Nija daivashakthi - July 13

267 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
267
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nija daivashakthi - July 13

 1. 1. ì»<Ó’eX¯øÏÔ 2 p˝…’`2013 eTq<˚e⁄&ÉT düs¡«X¯øÏÔeT+‘·T&ÉT 1) Hê ‘·*¢ düeTs¡ŒD #ê˝≤ ãV”≤qdæú‹˝À ñqï~. |üPs¡í dü«düú‘· ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` ◊.|ü<äà, lø±≈£îfi¯+ 2) Hê ‘·*¢ ¬ø.$. CÀ´‹ >±] dü+|üPs¡í Äs√>∑´eTT ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç.` m.cÕs√qT, lø±≈£îfi¯+ 3) H˚qT Hê ≈£îe÷¬sÔ ù|s¡Tq uÛÑ÷$Tì ø=ì ]õwüºs¡T #˚kÕqT.Ç|ü&ÉT Ä uÛÑ÷$T Hê<äì eTs=ø£s¡T >=&Ée #˚düTÔHêïs¡T. Hê≈£î Hê´j·T+ »s¡T>∑Tq≥T¢ ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` $»j·TøÏÎ, d”‘êq>∑s¡+, $»j·Tq>∑s¡+ 4) Hê ‘·*¢<ä+Á&ÉT Äs√´>∑+ ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç.` mdt. düT˙‘·, m.ÄsY.ø±«s¡ºsY‡, m#ÓÃs¡¢ 5) Hê ô|<ä› ≈£îe÷s¡Tì $yêVü≤+ ø=s¡≈£î, ∫qï ≈£îe÷s¡Tì s¡ø£åD, ñ<√´>∑eTT ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` _. uÛ≤s¡‹, *+>±ù|≥ 6) H˚qT #·ø£ÿ>± #·<äTe⁄ø=qTq≥T¢qT, e÷ Ä]∆ø£ |ü]dæú‘·TT dü]j·T>∑Tq≥T¢qT, e÷ |üX¯óe⁄ ø=s¡≈£îqT, e÷ ≈£î≥T+ã πøåeT+ ø=s¡≈£î, e÷ nø£ÿ $yêVü≤+ ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` ¬ø. øÏs¡DY≈£îe÷sY, |æ.|æ.nÁ>∑Vü‰s¡+, $XÊK|ü≥ï+ 7) Hê uÛÑs¡Ô≈£î q&ÉTeTT H=|æŒ ‘·>∑TZq≥T¢ ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` $.u≤˝≤eTDÏ, lø±≈£îfi¯+ 8) Hê ‘·eTTà&ÉT, eTs¡<äT ≈£î≥T+ã J$‘·+˝À XÀ<ÛäqT qT+&ç $&ç|æ+|üã&ç dü+‘√wü+>±, düe÷<Ûëq+>± ñ+&Üì, á HÓ˝À »s¡T>∑T |üØø£å˝À e÷ bÕ|ü ÁX¯<ä∆>± #·~$ Áyêj·TTq≥T¢qT ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` dæ.ôV≤#Y. ns¡TD, lø±≈£îfi¯+ 9) Hê #·<äTe⁄ ø=s¡≈£î, H˚qT Äràj·T+>± ã|ü&ÉTq≥T¢qT ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` {Ï.Á|üuÛÑTøÏs¡DY, lø±≈£îfi¯+ 10) Hê ‘·*¢ m.»>∑BX¯«] >±s¡T wüß>∑s¡T yê´~Û‘√ #ê˝≤ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ø±*ô|’ |ü⁄+&ÉT ‘·«s¡>± e÷ìb˛e⁄q≥T¢ ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` m. dü+<Ûä´, m.ÄsY.ø±«s¡ºsY‡, m#ÓÃs¡¢ 11) Hê ≈£îe÷s¡T e÷s¡TeTqdüT‡ ø=s¡≈£î, ∫qï ≈£îe÷s¡Tì dæús¡yÓTÆq eTqdüT‡, <˚e⁄ì j·T+<äT ø£å´eTT ñ+&ÉTq≥T¢ ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` |æ. ø£eT˝≤<˚$, nqø±|ü*¢ 12) e÷ bÕ|ü $yêVü≤+ ø=s¡≈£î, e÷ u≤ãT ñ<√´>∑+ ø=s¡≈£î, e÷ ≈£î≥T+ãeTT ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` myéT.XÊ+‘·≈£îe÷] <˚e<ëq+, $XÊK|ü≥ï+ 13) Hê ‘·*¢ Äs√>∑´eTT #ê˝≤ u≤>∑T˝Ò<äT. ÄyÓT dü«düú‘· ø=s¡≈£î #Ó*¢ &ç.mdt.dæøÏ dæ<ä∆|ü&ÉT‘·T+~. eT+∫ sê´+ø˘ e#·TÃq≥T¢qT, Hê $yêVü≤eTT ø=s¡≈£îqT, Hê ‘·+Á&ç s¡ø£åD ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` j·TT.s¡eDeTà, sê>√T, lø±≈£îfi¯+ 14) Hê Äs√>∑´+ u≤>∑T˝Ò<äT. ø±fi¯ófl $|üØ‘·yÓTÆq H=|üT, Hê ≈£îe÷s¡Tì s¡ø£åD ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` $. düe÷<Ûëq+, lø±≈£îfi¯+ ($T>∑‘ê 7e ù|õ˝À) $C≤„|üHêy˚~ø£
 2. 2. ì»<Ó’eX¯øÏÔ 3 p˝…’`2013 <˚e⁄&ÉT ;Ûø£s¡yÓTÆq eTVæ≤eTqT <Ûä]+#·Tø=ìj·TTHêï&ÉT Áø°düTÔj˚TdüTq+<äTqï Á|æj·T ì»<Ó’eX¯øÏÔ bÕsƒ¡≈£î≈£î Áø°düTÔ Áù|eT‘√ X¯óuÛÑeTTT, e+<äqeTTT ‘ÓTŒ#·THêïqT. á |üÁ‹ø± |ü]#·s¡´ s¡<ÛäkÕs¡<ÛäTT MTπs. á n+‘·´~qeTT˝À Äràj·T y˚TTø=T|ü⁄ ø=s¡≈£î nH˚≈£î #˚‹øÏ á |üÁ‹ø£qT MTs¡T n+~düTÔHêïs¡T. ì»eTT>± MTs¡T <ÛäqT´T. á |üÁ‹ø£ n+<äT≈£îqï yês¡+<äs¡÷ ‘·eT≈£î ‘Ó*j·Tì nH˚≈£î ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#˚ uÛ≤>±´ìï bı+<äT#·THêïs¡qT≥ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT. düTKeTT>±qT, HÓeTà~>±qT Áã‘·T≈£î ì$T‘·ÔeTT nìï{Ïø£+fÒ eTTK´eTT>± eTqTwüß´+<ä] ø=s¡≈£î, sêE ø=s¡≈£î, n~Ûø±s¡T ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·T≥ eT+∫<äì uÛÑø£ÔbÂT ‘·q Äràj·T ≈£îe÷s¡T&Ó’q ‹yÓ÷‹ì ôV≤#·Ã]düTÔHêï&ÉT. 1 ‹yÓ÷‹ 2:1 á Ø‹>± |üÁ‹ø£qT nH˚≈£î≈£î Á|üjÓ÷»qø£s¡+>± n+~düTÔqï $sêfi¯<ë‘·≈£î Hê Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£+>± ø£è‘·»„‘·T #Ó*¢+|üø£e÷q˝ÒqT. ø=+<äs¡T Á|ürHÓ ‘·eT ‘·eT X¯øÏÔ ø=~ ÇdüTÔHêïs¡T. l ¬ø.C….$ kÕ>∑sY >±s¡T j·TT.mdt.m qT+&ç $&ÉTeø£, eTs¡Teø£ |ü+|ædüTÔHêïs¡T. nH˚≈£îT ‘·eT $TyÓ’q düeTj·÷ìï yÓ∫Ã+∫ ÁbÕ]∆düTÔHêïs¡T. ÁbÕs¡∆HêkÕs¡<ÛäTT, $sêfi¯ kÕs¡<ÛäT düVü≤ø±s¡+‘√ á |üÁ‹ø£ X¯øÏÔ bı+<äT≈£îì |üs¡T>∑TT rdüTÔ+~. Ç+ø±, Ç+ø± ÁbÕ]∆+#·+&ç. Á|æj·TT˝≤sê! eTq s¡ø£å≈£î&Ó’q j˚TdüT e÷≥ HÓs¡y˚s¡TŒ á ~Hê˝À eTq+ #·÷düTÔHêïeTT. Ç$ n+‘·´~HêT. Ç$ Áø°düTÔ sêø£&É ~HêT. Ç$ >=i…¿|æ¢ $yêVü≤ eT¨‘·‡e dæ<ä∆bÕ≥T ~HêT. e<ÛäTe⁄ dü+|òüTeTT ‘·qTï ‘êqT dæ<ä∆|üs¡#·Tø√edæq ~HêT. Ädü´+, ìs¡¢ø£å´+ |üìøÏsê<äì |ü]dæú‘·TT ôV≤#·Ã]düTÔHêïsTT. >∑‘· pHé HÓ˝À dü+uÛÑ$+∫q uÛÑj·T+ø£s¡ $|ü‘·TÔqT >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·+&ç. ª#êsY<ÛëyéTµ˝À dü+uÛÑ$+∫q |ü]dæú‘·TT {Ï.$˝À #·÷∫, yêsêÔ|üÁ‹ø£˝À #·~$ düŒ+~+#·ìyês¡THêïsê? <ëìì »Á|üfi¯j·TeT+{≤sê? Á|üø£è‹ $j·TeT+{≤sê? @eTì ù|s¡T ô|{≤ºqT≈£î+≥THêïs¡T? e÷qe⁄T »eqs¡TT eè~∆ ø=s¡≈£î HêHêbÕ≥T¢ |ü&ÉT‘·T+fÒ mø£ÿ&É qT+&ç e∫Ã+<ë˙s¡T? Á|ü» JeHê<ÛësêìøÏ ã<äTT Á|ü» ÁbÕD≤T Vü≤]+#˚<ëì>± mes¡T <ëìì |ü+bÕs¡T? yês¡Ô˝À ÁyêkÕÔ&ÉT. Ç˝≤ ªªÄø±X¯+ |ü–*q≥T¢ es¡¸+ |ü&ç+~µµ m+<äTø± ñs¡Tø£T |üs¡T>∑TT ˙{ÏøÏ? @+ kÕ~Û+∫+~? düT+<äs¡yÓTÆq düú˝≤qT n‘·˝≤≈£î‘·+ #˚dæ+~. ã+&Ésêfi¯flqT eTTø£ÿT #˚dæ <=]¢+∫+~. ‘·q |üs¡T>∑T‘√ m+<ä]H√ rdüT≈£îb˛sTT+~. uÛ≤s¡´ uÛÑs¡ÔqT, ‘·*¢<ä+Á&ÉTqT _&ɶqT y˚s¡T#˚dæ ˝≤≈£îÿb˛sTT+~. ‘·q m<äT≥ qT+&ç uÛ≤s¡´, uÛÑs¡Ô |æ¢T, ã+<ÛäTe⁄ ˙{Ï Á|üyêVü≤y˚>∑+˝À kÕ–b˛‘·T+fÒ ñqïyês¡T ìØ«s¡T´˝…’ ì*#ês¡T. düT+<äs¡ uÛÑ÷‘·+ nø£ÿ&É eTs¡TuÛÑ÷$T>± e÷s¡T≥≈£î mes¡÷ ø£wüº|ü&É˝Ò<äT.Ç<ä+‘ê #·<äTe⁄‘·T+fÒ Hê≈£î Ä~ø±+&ÉeTT˝Àì <˚e⁄ì e÷≥T,»]–q $|ü‘·TÔ >∑Ts¡TÔ≈£î e∫Ã+~. m+<äT≈£î $|ü‘·TÔ dü+uÛÑ$+∫+~? Ä~ 6:11`12 uÛÑ÷˝Àø£eTT <˚e⁄ì düìï~Û˝À #Ó&çb˛sTT ñ+&ÓqT. uÛÑ÷˝Àø£eTT ã˝≤‘êÿs¡eTT‘√ ì+&çj·TT+~. uÛÑ÷$T MT<ä düeTdüÔ X¯Øs¡TT ‘·eT e÷s¡ZeTTqT #Ó]|æy˚düTø=ì j·TT+&ç]. <˚e⁄&ÉT Bìì düVæ≤+#·˝Òø£b˛j·÷&ÉT. Ä ø±s¡DeTT #˚‘· n#·Ã≥ »Á|üfi¯j·T+ »]–q≥T¢ #·÷düTÔHêïeTT. eTVü‰>±<Ûä }≥T nìï $|üŒã&ܶsTT. Äø±X¯|ü⁄ ‘·÷eTTT $|üŒã&ܶsTT. Ä~ø±+&É+ 7:11 Á|ü#·+&É es¡¸+ uÛÑ÷$T MT<ä |ü&ç+~. n~ ÄHê&ÉT H√eVüQ ø±+˝À »]–+~. m&ç{À]j·T˝Ÿ
 3. 3. ì»<Ó’eX¯øÏÔ 4 p˝…’`2013 <˚e⁄&ÉT düeTdüÔ <˚e‘· ø£+fÒ |üP»˙j·TT&ÉT Á|æj·TT˝≤sê! Ç|ü&ÉT uÛÑ÷˝Àø£+ m˝≤ ñ+~? <˚X¯eTT e´_Û#ês¡T‘√ ì+&ç j·TT+~. »qT q&Ée&çø£ #Ó&çb˛sTT+~. yê] XÖs¡´eTT nHê´j·TeTTq≈£î ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. n+<äTπø <˚X¯eTT <äT'K|ü&ÉT#·Tqï<äì sTTØàj·÷ uÛÑ≈£îÔ&ÉT ÁyêdüTÔHêï&ÉT. sTTØà 23:10 HÓeTà~ ø£s¡TyÓ’q ~Hê*$. uÛÑj·T+‘√ ø=+‘·eT+~ Áã‘·T≈£î‘·T+fÒ uÛÑj·TeTT ˝Ò≈£î+&Ü $#·Ã$&ç>± bÕ|ü+‘√ #Ó>±≥e÷&ÉT‘·THêïs¡T eT]ø=+<äs¡T. ø=+<ä] #˚‘·TT CÀ&ç+|üã&ç <˚e⁄ì düìï~Û˝À Áã‹e÷T‘·T+fÒ ø=+<äs¡T #˚‘·TT ø£‘·TÔT, ‘·TbÕ≈£îT, e÷s¡D≤j·TT<ÛëT <Ûä]+∫j·TTHêïsTT. ø=+<ä] >∑T+&Ó˝À ô|T¢_øÏ edüTÔqï <äT'KeTT, ø=+<ä] >∑T+&Ó˝À qT+&ç ô|T¢_øÏedüTÔqï Á|ü‹ø±s¡ ñ#êä«düìXÊ«düeTTT. ãTdüT ø=≥TÔqï bÕeTTT˝≤ _]_s¡bÕøÏb˛‘·THêïsTT yê] Ä˝À#·qT. Vü≤‘·´T, Ä‘·àVü≤‘·´T yê´<ÛäT‘√ eTs¡D≤T. Äø£dæàø£ Á|üe÷<äeTT‘√ eTs¡D≤T. #·düTÔHêïs¡T. #·+|üã&ÉT‘·THêïs¡T. eTs¡DeTè<ä+>∑ Hê<äeTT HÓe«s¡÷ Ä|ü˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. XÀø£+ sê»´bÕq #˚düTÔ+~. <˚e⁄ì eT¨Á>∑‘·j·TqT ô|qT>±* ãj·TT yÓfi¯ófl#·Tqï s√E˝À eTqeTT ñHêïeTT.n~ ;Ûø£s¡yÓTÆq ô|qT>±*. n+‘·´~qeTT˝À á dü+>∑‹ MTs¡T u≤>± Á>∑Væ≤kÕÔs¡ì Áyêj·Tã&ç ñ+~. sTTØà23:19`20. á~q+ yêsêÔ|üÁ‹ø£˝À #·~yêqT. dæøÏ+<äsêu≤<äT˝À ˇø£ ¨≥˝Ÿ ≈£L*b˛sTT+~. uÛÑeHêT ≈£L* eTqTwüß´T #·∫Ãb˛‘·THêïs¡T. uÛÑ÷ø£+bÕ‘√, es¡<ä‘√, n–ï Á|üe÷<äeTT‘√ Ç˝≤ mHÓïH√ï <ës¡T˝À Á|ü»T yÓ[flb˛‘·THêïs¡T. yês¡T eTs¡* sês¡T. düJe⁄T>± ñqï ˙e⁄, H˚qT @+ #˚<ë›eTT? Ç<˚ eTq eTTK´ Ä˝À#·q>± ñ+&Ü*. ‹qT#·÷, Á‘ê>∑T#·÷ dü+ãs¡|ü&ÉT‘·÷ ø±˝≤ìï >∑&É|ü{≤ìøÏ eTq+ düJe⁄+>± ˝ÒeTì eTq+ Á>∑Væ≤+#ê*. eTq≈£î ˇø£ eTTK´yÓTÆq u≤<Ûä´‘· n|üŒ–+#·ã&ç+~. <ëì >∑T]+∫ Ä˝À#·q #˚<ë›eTT. Á|æj·T bÕsƒ¡≈£î˝≤sê! ˝…+&ç. q&ÉTeTT ø£≥Tºø√+&ç. mø£ÿ&É ñHêï eTqeT+‘ê ø£*dæ Ä |üì#˚<ë›eTT.jÓTwü 37:4 @eTì ÁbÕs¡∆q #˚<ë›eTT? ø°s¡Ô 80:3,7,19 uÛÑ≈£îÔ&Ó’q ÄkÕ|ü⁄ <˚e⁄ì Áã‹e÷T≈£î+≥THêï&ÉT. eTeTTàqT ãj·T{ÏøÏ (#Ós¡qT+&ç) s¡|æŒ+#·T. á ˝Àø£eTT #˚‘·, <ëì ÄX¯T, y˚wüuÛ≤wü #˚‘· ã+~Û+|üã&çj·TTHêïeTT. Á|üuÛÑTyê! Nø£{Ï˝À ñHêïeTT. ìqTï #·÷&É˝Òìdæú‹˝À ñHêïeTT. Turn us again ˙ yÓ’|ü⁄≈£î Á‹|üø√. Restore us (Repair us ) eTeTà*ï dü]#˚j·TT.Áã‹πø ñHêïeTT >±ì #·∫Ãqyês¡y˚T. s¡ø£åD ˝Òìyês¡y˚T. ˙ eTTKø±+‹ì nqTuÛÑ$+#·ìyês¡y˚T. O God Turn us again ˙$∫Ãq dæú‹>∑‘·TqT ã{Ϻ ìH˚ï eTs¡∫ J$düTÔHêïeTT. eTeTTàqT s¡øÏå+#·yê? eTq ø=s¡≈£î, eTq $yÓ÷#·q ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·T≥ #ê˝≤ nedüs¡+. @ ~<äT›u≤≥T ø=s¡≈£î Á|üuÛÑTe⁄eTqqT ñ+#ê&√. Á|üuÛÑ÷! ˙ eTTKø±+‹˝À Hê s¡Vü≤dü´bÕ|üeTTqT #·÷&ÉìeTTà. ˙ <äs¡Ùq$TeTTà. n|ü&ÉT H˚qT dü]#˚j·Tã&É‘êqT. dæ<ä∆bÕ≥T ˝Òì eTs¡D+ eTqqT Á$T+–y˚j·T≈£î+&ÉTq≥T¢ Á|üuÛÑTe⁄‘√ düVü≤yêdü+ #˚dü÷Ô ÁbÕs¡∆q˝À >∑&ÉT|ü⁄<ëeTT. Çø£ ¬s+&Ée~. nH˚≈£î ø=s¡≈£î (s¡ø£åD ˝Òì Á|ü» ø=s¡≈£î) ÁbÕs¡∆q #˚j·÷*. ø°s¡Ô 126:4 jÓT¨yê #Ós¡|ü≥ºã&çq e÷ yê]ì s¡|æŒ+#·T. Ç~ $C≤„|üq. Ç‘·s¡T s¡ø£åD ø=s¡≈£î, ˙ dü«ø°j·TT s¡ø£åD ø=s¡≈£î <˚e⁄ì düìï~Û˝À #˚j·TT $C≤„|üq. X‚wæ+∫j·TTqï eTq≈£î $C≤„|üHê‘·à ø±yê*. eTqqT eTqeTT ÁbÕs¡∆Hê J$‘·+˝À ø£≥Tºø=qT#·÷, j˚TdüTÁø°düTÔ‘√ n+≥Tø£≥ºã&ÉT‘·÷ n–ï˝À qT+&ç ˝≤–q≥T¢ ø=+<ä]ì ø£s¡TDÏ+#ê*. s¡ø£åD˝ÀìøÏ q&ç|æ+#ê*. j·T÷<ë |üÁ‹ø£ 20`23 e#·HêT. Ç<˚ eTq u≤<Ûä´‘·.!
