రనల గంథంలరనల గంథంలరనల గంథంలరనల గంథంల కలకలకలకల
రనల గంథం తం ఐదు స ం ల ా
సంకలనం ేయబ ం
పథమ స ంధం : 1 నుం 41 వరక
య స ంధం: 42 ను...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Titles in the Book of Psalms - Telugu కీర్తనల గ్రంథంలో శీర్షికలు

670 views

Published on

కీర్తనల గ్రంథంలో ఒక్కో కీర్తన పైన చిన్న అక్షరాలతో కొన్ని విషయాలు వ్రాసి ఉంటాయి గమనించారా? వాటిని గూర్చిన వివరణ మీరు ఇక్కడ చదవబోతున్నారు.

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
670
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Titles in the Book of Psalms - Telugu కీర్తనల గ్రంథంలో శీర్షికలు

  1. 1. రనల గంథంలరనల గంథంలరనల గంథంలరనల గంథంల కలకలకలకల రనల గంథం తం ఐదు స ం ల ా సంకలనం ేయబ ం పథమ స ంధం : 1 నుం 41 వరక య స ంధం: 42 నుం 72 వరక తృ య స ంధం: 73 నుం 89 వరక చత ర స ంధం: 90 నుం 106 వరక పంచమ స ంధం: 107 నుం 150 వరక 1111) క ల రనలక ల రనలక ల రనలక ల రనల :::: 34343434 పథమ స ంధంల - 4 ( 1, 2, 10, 33) య స ంధంల - 2 ( 43, 71) చత ర స ంధంల - 10 ( 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 104, 105, 106) పంచమ స ంధంల - 18 ( 107, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 135, 136, 137, 146, 147, 148, 149, 150) 2) రచ తలరచ తలరచ తలరచ తల రరరర కల ాకల ాకల ాకల ా ఉనఉనఉనఉన రనలరనలరనలరనల :::: 100100100100 అఅఅఅ)))) దు రట కల న రనలదు రట కల న రనలదు రట కల న రనలదు రట కల న రనల :::: 73737373 పథమ స ంధంల - 37 ( 3 నుం 9వరక , 11 నుం 32 వరక , 34 నుం 41 వరక ) య స ంధంల - 18 ( 51 నుం 65 వరక , 68, 69, 70) తృ య స ంధంల - 1 ( 86) చత ర స ంధంల - 2 ( 101, 103) పంచమ స ంధంల - 15 ( 108, 109, 110, 122, 124, 131, 133, 138 నుం 145 వరక ) ఆఆఆఆ)))) రహ క మ ర ల రటరహ క మ ర ల రటరహ క మ ర ల రటరహ క మ ర ల రట కల నకల నకల నకల న రనలరనలరనలరనల :::: 11111111 య స ంధంల - 7 ( 42, 44 నుం 49 వరక ) తృ య స ంధంల - 4 ( 84, 85, 87, 88) ఇఇఇఇ)))) ఆ ాప రటఆ ాప రటఆ ాప రటఆ ాప రట కల న రనలకల న రనలకల న రనలకల న రనల :::: 12121212 య స ంధంల - 1 ( 50) తృ య స ంధంల - 11 ( 73 నుం 83 వరక ) ఈఈఈఈ)))) ల ను రటల ను రటల ను రటల ను రట కల న రనలకల న రనలకల న రనలకల న రనల :::: 2222 య స ంధంల - 1 ( 72) పంచమ స ంధంల - 1 ( 127) ఉఉఉఉ)))) ఎజ య ైనఎజ య ైనఎజ య ైనఎజ య ైన మ ను రటమ ను రటమ ను రటమ ను రట కకకక ఉఉఉఉన రనన రనన రనన రన:::: 1111 తృ య స ంధంల - 1 ( 88) ఊఊఊఊ)))) ఎజ య ైనఎజ య ైనఎజ య ైనఎజ య ైన ఏ ను రటఏ ను రటఏ ను రటఏ ను రట కకకక ఉఉఉఉన రనన రనన రనన రన:::: 1111 తృ య స ంధంల - 1 ( 89) ఎఎఎఎ)))) రటరటరటరట కకకక ఉఉఉఉన రనన రనన రనన రన:::: 1111 చత ర స ంధంల - 1 ( 90) 3333)))) ప న ాయకప న ాయకప న ాయకప న ాయక