ 3:21 eTVæ≤eT>∑ <˚e⁄ì‘√ ñ+&É{≤ìøÏ eTVæ≤eT>∑ <˚e⁄ì |ü<ä∆‹˝À Äj·Tq e÷s¡Z+˝À q&ÉT#·Tø√yê*. eTq Á|üuÛÑTe>∑T Ä‘·à#˚‘· Ä b˛*ø£>±H˚ e÷s¡Ãã&ÉT#·THêïeTT. 2 ø=]+~Û 3:18 <˚e⁄ì b˛*ø£˝ÀìøÏ e÷s¡Ãã&ÉT≥ n+fÒ <˚e⁄ì ˝≤>∑, Äj·Tq s¡÷|üeTT <Ûä]+∫ Äj·THê, eTqe÷ nqï≥T¢ nsTTb˛‘êeTqï e÷≥. n|ü&ÉT Vü≤H√≈£î e˝… ‹qï>± |üs¡˝Àø±ìøÏ yÓ[flb˛‘êeTT. Vü≤H√≈£î <˚e⁄ì‘√ q&ç∫q ‘·s¡Tyê‘· <˚e⁄&É‘·ì rdüTø=ìb˛jÓTqT. Ä~ 5:24. $XÊ«düeTTqT ã{Ϻ Vü≤H√≈£î eTs¡DeTT #·÷&É≈£î+&ÉTq≥T¢ ø=ìb˛ã&ÓqT. ôV≤Á; 11:5. bÂT ≈£L&É Áã‹øÏ ñ+&É>±H˚ |üs¡<Ó’düT≈£î ø=ìb˛ã&çq≥T¢ <äs¡ÙqeTTqT >∑÷]à Á|ü‘·´ø£å‘· 14 dü+ˆˆ ÁøÏ‘·eTT ‘·q nqTuÛÑeeTTqT >∑÷]à 2 ø=]+~Û 12:1`4 e#·qeTT˝À ÁyêdüTÔHêï&ÉT. bÂTe˝… eTqeTT ≈£L&É Á|üuÛÑTe⁄qT b˛* q&ÉT#·T≈£î+fÒ eTqeT÷ |üs¡˝Àø£ <äs¡ÙqeTT #·÷kÕÔeTT. |üs¡˝Àø£ eTs¡àeTTqT Á>∑Væ≤+#·>∑T>∑T‘êeTT. Á|üj·÷dü|ü&É<ëeTT. ÁbÕ]∆<ë›eTT. Á|üuÛÑTe⁄ eTqqT Äos¡«~+#·TqT >±ø£! ÄyÓTHé! ggggggggggggggggggggggggggg
 10. 10. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 11 |òæÁãe]`2013 Ä‘êàqTkÕs¡yÓTÆq q&É‘· X¯Øπs#·Ã¤qT HÓs¡y˚s¡Ã<äT -ãÁ<äsY JeHéj·TÚe«qdüTÔ$uÛ≤>∑+ Á|æj·T j·TÚeqdüTÔ˝≤sê! Praise the lord @+ #˚düTÔHêïs¡T? m˝≤ ñHêïs¡T? _õ _õ..m|ü&É÷ _õj˚T>±! |üØø£åT e#˚ÃdüTÔHêïsTT ø£<ä÷! ø£wüº|ü&ç #·<äyê*. ‘·*¢<ä+Á&ÉT≈£î eT+∫ù|s¡T rdüT≈£îsêyê*. dü+|òüTeTT˝À eT+∫ù|s¡T bı+<ë*. #·<äTe⁄˝À MT >√˝Ÿ @$T{À! Ä >√˝Ÿ #˚sê*. j·TÚeqeTT m+‘· n+<äyÓTÆq<√ n+‘·>± øÏ¢wüº düeTdü´≈£î <√Vü≤<ä|üs¡TdüTÔ+~. <ëìì mes¡÷ ø±<äq˝Òs¡T. @~ @yÓTÆHê j·TÚeqTT <˚e⁄ì ø=s¡≈£î ≈£L&É |üì#˚j·T>∑ ãe+‘·TT>± ñ+&Ü*. Á|æj·TT˝≤sê! |ü]X¯ó<ä∆ Á>∑+<∏äeTT˝À $˝≤|ü 3:27,28˝À Ç˝≤ Áyêj·Tã&ç ñ+~. j·TÚeqø±eTTq ø±&çyÓ÷j·TT≥ qs¡TìøÏ y˚TT. ‘·q MT<ä <ëìì yÓ÷|æqyê&ÉT jÓT¨yêj˚T. It is good for a man to bear the yoke while be is young because the lord has laid on him ø±&ç n+fÒH˚ ãs¡TyÓ’q~. uÛ≤s¡yÓTÆq~. uÛÑ]dü÷Ô, düVæ≤dü÷Ô j·TÚeqø±eTT˝À <˚e⁄ì |üì #˚j·TT≥ qs¡TìøÏ y˚TT. dü+|òüTeTT˝À j·TÚeqTT <Ó’e»qTìøÏ düVü≤ø±s¡TT>± ñ+≥÷ |ü]#·s¡´˝À bÕTbı+<ë*. nˆˆø±ˆˆ 5:1`10 es¡≈£î #·~$q ù|‘·Ts¡T jÓTTø£ÿ |ü]#·s¡´ $wüj·÷T ‘ÓTkÕÔsTT. Ä ~Hê˝À ù|‘·Ts¡T $XÊ«düT˝…’q nq˙j·T, dü|”ŒsêT <˚e⁄ìøÏ $s√<ÛäeTT>± nã<ä∆e÷&ÉT≥ #·÷düTÔHêïeTT. |ü]X¯ó<ä∆ <˚e⁄&ÉT nã<ä∆eTTqT n+^ø£]+#·˝Ò<äT. yês¡T @ø£eTqdüTÿ˝…’ #Ó|æŒq nã<ä∆|ü⁄ e÷≥qT ã{Ϻ ÁbÕDeTTT ø√˝ÀŒj·÷s¡T. nsTT‘˚ Çø£ÿ&É eTq≈£î ø±edæq $wüj·T+ |ü]o*<ë›eTT. nã<ä∆e÷&ç <˚e⁄ì •ø£å>± eTs¡DÏ+∫q uÛ≤s¡´uÛÑs¡Ô X¯eeTTqT Ä dü+|òüT j·TÚeqTT ˝Ò∫, ã≥º‘√ #·T{Ϻ yÓ÷düTø=ìb˛sTT bÕ‹ô|{Ϻ]. nˆˆø±ˆˆ 5:6,10. dü+|òüT |ü]#·s¡´˝À j·TÚeqTT bÕ*yê¬s’q dü+>∑‹ Çø£ÿ&É #·÷düTÔHêïeTT. e÷ dü+|òüTeTT˝À ≈£L&É j·TÚeqTT (Ä&É,eT>∑) ãs¡Te⁄T yÓ÷j·TT≥˝À, <Ó’e»qTì‘√ bÕ≥T ùde≈£î nq>± >∑èVü≤≈£L{≤≈£î, düTyês¡Ô <ä+&Éj·÷Á‘·≈£î Vü≤»¬s’ düVü≤ø£]kÕÔs¡T. ø=+<äs¡T j·TÚeqdüTÔT dü+|òüTeTT˝À ãV”≤qT˝…’qyê]øÏ s¡ø£Ô+ Ç#·TÃ≥˝À düVü≤ø£]kÕÔs¡T. nH˚ø£ $wüj·÷˝À dü+|òüT|üs¡+>± j·TÚeqTT bÕ*uÛ≤>∑düTÔT>± ñ+&Ü*. <˚e⁄&˚ j·TÚeqTìô|’ ø±&ç (<˚e⁄ì ùde) yÓ÷|æq $wüj·T+ nˆˆø±ˆˆ 9:15˝À #·÷kÕÔeTT. ªªHê HêeTeTT uÛÑ]+#·T≥≈£î Ç‘·&ÉT H˚H˚s¡Œs¡#·Tø=ìq j·TÚeqT&ÉTµµ. ªmesê Ç‘·&ÉTµ? <˚e⁄ì e´‹πsø£yÓTÆq kÂT. Ç‘·&ÉT j·TÚeqT&ÉT. nˆˆø±ˆˆ 7:58˝À ªªkÂT nqT ˇø£ j·TÚeqTì bÕ<äeTT jÓTT<䛵µ nì Áyêj·Tã&ç ñ+~. Ä j·TÚeqø±+˝À <˚e⁄ì düTyês¡Ô Á|üø£≥q˝À nH˚ø£ ÁX¯eTT, ì+<äT uÛÑ]+#·T≥≈£î <˚e⁄&ÉT @s¡Œs¡#·Tø=qï j·TÚeqT&ÉT bÂT>± e÷]q kÂT. j·TÚeqø±eT+<äT <˚e⁄ì#˚ @s¡Œs¡#·ã&çq bÂT <˚e⁄ì ø±&çì yÓ÷dæ ˙‹øÏØ≥eTTq≈£î Vü≤≈£îÿ<ës¡T&Ó’Hê&ÉT. n~ n‘·ìøÏ ø£*–q y˚TT. j·TÚeqT&Ü! j·TÚeqø±+˝À ˙ j·TÚe«Hêìï ˝Àø±X¯T HÓs¡y˚s¡TÃø=qT≥≈£îø±ø£ <˚e⁄ì ∫‘·ÔeTTqT HÓs¡y˚s¡TÃ≥≈£î ñ|üjÓ÷–+#·T. düø£ $<ä´T H˚]Ãqyê&Ó’qqT bÂT ‘·q j·TÚeqø±+˝À <˚e⁄ì ø±&ç yÓ÷j·TT≥ ByÓqø£s¡yÓTÆq~. ($T>∑‘ê 12e ù|õ˝À) dü+|òüTeTT`j·TÚeqT bÕÁ‘·