 4. 4. ì»<Ó’eX¯øÏÔ 5 p˝…’`2013 |òüTq‘ê Á|üuÛ≤eeTTT <˚e⁄ì düìï~Û˝À ñqï$ ` k˛<ä] düT>∑TD |ü]X¯ó<ë∆‘·àdü+<˚X¯+ ø±bÕ&ÉTø=qT&ç Á|æj·TyÓTÆq <Ó’eX¯øÏÔ |üÁ‹ø±_Ûe÷qT≈£î |ü]X¯ó<ë∆‘·à <˚e⁄ì HêeTeTT˝À MT≈£î X¯óuÛÑeTTT ‘ÓTŒ#·THêïqT. m˝≤ ñHêïs¡T? Á|üdüTÔ‘· <äTwüºø± Á|üuÛ≤eeTT≈£î ˝ÀHÓ’ ‘·¢&çT¢#·Tqï Á|ü|ü+#· b˛ø£&É‘√ MTs¡T ø£es¡|ü&ÉT#·THêïsê? eTq |ü]X¯ó<ä∆ Á>∑+<∏äeTT eTqqT Ä<ä]düTÔ+~ ø£<ë ªªMT Vü≤è<äj·TeTTqT ø£es¡|ü&Éìj·T´≈£î&ç, yÓs¡eìj·T´≈£î&çµ nì eTqÁ|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüT eTq≈£î nuÛÑj·T$TdüTÔHêï&ÉT ø£<ë. Hê XÊ+‹H˚ MT≈£î nÁ>∑Væ≤+#·T#·THêïqT. jÓ÷Vü‰qT 14:27 Ç$ m+‘√ ~e´yÓTÆq Ä<äs¡D ø£s¡yÓTÆq yê>±∆qeTT. á ∫e] ~Hê˝À eTqeTT eTq Äràj·T J$‘êìï ø±bÕ&ÉTø√edæq nedüs¡‘· m+‘Ó’Hê ñ+~. eTq kı+‘· s¡ø£åDqT uÛÑj·TeTT‘√qT, eDT≈£î‘√qT ø=qkÕ–+#·Tø√yê*. |òæ*|ü 2:12 Á|æj·TT˝≤sê! eTq s¡ø£åDqT ø±bÕ&ÉTø=qT≥≈£î ÁX¯<ä∆ ø±yê*. ÁX¯<ä∆ nH˚~ eTq u≤<Ûä´‘·qT #·÷|æ+#˚ ˇø£ ÁøÏj·T. eTq $~Ûì eTq+ m˝≤ ø±bÕ&ÉT≈£î+≥THêïyÓ÷ #·÷∫ Á>∑Væ≤+∫qyês¡T s¡ø£åDqT ˝Òø£ $XÊ«düeTTqT ø±bÕ&ÉTø=qT≥˝À ÁX¯<ä∆ >∑yês¡T nì #Ó|ü≈£î+{≤s¡T.mô|òd”‡ 4:1`2 ˝À #·÷∫q|ü&ÉT Áø°düTÔ j˚TdüT U…’BjÓÆTq |üs¡X¯ó<ä∆ bÂT dü+|òü÷ìøÏ ÁyêdüTÔqï e÷≥˝À ÁX¯<ä∆ ø£*– ñ+&ÉeTì ôV≤#·Ã]düTÔHêï&ÉT. @ $wüj·T+˝À ÁX¯<ä∆ ø£*– ñ+&Üì ôV≤#·Ã]düTÔHêï&ÉT? #·<äTe⁄<ëe÷? ◊ø£´‘·qT ø±bÕ&ÉTø=qT≥ j·T+<äT ÁX¯<ä∆. ø±bÕ&ÉTø√edæq yê{Ï˝À n‹ eTTK´yÓTÆq~ ◊ø£´‘·. Keep the Unity eTqTwüß´˝À ◊ø£´‘· #ê˝≤ s¡ø±T>± eè~∆ #Ó+<äT‘·T+~. ◊ø£´‘· n+fÒ ˇπø eTqdüT‡, ‘·+|ü⁄, n_ÛÁbÕj·TeTT ø£*– J$+#·T≥. á ~Hê˝À &ÉãT“qT ã{Ϻ, #·÷|æ+#˚ Áù|eTqT ã{Ϻ, Ç∫Ã|ü⁄#·TÃø=qT≥qT ã{Ϻ ◊ø£´‘· eè~∆ bı+<äT‘·T+~. Ç~ eTq+<ä]øÏ ‘Ó*dæq<˚. &ÉãT“qT ã{Ϻ, ô|≥Tºb˛‘·qT ã{Ϻ, #·÷|æ+#˚ Áù|eTqT ã{Ϻ @s¡Œ&˚ ◊ø£´‘· XÊX¯«‘·yÓTÆq~ ø±<äT. Áù|$TùdÔ Áù|$TkÕÔs¡T. ÇùdÔ ÇkÕÔs¡T. eùdÔ ekÕÔs¡T. |æ*ùdÔ |æTkÕÔs¡T. bı>∑&ÉT‘·T+fÒ bı>∑&ÉT‘·T+{≤s¡T. Ç~ ÇVü≤dü+ã+<ÛäyÓTÆq ◊ø£´‘·. ø=ìï s√ET ˇø£]H=ø£s¡T $&ÉTes¡T. >=|üŒ Áù|eTT ø£*– ñ+{≤s¡T. eT] ø=Hêïfi¯ófl >∑&ç#˚dü]øÏ ˇø£s¡+fÒ ˇø£]øÏ –≥º<äT. eTTU≤T Á‹|æŒy˚düT≈£î+{≤s¡T. >∑‘·+˝À yê] eT<Ûä´ qTqï ◊ø£´‘· @yÓTÆq~? <˚e⁄ì |æ¢T Ç˝≤ ñ+&Ésê<äT. dæús¡yÓTÆq Áù|eT ø£*– ◊ø£´‘·qT ø±bÕ&ÉTø√yê*. dæús¡yÓTÆq ◊ø£´‘· m˝≤ edüTÔ+~? Ŭø’düÔe⁄≈£î ◊ø£´‘· n+‘· nedüs¡e÷? Ŭø’düÔe´+˝À ◊ø£´‘·≈£î n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· ñ+<ë? ◊ø£´‘·qT ø±bÕ&ÉTø=qT≥≈£î ÁX¯<ä∆ nedüs¡e÷? ì»y˚T. á $wüj·TeTTqT #ê˝≤ ˝À‘·T>± eTq+ Ä˝À∫+#ê*. Ŭø’düÔe⁄T, nqT´T nì ø±<äT >±ì e÷qe eTqT>∑&É Äq+<äø£s¡+>± »s¡>±+fÒ ◊ø£´‘· #ê˝≤ nedüs¡y˚T. Ç+{Ï˝À, düe÷»eTT˝À, dü+|òüTeTT˝À |üì#˚ùd <ä>∑Zs¡ ◊ø£´‘·qT ø£*– ñ+fÒH˚ Vü≤è<äj·T+˝À HÓeTà~, düTKXÊ+‘·TT ñ+{≤sTT. H˚{Ï Á|ü|ü+#·+˝À ãVüQø£s¡TyÓ’q~ ◊ø£´‘·. ◊ø£´‘· ˝Òì <ä>∑Zs¡ nXÊ+‹ Hê≥´+ #˚dü÷Ô ñ+≥T+~. eTìwæø° eTìwæøÏ, <˚XÊìø° <˚XÊìøÏ eT<Ûä´ ˝Òì~ ◊ø£´‘·. ◊ø£´‘· ˝Òì#√≥ ø√|ü+, <˚«wü+, ndü÷j·T, kÕ«s¡∆+ Ç˝≤+{Ïe˙ï |üì#˚düTÔ+{≤sTT. ndüT nHÓ’ø£´‘·≈£î ø±s¡D+ ny˚. uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô eT<Ûä´, nqï<äeTTà eT<Ûä´, ‘·*¢<ä+Á&ÉT≈£î, _&ɶ≈£î c c c
 5. 5. ì»<Ó’eX¯øÏÔ 6 p˝…’`2013 jÓT¨yê eTVü‰<˚e⁄&ÉT eT<Ûä´, $XÊ«düT eT<Ûä´ ◊ø£´‘· ˝Òì s√E˝À eTq+ J$düTÔHêïeTT. @ø£ eTqdüT‡ ø£*– ñqï <ä>∑Zs¡ n_Ûeè~∆ ñ+≥T+~. eTq Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüT ‘·+Á&çì ÁbÕ]∆dü÷Ô, ‘·+Á&û! eTqeTT @ø£yÓTÆj·TTqï˝≤>∑Tq yês¡TqT ($XÊ«düTT) @ø£yÓTÆ j·TT+&Ée˝…qì ˙e⁄ Hêø£qTÁ>∑Væ≤+∫q eTVæ≤eTqT H˚qT yê]øÏ∫Ëì. jÓ÷Vü‰qT 17:22 dü+|òüT ÁbÕs¡+uÛÑø±eTT˝À $X¯«dæ+∫q yês¡+<äs¡÷ @ø£ Vü≤è<äj·TeTTqT, @ø±‘·àj·TT>∑yê¬s’ j·TT+&ç]. nˆˆø±ˆˆ4:32 eT]j·TT yês¡T @ø£eTqdüTÿ˝…’ Á|ü‹~qeTT <˚yêj·TeTT˝À ≈£L&ÉTø=ì]. nˆˆø±ˆˆ 2:46. á ~qeTT˝À <äT'Kø£s¡yÓTÆq dü+>∑‹ ◊ø£´‘· n+‘·]+∫b˛e⁄≥j˚T. ◊ø£´‘· ˝Òì#√≥ nXÊ+‹, n<ÛÓ’s¡´eTT, <äT'KeTT, u≤<Ûä ø±|ü⁄s¡+ #˚düTÔ+{≤sTT. yê] ÁbÕs¡∆qT, ùde <˚e⁄ìøÏwüºyÓTÆq$ ø±e⁄. n+<äTπø Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˙e⁄ <˚yêj·TeTTq≈£î yÓfi¯óflq|ü&ÉT ˝Òø£ ã*|”sƒ¡eTT <ä>∑Zs¡ ns¡ŒDeTT n]ŒdüTÔqï|ü&ÉT ˙ MT<ä ˙ dü¨<äs¡TìøÏ $s√<Ûäy˚TyÓTÆHê ø£<äì ˙≈£î C≤„|üø£yÓTTùdÔ ns¡ŒD nø£ÿ&˚ e<ä* yÓqøÏÿ yÓ[fl yÓTT<ä≥ ˙ dü¨<äs¡Tì‘√ düe÷<Ûëq|ü&ÉT nì #Ó|ü≥ #·÷düTÔHêïeTT. eT‘·ÔsTT 5:23`24 eTq+ ‘·*¢<ä+Á&ÉT‘√, nqï<äeTTà‘√, ã+<ÛäT$TÁ‘·T‘√ dü«ø°j·TT‘√ ndüe÷<ÛëqeTT, $s√<Ûä uÛ≤eeTT ø£*– j·TT+&çj·TT ÁbÕs¡∆qT #˚dü÷ÔH˚ ñ+{≤eTT. ñ|üyêdüBø£åT bÕ{Ïdü÷ÔH˚ ñ+{≤eTT. Ä ÁbÕs¡∆qT <˚e⁄&ÉT $+{≤&Ü? n$ |òü*kÕÔj·÷? eTq Äràj·T J$‘·+ eè~∆#Ó+<äT‘·T+<ë? Ä˝À#·q #˚j·T+&ç. yÓTT<ä≥ ø±edæq~ ◊ø£´‘·qT dü]#˚düTø=qT≥j˚T. eTqeq Ç‘·s¡TT u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡ì ‘Ó*dæj·TT ∫+‘·˝Òìyês¡+>± ñ+{≤eTT. ã¢˝À bÕTbı+~ Á<ëø£ås¡dü+, s=f…º rdüT≈£î+{≤eTT. n~ ‘·>∑THê? yÓTT<ä≥ ø±edæq~ düe÷<Ûëqy˚T. First go and be reconciled Ç~ j˚TdüT e÷≥. Ŭø’düÔe J$‘êìøÏ nedüs¡yÓTÆq~ n<˚. <˚e⁄ì‘√ düe÷<Ûëq+, eTqTwüß´‘√ düe÷<Ûëq+. Äj·Tq ø√s¡Tq~ düe÷<Ûëqy˚T. ◊ø£´‘·j˚T. eTqÁ|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüT ø√s¡T#·Tqï ◊ø£´‘· m˝≤ edüTÔ+~? Ç~ ô|<ä› Á|üX¯ï. mô|òd”‡ 4:1˝À #·~$q|ü&ÉT Ä‘·à ø£*–+#·T ◊ø£´‘· n+≥THêï&ÉT.◊ø£´‘·qT |ü]X¯ó<ë∆‘·Tà&ÉT ø£*–kÕÔ&ÉT. m˝≤? düe÷<ÛëqeTqT ã+<ÛäeTT#˚‘· n+fÒ düe÷<ÛëqeTT ˝Ò≈£î+&Ü ◊ø£´‘· sê<äT.Endeavouring to keep the unity of the spirit in the bond of peace. (Dakes Bible) Walk worthy in love and unity. Keep the unity which God produced through the reconciling death of Christ. It is the heavy responsibility of Christians to keep that unity (NIV Bible) Á|æj·T bÕsƒ¡≈£î˝≤sê! ˙ Ŭø’düÔe J$‘·+˝À ◊ø£´‘· jÓTTø£ÿ ÁbÕ<Ûëq´‘· Á>∑Væ≤+#êyê? ◊ø£´‘· ø±bÕ&ÉTø√yê+fÒ ˇø£ìH=ø£&ÉT düVæ≤+#·Tø√yê*. Bs¡ÈXÊ+‘·eTT ø±yê*. dü+|üPs¡í $qj·T+ ø±yê*. kÕr«ø£+ ø±yê*. á >∑TDeTTqT eTqeTT ø£*–j·TT+fÒ ◊ø£´‘·qT ø±bÕ&ÉTø√>∑T>∑T‘êeTT. mô|òd”‡ 4:1`3. eTq˝À ñqï ìwüÿ|ü≥yÓTÆq Áù|eT, düVü≤qeTT eTqqT ◊ø£´‘·qT ø±bÕ&ÉTø=H˚X¯øÏÔ ìkÕÔsTT. Áù|eT˝Òì#√≥ ◊ø£´‘· m˝≤ ñ+≥T+~? Áù|eT nH˚ø£ <√wüeTTqT ø£|ü‘·T+<äì Áyêj·Tã&ç ñ+~. Áù|eT‘√ m<äT{Ïyê] <√wüeTTqT ø£å$T+#·>∑TZ‘êeTT. düVæ≤+#·T≈£î+≥÷ Áù|eTqT |ü+#·T‘·÷ ñ+fÒ ◊ø£´‘· eTq‘√H˚ ñ+≥T+~. Ç~ |ü]X¯ó<ë∆‘·à es¡y˚T. ø°s¡Ô 133:1`3 e#·HêT >∑T+&Ó˝À qT+&ç C≤]b˛ìe«ø£+&ç. dü¨<äs¡TT ◊ø£´‘· ø£*– ìedæ+#·T≥ m+‘· y˚TT! m+‘· eTH√Vü≤s¡eTT! How good unity is! How pleasant unity is! jÓ÷Hê‘êqT <ëM<äT ◊ø£´‘· Ä<äs¡ÙÁbÕj·TyÓTÆq~. 1düeT÷18 :1`4 s¡÷‘·T, qjÓ÷$T
