Nija daivashakthi - May 2013

311 views

Published on

 • Be the first to comment

Nija daivashakthi - May 2013

 1. 1. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 2 y˚T`2013 düeTj·TeTH˚~ ˙ J$‘·+˝À n‘·´+‘· $TyÓ’q HêD…eTT 1) Á|üuÛÑTe⁄ Hê |æ¢≈£î eT+∫ ãT~∆, C≤„qeTT nqTÁ>∑Væ≤+#·Tq≥T¢ ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` C…. ‘·, lø±≈£îfi¯+ 2) y˚TeTT ≈£≥Tº#·Tqï <˚e⁄ì eT+~s¡eTT #·ø£ÿ>± |üP]Ô #˚j·T>∑TZq≥T¢ ÁbÕ]∆+#·+&ç. mdt. uÛ≤>∑´+, m.ÄsY.ø±«s¡ºsY‡, m#ÓÃs¡¢ 3) Hê uÛÑs¡Ô s¡ø£åD ø=s¡≈£î, Hê |æ¢ Äs√>∑´eTT ø=s¡≈£î, Hê Ä&É|ü&ÉT#·T $yêVü≤eTT ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. `$. ø£fi≤´DÏ, lø±≈£îfi¯+ 4) Hê Äs√>∑´+ ø=s¡≈£î, Hê ‘·+Á&çøÏ <ä+‘·eTT H=|æŒ ‘·>∑TZq≥T¢ ÁbÕ]∆+#·+&ç. `|æ. ÁXÊeDøÏÎ, lø±≈£îfi¯+ 5) e÷ bÕ|ü, XÊsê, u≤ãT øÏs¡DYbÕ˝Ÿ Äràj·T+>± m<ä>±ì, #·ø£ÿ>± #·<äTe⁄˝À n_Ûeè~∆ #Ó+<ëì ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` $. u≤˝≤eTDÏ, lø±≈£îfi¯+ 6) e÷ ≈£î≥T+ã düeTdü´ >∑T]+∫, Ä]∆ø£ düeTdü´ >∑T]+∫, e÷ nø£ÿ $yêVü≤+ >∑T]+∫ ÁbÕ]∆+#·+&ç. `¬ø. øÏs¡DY≈£îe÷sY, |æ.|æ. nÁ>∑Vü‰s¡+, $XÊK|ü≥ï+ 7) Hê ‘·eTTàìøÏ Á|üuÛÑTe⁄ dü+‘êq+ nqTÁ>∑Væ≤+#·Tq≥T¢ ÁbÕ]∆+#·+&ç. `m. dü]‘· »j·Tsêe⁄, lø±≈£îfi¯+ 8) Hê ‘·*¢<ä+Á&ÉT Äs√>∑´+ ø=s¡≈£î, Hê _&ɶ uÛÑ$wü´‘·TÔ ø=s¡≈£îqT ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` |æ. düTVü‰dæì, lø±≈£îfi¯+ 9) Hê ≈£î≥T+ãeTT ø=s¡≈£î, _&ɶ #·<äTe⁄ ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` ÄsY. $»j·T, lø±≈£îfi¯+ 10) Hê uÛ≤s¡´ 5e HÓ >∑]“¤DÏ. düTKÁ|üdüe+ ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` m. <äj·÷q+<é, lø±≈£îfi¯+ 11) Hê ø√&ÉT |ü⁄wüŒ≈£î >∑T+&Ó ô|]–q≥T¢ &Üø£ºs¡T¢ #ÓbÕŒs¡T. ÄyÓT 2e HÓ u≤*+‘·. Äs√>∑´+ ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` m.sêùV≤eTà, lø±≈£îfi¯+ 12) e÷≈£î Á|üuÛÑTe⁄ dü+‘êq+ Ç#·TÃq≥T¢ ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` ÄsY.mdt.◊.eT÷]Ô, m.ÄsY.ø±«s¡ºsY‡, m#ÓÃs¡¢ 13) Hê ≈£îe÷s¡T&ÉT Ç+≥sY |òüdtº Çj·TsY u…≥sYyÓT+{Ÿ |üØø£å ÁyêkÕ&ÉT. eT+∫ e÷s¡TÿT e#·TÃq≥T¢ ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` ns¡TD≤Hêj·Tø˘, m.ÄsY.ø±«s¡ºsY‡, m#ÓÃs¡¢ 14) Hê ≈£îe÷s¡T&ÉT ø£èbÕes¡+ Äs√>∑´+ u≤>∑T+&ÉT≥˝Ò<äT. ≈£î≥T+ãeT+‘ê ãV”≤q|ü&ܶs¡T. ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` m&ç≥sY 15) Hê eTqTeTsêT $yêVü≤eTT y˚T 30e ‘˚~q »s¡T>∑T‘·T+~. Äosê«<äø£s¡yÓTÆq ≈£î≥T+ã J$‘·+ ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` m&ç≥sY 16) Hê ≈£îe÷¬sÔ Áyêdæq &çÁ^ |üØø£å˝À bÕdt n>∑Tq≥T¢qT, 31`5`2013 ‘˚~q »s¡T>∑T &Ó’{Ÿ |üØø£å˝À Á|ò” d”≥T bı+<äTq≥T¢qT ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` m. »j·TeTà, lø±≈£îfi¯+ $C≤„|üHêy˚~ø£
 2. 2. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 3 y˚T`2013 ø±eTTT, düeTj·TeTTT <˚e⁄ì kÕ«BÛqeTT˝À ñqï$. Hê Á|æj·T ì»<Ó’eX¯øÏÔ |üÁ‹ø±_Ûe÷qT˝≤sê! eTq ì»<Ó’e HêeTeTT˝À MT≈£î ì+&ÉT eTqdüT‡‘√ X¯óuÛÑeTTT ‘ÓTŒ#·THêïqT. >∑≥TºT ‘Ó+|ü⁄≈£îì Á|üeVæ≤+#˚ q~˝≤ MT n_Ûe÷qeTT, <ë‘·è‘·«eTT Hê jÓT&É qT+&ÉT≥#˚ á |üÁ‹ø£ ø=qkÕ>∑T‘·T+~. $&ÉTeø£, eTs¡Teø£ #ê#·T#·Tqï MT Vü≤düÔeTTT <Ûäq´yÓTÆq$. eTq Á|üuÛÑTe⁄ MT >∑Tô|Œfi¯flqT ãVüQ>± ì+|ü⁄qT >±ø£! Á|æj·TT˝≤sê! Ç~ y˚dü$ ø±+. mqï&ÉT ˝Òq+‘·>± dü÷s¡´øÏs¡D≤ Á|ü‘ê|ü+ á ~qeTT˝À á uÛÑ÷$T (eTquÛÑ÷$T) nqTuÛÑ$düTÔ+<äqT≥˝À dü‘·´<ä÷s¡+ ø±<˚yÓ÷. Hê≈£î }Vü≤‘Ó*dæq <ä>∑Zs¡ qT+&ç Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Ç{Ϻ y˚dü$ ‘ê|ü+ H˚qT #·$#·÷&É˝Ò<äT. ø=+<äs¡T yêyÓ÷à! @$T m+&ÉT n+≥THêïs¡T. eT] ø=+<äs¡T u≤uÀjYT! á m+&ÉT uÛÑ]+#·˝ÒeTT nì yêb˛‘·THêïs¡T. á ~q+ (12`5`2013) ù||üsY #·÷ùdÔ sêh+ n–ï>∑T+&É+ nì ô|<ä› ô|<ä› nø£åsê‘√ ÁyêkÕs¡T. sêÅcÕºqT ≈£î~|æy˚düTÔ+~ n–ï>∑T+&Éy˚T ø±<äT.eTs√yÓ’|ü⁄ yêj·TT>∑T+&É+ ≈£L&É. <˚ì |üì n~ #˚düT≈£îyÓ[flb˛‘·THêïsTT. ªªn–ï>∑T+&É+µµ nH˚ e÷≥ >∑T]+∫ ø=+#Ó+ùd|ü⁄ Ä˝À∫<ë›eTT. n–ï>∑T+&É+ #˚ùd |üì @$T{Ï? ø±*à ã÷&ç<ä #˚düTÔ+~. HêeTs¡÷|ü+ ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔ+~. sêh+ n–ï>∑T+&É+˝≤ e÷]+~. ì»y˚T. sêh+˝À n–ï>∑T+&É+ ñ+~. >∑T+&É+ ø=ìï ~Hê˝Ò. <ëì ÁøÏj·TT ø=Hêïfi¯fl es¡πø. H˚{Ï ‘·sêqT, H˚{Ï ~HêqT >∑÷]Ã Ä˝À∫ùdÔ Ç+#·T$T+#·T>± Á|ü‹ eTìwæ Vü≤è<äj·T+˝À n–ï>∑T+&É+ ñ+~. sêÅcÕº˝À <˚XÊ˝À ø±<äT. eTqTwüß´˝À n–ï>∑T+&ÜT. n+fÒ? n+≥THêïsê? Ä˝À∫+#·+&ç. MTπø ns¡∆eTe⁄‘·T+~. y˚<äHê–ï,u≤<Ûë–ï, nee÷Hê–ï Ç˝≤ mHÓïH√ï n–ï ø£D≤‘√ ø±Ãã&ÉT#·Tqï Vü≤è<äj·÷‘√ eTqTwüß´T J$düTÔqï ~Hê*$. me]ø° #Ó|üø√˝Òø£, yê{Ïì düVæ≤+#·˝Òø£ eTeT e÷&ÉT#·Tqï Vü≤è<äj·÷˝…H√ï ø£<ë. ˇø£ Ç+{Ïì ñ<ëVü≤s¡D>± rdüT≈£î+<ë+. uÛÑs¡Ô Á|ües¡ÔHê $<Ûëq+ ã{Ϻ uÛ≤s¡´ >∑T+&Ó˝À n–ï >∑T+&É+. Á‘ê>∑T&ÉT, p<ä+, e´_Û#ês¡+, nqTe÷q+, ≈£î≥T+ã$wüj·÷˝À u≤<Ûä´‘ês¡Væ≤‘·yÓTÆq $<Ûëq+ yÓTT<ä˝…’q |ü]dæú‘·TqT ã{Ϻ uÛ≤s¡´ >∑T+&Ó˝À n–ï>∑T+&É+. Äy˚<äq. u≤<Ûä‘√ ø±T‘·÷ dü+kÕs¡+ kÕ–+#ê*. ‘·|üŒ<äT. Ç+‘˚Hê? Ç+{À¢ uÛ≤s¡´, M~Û˝À eTs=ø£ uÛ≤s¡´. á |ü]dæú‘·TT Åd”Ô J$‘êìøÏ n–ï>∑T+&Éy˚T ø£<ë. uÛ≤s¡´#˚‘· Væ≤+dæ+|üã&ÉT‘·Tqï uÛÑs¡ÔT ≈£L&Ü á ~Hê˝À ø√ø=¢T. dü+kÕs¡eTTqT, |æ¢qT $&É∫ |üs¡ |ü⁄s¡Twüßì‘√ }s¡T e<ä* yÓ[¢b˛sTTq uÛ≤s¡´qT ã{Ϻ Ä uÛÑs¡Ô >∑T+&Ó n–ï >∑T+&Éy˚T ø£<ë. dæ>∑TZ, nee÷q+‘√ #·*+∫b˛‘ê&Ü nuÛ≤>∑T´&ÉT. ø√&ÉTqT ã{Ϻ n‘·Ô >∑T+&Ó, n‘·ÔqT ã{Ϻ ø√&ÉT >∑T+&Ó n–ï>∑T+&Éy˚T. Á|æj·T bÕsƒ¡≈£î˝≤sê! ì»y˚T ø£<ë! ø£cÕºT, qcÕºT, ìsê<äs¡D, Ä]∆ø£ ˝Ò$T, nHês√>∑´eTT‘√ eTqTwüß´ J$‘êT n–ï>∑T+&ÜT>± e÷]b˛‘êsTT. á ~qeTTq |ü]øÏ+∫ #·÷ùdÔ m+<äs√ y˚<äHê–ï ø£D≤‘√ ø±Ãã&ÉT#·÷ s√~dü÷Ô J$‘êqT >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. Hê≈£î ‘Ó*dæ m+<äs√ ‘·T¢T ‘·eT _&ɶ J$‘êqT ã{Ϻ XÊ+‹ ˝Òø£ nXÊ+‹ n–ï ø£D≤‘√ ø±Ãã&ÉT#·THêïs¡T. m+‘· ÁyêdæHê @$T #Ó|üŒqT? H˚{Ï e÷qe J$‘êT yê] Äy˚<äqT n–ï >∑T+&Üìï ‘·|ædüTÔHêïsTT. m+<äT≈£î? ø±s¡Dy˚T$T{Ï? Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·TT uÛÑ÷$Tô|’ m+<äT≈£î #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT? yê]ì Væ≤+dæ+∫, u≤~Û+#˚ yê]ì ã{Ϻ Äj·÷ Á|ü»T ‘·eT >∑T+&Ó˝À n–ï >∑T+&ÉeTT˝À ø±T#·Tqï nqTuÛÑyêqT ø£*–ñHêïs¡T. eT] n{Ϻ dæú‹ ø£T>∑CÒdæ e÷qe Vü≤è<äj·÷˝À eTeT e÷&ÉTÃ#·Tqïyê] dæú‹, >∑‹ m˝≤ ñ+≥T+<√ Ä˝À#·q #˚<ë›eTT. |ü]X¯ó<ä› m&ç{À]j·T˝Ÿ
 3. 3. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 4 y˚T`2013 düeTj·TeTTqT b˛˙j·Tø£ <ëìì dü~«ìjÓ÷>∑|üs¡#·Tø=qe˝…qT Á>∑+<∏äeTT˝À kı<=eT >=yÓTTi≤¿T nH˚ Á|ü<˚XÊ >∑T]+∫ Ä˝À#·q #˚ùdÔ n$ ≈£L&Ü eT+&ÉT n–ï >∑T+&ÜT >±H˚ e÷] q•+#êsTT. Ä~ 19:24 n|ü&ÉT jÓT¨yê kı<=eT MT<äqT, >=yÓTTi≤¿ MT<äqT >∑+<Ûäø£eTTqT, n–ïì Äø±X¯eTT qT+&ç ≈£î]|æ+#ê&ÉT. yê{Ïì HêX¯q+ #˚kÕ&ÉT. m+<äTø£ì? Ä |ü≥ºD≤T <˚e⁄ì <äèwæºøÏ uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq bÕ|ü+ #˚dæ Äj·Tq ø√bÕìøÏ bÕÁ‘·Tj·÷´s¡T. Ä~ 19:13 n–ï >∑+<Ûäø±‘√ Ä |ü≥ºDeTTqT HêX¯qeTT #˚j·TT≥≈£î jÓT¨yê ‘·q <ä÷‘·qT |ü+bÕ&ÉT. n$ e´_Û#ês¡eTT‘√ ì+&çq |ü≥ºD≤T. Ä~ 19:4`9 Á|æj·TbÕsƒ¡≈£î˝≤sê! H˚{Ï ~Hê˝À eTq <˚XÊT, |ü≥ºD≤T uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq e´_Û#ês¡ eT<Ûä´eTT Á‘ê– ‘·÷T#·Tqï eTqTwüß´ e˝… ñHêïsTT. <Ó’euÛÑøÏÔ nsTT‘˚ ô|s¡T>∑T‘·T+~. ø±ì <Ó’euÛÑj·T+ |üP]Ô>± ˝Ò≈£î+&Üb˛sTT+~. Áù|eT‘√>±ì, ø√|ü+‘√ >±ì n~Ûø±s¡+ ñ|üjÓ÷–+∫ ø±ì nqTsê>∑+ ø£qT|üs¡Tdü÷Ô >±ì mes¡÷ me]ì e÷s¡Ã˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. n‘ê´#ês¡eTTT ô|]–b˛j·÷sTT. Ä&É|æ¢≈£î, Åd”Ô≈£î uÛÑÁ<ä‘· ø£s¡TyÓ’b˛sTT+~. es¡Tdü, yêsTT ˝Ò≈£î+&Ü eTqwüß´T Á|üe]ÔdüTÔHêïs¡T. ø£qï‘·+Á&ç, kı+‘· nqïT, ∫HêïqïT, Ç‘·s¡TT n+<äs¡÷ Åd”Ôì ø±eTTø£‘·«|üP]‘·yÓTÆq Vü≤è<äj·÷‘√ q*|æ HêX¯q+ #˚düTÔHêïs¡T. H˚{Ï ~Hê˝À uÛÑ÷$Tô|’ qT+&ç ø±eTTø£‘·«eTT‘√ ì+&çq yê] #˚‘·T˝À qT>∑T‘·÷ Vü‰Vü‰ø±sêT #˚düTÔqï Ä&É|æ¢, Åd”Ô <Ûä«qTT <˚e⁄ì <ä>∑Zs¡≈£î #˚s¡T‘·THêïsTT. kı<=eT, >=yÓTTi≤¿qT >∑÷]Ãq yÓTTs¡ Äj·Tq <ä>∑Zs¡≈£î #˚]q≥T¢ <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yê #Ó|ü≥ #·<äTe⁄#·THêïeTT. Ä~ 18:20 ne⁄qT. á ~Hê˝À ≈£L&Ü uÛÑ÷$Tô|’ qT+&ç ‘·eT Ä&É|æ¢qT >∑÷]Ãq, uÛÑs¡ÔqT >∑÷]Ãq yÓTTiT <˚e⁄ì <ä>∑Zs¡≈£î #˚s¡T‘·THêïsTT. <˚e⁄ì ñÁ>∑‘· uÛÑ÷$Tô|’øÏ ~>∑T≥ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. n+‘˚ø±<äT n{Ϻ yê] J$‘ê ø=s¡≈£î m<äTs¡T #·÷düTÔ+~ eTVü‰ uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq n–ï>∑T+&É+. Á|üø£≥q 21:8. |æ]øÏyês¡TqT, n$XÊ«düTTqT, qs¡Vü≤+‘·≈£îTqT, e´_Û#ês¡TTqT, e÷+Á‹≈£îTqT, $Á>∑Vü‰sê~Û≈£îTqT, nã~›≈£îTqT n–ï >∑+<Ûäø£eTT‘√ eT+&ÉT>∑T+&ÉeTT˝À bÕT bı+<Ó<äs¡T. Á|üdüTÔ‘· uÛÑ÷ Á|ü»T nqTuÛÑ$düTÔqï eT+&ÉT n–ï>∑T+&É nqTuÛÑeeTT πøeeTT e÷qdæø£ ˇ‹Ô&ç e÷Á‘·y˚T. ø±ì ô|’q ù|s=ÿqï eTqTwüß´+<äs¡÷ ì»eTT>± n–ï >∑T+&Üìï nqTuÛÑ$+#·edæq s√E edüTÔ+~. |üÁ‹ø£ #·<äTe⁄#·Tqïyês¡˝≤sê! Á|üø£≥q 21:8˝À #Ó|üŒã&çq *düTº˝À MTs¡THêïsê? yê{Ï˝À @<Ó’Hê ˇø£{Ïø£*– J$düTÔHêïsê? y˚T˝§ÿq+&ç. kı<=eT, >=yÓTTi≤¿ <ä>∑Zs¡≈£î <˚e<ä÷‘·T~–e#·TÃq≥T¢>± (Ä~ 19:1`5) H˚{Ï ~Hê˝À MT <ä>∑Zs¡≈£î <Ó’e<ëdüTT, <ëdüTsêÁ+&ÉT düTyês¡Ô #˚‘·|ü≥Tºø=ì MT <ä>∑Zs¡≈£î edüTÔHêïs¡T. düTyês¡Ô <ä+&Éj·÷Á‘·T, πs&çjÓ÷, {Ï.$. es¡Ôe÷Hê <ë«sê Äj·TeTT˝À <Ó’e»qT <ë«sê <˚e⁄&ÉT ‘·q düTyês¡ÔqT MT≈£î n+~+∫ ôV≤#·Ã]düTÔHêï&ÉT. <˚e<ä÷‘·T ˝À‘·TqT Ä |ü≥ºDeTTqT $&ç∫ s¡eTàì ãe+‘·+ #˚dæq≥T¢ (Ä~ 19:15) <˚yê~<˚e⁄&ÉT ‘·q s¡ø£åD düTyês¡Ô <ë«sê eTqTwüß´qT ãe+‘·+ #˚düTÔHêï&ÉT. á Á|ü|ü+#·eTT <˚e⁄ì ñÁ>∑‘ê–ï C≤«˝À ø±Ãã&ÉT≥≈£î dæ<ä∆|ü&ÉT#·Tqï á ~Hê˝À ˙e⁄ C≤Á>∑‘·Ô|ü&ç á ø± nø£è‘ê´qT+&ç yÓT|ü*øÏ e#˚ÃsTT. <˚e⁄ì Áù|eT ìqTï Áù|$T+∫ á˝Àø£ <√wü •ø£å˝À ˙e⁄, MTs¡T bÕT bı+<ä≈£î+&ÉTq≥T¢ $TeTTàqT düTyês¡Ô <ë«sê ãe+‘·+ #˚düTÔHêï&Éì eTs¡∫b˛≈£î. Ä˝À∫+#·T. eT+&ÉT n–ï>∑T+&É+ dæ<ä∆+>± ñ+~. n~ H˚{Ï ~Hê Á|ü#·+&É dü÷s¡´øÏs¡D≤ y˚&ç e+{Ï~ ø±<äT. <ëì˝À |ü&ÉÁ<√j·Tã&ÉT≥≈£î dæ<ä∆|ü&É≈£î. ˝…+&ç. á bÕ|ü nqTuÛÑyêqT $&ç∫ H˚&˚ j˚TdüT <ä>∑Zs¡≈£î s¡+&ç. Äj·Tq MT bÕ|ü<√wüeTTqT ø£&ç–, |ü$Á‘·|üs¡∫, |üs¡˝Àø£ sêC≤´˝À Á|üy˚•+#·T Ø‹>± $TeTTàqT dæ<ä∆+ #˚kÕÔ&ÉT. H˚&ÉT MTsêj·Tq <ä>∑Zs¡≈£î eùdÔ Äj·Tq $TeTTàqT d”«ø£]kÕÔ&ÉT. ã+>±s¡T M<ÛäT˝À dü+#·]+#·T nqTuÛÑe+˝ÀìøÏ q&ç|ækÕÔ&ÉT. Á|üuÛÑTe⁄ ø£è|ü MT≈£î ‘√&Ó’ j·TT+&ÉTqT>±ø£!