 11. 11. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 12 |òæÁãe]`2013 u≤ $uÛ≤>∑+ Áù|eT Ä‘·à|òüy˚T |æ¢÷! u≤>∑THêïsê! u≤>± #·<äTe⁄≈£î+≥THêïsê! |üØø£åT edüTÔHêïsTT ø£<ë Ä~yês¡+ dü+&˚dü÷ÿ˝ŸøÏ yÓfi¯ó‘·THêïsê? |æ¢˝…’q MT≈£î dü+&˚dü÷ÿT #ê˝≤ nedüs¡+. düπs eT] Ç|ü&ÉT ˇø£ ø£<∏ä #Ó|üŒHê! ˇø£ ø±øÏøÏ ¬s+&ÉT |æ¢T ñHêïsTT. Ä ¬s+&ÉT |æ¢˝À¢ yÓTT<ä≥ |ü⁄{Ϻq |æ¢≈£î #ê˝≤ u≤<Ûä´‘· ¬s+&√kÕ] |ü⁄{Ϻq ø±øÏøÏ @<√ #˚j·÷* nì ÄX¯. á ¬s+&ÉT ø±≈£îT ô|<ä›$ ne⁄‘·THêïsTT. ‘·*¢ø±øÏ s√E ÄVü‰s¡+ rdüT≈£îì e∫à ‘·q |æ¢øÏ ô|fÒº~. yÓTT<ä≥ |ü⁄{Ϻq ø±øÏ n~ Á>∑Væ≤dü÷Ô ñ+&˚~. nsTT‘˚ ˇø£ s√E ‘·*¢ø±øÏøÏ u≤>√˝Ò<äT. njÓ÷´! e÷ neTà≈£î u≤>√˝Ò<äT n+≥÷ ¬s+&ÉT |æ¢T u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïsTT. eTq≈£î ÄVü‰s¡+ m˝≤>± eTq neTà≈£î ÄVü‰s¡+ m˝≤>± n+≥÷ ¬s+&ÉT |æ¢T Ä˝À∫düTÔHêïsTT. á˝À>± ∫qï ø±øÏ eTq≈£î ÄVü‰s¡+ m˝≤>± n+≥÷ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·T+~. yÓTT<ä≥ |ü⁄{Ϻq ø±øÏ e÷Á‘·+ neTà H˚qT yÓ[fl MT≈£î ÄVü‰s¡+ ‘ÓkÕÔqT n+≥÷ yÓ[fl ‘·q≈£î ‘·q ‘·*¢øÏ ‘·q ‘√{Ï ø±øÏ |æ¢øÏ ÄVü‰s¡+ ‘Ó∫Ã+~. #·ø£ÿ>± eTT>∑TZs¡T ‹ì dü+‘√wæ+#ês¡T. á yÓTT<ä≥ |ü⁄{Ϻq ø±øÏ e÷Á‘·y˚T yÓ[fl M{ÏøÏ ÄVü‰s¡+ ‘ÓdüTÔ+~. n$ Á>∑Væ≤+∫q ‘·*¢ ¬s+&√ ø±øÏøÏ ‘ÓeTàì #Ó|æŒ+~. nsTT‘˚ ∫qïø±øÏ Hê≈£î sê<äT ‘Ó©<äT n+≥÷ ‘·|æŒ+#·Tø√{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+∫+~. n~ >∑eTì+∫q ‘·*¢ düπs eTT>∑TZs¡+ yÓfi¯<ëeTT n+≥÷ eTT>∑TZs¡÷ ø£*dæ yÓ[fl dü+‘√wü+>± ÄVü‰s¡+ ‹ì eTs¡˝≤ ø=+#Ó+ Ç+{ÏøÏ ‘Ó#·TÃø√ kÕ>±sTT. |æ¢÷! eTq nø±ÿ, #Ó˝À¢, ‘·eTTà&√, nH√ï @<Ó’Hê #˚dæq|ü&ÉT ˇø£ÿ] MT<ä e~˝Òj·T≈£L&É<äT. n˝≤ e~˝ÒùdÔ k˛eT] nqT≈£î+{≤s¡T. me¬s’q @yÓTÆHê nsTTHê #˚dæq|ü&ÉT eTqeTT ≈£L&Ü #˚j·÷*. Á|ür~ #˚ùdyês¡+>± ñ+&Ü*. #˚sTT+#·T≈£îH˚yês¡+>± ñ+&É≈£L&É<äT. düπs ñ+{≤qT.. u≤jYT u≤jYT.... (11e ù|õ ‘·s¡TyêsTT) nˆˆø±ˆˆ 21:9 ˝À eTs=ø£ $wüj·T+ #·<äTe⁄#·THêïeTT. |òæ*|ü düTyê]Ô≈£î&ÉT. n‘·ìøÏ ø£q´ø£˝…’q qT>∑Ts¡T ≈£îe÷¬sÔT+&ç] nì Áyêj·Tã&ç ñ+~. ø£q´ø£T n+fÒ j·TÚeqø±+˝À ñqïyêπs ø£<ë. yês¡T Á|üe∫+#·Tyês¡T nì $e]+#ês¡T. n+fÒ |ü&ÉT#·Tyê¬s’q Ä&É|æ¢T Ç#·Ã≥ <˚e⁄ì ø±&çyÓ÷j·TTyês¡T>± ñHêïs¡T. yês¡T Ä‘·àbı+~ Ä‘·àes¡yÓTÆq Á|üe#·qes¡eTTqT bı+<ës¡T. m+‘· <ÛäqT´T! j·TÚeqø±+˝À <˚e⁄ì _&ɶT>± ñ+≥÷ <˚e⁄ì kÕ≈£åîT>± J$+#·T≥ y˚TTø£s¡eTT. dü+|òüTeTT˝À j·TÚeq ≈£îe÷s¡TT, ≈£îe÷¬sÔT ‘·eT ‘·eT e+‘·T |üqTT #˚dü÷Ô <˚e⁄ìøÏwüߺT>± ñ+&ÉT≥ eT+∫~. á ø±|ü⁄ j·TÚeqdüTÔe˝Ò ñ+&Éø£ Á|ü‘˚´øÏ+|üã&çq j·TÚeqTT>± ñ+&ÉT≥≈£î kÕ<Ûäq #Ój·T´+&ç. <˚e⁄ì ø£è|ü MT≈£î ‘√&Ó’ j·TT+&ÉTqT >±ø£! ãT~∆ H˚]Œq ‘·*¢ ` d”jÓ÷qT ≈£îe÷]
 12. 12. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 13 |òæÁãe]`2013 Ä‘·à eTq kÕ«düú´eTTq≈£î dü+#·ø£s¡Te⁄>± ñHêï&ÉT |ü*¢Çe÷àqTj˚T˝Ÿ, mdt._.