 6. 6. ì»<Ó’eX¯øÏÔ 7 p˝…’`2013 jÓT¨yê <˚e‘·+<ä]øÏô|’q eTVü‰‘·´eTT>∑ eTVü‰sêE ◊ø£´‘· n<äT“¤‘·yÓTÆq~.s¡÷‘·T 1:16`17. Ä~ dü+|òüT $XÊ«düT ◊ø£´‘· eTH√Vü≤s¡yÓTÆq kÕø£å´eTT. nˆˆø±ˆˆ 2:44`45 mø£ÿ&É, @ ≈£î≥T+ãeTT˝À, @ dü+|òüTeTT˝À Ä‘·à ø£*–+#·T ◊ø£´‘· ñ+≥T+<√ nø£ÿ&É Äosê«<äeTT, XÊX¯«‘· JeeTTqT ñ+{≤sTT. Ç~ <˚e⁄ì e÷≥. <˚e⁄ì Ä»„. Äràj·T J$‘·+˝À m<äT>∑T#·÷, ì‘·´JeeTTqT bı+<ëì ‘ê|üÁ‘·j·T|ü&ÉT#·Tqï Á|æj·TT˝≤sê! ◊ø£´‘·qT ø±bÕ&ÉTø√+&ç. United we stand. Divided we fall nH˚ dü‘ê´ìï eTs¡∫b˛e<äT›. ø£*dæe⁄+fÒ ø£<äT düTK+ nH˚ HêqT&ç eT]Ãb˛e<äT›. e÷qe X¯Øs¡+˝Àì nej·Tyê˙ï ø£*dæ yê{Ï yê{Ï $<ÛäTT ìs¡«Væ≤+∫q|ü&˚ e÷qe eTqT>∑&É y˚TTs¡ø£+>± ñ+≥T+~. ø£qTï MT<ä #ÓsTT´, #ÓsTT´ MT<ä ø±T, ø±T MT<ä bı≥º Ç˝≤ nej·TyêT ˇø£<ëì‘√ ˇø£{Ï $uÒ~Û+∫ |üì#˚j·Tø£ ñ+fÒ Ä X¯Øs¡yÓT˝≤ ñ+≥T+~?nej·Tyê˙ï ø£*dæ |üì#˚ùdÔH˚ Ä X¯Øs¡+ düTK+>± ñ+≥T+~. ne⁄q+{≤sê? eTq ≈£î≥T+ãeTT, eTq dü+|òüTeTT˝À eTqeT+‘ê ø£*dæ |üì#˚ùdÔH˚ düTKXÊ+‘·TT+{≤sTT. Ŭø’düÔe ≈£î≥T+u≤, dü+|òü÷ eT<Ûä´ qT+&˚ ◊ø£´‘· Á|ü|ü+#· düe÷C≤ìøÏ e÷~]>± ñ+≥T+~. ◊ø£´‘·‘√ ≈£L&çq Ŭø’düÔe düe÷» ÁbÕs¡∆qT (@ø±‘·à‘√ ≈£L&çq ÁbÕs¡∆qT) uÛÑ÷˝Àø±ìï ‘·¢ÁøÏ+<äTT #˚kÕÔsTT. <äTsê‘·à X¯≈£îÔqT, Äø±X¯eT+&ÉeT+<ä* <äTsê‘·à X¯≈£îÔqT z&çkÕÔsTT. sêC≤´˝À, sêC≤´~Ûø±s¡T˝À mes¡÷ }Væ≤+#·ì e÷s¡TŒT #˚kÕÔsTT. H˚{Ï ~Hê˝À Ç{Ϻ ø±sê´T ˝Òe⁄. ø±s¡D+ @ø±‘·à‘√ ≈£L&çq ÁbÕs¡∆qT ˝Òe⁄. n+<äTπø e´≈£îÔ J$‘ê˝À, ≈£î≥T+u≤˝À, <˚XÊ˝À <äT'KeTT bÕq #˚düTÔ+~. Á|æj·TT˝≤sê! H˚{Ï Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‹ #·÷&É+&ç. ˇø£ bÕغì z&ç+#˚düTÔHêïsTT. eTq+ j˚TdüT‘√ ◊ø£´+ ø£*– ‘·+Á&çjÓÆTq <˚e⁄ì‘√ @ø£yÓTÆ |ü]X¯ó <ë∆‘·Tàì‘√ ◊ø£´yÓTÆ ÁbÕ]∆ùdÔ <˚X¯+ |ü⁄Hê<äTT, kÕ‘êqT <äTsêZT ø£+|ækÕÔsTT. ãV”≤qyÓTÆq Je⁄T NeTT. Ç$ ◊ø£´‘·‘√ ø£*dæ |üì#˚kÕÔsTT. Á|æj·T Ŭø’düÔe⁄&Ü! ˙ ÁbÕs¡∆qT |òü*düTÔHêïj·÷? »j·TJ$‘·+ ˙≈£î ˝Ò<ë? Ä˝À∫+#·T. ◊ø£´‘· ø£*– ÁbÕ]∆+#·T. Á|ü|ü+#êìï ø£~*+#·T. H˚&˚ Ç|ü&˚ düe÷<ÛëqeTTqT yÓ<äøÏ yÓ+{≤&ÉT. Ä‘·à ø£*–+#·T ◊ø£´‘·qT ø±bÕ&ÉT≈£î+≥÷ Ç‘·s¡TqT Áù|$T+#·T. düVü≤q+ ø£*– kÕ–b˛. Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüTÁø°düTÔ ø£è|ü MT≈£î ‘√&Ó’ j·TT+&ÉTqT >±ø£! (2e ù|õ ‘·s¡TyêsTT) 15) y˚TeTT nVü‰u≤<äT Á{≤Hé‡|òü¬s’ yÓfi¯ófl#·THêïeTT.nø£ÿ&É e÷≈£î Á|üuÛÑTe⁄ eT+∫ ÁbÕs¡∆Hê düVü≤yêdü+ >∑ dü+|òüTeTTqT @s¡Œs¡#·Tq≥T¢qT, |ü]dæú‘·Tìïj·TT e÷≈£î nq÷≈£L+>± ñ+&ÉTq≥T¢ ÁbÕ]∆+#·+&ç ` myéT.X¯óuÛÑ˝≤e‹, m.ÄsY.ø±«s¡ºsY‡ 16) Hê uÛÑs¡Ô s¡ø£åD ø=s¡≈£î, Hê |æ¢T <˚e⁄ìj·T+<äT uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔT ø£*– #·ø£ÿ>± #·<äTe⁄ø=qTq≥T¢qT ÁbÕ]∆+#·+&ç `mdt.ø£èwüíy˚DÏ, *+>±ù|≥, lø±≈£îfi¯+ 17) Hê ô|<ä› ≈£îe÷s¡T&ÉT 10e ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄#·THêï&ÉT. eT+∫ C≤„qeTT, C≤„|üø£X¯øÏÔ ñ +&ÉTq≥T¢ ÁbÕ]∆+#·+&ç `{Ï.düT˙‘·, m.ÄsY.ø±«s¡ºsY‡ 18) Hê ‘·*¢<ä+Á&ÉTT ÇT¢ neTTà≥≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. m≥Te+{Ï >=&ÉeT ˝Ò≈£î+&Ü eT+∫ πs≥T˝À neTà&Éyê«ì, e÷ n|üT rsêì, ø±˝ÒJ˝À #˚]q Hê nqïj·T´T #·ø£ÿ>± #·<äTe⁄ø=qTq≥T¢>±qT ÁbÕ]∆+#·+&ç. `|æ. ÁXÊeDøÏÎ, *+>±ù|≥, lø±≈£îfi¯+
 7. 7. ì»<Ó’eX¯øÏÔ 8 p˝…’`2013 jÓT¨yêã+&ÉqT ˙{ÏeT&ÉT>∑T>± #˚j·TTqT ` k˛<ä] düT|æÁj·T ÄyÓTˇø£‘·*¢d”ÔÅ dü+<˚X¯+ Á|üuÛÑTe⁄q+<äT Hê≈£î n‘·´+‘· Á|æj·TT˝…’q Åd”Ô˝≤sê! πøåeTe÷? MT πøåeT+ >∑T]+∫ $&ÉTeø£, eTs¡Teø£ ÁbÕ]∆düTÔHêïqT. eTq πøåe÷<Ûës¡+ eTq Á|üuÛÑTy˚>±. eTVü‰<˚e⁄ì yê‘·‡´‘· eTqqT πøåeT+>± q&ç|ædüTÔ+~. MT Á|üj·÷dü Hê≈£î ‘ÓTdüT. ñ<√´>∑düTÔ˝…’‘˚ uÛÑs¡Ô≈£î, _&ɶ≈£î n˙ï düeT≈£LsêÃ*. yêfi¯fl≈£î {Ï|òæHé‡, πø]JT dæ<ä∆+ #˚dæ, MT≈£î πø]j·TsY dæ<ä∆+ #˚düT≈£îì |üs¡T>∑TT rj·÷*. H˚qT ≈£L&É ñ<√´>∑+ #˚kÕqT ø±ã{Ϻ Hê≈£î Ä u≤<Ûä ‘ÓTdüT. Ç+{Ïπø |ü]$T‘·yÓTÆq >∑èVæ≤DT˝…’‘˚ uÛÑs¡Ô ñ<√´>±ìøÏ, |æ¢T dü÷ÿ˝Ÿ‡≈£î yÓ[flq |æeTà≥ mHÓïH√ï Ç+{Ï |üqTT #·ø£ÿô|{≤º*. dü+kÕs¡ düeTdü´qT #·ø£ÿ~<äT›≈£îH˚ düVü≤q+ bÕ{Ïdü÷Ô qT>∑T‘·÷ ≈£L&É qe⁄«‘·÷ kÕ–+#ê* J$‘· ã+&çì. Åd”Ô˝≤sê! M{Ϭø’ düeTj·TeT+‘ê yÓ∫Ã+#·ø£ MT $yÓ÷#·≈£î&Ó’q j˚TdüTyÓ’|ü⁄ ˇø£kÕ] <äèwæºkÕ]ùdÔ, Äj·Tq bÕ<ë <ä>∑Zs¡ Á|üDeT*¢‘˚ ø£*π> Vü‰sTT, ‘·è|æÔ Ç+‹+‘· ø±<äT. |ü]X¯ó<ë∆‘·Tà&ÉT eTq≈£î Ç∫Ãq Ä |ü]X¯ó<ä∆ Á>∑+<Ûëìï <Ûë´ìdüTÔ+fÒ ø£*π> ã+, Ä<äs¡D, e]í+|üq$ø±ì~. Ä˝≤>∑Tq Åd”ÔT Ä‘·àã+ bı+~ ≈£î≥T+u≤ìï q&ç|æ+#·>∑TZ‘ês¡T. ˇ|ü≈£î+{≤sê? düπs! á HÓ ˇø£ $∫Á‘·yÓTÆq ‘·*¢ì >∑T]+∫ MT‘√ |ü+#·Tø√yêì |ü]X¯ó<ë∆‘·à#˚ Áù|πs|æ+|üã&ÉT‘·THêïqT. Ä ‘·*¢ MT≈£î ∫s¡|ü]∫‘·Tsê˝Ò. ÄyÓTqT >∑T]+∫ e÷{≤¢&˚eTT+<äT ÄyÓT ≈£îe÷s¡Tì >∑÷]à HêT>∑T e÷≥T eTT#·Ã{Ï+#·T≈£î+<ëeTT. Wycliffe Bible Encyclopedia ˝À ˇø£ ≈£îe÷s¡Tì >∑÷]Ã Ç˝≤ Áyêj·Tã&ç ñ+~. This son became the king maker, The last of the Judges, and the first of the prophets after Moses. n+‘˚ø±<äT ÇÁXÊj˚T©j·TTqT q&ç|æ+∫q nH˚ø£eT+~ >=|üŒ Hêj·T≈£î˝À ˇø£&ÉT. One of the greatest Leader of Israel. eT]j·TT eT+∫ ÁbÕs¡∆Hê|üs¡T&ÉT. Ç+‘·≈£L mes¡T Ç‘·s¡T nqT≈£î+≥THêïÄs¡? Ç‘·&˚ düeT÷j˚TT. ø°s¡Ô 99:6 Äj·Tq HêeTeTTqT ã{Ϻ ÁbÕs¡∆q #˚j·TTyê]˝À düeT÷j˚TT ñ+&ÓqT. düeT÷j˚TT u≤T&ÉT>± ñqï|ü&˚ eè<äT∆&Ó’q <Ó’eùde≈£î&Ó’q @© <ä>∑Zs¡ ñ+&ç jÓT¨yê≈£î |ü]#·s¡´ #˚j·TT#·T+&Ó&çyê&ÉT. jÓT¨yêqT, Äj·Tq eTVü‰X¯øÏÔì, Äj·Tq dü«s¡eTTqT ms¡T>∑ø£ eTT+<˚ düeT÷j˚TT jÓT¨yê <˚e⁄ì dü«s¡eTTqT $Hêï&ÉT. 1düeT÷3:3`7. jÓT¨yê düeT÷j˚TTqT |æ*#ÓqT. Ä ~qeTT˝À jÓT¨yê yê≈£îÿ Á|ü‘·´ø£åeT>∑T≥ ns¡T<äT>±qT+&ÓqT.1düeT÷3:1 n{Ϻ ~qeTT˝À <˚e⁄&ÉT, düeT÷j˚TT≈£î Á|ü‘·´ø£åyÓTÆ düeT÷j˚TTqT |æ*∫ ÇÁXÊj˚T©j·TT˝À ‘êqT #˚j·TuÀe⁄ ø±s¡´eTTqT >∑÷]Ãj·TT, @© jÓTTø£ÿ Ç+{Ïyê] >∑T]+∫, yê] MT<ä≈£î s¡|æŒ+#·T dæú‹>∑‘·TqT >∑÷]Ãj·TT düeT÷j˚TT‘√ eTT#·Ã{Ï+#ÓqT. ÄVü‰! u≤T&Ó’q düeT÷j˚TT‘√ eTVü‰<˚e⁄&ÉT e÷{≤¢&ÉT≥ ÄX¯Ãs¡´eTT ø£<ë.1düeT÷3:10`13 <˚yê~ <˚e⁄&ÉT u≤Tì <ä>∑Zs¡≈£î e∫à ìã&ܶ&ÉT. ‘êqT »]–+#·uÀe⁄q~ ‘ÓT|ü⁄≥≈£î @© ø£+fÒ düeT÷j˚TT jÓ÷>∑T´&ÉT>± <˚e⁄&ÉT m+#ê&ÉT.n+<äTπø yÓ÷ùw ‘·s¡Tyê‘· yÓTT<ä{Ï Á|üeø£Ô>± ù|s=ÿqã&ܶ&ÉT. ∫e] Hê´j·÷~Û|ü‹>± ñ+&ç ÇÁXÊj˚T©j·TT ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î <˚e⁄ì e÷≥ #=|üq kÂTqT sêE>± n_ÛùwøÏ+#ê&ÉT. Ä ‘·s¡Tyê‘· <ëM<äTqT sêE>± n_ÛùwøÏ+#ê&ÉT. n+<äTπø Samuel the
