Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DEVUNIKE SALAHAANAA?

25,390 views

Published on

It`s short small story about a straw. The main goal of this skit is to teach Christians "How to pray"

  • Be the first to comment

DEVUNIKE SALAHAANAA?

  1. 1. 1 <˚e⁄ìπø düVü‰Hê?HÓπs≥sY : nq>∑q>± ˇø£ sêE>±] ø√≥˝À m+‘√ kÂ+<äs¡´e‹ nsTTq j·TTesêDÏñ+&˚~. ÄyÓT eTTK+ <˚e<ä÷‘· ˝≤+{Ï eTTK+. Ä sê»´eT+‘·{Ï˝À j·TTesêDÏ >±]øÏu≤>± q∫Ãq Á|ü<˚X¯+ ø√≥˝Àì |üP‘√≥. ‘√≥˝Àì |ü⁄e⁄«qT #·÷dü÷Ô j·TTesêDÏ >±s¡T>∑+≥ ø=B› düeTj·÷ìï nø£ÿ&˚ >∑&ÉT|ü⁄‘ês¡ì n+<äs¡÷ #Ó|ü ≈£î+≥÷ ñ+{≤s¡T.sêE>±] ø√≥ #·T≥÷º bı˝≤T, #ÓsT¡ e⁄÷, Á>±e÷÷ ñ+&˚$. ˇø£ s√E ø√≥ Á|üøÿ£ qTqïÁ>±eT+˝À ñ+&˚ Ç<äsT¡ nø±ÿ #Ó˝fiófl ‘·eT bı+˝À |üì #˚dTü ≈£î+≥÷ <ä÷s¡+>± ø£qã&ÉT‘·÷ › ¢… ¯ñqï sêE>±] ø√≥ yÓ’|ü⁄ #·÷dü÷Ô Ç˝≤ e÷{≤¢&ÉTø√e&É+ yÓTT<äTô|{≤ºs¡T.nø£ÿ : #Ó©¢, sêE >±] ø√≥ #·÷&ÉT. m+‘· n+<ä+>± ñ+≥T+<√.#Ó*¢ : ø√≥ n+<ä+ ø√dü+ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïyê? Ä ø√≥˝À ñqï j·TTesêDÏ >±] n+<ëìï#·÷ùdÔ me]¬ø’Hê ø£fi¯ófl #Ó~]b˛‘êj·T≥.nø£ÿ : ne⁄Hê #Ó©¢, nsTT‘˚ Ä j·TTesêDÏ >±s¡T m|ü &Ó’Hê ø√≥ ãj·T≥≈£î eùdÔ #·÷&Ü*.#Ó*¢ : j·TTesêDÏ >±s¡T ø√≥ ãj·T≥≈£î sêe&Ée÷? n<Ó|üŒ{Ïø° »s¡>∑<äT. ÄyÓT ‘·qøÏwüºyÓTÆq|üP‘√≥≈£î ‘·|üŒ mø£ÿ&çø° yÓfi¯fls¡≥ !nø£ÿ : n˝≤ nsTT‘˚ ø£˙dü+ Ä |üP‘√≥˝À |üì dü+bÕ~+#·Tø=ì j·TTesêDÏ>±] eTTU≤ìï#·÷ùd uÛ≤>∑´+ bı+<äT‘êqT.#Ó*¢ : n~ ≈£L&Ü nkÕ<Ûä´y˚T. eTq˝≤+{Ï yêfi¯fl≈£î sêE>±] |üP˝‘√≥˝À |üì m˝≤<=s¡T≈£î‘·T+~? Çø£ ø£T ø£q&É+ e÷qT≈£î+fÒ eT+∫<äì Hê düVü‰!HÓπs≥sY : á dü+uÛ≤wüDqT Ä bı+˝ÀH˚ ñqï ˇø£ ∫qï >∑&ç¶b˛#· $+≥÷ ñ+~. Ä>∑&b˛#·≈î£ j·TTesêDÏ>±] dü+>∑‹ #ê˝≤ Ädüøøs+>± nì|æ+∫+~. n~ Ç˝≤ nqT≈£î+≥÷ ¶ç ÔÏ £ ¡ñ+~.>∑&ç¶b˛#· : j·TTesêDÏ >±s¡T <˚e<ä÷‘·˝≤ ñ+{≤sê? <˚e<ä÷‘·qT m˝≤>∑÷ #·÷&É˝Ò+.ø£˙dü+ j·TTesêDÏ >±]HÓ’Hê #·÷dæ Ä ø√]ø£ rs¡TÃø√yê*. nsTTHê H˚qT ˇø£ ∫qï>∑&ç¶b˛#·qT ø£<ë. eTqTwüßπø ÄyÓTqT #·÷&É≥+ nkÕ<Ûä´yÓTÆq |üHÓ’‘˚ Hê˝≤+{Ï >∑&ç¶b˛#·≈£în<Ó˝≤ ≈£î<äTs¡T‘·T+~?.... Ä... Hêø√ ◊&çj÷ e∫Ã+~... Hê ÁbÕs¡qqT #·øÿ£ >± ÄøÏ+∫ · ∆