◊.NÛ|ty˚TH˚»sY(]f…ÆsY¶),$XÊK|ü≥ï+ ‘·*¢<ä+Á&ÉTj˚T&É_&ɶÁù|eT ªª˙ <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yê ˙ø£qTÁ>∑Væ≤+#·T <˚X¯eTT˝À ˙e⁄ BsêÈj·TTwüà+‘·T&É>∑Tq≥T¢ ˙ ‘·+Á&çì, ˙ ‘·*¢ì düHêàì+#·Tµµ ìs¡ZeT 20:12 dü+‘êq+ ø£*–q|ü&ÉT yê]ì ô|+∫ ô|<ä›#˚j·T&ÜìøÏ, ‘·*¢<ä+Á&ÉTT, |ü&˚ø£wüº+ n+‘ê, Ç+‘ê ø±<äT. sêÁ‘·Tfi¯ófl ìÁ<äT+&Ée⁄. @ ∫qï »«s¡+ e∫ÃHê ‘·¢&ç*¢b˛‘ês¡T. ˇø£|ü&ÉT |æ¢T m+<äT≈£î @&ÉTkÕÔs√ ‘Ó*j·T<äT. yê]øÏ @ Á|üe÷<ä+ sê≈£î+&Ü ø£+{ÏøÏ ¬s|üŒ˝≤ #·÷düTø√yê*. |üPs¡«+ ñeTà&ç ≈£î≥T+u≤˝À #·+{Ï|梑√ bÕ≥T n+<ä]ï C≤Á>∑‘·Ô>± kÕø£e*‡ e#˚Ã~. Çìï ø£cÕºT, ‘·*¢<ä+Á&ÉTT qe⁄«‘·÷ uÛÑ]kÕÔs¡T. ‘êeTT ‹q&É+ e÷HÓ’Hê |æ¢T kÂø£s¡´+>± ñ+&É{≤ìøÏ #·÷kÕÔs¡T. n≥Te+{Ï ãTTD≤ìï rs¡TÃ≈£îH˚ ñbÕj·T+ e+<ä dü+e‘·‡sêT ø£wüº|ü&ܶ kÕ<Ûä´+ ø±<ä≥. ‘·*¢<ä+Á&ÉTT eè<äT∆˝…’ ‹]– ‘·eT≈£î |üdæyê]>± e÷]b˛‘ês¡T. n|ü&ÉT yêfi¯flì @e÷Á‘·+ $düTø√ÿ≈£î+&Ü, nHê<ÛäÁX¯e÷˝À¢ #˚s¡Ã≈£î+&Ü, @ ˝À≥÷ sê˙j·T≈£î+&Ü #·÷düTø√yê*. yês¡T ø£+≥˙s¡T ô|&ç‘˚ Ä ≈£î≥T+u≤ìøÏ X¯óuÛÑ+ ø±<äT. ‘·q ‘·*¢<ä+Á&ÉT˝Ò ø±≈£î+&Ü ‘·q uÛ≤s¡´ |æ‘·s¡TT ≈£L&É ‘·q≈£î >∑Ts¡Te⁄˝Ò. Ç<ä›]˙ @ e÷Á‘·eT÷ |üø£åbÕ‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷düTø√yê*. ‘êeTT e÷HÓ’Hê düπs yê]øÏ ø±e*‡q$ düeT≈£LsêÃ*. eTq~ bÕXÊÑ·´ dü+düÿè‹ ø±<äT. @ eT‘·yÓTÆq @ ≈£îyÓTÆHê düπs ‘·*¢<ä+Á&ÉTqT eè<ë∆|ü´+˝À Áù|eT>± #·÷dæqyês¡T e÷Á‘·y˚T eTqTwüß´ì|æ+#·Tø=+{≤s¡T. eTq+ |ü≈£åîT, »+‘·Te⁄ ø£+fÒ $•wüºyÓTÆq ÁbÕDT+. eTq≈£î s¡ø±Ôìï |ü+∫ sTT∫Ãq yê]ì ÁbÕD|ü<∏ä+>± #·÷düTø√e≥+ eTq $~Û. nqï‘·eTTàT ‘·*¢<ä+Á&ÉTqT |ü+#·Tø√e≥+ ˙#·yÓTÆq ø±s¡´+. yê]<ä›]˙ ∫e] es¡≈£L ˇø£ÿ#√fÒ ñ+#ê*. ‘·q ‘·+Á&çHÓ’qq÷, ‘·*¢HÓ’qq÷ ø=≥Tºyê&ÉT ìX¯Ãj·TeTT>± eTs¡D•ø£å H=+<äTqT. ìs¡ZeT 21:5. eTq Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüTÁø°düTÔ dæTe˝À Áy˚˝≤&ÉT‘·Tqï|ü&ÉT ‘·q ‘·*¢j·TT, ‘·qT Áù|$T+∫q •wüß´&ÉT <ä>∑Zs¡ ì*∫ j·TT+&ÉT≥ #·÷∫, ne÷à! sTT~>√ ˙ ≈£îe÷s¡T&ÉT nì ‘·q ‘·*¢‘√ #Óô|ŒqT. ‘·s¡Tyê‘· ‘·q •wüß´ì #·÷∫ sTT~>√ ˙ ‘·*¢ nì #Óô|ŒqT. Ä >∑&çj·T qT+&ç Ä •wüß´&ÉT ÄyÓTqT ‘·q sTT+≥ #˚s¡TÃø=HÓqT. (jÓ÷Vü‰qT 15:26,27) sTT|üŒ{Ïø° HÓ≈£î |ü~y˚T s¡÷bÕj·TT Ä<ëj·T+ <ë≥ì Á|ü»T ø√≥¢eT+~ ñHêïs¡T. H˚{Ï <Ûäs¡˝À¢ Ä Ä<ëj·T+ ≈£î≥T+u≤ìπø #ê<äT. eTq¬øìï ø£cÕºTHêï, eTqTï ô|+∫ ô|<ä› #˚dæq ‘·*¢<ä+Á&ÉTqT e~˝Òj·T≈£L&É<äT. Ç{°e »]–q ˇø£ |üπs«˝À <˚X¯+˝À n‘·´~Ûø£ eè<äT∆T, |æ¢THêï nHê<ÛäTT>± Áã‘·T≈£î‘·THêïs¡T. MT ‘·*¢<ä+Á&ÉT≈£î Ä |ü]dæú‹ sê≈£î+&Ü #·÷düTø√+&ç. eTq <˚e⁄&ÉT $TeTTà*ï MT ≈£î≥T+u≤qT ì+&Üs¡TT>± B$+#·TqT >±ø£! U d U
 13. 13. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 14 |òæÁãe]`2013 |ü]X¯ó<뛑·à düeTdüÔeTTqT eTq≈£î uÀ~Û+#·TqT ` k˛<ä] C…. düTC≤‘· n+ø£s¡Dd”ÔÅ dü+<˚X¯+ V Á|æj·TyÓTÆq <Ó’eX¯øÏÔ bÕsƒ¡≈£î˝≤sê eT]j·TT Åd”Ô˝≤sê! Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüTÁø°düTÔ HêeTeTTq MT≈£î X¯óuÛÑeTTT. u≤>∑THêïsê! <Ó’q+~q MT J$‘ê˝À¢ MT ÁbÕs¡∆Hê J$‘·+ ø±bÕ&ÉT≈£î+≥THêïsê? Áø£eTyÓTÆq MT ÁbÕs¡∆Hê J$‘·+ <ë«sê MT ≈£î≥T+u≤≈£î πøåeT+. n{Ϻ πøåeT+ ø£*– e⁄qï<äì ‘·+#·T#·THêïqT. düπs yêø£´eTT <Ûë´ì<ë›eTT! u…’_˝Ÿ˝À ˇø£ Á|ü‘˚´øÏ+|üã&çq Åd”Ô e⁄qï~. ÄyÓT Vü≤<äkÕ‡ nqT mùdÔs¡T. mùdÔs¡T nqT e÷≥T ns¡∆+. A Star or Happiness (dü+‘√wü+) j·T÷<ë e+X¯eTT HêX¯qeTT ø±≈£î+&Ü ‘·|æŒ+ã&É{≤ìøÏ ø±s¡D+ nsTTq á Åd”Ô jÓTTø£ÿ |ü]eTfi¯ ÁøÏj·TT @ Ø‹>± dü+‘√wü|üs¡#êsTT ˝ÒKqeTTqT |ü]o*+#·T<ë+. mùdÔs¡T 5:2 sêE #·÷&É>± ÄyÓT j·T+<äT n‘·ìøÏ <äj·T |ü⁄f…ºqT. á sêE mes¡T? ø°s¡Ôq 45:11 á sêE ˙ Á|üuÛÑTe⁄ n‘·&ÉT ˙ kÂ+<äs¡´eTTqT ø√]qyê&ÉT. á sêE Áø°düTÔqT b˛* j·TT+&ÉT>± mùdÔs¡T dü+>∑eTTq≈£î kÕ<äèX¯´+>± e⁄qï~. mùdÔs¡T 2:9 e#·q+˝À Ä ∫qï~ n‘·ì <äèwæºøÏ Ç+ô|’q~ >∑qT≈£î ÄyÓT n‘·ì eq <äj·Tbı+<ÓqT. ø±ã{Ϻ ÄyÓT |ü]eTfi¯ ÁøÏj·T ø=s¡¬ø’q edüTÔe⁄qT ÄyÓT≈£î ø±edæq uÛÀ»q |ü<ës¡∆eTTqT sêE Ç+{Ï˝À qT+&ç ÄyÓT≈£î ‘·«s¡>± @s¡Œs¡∫ ÄyÓTqT ÄyÓT #Ó*ø£‘ÓÔqT n+‘·'|ü⁄s¡eTT˝À n‹ ÁX‚wüºyÓTÆq düúeT+<äT+#ÓqT. sêE jÓTTø£ÿ q|ü⁄dü+≈£î&É>∑T