 8. 8. ì»<Ó’eX¯øÏÔ 9 p˝…’`2013 jÓT¨yê #Ó≈£îeTTøÏ sê‹ã+&ÉqT ˙{Ï }≥T>± #˚j·TTqT Kingmaker nì nHêïs¡T. 1 düeT÷ 10:1, 1 düeT÷ 16:12 á˝≤>∑Tq düeT÷j˚TTqT >∑÷]à nH˚ø£ $wüj·÷T düeT÷j˚TT Á>∑+<∏äeTT˝À #·<äTe⁄‘êeTT. sêEqT n_ÛùwøÏ+∫qyê&ÉT>±, ÇÁXÊj˚T©j·TTqT q&ç|æ+∫q Hê´j·÷~Û|ü‘·T es¡Tdü˝À ˇø£&ÉT>±, Á|üeø£Ô>± m~– ø°]Ô >∑&ç+∫q düeT÷j˚TT J$‘·>±<Ûä yÓqTø£ mes¡THêïs¡T? Á|æj·T Åd”Ô˝≤sê! düeT÷j˚TT J$‘· Á|üuÛ≤eeTTq≈£î eT÷ ø±s¡D+ n‘·ì ‘·*¢>± eTq+ Á>∑Væ≤+#·>∑+. mesê‘·*¢? ÄyÓT ù|πs ªVü≤Hêïµ ÄyÓT uÛÑs¡Ô ªm˝≤ÿHêµ. Vü≤Hêï≈£î |æ¢T ˝Òs¡T. ÄyÓT >=Á&ÜT. jÓT¨yê ÄyÓT≈£î dü+‘·T ˝Ò≈£î+&Ü #˚ôdqT nì Áyêj·Tã&ç ñ+~. 1 düeT÷ 1:6 The Lord had shutup her womb ne⁄qT. <˚e⁄&ç#·Tà ãVüQe÷qy˚T _&ɶT ø£<ë. <˚e⁄&ÉT Çe«˝Ò<äT. |æ¢T ø£T>∑T≥≈£î ø±s¡DyÓTe«s√ Äj·Tq <ä>∑Zs¡πø yÓ[fl+~. 1 düeT÷ 1:11 ÄyÓTªwæ˝ÀVüQµq≈£î yÓ[fl+~. nø£ÿ&É ÄyÓT ãVüQ <äT'U≤Áø±+‘·Tsê˝…’ <˚e⁄ì düìï~Û˝À ÁbÕs¡∆q #˚j·TT#·T ãVüQ>± @&çÃ+~. Bìì ã{Ϻ Vü≤Hêï >=|üŒ ø£˙ï{Ï ÁbÕs¡∆HêjÓ÷<ÛäTsêì Á>∑Væ≤+#·>∑+. Áã‹e÷T#·÷ ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ (ÁyÓTT≈£îÿã&ç) #˚düTÔ+~. ˙ ùde≈£îsê˝…’q Hê≈£î eT>∑_&ɶqT <äj·T#˚dæq jÓT&É yêì ‘·MT<ä≈£î øåös¡|ü⁄ ø£‹Ô sê˙j·Tø£, yê&ÉT Áã‘·T≈£î~qeTTìï≥qT H˚qT ˙πø n|üŒ–kÕÔqT n+≥T+~. n+fÒ Hêô|’qTqï >=Á&ÜT nH˚ ù|s¡T b˛‘˚ #êTqT. eT>∑|æ¢yê&˚ ø±yê*. yê&çì ˙πø nq>± ˙ |ü]#·s¡´πø ÇkÕÔqT nì ÁyÓTT≈£îÿã&ç #˚dæ+~. á ÁbÕs¡∆Hêb˛sê≥+˝À ÄyÓT ¬>*∫+~. dü+‘·T˝Ò≈£î+&Ü #˚dæq (>∑s¡“¤eTT eT÷dæq) <˚e⁄&ÉT >∑s¡“¤+ ‘Ó]#ê&ÉT. ÄyÓT ø√]qfÒ¢ ≈£îe÷s¡Tì nqTÁ>∑Væ≤+#ê&ÉT. u≤>∑T+~ ø£<ä÷. Ç|ü&˚ @ ‘·*¢¬ø’Hê ø£wüºø±+. _&ɶT ˝Òø£ eTT+<äT @yÓTÆHê ÁyÓTT≈£îÿãfi¯ófl #˚kÕÔs¡T. rsê |ü⁄{Ϻq ‘·s¡Tyê‘· n˝≤ #˚j·TT≥≈£î eTqdüT‡ sê<äT. ˝Òø£ ˝Òø£ |ü⁄{≤º&ÉT. n+‘·T˝Òì >±sê+ #˚kÕÔs¡T. eTT<äT›>± ô|+#·T‘ês¡T. Ä&ç+~ Ä≥, bÕ&ç+~ bÕ≥>± _&ɶqT ô|+#·T‘êeTT. ej·TdüT‡˝À m<äT>∑T‘·T+fÒ Ä _&ɶ uÛÑ$wü´‘·TÔ >∑T]+∫ ã+>±s¡T ø£T ø£+{≤s¡T. m+‘Ó’Hê Ks¡TÃ#˚dæ mø£ÿ&Óø£ÿ&çø° |ü+|æ &Üø£ºs¡T ˝Òø£ Ç+»˙s¡T sTT˝≤ ˇø£ ô|<ä›kÕúsTT˝ÀìøÏ rdüT≈£îsêyêì Á|üj·÷dü|ü&É‘ês¡T. <˚e⁄ìøÏ Ç∫Ãqe÷≥ >∑Ts¡TÔ≈£î sê<äT. Ç˝≤+{Ï ‘·T¢T ø=+<äs¡T Hê≈£î ‘ÓTdüT. Vü≤Hêï n˝≤ #˚j·T˝Ò<äT. _&ɶ m<äT>∑T#·T+&É>± wæ˝ÀVüQ≈£î yÓfi¯fledæq ø±eTT e∫Ãq|ü&ÉT ‘·q uÛÑs¡Ô‘√ ˇø£ eT+∫e÷≥ n+≥T+~. 1 düeT÷ 1:22 _&ɶ bÕT $&ÉT#·Tes¡≈£î H˚qTsêqT. yê&ÉT jÓT¨yê düìï~Ûì n>∑T|ü&ç ‹]– sêø£ nø£ÿ&ÉH˚ ñ +&ÉTq≥T¢>± H˚qT yêìì rdüT≈£îekÕÔqì #Ó|æŒ+~. n+fÒ ‘êqT ‘·q <˚e⁄ì <ä>∑Zs¡ yÓøÏÿ yÓøÏÿ @&ÉTdü÷Ô >∑s¡“¤+ ‘Ós¡TeTì Áã‹e÷T#·÷ @ ÁyÓTT≈£îÿã&ç #˚dæ+<√ <ëìì eTs¡Teì Åd”Ô. n˝≤ _&ɶqT ô|+∫q ‘·*¢ ÄyÓT. düeT÷j˚TT Ç+ø± ∫qïyê&Ó’ j·TT+&É>± ÄyÓT u≤Tì m‘·TÔ≈£îì wæ˝ÀVüQ˝Àì <˚e⁄ì düìï~ÛøÏ ãj·TT<˚]+~. n+fÒ Ä _&ɶqT nø£ÿ&É $&ç∫ e#·TÃ≥≈£î, e÷≥ ìu…≥Tºø=qT≥≈£î ÁyÓTT≈£îÿã&ç #Ó*¢+#·T≥≈£î <Ûäè&É ìX¯Ãj·TeTT ø£*– ãj·TT<ä]+<ë ‘·*¢. j·÷»≈£îì <ä>∑Zs¡≈£î e∫Ã Ç˝≤ #Ó|ü⁄Ô+~. á _&ɶqT <äj·T#˚j·TTeTì jÓT¨yê‘√ H˚qT #˚dæq eTq$ì Äj·Tq Hêø£qTÁ>∑Væ≤+#ÓqT. ø±ã{Ϻ H˚qT Ä _&ɶqT jÓT¨yê≈£î Á|ü‹wæº+#·T#·THêïqT. yê&ÉT Áã‘·T≈£î~qeTTìï≥qT yê&ÉT jÓT¨yê≈£î Á|ü‹w溑·T&Éì #Óô|ŒqT. 1 düeT÷ 1:27`28 m+‘· qeTàø£yÓTÆq ‘·*¢! m+‘· ‘ê´>∑ Vü≤è<äj·T+>∑ ‘·*¢! m+‘· >∑T+&É ìã“s¡+ >∑ ‘·*¢! ˝Òø£ ˝Òø£ |ü⁄{Ϻq ≈£îe÷s¡Tì, ˇø£ÿ&Ó’q ≈£îe÷s¡Tì @ ‘·*¢jÓÆTHê <Ó’eùde≈£î n]ŒdüTÔ+<ë? #·<äTeØ! Ä˝À∫+#·T. ˙e⁄ #˚kÕÔyê? #˚j·T>∑yê? eTs=ø£ $∫Á‘·y˚TeT+fÒ ‘·*¢ n˝≤ j·÷»≈£îì‘√ #Ó|ü⁄Ô+fÒ ≈£îe÷s¡T&ÉT jÓT¨yê≈£î ($T>∑‘ê 10e ù|õ˝À)
 9. 9. ì»<Ó’eX¯øÏÔ 10 p˝…’`2013 jÓT¨yê <äøÏåDVü≤düÔeTT kÕVü≤düø±s¡´eTTqT #˚j·TTqT kÕø£å´eTT Hê ù|s¡T sêE. Hê≈£î Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡TT. H˚qT mÅøϺø£˝Ÿ |üqTT #˚düTÔ+{≤qT. H˚qT Ŭø’düÔe⁄&ÉqT. e÷~ lø±≈£îfi¯+ <ä>∑Zs¡ >∑÷&Ó+ Á>±eTeTT. lø±≈£îfi¯+˝À C….ø£èbÕq+<ä+ bÕdüºs¡T >±] #·]ÃøÏ yÓfi¯óÔ+{≤qT. 13`6`2013 >∑Ts¡Tyês¡+ lø±≈£îfi¯+˝À »]–q bÕdüºsY‡ ô|ò˝Àwæ|t MT{Ï+>∑T≈£î bÕdüºs¡T JeHé >±]‘√ ø£*dæ yÓfi≤¢qT. MT{Ï+>∑T |üP]Ô nsTTq |æeTà≥ n+<äs¡÷ yÓ[flb˛‘·Tqï düeTj·T+˝À ˇø£ Hê>∑TbÕeTT Hê≈£î düMT|ü+>± e∫Ã+~. Hê#˚‹˝À ø£i¿ ˝Ò<äT. |üs¡T>∑Tq Á|üø£ÿ≈£î yÓ[fl <ä>∑Zs¡˝À Ç≥Tø£ sêfi¯fl eTTø£ÿT e⁄+fÒ yê{Ï‘√ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ø={≤ºqT. bÕeTT≈£î sêfi¯ófl ‘·–˝≤sTT ø±ì n~ #êe˝Ò<äT. ‘·|æŒ+#·T≈£îì yÓ[flb˛sTT+~. Hê>∑TbÕeTTqT ø={Ϻq|ü&ÉT n~ #êeø£ ‘·|æŒ+#·T≈£îì b˛‘˚ ø={Ϻq yê]ô|’ |ü>∑ã{Ϻ yÓ+{≤&ç #·+|ü⁄‘·T+<äì ô|<ä›T nH˚e÷≥ Hê≈£î >∑Ts¡TÔ≈£î e∫à bÕdüºs¡T JeHé>±]#˚ ÁbÕs¡∆q #˚sTT+#·T≈£îì kÕj·T+ø±eTTq≈£î Ç+{ÏøÏ #˚sêqT. Hê uÛ≤s¡´ Hê‘√ m|ü&ÉT ˝Òì~ eTq Ç+{Ï <ä>∑Z]øÏ Hê>∑TbÕeTT e∫Ã+<ä+&ç nì #Ó|æŒ+~. Hê≈£î #ê˝≤ uÛÑj·T+ y˚dæ+~. j˚TdüT <˚e⁄ì HêeTeTTqT düTÔ‹dü÷Ô uÛÑj·T+ uÛÑj·T+>± ñ+≥THêïqT. Ä~yês¡+ ñ<äj·Ty˚T ˝Ò∫ ãVæ≤s¡÷“¤$TøÏ yÓfi¯fluÀ‘·T+&É>± bÕeTT m<äTs¡Te∫à |ü&É>∑ $|æŒ Hêô|’ |ü&ÉuÀsTT+~. mes¡÷ <ä>∑Zs¡ ˝Òs¡T. j˚Tdüj·÷´ s¡øÏå+#·T nì >∑{Ϻ>± ns¡Tdü÷Ô <ä>∑Zs√¢ ñqï sêsTT m‹Ô <ëìô|’ y˚kÕqT. n~ ˝ÒdüTÔ+fÒ nø£ÿ&˚ ñqï sêfi¯¢qT <ëìô|’ $dæsêqT. n~ #·∫Ãb˛sTT+~. eTTø£ÿeTTø£ÿT #˚kÕqT. qqTï yÓ+{≤&çq Ä Hê>∑TbÕeTTqT ‘·T‹Ô˙j·TTT>± #˚j·TT≥≈£î Hê Á|üuÛÑTe⁄ Hê≈£î düVü‰j·T+ #˚dæ qqTï ÁbÕD≤bÕj·TeTT qT+&ç s¡øÏå+#ê&ÉT. Ç+‘·≈£L, eTT+<äT sêfi¯fl‘√ ø={Ϻq|ü&ÉT ‘·|æŒ+#·Tø=ìb˛sTTq bÕeTT n<ë ? ø±<ë? nì e÷Á‘·eTT ‘Ó*j·T<äT. @~ @yÓTÆHê <˚yê~ <˚e⁄ìøÏ düTÔ‘·TT #Ó*¢+#êqT.Hê ‘·*¢øÏ eT+∫ Äs√>∑´$T∫à Hê ≈£î≥T+ãeTTqT ø±bÕ&ÉT‘·÷ qqTï Äj·Tq |üì ø=s¡≈£î yê&ÉTø=qTq≥T¢ ÁbÕ]∆+#·+&ç. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (9e ù|õ ‘·s¡TyêsTT) nø£ÿ&ÉH˚ ÁyÓTT¬øÿqT nì Áyêj·Tã&ç ñ+~. 1düeT÷1:28 n+fÒ m+‘· #·ø£ÿì ô|+|üø£yÓ÷ Ä˝À∫+#·+&ç. Ä u≤Tì m‘·TÔ≈£îì rdüT≈£î e∫Ãq≥T¢ 24e e#·q+˝À #·<äTe⁄#·THêïeTT. Ç+ø± ∫qïyê&ÉT nì Áyêj·Tã&ç ñ+~. áHê{Ï |æ¢T ‘·*¢ ø=+>∑T >±ì, Ns¡ >±ì ø±fi¯ófl #·T≥Tº≈£îì >±ì @&ÉTkÕÔs¡T >±ì ÁyÓTT≈£îÿ‘êsê? m+‘· Áø£eT•ø£åD˝À ô|+∫q<ë ‘·*¢. ‘·*¢>± ˝Òø£ ˝Òø£ |ü⁄{Ϻq ≈£îe÷s¡Tì >∑T]+∫ ‘·q≈£î+&˚ ÄX¯˙ï, ‘·+|ü⁄˙ï ˇø£ Á|üø£ÿ≈£î HÓ{Ϻ+~. <˚e⁄ì |ü]#·s¡´ ø=s¡≈£î ô|+∫+~. uÛÑøÏÔ H˚]Œ+~. ÁbÕs¡∆q H˚]Œ ñ+≥T+~. Ä nqTuÛÑe+‘√H˚ u≤´eT+<˚ j·÷»≈£îìøÏ ndæôdº+≥T>± e÷sê&ÉT. <˚e⁄ì dü«s¡+ $Hêï&ÉT. <Ó’e ìs¡íj·TeTTqT ãj·TT|üs¡#·T≥≈£î jÓ÷>∑T´&Éj·÷´&ÉT. m+‘· eT+∫ ‘·*¢. Åd”Ô˝≤sê! ‘·T¢˝≤sê! ø√‘· $kÕÔs¡+>± ñ+~. |üìyês¡T ˝Òs¡T. MT |æ¢≈£î u≤´+ qT+&˚ ùdyêdüøÏÔ ø£*–dü÷Ô ô|+#·>∑sê? nH˚≈£îT s¡ø£åD ˝Ò≈£î+&Ü #·ìb˛‘·Tqï á ~Hê˝À MT ≈£îe÷s¡TqT Áø°düTÔ |üì ø=s¡≈£î dæ<ä∆|üs¡TkÕÔsê? øÏ¢wüº |ü]dæú‘·T˝À ÁyÓTT≈£îÿø=ì yês¡T u≤¬>’q ‘·s¡Tyê‘· Ä ÁyÓTT≈£îÿã&çH˚ eTs¡∫ |æ¢qT ùde≈£î <ä÷s¡+ #˚düTÔHêïsê? ø=+<äs¡T ‘·*¢<ä+Á&ÉTT |ü⁄≥ºø£ eTT+<äT ÁyÓTT≈£îÿ≈£î+{≤s¡T. |ü⁄{Ϻ, eTs¡Dø£s¡yÓTÆq XÀ<Ûäq˝À ñ+fÒ ˙ ùde≈£î sTTkÕÔeTì ÁyÓTT≈£îÿ≈£î+{≤s¡T. yêfi¯ófl u≤>∑T|ü&ç m<äT>∑T‘·T+fÒ Ä ‘·+ù| ñ+&É<äT. ô|<ä› #·<äTe⁄ #·~$, eT+∫ ñ<√´>∑+ #˚dü÷Ô ˇø£ #·]à ø±|ü]øÏ ôV≤˝ŸŒ #˚kÕÔs¡T ˝…+&ç. ˝Ò<ë me¬s’Hê ˇø£ bÕdüºs¡T≈£î düVü‰j·T≈£î&ÉT>± ñ+{≤s¡T ˝…+&ç n+{≤s¡T. ‘·T¢˝≤sê! ÁyÓTT≈£îÿ≈£îHêïø£ ÁyÓTT≈£îÿã&çì yÓqTø£≈£î rdüTø√ø£+&ç. Vü≤HêïqT Ä<äs¡Ù+>± rdüTø√+&ç. ÄyÓT ˇø£ ‘·*¢. n{Ϻ ‘·*¢>± ñ+&ÉT≥≈£î MT _&ɶqT n˝≤ ô|+#·T≥≈£î |ü]X¯ó<ë∆‘·Tà&ÉT MT≈£î düVü‰j·T+ #˚j·TTqT >±ø£!