 4. 4. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 5 y˚T`2013 <˚e⁄&ÉT @s¡Œs¡∫ ˙øÏ∫Ãq düeTj·TeTT ˙ ÇcÕºqTkÕs¡eTT>± ñ+&É<äT ` k˛<ä] düT>∑TD |ü]X¯ó<ë∆‘·àdü+<˚X¯+ ø±bÕ&ÉTø=+{Ïì Á|æj·T ì»<Ó’eX¯øÏÔ |üÁ‹ø±_Ûe÷qT≈£î Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£+>± X¯óuÛÑeTTT ‘ÓTŒ#·THêïqT. Äj·÷ düeTj·÷˝À m&ç≥sY >±] <ë«sê Hê≈£î MT‘√ |üÁ‹ø±eTTK+>± dü+uÛ≤wæ+#˚ neø±X¯eTTqT ø£*ŒdüTÔqï <˚yê~ <˚e⁄ìøÏ düTÔ‘·TT #Ó*¢+#·T#·THêïqT. |ü]X¯ó<뛑·Tà&ÉT Ç∫Ãq ∫qï dü+<˚XÊìï MT‘√ |ü+#·Tø√yêH˚ ÄX¯‘√ á n+XÊìï ÁbÕs¡+_ÛdüTÔHêïqT. Á|æj·TT˝≤sê! ªªø±bÕ&ÉTø=+{Ïìµµ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ #·<äe>±H˚ MT≈£î ø±bÕ&ÉTø√edæq #ê˝≤ $wüj·÷T >∑Ts¡TÔ≈£î edüTÔHêïsTT ø£<ä÷! ne⁄qT. eTq ì»J$‘·+˝À nH˚ø£yÓTÆq yê{Ïì ø±bÕ&ÉT≈£î+≥T+{≤eTT. eTTK´+>± Äs√>±´ìï ø±bÕ&ÉTø√ nì ô|<ä›T #Ó|ü⁄Ô+{≤s¡T. m+<äTø£+fÒ Äs√>∑´y˚T eTVü‰uÛ≤>∑´+ ø±ã{Ϻ. ø£qTø£ Äs√>±´ìï ø±bÕ&ÉTø=qT≥≈£î m+‘√ Á|üj·÷dü|ü&ÉT#·THêïeTT. eT+∫ ÄVü‰s¡eTT rdüT≈£î+{≤eTT. yÓ’<äT´ì |üs¡´y˚ø£åD˝À Wwü<ÛëT yê&ÉT‘·T+{≤eTT. X¯Øs¡ πøåeT+ ø=s¡≈£î mø˘‡sYôd’CŸT #˚düTÔ+{≤eTT. nH˚ø£ J$‘· ìj·Te÷qT bÕ{ÏdüTÔ+{≤eTT. eTq ø£cÕº]®‘êìï ø±bÕ&ÉTø=qT≥≈£î m+‘√ Á|üj·÷dü|ü&ÉT‘·T+{≤eTT. yÓ+&ç, ã+>±s¡eTTqT ø±bÕ&ÉTø=qT≥≈£î Á|üj·÷dü|ü&ÉT‘·T+{≤eTT. Ç‘·s¡T‘√ eTq≈£îqï dü‘·‡+ã+<ÛëqT ø±bÕ&ÉTø√{≤ìøÏ X¯‘·$<Ûë Á|üj·T‹ïdüTÔ+{≤eTT. eT+∫<˚. Çe˙ï #˚j·Tedæq<˚. nsTT‘˚ ªªø±bÕ&ÉTø=+{Ïìµµ nH˚ e÷≥ mes¡T, m|ü&ÉT <˚ì>∑÷]à #ÓbÕŒs¡H˚~ <Ûë´qeTT #˚<ë›eTT. á e÷≥T |ü]X¯ó<ä∆ bÂT>±s¡T #Ó|æŒq e÷≥. ‘êqT ÇVü≤˝Àø£ j·÷Á‘· eTT–+#˚ düeTj·Te÷düqïyÓTÆq<äì |ü]X¯ó<ë∆‘·à #˚‘· Á>∑Væ≤+#·ã&çqyê&Ó’ ‘·q Äràj·T≈£îe÷s¡T&Ó’q ‹yÓ÷‹øÏ á e÷≥ #Ó|üPÔ ôV≤#·Ã]düTÔHêï&ÉT.2 ‹yÓ÷‹ 4:6`7 H˚ì|ü&˚ bÕHês¡ŒDeTT>± b˛j·Tã&ÉT#·THêïqT.H˚qT yÓ&É*b˛e⁄ø±eTT düMT|üyÓTÆj·TTqï~. eT+∫b˛sê≥eTT b˛sê&ç‹ì.Hê |üs¡T>∑T ø£&ÉeTT{Ϻ+∫‹ì. $XÊ«düeTTqT ø±bÕ&ÉTø=+{Ïì. I have kept my faith á e#·Hê˝À #ê˝≤ #ê˝≤ Äràj·T dü+<˚XÊT, eTsêàT Ç$T&çj·TTHêïsTT. nsTT‘˚ Ä uÛÑ≈£îÔ&ÉT #Ó|ü#·Tqïe÷≥ ø±bÕ&ÉTø=+{Ïì. <˚ìì? $XÊ«düeTTqT ø±bÕ&ÉT≈£î+{Ïì. $XÊ«düeTTqT ø±bÕ&ÉTø=qT≥≈£î b˛sê≥eTT+≥T<äì eTqeTT Á>∑Væ≤düTÔHêïeTT. eTq eTqdüT‡‘√H˚ á $XÊ«düeTH˚ ∫qïe÷≥qT (nqTuÛÑyêìï ˝Òø£ es¡eTTqT) ø±bÕ&ÉTø√yê+fÒ ô|<ä› b˛sê≥+ ‘·|üŒ<äT. Ŭø’düÔe J$‘êìøÏ $XÊ«düeTT nH˚~ yÓHÓïeTTø£ ˝≤+{Ï~. yÓHÓïeTTø£ ˝Òø£b˛‘˚ eTìwæ m+<äT≈£î |üìøÏ ekÕÔ&ÉT ? #·ø£ÿìn+<äyÓTÆq eTTKeTT, #˚‘·TT,ø±fi¯ófl, ø£fi¯ófl nìï #ê˝≤ n+<ä+>±, Äø£s¡¸D°j·T+>± neTs¡Ãã&çq <˚Vü‰ìøÏ yÓHÓïeTTø£ ˝Òø£b˛‘˚ @$T˝≤uÛÑeTT? ìã&É˝Ò&ÉT.≈£Ls√Ã˝Ò&ÉT. q&Ée˝Ò&ÉT. |üs¡T¬>‘·Ô˝Ò&ÉT. ˇø£ e÷+dü|ü⁄ eTT<ä›˝≤ ñqï #√{Ïπø |ü]$T‘·yÓTÆb˛‘ê&ÉT n+<äTπø Ä uÛÑ≈£îÔ&ÉT @eT+≥THêï&√ ‘ÓTkÕ? ôV≤Á; 11:6 $XÊ«düeTT ˝Ò≈£î+&Ü <˚e⁄ìøÏ Çwüߺ&Ó’j·TT+&ÉT≥ nkÕ<Ûä´eTT. <˚e⁄ì jÓTT<ä›≈£î e#·TÃyê&ÉT Äj·Tq ñHêï&Éìj·TT, ‘·qTï yÓ<ä≈£îyê]øÏ |òüeTT <äj·T#˚j·TTyê&Éìj·TT qeTàe˝…qT >∑<ë. ne⁄qT.qeTà≈£eTT ($XÊ«düeTT) eTìwæì <˚e⁄ìøÏ <ä>∑Zs¡>± q&ç|ædüTÔ+~. eT]j·TT <˚e⁄ìøÏ ÇwüߺT>± #˚düTÔ+~. Ŭø’düÔe J$‘·eTT |òüuÛÑ]‘·yÓTÆq~>± ñ+&Ü+fÒ, nH˚≈£î≈£î e÷s¡Z<äs¡Ùø£yÓTÆ j·TT+&Ü+fÒ ‘·q ‘·s¡Tyê‘· ‘·s¡eTTqT ‘·q n&ÉT>∑TC≤&ÉT yÓ+&çdü÷Ô <˚e⁄ìøÏ <ä>∑Zs¡>± kÕ–b˛yê+fÒ $XÊ«düeTT #ê˝≤ nedüs¡eTT. Á|æj·T<˚e⁄ì|æ¢˝≤sê! $XÊ«düeTTqT ø±bÕ&ÉTø=+{Ïì nì uÛÑ≈£îÔ&ÉT n+≥THêï&ÉT.$XÊ«düy˚TyÓTÆHê ˇø£ edüTÔyê? |òüTq, Á<äe |ü<ës¡∆eTTT>± ø£ì|ædüTÔ+<ë? MT¬s|ü&Ó’Hê $XÊ«düeTTqT #·÷∫‹sê? ø£+{ÏøÏ ø£ì|æ+#·ì eT¨qï‘·yÓTÆq Ä<Ûë´‹àø£ nqTuÛÑey˚T $XÊ«dü+. c c c
 5. 5. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 6 y˚T`2013 q÷‘·q Äosê«<äeTT≈£î |ü⁄Hê~ ø£è‘·»„‘·>∑ Vü≤è<äj·Ty˚T $XÊ«düeTqTq~ ìØøÏå+|üã&ÉTyê{Ï jÓTTø£ÿ ì»dü«s¡÷|üeTTqT, n<äèX¯´yÓTÆq$ ñqïeqT≥≈£î s¡TEe⁄HÓ’ j·TTqï~ nì uÛÑ≈£îÔ&ÉT ôV≤Á; 11:1˝À $e]düTÔHêï&ÉT. m˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝≈£î #·*+#·ì ãyÓTÆq qeTàø£eTTH˚ $XÊ«düeTì #Ó|üŒe#·TÃ. ˙, Hê J$‘ê˝À nH˚ø£ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡e÷s¡ZeTT #·÷ù|~ $XÊ«düy˚T. $XÊ«düy˚T $»j·T |ü<∏ä+ n+{≤s¡T uÛÑ≈£îÔT. Faith is the answer n+{≤s¡T &ç.m˝Ÿ. eT÷&û uÛÑ≈£îÔ&ÉT. eTq J$‘ê˝À nH˚ø£ n<äT“¤‘êT »s¡T>∑T≥≈£î eTq $XÊ«düy˚T ø±s¡D+. nH˚ø£ øÏ¢wüº |ü]dæú‘·T˝À ìqTï ñqï‘·yÓTÆq e´øÏÔ>± ì*ù|~ ˙ $XÊ«düy˚T düTe÷. ªª˙ $XÊ«düy˚Tµµ nH˚ e÷≥ Á|üuÛÑTe⁄ ñ|üjÓ÷–+#·T≥ eTq≈£î ‘ÓTdüT. nÁãVü‰eTTqT >∑÷]à bÂT uÛÑ≈£îÔ&ÉT ˇø£ #·ø£ÿì e÷≥ ÁyêdüTÔHêï&ÉT. s√e÷ 4:18`21 es¡≈£î #·~$‘˚ eTqø± dü+>∑‘·TT ‘ÓTkÕÔsTT. ìØø£åD≈£î Ä<Ûës¡eTT ˝Òq|ü&ÉT n‘·&ÉT ˙]ø£åD ø£*– qyÓTàqT nìj·TT, <˚e⁄&ÉT yê>±∆qeTT #˚dæq <ëìì HÓs¡y˚s¡TÃ≥≈£î düeTs¡T∆&Éì s¡÷&Ûû>± $X¯«dæ+∫, $XÊ«düeTT eq ãeTT bı+<ÓqT. n+fÒ ì+&ÉT eè<ë∆|ü´+˝À dü+‘êq kÕ|òü´‘·≈£î neø±X¯+˝Òì düeTj·T+˝À n‘·&ÉT <˚e⁄ì $X¯«dæ+∫ dü+‘êqÁbÕ|æÔ¬ø’ ãeTT bı+<ë&Éì >√#·]düTÔ+~ ø£<ë. düπs Á|æj·TT˝≤sê! Ç+‘·≈£L ø£+{ÏøÏ ø£ì|æ+#·ì $XÊ«kÕìï m+<äT≈£î ø±bÕ&ÉTø√edæ e∫Ã+~? $XÊ«kÕìï <=+–*+#˚ <=+>∑T+{≤sê? $XÊ«düeTTqT n|üVü≤]+#˚ Ä <=+>∑˝…es¡T? Ä |ü]dæú‘·T˝Ò$T{Ï? Ä˝À#·q #˚<ë›eTT. <˚e⁄ì jÓT&É eTìwæ ø£*–j·TTqï $XÊ«düeTTqT <=+–*+#·T≥≈£î ãVüQ>± kÕ<Ûäq #˚dü÷Ô $»j·T|ü‘êø£+ m>∑Ts¡y˚düTÔqïyê&ÉT kÕ‘êH˚ (n|üyê~). yê&ç kÕ<ÛäHêT ø£cÕºT, qcÕºT, XÀ<ÛäqT, ì+<äT, ˝Ò$T, egV”≤q‘·, ìsêX¯ ìdüŒèVü≤, n|ü»j·T+, nXÊ+‹ yÓTT<ä˝…’q$. á *düTº˝Àì |ü]dæú‘·TT uÛÑ≈£îÔì J$‘·+˝À Hê≥´+ #˚düTÔqï|ü&ÉT uÛÑ≈£îÔ&ÉT $XÊ«dü+˝ÀqT+&ç C≤]b˛‘ê&ÉT. |ü&çb˛‘ê&ÉT. <˚e⁄ìøÏ <ä÷s¡yÓTÆ b˛‘ê&ÉT. <˚e⁄ì Áù|$T+#·˝Òì dæú‹øÏ ~>∑C≤]b˛‘ê&ÉT. ø±˙ á XÀ<Ûäq yÓqTø£ ‘·q ø=s¡≈£î ø±#·T≈£îì j·TTqï ˝≤uÛ≤T, y˚TTT, düeTè~∆ì Á>∑Væ≤+#·&ÉT. ‘·q jÓT<äT≥ ø£ì|æ+#·ì$ ‘·qqT yÓ+{≤&ÉT#·THêïj·Tì qeTà>∑*–‘˚ m+‘· y˚TT. <˚e⁄&ÉT ‘·q j·T+<äT uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔT >∑yê] ø=s¡≈£î <ë∫j·TT+∫q y˚TTT ø£+{ÏøÏ ø£q|ü&Ée⁄, #Ó$øÏ $qã&Ée⁄. Vü≤è<äj·TeTTq≈£î n>√#·s¡eTì ‘Ó*dæHê ø£è+–b˛‘ês¡T uÛÑ≈£îÔT. $XÊ«düMs¡T J$‘êqT |ü]oq #˚<ë›eTT. 1) Ä~ 22:4`5 á e#·HêT MT≈£î ‘Ó*dæqy˚. <˚e⁄&ÉT nÁãVü‰eTTqT Áù|$T+#ê&ÉT. eè<ë∆|ü´+˝À ˇø£ÿ ≈£îe÷s¡Tì ø£Hêï&ÉT. u≤>∑T+~. m+‘· >=|üŒ <˚e⁄&√ ø£<ë! nsTT‘˚ á e#·HêT #·~$q|ü&ÉT <˚e⁄&ÉT Ç+‘· Á≈£Ls¡T&Ü! Ç+‘· ìs¡“¤j·TT&Ü! nì|æ+#·ø£ e÷q<äT. <˚e⁄&ÉT nÁãVü‰eTTqT |æ*∫ ˙≈£î ˇø£ÿ&Ó’j·TTqï ˙ ≈£îe÷s¡Tì nq>± ˙e⁄ Áù|$T+#·T ÇkÕ‡≈£îqT Hê≈£î ã*>± n]Œ+#·T n+≥THêï&ÉT. ìTe⁄Hê >∑T+&ÓqT N*Ãq ø£‹Ô˝≤+{Ï<ë e÷≥. ø£‹Ôb˛≥T e+{Ï e÷≥ n~. ¬s+&ÉT ìC≤T <˚e⁄&ÉT ˇ|ü≈£îì #Ó|ü⁄ÔHêï&ÉT. ˙≈£î ˇø£ÿ&˚ ≈£îe÷s¡T&ÉT. ˙e⁄ Ä _&ɶqT #ê˝≤ Áù|$TdüTÔHêïe⁄. Ç+‘· m]–q <˚e⁄&ÉT n˝≤ #Ó|üŒ&Éy˚T$T{Ï? ndüT Ä |ü*øÏq yê&ÉT <˚e⁄&˚Hê? nì|ædüTÔ+~. m+<äT≈£î Ç˝≤+{Ïyêìì Äsê~Ûdü÷Ô, |üPõdüTÔHêïeTT nì|ædüTÔ+<Óe]¬ø’Hê. Ä düeTj·T+˝À nÁãVü‰eTT #·*+#·˝Ò<äT. ø£è+–b˛˝Ò<äT. <ÛÓ’s¡´eTTqT $&ÉTe˝Ò<äT. $XÊ«düeTT qT+&ç ˇø£ÿ n&ÉT>∑T ≈£L&É Á|üø£ÿ≈£î yÓfi¯fl˝Ò<äT. ‘·q Á|ü>±&ÛÉ $XÊ«kÕìï ‘·q |üìyê] jÓT<äT≥ ˇø£ÿ e÷≥˝À yÓ*ãT#êÃ&ÉT. Ä~ 22:5 ‘·q |üìyê]‘√ MTs¡T >±&ç<ä‘√ Çø£ÿ&˚ ñ+&ÉT&ç. H˚qTqT, á ∫qïyê&ÉTqT nø£ÿ&çøÏ yÓ[fl <˚e⁄ìøÏ ÁyÓTTøÏÿ eTs¡ MT jÓTT<ä›≈£î e#ÓÃ<äeTT (come again to you. This is evidance of his faith) nH˚ e÷≥˝À ˇø£ÿ nø£ås¡y˚T nÁãVü‰eTT jÓTTø£ÿ #·qeTT ˝Òì ãyÓTÆq $XÊ«dü+ ø£qã&ÉT‘·T+~. ‘·q @¬ø’ø£ ≈£îe÷s¡Tì ã* sTT∫à ‹]– ˇø£ÿ&˚ ø£<ë sêyê*. ªªe#ÓÃ<äqTµµ nHê* ø±ì ªªe#ÓÃ<äeTTµµ nì n+≥THêï&ÉT. n‹ uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq |ü]dæú‹˝À >∑T+&ÓT |æ+&Ó’b˛sTT @ø£<Ûë{Ï>± ø£˙ïs¡T ø±s¡Ãedæq düeTj·T+˝À, s√<äq <Ûä«qT‘√ Ä düúeTT e÷s¡TÁyÓ÷>∑edæq düeTj·TeTT˝À $XÊ«dü|ü<äeTT
 6. 6. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 7 y˚T`2013 $‘·ÔqeTT q÷‘·q J$‘·+ ø=s¡≈£î eTs¡DÏdüTÔ+~ e÷s¡TÁyÓ÷>∑T‘·T+~. ÄVü‰! nÁãVü‰eTT m+‘·{Ï $XÊ«dü Ms¡T&√ ø£<ë! $XÊ«düeTTqT ø±bÕ&ÉT≈£îHêï&ÉT. Ä øÏ¢wüº |ü]dæú‘·T˝À ‘·q˝Àì $XÊ«dü <ÛäHêìï XÀ<Ûäq n|üVü≤]+#·˝Òø£b˛sTT+~. ‘·q >∑T+&Ó˝À $X¯è≤«dü <ÛäHêìï >=TdüT‘√ ã+~Û+#ê&Ü nqï≥T¢ ñ+≥T+~. $XÊ«düeTTqT n|üVü≤]+#·e∫Ãq Ä XÀ<Ûäq dæ>∑TZ|ü&ç+~ ø£<ë! Á|æj·T k˛<äs¡T&Ü! k˛<äØ ˙≈£î ø£*π> m+‘·{Ï øÏ¢wüº |ü]dæú‘·T˝ÀHÓ’Hê $XÊ«düeTTqT >∑{Ϻ>± |ü≥Tºø√. 2) eTs=ø£ uÛÑ≈£îÔì $XÊ«düeTTqT >∑÷]à <Ûë´ì<ë›eTT : 1 sêET 17:7. Çø£ÿ&É ªª Ä ˙s¡T m+&çb˛jÓTqTµµ nH˚ e÷≥ @*j·÷ uÛÑ≈£îÔì $XÊ«düeT+<äT ìø£&É>± m˝≤ ñ+∫+<√ #·÷<ë›eTT. 1 sêET : 17:2`7 es¡≈£î #·~$‘˚ @*j·÷ uÛÑøÏÔ, <˚e⁄&ÉT ‘·q jÓT&É ø£qT|üs¡∫ì Áù|eT, uÛÑÁ<ä‘· ø£ìŒkÕÔsTT. <˚X¯eT+‘ê uÛÑj·T+ø£s¡ ø£s¡Te⁄‘√ ì+&çb˛sTTHê uÛÑ≈£îÔìøÏ @MT ø=<äTe˝Ò<äT. düeTè~∆>± ø£*– ñHêï&ÉT. s=f…º, e÷+düeTT, ˙s¡T. <˚e⁄&ÉT uÛÑ≈£îÔì |ü]#·s¡´ ø=s¡≈£î ø±≈£îqT @s¡Œs¡#ê&ÉT. <äsê®>± Á|üø£è‹ kÂ+<äs¡´eTTqT ‹øÏdü÷Ô eT+∫ uÛÀ»q+ #˚düTÔHêïuÛÑ≈£îÔ&ÉT. n|ü&ÉT @*j·÷≈£î <˚e⁄ìô|’ #ê˝≤ #·ø£ÿì, ãyÓTÆq $XÊ«düeTT+&ç j·TT+&Ée#·TÃ{Ï. ÄVü‰! Hê <˚e⁄&Ó+‘· >=|üŒyê&Éì eTT]dæb˛sTT ñ+&Ée#·TÃ. ø±˙.. ø±˙... @+ »]–+~. Ä yê>∑T ˙s¡T m+&çb˛sTT+~. ‹+&ç ˝Ò≈£î+&Ü ø=ìï ~Hê˝…’Hê Áã‘·Tø£e#·TÃH˚yÓ÷ ˙s¡T ˝Ò≈£î+&Ü m˝≤? @$T <˚e⁄&ÉT? Ç˝≤ #˚kÕ&˚+{Ï? m+<äT≈£î uÛÑøÏÔ #˚j·÷*? q&ç@{Ï˝ÀeTT+∫qf…Æ¢q~>± nì @*j·÷ ‘·+#·e#·TÃ. ø±ì @*j·÷ ‘·q $XÊ«düeT+<äT ìø£&É>± ñHêï&ÉT. <˚e⁄&ÉT @+ #˚j·TeT+fÒ n<˚ #˚kÕ&ÉT. ˇø=ÿø£ÿkÕ] eTq düeTè~∆ Vü≤sƒê‘·TÔ>± Ä$¬s’b˛‘·T+~. eTq ã+<ÛäTe⁄T, dü«ø°j·TTT, $TÁ‘·TT eTqqT Ä ø£wüºø±+˝À ˇ+{Ï]ì #˚dæb˛‘ês¡T. Áã‘·T≈£îq+<äT $düT>∑T, eTs¡Dy˚T y˚Tì|ædüTÔ+~. <˚e⁄&ÉT nìï Ç∫ÃqfÒ¢ Ç∫à ‹]– rùddüT≈£îHêï&ÉT nqTø√edæq |ü]dæú‹ jÓ÷ãT≈£î ≈£L&Ü m<äT¬s’+~. jÓ÷ãT 6:15 Çø£ÿ&É jÓ÷ãT e÷≥T #·<äTe⁄<ëeTT. Hê ùdïVæ≤‘·TT m+&çq yê>∑Te˝…qT, e÷j·TyÓTÆb˛e⁄ » Á|üyêVü≤eTTe˝…qT qeTà≈£L&Éì yê¬s’]. ø°s¡Ô 69:12˝À ø=ìï e÷≥T #·<äTe⁄<ëeTT. ø£s¡TDÏ+#·Tyê] ø=s¡≈£î, z<ës¡Tà yê] ø=s¡≈£î ø£ìô|≥Tºø=+{Ïì >±ì jÓTes¡TqT ø±qsê˝Ò<äT. uÛÑ≈£îÔ J$‘ê˝À @s¡Œ&˚ dü+uÛÑyê*$. Ç+{Ï düeTj·T+˝ÀH˚ $XÊ«düeTT m+&çb˛‘·T+~. Ä$¬s’b˛‘·T+~. ø±˙ <˚e⁄&ÉT $&ç∫ô|≥º&ÉH˚ qeTàø£+ qT+&ç C≤]b˛ì uÛÑ≈£îÔ˝Ò @*j·÷, jÓ÷ãT. m+&çb˛sTTq yê>∑T <ä>∑Zs¡ qT+&ç düeTè~∆ ø£T>∑CÒj·TT kÕ¬s|ü‘·T˝Àì $<Ûäesê* Ç+{ÏøÏ <˚e⁄&ÉT @*j·÷qT q&ç|æ+#ê&ÉT. $XÊ«dü+ »yêãT ‘ÓdüTÔ+~ ˙≈£î. ìqTï <˚e⁄&ÉT $&ÉTe&ÉT. 3) bÂT uÛÑ≈£îÔì <˚e⁄&ÉT |æ*#ê&ÉT. á uÛÑ≈£îÔì $XÊ«dü+ mìï m<äTs¡T <Óã“T e⁄qïy√ eTq≈£î ‘ÓTdüT. 2 ø=]+~∏ 11:23`27. u…‘·ÔeTT‘√, sêfi¯fl‘√ ø=≥ºã&ܶ&ÉT. #Ós¡kÕ nqTuÛÑ$+#ê&ÉT. n|ü]$T‘·eTT>± <Óã“T ‹Hêï&ÉT. ÄH˚ø£ Ä|ü<äT m<äTs=ÿHêï&ÉT. nq´»qTeq ø£|ü≥ dü¨<äs¡T eq, dü«»qTeq Ä|ü<äT m<äTs=ÿHêï&ÉT. |ü≥ºDeTT˝À, ns¡D´eTT˝À düeTTÁ<ä Á|üj·÷DeTT˝À Áyêdü÷Ôb˛‘˚ mHÓïH√ï ÁX¯eTT nqTuÛÑ$+#ê&ÉT. ∫es¡≈£î ‘êì∫Ãq kÕø£å´eTT ªªHê $XÊ«düeTTqT ø±bÕ&ÉTø=+{Ïìµµ $XÊ«dü Ms¡T≈£î nqTÁ>∑Væ≤+|üã&˚ ãVüQe÷qeTTqT Ä‘·à H˚Á‘·eTT‘√ #·÷düTÔHêï&ÉT. nÁãVü‰eTT, ÇkÕ‡≈£îH˚ <äøÏÿ+#·Tø=ì uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq XÀ<Ûäq »sTT+#ê&ÉT. $XÊ«düeTTqT ø±bÕ&ÉT≈£îHêï&ÉT. m+&çb˛sTTq ¬øØ‘·T yê>∑T <ä>∑Zs¡ @*j·÷ ‘·q $XÊ«düeTT qT+&ç C≤]b˛˝Ò<äT. ÁX¯eTT bÂTqT ‹]– kÂT>± e÷s¡Ã˝Ò<äT. Ms¡T nH˚ø£ eT+~ $XÊ«dü Ms¡T˝À Á|ü<ÛäeTTT. $XÊ«düy˚T eTqqT ˙‹eT+‘·TT>± rs¡TÑ·T+~. >∑r 2:16 Áø°düTÔ q+<äT $XÊ«düeTT eqH˚ ˙‹eT+‘·TeTT>± rs¡Ãã&É‘êeTT. s√e÷ 4:5 $XÊ«düeTT+#·TyêìøÏ yêì $XÊ«düeTT ˙‹>± m+#·ã&ÉT#·Tqï~. $XÊ«dü |òü*‘·y˚T ˙‹ ø°]≥eTT. 2 ‹yÓ÷‹ 4:7 Çø£MT<ä≥ Hê ø=s¡≈£î ˙‹ ø°]≥eTT+#·ã&çq~. Ç<˚ uÛÑ≈£îÔ≈£î+&Éedæq $XÊ«düeTT. Á|æj·T #·<äTes¡T˝≤sê! uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq ∫e] ~Hê˝À ÁX¯eT˝À $XÊ«düeTTqT ø±bÕ&ÉTø√+&ç. Á|üuÛÑTe⁄ ø£è|ü MT≈£î ‘√&Ó’ j·TT+&ÉTqT >±ø£!