ùV≤¬>≈£î n|üŒ–+ã&ÉTqT. ùV≤π>≈£î ìs¡ísTT+|üã&çq |üì dü+|òüTø=s¡≈£î |ü]X¯ó<ë∆‘·Tà&ÉT #˚ùd |üìøÏ kÕ<äèX¯´eTT>± e⁄qï~. s√e÷ 8:14˝À <˚e⁄ì Ä‘·à#˚‘· m+<äs¡T q&ç|æ+ã&ÉT<äTs√ yês¡+<äs¡T <˚e⁄ì ≈£îe÷s¡T˝…’ j·TT+<äTs¡T. <˚e⁄&ÉT Ä‘·à >∑qTø£ Ä‘·à eT÷+>± »ìà+∫q~ Ä‘·àj·TTHÓ’ j·TTqï~. ùV≤π> <ë«sê q&ç+|üã&çq mùdÔs¡T @ Ø‹>± e⁄qï<√ ‘ÓTdüT≈£î+<ë+. mùdÔs¡T 2:15˝À sêE jÓTT<ä›≈£î yÓfi¯ófl≥≈£î e+‘·T e∫Ãq|ü&ÉT ùV≤π> ìs¡ísTT+∫q n+ø±s¡eTT ø±ø£ ÄyÓT eT] @$Tj·TT ø√s¡˝Ò<äT. mùdÔs¡TqT #·÷∫q yês¡+<ä]øÏ ÄyÓT j·T+<äT <äj·T|ü⁄f…ºqT. sêC≤düqeTT düMT|æ+#˚ eTT+<äT mùdÔs¡T |ü]X¯ó<ä∆ n+ø±s¡+ ø£~>± yÓ[flq~. mùdÔs¡T dü+‘·è|æÔ ø£*–q Åd”Ô. eT]j·TT $y˚ø£eTT ø£*–q Åd”Ô. ùV≤π> nø£]+∫q n+ø£s¡D#˚ ‘·è|æÔ #Ó+~q~. n~Ûø£ ÄX¯ ø£*–q~ ø±<äT. eT]j·TT Bq‘·«eTT ø£*–q BqTsêT. eTq ô|+&ç¢ ≈£îe÷s¡T&Ó’q j˚TdüTÁø°düTÔ BqeTqdüT‡ >∑ BqT&ÉT. Ä Bq‘·«y˚T Äj·TqqT Äø£]¸+∫+~. Á|æj·T Åd”Ô˝≤sê! eTqeTTqT eTq ô|+&ç¢≈£îe÷s¡T&Ó’q j˚TdüTÁø°düTÔ #˚‘· Äø£]¸+|üã&Ü+fÒ bÂT uÛÑ≈£îÔ&ÉT 1 ‹yÓ÷‹ 2:9`10 ˝À #Ó|æŒq≥T¢ eTqqT n+ø£]+#·Tø√yê*. nD≈£îe, dü«düúãT~∆>∑yê¬s’ j·TT+&ç ‘·>∑Te÷Á‘·|ü⁄ egeTTT #˚‘·H˚ >±ì »&É‘√HÓ’qqT, yÓ>∑ egeTT‘√ HÓ’qqT n+ø£]+#·Tø=qø£ <Ó’euÛÑøÏÔ >∑yês¡eTì #Ó|üø=qT Åd”Ô≈£î ‘·–q≥T¢>± dü‘YÁøÏj·T #˚‘· ‘·eTTàqT ‘êeTT n+ø£]+#·Tø=qe˝…qT nì Áyêj·Tã&ç ñ+~. n+fÒ nD≈£îe, dü«düúãT~∆, dü‘YÁøÏj·T ø£+fÒ $TyÓ’q nuÛÑs¡D≤T ˝Òeqïe÷≥. eT]j·TT ù|‘·Ts¡T uÛÑ≈£îÔ&ÉT. Ç˝≤ ÁyêdüTÔHêï&ÉT. kÕ<ÛäTyÓ’q{Ϻj·TT, eTè<äTyÓ’q{Ϻj·TTHÓ’q >∑TDeTTqT nø£åj·÷+ø±s¡eTT Vü≤è<äj·T n+‘·s¡+>∑dü«uÛ≤ey˚T ì»yÓTÆq n+ø±s¡eTì $e]+#·ã&ç ñ+~. 1 ù|‘·Ts¡T 3:4 mùdÔs¡T yÓT|ü{Ï n+ø±s¡eTT eq >±ø£ Ç{Ϻ nø£åj·÷+ø±s¡yÓTÆq n+‘·s¡+>∑ dü«uÛ≤eeTT ‘√H˚ sêEeq <äj·Tbı+~q~. Á|æj·T Åd”Ô˝≤sê! Ç{Ϻ n+ø±s¡eTT ø£*–qyês¡yÓTÆ sêuÀ‘·Tqï sêsêC…’q es¡T&Ó’q j˚TdüTÁø°düTÔ#˚ Äø£]¸+|üã&ç <äj·Tbı+<äTq≥T¢ dæ<ä∆|ü&É+&ç. Á|üuÛÑTe⁄ ø£è|ü MT≈£î ‘√&Ó’ j·TT+&ÉTqT >±ø£!
 14. 14. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 15 |òæÁãe]`2013 Ä‘·à düs¡«dü‘·´eTT˝ÀìøÏ q&ç|æ+#·TqT 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 •X¯óyÓ’q j˚TdüTÁ|üuÛÑTe⁄qT #·+ù|+<äT≈£î u…‘˚¢ùV≤eTT˝Àì ¬s+&˚fi¯¢˝À|ü⁄ •X¯óe⁄+<ä]˙ Vü≤‘·´ #˚sTT+∫q Á≈£Ls¡T&Ó’q sêC…’q ùV≤s√<äT düe÷~Ûì Ç{°e ÇÁC≤j˚T˝Ÿ <˚X¯+˝Àì u…‘˚¢ùV≤eTT düMT|ü+˝À ø£qT>=Hêïs¡T. yÓTT<ä{Ï X¯‘êã∆|ü⁄ #·]Á‘·ø±s¡T&ÉT ù|¢$j·Tdt CÀd”|òü|t ìπs›•+∫q <ëì Á|üø±s¡+ ÇÁXÊj˚T˝Ÿ |ü⁄sê‘·‘·« XÊgy˚‘·Ô mVü≤<é HÓ≥ºsY ùV≤s√<äT #·Áø£e]Ô düe÷~Û ø√dü+ eT÷&ÉT <äXÊu≤∆T>± ‘·e«ø±T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. ∫es¡≈£î Äj·Tq Á|üj·T‘êïT |òü*+#êsTT. 2007 y˚T 8q u…‘˚¢ùV≤eTT≈£î eT÷&ÉT yÓTÆfi¯¢ <ä÷s¡+˝À ùV≤s√<äT düe÷~Û ãj·TŒ&ç+~. eT‘·ÔsTT düTyês¡Ô Á|üø±s¡+ sêC…’q ùV≤s√<äT ‘êqT C≤„qT eq $es¡eTT>± ‘Ó*dæø=ìq ø±eTTqT ã{Ϻ u…‘˚¢ùV≤eTT˝ÀqT, <ëì düø£ ÁbÕ+‘·eTT˝ÀqT, ¬s+&ÉT dü+ˆˆ yÓTT<äTø=ì ‘·≈£îÿe ej·TdüT‡>∑ eT>∑|æ¢q+<ä]ì e~Û+#·eTì ÄC≤„|æ+#ê&ÉT. ùV≤s√<äT #·ìb˛sTTq ‘·s¡Tyê‘· Á|üuÛÑTe⁄ <ä÷‘· ◊>∑T|ü⁄Ô˝À jÓ÷ùd|ü⁄q≈£î dü«|üïeT+<äT Á|ü‘·´ø£åyÓTÆ ˙e⁄ ˝Ò∫, •X¯óe⁄qT ‘·*¢ì ‘√&ÉTø=ì ÇÁXÊj˚TT <˚X¯eTTq≈£î yÓfi¯ó¢eTT. •X¯óe⁄ ÁbÕDeTT rj·Tp#·T#·T+&çqyês¡T #·ìb˛sTTs¡ì #Óô|ŒqT. n|ü&É‘·&ÉT ˝Ò∫ •X¯óe⁄qT ‘·*¢ì ‘√&ÉT≈£îì ÇÁXÊj˚TT <˚X¯eTTq≈£î e#ÓÃqT. nsTT‘˚ n¬sÿ˝≤j·TT ‘·q ‘·+Á&çjÓÆTq ùV≤s√<äTq≈£î Á|ü‹>± j·T÷<äj·T <˚X¯eTTqT @T#·THêï&Éì $ì, nø£ÿ&çøÏ yÓfi¯¢yÓs¡∫, dü«|üïeT+<äT <˚e⁄ì #˚‘· uÀ~Û+|üã&çqyê&Ó’ >∑*j·T ÁbÕ+‘·eTTq≈£î yÓ[fl, q»πs‘·qT }]øÏ e∫à nø£ÿ&É