 10. 10. ì»<Ó’eX¯øÏÔ 11 p˝…’`2013 <˚e⁄ì Hê´j·T $<ÛäTT eTVü‰>±<ÛäeTTT ¬se.&܈ˆ C…. ø£èbÕq+<ä+ ◊ø£´‘· W W W <Ó’edü+<˚X¯+ ø±ã{Ϻ MTs¡T düe÷<ÛëqeTqT ã+<ÛäeTT#˚‘· Ä‘·à ø£*–+#·T ◊ø£´eTTqT ø±bÕ&ÉTø=qT≥ j·T+<äT ÁX¯<ä∆ ø£*–qyê¬s’, Áù|eT‘√ ˇø£ìH=ø£&ÉT düVæ≤+#·T#·T MTs¡T |æTeã&çq |æT|ü⁄≈£î ‘·–q≥T¢>± Bs¡ÈXÊ+‘·eTT‘√ ≈£L&çq dü+|üPs¡í $qj·TeTT‘√qT kÕ‹«ø£eTT‘√qT q&ÉT#·Tø=qe˝…qì Á|üuÛÑTe⁄qT ã{Ϻ U…’BHÓ’q H˚qT $TeTTàqT Áã‹e÷Tø=qT#·THêïqT. mô|òd” 4:1`3 Easy to read version Á|üuÛÑTe⁄ $TeTà*ï |æ*∫q |æT|ü⁄ kÕs¡∆ø£eTj˚T´≥≥T¢ J$+#·eTì Á|üuÛÑTe⁄ jÓTTø£ÿ U…’BHÓ’q H˚qT $»„|æÔ #˚düTÔHêïqT. nìï y˚fi¯˝≤ $<Û˚j·T‘·>± XÊ+‘·+>± ñ+&É+&ç. $qj·T+‘√, <äj·T‘√ düVü≤q+‘√ J$+#·+&ç. Ç‘·s¡¢ ‘·|üqT Áù|eT‘√ ø£å$T+#·+&ç. XÊ+‹ ø£*–+∫q ã+<Ûä+‘√ |ü]X¯ó<ë∆‘·à Ç∫Ãq ◊ø£´‘·qT bı+<ä{≤ìøÏ nìï $<Ûë Á|üj·T‘·ï+ #Ój·T´+&ç. TEV Bible ˝À Live a life worthy n+fÒ jÓ÷>∑´yÓTÆq J$‘·+ nì ns¡∆+. <˚ì ø=s¡≈£î Ä jÓ÷>∑´‘· nedüs¡+ n+fÒ |æTeã&çq |æT|ü⁄≈£î ‘·–q≥T¢>± jÓ÷>∑´yÓTÆq Ø‹>± q&ÉT#·Tø=qT≥≈£î mô|òd” 1:4˝À eTqqT eTT+<äT>± ‘·q ø√düeTT ìs¡ísTT+#·Tø=ì. m+<äT≈£î ìs¡ísTT+#·Tø=Hêïs¡T? 1) ‘·q ø£èbÕeTVæ≤eT≈£î ø°]Ô ø£T>∑Tq≥T¢ 2) ‘·q eTVæ≤eT≈£î ø°]Ô ø£T>∑CÒj·TT≥≈£î 3) düe÷<ÛëqeTT>± ñ+&Üì 4) $<Û˚j·TTT>± ñ+&Üì 5) XÊ+‘·+>± ñ+&Üì 6) $qj·T+>± ñ+&Üì 7) <äj·T ø£*– ñ+&Üì 8) düVü≤q+ ø£*– ñ+&Üì 9) Ç‘·s¡T ‘·|üqT Áù|eT‘√ ø£å$T+#êì 10) ◊ø£´‘· ø£*– ñ+&Ü* nì. Äj·Tq eTqqT ‘·q ø√dü+ ìj·T$T+#·Tø=Hêïs¡T. düe÷<ÛëqeTqT ã+<Ûä+ n+fÒ @$T{Ï? Bond of peace = düe÷<ÛëqeTH˚ Á‘ê&ÉT‘√ ø£≥Tº≥, }&çb˛≈£î+&Ü >∑{Ϻ>± n+{Ï+#·T≥. ˇø£ ø£≥Tºu≤≥T, ø=ìï wüs¡‘·T‘√ ÁyêdüTø=qï ˇø£ ìã+<Ûäq`ˇ&É+ã&çø£. düe÷<Ûëq+ ˇø£]‘√ Ç+ø=ø£]øÏ ñ+fÒ yês¡T ◊ø£´|üs¡#·ã&ç Vü≤‘·TÔø=ì ø£*dæ ñ+{≤s¡T. ˝Òø£b˛‘˚ ◊ø£´‘· ã<äTT>± ndüe÷<Ûëq+, m|ü&Ó’‘˚ eTqTwüß´˝À düe÷<Ûëq+ ñ+&É<√, eTqdüT‡≈£î XÊ+‹ ñ+&É<äT. HÓeTà~ ñ+&É<äT. XÊ+‹, düe÷<Ûëq+ m|ü&ÉT ñ+&É<√ ndüVü≤q+, ∫sê≈£î m≈£îÿyÓ’ ∫qï ∫qï $wüj·÷πø ‘·>∑Te⁄T, ø={≤¢≥T, ‹≥T¢ yÓTT<äe⁄‘êsTT. Ç+{Ï˝À, eTìwæ˝À dü+‘√wü+ ñ+&É<äT. dü+‘√wü+, düe÷<Ûëq+ ø£s¡TyÓ’q|ü&ÉT Äs√>∑´+ bÕ&Ó’b˛‘·T+~. Äs√>∑´y˚T eTVü‰uÛ≤>∑´+. dü+‘√wüy˚T dü>∑+ ã+. ø±ã{Ϻ ≈£î≥T+ã ø£‘·T, dü+|òüT+˝À düeTdü´T, Á>±eT+˝À ‘·>±<ëT, sêh $uÛÑ»q b˛sê{≤T, <˚X¯ dü]Vü≤<äT› b˛sê{≤ eq ÄdæÔqwüº+, ÁbÕD qwüº+ »s¡T>∑T‘·T+~. n+<äTeq u…’_T #Ó|ü⁄Ôqï dü‘·´+ Ä‘·à ø£*–+#·T ◊ø£´‘·. n+fÒ |ü]X¯ó<뛑·à Ç∫Ãq ◊ø£´‘· nì y˚s=ø£ ‘·s¡T®e÷˝À #·~yêeTT >∑<ë! eT] |ü]X¯ó <ë∆‘·à Ç∫Ãq ◊ø£´‘· n+fÒ.Ä |ü]X¯ó<ë∆‘·à me]øÏ ◊ø£´‘· Ç∫Ã+~? <ëìì bı+<äT≈£îqïyês¡T mes¡T? bı+<äT≈£îqïyê] jÓTTø£ÿ Äqyêfi‚¢+{Ï? yês¡T mø£ÿ&ÉTHêïs¡T? m˝≤ ñ+{≤s¡T? <˚e⁄&ÉT ‘·q ø√dü+ eTT+<äT>± ìs¡ísTT+#·Tø=ìqyês¡T ô|’q Áyêdæq 10 $wüj·÷T yê] J$‘ê˝À ø£*– ñ+&Ü*. n+<äT˝À @~ ˝Òø£b˛sTTHê ‘·q eTVæ≤eT>∑ Hêe÷ìøÏ ø°]Ô ø£T>∑<äT. eT] eTqqT Äj·Tq m+<äT≈£î @sêŒ≥T #˚düTø=qï≥T¢? e´s¡∆y˚T >∑<ë! n{Ϻ J$‘·eTT eq Á|üuÛÑTe⁄≈£î eTVæ≤eT ø£T>∑q|ü&ÉT eTVæ≤eT≈£î ã<äTT>± nee÷qeTT, n|üø°]Ô ø£T>∑T‘·T+~. n+fÒ Äj·Tq HêeT+ <ä÷wæ+|üã&ÉT‘·T+<äqïe÷≥. n+<äTeq $TeTTàqT ã{Ϻj˚T >∑<ë <˚e⁄ì HêeTeTT nq´»qT eT<Ûä´ <ä÷wæ+|üã&ÉT#·Tqï~. s√e÷ 2:24 ˙ eq Hê eq <˚e⁄ì HêeTeTT <ä÷wæ+|üã&ÉT‘·T+fÒ eT] düTyês¡Ô me]øÏ #Ó|ü‘êeTT? mes¡T Á|üuÛÑTe⁄qT qeTTà‘ês¡T? Ä düTyês¡Ô Á|üuÛÑTe⁄ yÓT#·TÑêsê? <˚e⁄ìøÏ eTVæ≤eT ø£T>∑T‘·T+<ë? yê] eTqkÕ‡øÏå yê] MT<ä
 11. 11. ì»<Ó’eX¯øÏÔ 12 p˝…’`2013 jÓT¨yê ø£èbÕø£åe÷|üDT >∑ <˚e⁄&ÉT H˚s¡kÕú|üq #˚düTÔ+~ ø£<ë?eTqkÕ‡øÏå >∑~›düTÔqï|ü&ÉT jÓ÷ˆˆdüTˆˆ 8:9 <ëìøÏ ˝Àã&Éø£b˛‘˚ n|ü&É~ yê‘·y˚j·Tã&çq eTqkÕ‡øÏå ne⁄‘·T+~ >∑<ë! 1 ‹yÓ÷‹ 4:3 eT+∫ eTqkÕ‡øÏå ø£*– 1 ‹yÓ÷‹ 1:5 |ü$Á‘·yÓTÆq eTqkÕ‡øÏå‘√ 1 ‹yÓ÷‹ 3:9 ◊ø£´‘·qT ø±bÕ&ÉTø√yê*. ◊ø£´‘· : 1) ≈£î≥T+ãeTT˝À : m) uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô eT<Ûä´ _) ‘·*¢<ä+Á&ÉT eT<Ûä´ dæ) nø±ÿ #Ó˝…¢+Á&É eT<Ûä´ &ç) nHêï ‘·eTTàfi¯fl eT<Ûä´ Ç) n‘·Ô`e÷eT eT<Ûä´ m|òt) ‘√{Ïø√&Éfi¯fl eT<Ûä´ õ) ‘√&ÉT¢&ÉT eT<Ûä´ ôV≤#Y) ã+<ÛäT$TÁ‘·T eT<Ûä´. 2) dü+|òüTeTT˝À : m) bÕdüºs¡T >±]‘√ _)$XÊ«düT‘√ dæ) dü+|òüT ô|<䛑√ &ç) dü+|òüT bÕHê~Ûø±s¡T‘√ Ç) ø£$T{° düuÛÑT´‘√ m|òt) Hêj·T≈£î‘√ 3) Á>±eTeTT˝À : m) Á>±eT (ô|<ä›) n~Ûø±]‘√ _) Á|ü»‘√ 4) |ü≥ºDeTT˝À : m) n~Ûø±s¡T‘√ _) bÂs¡T‘√ 5) <˚X¯eTT˝À, sêheTT˝À : m) eT+Á‘·TT _) XÊdüq düuÛÑT´T dæ) bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´T &ç) |ü≥ºD, Á>±eT n~Ûø±s¡TT Ç) Hêj·T≈£îT m|òt) düuÛÑT´T õ) Á|ü»T ◊ø£´‘·˝À Ms¡+‘ê uÛ≤>∑kÕ«eTT´e⁄‘ês¡T? <˚XÊìøÏ, <˚XÊìøÏ bı‘·TÔ ˝Ò<äT. ◊ø£´‘· ˝Ò<äT. n+<äTeq j·TT<ä∆eTTT, <Ûäq qwüºeTT, ÁbÕD qwüºeTT. Á|üdüTÔ‘· Á|ü|ü+#· |ü]dæú‘·T˝À Áù|eT, |ü]X¯ó<ä∆‘·, ˙‹, ◊ø£´‘·, e÷qe‘·«eTT s√E s√E≈£î n&ÉT>∑+{Ïb˛e⁄≥ #˚‘· Á|ü|ü+#·+ HêX¯HêìøÏ dæ<ä∆|ü&ÉT‘·T+~. n+<äT#˚‘· nqT´T Ŭø’düÔe⁄T, s¡ø£åD bı+~qyês¡T, |ü]X¯ó<ë∆‘·à bı+~q yês¡T nH˚ uÒ<ÛäeTT ˝Ò≈£î+&Ü n+<äs¡÷ @ø£+>± q•+∫b˛‘ês¡T. ˝Àø£ HêX¯qeTT ‘·s¡Tyê‘· s¡øÏå+#·ã&çqyês¡T ì‘·´JeeTT¬ø’ ìs¡ísTT+#·ã&çqyê¬ses√ yês¡T Á|üuÛÑTe⁄ sêC≤´ìøÏ #˚s¡‘ês¡T. nDTj·TT<ä∆+ @ düeTj·T+˝À »s¡T>∑T‘·T+<√ ‘Ó*j·T<äT. nDTu≤+ãT n+fÒ |æ∫Ãyêì #˚‹˝Àì ˇø£ sêsTT e+{Ï~. m|ü&ÉT me]øÏ ‹ø£ÿ |ü⁄&ÉT‘·T+<√, m|ü&ÉT Ä u≤+ãT ù|T‘·T+<√ yÓTT‘·Ô+ $X¯«+ n+‘ê ˇø£ÿkÕπs ã÷&ç<Ó’b˛‘·T+~. eTq+ ÁbÕD+‘√ á uÛÑ÷$T MT<ä ñqï+‘· es¡πø $XÊ«dü+, Áù|eT, zs¡TŒ, düVü≤q+, <äj·T, ◊ø£´‘·, ‘·s¡Tyê‘· M{Ï nedüs¡+ ˝Ò<äT. Ç$ Çø£ÿ&É ø£*– ñ+fÒH˚ nø£ÿ&çøÏ yÓfi≤ÔeTT. ø£qT¬s|üŒbÕ≥T˝À <äèX¯´+ n+fÒ á ø£qã&˚ Á|ü|ü+#·+ ˇπøkÕ] n<äèX¯´+ nsTTb˛‘·T+~. 2 ù|‘·Ts¡T 3:10`12 $T<Ó›T, ù|s¡T, |üT≈£îã&ç, Hêj·Tø£‘·«eTT ˇø£ÿ ø£åDeTT˝À dü]. eTq <˚XÊìøÏ Á|ü<ÛëqeT+Á‹, sêh|ü‹, nyÓT]ø±øÏ Áô|dæ&Ó+≥T, á ˝Àø±~Û|ü‘·TT J$‘êT, eTq J$‘êT ˇø£ÿ <Óã“‘√ dü]. eTìwæ Á>∑Væ≤+#·&É+ ˝Ò<äT. ø£fi¯ófl ‘Ós¡e&É+ ˝Ò<äT. yês¡T ø£fi¯ófl ‘Ó]#˚˝À|ü˝Ò ø£fi¯ófl eT÷kÕÔs¡T. Á>∑Væ≤+#·+&ç. Áù|eTqT, ◊ø£´‘·qT ø±bÕ&ÉT≈£î+<ë+. dü¨<äs¡TT ◊ø£´‘· ø£*– ìedæ+#·T≥ m+‘· y˚TT! m+‘· eTH√Vü≤s¡eTT...n#·Ã≥ Äosê«<äeTT, XÊX¯«‘· JeeTT ñ+≥T+~. <눈ø°ˆˆ 133:1,3 mes¡T dü¨<äs¡TT? n|ü&ÉT ˙ ‘·*¢j·TT, dü¨<äs¡TTqT ìqTï#·÷&É>√] yÓT|ü ì*∫j·TTHêïs¡ì mes√ Äj·Tq≈£î ‘Ó*j·TCÒdæ]. n+<äTø±j·Tq` <˚e⁄ì yêø£´eTT $ì, <ëì Á|üø±s¡eTT »]–+#·TMπs Hê ‘·*¢j·TT, Hêdü¨<äs¡TT qì yê]‘√ #Óô|ŒqT. ÷ø± 8:20,21 ø±ã{Ϻ Á|üuÛÑTe⁄ _&ɶyÓTÆq Ŭø’düÔe⁄yÓTÆq eTqy˚T dü¨<äs¡TeTT. Ŭø’düÔe dü+|òüTeTT˝À düuÛÑT´yÓTÆq $XÊ«düTyÓTÆq eTqeTT ◊ø£´‘· ø£*– ñ+&Ü*. m|ü&Ó’‘˚ ◊ø£´‘· ø£*– ñ+{≤yÓ÷ nø£ÿ&É Ä ≈£î≥T+ãeTT˝À, dü+|òüTeTT˝À, Á>±eTeTT˝À, |ü≥ºDeTT˝À, <˚X¯eTT˝À <˚e⁄ì Äosê«<ä+ ñ+≥T+~. XÊX¯«‘· JeeTT n+fÒ ì‘·´eTT J$+#·T ñ+&É≥+. n+fÒ yês¡T ì‘·´sêC≤´ìøÏ yês¡düTe⁄‘ês¡qïe÷≥. <=+>∑‘·q+ ø=s¡≈£î Ç<ä›s¡T, eTT>∑TZs¡T ◊ø£´‘· ø£*– yÓ[fl <=+>∑‘·q+ #˚kÕÔs¡T. Vü≤‘·´ #˚j·T{≤ìøÏ, πs|t #˚j·T{≤ìøÏ, ‘·>∑Te⁄≈£î,ø={≤¢≥≈£î ◊ø£´‘· ø£*– ñ+{≤s¡T. ø±ì ì‘·´sêC´+ ø√dü+ ◊ø£´‘·qT, Áù|eTqTqT, düe÷<Ûëq+ ø±bÕ&ÉT˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. <˚e⁄ì |æ¢T>± ◊ø£´‘·qT ø±bÕ&ÉT≈£î+<ë+. Ä Á|üuÛÑTe⁄ sêø£&É ø=s¡≈£î dæ<ä∆|ü&É<ë+. ÄyÓTHé!