  2. 2. 2Hê≈£î düVü‰j·T+ #˚ùd <˚e⁄&ÉT Hê≈£îHêï&ÉT ø£<ë ! Äj·TH˚ï n&ÉT>∑T‘êqT.. ‘·|üŒ≈£î+&ÜÄj·TH˚ Hê ø√]ø£ rs¡TkÕÔ&ÉT. düπs. Çø£ Ädü´+ m+<äT≈£î? Ç|ü &˚ ÁbÕ]∆kÕÔqT. (>=+‘·Tdü]#˚düTø=ì...) ªª<˚yê qTe⁄« #ê˝≤ eT+#√&ç$. n&ç–‘˚ ÇkÕÔeì, yÓ~øÏ‘˚ <=s¡T≈£î‘êeì,‘·&‘˚ ‘ÓsTkÕÔeì qTe⁄« yê>±›q+ #˚kÕe⁄ ø£<ë! n+<äTø n&ÉT>∑T‘·THêïqT. H˚qT j·TTesêDÏ ç ¡ π>±]ì #·÷&Ü*. ÄyÓT <˚e<ä÷‘·˝≤ ñ+≥T+<ä≥>±. Hê ∫qï eTq$ ÄøÏ+#·T ‘·+Á&û!H˚qT Ç|ü &˚ j·TTesêDÏ >±]ì #·÷&ÜqT≈£î+≥THêïqT ø±ã{Ϻ H˚qT #Ó|æŒq |üì #ÓsTT´#êT. $T>∑‘ê $wüj·T+ H˚qT #·÷düT≈£î+{≤qT. á bı+ MT<äT>± sêDÏ >±] |üP‘√≥yÓ’|ü⁄ ô|<ä› >±* M#˚˝≤ #ÓsTT´. Ä >±*øÏ m–] yÓ[fl H˚qT Ä |üP ‘√≥˝À |ü&É‘êqT.<˚yê.. |”¢CŸ... á ∫qï |üì #ÓsTT´ Hêj·THê...µµHÓπs≥sY : >∑&ç¶b˛#· #˚dæq á ÁbÕs¡∆q≈£î <˚e⁄&ÉT yÓ+≥H˚ »yê_#êÃ&ÉT. >∑&ç¶b˛#· ñqïbı+ MT<äT>± j·TTesêDÏ>±] |üP‘√≥ yÓ’|ü⁄ M#˚≥≥T¢ ô|<ä› >±*ì |ü+|æ+#ê&ÉT. Ä>±*øÏ >∑&ç¶b˛#· ˇø£ÿkÕ]>± m>∑Ts¡T≈£î+≥÷ yÓ[fl dü]>±Z ‘êqT Ä•+∫qfÒ¢ ø√≥˝À ñqï|üP‘√≥˝À |ü&ç+~. n|ü &ÉT >∑&ç¶b˛#· #ê˝≤ dü+‘√wü|ü&ÉT‘·÷ ‘·q˝À ‘êH˚ Ç˝≤e÷{≤¢&ÉT≈£î+≥÷ ñ+~.>∑&ç¶b˛#· : ÄVü‰, Hê <˚e⁄&ÉT #ê˝≤ eT+#√&ÉT. H˚qT Ç∫Ãq düVü‰ Äj·Tq≈£î u≤>±q∫Ã+<äqT≈£î+{≤qT. ô|<ä› >±*ì |ü+|æ+#·eTì n&ç–‘˚ ø±<äq≈£î+&Ü |ü+|æ+#ê&ÉT. Ä>±*˝À H˚qT m–] á ‘√≥˝À |ü&É>∑*>±qT. nã“, Hêø£+fÒ n<äèwüºe+‘·TT á ˝Àø£+˝Àmes¡T+{≤s¡T? á s√E qT+&ç Á|ü‹s√E H˚qT Ä <˚e<ä÷‘· ˝≤+{Ï j·TTesêDÏ >±]eTTK<äs¡Ùq+ #˚dü÷ÔH˚ ñ+{≤qT.HÓπs≥sY : >∑&ç¶b˛#· Ç˝≤ dü+‘√wü+>± e÷{≤¢&ÉT≈£î+≥÷ Ä s√»+‘ê j·TTesêDÏ >±] sêø£ø√dü+ m+‘√ ÄX¯‘√ m<äTs¡T #·÷dæ+~ >±ì ÄyÓT sêH˚ sê˝Ò<äT. m<äTs¡T #·÷dæ #·÷dæ∫es¡≈£î >∑&ç¶b˛#· ˙s¡dü+ nsTTb˛sTT+~. Ä ˙s¡dü+‘√H˚ <˚e⁄DÏí Ç˝≤ ÁbÕ]∆+#·&É+yÓTT<äTô|{Ϻ+~.>∑&ç¶b˛#· : <˚yê, Hê |ü]dæú‹ #·÷&ÉT. j·TTesêDÏ >±]ì #·÷&Üì m+‘√ ÄX¯‘√ ìqTïn&ç– qTe⁄« |ü+|æ+∫q ô|<ä› >±* düVü‰j·T+‘√ á ‘√≥˝ÀøÏ e∫à |ü&ܶqT. rsê e#êÃø£j·TTesêDÏ>±] <äs¡ÙquÛ≤>∑´+ Ç|üŒ{Ïø° ø£>∑H˚ ˝Ò<äT. m<äTs¡T #·÷d”, #·÷d” $dæ–b˛j·÷qT.