ø±|ü⁄s¡eTT+&ÓqT. sêC…’q ùV≤s√<äT ‘·q eTs¡D≤ìøÏ ◊<ës¡T dü+ˆˆ eTT+<äT ùV≤s√~j·T+ nH˚ ø√≥˝≤+{Ï Á|ü<˚X¯+˝À eTs¡D≤+‘·s¡+ ‘·qqT düe÷~Û #˚j·TeTì #Ó|æŒq≥T¢ #·]Á‘· <ë«sê ‘ÓTk˛Ô+~. y˚T 8q ãj·TŒ&çq yê{Ï˝À eTk˛*j·T+, ˇø£ $TyÓ’q ÄuÛÑs¡D+ eTTø£ÿT, mì$T~ n&ÉT>∑T bı&ÉyÓ’q sê‹ X¯eù|{Ïø£ _Û+#êsTT. nsTT‘˚ ùV≤s√<äT düe÷~ÛøÏ dü+ã+~Û+∫q m≥Te+{Ï •˝≤XÊdüq+ uÛÑ´+ ø±˝Ò<äT. HÓ≥ºsY ãè+<ä+ 1978 qT+&ç 2006 es¡≈£î {À+uŸ mùdº{Ÿ>± |æTeã&ÉT‘·Tqï m‘·TÔ>± ñ+&ç, ô|’q #·<äs¡|ü⁄ Á|ü<˚X¯+>∑ ∫qï ø=+&É e<ä› ‘·e«ø±T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. ùV≤s√<äT eTs¡DÏ+∫q ‘·s¡Tyê‘· s√yéT kÕÁe÷C≤´ìøÏ e´‹πsø£+>± ‹s¡T>∑Tu≤≥T »]|æq j·TT<ë eT‘ê_Ûe÷qTT ùV≤s√<äT düe÷~Ûì <Ûä«+dü+ #˚kÕs¡T. s√eTHé kÕÁe÷»´ Á|ü‹ì~Û>± u…‘˚¢ùV≤eTT bÕ≈£îì>± ùV≤s√<äT ìj·T$T+#·ã&ܶs¡T. <Ûä«+dü+ #˚j·T&çq j·T÷<äT <˚yêj·÷ìï ‹]– ùV≤s√<äT ì]à+∫q|üŒ{Ïø° Äj·Tq yê] n_Ûe÷Hêìï #·÷s¡>=q˝Òø£b˛j·÷&ÉT. ùV≤s√<äT bÕq |ü≥¢ j·T÷<äTT ÄÁ>∑Vü≤eTT‘√ ñ+&˚yês¡T. sêC…’q ‘·qqT ‘êqT j·T÷<äTì>± #Ó|üø=qï|üŒ{Ïø° j·T÷<äTô|’ $|üØ‘·yÓTÆq |üqTïT $~Û+#˚yê&ÉT. s√e÷ kÕÁe÷»´+˝ÀH˚ n‹ô|<ä› sê»ÁbÕkÕ<ë˝À ˇø£{Ï>± ì*#˚≥≥T¢ ùV≤s√~j·TeTTqT ì]à+#ê&ÉT. Ç+<äT˝À n+<äyÓTÆq ‘√≥T, ø=qTT, >∑TÁs¡|ü⁄kÕT ñ+&˚$. #ê]Á‘ê‘·àø£ kÕàs¡ø£ ø£≥º&ÜqT ì]à+#·&É+ <ë«sê ùV≤s√<äT ªª#·Áø£e]Ôµµ nH˚ _s¡T<äTqT bı+<ä>∑*>±&ÉT. nsTT‘˚ n‘·&ÉT ‘·q uÛ≤s¡´˝À ˇø£]ì, ≈£îe÷s¡T˝À eTT>∑TZ]ì, ˇø£ j·T÷<äT XÊÅdæÔì #·+|æ+#ê&ÉT. CÀd”|òüdt s¡#·q <ë«sê ‘êeTT s√eTHé #·Áø£e]Ô d”»sY ø£+fÒ m≈£îÿe>± ùV≤s√<äT >∑T]+∫ ‘ÓTdüT≈£îqï≥T¢ $T∫>±Hé j·T÷ìe]‡{° Ä#ês¡T´T bÕ˝Ÿy˚Tj·TsY ‘Ó*bÕs¡T. w w ãj·TŒ&çq sêC…’q ùV≤s√<äT düe÷~Ûãj·TŒ&çq sêC…’q ùV≤s√<äT düe÷~Û
 15. 15. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 16 |òæÁãe]`2013 |ü]X¯ó<ë∆‘·à q÷‘·q dü«uÛ≤eeTTqT ø£T>∑CÒj·TTqT k˛<ä] C…. düTC≤‘·øÏ«CŸHÓ+`1 Ä~ø±+&ÉeTT 1e n<Ûë´j·TeTT qT+&ç 10e n<Ûë´j·TeTT es¡≈£î 1. nsTT‘˚ .................. jÓT¨yê <äèwæºj·T+<äT ø£è|ü bı+~qyê&ÜjÓTqT 2. mH√wüß jÓTTø£ÿ ‘·+Á&ç ù|s¡T .............. 3. >√yÓTs¡T jÓTTø£ÿ ‘·+Á&ç............ 4. <˚e⁄&ÉT ................... $XÊ|üs¡#·TqT 5. ........... ì y˚s¡T|üs¡#·T≥≈£î <˚e⁄&ÉT Äø±X¯$XÊeT+<äT yê{Ïì ñ+#ÓqT 6. ≈£Lwüß <˚X¯eT+‘·{Ï #·T≥÷º bÕs¡T#·Tqï q~ ............ 7. uÛÑ÷ »+‘·Te⁄˝À j·TTøÏÔ >∑~ .............. 8. ............... ~qeTTìïj·TT ‘=$Tà~e+<ä |ü~ @+&ÉT¢ 9. Ä ........... qTã~ ~qeTTT uÛÑ÷$T MT<ä qT+&É>± 10. H√eVüQ ................ #·÷∫q|ü&ÉT H˚ Ä]j·TT+&ÓqT. øÏ«CŸHÓ+.96»yêãTT 1) |”qT>∑ s¡ø£ÔeTT` Á|üø£ 16:3 2) yÓ÷ùw`Á|üø£ 15:4 3) düŒ{Ïø£eTTe˝… `Á|üø£ 22:1 4) düqï|ü⁄Hês¡` Á|üø£ :19:8 5) ◊X¯«s¡´eTT`Á|üø£ 18:16) ì‘·´düTyês¡Ô `Á|üø£ 14:6 7) |ü]X¯ó<äT∆ ` Á|üø£ 13:10 8) Ä Åd”Ô ≈£Ls¡TÃqï ` Á|üø£ 17:9 9) bÕT>∑yês¡T` Á|üø£ 20:6 10) q÷‘·qyÓTÆq$>±` Á|üø£ 21:5 øÏ«CŸHÓ+.96$CÒ‘·T lø±≈£îfi¯+ : 1) _. Væ≤eT_+<äT 2) _. CÀ´‹s¡àsTT 3) _. ùV≤eT‘· 4) ◊. |ü<äà 5) $. u≤˝≤eTDÏ 6) düTVü‰dæì. 7) {Ï. *œ‘· 8) m. dü]‘· 9) C….‘· 10) C….düTeT 11) {Ï. ‘ês¡ 12) dæ.ôV≤#Y. ns¡TD 13) ÄsY.$»j·T 14) j·TT.uÛ≤s¡‹ 15) j·TT.s¡eTDeTTà m#ÓÃs¡¢ m.ÄsY b˛©dt ø±«s¡ºsY‡ : 1) mdt. |ü⁄D≤´e‹ 2) $. ÷dæ 3) $. ôd’à© 4) $. düT<ÛësêDÏ 5) yÓ’.≈£îe÷] 6)mdt. ]u≤ÿ 7) mdt. uÛ≤>∑´+ 8) m. »>∑BX¯«] 9) myéT. X¯ó uÛÑ˝≤e‹ 10) $. e÷<ÛäTØ‘· 11) _. Á|üuÛ≤e‹ 12) $. ñwü 13) {Ï. düT˙‘· øÏ+‘·* $TT¢, lø±≈£îfi¯+ : 1) _. eTVæ≤eT *+>±ù|≥ : 1) myéT. ø£èbÕsêDÏ 2) |æ. #·+Á<äø±+‘Y 3)|æ.ÁXÊeDøÏÎ 4) _. uÛ≤s¡‹ ô|]øÏ>∑÷&Ó+ : 1) bÕdüºsY $. &˚$&é Äø°M&ÉT : 1) |æ. Ä©dt >∑T&çyê&É : 1) C…. neTè‘· $XÊK|ü≥ï+ : 1) myéT. dæ‘êsê yÓ÷C…dt 2) myéT. XÊ+‘·≈£îe÷] |æ.|æ nÁ>∑Vü‰s¡+, $XÊK õ˝≤¢ : 1) ¬ø. øÏs¡DY≈£îe÷sY ‹s¡T|ü‹ : 1) |æ. ìs¡à Á|ükÕ<é