 12. 12. ì»<Ó’eX¯øÏÔ 13 p˝…’`2013 <˚e⁄&ÉT ‘·q HêeTeT+‘·{Ï ø£+fÒ ‘·q yêø£´eTTqT >=|üŒ#˚dæj·TTHêï&ÉT u≤ $uÛ≤>∑+ ` d”jÓ÷qT ≈£îe÷] ì~Û |æ¢÷ u≤>∑THêïsê? #·ø£ÿ>± ÁbÕs¡∆q #˚düT≈£î+≥THêïsê? dü+&˚dü÷ÿ˝ŸøÏ yÓfi¯ó‘·THêïsê? düπs. ˇø£ ‘·+Á&çøÏ qT>∑Ts¡T ø=&ÉT≈£îT ñHêïs¡T. qT>∑Ts¡T ø=&ÉT≈£îøÏ ‘·*¢<ä+Á&ÉT+fÒ #ê˝≤ Çwüº+. nsTT‘˚ ø=&ÉT≈£îT ≈£L&Ü ‘·*¢‘·+Á&ÉTqT Áù|eT>± #·÷ùdyês¡T. n+<äs¡÷ #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñHêïs¡T. ‘·+Á&ç #ê˝≤ ÄdæÔ|üs¡T&ÉT. ‘·+Á&çøÏ #ê˝≤ bı˝≤T ñHêïsTT. ÇT¢ e÷Á‘·+ ˇø£fÒ. qT>∑Ts¡÷ ô|<ä›yês¡j·÷´s¡T. eTT>∑TZs¡T ø=&ÉT≈£îT ñ<√´>± Ø‘ê´ ãj·T≥≈£î yÓ[flb˛j·÷s¡T. ô|<ä› ≈£îe÷s¡T&ÉT e÷Á‘·+ ‘·q ‘·*¢ì, ‘·+Á&çì #·÷düT≈£î+≥÷ nø£ÿ&˚ bı+ |üqTT, Ç+{Ï |üqTT #·÷düT≈£î+≥÷ ‘·*¢<ä+Á&ÉT≈£î #˚<√&ÉT yê<√&ÉT>± ñ+≥THêï&ÉT. ‘·+Á&ç qT>∑Ts¡T ø=&ÉT≈£î≈£î ô|[flfi¯ó¢ #˚kÕ&ÉT. ‘·+Á&ç Äs√>∑´+ bÕ&Ó’b˛sTT+~. ô|<ä›ø=&ÉT≈£î, ø√&ÉT #ê˝≤ u≤>± #·÷düTÔHêïs¡T.. nsTT‘˚ ‘·+Á&ç me] ÄdæÔ yê]øÏ Ç#˚Ãj·÷qT≈£îHêï&ÉT. bı˝≤ìï eTT>∑TZs¡T ø=&ÉT≈£î≈£î Ç#˚ÃkÕ&ÉT. ÇT¢ e÷Á‘·+ ô|<ä›≈£îe÷s¡TìøÏ Ç#êÃ&ÉT. nsTT‘˚ Ä ÇT¢ #ê˝≤ bÕ‘·~. ô|<ä›≈£îe÷s¡T&ÉT ø=+#Ó+ u≤<Ûä|ü&ܶ&ÉT. düπs, ‘·eTTàfi¯ófl eT+∫ bı˝≤T rdüT≈£îHêïs¡T.yês¡T u≤>√yê*, yês¡T |ü#·Ã>± ñ+&Ü* nqT≈£îHêï&ÉT. á˝À>± ‘·*¢<ä+Á&ÉTT #·ìb˛j·÷s¡T. ÇT¢ |ü&çb˛ e∫Ã+~. m˝≤ ø£{≤º˝À ô|<ä› ≈£îe÷s¡TìøÏ ‘Ó*j·T˝Ò<äT. &ÉãT“T @MT ˝Òe+≥÷ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷ düπs, me] <ä>∑Z¬s’Hê n|ü rdüT≈£îì ÇT¢ ø£≥Tº≈£î+<ë+ nì n|ü ‘Ó∫à ÇT¢ yÓTT‘·Ô+ |ü>∑T>={≤ºs¡T. nsTT‘˚ Ä Ç+{Ï >√&É˝˝À ã+>±s¡T ì<ÛäTT ‘·q ‘·+Á&ç <ë#ê&ÉT. n~ #·÷∫ ô|<ä› ≈£îe÷s¡T&ÉT dü+‘√wü|ü&ç n|ü r]à ÇT¢ ø£≥Tº≈£îì bı+ ø=qT≈£îÿì ‘·q ‘·eTTàfi¯fløÏ ≈£L&Ü ø=+‘· ã+>±s¡+ Ç∫à ‘·q jÓTTø£ÿ Áù|eTqT #·÷|æ+#ê&ÉT. |æ¢÷! ‘·*‘·+Á&ÉTT eTq≈£î @~ Ç∫ÃHê u≤>± Ä˝À∫+#˚ ÇkÕÔs¡T. n˝≤π> eTq <˚e⁄&ÉT eTq≈£î @~ eT+∫<√ n<˚ #˚kÕÔ&ÉT. >∑qTø£ <˚e⁄&ÉT @$T Ç∫ÃHê eT+∫<˚ ÇkÕÔ&ÉT. düπsHê! Çø£ ñ+{≤qT. u≤jYT u≤jYT..... (19e ù|õ ‘·s¡TyêsTT) 7) |üÁ‹ø£˝Àì u≤ $uÛ≤>∑+ qqTï Äø£]¸+∫+~. ` |æ.ÁXÊeDøÏÎ, *+>±ù|≥, lø±≈£îfi¯+ 8) á HÓ (pHé HÓ) <Ó’eX¯øÏÔ |üÁ‹ø£˝Àì dü+<˚X¯eTT #ê˝≤ Äràj·T+>± ñ+~. |ü]X¯ó<ë∆‘·à dü+<˚X¯+˝À $e]+∫q HêTø£ n+X¯eTT ≈£L&É #ê˝≤ u≤>∑T+~. ` mdt.ÁøÏwüíy˚DÏ, *+>±ù|≥, lø±≈£îfi¯+ 9) ¬s+&ÉT HÓT>± ÁyêdüTÔqï Åd”Ô dü+<˚X¯eTT ªÄyÓT ˇø£ ‘·*¢µ ‘·T¢≈£î eT+∫ Äràj·T C≤„Hêìï, _&ɶqT <˚e⁄ì ø=s¡≈£î ô|+#·T |ü<ä∆‹ì H˚]ŒdüTÔHêïsTT. eT]j·TT |üÁ‹ø£˝Àì Á|ü‹ n+X¯eTT #ê˝≤ Äràj·T+>± ñHêïsTT. ` {Ï. düT˙‘·, m.ÄsY.ø±«s¡ºsY‡ 10) MTs¡T |ü+|ædüTÔqï ì»<Ó’eX¯øÏÔ |üÁ‹ø£ H˚qT Äràj·T+>± ã|ü&ÉT≥≈£î Hê¬ø+‘√ düVü‰j·T|ü&ÉT#·Tqï~ `$.mdt.C≤Hé u≤ãT, ø±fi¯fl, |ü.>√.õ d d d
 13. 13. ì»<Ó’eX¯øÏÔ 14 p˝…’`2013 jÓT¨yê BqTqT ˝ÒeHÓ‘·TÔyê&ÉT j·TÚe«qdüTÔ $uÛ≤>∑+ e÷]qj·TÚeqT&ÉT` e÷~]j·TÚeqT&ÉT-ãÁ<äsY JeHé Hellow! My dear friends, Best wishes in our saviour Jesus Christ. How are you? MTs¡+‘ê Study minds ˝À C≤uŸ‡ eq restless workers >± ñHêïs¡T ø£<ä÷. dü+‘√wü+. ô|’øÏ sêyê+fÒ #·<äyê*. dü«j·T+b˛wüD ø±yê+fÒ ÁX¯eT|ü&Ü*. ‘·|üŒ<äT eT]. Ç+‘·≈£L #·<äTe⁄, ñ<√´>∑+ n+≥÷ <˚e⁄&çì ø=+#Ó+ <ä÷s¡+>± ñ+&ÉeTHêïsê? U≤∞>± ñ+fÒ |æTkÕÔeTT. ø=+#Ó+ <ä÷s¡+>± ñ+&É+&ç u≤ã÷ nì ˇø£ <ä+&É+ ô|{Ϻ e~˝ÒkÕsê? n˝≤+{Ï |üì e÷Á‘·+ #˚j·Tø£+&ç. MT MT >√T‡≈£î #˚πsÃyê&ÉT Äj·TH˚. MT≈£î |ü]X¯ó<ä∆ Á>∑+<∏äeTT˝À qT+&˚ ˇø£ j·TÚeqTì C≤„|üø£+ #˚kÕÔqT. mes¡‘·qT nqT≈£î+≥THêïsê? MT≈£î ãVüQ|ü]∫‘·T&ÉT. n‘·&˚ bÂT. n‘·ì j·TÚeq J$‘·+ MT eTT+<äT ô|{≤ÔqT. Ç‘·&ÉT s√MTj·TT&ÉT. ‘·q j·TÚeqø±+ qT+&ç ¬s+&ÉT ù|s¡T¢‘√ |æTeã&çq≥T¢ #·]Á‘· #Ó|ü⁄Ô+~. As a Roman citizen he doubtless bore both names from youth. @$T{≤ ¬s+&ÉT ù|s¡T¢? 1) kÂT 2) bÂT. nˆˆø±ˆˆ 13:9 Ç‘·&Ó˝≤+{Ïyê&ÉT? Ç‘·ì dæú‹>∑‘·T˝Ò+{Ï? bÂT ‘·qqT j·T÷<äT&ÉT>± #Ó|üø=qT≥≈£î n‹X¯sTT+#˚yê&ÉT. He was justly proud of his Jewish background nˆˆø±ˆˆ 21:39 n+<äT≈£î bÂT øÏ*øÏj·T˝Àì ‘ês¡T‡yê&ÉHÓ’q j·T÷<äT&ÉqT. nˆˆø±ˆˆ 22:3 H˚qT øÏ*øÏj·T˝Àì ‘ês¡T‡˝À |ü⁄{Ϻq j·T÷<äT&ÉqT. 2 ø=]+~∏ 11:22 H˚qTqT ôV≤Á;j·TT&ÉH˚. ‘·qqT >∑÷]à ‘êìdüTÔqï kÕø£å´eTT. |òæ*|ü 3:5 mì$T<äe ~qeTTq düTqï‹ bı+~‹ì.ÇÁXÊj˚TT e+X¯|ü⁄yê&ÉHÓ’, u…Hê´MTqT >√Á‘·eTT˝À |ü⁄{Ϻ, ôV≤Á;j·TT dü+‘êqyÓTÆq ôV≤Á;j·TT&ÉHÓ’ <Ûäs¡àXÊgeTT $wüj·T+˝À |ü]düj·TT´&ÉHÓ’‹ì. n+fÒ >=|üŒ Ä#ês¡, e´eVü‰sêT ø£*–qyê&Éqïe÷≥. Ç+#·T$T+#·T>± 13 dü+ˆˆ ej·TdüT‡>∑yê&ÉT>± ñqï|ü&ÉT jÓTs¡÷wü˝ÒeTT≈£î |ü+|üã&ç >∑eT*j˚TT <ä>∑Zs¡ #·<äTe⁄ eTT–+∫q≥T¢ #·]Á‘· #Ó|ü⁄Ô+~. nˆˆø±ˆˆ 22:3 ‘·q eT‘·eTT $wüj·TeTT˝À ãVüQìwü˜>∑ ‘Ó>∑qT nqTdü]+∫q |ü]düj·TT´&ÉT. nˆˆø±ˆˆ 26:4`5 |ü]X¯ó<ä∆ Á>∑+<∏äeTT˝À yÓTT≥º yÓTT<ä≥ ˇø£ j·TÚeqdüTÔì>± nˆˆø±ˆˆ 7:58˝À ø£ìŒkÕÔ&ÉT. At his first appearance in Acts as a youngman. n|üŒ{ÏøÏ Ç+#·T$T+#·T>± 30 dü+ˆˆ ñ+&Ée#·Tà nì #·]Á‘· #Ó|ü⁄Ô+~. Ŭø’düÔe⁄qT Væ≤+dæ+#·T≥, #·+|ü⁄≥ bÂT≈£î #ê˝≤ sTTwüºeTT. ‘·q≈£î n<˚ ÁbÕD≤<Ûës¡eTT>± uÛ≤$+#˚yê&ÉT. nˆˆø±ˆˆ 7:58˝À ªôdÔ|òüqTµ qT #·+|æqyês¡T bÂT nqT j·TÚeqTì bÕ<ë <ä>∑Zs¡ n‘·ì egeTTT+∫q≥T¢ nø£ÿ&É Áyêj·Tã&ç ñ+~. j·TÚeqø±eTT qT+&ç Vü≤‘·´‘√ dü+ã+<ÛëT ø£*–j·TTqï≥T¢ #·÷düTÔHêïeTT. nˆˆø±ˆˆ 22:3`4 <˚e⁄ì j·T+<äT uÛÑøÏÔ ø£*–qyê]ì ã+~Û+∫ #Ós¡kÕ˝À y˚sTT+#·T#·T, eTs¡DeTT es¡≈£î Væ≤+dæ+#·T≥ n‘·ìøÏwüºyÓTÆq |üì. nˆˆø±ˆˆ 8:3 Ç+{Ï+≥ C§∫à Åd”ÔqT, |ü⁄s¡TwüßqT á&ÉTÃ≈£îb˛sTT #Ós¡kÕ˝À y˚sTT+∫ dü+|òüTeTTqT bÕ&ÉT#˚j·TTyê&ÉT. bÂT dü«+‘· kÕø£å´eTT. nˆˆø±ˆˆ 26:9 q»πsj·TT&Ó’q j˚TdüT HêeTeTTq≈£î
 14. 14. ì»<Ó’eX¯øÏÔ 15 p˝…’`2013 jÓT¨yê BqT≈£î ‘·q e÷s¡ZeTTqT uÀ~Û+#·TqT $s√<ÛäeTT>± nH˚ø£ ø±s¡´eTTT #˚j·Te˝…qì nH˚≈£îqT #Ós¡kÕ˝À y˚dæ, yê]ì #·+|æq|ü&ÉT düeTà‹+∫‹ì. nˆˆø±ˆˆ 29:9`10 Á|æj·TT˝≤sê! Ç{Ϻ bÂT ‘·q j·TÚe«q ãeTTqT ìs¡T|üjÓ÷>∑eTT>± #˚düT≈£îqïyê&ÉT <˚e⁄ì #˚‘· |ü≥ºã&ܶ&ÉT. <äeTdüTÿ <ä>∑Zs¡≈£î e∫Ãq|ü&ÉT ˇπø ˇø£ e÷≥ bÂT J$‘êìï ‘ês¡Te÷s¡T #˚dæ+~. k½≤, k½≤ qHÓï+<äT≈£î Væ≤+dædüTÔHêïe⁄?eTTìø√≈£î m<äTs¡T‘·qTï≥ ˙≈£î ø£wüºeTì ôV≤Á;uÛ≤wü˝À ˇø£ dü«s¡eTT $Hêï&ÉT. nˆˆø±ˆˆ 26:12`14 bÂT Ä dü«s¡+‘√ e÷]b˛j·÷&ÉT. Paul refers to it as the work of divine grace and power, transforming him and commissioning him as christ's messenger. Ä ø£åDeT+<˚ Ä j·TÚeqT&ÉT Áø°düTÔ≈£î n+øÏ‘·yÓTÆb˛j·÷&ÉT. Áø°düTÔ |ü]#ês¡≈£î&ÉT>±, |üìyê&ÉT>± ‘·qTï‘êqT ìs¡ísTT+#·T≈£îì |üT ÁbÕ+‘ê˝À dü+#·]+∫ düTyês¡ÔqT Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. Hê eT≥Tº¬ø’‘˚ Áã‘·T≈£î≥ Áø°ùdÔ. #êyÓ’‘˚ ˝≤uÛÑeTT nH˚ ìs¡íj·÷ìøÏ e#êÃ&ÉT. @y˚T$T ‘·q≈£î ˝≤uÛÑø£s¡yÓ÷ yê≥qìï+{Ïì qwüºeTT>±qT, ô|+≥‘√ düe÷q+>± m+#·T≈£îHêï&ÉT. |òæ*|ü 3:7`12 á $wüj·T+ #·<äTe⁄#·Tqï j·TÚeqT&Ü @$T Ä˝À∫düTÔHêïe⁄? Áø°düTÔ ì$T‘·ÔyÓTÆ J$düTÔqï <˚e⁄ì |æ¢qT ãVüQ>∑ Væ≤+dæ+∫q ‘êqT Áø°düTÔ ø=s¡≈£î Væ≤+düT uÛÑ]+#ê&ÉT. 2 ø=]+~Û 11:23`27 es¡≈£î #·~$‘˚ ‘êqT |ü&çq ÁX¯eTT eTq≈£î ø£qã&É‘êsTT.