  3. 3. 3Hê eTqdü+‘ê ˙s¡dü+ Äe]+∫+~. m+<äTøÏ˝≤ »]–+~ <˚yê?HÓπs≥sY : Ç˝≤ @&ÉTdü÷Ô ÁbÕ]údüTÔqï >∑&ç¶b˛#·≈£î >∑+;Ûs¡yÓTÆq <˚e⁄ì dü«s¡+ $qã&ç+~.<˚e⁄ì dü«s¡+ : >∑&ç¶b˛#ê, >∑&ç¶b˛#ê, m+<äTø£˝≤ @&ÉTdüTÔHêïe⁄? ˙≈£î j·TTesêDÏ >±]ì#·÷&Ü˝qï ÄX¯ ø£*–, á ‘√≥˝ÀøÏ e∫à |ü&ç‘˚ #êqTø=ì ô|<ä› >±*ì |ü+|æ+#·eTìHê≈£î düVü‰ Ç#êÃe⁄. qTe⁄« n&ç–qfÒ¢ ô|<ä› >±*ì |ü+|æ+#êqT. Ä >±*˝À m–] e∫Ãá ‘√≥˝À |ü&ܶe⁄ düπs! >±˙ Ä >±* <Óã“≈£î ‘√≥˝Àì |ü⁄e⁄«˙ï m–]b˛j·÷sTT.|üP#Ó≥¢˙ï bÕ&Ó’b˛j·÷sTT. eT∞fl á |üP#Ó≥T¢ ã+ |ü⁄+Eø=ì, |üPT |üPùdÔ ‘·|üŒn+‘· es¡≈£î j·TTesêDÏ >±s¡T á |üP ‘√≥qT #·÷&É{≤ìøÏ sês¡T. Ç|ü &˚+#Ój·÷´qT≈£î+≥THêïe⁄?>∑&ç¶b˛#· : njÓ÷´..<˚yê.. m+‘· |üqsTT´+~.. H˚qT Ä bı+ qT+&ç m–] á ‘√≥˝À|ü&˚≥≥T¢ ô|<ä› >±*ì |ü+|æ+#·eTì ˙≈£î düVü‰ Ç#êÃqT >±˙ Ä ô|<ä› >±* M#˚≥|ü⁄&ÉT<ëì Á|üuÛ≤e+ á |üP‘√≥ MT<ä Ç+‘·>± ñ+≥T+<äì }Væ≤+#·˝Òø£b˛j·÷qT. |üPT˝Òì ‘√≥qT #·÷&É{≤ìøÏ j·TTesêDÏ >±s¡T sês¡ì ≈£L&Ü ‘ÓTdüTø√˝Òø£ b˛j·÷qT. <˚yê,H˚qT m˝≤¬>’Hê sêDÏ >±]ì #·÷&Ü*. ø±ã{Ϻ á Hê ÁbÕs¡∆q ÄøÏ+#·T. <äj·T#˚dæ ô|<ä›esê¸ìï á ‘√≥ MT<ä ≈£î]|æ+#·T. Ä esê¸ìøÏ ‘√≥ ‘·&ç∫ yÓ+≥H˚ |üPT |üPkÕÔsTT.|üPT |üPkÕj·Tì ‘ÓTdüTø√>±H˚ sêDÏ>±s¡T Çø£ÿ&É≈£î ekÕÔs¡T. n|ü &ÉT H˚qT Ä <˚e<ä÷‘·˝≤+{Ï j·TTesêDÏ >±]ì #·÷dæ dü+‘√wækÕÔqT. <˚yê, <äj·T#˚dæ Hê eTq$ ÄøÏ+∫ H˚qT#Ó|Œæ q≥T¢ #ÓjT· ´yê... qTe⁄« #ê˝≤ eT+∫ <˚e⁄&Ée⁄ ø£<ë! H˚qT n&ç–q≥T¢ esê¸ìï |ü+|æ+#·T.$T>∑‘ê dü+>∑‹ H˚qT #·÷düT≈£î+{≤qT.HÓπs≥sY : Ç˝≤ Áã‹e÷T≈£î+≥Tqï >∑&ç¶b˛#· eTq$ì <˚e⁄&ÉT ÄøÏ+∫ yÓ+≥H˚ ô|<ä›esê¸ìï ≈£î]|æ+#ê&ÉT. n+‘· ô|<ä› esê¸ìøÏ |üP‘√≥ u≤>± ‘·&ç∫+~ >±˙, bÕ|ü+ Ä>∑&ç¶b˛#· ˙fi¯fl˝À ø=≥Tº≈£î b˛sTT yÓ[fl ‘√≥ ãj·T≥qTqï #Ós¡Te⁄˝À |ü&ç+~.>∑&ç¶b˛#· : <˚yê, eT∞fl Hê ø=+|ü eTTì–+~. H˚qT ìqTï n&ç–qfÒº #˚düTÔHêïe⁄ >±˙mø£ÿ&√ bıs¡bÕ≥T »]–b˛‘·÷ ñ+~. H˚qT j·TTesêDÏ >±]ì #·÷&Üqï Hê ÄX¯ rs¡&É+˝Ò<äT. ô|<ä› >±*ì |ü+|æ+#·eT+fÒ n˝≤π> #˚kÕe⁄. H˚qT Ä >±*øÏ m–] ‘√≥˝À |ü&çHê˝≤uÛÑ+ ˝Òø£b˛sTT+~. >±* <Óã“≈£î |ü⁄e⁄«˙ï m–]b˛e&É+ eq U≤∞ nsTTb˛sTTq