 7. 7. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 8 y˚T`2013 n~Ûø±s¡eTT bı+<ä>√]‘˚ yÓTT<ä≥ n~Ûø±s¡+ ÁøÏ+<ä ñ+&ÉH˚sêŒ* ` k˛<ä] düT|æÁj·T ÄyÓTˇø£neTàd”ÔÅ dü+<˚X¯+ Á|æj·T Åd”Ô˝≤sê! |ü]X¯ó<ä∆ <˚e⁄ì HêeTeTT˝À MT≈£î Hê eTqkÕsê X¯óuÛÑeTTT ‘Ó*j·TCÒj·TT#·THêïqT. n‹uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq uÛ≤qT øÏs¡D≤ >∑T+&É+ qT+&ç Á|üuÛÑTe⁄ $TeTTàqT, MT ≈£î≥T+u≤qT πøåeT+>± ø±bÕ&Üì ì‘·´eTT ÁbÕ]∆düTÔHêïqT. MT _J ôw&É÷´˝Ÿ˝À kÕ>∑T‘·÷H˚ |üÁ‹ø£ #·<äTe⁄‘·÷ <˚e⁄ì˝À MTs¡T m<äT>∑T#·THêïs¡ì qeTTà#·THêïqT. #ê˝≤eT+~ >∑‘·HÓ |üÁ‹ø£˝Àì Åd”Ô dü+<˚X¯eTTqT >∑÷]à yê] yê] nqTuÛÑ÷‘·qT Hê‘√ |ü+#·T≈£îHêïs¡T. MT Á|üX¯+X¯ »T¢¬ø’ dü+‘√wædü÷Ô <˚e⁄ìπø düTÔ‘·TT #Ó*¢+#êqT. Á|æj·T k˛<äØeTDT˝≤sê! 12`5`2013 ‘˚~ Ä~yês¡+ kÕøÏåù||üs¡T‘√ e#˚à ªª|òüHé&˚µµ nH˚ |ü⁄düÔø£+ ø£es¡T ù|Jô|’ ªªeT<äsY‡&˚µµ nH˚ e÷≥ #·÷#êqT. <ëìøÏ eTT+<˚ ìÁ<ä˝Ò∫q ‘·s¡Tyê‘· yÓTT≥ºyÓTT<ä≥ #ê˝≤ <ä÷s¡+˝À ñqï ˇø£ Äràj·T ≈£îe÷s¡T&ÉT bò˛Hé #˚dæ ne÷à! Happy mother's day nì Wishes #ÓbÕŒs¡T. düe÷»+ ‘·T¢qT >ös¡$+∫, Áù|$T+#·T≥qT H˚]Œ+#·T≥≈£î ‘·*¢ $TeqT C≤„|üø£+ #˚j·TT≥≈£î Ç˝≤+{Ï |üÁ‹ø± dü+<˚X¯eTTT ≈£L&É ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êj·Tì H˚qT Äq+~+#êqT. ªª‘·*¢µµ nH˚ |ü<äy˚T rj·Tì X¯ã∆eTT. ªªneT൵ n+fÒ m+‘√ Vü‰sTT >=*ù| X¯ã∆eTT. Hê <ä>∑Zs¡ yêø£´+ H˚s¡TÃ≈£îH˚ ˇø£ j·TÚeqdüTÔsêT ªªÄ+{°µµ nì |æ*#˚~. ˇø£s√E Hê <ä>∑Zs¡≈£î e∫à Ä+{° $TeTTàqT H˚qT ªªne÷൵ nì |æTkÕÔqT, Ä |ü<äeTT Hê≈£î ÇwüºeTT n+~. ø£e⁄T, |ü+&ç‘·TT, y˚T<Ûëe⁄T m+‘· $e]+∫Hê ªªneT൵ nH˚ |ü<äeTT˝À <ë–j·TTqï neT÷´yÓTÆq nsê∆ìï e]í+#·˝ÒπsyÓ÷ nì|ædüTÔ+~ Hê≈£î. neTà Áù|eT neTè‘· »T¢. neTàByÓq XÊX¯«‘· Äosê«<äy˚T. neTà ø£˙ï{Ï ÁbÕs¡∆q _&ɶ≈£î ì‘·´ πøåeT<ëj·Tø£y˚T. neTà˝Òì ÇT¢, neTà˝Òì ≈£î≥T+ãeTT nXÊ+‹ ø£&É*. ø£‘·T, ø£˙ïs¡T πsù| kÕ>∑s¡y˚T. Hê ej·TdüT‡ 75 dü+ˆˆ H˚qT ‘·*¢qj·÷´qT. neTàeTà, Hêj·TqeTàqj·÷´qT. nsTTHê Hê eTqdüT‡ neTà ø√dü+ |ü]‘·|ædüTÔ+~. n|ü&É|ü&ÉT neTàqT #·÷&Üì|ædüTÔ+~. ÄyÓT ˝Ò<äT>± nì >∑Ts¡TÔ≈£î sê>±H˚ >∑T+&Ó ãs¡TyÓ’b˛‘·T+~. qee÷kÕT yÓ÷dæ, ãVüQ Á|üj·÷dü‘√ ø£ì ô|+#˚ ‘·T¢ Áù|eT m≥º<√ <˚ì‘√ b˛Ãe#√à m|ü&Ó’Hê Ä˝À∫+#êsê? ‘·q s¡ø£ÔeT+‘ê ≈£L&É>∑{Ϻ, eTT<ä›>± #˚dæ, s¡÷|ü⁄πsKT neT]à ÇVü≤˝Àø±ìøÏ <˚e⁄&ÉT‘Ó∫Ãq ‘·q Á|ü‹_+ãeTT |ü≥¢ ‘·*¢ u≤<Ûä´‘·, Áù|eT m+‘·{Ï<√ mes¡÷ }Væ≤+#·˝Òs¡T. ªneTൠª‘·*¢µ ª»qìµ Ç˝≤ y˚s¡T y˚s¡T X¯u≤›‘√ |æTeã&˚ neTà ‘·‘·Ô«+ m+‘· ñqï‘·yÓTÆq<√ ø£<ë! Hê ‘√{Ï Åd”Ô˝≤sê! n+‘·{Ï ñqï‘·yÓTÆq ‘·T¢+>± eTqeTTHêïe÷? H˚qTHêïHê nH˚ Ä˝À#·q MT≈£î+fÒ eT+∫~ >∑<ë. >∑‘· |üÁ‹ø£˝À ≈£L&É ªªÄyÓT ˇø£ ‘·*¢µµ nH˚ o]¸ø£‘√ e∫Ãq dü+<˚XÊìï MTs¡T #·~yês¡T ø£<ë. Åd”Ô˝≤sê! <˚e⁄&ÉT ≈£L&É ‘·q dü+<˚XÊ‘√ ‘·q Áù|eTqT $e]+#·{≤ìøÏ ªª‘·*¢µµ nH˚ |ü<ëìï ñ|üjÓ÷–+∫q≥T¢ #·÷düTÔHêïeTT. jÓTwü 66:13 #·<äTe⁄<ëeTT. ªªˇø£ì ‘·*¢ yêìì Ä<ä]+#·Tq≥T¢ H˚qT $TeTTàqT Ä<ä]+#Ó<äqTµµ Ç~ <˚yê~ <˚e⁄ì e÷≥. Äj·Tq Ä<äs¡D ø£s¡Ô nì ù|s¡T ø£*–qyê&ÉT. m˝≤ Ä<ä]kÕÔ&É≥? ‘·*¢e˝…. n+fÒ ‘·*¢ <ä>∑Zs¡ <=]πø Ä<äs¡D eTìwæøÏ eT¬sø£ÿ&É <=s¡ø£<äT nì ns¡∆+. n{Ϻ Ä<äs¡D H˚ìkÕÔqT n+≥THêï&ÉT <˚e⁄&ÉT. n+<äTπø eTVü‰C≤„ìjÓÆTq
 8. 8. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 9 y˚T`2013 zs¡TŒ >=|üŒ Á<√Vü≤ø±s¡´eTTT »s¡T>∑T≈£î+&É ø±bÕ&ÉT‘·T+~. kı˝§yÓ÷qT kÕyÓT 1:8˝À Hê ≈£îe÷s¡T&Ü, ˙ ‘·*¢ #Ó|ü uÀ<ÛäqT Á‘√dæy˚j·T≈£îeTT n+≥THêï&ÉT. sêC…’q kı˝§yÓ÷qT düVæ≤‘·eTT ‘·q ‘·*¢ì >ös¡$+∫q $<ÛëqeTT #·÷düTÔHêïeTT. 1 sêET 2:19 ˝À Ç˝≤ Áyêj·Tã&ç ñ+~. dæ+Vü‰düHêd”qT&Ó’j·TTqï kı˝§yÓ÷qT ‘·q ‘·*¢ ‘·q≈£î ø£Te e∫Ãq|ü&ÉT dæ+Vü‰düqeTT qT+&ç ˝Ò∫, ÄyÓT≈£î m<äTs¡T>± e∫Ã, ÄyÓT≈£î qeTkÕÿs¡eTT #˚dæ, ‘·q ‘·*¢øÏ ÄdüqyÓTTø£{Ï y˚sTT+#·>± ÄyÓT n‘·ì ≈£î&çbÕs¡Ù´eTTq ≈£Ls¡TÃ+&ÓqT nì Áyêj·Tã&ç ñ+~. sêE ‘·q ‘·*¢øÏ ‘·q Á|üø£ÿH˚ y˚s=ø£ Ädüq+ y˚sTT+#·T≥ nH˚~ kı˝§yÓ÷qT≈£îqï e÷‘·èuÛÑøÏÔì ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+~. The king roseup to meet her, and bowed himself into her, and satdown on his throne, and caused a seat to be set for the kings mother and the sat on his right hand. Here we have an example of the high diglity of a queen mother. Á|æj·T Åd”Ô˝≤sê! ‘·*¢ _&ɶ πøåe÷ìï ãVüQ<ä÷s¡+>± Ä˝À∫düTÔ+~. nŒø± düTU≤˝À ‘·q _&ɶT J$+∫ J$‘êqT eTT–+#·Tø√yêì ø√πs ‘·*¢ ‘·*¢ ø±<˚yÓ÷. 컑·*¢ ‘·q _&ɶT ÇVü≤|üsê‘√ düTK|ü&ÜH˚ Ä•düTÔ+~. >√s¡TeTT<ä›T ‹ì|æ+∫, uÛÑTC≤ô|’ yÓ÷dü÷Ô düTKìÁ<ä≈£î CÀbÕ&˚ ‘·*¢ ÇVü≤eTTqT $&ç∫q ‘·q |æ¢T |üs¡eTTq ù|<ä ˝≤»s¡Te˝Ò nÁãVü‰eTT s=eTTàq ÄqTø=ì düTK+>± ñ+&ÜH˚ ‘·|üq ø£*– ñ+≥T+~. n˝≤+{Ï jÓ÷¬øu…<äT ˝≤+{Ï eTs=ø£ ‘·*¢ì MT≈£î |ü]#·j·T+ #˚kÕÔqT. eT‘·Ô 20:20 n|ü&ÉT C…u…<äsTT ≈£îe÷s¡T ‘·*¢ ‘·q ≈£îe÷s¡T‘√ Äj·Tq jÓTT<ä›≈£î(j˚TdüT <ä>∑Zs¡≈£î) e∫à qeTkÕÿs¡eTT #˚dæ jÓTTø£ eTq$ #˚j·TuÀ>± nì Áyêj·Tã&ç ñ+~. Ä ‘·*¢ mes¡T? ªdü˝À$Tµ nì #·]Á‘·˝À Áyêj·Tã&ç ñ+~. düπs Ä ‘·*¢ ‘·q Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡TqT j˚TdüT <ä>∑Zs¡≈£î m+<äT≈£î rdüT≈£îe∫Ã+~? ÄyÓT ø√]ø£ @$T{Ï? ‘·q |æ¢qT m˝≤+{Ï nqTuÛÑe+˝À ô|+∫+~? Ä $wüj·÷T #ê˝≤ ÄX¯Ãs¡´+>± ñ+{≤sTT. jÓ÷¬øu…<äT˝≤ áyÓT ≈£L&Ü $XÊ«dü H˚Á‘·eTT‘√ <˚e⁄ì ø£è|üqT #·÷&É>∑*–q ‘·*¢. n~ bı+<äTø√{≤ìøÏ @+ #˚j·÷˝À ‘·q |æ¢≈£î jÓ÷¬øu…<äT e˝… H˚]Œ+~. Ä ‘·*¢ ø√¬sÿ @$T{Ï? Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüT sê»´eT+<äT ‘·q ≈£îe÷s¡TT ˇø£&ÉT j˚TdüTÁø°düTÔ≈£î ≈£î&çyÓ’|ü⁄q, ¬s+&Éeyê&ÉT m&ÉeTyÓ’|ü⁄q ñ+&Üqï<˚ ÄyÓT ø√¬sÿ. eT‘·Ô 20:21 j˚TdüT ÄyÓTqT #·÷∫ ˙y˚$T ø√s¡T#·THêïeì n&ÉT>∑>±... ÄyÓT #Ó|æŒq düe÷<Ûëq+ $+‘·>± ‘√∫+~. á ~Hê˝À m+‘·eT+~ ‘·T¢T Ç˝≤+{Ï n_Û˝≤wü ‘·eT |æ¢qT >∑÷]à ø£*– ñHêïs¡T? Ä˝À∫+#·+&ç. MT |æ¢T á˝Àø£+˝À ñqï‘· kÕúHê˝À ñ+&Ü*. ô|<ä› ô|<ä› yê] Á|üø£ÿq ñ+&Ü*. &Üø£ºs¡T¢, ˝≤j·Ts¡T¢, Ç+»˙s¡T¢, eT+Á‘·TT, Á|ü<ÛëqeT+Á‘·TT, myéT.m˝Ÿ.dæT Ç˝≤ @y˚TyÓ÷ ø√]ø£T ø£*– ‘·T¢T <˚e⁄ì düìï~Û˝À ñ|üyêkÕT+&ç ÁbÕ]∆+#˚ yês¡T ø=+<äs¡T. eT]ø=+<äs¡T uÛÑs¡Ô‘√ ø£*dæ $kÕÔs¡+>± <ÛäqeTTqT Ks¡TÃ#˚ùdyês¡T ø=+<äs¡T. H˚qT á eT<Ûä´ ˇø£ ‘·*¢<ä+Á&ÉT‘√ MT≈£î <˚e⁄&ç∫Ãq ≈£îe÷s¡T˝À ˇø£]HÓ’Hê <˚e⁄ì |üì ø=s¡≈£î ñ|üjÓ÷–kÕÔsê nì n&ç>±qT. yÓ+≥H˚ yês¡T ñ*øÏÿ|ü&ܶs¡T. nu…u…“ n˝≤+{Ï Ä˝À#·q˝Ò$ e÷≈£î ˝Òe⁄. ÄVü‰! áHê{Ï ‘·*¢<ä+Á&ÉTT (‘·T¢T) m˝≤ ñHêïs√ ø£<ë. á ‘·*¢ ø√¬sÿ |æ∫à ø√¬sÿ>± ñ+~. ÄyÓT ø√]q~ »s¡T>∑T≥ n+‘· düTTe⁄ ø±<äT. Á|üuÛÑTe+≥THêïs¡T Hê Á|üø£ÿq ñ+&Ü+fÒ H˚qT Á‘ê>∑uÀe⁄ –HÓï˝Àì~ Á‘ê>∑>∑>±*. eT‘·ÔsTT 20:20 n~ ÁX¯eT bÕÁ‘·. j˚TdüT dæTe eTs¡D≤ìøÏ eTT+<äT Ä bÕÁ‘· >∑T]+∫ ‘·+Á&çì @eTì ÁbÕ]∆+#ê&√ eTqeTT Á|ü‹ X¯óuÛÑX¯óÁø£yês¡eTTHê&ÉT #·<äTe⁄‘êeTT. $+{≤eTT. bÕ≥ bÕ&É‘êeTT. ÷ø± 22:42 ‘·+Á&ç ∫‘·ÔyÓTÆ‘˚ <ëìì ‘=–+#·eT+≥THêï&ÉT. Á|üuÛÑTe⁄‘√ ñ+&ÜH˚ ø√]ø£ >∑yês¡+<äs¡T Ä bÕÁ‘·˝Àì<ä~ Á‘ê>±*. Ä ≈£îe÷s¡TT j˚TdüT n&ç–q Á|üX¯ï≈£î Á‘ê>∑>∑eTì
 9. 9. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 10 y˚T`2013 zs¡TŒqT b˛>=≥ºø√e&É+ J$‘· düeTs¡+˝À z&çb˛e&Éy˚T »yê_#êÃs¡T. n+fÒ á $∫Á‘·yÓTÆq ‘·*¢ <˚e⁄ì sê»´eTT˝À Á|üy˚•+#ê+fÒ ÁX¯eT ø£&É* á<ëì u≤´eTT qT+&˚ H˚]Œ+~. z Åd”Ô! z ‘·©¢! ˙ |æ¢≈£î m|ü&Ó’Hê á e÷≥T #ÓbÕŒyê? Ç{Ϻ J$‘·+ j·TTø£ÔeTì H˚sêŒyê? ˙y˚$T H˚s¡TÃ≈£î+≥THêïe⁄? #·<äTe⁄ø√. n+<äeTT>± ñ+&ÉT n+≥÷ me¬se]H√ yê]øÏ Ä<äs¡Ù+>± ñ+#·T‘·THêïe⁄ ø£<ä÷! ÁbÕ]∆+#·Tø√. u…’_˝Ÿ u≤>± #·<äTe⁄. <˚e⁄ìøÏ ìqTï ˙e⁄ düeT]Œ+#·Tø√ nì H˚]ŒdüTÔHêïyê? ˝Àø£+, ˝Àø£ q≥q >∑‹düTÔ+<äì ˙≈£î ‘Ó*j·T<ë? ˝Àø£+˝À ñ+≥THêï ˝Àø±qTuÛÑyê≈£î, ÄX¯≈£î, ˝Àø£ rs¡T‘ÓqTï≈£î ˙ _&ɶqT Är‘·+>± ô|+#·T‘·THêïyê? ˙ |æ¢≈£î m|ü&Ó’Hê <Ó’eyêø±´ìï uÀ~Û+#êyê? yê] Äràj·T J$‘·+ >∑T]+∫, |æ¢T |üs¡˝Àø£ |ü≥ºD+˝À <˚e<ä÷‘·qT b˛* ìyêì, <˚yê~ <˚e⁄ì dü«ø°j·T dü+bÕ<ä´+>± Äj·Tq m<äT≥ ìyêì ø£˙ï{Ï ÁbÕs¡∆q #˚kÕyê? yês¡T ÇVü≤eT+<äT e]∆T¢q≥T¢ ˙e⁄ ø√s¡T≥ bÕ|ü+ ø±<äT. eT+∫~. n˝≤H˚ ì‘·´J$‘·eTTq≈£î yês¡düTT ø±yêì ÁbÕ]∆+#·T≥ H˚s¡TŒ. Ä ‘·*¢ (dü˝À$T) ≈£îe÷s¡T˝Ò j·÷ø√ãT, jÓ÷Vü‰qTT. Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüT≈£î ÇwüºyÓTÆq (Áù|$T+∫q) •wüß´&ÉT jÓ÷Vü‰qT. jÓ÷Vü‰qT 19:26 eTVü≤‘·Ôs¡yÓTÆq <˚e⁄ì _&ɶ>± m~– ÁX¯eTbÕÁ‘·qT Á‘ê–q jÓ÷<ÛäT&ÉT. eTq≈£î Á|üø£≥q Á>∑+<Ûëìï j˚TdüT <ä>∑Zs¡ qT+&ç n+~+∫q eTVü‰qTuÛ≤e⁄&ÉT. eTs=ø£ ≈£îe÷s¡T&ÉT j·÷ø√ãT. j˚TdüTÁø°düTÔ düTyês¡Ô ø=s¡≈£î nH˚ø£ ÁX¯eTqT bı+<ä K&ÉZeTT#˚‘· #·+|üã&ܶ&ÉT. nˆˆø±ˆˆ 12:2 j·÷ø√ãT |üÁ‹ø£, jÓ÷Vü‰qT |üÁ‹ø£T, Á|üø£≥q Á>∑+<ÛäeTT #·~$‘˚ yê] Äràj·T ˝À‘·TT eTq≈£î ‘ÓTkÕÔsTT. yê]ì Ä kÕúsTTì ô|+∫q ‘·*¢ ì»+>± <ÛäqT´sêT. Åd”Ô˝≤sê! ˝Àø£eTTq≈£î n+‘·+ düMT|ü+>± ñ+~. eTq |æ¢qT Äràj·T dæú‹˝À ô|+#·T<ëeTT. Áø°düTÔ ø=s¡≈£î Áø°düTÔ sê»´yê´|æÔ ø=s¡≈£î yê]ì |ü⁄]ø=TŒ‘·÷ ô|+#·T<ëeTT nH˚ ìs¡íj·TeTT MTs¡T rdüT≈£î+fÒ m+‘· y˚TT. n{Ϻ ø£è|ü Á|üuÛÑTe⁄ MT≈£î nqTÁ>∑Væ≤+#·TqT >±ø£! w $yêVü≤eTTT <Ó’eX¯øÏÔ ÁbÕs¡∆Hê eT+~s¡eTT, *+>±ù|≥ jÓTTø£ÿ $XÊ«düTT l.mdt.sêe÷sêe⁄>±s¡T,#êeT+‹>±s¡¢Á|ü<ÛäeT≈£îe÷¬sÔ∫ˆˆmdt.uÛ≤s¡‹$yêVü≤eTT ∫ˆˆ dü+Jyé‘√ ‘˚~ 8`5`2013 q Á|üuÛÑTe⁄ #ê˝≤ |òüTq+>± »]–+#ês¡T. Äq÷‘·qe<Ûä÷es¡TqTÁ|üuÛÑTe⁄düø£y˚TT˝‘√ì+bÕìÁbÕ]∆+#·+&ç. <Ó’eX¯øÏÔ ÁbÕs¡∆Hê eT+~s¡eTT, *+>±ù|≥ jÓTTø£ÿ $XÊ«düT˝…’q lyÓ’.yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄>±s¡T,≈£îe÷]jÓTTø£ÿÁ|ü<ÛäeT≈£îe÷s¡T&ÉTyÓ’.øÏs¡DY‘˚CŸjÓTTø£ÿ $yêVü≤eTT ∫ˆˆ øÏs¡DàsTT‘√ ‘˚~ 26`4`2013q <˚e⁄ì ø£è|üeq |òüTqeTT>± »]–q~. Á|üuÛÑTe⁄Äq÷‘·q<ä+|ü‘·TqTdüø£y˚TT‘√ì+bÕìÁbÕ]∆+#·+&ç. w ùdyê $es¡eTTT
 10. 10. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 11 y˚T`2013 ÁX¯$T+#·>∑ Vü≤düÔ+, bı<äT|ü⁄ #˚j·T>∑ Vü≤düÔeTT˝Ò dü+|ü<ä≈£î eT÷+ ¬se.&܈ˆ C…. ø£èbÕq+<ä+ <Ó’e dü+<˚X¯+ X¯Á‘·Te⁄ W W W (>∑‘· dü+∫ø£ ‘·s¡TyêsTT) >∑‘· dü+∫ø£˝À eT÷&ÉT s¡ø± X¯Á‘·Te⁄qT >∑÷]à #·~yê+ >∑<ë. Ç|ü&ÉT eT] ø=ìï $wüj·÷T Ä˝À∫+<ë+. 4) ˇø£ eTqTwüß´ì Ç+{Ïyêπs n‘·ìøÏ X¯Á‘·Te⁄>∑T<äTs¡T. eT‘·ÔsTT 10:36 ˇø£ì Ç+{Ïyês¡T Á|üuÛÑTe⁄qT s¡ø£å≈£îì>± n+^ø£]ùdÔ Ç+ø± Á|üuÛÑTe⁄qT qeTàìyês¡T n‘·ìøÏ X¯Á‘·Te⁄e⁄‘ês¡T. n‘·ìì ‘·èD°ø£]kÕÔs¡T. nee÷ìkÕÔs¡T. ì+~kÕÔs¡T. ùV≤fi¯q>± e÷{≤¢&É‘ês¡T. Çø£ÿ&É Á|üuÛÑTe⁄ #Ó|æŒq n‘·ì Ç+{Ïyê]˝À 1) ‘·+Á&ç 2) ≈£îe÷¬sÔ 3) ‘·*¢ 4) ø√&ÉT 5) n‘·Ô ≈£îe÷s¡T&ÉT Á|üuÛÑTe⁄qT s¡ø£å≈£îì>± n+^ø£]ùdÔ #·]ÃøÏ yÓfi¯óÔ+fÒ u≤|”ÔdüàeTT bı+~‘˚, s¡ø£åD bı+<äì Á|üuÛÑTe⁄ <˚e⁄&Éì qeTàø£+˝Òì ‘·+Á&ç ≈£îe÷s¡TìøÏ $s√~Û ne⁄‘ê&ÉT. n|üŒ{Ïπø düe÷»+˝À j˚TdüTÁ|üuÛÑTe⁄qT <˚«wædüTÔqïyês¡T ñHêïs¡T. jÓ÷ˆˆdüTˆˆ 9:24˝À j˚TdüTqT bÕ|æ nHêïs¡T, 9:16˝À á eTqTwüß´&ÉT $ÁXÊ+‹ ~qeTTqT Ä#·]+#·T≥˝Ò<äHêïs¡T. 9:22˝À Äj·Tq Áø°düTÔ nì me¬s’Hê ˇ|ü≈£î+fÒ düe÷» eT+~s¡eTT˝ÀqT+&ç yÓ* y˚kÕÔeTHêïs¡T. 9:34˝À yÓ*y˚kÕs¡T. ø±ã{Ϻ j˚TdüTÁ|üuÛÑTe⁄≈£î j·T÷<äTT X¯Á‘·Te⁄T. s¡Ddüú+, $T+~ dæ+Vü‰Á~¬s&ç¶ j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄qT qeTTà≈£î+fÒ Ç+{Ï˝À ô|{Ϻ, ‘·T|ü⁄T y˚dæ, ø={Ϻ, uÛÀ»q+ ô|≥º≈£î+&Ü ø=+‘·ø±+ Væ≤+düT ô|{≤ºs¡T. n‘·ì kÕø£å´+ #·<äe+&ç. Ç|ü&ÉT n‘·ì ù|s¡T j·÷ø√ãT. ≈£îe÷¬sÔ qeTTà≈£î+fÒ, ‘·*¢ X¯Á‘·Te⁄ ne⁄‘·T+~. ˙e⁄ qeTTà≈£î+fÒ qeTTàø√>±ì #·]ÃøÏ yÓfi¯fl≈£î. ˙≈£î ô|[fl ne«<äT. dü+ã+<ÛëT sêe⁄. Ç+{À¢ ÁbÕs¡∆q #˚düTø√ >±ì #·]ÃøÏ yÓfi¯fl≈£î nì Ä≥+ø£|üs¡TkÕÔs¡T. ‘·*¢ qeTTà≈£î+fÒ, ˙e⁄ Ä eT‘·+˝À ø£*dæb˛‘˚ e÷ |üs¡Te⁄ @eTyê«*? e÷≈£î dü+ã+<Û뽧kÕÔj·÷? Ä ‘·≈£îÿe ≈£îdüTÔ˝À ø£*dæb˛j·÷e⁄. yêfi¯fl‘√ ø£*dæ ‹+≥THêïe⁄. Ç+{ÏøÏ me¬s’Hê eùdÔ @+ #ÓbÕŒ*? eTq+ B|ü+ ô|≥Tºø√yê*. eTq Çy˚TŒqT mes¡T ø=TkÕÔs¡T? eTqy˚T eTq Ç+{ÏøÏ ô|<ä›yês¡eTT nì ‘·*¢øÏ X¯Á‘·Te⁄e⁄‘ês¡T. ø√&ÉT Á|üuÛÑTe⁄qT qeTTà≈£î+fÒ, ÁbÕs¡∆q≈£î yÓfi¯fl≈£î+&Ü @y˚y√ |üqTT ø£*Œ+∫ r]ø£ ˝Ò≈£î+&Ü |üqTT #˚sTTkÕÔs¡T. ø=&ÉT≈£î‘√ @y˚y√ #Ó|æŒ Áù|eT $]#˚kÕÔs¡T. #˚‹øÏ &ÉãT“*e«s¡T. Á|ü‹ ∫qï $wüj·÷ìøÏ ‘·>∑Te⁄T ô|{Ϻ ÁbÕs¡∆q #˚düTø√e{≤ìøÏ kÕeø±X¯+˝Ò≈£î+&Ü eTqdüT‡≈£î Á|üXÊ+‘·‘· ˝Ò≈£î+&Ü rÁeyÓTÆq e÷qdæø£ øå√uÛÑ≈£î >∑T]#˚kÕÔs¡T. ≈£&ÉT|ü⁄ ì+&Ü ‹+&ç ô|≥ºs¡T. ‘·≈£î q÷HÓ Çe«s¡T. ø£≥Tºø√e&ÜìøÏ X¯óÁuÛÑyÓTÆq >∑T&ɶ ñ+&É<äT. ã≥ºT ø=qs¡T. ˇø£y˚fi¯ ÁbÕs¡∆q≈£î yÓ[flHê Ç+‘·ùd|ü⁄ ÁbÕs¡∆H˚Hê? me&ç‘√ ‹s¡T>∑T‘·THêïe⁄? Ä bÕdüºs¡T≈£î ˙≈£î eTπs+ |üì˝Ò<äT nì Äs¡fi¯ófl ô|&É‘ês¡T. ì+<äT y˚kÕÔs¡T. n‘·Ô qeTTà≈£î+fÒ, uÛÑs¡Ô‘√ ‘·*¢MT<ä MT neTà Ç˝≤>∑ n+≥T+~. n˝≤>∑+≥T+~. Ç+{Ï <ä>∑Zs¡ ñ+&É<äT. yêfi¯fl Ç+{ÏøÏ M[¢+{ÏøÏ @+ |üì. _.|æ.øÏ &Üø£ºs¡T >±s¡T ñ|ü ‘·–Z+#·eTHêïs¡T. ñ|ü ˝Òø£b˛‘˚ ‹q<äT. #˚|üT, e÷+dü+ ‹q≈£L&É<äT nì #ÓbÕŒs¡T. ny˚ ‹H˚düTÔ+~. ndüT H√s¡T ø£≥º<äT. &Üø£ºs¡T >±s¡T >=<ÛäTeT s=f…º ‹qeTHêïs¡T n+fÒ ‹q<äT. Ä
 11. 11. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 12 y˚T`2013 $<Û˚j·T‘· >∑ e÷s¡Z+ düTTyÓ’q~ ø±<äT >±ì <˚e⁄ìøÏe÷s¡Zy˚T n+^ø±s¡+ e÷ e÷~>∑ <˚e⁄&ÉTqT qeTTà≈£îì nÁ|ü‹wüº ‘ÓdüTÔ+~. ndüT }s¡>±j·TT, |ü#·Ãfi¯ófl, n|üŒ&ÜT ‹q≈£L&É<äHêïs¡T. |ü+‘êìøÏ ny˚ y˚düT≈£î ‹+≥T+~. Ç˝≤ ˇø£fÒ$T{Ï? eTìwæøÏ ÁbÕs¡∆q, yêø£´+ ˝Ò≈£î+&Ü ìTe⁄Hê ìBùd |ü]dæú‹øÏ >∑T]#˚kÕÔs¡T. ø±ã{Ϻ X¯Á‘·Te⁄T Ç+{Ïyê]øÏ X¯Á‘·Te⁄T ø±<äT. yês¡T j˚TdüTÁø°düTÔ≈£î X¯Á‘·Te⁄T. 5) nH˚≈£îT Áø°düTÔ dæTe≈£î X¯Á‘·Te⁄T>± q&ÉT#·Tø=qT#·THêïs¡T. |òæ*|ü 3:18. Áø°düTÔ $s√~Û e#·TÃqì $+{Ï] >∑<ë. Ç|ü&ÉTq÷ nH˚≈£î˝…’q Áø°düTÔ $s√<ÛäTT ãj·TT<˚]j·TTHêïs¡T. 1 jÓ÷ˆˆ |üÁ‹ø£ 2:18 j˚TdüT, Áø°düTÔ ø±&Éì #Ó|üyê&ÉT ‘·|üŒ me&Éã~∆≈£î&ÉT? ‘·+Á&çì ≈£îe÷s¡Tì ˇ|üø=qì M&˚ Áø°düTÔ $s√~Û. 2:22. Áø°düTÔ eTè‘·T˝À qT+&ç ˝Ò|üã&çj·TTHêï&Éì Á|üø£{Ï+|üã&ÉT#·T+&É>± MT˝À ø=+<äs¡T eTè‘·T |ü⁄qs¡T‘êúqeTT ˝Ò<äì jÓT≥T¢ #Ó|ü#·THêïs¡T? eTè‘·T |ü⁄qs¡T‘êúqeTT ˝ÒìjÓT&É, Áø°düTÔ ≈£L&É ˝Ò|üã&çj·TT+&É˝Ò<äT. eT]j·TT Áø°düTÔ ˝Ò|üã&çj·TT+&Éì jÓT&É y˚TeTT #˚j·TT Á|üø£≥q e´s¡∆y˚T, MT $XÊ«düeTTqT e´s¡∆y˚T. <˚e⁄&ÉT Áø°düTÔqT ˝Òô|qì Äj·TqqT >∑÷]à y˚TeTT kÕø£å´eTT #Ó|æŒj·TTHêïeTT >∑<ë? eTè‘·TT ˝Ò|üã&Éì jÓT&É <˚e⁄&Üj·TqqT ˝Ò|ü˝Ò<äT >∑qTø£ y˚TeTTqT <˚e⁄ì $wüj·TeTT nã<ä› kÕ≈£åîeTT>± n>∑|ü&ÉT#·THêïeTT. eTè‘·TT ˝Ò|üã&çqjÓT&É Áø°düTÔ ≈£L&É ˝Ò|üã&É˝Ò<äT. Áø°düTÔ ˝Ò|üã&çq jÓT&É MT $XÊ«düeTT e´s¡∆y˚T. MT]+ø£qT MT bÕ|üeTT˝ÀH˚ ñHêïs¡T. 1 ø=]+~∏ 15:12`17. Á|üø£≥q e´s¡∆eTT. $XÊ«düeTT e´s¡∆eTT n+fÒ j˚TdüTÁø°düTÔ Á|üuÛÑTe⁄ dæTe eTs¡DeTTqT >∑÷]à Äj·Tq ‹]– Áã‹øÏq yêø£´eTTqT qeTàìyê]øÏ Á|üø£{Ï+∫Hê e´s¡∆eTqïe÷≥. Bì uÛ≤e+ j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ s¡ø£å≈£î&ÉT ø±&Éì, n_Ûwæ≈£îÔ&ÉT ø±&Éì, Á|ü»qT, bÕ|ü⁄qT s¡øÏå+#·T≥≈£î sê˝Ò<äì, dæTe y˚j·Tã&É˝Ò<äì, ‹]– ˝Ò|üã&É˝Ò<äì nH˚≈£îT H˚{Ï ~qeTT˝À yê~düTÔHêïs¡T. j˚TdüTÁ|üuÛÑTe⁄ <˚e⁄&˚ ø±<ä+≥THêïs¡T. yê]H˚ dæTe≈£î X¯Á‘·Te⁄ì bÂT #Ó|ü⁄ÔHêï&ÉT. n{Ϻ X¯Á‘·Te⁄qT j˚TdüTÁ|üuÛÑTe⁄ ‘·q Áù|eT#˚‘·, Áù|eT <ë«sê eTq X¯Á‘·T‘·«eTTqT ‘=–+∫ Áù|eTqT #·÷|æ+#ês¡T. s√e÷ 5:8`10 á s√E j˚TdüTÁ|üuÛÑTe⁄qT <˚«wædüTÔqïyês¡T j˚TdüTÁ|üuÛÑTe⁄qT qeTTàø=ì Á|üuÛÑTe⁄ _&ɶT>± J$düTÔqïyê]ì X¯Á‘·Te⁄T>± uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ùV≤fi¯q #˚düTÔHêïs¡T. ˙#·eTT>± #·÷düTÔHêïs¡T. j˚TdüTÁ|üuÛÑTe⁄ eTs¡ |üs¡˝Àø£+ qT+&ç ‘·q y˚y˚ |ü]X¯ó<äT∆‘√ ‹]– e#˚Ãs√Eq mes¡T <˚e⁄&√, mes¡T s¡ø£å≈£î&√ ‘ÓTdüT≈£î+{≤s¡T. u…’_˝Ÿ˝À Ç˝≤ Áyêj·Tã&ç e⁄+~. 2 <∏Ódü‡ 1:6`10 $TeTTàqT ÁX¯eT|üs¡#·Tyê]øÏ ÁX¯eT n+fÒ, Á|üuÛÑTe⁄ qeTTàø=qïyê]ì ÁX¯eT|üs¡#·Tyê]øÏ ÁX¯eT. n+‘˚ø±<äT ì‘·´ HêX¯qeTT n+≥THêï&ÉT. H˚{Ï ~Hê˝À eTqTwüß´T n‹$<ä´eq ø£+|üP´≥sY ôd’qT‡ eq s¡kÕj·Tq XÊgeTT, yÓ’<ä´ XÊgeTTqT n_Ûeè~∆ #Ó+~ f…ø±ïJ ô|]–b˛sTT <˚e⁄ì uÛÑj·TeTT, uÛÑøÏÔ ‘·–Zb˛sTT, $‘·+&Éyê<äeTTT #˚dü÷Ô ÁbÕs¡∆q, ñ|üyêdüeTT, #·]ÃøÏ yÓfi¯ófl≥ e÷ìy˚kÕs¡T. $XÊ«düeTT qT+&ç ‘=*–b˛‘·THêïs¡T.yê]øÏ 1 düeT÷ 2:10˝À <˚e⁄ì yêø£´eTT ôV≤#·Ã]ø£>± ñ+~. jÓT¨yê‘√ yê~+#·Tyês¡T HêX¯qeT>∑T<äTs¡T. Äj·Tq e÷≥ $qìyês¡T Á|ü»˝À ñ+&É≈£î+&É düs¡«HêX¯qeT>∑T<äTs¡T nˆˆø±ˆˆ 3:23 »qTT <˚e⁄ìøÏ ˝Àã&É≈£î+&É uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔT ˝Ò≈£î+&Ü ÇcÕºqTkÕs¡eTT>± J$düTÔHêïs¡T. mø£ÿ&É #·÷∫Hê bÕ|üeTT m≈£îÿyÓ’b˛‘·T+~. Ŭø’düÔe⁄T n+fÒ <˚«wü uÛ≤eeTT, V”≤qeTT>± ˙#·eTT>± #·÷&É&ÉeTT, X¯Á‘·Te⁄T>± uÛ≤$+#·&É+ j˚TdüTÁ|üuÛÑTe⁄qT ‘·èD°ø£]düTÔqï Á|ü»T m≈£îÿe>∑T#·THêïs¡T. Á|üuÛÑTe⁄ yê]ì s¡øÏå+#·Tq≥T¢ yê]øÏ Á|üuÛÑTe⁄ <äs¡Ùq$T∫à ‘·q Á|ü»T>± #˚düTø=qTq≥T¢ ÁbÕ]∆<ë›+. Á|üuÛÑTe⁄ $TeTTàqT B$+#·TqT >±ø£!