 16. 16. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 17 |òæÁãe]`2013 eTVæ≤e÷dü«s¡÷|æjÓÆTq Ä‘·à nq>± <˚e⁄ì Ä‘·à HêZeø√DeTT(>∑‘· dü+∫ø£ ‘·s¡TyêsTT) n‘·´~Ûø£ <Ûäqe+‘·T≈£î #Ó+~q ˇø£ ÁãVü‰à+&ÉyÓTÆq >∑èVü≤+˝À yêfi¯ófl J$düTÔHêïs¡T. Ä düú+˝À nìï dü<äTbÕj·÷T ñHêïsTT. ø±ì H˚qT ˝À|ü Á|üy˚•+∫q|ü&ÉT Ä uÛ≤s¡´uÛÑs¡Ô eT<Ûä´qTqï <˚«cÕìï #·÷∫ eDÏøÏb˛j·÷qT. Á|ü|ü+#·+˝À Á|ü‹ edüTÔe⁄ ˙≈£î+&Ée#·Tà >±ì ˙ ≈£î≥T+ã+˝À <˚«wü+ ñ+fÒ Ä edüTÔe⁄ eq ˙¬ø{Ϻ Äosê«<ä+ ñ+&É<äT. H˚qT ˝À|ü*øÏ e∫Ãq|ü&ÉT n‘·&ÉT eTT+<äT >∑~˝À ≈£Ls=Ãì ñHêï&ÉT. ÄyÓT |ü&Éø£>∑~˝À ≈£Ls=Ãì ñ+~. H˚qT ˝À|ü*øÏ n&ÉT>∑T ô|≥º>±H˚ n‘·&ÉT ‘·q uÛ≤s¡´qT >∑T]+∫ ˙#·+>± e÷{≤¢&É&É+ yÓTT<äTô|{≤º&ÉT. n‘·ì uÛ≤s¡´ >∑~˝ÀøÏ |üs¡T¬>‘·TÔø=∫Ã+~. n‘·&ÉT #Óù|Œ~ $qø£+&ç. Hê e÷≥ $q+&ç. ÄyÓT ≈£L&É ‘·q uÛÑs¡Ô≈£î e´‹πsø£+>± e÷{≤¢&É&É+ yÓTT<äTô|{Ϻ+~. H˚qT uÛÑs¡Ô #Ó|æŒq<ä+‘ê $HêïqT. n+‘ê eT+∫>±H˚ ‘√∫+~. uÛ≤s¡´ #Ó|æŒ+~ $HêïqT. n~ ≈£L&É eT+∫>± ñ+~. me] uÛ≤yê˝À¢ yêfi¯ófl düããT>±H˚ ñHêïs¡T. Ç<ä›s¡T #Ó|æŒ+~ u≤>±H˚ ñ+~. yê] $yêVü≤ J$‘·+˝À $dæ–b˛j·÷eTì Ç<ä›s¡T nHêïs¡T. ªªe÷ ø√dü+ ÁbÕ]∆+#·e<äT›. e÷ $&Ü≈£î ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&çµµ Ç<ä›s¡÷ |ü<˚ |ü<˚ nHêïs¡T. nsTT‘˚ á eT÷&Éeø√D+ jÓTTø£ÿ ìX¯Ãj·÷ìï HêZe ø√D+ <ë«sê Hê Vü≤è<äj·T+˝À n|üŒ{Ïπø »sTT+∫ ñHêïqT. ìã“s¡+‘√ uÛÑs¡Ô #˚‹ì, uÛ≤s¡´ #˚‹ì Hê #˚‘·T˝À¢øÏ rdüTø=ì ªªj˚TdüTÁø°düTÔ HêeT+˝À á <ä+|ü‘·TqT ã+~Û+∫q <˚«wüã+<Ûëìï ‘=–+#·eTì ôd’‘êqT≈£î ÄC≤„|ædüTÔHêïqT. X¯øÏÔ>∑ j˚TdüTÁø°düTÔ HêeTeT+˝À á ø£åD+ á Çs¡Te⁄s¡T ø£]–, eTè<äTyÓ’q dü«uÛ≤e+‘√ ‹]– ◊ø£´eTe⁄<äTs¡T >±ø£µµ. nø£kÕà‘·TÔ>± Hê Vü≤düÔ+ô|’ ˇø£ y˚&ç ø£˙ï{Ï _+<ÛäTe⁄ |ü&ç+~. #·÷∫q|ü&ÉT n‘·&ÉT @&ÉTdü÷Ô ñHêï&ÉT. ø£˙ïs¡T Á|üeVæ≤düTÔ+~. ªª<˚yê ˙≈£î k˛ÔÁ‘·+. ˙ ø±s¡´+ »]–+~µµ Hê˝À H˚qT ‘·+#êqT, H˚qT uÛ≤s¡´ ø£qTï˝ÀøÏ #·÷∫q|ü&ÉT ÄyÓT ø£qTï ì+&Ü ˙s¡T ì+&ç ñ+~. yê] ¬s+&ÉT #˚‘·TT ø£T|ü⁄‘·÷ ªª<˚e⁄&ÉT »‘·|üs¡∫q yê]ì @ e÷qe⁄&ÉT >±ì, |ü]dæú‘·TT >±ì $&ÉBj·T≈£î+&ÉTqT >±ø£µµ nHêïqT. ªªH˚qT yÓfi≤ÔqHêïqTµµ ãj·TT<˚s¡T‘·÷. π>≥T ãj·T≥es¡≈£î Hê‘√ e#êÃs¡T. ªªyÓ[fl s¡+&ç bÕwüºs¡T >±s¡÷µµ nHêïs¡T. ªª<˚e⁄ìøÏ k˛ÔÁ‘·+. Äj·Tq ø±s¡´+ HÓs¡y˚]+~µµ nHêïqT »yêãT>±. Ä eTs¡Tdü{Ï Ä~yês¡+ yê]<ä›s¡T >±j·Tø£ ãè+<ä+‘√ ≈£Ls=Ãì m+‘√ eT<ÛäTs¡+>± bÕ&Üs¡T. Äsê<Ûäq eTT–kÕø£ yê]‘√ #˚‘·TT ø£T>∑T‘·÷ ªª@+ »]–+~µµ nì uÛ≤s¡´qT n&ç>±qT. ªª@yÓ÷ e÷≈£î ‘Ó*j·T<äTµµ ÄyÓT »yê_∫Ã+~. ªªMTs¡T Ä e÷≥T |ü*øÏ n+‘· <Ûäè&É+>± ÄC≤„|æ+#·>±H˚ e÷ Vü≤è<äj·T+˝À qT+&ç @<√ ã+<Ûä+ $&çb˛sTTq≥¢ì|æ+∫+~. @<√ ˇø£ >√&É $s¡T>∑>=≥ºã&çq≥¢sTT+~. Ç<ä›s¡+ #·*+∫b˛j·÷+.µµ ªªyÓ+≥H˚ Çs¡Te⁄s¡≈£î ˇø£ÿkÕπs eTs√kÕ] ø£*dæ ñ+&É&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïùdÔ u≤>∑T+≥T+<˚yÓ÷ nì|æ+∫+~. MTs¡T yÓ[flb˛sTTq ‘·s¡Tyê‘· Ä sêÁ‘·+‘ê düs¡T›ø=qï kÕe÷Á– ‹]– $|üŒ&ÜìøÏ dü]b˛sTT+~. y˚T+ Ç|ü&ÉT Ä˝À∫ùdÔ y˚TeTT m+<äT≈£î n+‘·>± yê~+#·Tø=HêïyÓ÷ m+<äT≈£î $&çb˛<ä+#êyÓ÷ ns¡∆+ ø±<äT. y˚TeTT Ç~ es¡ø£{Ï ø£Hêï m+‘√ m≈£îÿe>± Áù|$T+#·Tø=+≥THêïeTT. |ü]X¯ó<ë∆‘·à≈£î ˙ e÷≥ Hê e÷≥ m+‘√ nedüs¡+. H˚qT yê]ì Áã‹e÷*Hê, eTÚq+>± ÁbÕ]∆+∫Hê Hê >∑T]‘·|æŒ ñ+&˚yê&çì. H˚qT ÄC≤„|æ+#êqT. Ä yê≈£îÿ ãj·TT<˚] düèwæº ø£*–+∫+~. $XÊ«dü+‘√ |üTø£ã&˚ ˙ ìã“s¡yÓTÆq yê≈£îÿ |ü]X¯ó<ë∆‘·à≈£î m+‘√ nedüs¡+.