  4. 4. 4‘√≥˝ÀøÏ j·TTesêDÏ >±s¡T sêe&É+ e÷H˚kÕs¡T. u≤>± es¡¸+ ≈£î]ùdÔ |üP #Ó≥¢˙ï yÓ+≥H˚|üPkÕÔsTT, n|ü &ÉT j·TTesêDÏ >±s¡T |üP‘√≥≈£î eùdÔ Hê ÄX¯ rs¡T‘·T+~ nqT≈£îì ô|<ä›es¡¸+ ≈£î]|æ+#·eTì ìqï&ç–‘˚ Ä eTq$ ≈£L&Ü ÄøÏ+#êe⁄. Ä es¡¸|ü⁄ ˙{Ï Á|üyêVü≤+˝ÀH˚qT ø=≥Tº≈£î b˛‘êqqï Ä˝À#·q Hê≈£î ‘·≥º˝Ò<äT <˚yê... qTe⁄« ≈£î]|æ+∫q esê¸ìøÏ‘√≥+‘ê u≤>± ‘·&ç∫ |üPT |üPkÕÔsTT. Ä |ü⁄e⁄«qT #·÷&É{≤ìøÏ j·TTesêDÏ >±s¡TekÕÔs¡T. ˝≤uÛÑ+ @$T{Ï? H˚ìø£ÿ&É #Ós¡Te⁄˝À |ü&ç qqTï H˚H˚ ‹≥Tº≈£î+≥÷ ‘˚T‘·THêïqT.eT∞fl H˚qT ‘√≥˝ÀìøÏ yÓfi‚fl e÷s¡Z+ @$T{À Hê≈£î ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<äT..... Ä... <˚yê.. Hêø√◊&çj·÷ e∫Ã+~. Ä |üP‘√≥≈£î ˙fi¯ófl ô|fÒº ‘√≥e÷* ˙fi¯fl ã¬ø≥¢‘√ á #Ós¡Te⁄πøekÕÔ&TÉ . Ä ˙fi¯fl ã¬ø{Ÿ #ÓsT¡ e⁄˝À eTT+∫q|ü⁄&ÉT n+<äT˝À H˚qT |ü&≥≥T¢ #ÓsTT´ Á|üuTÑÛ yê... ˚n|ü &ÉT ‘√≥e÷* ã¬ø{Ÿ‘√ bÕ≥T yÓ[fl Ä ‘√≥˝À |ü&É‘êqT. á kÕ] ‘·|üŒ≈£î+&Ü HêÄ˝À#·q |òü*düTÔ+~. <˚yê... eTs=ø£ÿkÕ] Hê ÁbÕs¡∆q ÄøÏ+#·yê? H˚qT #Ó|æŒq≥Tº #ÓsTT´.$T>∑‘ê $wüj·T+ H˚qT #·÷düT≈£î+{≤qT.<˚e⁄ì dü«s¡+ : >∑&ç¶b˛#ê, Ç+‘·≈£î eTT+<äT ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ qTe⁄« Ç<˚ e÷≥ #ÓbÕŒe⁄>∑Ts¡TÔ+<ë? á ˇø£ÿ |üì #ÓsTT´ Á|üuÛÑTyê, $T>∑‘ê $wüj·T+ H˚qT #·÷düT≈£î+{≤qT nìnHêïe⁄. qTe⁄« #Ó|æŒqfÒ¢ #˚kÕqT >±˙, qTe⁄« nqT≈£îqï~ »s¡>∑&É+ ˝Ò<äT. dü]>±ZÄ˝À∫+#· T ø=ì ÁbÕs¡ ∆ q #Ó s TT´. H˚ ì |ü &É T ˙ $wü j · T +˝À @+ »]–+#êìø√s¡T≈£î+≥THêïe⁄?>∑&ç¶b˛#· : <˚yê, á kÕ] ‘·|üŒ≈£î+&Ü Hê ◊&çj·÷ |òü*düTÔ+<äH˚ qeTàø£+ Hê≈£î+~. Ä‘√≥e÷* á #Ós¡Te⁄˝ÀqT+&ç ˙fi¯ófl |ü≥Tº¬øfi¯fl&ÜìøÏ ã¬ø{Ÿ eTT+∫q|ü⁄&ÉT Ä ã¬ø{Ÿ˝ÀH˚qT |ü&˚≥≥T¢ #ÓsTT´ #êT.<˚e⁄ì dü«s¡+ : düπs, ‘√≥e÷* edüTÔHêï&ÉT, dæ<ä∆+>± ñ+&ÉT.‘√≥e÷* : nã“ã“, Ç<˚+ ñ<√´>∑+? n+‘· ô|<ä› es¡¸+ |ü&çq ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü H˚qT á#ÓsT¡ e⁄ ˙fi¯fl‘√ ‘√≥qT ‘·&bÕ˝≤? @<√ U≤∞>± ≈£Ls√Ãìe«≈£î+&Ü Hê‘√ |üì #ÓsTT´+#êH˚ ÉHÓ|ü+‘√H˚ Hêø° |üì n|üŒ–+#ês¡T.HÓπs≥sY : Ç˝≤ düDT≈£îÿ+≥÷ ‘√≥e÷* ø±e&çøÏ ¬s+&ÉT yÓ’|ü⁄˝≤ ñqï ã¬ø≥¢qT ˙fi¯fl˝ÀeTT+#ê&ÉT. ˇø£ ã¬ø{À¢ Ä >∑&ç¶b˛#· |ü&˚≥≥Tº <˚e⁄&ÉT #˚kÕ&ÉT. >∑&ç¶b˛#· ‘êqT nqT≈£îqïfÒº