అ క ఉనఅ క ఉనఅ క ఉనఅ క ఉన రనలరనలరనలరనల :::: 55555555 పథమ స ంధంల - 19 ( 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 36, 39, 40, 41) య స ంధంల - 25 ( 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53 నుం 62 వరక , 64 నుం 70 వరక ) తృ య స ంధంల - 8 ( 75, 76, 77, 80, 81, 84, 85, 88) పంచమ స ంధంల - 3 (109, 139, 140) 4444)))) ా ాలా ాలా ాలా ాల , త ల కల ా క నత ల కల ా క నత ల కల ా క నత ల కల ా క న రనలరనలరనలరనల :::: 20202020 అఅఅఅ)))) పథమ స ంధంలపథమ స ంధంలపథమ స ంధంలపథమ స ంధంల ---- 5555 6వ రన - అషమ శృ 8వ రన - ాగమ 9వ రన - మ తబ ను 12వ రన - అషమ శృ 22వ రన - అయ ల షహ ఆఆఆఆ)))) య స ంధంలయ స ంధంలయ స ంధంలయ స ంధంల ---- 9999 45వ రన - ష య ల 46వ రన - అల త 53వ రన - మహలత 56వ రన - న ేల హ 57, 58, 59 రనల - అ త త 62వ రన - దూత ను 69 వ రన - ష య ల ఇఇఇఇ)))) తృ య స ంధంలతృ య స ంధంలతృ య స ంధంలతృ య స ంధంల ---- 6666 75 వ రన - అ త త 77వ రన - దూత ను 80వ రన - ష ఏదూ 81, 84 రనల - 88 వ రన - మహల లయ 5) సం తసం తసం తసం త ా ల రా ల రా ల రా ల ర కల ాకల ాకల ాకల ా క న రనలక న రనలక న రనలక న రనల :::: 9999 4, 6, 54, 55, 61, 67 రనల : తం ా ద మ ల ాడద న 5వ రన: ిలన ాడద న 7వ రన: ణ ాదద న 60వ రన: ష ష దూత ాడద న . 6666)))) ప ే క సంద ా లను కల ా క నప ే క సంద ా లను కల ా క నప ే క సంద ా లను కల ా క నప ే క సంద ా లను కల ా క న రనలరనలరనలరనల :::: 17171717 3, 7, 18, 30, 34, 38, 45, 51, 56, 57, 60, 63, 70, 92, 100, 102, 142 7777)))) య త రన అ క ఉన రనలయ త రన అ క ఉన రనలయ త రన అ క ఉన రనలయ త రన అ క ఉన రనల :::: 15151515 120 నుం 134 రనల 8888)))) ైవ నమ అ క ఉనైవ నమ అ క ఉనైవ నమ అ క ఉనైవ నమ అ క ఉన రనలరనలరనలరనల :::: 12121212 32, 42, 44, 52, 53, 54, 55, 74, 78, 88, 89, 142 9999)))) తమతమతమతమ అ క ఉన రనలఅ క ఉన రనలఅ క ఉన రనలఅ క ఉన రనల :::: 11113333 46, 47, 48, 49, 66, 68, 75, 83, 87, 88, 92, 98, 108 10101010)))) అనుపఅనుపఅనుపఅనుప తమతమతమతమ అ క ఉనఅ క ఉనఅ క ఉనఅ క ఉన రనలరనలరనలరనల :::: 5555 56, 57, 58, 59, 60 11111111)))) ఇతరఇతరఇతరఇతర క ఉన రనలక ఉన రనలక ఉన రనలక ఉన రనల :::: 3333 16వ రన: ర ిక ావ మ 90వ రన: ారన 145వ రన: సు రన 12121212)))) ““““ లలలల ”””” అఅఅఅ మ టమ టమ టమ ట క నక నక నక న రనలరనలరనలరనల 38383838:::: ఈ ప ే క న మ టక -ఆగ మ , ఆల ంచుమ , లత య మ , మరల ాడ మ దలౖన అ ాల . ఈ మ ట గల రనల : 3, 4, 7, 9, 20, 21, 24, 32, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 75, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 140, 143 Pastor Shalem Israel Arasavelli Cell: 97 00 00 65 65, 93 93 76 76 15 www.jeevajalamulu.com www.jeevajalamulu.hpage.com Face Book: shalem65

×