 17. 17. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 18 |òæÁãe]`2013 n+‘·´~Hê˝À eTqTwüß´+<ä]ô|’ Ä‘·à ≈£îeTà]+|üã&ÉTqT |ü]es¡Ôq #Ó+~+∫, düèwæº »]–+#·&ÜìøÏ j˚TdüT |üTø£ã&çq |ü<ëìï ñ|üjÓ÷–+#˚yês¡T j˚TdüTÁø°düTÔ jÓTTø£ÿ •wüß´T e÷s¡TŒ ø£*–+∫, düèõ+#·&ÜìøÏ |üTø£ã&çq yê≈£îÿqT ñ |üjÓ÷–+#˚yês¡T. j˚TdüTÁø°düTÔ dü+|òüT+ XÊX¯«‘· _Ûø£å≈£îì˝≤ e÷]b˛e&É+ <äTs¡<äèwüº+. ìs¡+‘·s¡+ _Ûøå±≥H˚, ÄC≤„|æ+#·&Üìπø uÛÑj·T+. ÄC≤„|æ+#·&É+ nH˚ ø£fi¯qT b˛>=≥Tºø=Hêï+. ‹]– H˚s¡TÃø√edæ ñHêïeTT. Áø°düTÔ düìï~Û $&ÉT<ä #˚j·TT≥ ø=s¡≈£î |üTø£ã&çq |ü<ëìï ñ|üjÓ÷–+#·&ÜìøÏ eT÷&√ ø±s¡D+ ñ+~. <ëì <ë«sê j˚TdüTÁø°düTÔ düìï~Ûì düèõ+∫ Á|üdü]+|ü #˚j·T>∑e⁄. MTs¡T u…’_T ‘Ós¡∫ s√e÷ 10:10 #·~$q#√ ªª@j·Tq>± ˙‹ ø£T>∑Tq≥T¢ eTqTwüß´&ÉT Vü≤è<äj·T+‘√ $X¯«dæ+#·TqT. s¡ø£åD ø£T>∑Tq≥T¢ H√{Ï‘√ ˇ|üø=qTqTµµ nì ñqï<äì #·÷&É>∑e⁄. πøe+ j˚TdüTÁø°düTÔ <ë«sê e÷Á‘·y˚T ø£T>∑T s¡ø£åDqT $XÊ«dü+‘√ ˇˇ|üø=qT≥ <ë«sê bı+<ä>∑e⁄. s¡ø£åDì#·TÃ≥¬ø’ |üs¡˝Àø±ìøÏ yÓ[fl j˚TdüTÁø°düTÔqT uÛÑ÷˝Àø£+˝ÀøÏ rdü≈£îsêe{≤ìøÏ me]HÓ’q |ü+|üedæq nedüs¡eTTqï≥T¢>± á yêø£´+˝À ˝Ò<äT. s¡ø£åD≤s¡∆ |òü*‘êìï ø£*–+#˚ yê≈£îÿT ˙≈£î düMT|ü+˝À ñHêïsTT nì yêø£´+ #Ób˛Ô+~. n$ ˙ H√≥qT ˙ Vü≤è<äj·T+˝ÀqT ñHêïsTT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j˚TdüTÁø°düTÔ mø£ÿ&É ñHêï&ÉT? Äj·Tq ∫s¡THêe÷ @$T{Ï? ñ qï‘·yÓTÆq Äø±X¯+˝À ø±<äT. uÛÑ÷$T ÁøÏ+<äqT ø±<äT. j˚TdüT Äj·Tq yêø£´+˝À ñHêïs¡T. s¡ø£åD≤s¡∆ |òü*‘·+ ø£*–+#˚ ˙ e÷≥T mø£ÿ&ÉTHêïsTT ? Ä e÷≥T ˙ H√≥qT ˙ Vü≤è<äj·T+˝ÀqT ñHêïsTT. ˙e⁄ @<Ó’‘˚ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïy√ <ëìøÏ j˚TdüT ã+~Û+|üã&ç ñHêï&ÉT. ˙e⁄ |ü*øÏq Ä»„ <ë«sê j˚TdüT X¯øÏÔì Á|üdü]+|üCÒj·T>∑*–qfÒ¢ Áø°düTÔ düìï~Û ≈£L&É düèõ+#·>∑e⁄. $XÊ«dü yê≈£îÿqT ˙e⁄ düŒwüº+>± ñ#·Ã]+|üø£ b˛sTTq#√ Áø°düTÔ Á|üdüqï‘· @s¡Œ&É<äT. ªªMTs¡T y˚{Ïì uÛÑ÷$TMT<ä ã+~Û+‘·Ts√ n$ |üs¡˝Àø£eT+<äTqT ã+~Û+|üã&ç ñ+&ÉTqT. y˚{Ïì uÛÑ÷$T MT<ä $|ü<äTs√ n$ |üs¡˝Àø£eT+<äTqT $|üŒã&ÉTqTµµ nì u…’_T #Ób˛Ô+~. j˚TdüTÁø°düTÔ düìï~Û ˙‘√ rdüT≈£îyÓfi¯fledæq u≤<Ûä´‘· ˙≈£î+~. (düX‚wü+) πøq‡sY ìs¡∆]+#˚ Je $<äT´‘·TÔ dü+πø‘·+ ! πøq‡sY eTT+<äT>±H˚ ìs¡∆]+#·>∑ z Á|ü‘˚´ø£ ªJe $<äT´‘·TÔ dü+πø‘êìïµ nyÓT]ø±˝À ≥|òtº‡ $X¯«$<ë´j·÷ìøÏ #Ó+~q XÊgy˚‘·ÔT |üdæ>∑{≤ºs¡T. á dü+πø‘·+‘√ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ø£DÏ‹>± e÷s¡>∑ ø£D≤qT >∑T]Ô+#·&Éy˚T ø±<äT. n$ Á|üe÷<äø£s¡+>± e÷s¡≈£î+&Ü n&ÉT¶ø√e#·Ãì $e]düTÔHêïs¡T. ø£D≤ m<äT>∑T<ä, ô|s¡T>∑T<ä Áø£e÷ìï ìj·T+Á‹+#˚ Á|üÁøÏj·T˝À uÛ≤>∑+>± X¯Øs¡+˝À |üT Je $<äT´‘·TÔ dü+πø‘êT (ãjÓ÷ mÅøϺø˘ dæ>∑ï˝Ÿ‡) ñ‘·ŒqïeTe⁄‘êsTT. M{Ï˝À πøq‡sYqT |ü{Ϻ#˚à dü+πø‘êìï |üdæ>∑≥º&Éy˚T XÊgy˚‘·Ô ‘êC≤ $»j·T+. C…H√|üdt ˝Ò$dt ø£|üŒ >∑T&ÉT¶ô|’ #˚dæ Á|üjÓ÷>± <ë«sê á $wüj·T+ ‘˚˝≤Ãs¡T. e÷qe πøq‡sY »qT´e⁄qT (ÄHêÿ`JHé‡) qT dü+<˚X¯ ÄsY mHé @ (yÓTôd+»sY ÄsY mHé @) ô|’ dü+πø‘·]+∫ <ëìï ø£|üŒ >∑T&ÉT¶˝À Ç+C…ø˘º #˚XÊs¡T. Ä >∑T&ÉT¶˝À Tπø$Tj·÷, }|æ]‹‘·TÔ πøq‡sY, yÓTH√e÷ e+{Ï πøq‡sY ø£D‘·T˝≤¢+{Ï$ |ü⁄{≤ºsTT. yê{Ïì ãjÓ÷ $<äT´‘YqT |üdæ>∑≥º>∑ |ü]ø£sê‘√ |ü]o*+∫q|ü&ÉT á πøq‡sY ø£D≤T.. ‘·eT |üø£ÿ qTqï yê{Ï ø£+fÒ $_ÛqïyÓTÆq... Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq dü+πø‘êqT |ü+bÕj·T≥. Ä dü+πø‘êqT >∑T]Ô+∫ $X‚¢wæ+#·&É+ <ë«sê uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ø£DÏ‹>± e÷s¡qTqï ø£D≤ ª$<äT´‘·TÔµ ø£<ä*ø£÷ ‘ÓTdüT≈£îHêïeTì #ÓãT‘·THêïs¡T. $<äT´‘·TÔ dü+πø‘êìï (mÅøϺø˘ ø√&é) e÷s¡Ã&É+ <ë«sê ø£D≤˝À πøq‡sY ø±s¡ø£ eè~∆ì n&ÉT¶ø√>∑*>±eTì n+≥THêïs¡T.