  5. 5. 5Ä ‘√≥e÷* ã¬ø{À¢ |ü&çq+<äT≈£î #ê˝≤ dü+‘√wü|ü&ç+~. eT]ø=~› ùd|ü{À¢ ‘êqT ‘√≥˝À|ü&É‘êqì, ‘√≥≈£î e#˚à j·TTesêDÏ >±]ì #·÷kÕÔqì dü+ãs¡|ü&ÉT‘·÷ Ä ˙fi¯fl ã¬ø{Ÿ˝À¬>+‘·&É+ yÓTT<äTô|{Ϻ+~. ‘√≥e÷* |üP‘√≥≈£î #˚] ‘·q ø±e&ç ~+∫ ã¬ø≥¢˝À ñqï˙fi¯flqT nø£ÿ&É ñqï ˙fi¯fl ‘={Ϻ˝À b˛dü÷Ô ñqï|ü &ÉT Ä >∑&ç¶b˛#· ã¬ø{Ÿ≈£îqï ø=πøÿìøÏ∫≈£îÿ≈£î+~. ø±ã{Ϻ ˙fi¯fl‘√ bÕ≥T ÁøÏ+<ä |ü&É≈£î+&Ü ã¬ø{Ÿπø n+≥Tø=ì ñ+&ç b˛sTT+~.‘√≥e÷* mH√ï kÕs¡T¢ #Ós¡Te⁄≈£î yÓ[fl ã¬ø≥T¢ n+<äT˝À eTT+∫ ‹]– ‘√≥≈£î e∫Ãnø£ÿ&ÉTqï ˙fi¯fl ‘={Ϻ˝À b˛düTÔqï|üŒ{Ïø° >∑&ç¶b˛#· e÷Á‘·+ Ä ã¬ø{Ÿ ø=¬øÿ+˝À Çs¡T≈£îÿìn≥T ‘√≥˝À |ü&É≈£î+&Ü, Ç≥T #Ós¡Te⁄˝À |ü&É≈£î+&Ü ‘√≥≈£î #Ós¡Te⁄≈£î eT<Ûä´ ‹s¡T>∑T‘·÷H˚ñ+~. ‘·q <äTs¡<äècÕºìøÏ ‘·H˚ ‹≥Tº≈£î+≥÷ Ç˝≤ u≤<Ûä|ü&É≥+ yÓTT<äTô|{Ϻ+~.>∑&ç¶b˛#· : <˚yê, Hê |ü]dæú‹ m˝≤ ‘·j·÷s¡sTT´+<√ #·÷&ÉT Á|üuÛÑTyê! qTe⁄« Hê eTq$ÄøÏ+∫ Ä ‘√≥e÷* ˙fi¯fl ã¬ø{À¢ |ü&˚≥≥Tº #˚kÕe⁄ >±˙ H˚˙ ø=¬øÿ+˝À Çs¡T≈£îÿì Ç≥÷n≥÷ ‹s¡T>∑T‘·THêïqT. #Û·, Ç˝≤ »s¡T>∑T‘·T+<äì H˚qqTø√˝Ò<äT. Á|üuÛÑTyê, eT÷&ÉT kÕs¡T¢Hê ãT~∆ >∑&ç¶ ‹ì ˙≈£î düVü‰*#êÃqT. qTe⁄« Ç˝≤ #˚ùdÔ #êT, $T>∑‘ê dü+>∑‹ H˚qT#·÷düT≈£î+{≤qT nì H˚qT ˙ø£+fÒ C≤„qe+‘·Tsê*˝≤ ◊&çj·÷*#êÃqT. qTe⁄« Hê Á|ü‹eTq$ ÄøÏdTü qï|üŒ{Ïø° j·TTesêDÏ >±]ì #·÷&Üqï Hê ÄX¯ rs¡H˚ ˝Ò<Tä . <˚yê, <äjT· #˚dæ ÔqqTï ø£å$T+#·T. H˚HÓø£ÿ&É bıs¡bÕ≥T #˚düTÔHêïH√ Hê≈£î ns¡∆+ ø±e&É+ ˝Ò<äT. Ç+‘·≈£L H˚qTm˝≤ ÁbÕs¡∆q #˚j·÷˝À #Ó|ü⁄Œ ‘·+Á&û! Hê nC≤„Hêìï dü]#ÓsTT´ Hêj·THê!<˚e⁄ì dü«s¡+ : >∑&ç¶b˛#ê, Ç|ü &ÉT qTe⁄« dü]>±Z Ä˝À∫düTÔHêïe⁄. ˙ ÄX¯ @$T{À, ˙ø√]ø£ @$T{À Hê≈£î #Ó|æŒ $T>∑‘ê $wüj·÷T Hê ∫‘êÔìøÏ $&ç∫ô|{Ϻ ñ+fÒ H˚H˚ ˙e÷s¡Z+ >±q÷, H˚H˚ ˙ dü‘·´+ >±q÷, H˚H˚ ˙ Je+ >±q÷ ñ+&ç, Hê düeTj·T+˝À, Hê|ü<‹˝À ˙≈£î Á|üj÷»q+ ø£*> $<Û+>±, Hê≈£î eTVæ≤eT ø£*> $<Û+>± ˙ ø√]ø£ rπsÃyêDÏ. ›ä Ó π ä π ä íqTe⁄« m|ü &É÷ Hê≈£î Ä neø±X¯+ Çe«˝Ò<äT. Á|ü‹kÕØ Hê≈£î ˇø£ düVü‰ Ç∫à ªªÇ~e÷Á‘·+ #˚ùdÔ #êT, $T>∑‘ê $wüj·T+ H˚qT #·÷düT≈£î+{≤qTµµ nì eTq$ #˚dü÷Ô e#êÃe⁄.