 12. 12. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 13 y˚T`2013 ø£cÕº ø£&É* á~ <ä] #˚s¡>∑*Z‘˚ øÏØ≥+ dæ<ä∆+>± ñ+≥T+~. eT+∫b˛sê≥eTTb˛sê&ç‹ì Hêù|s¡T $T+~ dæ+Vü‰Á~¬s&ç¶. e÷ Á>±eTeTT C….ÄsY.|ü⁄s¡+. (s¡Ddüú+) eT+&É+˝Àì $T+~ù|≥.y˚TeTT ¬s&ç¶≈£îdüTÔeTT. e÷ }]˝À ˇø£ e÷düºs¡T >±s¡T düTyês¡Ô #Ó|æŒq|ü&ÉT H˚qT $ì Á|üuÛÑTe⁄qT qeTTà≈£îHêïqT. 5 HÓ ‘·s¡Tyê‘· Hê sTT+{Ïyê]øÏ ‘Ó*dæ+~. e÷ ô|<ä›HêqïT, ∫HêïqïT qqTï ø={Ϻ, Ç+{À¢ ô|{Ϻ, ‘·T|ü⁄T y˚dæ HêT¬>’<äT s√ET uÛÀ»q+ ô|≥º≈£î+&É ˙e⁄ j˚TdüTÁ|üuÛÑTe⁄qT $&ç∫ô|&ç‘˚ ìqTï e~˝ÒkÕÔeTT. ˝Òø£b˛‘˚ }s¡Tø√eTT nì düT‘ÓÔ‘√ HêT¬>’<äTkÕs¡T¢ >∑T+&ÓMT<ä ø={≤ºs¡T. Hê >∑T+&Ó, #Ûêr yê∫b˛j·÷sTT. eTTK+ MT<ä, #Ó+|üMT<ä ø={≤ºs¡T. n˝≤>∑ Væ≤+dæ+∫Hê H˚qT Á|üuÛÑTe⁄qT $&ç∫ô|≥º˝Ò<äT. e÷≈£î 15 mø£sê bıeTT ñ+~. }s¡Tyês¡T Çø£ M&ÉT ˝§+>∑&ÉT. Ç+{Ï qT+&ç |ü+ù|j·TeTHêïs¡T. Hê≈£î @MT Çe«≈£î+&É Ç+{Ï qT+&ç ‘·]y˚TXÊs¡T. n|üŒ{ÏøÏ Hê≈£î ô|+&ç¢ nsTT´ ˇø£ dü+ˆˆ nsTT+~. H˚qT ãj·T≥øÏ yÓ[flb˛sTT ≈£L* |üqTT #˚düT≈£îì J$+#êqT. |ü˝…¢≥÷fi¯fl˝À |üqTT ˝Òø£ $XÊK|ü≥ï+ yÓ[fl ≈£L*|üì #˚düTø=ì ˇø£ dü+ˆˆ ‘·s¡Tyê‘· lø±≈£îfi¯+ yÓ[flb˛sTT n<Ó› ]øå± ‘=≈£îÿ≈£îHêïqT. 5 HÓ≈£î kı+‘· ]ø£å ø=qT≈£îHêïqT. n˝≤ ø£wüº|ü&ç HêT¬>’<äT dü+ˆˆ≈£î ˇø£ Ä{À ø=qT≈£îHêïqT. Hê≈£î Ç<ä›s¡T ø=&ÉT≈£îT, ˇø£ ≈£L‘·Ts¡T |ü⁄{≤ºs¡T. yê]‘√ ø£*dæ #·]ÃøÏ yÓfi¯SÔ $XÊ«dü+˝À ã|ü&ܶqT. e÷ ÄdæÔ ø=s¡≈£î b˛sê&É>± Hê≈£î 5 mø£sêT bı+ Ç#êÃs¡T. ‹]– s¡Ddüú+ yÓ[flb˛sTT ∫qï yê´bÕs¡+ ÁbÕs¡+_Û+#êqT. Ç|ü&ÉT 4 b˛s¡¸q¢ &Üu≤ ÇT¢ ø£≥Tº≈£îì Ä{À y˚düT≈£î+≥÷, yê´bÕs¡+ #˚düT≈£î+≥÷ ÁbÕs¡∆q #˚düT≈£î+≥÷ Á|üuÛÑTe⁄˝À kÕ–b˛‘·THêïqT. H˚qT Á|üuÛÑTe⁄qT qeTTà≈£îqï+<äTeq e÷ }]˝À $T>∑*qyês¡T ≈£L&Ü Á|üuÛÑTe⁄qT qeTTà≈£îHêïs¡T. e÷ }]˝À ¬s+&ÉT dü+|òü÷T, e÷ Á|üø£ÿ }]˝À ˇø£ dü+|òüT+ ñ+~. <˚e⁄ì ùde »s¡T>∑T‘·T+~. Hê Ç+{Ïyês¡T Hê≈£î X¯Á‘·Te⁄˝…’Hê Á|üuÛÑTe⁄ ì$T‘·Ô+ Äø£* <ä|ü‘√ u≤<Ûä|ü&ç, ø=≥º|ü&ç, Væ≤+dæ+#·ã&ç $XÊ«dü+ ø±bÕ&ÉTø=+{Ïì. e÷ ø=s¡≈£î, e÷ ≈£î≥T+ã+ ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. Ç|ü&ÉT Hê ù|s¡T j·÷ø√ãT. w w kÕø£å´eTT HêeTø£s¡DeT¨‘·‡e+ w w <Ó’eX¯øÏÔ ÁbÕs¡∆Hê eT+~s¡eTT, lø±≈£îfi¯+ dü+|òüTeTT jÓTTø£ÿ $XÊ«düT˝…’q m. CÀwæ, |ü⁄wüŒ>±s¡¢qT Áù|$T+∫ <˚e⁄&ÉqTÁ>∑Væ≤+∫q Á|ü<ÛäeT dü+‘êqyÓTÆq bÕ|ü≈£î 8`5`2013q ¬se. &܈ˆ C…. ø£èbÕq+<ä+>±]#˚ u…¢d”‡ nì HêeTø£s¡D+ #˚sTT+∫, leT‹ C…. ø£èbÕdüeTTÁ<ä+ >±]#˚ }j·T ø±s¡´Áø£eTeTT »]–+#ês¡T. Ä <ä+|ü‘·TqT, bÕ|üqT <˚e⁄&ÉT B$+#·Tq≥T¢ ÁbÕ]∆+#·+&ç. eTVæ≤eTÁ|üy˚X¯eTT <Ó’eX¯øÏÔ ÁbÕs¡∆Hê eT+~s¡eTT jÓTTø£ÿ $XÊ«dæ |ü<äà>±s¡T X¯Øs¡ ãV”≤q‘·#˚‘· ‘˚~ 16`5`2013q Á|üuÛÑTe⁄ q+<äT ìÁ~+#ês¡T. ¬se. &܈ˆ C…. ø£èbÕq+<ä+>±]#˚ uÛÑ÷kÕú|üq ø±s¡´Áø£eTeTT n<˚ ~qeTTq »s¡T|üã&çq~. $&ÉTeã&çq uÛÑs¡Ô, ≈£îe÷¬sÔ, ≈£îe÷s¡Tì Ä<äs¡D ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` m&ç≥sY
 13. 13. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 14 y˚T`2013 ÁX¯eT<ë«sê <˚e⁄&ÉT n‹$TyÓ’q bÕsƒêT H˚]ŒkÕÔ&ÉT u≤ $uÛ≤>∑+ |æ¢÷ u≤>∑THêïsê? eT+∫ e÷s¡TÿT dü+bÕ~+#·T≈£îHêïsê? eT+∫ e÷s¡TÿT eùdÔ <˚e⁄ìøÏ düTÔ‘·TT #Ó*¢+#·+&ç. eT+∫ e÷s¡TÿT sêø£b˛‘˚ e#˚à dü+e‘·‡s¡+ eT+∫ e÷s¡TÿT sêyê* nì <˚e⁄qì n&É>∑+&ç. C≤„q+ ø=<äTe⁄>± ñqïyê]øÏ C≤„Hêìï Ç#˚à <˚e⁄&ÉT eTq <˚e⁄&ÉT. düπs. |”≥sY, πs#·˝Ÿ nH˚ ‘·*¢<ä+Á&ÉT≈£î yÓTƬø˝Ÿ nH˚ ˇø£ u≤ãT ñHêï&ÉT. ‘·+Á&çøÏ yÓTƬø˝Ÿ n+fÒ #ê˝≤ Çwüº+. ‘·+Á&çøÏ |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ n+fÒ #ê˝≤ Çwüº+. ø=&ÉT≈£îì ô|<ä› Ä≥>±&ç>± #˚j·÷ì n‘·ì ñ<˚›X¯+. nsTT‘˚ yÓTƬø˝ŸøÏ n~ q#·Ã˝Ò<äT. #ê˝≤ kÕs¡T¢ ‘·+Á&çøÏ #ÓbÕŒ* nqT≈£îHêï&ÉT. nsTT‘˚ #Ó|üŒ˝Òø£ yÓTƬø˝Ÿ #ê˝≤ u≤<Ûä|ü&˚yê&ÉT. Ç˝≤ s√ET >∑&ÉTdü÷Ô ñ+fÒ yÓTƬø˝ŸøÏ ‘·+Á&çMT<ä $s¡øÏÔ e∫Ã+~. ‘·+Á&çì $&ç∫yÓ[flb˛yê* nqT≈£îHêï&ÉT. ‘·+Á&ç e÷Á‘·+ ≈£îe÷s¡T&ÉT >=|üŒ Ä≥>±&ÉT nyê«* nqT≈£îHêï&ÉT. nsTT‘˚ ˇø£s√E yÓTƬø˝Ÿ Ç+{À¢+∫ bÕ]b˛j·÷&ÉT. ‘·+Á&ç m+‘· yÓ~øÏq <=s¡ø£˝Ò<äT. ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT eT]˝Ò&ÉT. ñ+&ç ñ+fÒ <=]πøyê&ÉT >∑<ë nì #ê˝≤ u≤<Ûä|ü&ܶ&ÉT. nsTT‘˚ yÓTƬø˝Ÿ e÷Á‘·+ bÕ]b˛sTT #ê˝≤ <ä÷s¡+>± yÓ[flb˛j·÷&ÉT. #·<äTe⁄ @MT ˝Ò≈£î+&Ü n˝≤ ‹s¡T>∑T‘·÷ n&ÉT≈£îÿ+≥÷ Áã‘·T≈£î‘·THêï&ÉT. ˇø£s√E Á>ö+&é˝À #ê˝≤ eT+~ |æ¢T |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ Ä&ÉT‘·÷ ñ+&É>± #·÷∫ yÓTƬø˝ŸøÏ ≈£L&Ü Ä&Üì|æ+∫+~.yÓ[fl H˚qT Ä&√#êà n+≥÷ nø£ÿ&ÉT Ä&˚yê]ì n&ç–q|ü&ÉT düπs Ä&ÉT nHêïs¡T. yÓTƬø˝Ÿ Ä&ÉT‘·÷ ñ+fÒ yÓTƬø˝Ÿ #ê˝≤ #·ø£ÿ>± Ä&É≥+ #·÷∫ yÓTƬø˝Ÿ m+‘· #·ø£ÿ>± Ä&ÉT‘·THêïe⁄! n+≥÷ n+<äs¡÷ dü+‘√wæ+#ês¡T. á˝À>± Ä≥T Ä&ç+#˚ e÷kÕºs¡T e∫Ã, H˚qT ˙ø° Åf…Æì+>¥ ÇkÕÔqT. düπsHê n+≥÷ e÷cÕºs¡T>±s¡T n&ç>±s¡T. düπsq+&ç nHêï&ÉT. yÓTƬø˝ŸøÏ s√E uÛÀ»q+ ô|{Ϻ e÷cÕºs¡T >±s¡T #ê˝≤ #·ø£ÿ>± #·÷düT≈£î+≥÷ ñHêïs¡T. nsTT‘˚ yÓTƬø˝Ÿ s√E s√EøÏ ô|<ä›yê&ÉT ne⁄‘·THêï&ÉT. n˝≤π> ø=ìï dü+e‘·‡sêT yÓTƬø˝Ÿ <˚X¯+‘√ bÕ≥T y˚πs <˚XÊ‘√ ≈£L&Ü Ä&˚+‘· >=|üŒyê&ÉT nj·÷´&ÉT. nsTT‘˚ ˇø£s√E yÓTƬø˝Ÿ |ü⁄{Ϻq }s¡T˝À á jÓTTø£ÿ Ä≥>±&ÉT e∫à Ä&ÉT‘·÷ ñ+fÒ Ä jÓTTø£ÿ Ä≥qT #·÷&É{≤ìøÏ yÓTƬø˝Ÿ ‘·+Á&ç e#êÃ&ÉT. nsTT‘˚ ‘·+Á&ç <äèwæº˝À yÓTƬø˝Ÿ #·ìb˛j·÷&ÉT yÓTƬø˝Ÿ ‘·+Á&ç Ä˝À#·q #˚düTÔHêï&ÉT.. Hê ≈£îe÷s¡T&ÉT Áã‹øÏ e⁄+fÒ Ç+‘· >=|üŒ Ä≥>±&ÉT nj˚T´yê&ÉT nì nqT≈£î+≥THêï&ÉT. düπs Çø£ Ä≥ nsTTb˛sTT+~. yÓTƬø˝Ÿì n+<äs¡÷ #·÷&É{≤ìøÏ edüTÔHêïs¡T. #ê˝≤ »q+. n+<äT˝À yÓTƬø˝Ÿ ‘·+Á&ç ≈£L&Ü yÓTƬø˝Ÿì #·÷&É{≤ìøÏ edüTÔHêï&ÉT. eTTdü*yê&ÉT nsTTb˛j·÷&ÉT >∑<ë. n+<äs¡÷ yÓTƬø˝Ÿ ‘·+Á&çì ‘√ùddüTÔHêïs¡T. dü&ÉHé>± yÓTƬø˝Ÿ <äèwæº Ä eTTdü˝≤j·Tq MT<ä |ü&ç+~. njÓ÷´ bÕ|ü+ Ä eTTdü˝≤j·TqqT n+<äs¡÷ ‘√ùddüTÔHêïπs n+≥÷ nø£ÿ&É ñqïyê]ì ô|<ä›≈£î <äj·T#˚dæ bÕ|ü+ Ä eTTdü˝≤j·TqqT Hê <ä>∑Zs¡≈£î |ü+|æ+#·+&ç n+≥÷ #ÓbÕŒ&ÉT. yÓ+≥H˚ nø£ÿ&É ñqïyês¡T Ä eTTdü˝≤j·TqqT rdüTø=ì e#êÃs¡T. rsê Ä eTTdü˝≤j·TqqT #·÷&É>±H˚ ø±fi¯flMT<ä |ü&ç, &Ü&û qqTï ø£å$T+#·+&ç n+≥÷ eTTdü˝≤j·Tq ø±fi¯ófl e<ä≥+ ˝Ò<äT. eTTdü˝≤j·Tq≈£î @MT ns¡∆+ ne«&É+ ˝Ò<äT. u≤ã÷ m+<äT≈£î ìqTï ø£å$T+#ê*? MTs¡T mes¡÷ n+≥÷ eTTdü˝≤j·Tq n&ç>±&ÉT. yÓTƬø˝Ÿ, &Ü&û H˚qT MT ≈£îe÷s¡T&çì. H˚qT ∫qï|ü&ÉT bÕ]b˛j·÷qT >∑<ë n+≥÷ ‘·+Á&çì øö>∑*+#·T≈£îHêï&ÉT. ø=&ÉT≈£î Ç+‘· >=|üŒyê&ÉT nj·÷´&ÉT nì #ê˝≤ dü+‘√wæ+#ê&ÉT ‘·+Á&ç. ‘·+Á&ç ≈£îe÷s¡T&çì @$T #˚j·÷* nqT≈£îHêï&√ n<˚ nj·÷´&ÉT. |æ¢÷! eTqeTT #ê˝≤ >=|üŒyês¡eTT>± nyê«ì u≤>± #·<äTe⁄ø√yêì eTq ‘·*¢<ä+Á&ÉTT >∑~›kÕÔs¡T. ø±ì eTqeTT $qeTT. $qø£b˛e&É+ e¢ yÓTƬø˝Ÿ ‘·+Á&çøÏ <ä÷s¡+ nj·÷´&ÉT. MTs¡T ‘·*¢<ä+Á&ÉT MT<ä ø√|ü+, u≤<Ûä n˝≤+{Ï$ ô|≥Tºø√e<äT›. n$ eTq≈£î Äosê«+ ø±<äT. düπs Çø£ ñ+{≤qT. eTTdü* ‘·+&çÁ ` d”jÓ÷qT ≈£îe÷]