 18. 18. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 19 |òæÁãe]`2013 $sêfi¯eTTT >∑‘·e‘·‡s¡eT+‘ê |üÁ‹ø± |ü]#·s¡´˝À MTs¡T #˚dæq ÁbÕs¡∆HêdüVü‰j·TeTT, MTs¡T #ê∫q MT Vü≤düÔeTTT qHÓï+‘√ ã|ü]#êsTT. |üÁ‹ø£ düC≤e⁄>± kÕ–+~. á e‘·‡s¡eTTqT MT düVü‰j·T düVü≤ø±s¡eTTqT j·T<Ûë$~Û>± n+~kÕÔs¡ì Ä•düTÔHêïqT. Á|üuÛÑTe⁄ $TeTTàqT, MT ≈£î≥T+u≤qT Äos¡«~+#·TqT >±ø£. MT ø£cÕº]®‘·eTTqT eè~∆ #˚j·TTqT >±ø£! ` m&ç≥sY C….düT<ÛëdüTBÛsY>±s¡T,ôV’≤<äsêu≤<äT 500.00 ¬ø.C….$kÕ>∑sY>±s¡T,j·TT.mdt.m 500.00 leT‹XÊ+‘êÇe÷àìj˚T˝Ÿ>±s¡T,$XÊK 500.00 mdt.j·÷ø√ãT>±s¡T,j·÷s¡bÕ&ÉT 260.00 bÕ˝Ÿ<˚e<ëdüT>±s¡T,lø±≈£îfi¯+ 200.00 _.BqeTà>±s¡T,j·÷s¡bÕ&ÉT 200.00 ÄsY.$»j·T>±s¡T,lø±≈£îfi¯+ 200.00 {Ï. ‘ês¡>±s¡T, lø±≈£îfi¯+ 200.00 C…. eT˝≤ø°>±s¡T, lø±≈£îfi¯+ 200.00 $.ñwü>±s¡T,m.ÄsY.ø±«s¡ºsY‡ 200.00 bÕsƒ¡≈£î Vü≤è<äj·T düŒ+<äq Ä‘·à $wüj·TyÓTÆ BqT˝…’q yês¡T <ÛäqT´T 1) u≤ $uÛ≤>∑+ #ê˝≤ u≤>∑T+~. `yÓ’. ≈£îe÷], m#ÓÃs¡¢ b˛©dt ø±«s¡ºsY‡ 2)ì»<Ó’eX¯øÏÔ|üÁ‹ø£<ë«sêmH√ïÄ<Ûë´‹àø£$wüj·÷T‘ÓTdüT≈£î+≥THêïeTT.|ü]X¯ó<ë∆‘·àdü+<˚X¯eTT˝À m<äT≥ñqï$@$T{Ï?@$<Ûä+>±|üs¡T¬>‘êÔ*?nqï$wüj·T+#ê˝≤#·ø£ÿ>±$e]+#ês¡T.ndü÷j·TqT >∑÷]à $e]+∫q ø£<∏ä ≈£L&É #ê˝≤ u≤>∑T+~. eT]j·TT <˚e⁄ì ôd’q´+˝À j·TÚeqdüTÔT ñHêïs¡H˚ dü‘ê´ìï #·ø£ÿ>± $e]+#ês¡T... ` bÕdüºsY $. &˚$&é, ô|]øÏ>∑÷&Ó+, ø£ècÕíõ˝≤¢. 3) |ü]X¯ó<ë∆‘·à dü+<˚X¯eTT˝Àì n+X¯eTT Äràj·T m<äT>∑T<ä≈£î ‘√&ÉŒ&ç+~. e÷ eTT+<äTqï yê{Ï ø=s¡≈£î |üs¡T¬>‘·Ô>∑TZ≥≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. `{Ï. düT˙‘·, m#ÓÃs¡¢ b˛©dt ø±«s¡ºsY‡ 4) Åd”Ô dü+<˚X¯eTT <ë«sê Äràj·T $wüj·÷T H˚s¡TÃ≈£îHêïeTT. Åd”ÔT m˝≤ e÷{≤¢&Ü˝À #·ø£ÿ>± $e]+#ês¡T. `{Ï.‘ês¡, lø±≈£îfi¯+ 5) j·TÚeqdüTÔ $uÛ≤>∑+ qT+&ç <˚e⁄ì jÓT<äT≥ »j·TMs¡TT>± ø£ì|æ+#·T˝≤>∑Tq e÷ J$‘êT+&Üì, u≤ $uÛ≤>∑+ <ë«sê |ü>∑yê]øÏ ø°&ÉT ø£*–+#·sê<äH˚ dü+<˚XÊìï #·ø£ÿ>± $e]+#ês¡T. `|æ. Ä©dt, ÄøÏM&ÉT 6)ø±+nH˚e´øÏÔø√dü+Áyêdæqn+XÊ+#ê˝≤u≤>∑T+~.m&ç{À]j·T˝Ÿ n+XÊìï#·<äTe⁄#·Tqï|ü&ÉT ‘·q düTBs¡ÈÁ|üj·÷D+ q&ÉTdü÷Ô n+≥÷ $e]+∫, Ä e´øÏÔ ªø±+µ nì $e]+#·T≥ #ê˝≤ u≤>∑T+~. `ÄsY. $»j·T, lø±≈£îfi¯+ 7) |üÁ‹ø£˝Àì |ü]X¯ó<뛑·à dü+<˚X¯eTT #ê˝≤ Äràj·T+>± ñ+~. k˛<ä] düT>∑TD >±]ÿ Hê ø£è‘·»„‘·T. `{Ï. øÏs¡DY≈£îe÷sY, |æ.|æ. nÁ>∑Vü‰s¡eTT q‘êìj˚TT>±s¡T,bı+<ä÷s¡T 200.00 |æ.düToeTà>±s¡T,|òüØ<äTù|≥ 100.00 ◊.düeTs¡ŒD>±s¡T,lø±≈£îfi¯+ 100.00 Áu≤&éy˚>±s¡T,lø±≈£îfi¯+ 100.00 |æ.m.z.Á|ükÕ<é>±s¡T,‹s¡T|ü‹ 100.00 m.»>∑BX¯«]>±s¡T,m.ÄsY.ø±«s¡ºsY‡ 100.00 myéT.X¯óuÛÑ˝≤e‹>±s¡T,m.ÄsY.ø±«s¡ºsY‡ 100.00 {Ï.Ä+<∏√ì>±s¡T,m.ÄsY.ø±«s¡ºsY‡ 100.00 dæ.ôV≤#Y.ns¡TD>±s¡T,ns¡dü$*¢,lø±≈£îfi¯+ 100.00 {Ï.C…. ø£èbÕes¡+, lø±≈£îfi¯+ 100.00
 19. 19. nsTT‘˚ás√CÒÁyêj·T+&ç˝Ò<ëbò˛Hé#˚j·T+&ç Á|ü‹X¯óÁø£yês¡+ñˆˆ10>∑+ˆˆqT+&ç12>∑+ˆˆes¡≈£î,X¯ìyês¡+sêÁ‹7>∑+ˆˆqT+&ç 9>∑+ˆˆes¡≈£î,Á|ü‹HÓÄKs¡Ts√EsêÁ‘·+‘êMTø=s¡≈£îñ|üyêdüÁbÕs¡∆q#˚kÕÔeTT.ãT<Ûä, >∑Ts¡Tyês¡eTT˝ÀÅd”ÔdüuÛÑ˝ÀÁ|ü‘˚´ø£ÁbÕs¡∆qT»s¡T>∑T‘êsTT. Smt.J.Krupasamudram, EditorNIJADAIVASHAKTHI PoBox.46, SRIKAKULAM, PIN:532001A.P.INDIA Edited,Printed,Published&ownedby Smt.J.Krupasamudram(SOWMinistries), Srikakulam`532001.A.P. Printedat.KrupaGraphics(9246631889) MT≈£î#·<äTe⁄˝Àn|ü»j·Te÷?ñ<√´>∑eTT˝Ò<ë?n$yêVæ≤‘·T˝≤?dü+‘êqeTT˝Ò<ë? ≈£î≥T+ãdüeTdü´˝≤?Ä]∆ø£Çã“+<äT˝≤?me]‘√qT#Ó|üø√˝Òìu≤<Ûë?yê´<ë? e´<Ûë? leT‹C….ø£èbÕdüeTTÁ<ä+, m&ç≥sYì»<Ó’eX¯øÏÔ &√sYHÓ+.81,ÄsY.¬ø.q>∑sY ÄsY.{Ï.dæ.j·T÷ìj·THéÄ|ò”dtm<äT≥ lø±≈£îfi¯+`532001.m.|æ. düMTø£å´dü+bÕ<ä≈£îT ¬se.&܈ˆC….ø£èbÕq+<ä+ Á|ü<Ûëqb˛wü≈£îT l¬ø.C….$.kÕ>∑sY >ös¡edü+bÕ<ä≈£îT l¬ø.kÕeTT´˝ŸsêE düs¡Tÿ´˝ÒwüHéy˚TH˚»sY ¬se.◊»ø˘¬ø.E‘·TÔø£ |üÁ‹ø£$sêfi¯eTTT|ü+|ü>√s¡Tyês¡T Po.Box.46,Srikakulam-532001. Phone:(08942)223161,651777,Cell:9440121657,9440583377. E-mail:daivashakthi@rediffmail.com,editor@daivashakthi.com website:www.daivashakthi.com Ifundelivered,Pleasereturnto: PRINTEDBOOK-POST Periodical (forprivatecirculationonly) To Mr./Mrs. StateBankofIndia,SRIKAKULAMBranch AccountNo.11152366482 |üÁ‹ø£#·+<ë$es¡eTTT: $&çÁ|ü‹:s¡÷ˆˆ2/`, dü+e‘·‡s¡#·+<ë:s¡÷ˆˆ20/`

×