ø±ã{Ϻ H˚qT qTe⁄« #Ó|æŒqfÒº #˚kÕqT >±˙ Ç+‘·es¡≈£î $»j·T+ kÕ~Û+#·˝Òø£b˛j·÷e⁄. ˙$TyÓ’q düeTj·T+ e´s¡∆+ nsTTb˛sTT+~. ˙ ÁbÕs¡∆Hê J$‘·+˝À, ˙ Ä˝À#·Hê $<Ûëq+˝Àe÷s¡TŒ sêø£b˛‘˚ ˙ J$‘·eT+‘ê Ç˝≤ z&çb˛‘·÷H˚ ñ+{≤e⁄. H˚qT #Ó|æŒ+~ ˙≈£î ns¡∆+
  6. 6. 6nsTT+<äqT≈£î+{≤qT. H˚ì|ü &ÉT ˙πø+ #Ój·÷´˝À #Ó|ü .>∑&ç¶b˛#· : <˚yê, ˙ ñ∫‘· ø£è|ü‘√ ˇø£ >=|üŒ Äràj·T dü‘ê´ìï Hê≈£î uÀ~Û+∫q+<äT≈£î˙≈£î ˝…ø£ÿ˝Òqìï k˛ÔÁ‘êT #Ó*¢düTÔHêïqT. Çø£qT+&ç Hê ÁbÕs¡∆Hê $<ÛëHêìï, Hê Ä˝À#·Hê$<ÛëHêìï H˚qT e÷s¡TÃ≈£î+≥THêïqT. Ç|üŒ{ÏqT+&ç Hê ◊&çj·÷˙ï Á|üø£ÿq ô|fÒºkÕÔqT.Hê dü«+‘· ∫‘êÔìï ˙≈£î ˝Àãs¡TdüTÔHêïqT. H˚ìø£ ˙≈£î düVü‰ìe«qT. qTe⁄« ˙ ø±sê´ìïm˝≤ »]–kÕÔy√, m|ü &ÉT »]–kÕÔy√ ˙ ÇcÕºìπø $&ç∫ ô|&ÉT‘·THêïqT. Hê eTqdüT˝À∫qï ø√]ø£ ˙≈£î ‘ÓTdüT. j·TTesêDÏ >±s¡T <˚e<ä÷‘·˝≤ ñ+{≤s¡≥>±. Ä n+<äyÓTÆqj·TTesêDÏ >±]ì ˇø£ÿ kÕ] #·÷#˚ uÛ≤>∑´+ ø£*Œ+#·T. n~ ≈£L&Ü ˙øÏwüºyÓTÆ‘˚H˚. sêDÏ>±]eTTK+ #·÷&É≥+ ø£+fÒ ˙ dü«s¡+ $q&Éy˚T Ç|ü &ÉT Hê≈£î eTTK´+. ˙ düVü≤yêdü+˝Àñ+&É≥y˚T Hê yÓTT<ä{Ï ÁbÕ<Ûëq´‘·. ˙πø düeTdüÔ eTVæ≤eT, |òüTq‘·, Á|üuÛ≤eeTTT ø£T>∑TqT>±ø£! Äy˚THé!HÓs≥sY : ã¬ø{Ÿ ø=¬øÿ+˝À Çs¡T≈£îÿqï >∑&b˛#· Çø£ <˚e⁄ìøÏ ◊&çj÷T Çe«&É+ e÷H˚d+~. π ¶ç · æ<˚e⁄ì düeTj·T+ ø√dü+, <˚e⁄ì ø±s¡´+ ø√dü+ z|æø£>± m<äTs¡T #·÷&É≥+ H˚s¡TÃ≈£î+~.n|ü &É|ü &ÉT eTqdüT˝ÀìøÏ @y√ ◊&çj·÷T edüTÔqï|üŒ{Ïø° yê{Ïì Á|üø£ÿq |ü&˚dæ, <˚e⁄ìøÏdüVü‰T Çyê«H˚ XÀ<Ûäq‘√ b˛sê&ÉT‘·÷, »sTTdü÷Ô j˚TdüT Áø°düTÔ HêeT+˝À ‘·q ÁbÕs¡∆HêJ$‘êìï n_Ûeè~∆ #˚dTü ≈£î+~. á düeTj·T+˝À <˚e⁄&ÉT ˇø£ #·øÿ£ ì ø±s¡´+ yÓTT<äTô|{≤º&TÉ .‘√≥e÷* #Ós¡Te⁄˝À ã¬ø≥T¢ eTT+∫ Ä ø±e&çì yÓ÷düT≈£î+≥÷ yÓfi¯óÔqï düeTj·T+˝ÀeT<Ûä´ <ë]˝À ‘√≥e÷* ø±TC≤] ÁøÏ+<ä |ü&çb˛j·÷&ÉT. >∑&ç¶b˛#· Çs¡T≈£îÿqï ã¬ø{Ÿø=¬øÿ+ ø±kÕÔ $]–b˛sTT+~. ˙fi¯fl˙ï s√&ÉT¶ MT<ä ˇ*–b˛j·÷sTT. >∑&ç¶b˛#· ≈£L&Ü s√&ÉT¶MT<ä |ü&çb˛sTT+~. ‘√≥e÷* düDT≈£îÿ+≥÷ ˝Ò∫ ìã&ç |ü&çb˛sTTq ã¬ø≥¢qT, ø±e&çìuÛÑTC≤q y˚düTø=ì yÓ[flb˛j·÷&ÉT. ã¬ø{Ÿ ø=¬øÿ+ qT+&ç $&ÉT<äbı+~q >∑&ç¶b˛#· Ç˝≤ÁbÕ]∆+#·&É+ yÓTT<äTô|{Ϻ+~.