 14. 14. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 15 y˚T`2013 ‘·q≈£î $<Û˚j·TT˝…’qyê]‘√ <˚e⁄&ÉT e÷{≤¢&É‘ê&ÉT j·TÚe«qdüTÔ$uÛ≤>∑+ Vü≤˝À Áã<äsY‡! Vü≤Ö ÄsY j·TT? u≤>∑THêïsê? Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüTÁø°düTÔ Á|üX¯düÔ HêeTeTT˝À MT≈£î X¯óuÛÑeTTT ‘ÓTŒ#·THêïqT. @+{Ï n˝≤ eTÚq+>± ñHêïs¡T? y˚TeTT r]ø£˝Òì yês¡+>± f…q¸Hé‘√ ñ+fÒ á JeHé >±πs+{Ï Ç˝≤ |æTdüTÔHêïs¡T? nqT≈£î+≥THêïsê? MT düeTdü´T, |ü]dæú‘·TT n˙ï Hê≈£î ‘ÓTdüT. |üØø£åT.. |üØø£åT... #·<äyê*. |ò”ET ø£{≤º*. á }s¡T, Ä }s¡T |üs¡T¬>‘êÔ*. ne⁄qT. ‘·|üŒ<äT. H√ ô|sTTHé, H√ ¬>sTTHé nHêïs¡T ô|<ä›T. Ç|ü&ÉT ø£wüº|ü&ç‘˚ πs|ü⁄ düTK|ü&É‘ês¡T ø£<ë. düπs ákÕ] MT‘√ #ê˝≤ ø=~› düeTj·TeTT e÷Á‘·y˚T e÷{≤¢&É‘êqT. düπsHê! yÓTÆ &çj·TsY Áã<äsY! á ~qeTT˝À MTs¡+‘ê á ˝Àø£+˝À eT+∫ ù|s¡T ‘Ó#·Tà ñ<√´>∑eTTT, |ü<äe⁄ ø=s¡≈£î ø£<ë Á|üj·÷dü|ü&ÉT#·THêïs¡T. eTq Á|üuÛÑTe⁄ MT≈£î #·ø£ÿì, >=|üŒ C≤uŸ e#˚Ã≥≥T¢ #˚j·÷ì ÁbÕ]∆düTÔHêïqT. nsTT‘˚ j·TÚeqT˝≤sê! ˇø£ eT+∫ |ü<ä$ >∑T]+∫ MT‘√ e÷{≤¢&É‘êqT. ˇø£ÿkÕ] $q+&ç. n<˚+{À ‘ÓTkÕ? ªªÁ|üeø£Ôµµ Á|üeø£Ô nH˚ |ü<ä$ì dü+bÕ~+#·Tø=qT≥≈£î ≈£L&Ü Á|üj·÷dü|ü&É+&ç. Ç+‘·≈£L ªªÁ|üeø£Ôµµ n+fÒ? <˚e⁄ìøÏ, eTqTwüß´≈£î eT<Ûä´e]Ô nqïe÷≥. <˚e⁄ì <ä>∑Zs¡ qT+&ç eTqTwüß´≈£î dü+<˚XÊqT nq>± es¡Ôe÷qeTTqT rdüT≈£îe#˚Ãyê&ÉT. á j·TÚeqø±+˝À n˝≤+{Ï |ü<ä$ MTs¡T bı+<äT≈£î+fÒ m+‘· y˚TT! MT≈£î Ç‘·s¡T≈£î ≈£L&Ü ˝≤uÛÑkÕ{ÏjÓÆTq |ü<ä$ n~. nsTT‘˚ ˇø£ÿ $wüj·T+ @eT+fÒ Ä |ü<ä$ ≈£L&Ü n+‘· düTTe>± sê<äT. Á|üj·÷dü|ü&Éedæq<˚ eT]. Ä |ü<ä$ ø=s¡≈£î dæ<ä∆|ü&Ü+fÒ #·<äyê*‡q |ü⁄düÔø£+ ªª|ü]X¯ó<ä∆ Á>∑+<∏äeTTµµ <˚ìì m+‘· m≈£îÿe>± #·~$‘˚ n+‘·>± <˚e⁄ì‘√ düVü≤yêdü+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. n|ü&ÉT <˚e⁄&ÉT yê]ì Áù|$T+∫ |üØø£å˝À bÕdt n>∑Tq≥T¢ ôV≤˝ŸŒ #˚kÕÔ&ÉT. ø°s¡Ô 119:11 #·~$‘˚ uÛÑ≈£îÔ&ÉT Ç˝≤ n+≥THêï&ÉT. ªª˙ jÓT<äT≥ H˚qT bÕ|üeTT #˚j·T≈£î+&ÉTq≥T¢ Hê Vü≤è<äj·TeTT˝À ˙ yêø£´eTT ñ+#·T≈£îHêïqTµµ bÕ|üeTT #˚j·Tìyê&˚ <˚e⁄ìøÏ ø±yê*. bÕ|üeTTqT »sTT+#·T≥j˚T |üØø£å bÕdt n>∑T≥. n˝≤ bÕ|üeTTqT »sTT+#ê* n+fÒ |ü]X¯ó<ä∆ Á>∑+<∏äeTT m≈£îÿe #·<äyê*. Ä yêø±´T Vü≤è<äj·TeTT˝À <ë#·Tø√yê*. bÕ|üs¡Væ≤‘·T&˚ <˚e⁄ì‘√ düVü≤yêdü+ #˚j·T>∑TZ‘ê&ÉT. <˚e⁄ì‘√ düVü≤yêdü+ #˚ùdyê&˚ <˚e⁄ì <ä>∑Zs¡ qT+&ç nH˚ø£ $wüj·÷T ‘ÓTdüT≈£îì m<äT{Ïyê]øÏ (Ç‘·s¡Tø£T) n+~kÕÔ&ÉT. á dæú‹ j·TÚeqø±eTT˝À ø£*– j·TT+&ÉT≥ #ê˝≤ Äosê«<äø£s¡eTT. $˝≤|ü 3:27 #·<äe+&ç. j·TÚeqø±eTTq ø±&ç (jÓT¨yê ø±&ç) yÓ÷j·TT≥ qs¡TìøÏ y˚TT. n+fÒ j·TÚeqø±eTT˝ÀH˚ <˚e⁄ì |üì #˚j·TT≥ #ê˝≤ y˚TTø£s¡eTT. Á|æj·T j·TÚeqT˝≤sê! eTq<˚e⁄&ÉT |ü]X¯ó<äT∆&ÉT. ø±ã{Ϻ eTqeTTqT |ü]X¯ó<ä∆eTT>± j·TÚeqÁ|üeø£Ô -ãÁ<äsY JeHé
 15. 15. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 16 y˚T`2013 ìqï{Ï˝Àø£ Äø£s¡¸D H˚&ÉT u≤<ÛäT ø£*–+#˚~ >±qT, πs|ü⁄ eTè‘·T´ˇ&ç˝À #˚πsÃ~>±qT ñ+≥T+~. qT+&ÉT≥j˚T Äj·Tq ø√]ø£. n{Ϻyê]ì ‘·qyê]>± #˚düT≈£îì yê]‘√ e÷{≤¢&ç Ç‘·s¡T≈£î ñ|ü<˚X¯eTTT, ôV≤#·Ã]ø£T, ByÓqT |ü+|ækÕÔ&ÉT. ø£qTø£ j·TÚeqTT |ü$Á‘·+>± ñ+&Ü+fÒ @+ #˚j·÷*? ø°s¡Ô 119:9˝À Ç˝≤ Áyêj·Tã&ç ñ+~. j·TÚeqdüTÔT <˚ì#˚‘· ‘·eT q&É‘·qT X¯ó~∆|üs¡#·Tø=+<äTs¡T? ˙ yêø£´eTTqT ã{Ϻ <ëìì (q&É‘·qT) C≤Á>∑‘·Ô>± #·÷#·Tø=qT≥#˚‘·H˚ >∑<ë. ø±ã{Ϻ Á|æj·TyÓTÆqyês¡˝≤sê! eT+∫ q&É‘· ø£*–j·TT+&ÉT≥≈£î #˚j·TTkÕ<Ûäqy˚T |üØø£å≈£î dæ<ä∆bÕ≥T. H˚{Ï j·TÚeqTT q&É‘· #ê˝≤ uÛÑj·T+ø£s¡+>± ñ+~. e<äT›. MTs¡T n{Ϻ Á|ües¡Ôq≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&É+&ç. 2 sêET : 9:4˝À ˇø£ e÷≥ ñ+~. n<˚eT+fÒ ªªj·TÚeqT&Ó’q Ä Á|üeø£Ôµµ Ç‘·&ÉT Á|üeø£Ô nsTTq m©cÕ <ä>∑Zs¡ ‘·ØŒ¤<äT bı+<äT#·Tqï j·TÚeqT&ÉT. 2 sêET 9:1`10 #·~$‘˚ n‘·ì >∑T]+∫ $es¡+>± ñ+~. m©cÕ ˇø£ eT+∫, >=|üŒ Á|üeø£Ô. á j·TÚeqT&ÉT n‘·ì <ä>∑Zs¡ •wüß´&ÉT>± ñHêï&ÉT. <˚e⁄&ÉT m©cÕ Á|üeø£Ô≈£î ãj·TT |üs¡∫q<ëìì »]–+#·T≥≈£î á j·TÚeqT&ÉT Á|üeø£Ô≈£î ã<äTT>± Á|üeø£Ô $~Ûì ìs¡«Væ≤+#ê&ÉT. m©cÕ n‘·ì |æ*∫ <˚e⁄&ÉT ‘·q≈£î ãj·TT|üs¡∫q <ëìì Ä <Ó’eqTìøÏ #Ó|ü≥ 2 sêET 9:1`3 e#·Hê˝À Áyêj·Tã&ç ñ+~. j·TÚeqTì‘√ ˙e⁄ q&ÉTeTT _–+#·T≈£îì, ‘Ó’|ü⁄ –HÓï #˚‘·|ü≥Tºø=ì ãj·TT <˚s¡eTì #Ó|ü≥ #·<äTe⁄#·THêïeTT. <˚e⁄ì |üì #˚j·÷+fÒ, <˚e⁄ì‘√ düVü≤yêdü+ #˚j·÷+fÒ j·TÚeqT˝≤sê! q&ÉTeTT _–+#·Tø√yê*. n+fÒ q&ÉTeTT >∑{Ϻ>± ø£≥Tºø√yê*. n+fÒ <Ûäè&É ìX¯Ãj·T‘· ø±yê*. 1 ù|‘·Ts¡T 1:13˝À Ç˝≤ Áyêj·Tã&ç ñ+~. eTqdüT‡ nqT q&ÉTeTT ø£≥Tº≈£îì ìã“s¡yÓTÆq ãT~∆>∑yê¬s’ nì ñ+~. e÷qe eTqdüT‡ eT+∫~ ø±<äT. yÓ÷düø£s¡yÓTÆq~. q&ÉTeTT˝Òì eTìwæ m+<äT≈£L |üìøÏsê&ÉT. n˝≤H˚ eTqdüT‡qT n<äT|ü⁄˝À ñ+#·Tø√˝Òì yê&ÉT <˚e⁄ìøÏ |üìøÏsê&ÉT. j·TÚeqT&Ü! ˙ eTqdüT‡ m˝≤ ñ+~. ˙ eTqdüT‡ eT+∫<Ó’‘˚ ˙ q&É‘· eT+∫>± ñ+≥T+~. ‘Ó’|ü⁄ –HÓï #˚‹˝À ñ+&Ü*. |ü]X¯ó<ë∆‘·à nqTuÛÑeeTT ø£*– ñ+&Ü*. n‘·&ÉT ãj·TT<˚sê&ÉT. Ä j·TÚeqT&ÉT q&ÉTeTT _–+#ê&ÉT. ‘Ó’|ü⁄ –HÓï #˚‹˝À ñ+~ ø±ã{Ϻ <˚e⁄&ÉT m©cÕ <ë«sê #Ó|æŒ+∫q e÷≥qT HÓs¡y˚s¡TÃ#·THêï&ÉT. 2 sêET 9:6`10 Ä j·TÚeq Á|üeø£Ô jÓTVüA‘√ Ç+{Ï˝À Á|üy˚•+∫ n‘·ì ‘·ô|’ ‘Ó’eTTb˛dæ n‘·ì‘√ Ç≥¢HÓqT. ÇÁXÊj˚TT<˚e⁄&Ó’q jÓT¨yê ôd$∫Ãq<˚eTq>± jÓT¨yê »qT˝…’q ÇÁXÊj˚TT yê] MT<ä H˚qT ìqTï |ü{≤º_Ûwü≈£îÔì>± #˚j·TT#·THêïqT. n+fÒ j·TÚeqT&Ó’q Á|üeø£Ô≈£î Ç‘·s¡TT n_ÛùwøÏ+#·T≥≈£î ns¡TΩ&Éj·÷´&ÉT. m+‘· >=|üŒ $wüj·TeTT ø£<ë. eT]j·TT ‘êqT n_ÛùwøÏ+∫q yêìøÏ #Ó|æŒq e÷≥ #ê˝≤ uÛÑj·TeTT ø£*–düTÔ+~. 2 sêET 9:8 nVü‰ãT dü+‘·‹˝À |ü⁄s¡Twüß+<ä]ì ìs¡÷à+ #˚j·TeTì <˚e⁄ìe÷≥>± #Ó|ü⁄ÔHêï&ÉT. á˝≤>∑Tq Ä j·TÚeq Á|üeø£Ô m©cÕ Á|üeø£Ô #Ó|æŒq≥T¢>± #Ó|æŒ ‘·T|ü⁄ rdæ bÕ]b˛jÓTqT nì ñ+~. 2 sêET 9:10 <˚e⁄ì‘√ düVü≤yêdü+ #˚ùdÔ j·TÚeqø±+˝À Á|üeø£ÔT>± e÷] <˚e⁄ì ø±sê´T #˚kÕÔs¡T. Á|æj·T j·TÚeq k˛<äs¡T˝≤sê! Hê ùdïVæ≤‘·T˝≤sê! j·TÚeH˚#·Ã¤ qT+&ç bÕ]bı+&ç. MT j·TÚeqeTTqT ã{Ϻ me«s¡÷ $TeTTàqT ‘·èD°ø£]+#·≈£î+&É #·÷#·Tø=+&ç. á ~Hê˝À j·TÚeq Á|üeø£ÔT ø±yê*. <˚e⁄ì |üì #˚j·TT≥≈£î, <˚e⁄ì e÷≥qT Á|ü»≈£î n+~+#·T≥≈£î q&ÉTeTT _–+∫, ‘Ó’|ü⁄ –HÓï‘√ ˝…+&ç. <˚e⁄ì ø£è|ü MT≈£î ‘√&Ó’ j·TT+&ÉTqT >±ø£!
 16. 16. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 17 y˚T`2013 k˛<ä] C…. düTC≤‘·øÏ«CŸHÓ+`4 Ä~ø±+&ÉeTT 31e n<Ûë´j·TeTT qT+&ç 40e n<Ûë´j·TeTT es¡≈£î 1. ø±ã{Ϻ <˚e⁄&ÉT ˙‘√ .............................. #˚j·TTeTì n‘·ì≈£î‘·Ôs¡MTj·T>± 2. ◊>∑T|ü⁄Ôq≈£î rdæø=ìb˛e⁄≥≈£î ..................... yÓ÷j·TT#·Tqï ˇ+f…‘√ 3. yês¡T $kÕÔs¡yÓTÆq ................... >∑qTø£ yês¡T ø£*dæ ìedæ+|ü˝Òø£b˛sTT] 4. uÛ≤eeTTT #Ó|ü≥ ....................... ÄBÛqy˚T ø£<ë 5. ˙e⁄ ˙ ùde≈£îìøÏ #˚dæq düeTdüÔyÓTÆq ñ|üø±s¡eTT≈£îqT düeTdüÔ dü‘·´eTTq≈£îqT 6. Ä <˚X¯eTT H˚*q ....................... Vü≤yÓ÷s¡T≈£î ≈£îe÷s¡T&É>∑T ôw¬øeTT 7. yê]<ä›s¡T ............................ $&É∫] 8. ÁbÕDeTT b˛e⁄#·T+&É>± ÄyÓT n‘·ìù|s¡T ...................... nHÓqT. 9. jÓT¨yê jÓ÷ùd|ü⁄ ì$T‘·ÔeTT .................. Ç+{Ïì Äos¡«~+#ÓqT 10. <ëìe÷eT ‘·q>=i…¿u§#·TÃø£‹Ô]+#·T≥≈£î..............yÓfi¯ófl#·THêï&Éì ‘êe÷s¡Tq≈£î‘ÓT|üã&ÓqT. øÏ«CŸHÓ+.3»yêãTT 1) ns¡‘·TeTT` Ä~ 24:22 2) ˇø£ ìã+<Ûäq` Ä~ 21:32 3) uÒj˚TsY Vü‰sTTs√sTT ` Ä~ 25:11 4) ø£HêqT ` Ä~ 28:8 5) X¯≈£îqeTT #·÷∫` Ä~ 30:27 6) yês¡eTT ` Ä~ 29:27 7) eTVü‰sêEyÓ’ `Ä~ 23:6 8) |òæ*w”Ôj·TT sêC…’q` Ä~ 26:1 9) s¡j·T÷e÷ ` Ä~ 22:24 10) jÓT¨yê B$+∫q`Ä~ 27:27 øÏ«CŸHÓ+.3$CÒ‘·T lø±≈£îfi¯+ : 1) C…. Äsê<Ûäq 2) C….‘· 3) $. ø£fi≤´DÏ 4) m. yÓT]‡ 5) |æ. CÀ´‹ 6) |æ. sêCÒwt 7) $. u≤˝≤eTDÏ 8) C…. s¡a≤˙‡ 9) {Ï. *œ‘· 10) |æ. düTVü‰dæì 11) m. dü]‘· 12) »j·Tsêe⁄ 13) ÄsY.$»j·T 14) dæ.ôV≤#Y. ns¡TD 15) C….düTÁ|æj·T 16) C….HÓ’dæ 17) m.»j·TeTà 18) ¬ø. $»j·T m#ÓÃs¡¢ m.ÄsY b˛©dt ø±«s¡ºsY‡ : 1) mdt. uÛ≤>∑´+ 2) $. ÷dæ 3) $. ôd’à© 4) $. düs√» 5) ns¡TD≤Hêj·Tø˘ 6) $.düT<ÛësêDÏ *+>±ù|≥ : 1) myéT.ø£èbÕsêDÏ 2) _. uÛ≤s¡‹ 3) |æ. #·+Á<äø±+‘Y 4) |æ. ÁXÊeDøÏÎ >∑÷&Ó+ : 1) _. Äsê<Ûäq ‹s¡T|ü‹ : 1) leT‹ |æ. ìs¡à Á|ükÕ<é $XÊK|ü≥ï+ : myéT.dæ‘êsêyÓ÷C…dt |æ.|æ. nÁ>∑Vü‰s¡+ : 1) øÏs¡DY≈£îe÷sY πse⁄˝À qTqï z&É düTs¡øÏå‘·y˚T ø±ì <ëì ìsêàD+ n+<äT≈£î ø±<äT ø£<ë.