#Ós¡kÕ˝À y˚j·Tã&ܶ&ÉT. u…‘·ÔeTT‘√ sêfi¯fl‘√ ø=≥ºã&ܶ&ÉT, Çe˙ï Áø°düTÔ ì$T‘·Ôy˚T. ñ|üyêdüeTT‘√, C≤>∑s¡DeTT‘√ >∑&ç|æq s√ETHêïsTT. nˆˆø±ˆˆ 21:13˝À ‘·q ìX¯Ãj·T‘·qT ‘ÓTŒ#·THêï&ÉT. H˚HÓ’‘˚ Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüTHêeTeTT ì$T‘·ÔeTT jÓTs¡÷wü˝ÒeTT˝À ã+~Û+|üã&ÉT≥≈£î e÷Á‘·y˚T >±ø£ #·ìb˛e⁄≥≈£î dæ<ä∆eTT>± ñHêïqT n+≥THêï&ÉT. s√e÷ bÂs¡‘·«eT+fÒ m+‘√ >=|üŒ. n{Ϻ bÂs¡‘·«eTT ø£*–, nH˚ø£ $<ä´˝À ÁbÕMD´‘· ø£*– >=|üŒ eT‘· Á|ü$wüߺ&Ó’q bÂT ‘·q j·TÚe«qeT+<äT ‘·q ÇcÕºqTkÕs¡eTT>± J$+∫Hê Áø°düTÔ dü«s¡eTTq≈£î ˝Àã&ܶ&ÉT. $<Û˚j·TT&Éj·÷´&ÉT. ˙ dü+>∑‘˚$T{Ï? m+‘·ø±+ ˙ sTTcÕºqTkÕs¡eTT>± j·TÚe«Hêìï ø=qkÕ–kÕÔe⁄. #·<äTe⁄ Ä|ü≈£î. ñ<√´>∑+˝À ñHêïyê? ñ+&ÉT. Áø°düTÔ dü«s¡eTT mìïkÕs¡T¢ ìqTï ‘·{Ϻ+<√ Á>∑Væ≤+#êyê? #·]Ã˝À <Ó’e»qTì <ë«sê, Ç+{À¢ ‘·*¢<ä+Á&ÉT <ë«sê, {Ï.$˝À es¡Ôe÷qeTT <ë«sê, ø£s¡|üÁ‘·eTT <ë«sê j˚TdüTìqTï |æT#·T≥ ˝Ò<ë? ˙ø±]ƒq´eTTqT e÷s¡TŒH=+<äì ˙ Vü≤è<äj·TeTTqT nqTdü]+∫ <˚e⁄ìøÏ e´‹πsø£eTT>± J$+#·T≥j˚T #êTqì ‘·+#·T#·THêïyê? s√e÷ 2:5 j·TÚeqT&Ü! n~>√ ø£«] dæTe˝À ˙ ø=s¡≈£î j·TÚeq s¡ø£Ô+ ∫+~+∫q j˚TdüT ìqTï |æTdüTÔHêï&ÉT. Á|üuÛÑTyê! n+≥÷ ˝Àã&É‘êyê? HêX¯qeTTq≈£î |üs¡T>∑TT rdüTÔqï ˝Àø£eTT yÓ+≥ yÓfi≤Ôyê? Hê ùdïVæ≤‘·T&Ü! n˝≤ #˚j·T≈£î. H˚&˚ e÷s¡TŒ bı+<äT. nH˚ø£ j·TÚeqT≈£î e÷~]>± ìã&ÉT. Áø°düTÔ eTVæ≤eT ˙ô|’ Á|üø±•+#·TqT >±ø£! >∑eTìø£: Á|æj·T bÕsƒ¡≈£î˝≤sê! ø=ìï |üÁ‹ø£T e÷≈£î ‹]– edüTÔqï$. nÁ&ÉdüT˝À ˝Òs¡ì, nÁ&ÉdüT dü]jÓÆTq~ ø±<äì <ëìMT<ä Áyêdæ Á‹|æŒ |ü+|ædüTÔHêïs¡T. MT˝À mes¡÷ e÷≈£î |üÁ‹ø£ sê˝Ò<äì e÷≈£î Áyêj·T≥+ ˝Ò<äT. MT nÁ&ÉdüT e÷]q<äì e÷≈£î ‘Ó*j·TCÒj·TT≥ ˝Ò<äT.<äj·T‘√MTbÕ‘·nÁ&ÉdüT,Áø=‘·ÔnÁ&ÉdüTe÷≈£îÁyêj·T+&ç. ` m&ç≥sY
 15. 15. ì»<Ó’eX¯øÏÔ 16 p˝…’`2013 jÓT¨yê BqT yÓTTi¿ ÄøÏ+#·TqT k˛<ä] C…. düTC≤‘·øÏ«CŸHÓ+`6 ìs¡ZeTø±+&ÉeTT 1e n<Ûë´j·TeTT qT+&ç 10e n<Ûë´j·TeTT es¡≈£î 1. X¯≈£îqÁ>±+&ÉT ................ nì |òüs√‘√ #Ó|æŒ] 2. Ä ‘·÷s¡TŒ >±*øÏ ...................... e#ÓÃqT 3. á ø£i¿qT #˚‘·|ü≥Tºø=ì <ëì‘√ .................. #˚j·Te˝…qT 4. ◊>∑T|”Ôj·TTT yê]ì ......................... yês¡T $düÔ]+∫]. 5. ..................... <˚X¯eTTq≈£î yê]ì q&ç|æ+#·T≥≈£î ~– e∫Ãj·TTHêïqT. 6. ÇÁXÊj˚T©j·TT Hêj·T≈£îT ‘êeTT .................‘Ó*dæø=ì] 7. nVü≤s√qT ................|üPrj˚TT ≈£îe÷¬sÔ˝À ˇø£‘ÓqT ô|+&ç¢ #˚düTø=HÓqT 8. ............... <˚X¯eTT˝À e÷Á‘·eTT e&É>∑+&ÉT¢ |ü&É˝Ò<äT. 9. .................... Hê dü÷#·q ÁøÏj·TqT, Hê eTVü≤‘êÿs¡´eTTqT $düÔ]+|ü#˚ôd<äqT. 10. ¬>s√¸eTT nq>± .................. nì ns¡∆eTT øÏ«CŸHÓ+.4»yêãTT 1) jÓ÷ùd|ü⁄ H=<ä›` Ä~ 41:57 2) düs¡«X¯≈£îÔ&Ó’q` Ä~ 43:14 3) |òü*+#Ó&ç ø=eTà` Ä~ 49:22 4) sêy˚TùddüqT` Ä~ 47:11 5) Áã‹øÏ+#·Tq≥T¢>±` Ä~ 50:20 6) Hê ‘·+Á&çøÏ ` Ä~ 44:34 7) ø£Vü≤|ü&É≈£î&Éì `Ä~ 45:24 8) eT÷&ÉT ~qeTTT` Ä~ 42:17 9) s¡÷uÒqT ` Ä~ 46:9 10) ÷E `Ä~ 48:3 øÏ«CŸHÓ+.3$CÒ‘·T lø±≈£îfi¯+ : 1) ÄsY.$»j·T 2) dü]‘ê»j·TsêCŸ 3) |æ. düTVü‰dæì 4) $. u≤˝≤eTDÏ 5) dæ.ôV≤#Y. ns¡TD 6) {Ï.Á|üuÛÑTøÏs¡DY 7) C….‘· 8) C….ø£èbÕyê‘·‡´ 9) {Ï.l‘· 10) {Ï. $<ë´kÕ>∑sY 11) ¬ø. $»j·T, lø±≈£îfi¯+ 12) $. ø£fi≤´DÏ 13) _.$»j·T 14) _.Væ≤eT_+<äT 16) _. ùV≤eT‘· 17) _. CÀ´‹s¡àsTT 18) _. Äsê<Ûäq (>∑÷&Ó+) m#ÓÃs¡¢ m.ÄsY b˛©dt ø±«s¡ºsY‡ : 1) mdt.düT˙‘· 2) mdt.|ü⁄D≤´e‹ 3) $.ôd’à© 4) mdt. ]u≤ÿ 5) mdt.uÛ≤>∑´+ 6) {Ï.düT˙‘· 7) myéT.X¯óuÛÑ˝≤e‹ *+>±ù|≥ : 1) myéT.ø£èbÕsêDÏ 2) _. uÛ≤s¡‹ 3) mdt. ø£èwüíy˚DÏ πøX¯esêe⁄ù|≥ : 1) |æ.eTVæ≤eT m#ÓÃs¡¢ : 1) {Ï. düTC≤‘· 2) mHé. sêDÏ $XÊK|ü≥ï+ : 1) myéT.XÊ+‹≈£îe÷] <˚e<ëq+ ‹s¡T|ü‹ : |æ.ìs¡à Á|ükÕ<é |æ.|ænÁ>∑Vü‰s¡+ ($XÊK|ü≥ï+) : 1)¬ø. øÏs¡DY≈£îe÷sY ˇø£ ‘·|ü‘√ |ü+|æqyês¡T : 1) |æ. ÁXÊeDøÏÎ
 16. 16. ì»<Ó’eX¯øÏÔ 17 p˝…’`2013 jÓT¨yê Bs¡ÈXÊ+‘·T&ÉT, ø£èbÕ‹X¯j·TeTT >∑yê&ÉT HêZeø√DeTT ` bÕ˝Ÿ j·÷+–#= (>∑‘· dü+∫ø£ ‘·s¡TyêsTT) ªªyê] <˚e⁄&ÉT yê]ì s¡øÏå+|üC≤ø£b˛jÓTqTµµ yê] $XÊ«dü ÁbÕs¡∆q≈£î <˚e⁄&Ó+<äT≈£î »yê_e«˝Ò<äT? n$XÊ«düT≈£î á dü+|òüT≥q }|æ] b˛dæ+~. Ŭø’düÔe dü+|òüT+ ìsêX¯‘√, ìdüŒèVü≤‘√ ‘·–q »yêãT <=s¡ø£ø£ ø£è+–b˛sTT+~. ø=]j·÷ n+‘·{≤ $eT]Ù+#·Tø√e&ÜìøÏ eT+∫ neø±X¯+ <=]øÏ+~. n+‘·≈£î |üPs¡«+ eT+∫ Ŭø’ge⁄T>± ñqï nH˚ø£eT+~ ‘·eT $XÊ«kÕìï e<äTTø=Hêïs¡T. yês¡+‘ê Ç˝≤ nHêïs¡T. á ne÷àsTTT dü]>±Z ‘·eT uÀ<Ûä≈£îT H˚]Œ+∫q≥T¢ qe÷às¡T. yê] $XÊ«kÕìï Á|üjÓ÷–+#ês¡T. y˚~ø£ MT<ä qT+&ç eTq bÕwüºs¡T¢ <˚e⁄ì yêø£´+ô|’ MT≈£îqï $XÊ«kÕìï <ÛÓ’s¡´+>± ñ|üjÓ÷–+#·+&ç nì ‘·s¡#·T>± ôV≤#·Ã]dü÷Ô ñ+{≤s¡T. á |æ¢T dü]>±Z n<˚ #˚XÊs¡T. <˚e⁄&ÉT yê]¬ø+<äT≈£î »yê_e«˝Ò<äT? jÓT¨yê <˚e⁄&ÉT düJe⁄&Ó’q <˚e⁄&ÉT ø±<äT eTq+ Ç+‘·es¡≈£î ñqï á eT‘·+ πøe+ Ä#ês¡ã<ä∆y˚T Ç≥Te+{Ï Á|ü»≈£î qTy˚«+ »yêãT #ÓbÕÔyé? Ä ne÷àsTTT qe÷às¡T. <˚e⁄ì yêø£´+ MT<ä ‘·eT≈£îqï $XÊ«kÕìï Á|üjÓ÷–+#ês¡T. nsTT‘˚ yê] $XÊ«kÕìï Ä<Ûës¡+ #˚j·T&ÜìøÏ <˚e⁄ìøÏ ø±s¡Dy˚T$T ˝Ò<äT. <˚e⁄ì >∑T]+∫ kÕe÷q´ C≤„q+ ø£*Z+∫q yêø£´+ <ë«sê ù|‘·Ts¡T ˙fi¯flMT<ä mqï&É÷ q&ÉTe˝Ò<äT. ù|‘·Ts¡T≈£î Áø°düTÔ ˇø£ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq e÷≥ Çe«edæ e∫Ã+~. ù|‘·Ts¡T n&ç>±&ÉT ªªÁ|üuÛÑTyê MTs¡T j˚Tùd nsTT‘˚ qqTï s¡eTàì ÄC≤„|æ+#·+&çµµ j˚TdüT ªªs¡eTT൵ nì »yê_#êÃs¡T. Áø°düTÔ ù|‘·Ts¡T≈£î Ç∫Ãq~ yêø£´+ ø±<äT yê≈£îÿ. Äj·Tq ªªs¡eTT൵ nì Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq e÷≥qT, ù|‘·Ts¡T nH˚ Á|ü‘˚´ø£ e´øÏÔøÏ ‘·TbòÕqT nH˚ Á|ü‘˚´ø£ |ü]dæú‹˝À Ç#êÃs¡T. yê≈£îÿ $XÊ«kÕìï ø£*–düTÔ+~. $qT≥ eq $XÊ«dü+ ø£T>∑T‘·T+~. yê≈£îÿ≈£î $Hê*. <Ó’yêìï >∑T]+∫q C≤„q+ <ë«sê ù|‘·Ts¡T ˙{ÏMT<ä mqï&ÉT q&ÉTe˝Ò<äT. ù|‘·Ts¡T yê≈£îÿ bı+<ë&ÉT. ù|‘·Ts¡T <ë«sê ÁøÏj·T #˚dæq <˚e⁄ìï >∑T]+∫q kÕe÷q´ C≤„q+‘√ ≈£L&çq yêø£´+ e÷Á‘·y˚T M]øÏ ñ+~. á yêø£´+ MT<ä ‘·eT≈£îqï düVü≤» $XÊ«kÕìï yês¡T Á|üjÓ÷–+#ês¡T. n<˚ yês¡T #˚dæq bıs¡bÕ≥T. n+<äT#˚‘· <˚e⁄ìøÏ yê] $XÊ«kÕìøÏ düVü‰j·T|ü&É{≤ìøÏ @ Ä<Ûës¡eTT ˝Ò<äT. á ne÷àsTTT ‘·eT $XÊ«kÕìï Á|üjÓ÷–+∫q <ëìøÏ, ù|‘·Ts¡T $XÊ«kÕìøÏ eT<Ûä´ sêÁ‹ |ü>∑+‘· uÛÒ<ä+ ñ+~. ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê ÁøÏ‘·+ Çs¡Te⁄s¡T u…’_T ø£fi≤XÊ |ü≥ºuÛÑÁ<äTT Á|ü<∏äeT+>± ùde˝À Á|üy˚•+∫ z&çb˛j·÷s¡T. á Ç<ä›s¡T Hê •wüß´˝Ò H˚qT #Ó|æŒ+~ $Hêïs¡T. Hê >∑T&çøÏ e#êÃs¡T. $XÊ«dü$<ÛäT*ï H˚s¡TÃ≈£îHêïs¡T. ªª˙ H√s¡T u≤>∑T>± ‘Ós¡Te⁄eTT. H˚qT <ëìì ì+ô|<äqT. (ø°s¡Ôq 81:10) Hê HêeTeTTq MTπs~ n&ç–qqT H˚qT <ëìì #˚ôd<äqTµµ (jÓ÷Vü‰qT 14:4) nH˚ yêø±´qT Vü≤‘·TÔø=ì >=|üŒ $XÊ«dü+‘√ ‘·eT ùdeqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.