>∑&ç¶b˛#· : Hê Á|æj·TyÓTÆq ‘·+Á&û, eTT+<äT>± á >=|üŒ $&ÉT<äqT ã{Ϻ ˙≈£î ø£è‘·»„‘·T#Ó*dTü HêïqT. á s√&ÉT¶ MT<ä H˚qT |ü&˝≤ #˚kÕe⁄. H˚ì|ü &ÉT j·TTesêDÏ >±]ì #·÷&Ü+fÒ ¢ Ô ˚@+ #Ój·÷´˝À Hê≈£î ‘Ó*j·T<äT. ˙≈£î m˝≤+{Ï düVü‰T, ◊&çj·÷T Çe«qT. ˙ düeTj·T+ø√dü+, ˙ ∫‘·Ô+ ø√dü+ z|æø£>± m<äTs¡T #·÷kÕÔqT. Hê dü«∫‘êÔìï ˙ düs¡« ∫‘êÔìøÏ
  7. 7. 7˝Àãs¡∫ ˙ Á|æj·TyÓTÆq _&ɶ>± J$kÕÔqT.HÓπs≥sY : Ç˝≤ ÁbÕ]∆dü÷Ô ˇø£ #·ø£ÿì bÕ≥ bÕ&ÉT≈£î+≥÷ Ä >∑&ç¶b˛#· s√&ÉT¶ MT<äH˚ #ê˝≤s√ET ñ+&çb˛sTT+~. (düs¡« ∫‘·Ô+ãT ˙<˚qj·÷´... ˙<˚qj·÷´... dü«s¡÷|ü$T#·TÃ≈£îeTà]y˚... kÕ¬sô|’qTqï eT+{Ïqj·÷´... dü]jÓÆTq bÕÁ‘·Hé #˚j·TTeTj·÷´... düπs«X¯«sê H˚]≈£îÔ+&ÉqT... düs¡«<ë ìH˚ï ø°]Ô+‘·TqT..) ˇø£ s√E j·TTesêDÏ >±s¡T |ü¢øÏ˝À Ä s√&ÉT¶MT<äT>± edüTÔHêïs¡T. Vü≤sƒê‘·TÔ>± ÄyÓT #Ó$˝À <äTs¡<äô|≥º&É+ yÓTT<äsTT´+~. #Ó$˝À‹|ü ≈£îH˚ |ü⁄¢ø√dü+ m+‘· yÓ~øÏHê n˝≤+{Ï<˚B |ü¢ø°˝À ÄyÓT≈£î <=s¡ø£˝Ò<äT. <ë+‘√|ü¢ø°ì ÁøÏ+<ä≈£î ~+|üeTì uÀsT÷≈£î #Ó|æŒq|ü⁄&ÉT yêfi¯ófl |ü¢øÏì ÁøÏ+<ä≈£î ~+bÕs¡T.dü]>±Z nø£ÿ&˚ >∑&ç¶b˛#· ñ+~. j·TTesêDÏ >±] <äèwæº s√&ÉT¶ MT<ä |ü&ç ñqï >∑&ç¶b˛#· MT<ä|ü&+~. yÓ+≥H˚ ÄyÓT |üø° ˝ÀqT+&ç #ÓsTT´ #ê|æ Ä >∑&b˛#·qT |ü≥Tºø=ì ‘·q #Ó$<äTs¡<qT ç ¢ ¶ç ärs¡TÃø=ì Vü‰sTTì nqTuÛÑ$dü÷Ô ‘·q m<äTs¡T>± ñqï ã+>±s¡T uÛÑ]D…˝À Ä >∑&ç¶b˛#·qTuÛÑÁ<ä+>± ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. Ç<ä+‘ê #·ø£#·ø± »]– b˛sTT+~. n|ü &ÉT j·TTesêDÏ >±s¡T|ü¢ø°qT yÓ÷ùd uÀsT÷‘√ Ç˝≤ nHêïs¡T.j·TTesêDÏ : Ç~>√ ùde≈£î˝≤sê, |ü¢ø°qT rdüTø=ì yÓfi¯fl+&ç. Çø£ qT+&ç H˚qT mø£ÿ&çø°yÓ[flHê á >∑&ç¶b˛#· Hê≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚˝≤ Hê ã+>±s¡T uÛÑ]D…˝À ô|{Ϻ rdüTø=ìs¡+&ç. á >∑&ç¶b˛#· á s√E Hê≈£î m+‘√ Vü‰sTTì∫Ã+~.HÓπs≥sY : ø£˝À ≈£L&Ü }Væ≤+#·˝Òì $<Ûä+>± >∑&ç¶b˛#· J$‘·+˝À Ç+‘· n<äT“¤‘·+»]–b˛j˚Tdü]øÏ >∑&ç¶b˛#· Äq+<ä+‘√ >∑+‘·TT y˚dü÷Ô Ç˝≤ Äsê~Û+∫+~.