 17. 17. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 18 y˚T`2013 yê>±∆qeTT bı+~q yê] Á|ües¡Ôqô|’ yê{Ï HÓs¡y˚s¡TŒ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. HêZe ø√DeTT ` bÕ˝Ÿ j·÷+–#= (>∑‘· dü+∫ø£ ‘·s¡TyêsTT) yêø£´+ Á|üø£{Ï+#·T. |üTø£ã&çq |ü<ëìøÏ X¯øÏÔ ñ+~. yêø±´ìï ˙e⁄ $&ÉT<ä #˚dæq|ü&ÉT ˙e⁄ ø±<äT, Ä yêø£´y˚T eTVü≤‘êÿsê´qT #˚düTÔ+~. Ŭø’düÔe⁄&ÉT á X¯Øs¡+˝À ñqï+‘·ø±+ b˛sê≥+˝ÀH˚ ñ+{≤&ÉT ø±ã{Ϻ ˙e⁄ |ü]|üP]Ô>± |ü$Á‘·+>± ñ+fÒH˚ ñ+&ÉT. ìqTï ñ|üjÓ÷–+#·Tø=+{≤&ÉT nqTø√≈£î. ø±ã{Ϻ k˛<äs¡ k˛<äØ˝≤¢sê! eTq e´øÏÔ>∑‘· J$‘ê˝À¢ »j·T+ ø=s¡≈£î, |ü]X¯ó<ë∆‘·à ìsêàD≤‘·àø£ ÁøÏj·T #˚j·T{≤ìøÏ nqTe⁄>± j˚TdüTÁø°düTÔ düìï~Ûì düèwæº+∫ $&ÉT<ä #˚j·TT≥≈£î>±qT |üTø£ã&çq |ü<ëìï Á|üjÓ÷–<ë›+. Áø°düTÔ ‘·q düìï~Û ø±+‹ $&ÉT<ä #˚j·T&ÜìøÏ ˙ MT<ä, ˙ yêø£´+ MT<ä Ä<Ûës¡ |ü&ÉT‘·THêï&Éì >∑Ts¡TÔ+#·Tø√. ˙ HêTø£ MT<ä kÕ«Ø #˚ùd á j˚TdüTqT qTy˚«+ #˚j·÷qT ø=+≥THêïyé? Ç‘·s¡T Äosê«<ä+ô|’ Äj·TqTï $&ÉT<ä #˚kÕÔyê ˝Òø£ H√s¡TeT÷düTø=ì HêTø£ ø£<ä|ü≈£î+&Ü Äj·TqTï ã+~ÛkÕÔyê? ˙y=ø£ ìs¡íj·T+ rdüTø=+≥T+&É>± <˚e⁄&ÉT ìqTï B$+#·TqT >±ø£! yê≈£îÿ |üTø£ã&çq yêø£´+ X¯øÏÔe+‘·yÓTÆ düè»Hê‘·àø£yÓTÆq~. $»j·Te+‘·yÓTÆq Ŭø’düÔe J$‘êìøÏ <ëìì dü]>± ñ|üjÓ÷–+#·&É+ ÁbÕeTTK´+. á |üTø£ã&çq |ü<ä+ ì»+>± Á|ü‹uÛ≤e+‘·+>± ñ+&Ü© n+fÒ <ëìøÏ dü¬s’q Ä<Ûës¡+ ø±yê*. |üTø£ã&çq |ü<ä+ ì»yÓTÆq Ä<Ûës¡ dü÷Á‘êìï ø£qT>√e&É+ nH˚~ <Ó’$ø£ dü‘·´+˝À n‹ ÁbÕeTTK´ uÛ≤>∑+. á n+X¯+ >∑T]+#˚ MT‘√ |ü+#·Tø√yêì Ä•düTÔHêïqT. <˚e⁄ì e÷≥˝À $XÊ«dü+ : düeTdü´T ` |òü*‘êT ˇø£s√E Hê Ä|”düT≈£î ˇø£ Åd”Ô ‘√|ü⁄&ÉT |ü&Éø£MT<ä rdüT≈£îì sêã&ç+~. yÓT&É qT+&ç ns¡ø±* es¡≈£î |üø£åbÕ‘·y˚T. Áy˚fi¯ó¢ ≈£L&É ø£<ä|ü˝Òø£b˛‘√+~. ÄyÓT Hê Ä|ò”düT˝ÀøÏ rdüTø=ì e∫Ãq|ü&ÉT Hêπø<√ $ÁuÛ≤+‹ ø£*–+~. Hê Vü≤è<äj·T+ ø£es¡+ #Ó+~q≥T¢ ‘√∫+~. u…‘Ódüú ø√H˚{Ï e<ä› ìØøÏå+∫q≥T¢>± @<√ »s¡T>∑T‘·T+<äì Hê≈£î ‘ÓTdüT. ÄyÓT <ä>∑Zs¡≈£î yÓfi≤¢qT. ÄyÓT ø£qTï˝ÀøÏ #·÷∫q|ü&ÉT dü«düú‘· bı+<ä&ÜìøÏ n|üŒ{Ïπø ÄyÓT˝À $XÊ«düeTTqï<äì Á>∑Væ≤+#êqT. eTè‘·$XÊ«dü+ ø±<äT. düJeyÓTÆq $XÊ«düy˚T. ÄyÓT qT~{Ïì Hê #˚‹øÏ ‘êøÏ, ªªk˛<äØ, j˚TdüTÁø°düTÔ HêeTeTT˝À dü«düú‘· bı+<äTµµ nHêïqT. yÓ+≥H˚ <Ó’eX¯øÏÔ e∫Ã+~. ÄyÓT u≤>∑T|ü&ç+~. ÄyÓT Ä |ü&Éø£ MT<ä qT+&ç ñ‘˚Ô»+‘√, uÛÑj·T+‘√, ÄX¯Ãs¡´+‘√ ˝Ò∫+~. ÄyÓT ‘·sê«‘· ãVüQe÷HêT rdüT≈£îì Hê Ç+{ÏøÏ e∫Ã+~. Hê >∑~˝ÀøÏ e∫Ã, ªª<äj·T#˚dæ ‘·T|ü⁄ y˚j·Te#·TÃHê?µµ nì n&ç–+~. ªªy˚j·T+&çµµ nHêïqT ‘êqT dü«düú‘· bı+~q+<äTø£ ÄyÓT ÄX¯Ãs¡´+ Ç+ø± ÄyÓTqT e<ä˝Ò<äT. Hê eTT+<äT yÓ÷ø£]+∫ ªªnj·÷´, <äj·T#˚dæ $TeTà*ï MTs¡T Hê≈£î Á|ü‘·´ø£å |üs¡#·Tø√+&ç. MTs¡T j˚TdüT jÓTTø£ÿ ¬s+&Ée ne‘ês¡e÷?µµ n+~. H˚qT qyê«qT, ªªÁ|æj·T k˛<äØ, H˚qT s√E≈£î eT÷&ÉTkÕs¡T¢ uÛÀ+#˚kÕÔqì, ø±ø£è‘ê´T rs¡TÃø=+{≤qì Á|ü‹ sêÁ‹ ìÁ<äb˛‘êqì ˙≈£î ‘Ó*j·T<ë? ˙ e˝… H˚qT eTìwæH˚, j˚TdüTÁø°düTÔ nH˚ Ä @¬ø’ø£ e÷s¡Z+ <ë«sê s¡øÏå+|üã&ܶqT. (düX‚wü+)
 18. 18. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 19 y˚T`2013 $sêfi¯eTTT Á|æj·T <˚e⁄ì _&ɶ˝≤sê! |üÁ‹ø± |ü]#·s¡´˝À Hê‘√ bÕ≥T MTs¡TqT bÕ*uÛ≤>∑düTÔT>± ñ+≥÷, á uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq Ä]∆ø£ sTTã“+<äTT >∑ ø±+˝À ≈£L&Ü MT Áù|eT|üP]‘· >∑Tô|Œfi¯ófl $|ü#·÷ qqTï <ÛÓ’s¡´|üs¡TdüTÔqï+<äT≈£î $TeTTàqT Á|üuÛÑTe⁄ B$+#êì eTqkÕsê ÁbÕ]∆düTÔHêïqT. $TeTTàqT, MT ≈£î≥T+u≤qT ãVüQ>± Á|üuÛÑTe⁄ B$+∫ ‘·q ◊X¯«s¡´eTT eq MT Á|ü‹ nø£ÿs¡ rs¡TÃqT >±ø£! ` m&ç≥sY ¬ø.C….$kÕ>∑sY>±s¡T,j·TT.mdt.m 1400.00 C….düT<ÛëdüTBÛsY>±s¡T,ôV’≤<äsêu≤<äT 500.00 _.nqdü÷j·T>±s¡T,bıes¡+ 500.00 mdt.uÛ≤>∑´+>±s¡T,m.ÄsY.ø±«s¡ºsY‡ 200.00 {Ï.Ä+<∏√ì>±s¡T,m.ÄsY.ø±«s¡ºsY‡ 200.00 |æ.<˚euÛ≤>∑´+>±s¡T,lø±≈£îfi¯+ 200.00 {Ï. ‘ês¡ >±s¡T, lø±≈£îfi¯+ 200.00 ÄsY.$»j·T>±s¡T,lø±≈£îfi¯+ 200.00 m. sêùV≤eTà>±s¡T, lø±≈£îfi¯+ 200.00 ◊.düeTs¡ŒD>±s¡T,lø±≈£îfi¯+ 200.00 _.BqeTà>±s¡T,j·÷s¡bÕ&ÉT 200.00 m.»j·TeTà>±s¡T, lø±≈£îfi¯+ 150.00 C…. eT˝≤ø° >±s¡T, lø±≈£îfi¯+ 100.00 |æ.‘·_‘·>±s¡T, lø±≈£îfi¯+ 100.00 $.u≤˝≤eTDÏ>±s¡T,lø±≈£îfi¯+ 100.00 bÕsƒ¡≈£î Vü≤è<äj·T düŒ+<äq düŒ+~+∫ Á|üeVæ≤+#ê˝Ò >±ì e÷qe Áù|eTqT $T+∫q q~ ˝Ò<äT. 1) <Ó’e dü+<˚eeTT, Åd”Ô dü+<˚X¯eTT #ê˝≤ Äràj·TeTT>± ñHêïsTT ` mdt. uÛ≤>∑´+, m.ÄsY. ø±«s¡ºsY‡, m#ÓÃs¡¢. 2) Åd”Ô dü+<˚X¯eTT˝À k˛<ä] düT>∑TD >±s¡T, ªªÄyÓT ˇø£ ‘·*¢µµ nqT n+X¯eTT <ë«sê ‘·*¢Áù|eT, u≤<Ûä´‘· >∑T]+∫ #·ø£ÿ>± $e]+#ês¡T. `m. yÓT]‡, lø±≈£îfi¯+ 3) á HÓ |üÁ‹ø£˝À Åd”Ô dü+<˚X¯+ #ê˝≤ u≤>∑T+~. ‘·*¢ _&ɶqT ô|+∫q $<ÛëqeTT #·ø£ÿ>± $e]+#ês¡T. ` $. u≤˝≤eTDÏ, lø±≈£îfi¯+ 4) m&ç{À]j·T˝Ÿ $es¡D #ê˝≤ Äràj·T+>± ñ+~ ` ¬ø. øÏs¡DY≈£îe÷sY, |æ.|æ. nÁ>∑Vü‰s¡+, $XÊK|ü≥ï+ 5) ì»<Ó’eX¯øÏÔ |üÁ‹ø£ <ë«sê mHÓïH√ï Äràj·T $wüj·÷T H˚s¡TÃ≈£î+≥THêïeTT ` m. dü]‘· »j·Tsêe⁄, lø±≈£îfi¯+ 6) m&ç≥sY >±s¡T! H˚H=ø£ bÕdüºs¡T >±]ì. H˚qT ˇø£] <ä>∑Zs¡ MT ì»<Ó’eX¯øÏÔ |üÁ‹ø£qT #·~yêqT. <ëì˝Àì n+X¯eTTìïj·TT #ê˝≤ u≤>∑THêïsTT. <Ó’e dü+<˚X¯eTT˝Àì n+X¯eTT #ê˝≤ Äràj·T+>± ñ+~. m&ç{À]j·T˝Ÿ nsTT‘˚ ÄVü‰! @+ #ÓbÕŒ*? n<äT“¤‘·yÓTÆq dü+<˚X¯+. MT≈£î bò˛Hé˝À Hê nÁ&Édt yÓTùdCŸ ô|{≤ºqT. Hê≈£îqT ˇø£ |üÁ‹ø£ |ü+|ü+&ç. ` dæ.ôV≤#Y. $»j·Tu≤ãT, ∫qïbÕ{Ï. |ü.>√. õ˝≤¢. 7) m&ç≥sY >±s¡÷! ÄyÓT ˇø£ ‘·*¢ nH˚ n+X¯eTT Hê Vü≤è<äj·÷ìï Vü≤‘·TÔ≈£î+~. jÓ÷¬øu…<äT˝≤+{Ï ˝≤+{Ï ‘·T¢T ˝Òs¡T. ` m. »j·TeTà, lø±≈£îfi¯+ $.düe÷<Ûëq+>±s¡T, lø±≈£îfi¯+ 100.00 $.ø£fi≤´DÏ>±s¡T, lø±≈£îfi¯+ 100.00 C….s¡a≤˙‡>±s¡T, lø±≈£îfi¯+ 100.00 |æ.CÀ´‹>±s¡T,lø±≈£îfi¯+ 100.00 $. ∫qï$Tà >±s¡T, lø±≈£îfi¯+ 100.00 j·TT.s√»eTà>±s¡T,sê>√T 100.00 m.dü]‘·>±s¡T, lø±≈£îfi¯+ 100.00 dæ.ôV≤#Y.ns¡TD>±s¡T,lø±≈£îfi¯+ 100.00 |æ.düTVü‰dæì>±s¡T,lø±≈£îfi¯+ 100.00 {Ï.uÛ≤s¡‹>±s¡T,lø±≈£îfi¯+ 100.00 XÊ´eTsêe⁄>±s¡T,b˛es¡+ 100.00 dæ.ôV≤#Y.bÕ˝ŸsêE>±s¡T,<Ûäefi‚X¯«s¡+ 100.00 yÓTs¡ø£|ü⁄qïeTà>±s¡T,≈£îXÊ|ü⁄s¡+ 100.00 ¬ø.ãT˝…¢eTà>±s¡T, lø±≈£îfi¯+ 100.00
 19. 19. nsTT‘˚ás√CÒÁyêj·T+&ç˝Ò<ëbò˛Hé#˚j·T+&ç Á|ü‹X¯óÁø£yês¡+ñˆˆ10>∑+ˆˆqT+&ç12>∑+ˆˆes¡≈£î,X¯ìyês¡+sêÁ‹7>∑+ˆˆqT+&ç 9>∑+ˆˆes¡≈£î,Á|ü‹HÓÄKs¡Ts√EsêÁ‘·+‘êMTø=s¡≈£îñ|üyêdüÁbÕs¡∆q#˚kÕÔeTT.ãT<Ûä, >∑Ts¡Tyês¡eTT˝ÀÅd”ÔdüuÛÑ˝ÀÁ|ü‘˚´ø£ÁbÕs¡∆qT»s¡T>∑T‘êsTT. MT≈£î#·<äTe⁄˝Àn|ü»j·Te÷?ñ<√´>∑eTT˝Ò<ë?n$yêVæ≤‘·T˝≤?dü+‘êqeTT˝Ò<ë? ≈£î≥T+ãdüeTdü´˝≤?Ä]∆ø£Çã“+<äT˝≤?me]‘√qT#Ó|üø√˝Òìu≤<Ûë?yê´<ë? e´<Ûë? m&ç≥sYnÁ&Édt: leT‹C….ø£èbÕdüeTTÁ<ä+, m&ç≥sYì»<Ó’eX¯øÏÔ &√sYHÓ+.81,ÄsY.¬ø.q>∑sY ÄsY.{Ï.dæ.j·T÷ìj·THéÄ|ò”dtm<äT≥ lø±≈£îfi¯+`532001.m.|æ. düMTø£å´dü+bÕ<ä≈£îT ¬se.&܈ˆC….ø£èbÕq+<ä+ Á|ü<Ûëqb˛wü≈£îT l¬ø.C….$.kÕ>∑sY >ös¡edü+bÕ<ä≈£îT l¬ø.kÕeTT´˝ŸsêE düs¡Tÿ´˝ÒwüHéy˚TH˚»sY ¬se.◊»ø˘¬ø.E‘·TÔø£ |üÁ‹ø£$sêfi¯eTTT|ü+|ü>√s¡Tyês¡T Po.Box.46,Srikakulam-532001. Phone:(08942)223161,9246607777Cell:9440121657,9440583377. E-mail:daivashakthi@rediffmail.com,editor@daivashakthi.com website:www.daivashakthi.com Ifundelivered,Pleasereturnto: PRINTEDBOOK-POST Periodical (forprivatecirculationonly) To Mr./Mrs. Smt.J.Krupasamudram, EditorNIJADAIVASHAKTHI PoBox.46, SRIKAKULAM, PIN:532001A.P.INDIA Edited,Printed,Published&ownedby Smt.J.Krupasamudram(SOWMinistries), Srikakulam`532001.A.P. Printedat.KrupaGraphics(9246631889) |üÁ‹ø£#·+<ë$es¡eTTT: $&çÁ|ü‹:s¡÷ˆˆ2/`, dü+e‘·‡s¡#·+<ë:s¡÷ˆˆ20/`

×