 17. 17. ì»<Ó’eX¯øÏÔ 18 p˝…’`2013 ãkÂ+<äs¡´eTTT <˚e⁄ì |ü]X¯ó<ä∆ düúeTT˝À qTqï$ ˇø£ u≤´+≈£î≈£î yÓfi≤¢s¡T. ô|<ä› yÓTT‘·Ô+ n|ü rdüT≈£îHêïs¡T.ˇø£ <Ûäqe+‘·Tì <ä>∑Zs¡≈£î ≈£L&É yÓ[fl Ç+ø=ø£ ô|<ä› yÓTT‘·Ô+ n|ü rdüT≈£îHêïs¡T. yê]ø£düT dü+|òüT+ ˝Ò<äT. ø±ì á<Ûäq+‘√ ø=+‘· uÛÑ÷$Tø=ì ˇø£ n+<äyÓTÆq Äj·T+ ì]à+#ês¡T. e+<ä˝≤~ Á|ü»T |üs¡T¬>‘·TÔø=ì ekÕÔs¡ì ‘·eT n|ü rs¡T‘·T+<äì Ä•+∫ ˇ+≥]>± Á|üdü+–+#·&É+ ≈£L&É yÓTT<äT ô|{≤ºs¡T. ø±ì n{Ϻ<˚MT »s¡T>∑˝Ò<äT. á j·TÚeq ùde≈£îT ˇø£&ÉT 30,000 &Üs¡T¢, Ç+ø=ø£&ÉT 50,000 &Üs¡T¢ n|ü rdüT≈£îHêïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ yê]øÏ n|ü Ç∫Ãq yês¡T ‘·eT kıeTTà edü÷T #˚düTø√{≤ìøÏ e#êÃs¡T. á j·TTe≈£îT uÛÑj·T+ø£s¡ |ü]dæú‹˝À ∫≈£îÿø=ìb˛j·÷s¡T. <˚e⁄ì˝À ‘·eT≈£îqï $XÊ«dü+ ø√˝§Œj·T+‘· es¡≈£î e#êÃs¡T. n|ü&ÉT Ç<ä›s¡T Hê <ä>∑Zs¡≈£î e#êÃs¡T. ªbÕdüºs¡T #= >±s¡÷, MT <˚e⁄ìøÏ e÷ <˚e⁄ìøÏ eT<Ûä´ uÒ<Ûä+ m+<äT≈£î+~? MTs¡T 2,500 &Üs¡T¢‘√ yÓTT<äT ô|{Ϻ 5 $T*j·Tq¢ &Üs¡¢‘√ |ü<∏äø±ìï dü+|üP]Ô #˚kÕs¡T. 80,000 &Üs¡T¢ e÷Á‘·y˚T ôV≤∫Ã+∫ y˚TeTT ìsêàDeTT »]–+#êeTT. <˚e⁄&ÉT e÷¬ø+<äT≈£î »yê_e«&É+ ˝Ò<äT. y˚TeTT n<˚ $XÊ«kÕìï Á|üjÓ÷–+#êeTT. ø±ã{Ϻ Äj·Tq e÷¬ø+<äT≈£î »yê_e«˝Ò<äT?µµ n+≥÷ n&ç>±s¡T. |æ<ä|ü yês¡T bÕ‘· ìã+<Ûäq˝ÀqT, Áø=‘·Ô ìã+<Ûäq˝ÀqT ñqï yê>±∆Hê˙ï #Ó|æŒ ªªMTs¡T e÷≈£î uÀ~Û+∫+<˚ dü]>±Z #˚XÊ+ ø±ì z&çb˛j·÷+µµ nHêïs¡T. H˚ì˝≤ »yê_#êÃqT. ªªHê e÷≥ $ì MTs¡T z&çb˛sTTq+<äTq H˚qT #ê˝≤ dü+‘√wædüTÔHêïqT. MTs¡T Hê •wüß´T ì»y˚T ø±ì MTs¡T j˚TdüTÁø°düTÔ •wüß´T ø±s¡T. Hê uÀ<Ûä*ï MTs¡T nbÕs¡∆+ #˚düTø=Hêïs¡T. πøe+ yêø±´ìï e÷Á‘·y˚T Ä<Ûës¡+ #˚düTø√ø£ <Ó’eyê≈£îÿ‘√ H˚qT dü+|òü÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#êqT. <˚e⁄&ÉT Hê Vü≤è<äj·T+‘√ düŒwüº+>± ªª˙e⁄ ãj·TT<˚] 10,000 eT+~ ≈£Ls√Ã>∑*–q Äj·T+ ì]à+#·Tµµ nHêïs¡T. <˚e⁄&ÉT Hê Vü≤è<äj·÷ìøÏ ‘·q $XÊ«kÕìï nqTÁ>∑Væ≤+#ês¡T. H˚qT ãj·TT<˚]q|ü&ÉT ˇø£ eTVü≤‘êÿs¡´+ »]–+~. <˚e⁄ìï >∑÷]Ãq kÕe÷q´ C≤„q+‘√qT, Äj·Tq $XÊ«dü+‘√qT yêø£´+ <ë«sê e÷Á‘·y˚T MTs¡T ãj·TT<˚sês¡T. MT ùde Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüTÁø°düTÔπø nsTTHê MT $XÊ«kÕìøÏ #˚j·T÷‘· ìe«&ÜìøÏ <˚e⁄ìøÏ @ Ä<Ûës¡+ ˝Ò<äT. k˛<äs¡ k˛<äØ˝≤¢sê! yêø£´+ <ë«sê MTs¡T <˚e⁄ìï >∑T]+∫ ‘ÓTdüTø√>∑s¡T. Äj·TqTï >∑T]+∫ C≤„HêqTuÛÑe+ bı+<ä>∑s¡T. ø±ì yêø£´+ m|ü&ÉT yê≈£îÿ>± e÷s¡<äT. u…‘Ódüú ø√H˚{Ï <ä>∑Zs¡≈£î ˇø£ s√– yÓ[fl nø£ÿ&É |ü&ç e⁄qï yê]‘√ ªªãT~∆ V”≤qT˝≤¢sê! m+<äT≈£î MTs¡T Çø£ÿ&É y˚∫j·TTHêïs¡T? n<˚ düú+˝À, n<˚ ˙{Ï‘√, m|ü&É÷ ñ+&˚ ø√H˚s¡T ø±<ë Ç~! Á|ü‹ ~q+ MTs¡T m+<äT≈£î Çø£ÿ&É ø±#·Tø=ì ñ+≥THêïs¡T? Ç~>√ H˚qT n+<äT˝À <ä÷øÏ qqTï H˚qT |ü$Á‘·|üs¡T#·Tø√uÀ‘·THêïqTµµ nì #Ó|æŒ n‘·&ÉT ì»+>± n+<äT˝À <ä÷øÏ ‘·qTï‘êqT X¯óÁuÛÑ|üs¡#·Tø=ì ñ+&Ée#·TÃ. nsTT‘˚ n‘·&ÉT ãj·T≥≈£î e∫Ãq|ü&ÉT @ $<ÛäyÓTÆq dü«düú‘· bı+<ä&ÉT. Á|üuÛÑTe<ä› qT+&ç <ä÷‘· e∫Ã Ä ˙{Ïì ø£~*+∫q|ü&ÉT e÷Á‘·y˚T Á|ü»T n+<äT˝À ~– X¯ó~∆|üs¡TÃø=ì u≤>∑T|ü&É>∑s¡T. nsTTqqT n~ u…‘Ódüú ø√H˚πs.n<˚ düú+˝À, n<˚ ˙{Ï‘√ ñ+≥T+~. <˚e⁄ì <ä÷‘· <ë«sê ˙fi¯ófl ø£~*+|üã&çq|ü&˚ ˇø£ n<äT“¤‘·+ »s¡T>∑T‘·T+~. (düX‚wü+)
 18. 18. ì»<Ó’eX¯øÏÔ 19 p˝…’`2013 $sêfi¯eTTT Á|æj·T <˚e⁄ì _&ɶ˝≤sê! |üÁ‹ø± |ü]#·s¡´˝À Hê‘√ bÕ≥T MTs¡TqT bÕ*uÛ≤>∑düTÔT>± ñ+≥÷, á uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq Ä]∆ø£ sTTã“+<äTT >∑ ø±+˝À ≈£L&Ü MT Áù|eT|üP]‘· >∑Tô|Œfi¯ó fl$|ü#·÷ qqTï <ÛÓ’s¡´|üs¡TdüTÔqï+<äT≈£î $TeTTàqT Á|üuÛÑTe⁄ B$+#êì eTqkÕsê ÁbÕ]∆düTÔHêïqT. $TeTTàqT, MT ≈£î≥T+u≤qT ãVüQ>± Á|üuÛÑTe⁄ B$+∫ ‘·q ◊X¯«s¡´eTT eq MT Á|ü‹ nø£ÿs¡ rs¡TÃqT >±ø£! ` m&ç≥sY ¬ø.C….$kÕ>∑sY >±s¡T,j·TT.mdt.m 1000.00 myéT.Áù|eT©˝≤sêe⁄µµ ô|<ë›|ü⁄s¡+ 500.00 myéT.X¯óuÛÑ˝≤e‹,µµ m.ÄsY.ø±«s¡ºsY‡ 500.00 m.sêùV≤eTà µµ lø±≈£îfi¯+ 400.00 mdt.e÷s¡ÔeTà µµ j·÷s¡bÕ&ÉT 400.00 |æ.<˚euÛ≤>∑´+ µµ lø±≈£îfi¯+ 200.00 ¬ø.dü+<Ûë´dü÷]u≤ãT µµ lø±≈£îfi¯+ 200.00 ÄsY.$»j·T µµ lø±≈£îfi¯+ 200.00 m.dü]‘ê»j·TsêEµµ lø±≈£îfi¯+ 200.00 {Ï.‘ês¡ µµ lø±≈£îfi¯+ 200.00 $.düe÷<Ûëq+ µµ lø±≈£îfi¯+ 200.00 _.BqeTà µµ j·÷s¡bÕ&ÉT 200.00 mdt.]u≤ÿ#ê¬s¢dtµµ m.ÄsY.ø±«s¡ºsY‡ 200.00 mdt.ø£èwüíy˚DÏ µµ *+>±ù|≥ 200.00 bÕsƒ¡≈£î Vü≤è<äj·T düŒ+<äq eTq <˚e⁄&ÉT Á|üuÛ≤eeTTqT egeTT>± <Ûä]+#·Tø=ìj·TTHêï&ÉT 1) |ü]X¯ó<ë∆‘·à dü+<˚X¯eTT˝À HêTø£qT >∑÷]Ãq $es¡D Vü≤è<äj·÷ìï Vü≤‘·TÔ≈£î+~. `|æ. eTVæ≤eT, πøX¯esêe⁄ù|≥ 2) k˛<ä] düTÁ|æj·T>±s¡T Áyêdæq Åd”Ô dü+<˚X¯eTT #ê˝≤ Äràj·T+>± ñ+~ ` dæ.ôV≤#Y.ns¡TD, lø±≈£îfi¯+ 3) ì»<Ó’eX¯øÏÔ |üÁ‹ø£˝Àì m&ç{À]j·T˝Ÿ‡ #ê˝≤ Äràj·T+>± ñHêïsTT. pHé HÓ m&ç{À]j·T˝Ÿ˝Àì n+X¯eTT Hê Vü≤è<äj·÷ìï #ê˝≤ #ê˝≤ ‘êøÏ+~. u≤ $uÛ≤>∑+˝Àì ø£<∏äT ≈£L&É #ê˝≤ Äràj·T+>± ñ+≥THêïsTT. ` yê‘·‡´, <ÛësYyê&é, ø£sêí≥ø£ 4) Hê≈£î u≤ $uÛ≤>∑+ ªªø£cÕºìøÏ ‘·–q Á|ü‹|òü+µµ #ê˝≤ u≤>∑T+~. ` ¬ø.øÏs¡DY≈£îe÷sY, |æ.|æ.nÁ>∑Vü‰s¡+ 5) MT ì»<Ó’eX¯øÏÔ |üÁ‹ø£ e÷≈£î m+‘√ C≤„qeTT ø£*–+#·T#·Tqï~. `myéT.XÊ+‹≈£îe÷] <˚e<ëq+, $XÊK|ü≥ï+ 6) ì»<Ó’eX¯øÏÔ |üÁ‹ø£ m&ç{À]j·T˝Ÿ u≤>± ÁyêkÕs¡T. MT |üÁ‹ø£ nH˚ø£eT+~øÏ ByÓqø£s¡+>± ñ+~.mH√ï |üÁ‹ø£T ñHêï MT |üÁ‹ø£ eT+∫ yêø£´˝À‘·T˝ÀìøÏ q&ç|ædüTÔ+~. á |üÁ‹ø£ Ç+ø± nH˚ø£≈£î ByÓqø£s¡+>± ñ+&Üì ÄX¯|ü&ÉT‘·THêïqT. `bÕdüºsY {Ï. s¡$u≤ãT, #·¢yêìù|≥, lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢. ($T>∑‘ê 13e ù|õ˝À) {Ï.Ä+<∏√ì µµ m.ÄsY.ø±«s¡ºsY‡ 200.00 $.ø£fi≤´DÏ µµ lø±≈£îfi¯+ 200.00 C….eT˝≤øÏ µµ lø±≈£îfi¯+ 100.00 |æ.düTVü‰dæì µµ lø±≈£îfi¯+ 100.00 |æ.CÀ´‹, µµ lø±≈£îfi¯+ 100.00 $.∫qï$Tà µµ lø±≈£îfi¯+ 100.00 dæ.ôV≤#Y.ns¡TD µµ lø±≈£îfi¯+ 100.00 |æ.‘·_‘· µµ lø±≈£îfi¯+ 100.00 ◊.düeTs¡ŒD µµ lø±≈£îfi¯+ 100.00 |æ.ÁXÊeDÏ µµ *+>±ù|≥ 100.00 |æ.düToeTà µµ |òüØ<äTù|≥ 100.00 ¬ø.ãT˝…¢eTà µµ lø±≈£îfi¯+ 100.00 myéT.|ü⁄qïj·T´ µ ≈£îXÊ|ü⁄s¡+ 100.00 m.»j·TeTà, µµ lø±≈£îfi¯+ 100.00
 19. 19. nsTT‘˚ás√CÒÁyêj·T+&ç˝Ò<ëbò˛Hé#˚j·T+&ç Á|ü‹X¯óÁø£yês¡+ñˆˆ11>∑+ˆˆqT+&ç1>∑+ˆˆes¡≈£î,X¯ìyês¡+sêÁ‹6>∑+ˆˆqT+&ç 8>∑+ˆˆes¡≈£î,Á|ü‹HÓÄKs¡Ts√EsêÁ‘·+‘êMTø=s¡≈£îñ|üyêdüÁbÕs¡∆q#˚kÕÔeTT. ãT<Ûä,>∑Ts¡Tyês¡eTT˝ÀÅd”ÔdüuÛÑ˝ÀÁ|ü‘˚´ø£ÁbÕs¡∆qT»s¡T>∑T‘êsTT. MT≈£î#·<äTe⁄˝Àn|ü»j·Te÷?ñ<√´>∑eTT˝Ò<ë?n$yêVæ≤‘·T˝≤? dü+‘êqeTT˝Ò<ë?≈£î≥T+ãdüeTdü´˝≤?Ä]∆ø£Çã“+<äT˝≤?me]‘√qT #Ó|üø√˝Òìu≤<Ûë?yê´<ë?e´<Ûë? m&ç≥sYnÁ&Édt: leT‹C….ø£èbÕdüeTTÁ<ä+, m&ç≥sYì»<Ó’eX¯øÏÔ uÛ≤düÿs¡¬sdæ&Ó˙‡nbÕsYºyÓT+{ŸyÓqTø£, õ˝≤¢|ü]wü‘Ys√&é, lø±≈£îfi¯+`532001.m.|æ düMTø£å´dü+bÕ<ä≈£îT ¬se.&܈ˆC….ø£èbÕq+<ä+ Á|ü<Ûëqb˛wü≈£îT l¬ø.C….$.kÕ>∑sY >ös¡edü+bÕ<ä≈£îT l¬ø.kÕeTT´˝ŸsêE düs¡Tÿ´˝ÒwüHéy˚TH˚»sY ¬se.◊»ø˘¬ø.E‘·TÔø£ Po.Box.46,Srikakulam-532001. Phone:(08942)223161,Cell:9440121657,9440583377,9246607777 E-mail:daivashakthi@rediffmail.com,editor@daivashakthi.com website:www.daivashakthi.com Ifundelivered,Pleasereturnto: PRINTEDBOOK-POST Periodical (forprivatecirculationonly) To Mr./Mrs. Smt.J.Krupasamudram, EditorNIJADAIVASHAKTHI PoBox.46, SRIKAKULAM, PIN:532001A.P.INDIA Edited,Printed,Published&ownedby Smt.J.Krupasamudram(SOWMinistries), Srikakulam-532001.A.P. Printedat.KrupaGraphics(9246631889) |üÁ‹ø£#·+<ë$es¡eTTT: $&çÁ|ü‹:s¡÷ˆˆ2/`, dü+e‘·‡s¡#·+<ë:s¡÷ˆˆ20/`

×