>∑&ç¶b˛#· : ÄX¯Ãs¡´ø£s¡T&ÉyÓ’q >=|üŒ <˚yê! ˙yÓ+‘· >=|üŒyê&ç$ ‘·+Á&û ! H˚qT |üP]Ô>± ˙∫‘êÔìøÏ n|üŒ–+#·T≈£î+fÒ H˚qT n&ç–q<ëì ø£+fÒ, }Væ≤+∫q<ëì ø£+fÒ n‘·´~Ûø£+>±#˚kÕe⁄. H˚qT πøe+ j·TTesêDÏ >±] eTTK+ ˇø£kÕ] #·÷ùdÔ #êqT≈£îHêïqT. H˚qT ˙≈£îdüVü‰*∫Ãq+‘· ø±+ Hê ÄX¯ rs¡˝Ò<äT. Á|ü‹kÕØ Hê Á|üj·T‘·ï+˝À H˚qT z&çb˛j·÷qT.nsTT‘˚ ˙ ñ|ü<˚X¯+ $qï ‘·s¡Tyê‘· Hê Ä˝À#·Hê $<ÛëHêìï, Hê ÁbÕs¡∆Hê $<ÛëHêìï H˚qTe÷s¡TÃ≈£îHêïqT. á >=|üŒ ø±s¡´+ ã{Ϻ ≈£L&Ü ˙≈£î e+<äHêT ‘Ó*j·TCÒdTü HêïqT. H˚H|ü &Ó‘˚ Ô Ó ’˙ e÷s¡Z+˝ÀìøÏ e#êÃH√, ˙≈£î düVü‰*e«&É+ e÷H˚kÕH√, ˙ düeTj·T+ ø√dü+, ˙ ø£è|üø√dü+ H˚qT ø£ìô|≥Tº≈£îHêïH√ n|ü &ÉT Hê J$‘·+˝À >=|üŒ ÄX¯Ãs¡´ø±s¡´y˚T »]–+#êe⁄.
  8. 8. 8Ç|ü &ÉT H˚qT j·TTesêDÏ >±] n+<äyÓTÆq eTTK+ #·÷dü÷Ô ÄyÓT m<äT≥H˚ ã+>±s¡T uÛÑ]D…˝ÀñHêïqT. ÄyÓT ùde #˚ùd uÛ≤>∑´+ bı+<ëqT. Ç+‘· dü+‘√cÕìï, >=|üŒ‘·Hêìï Hê≈£îñ∫‘·+>± ø£T>∑CÒdæq ‘·+Á&û, j˚TdüT Áø°düTÔ ù|s¡≥ ˙πø eTVæ≤eT, |òüTq‘·, Á|üuÛ≤yêT#Ó*¢düTÔHêïqT. Äy˚THé!!HÓπs≥sY : ùdïVæ≤‘·T˝≤sê, á ∫qï dæÿ{Ÿ <ë«sê MTs¡T @+ H˚s¡TÃ≈£îHêïs√ ¬s+&ÉT eT÷&ÉTyêø±´˝À¢ $e]dü÷Ô ∫qï b˛düTº ø±s¡T¶ e÷≈£î Áyêj·T>∑sê? MT »yêãTqT á πs&çjÓ÷ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ #·~$ n+<ä]ø° $ì|ækÕÔ+. e÷ nÁ&Édt ÁyêdüTø√+&ç. ªªJe»eTTT, b˛dtºu≤ø˘‡ 45, >±Eyêø£, $XÊK|ü≥ï+ 530026, Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸµµ```````````````````````````````````````````````````````ù|s¡T:bò˛Hé:1) ø£<∏ä ns¡∆e+‘·+>±qT, Äràj·T Á|üjÓ÷»q+ ø£*–+#˚~>±q÷ ñ+<ë? m˝≤ ñ+<√ MTdü«+‘· e÷≥˝À¢ Áyêj·T+&ç.2) &Ó’˝≤>¥‡ Áyêdæq $<Ûëq+ ø£<∏ä≈£î Hê´j·T+ #˚dæ+<ë? nqedüs¡yÓTÆq bÕÁ‘·T >±˙,e÷≥T >±˙ mø£ÿ&Ó’Hê ñHêïj·Tì|æùdÔ ‘Ó*j·TCÒj·T+&ç.3) dæÿ{Ÿ˝À <˚e⁄ì yêø£´ dæ<ë∆+‘ê≈£î $s¡T<ä∆yÓTÆq $wüj·÷THêïj·÷? u…’_˝Ÿ |üs¡+>±dü]#˚j·÷*‡q $wüj·÷T+fÒ #Ó|üŒ+&ç.4) á dæÿ{Ÿ <ë«sê e´øÏÔ>∑‘·+>± MTs¡T @+ H˚s¡TÃ≈£îHêïs¡T? MT J$‘·+˝À m|ü &Ó’Hê Ç˝≤»]–+<ë?

×