Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang talambuhay ni manuel l. quezon

58,137 views

Published on

Published in: Travel, Education

Ang talambuhay ni manuel l. quezon

 1. 1. AngTalambuhayni Manuel L. Quezon<br />by: ShannenAngellie C. Tolentino<br />4-St. Alphonsus<br />
 2. 2. Manuel Luis Molina Quezon<br />Siya ay kinilalabilang “Amang Wikang Filipino at tinagurian ding “Amang Republika ngPilipinas”<br />Siyaangnagingunang Pangulo ng Commonwealth ngPilipinas sailalimngpamahalaangAmerikanonoongsimulang ika-20 siglo. <br />Si Quezon ay tinatawag ding “Amang Republika ngPilipinas” at “AmangKasarinlang Pilipino” dahilsakanyangmgaginawaupangisulongangkasarinlanngPilipinasmulasapamahalaangAmerikano.<br />
 3. 3. Angbuhayni Manuel L. Quezon<br />Siyaipinanganaknoong ika-19 ngAgosto, 1877 sa Baler , Tayabas Quezon<br />Angkanyangmga ay siLucio Quezon, isangguromulasa Paco, Manila, naisa ring retiradongsarhentosasandatahangkolonyalngEspanya, at Maria Dolores Molina, isa ring gurosakanilangbayan<br />
 4. 4. Sa San Juan de Letran kung saansiyanagtapossasekondaryanoong 1889 at nagtapossiyanagtaposng summa cum laude sakursong Bachelor of Arts sa UnibersidadngSto. Tomas (UST) noong 1894. <br />Nag-aralsi Quezon ngabogasyasa UST, ngunitpansamantalangnatigilitonangsumiklabang Digmaang Pilipino-Amerikano. Pagkataposngdigmaan, tinaposniyaangkursongabogasyasa UST at nakakuhasiyang pang-apatnapuwestosa Bar Exams noong 1903.<br />
 5. 5. Pagtakbobilangpangulo<br />Si Quezon ay tumakbosaunanghalalansapagka-Pangulo ngPilipinasnoongNobyembre 1935 at nanalosiyalabankay Emilio Aguinaldo (dating Pangulo ngRebolusyunaryongRepublica Filipina, nadati ay pinagsilbihanniyabilang aide-de-camp), at Gregorio Aglipay.<br />
 6. 6. KontribusYonsakanyangpagkapangulo<br />Noong 1936, inilabasni Quezon ang E.O. No. 23, nanaglalamanng technical description at detalyadongespisipikasyonng watawatngPilipinas.<br /> Masigasignaisinusulongni Quezon angpanlipunangkatarungan o social justice, kung kayaminsan ay kanyangwinika: “Angpanlipunangkatarungan ay higitnamasmakatutulongkapagangginamitnabatayan ay angdamdamin at pang-unawa at hindiangbatas.” <br />
 7. 7. Surianng Wikang Pambansa,<br />Itinatagni Quezon noongEnero 1937<br />Ito ay naglalayonglumikhangisangpangkalahatangpambansangwikaparasamga Pilipino. <br />NoongNobyembre 1937 nirekomendangSuriannagawingpambansangwikaangTagalog, kung kayanoong ika-30 ngDisyembre 1939 ay idineklarani Quezon naTagalogangmagigingpambansangwikangPilipinas. NoongHunyo 1940 naman, iniutosniyangituroangpambansangwikabilangisasamgaasignaturasamgapaaralan<br />
 8. 8. Batas Commonwealth 502<br />Itinatagnoong ika-12 ngOktubre, 1939 <br />Ito ay lumikhangisanglungsodsaDiliman, nanasadakonglabasng Manila. Anglungsodnakanyangitinatag at pinagyamanupangmagingkabiserangbansa, kalaunan ay ipinangalansakanya – ang Lungsod ng Quezon<br />
 9. 9. Masigasignaisinusulongni Quezon angpanlipunangkatarungan o social justice, kung kayaminsan ay kanyangwinika: “Angpanlipunangkatarungan ay higitnamasmakatutulongkapagangginamitnabatayan ay angdamdamin at pang-unawa at hindiangbatas.” <br />Noong 1937, nilagdaanni Quezon angkauna-unahangbatasparasaminimum wage saPilipinas. Noongtaon ding iyon, unangbumotoangkababaihang Pilipino saisangplebisitotungkolsakarapatanngmgababaengbumoto o angtinatawagna women’s suffrage.<br />
 10. 10. KAMATAYAN<br />Namataysi Quezon sasakitna tuberculosis noong ika-1 ngAgosto 1944 sa Saranac Lake, New York. <br />Unasiyanginilibingsa Maine Memorial sa Arlington National Cemetery sa Washington D.C., pagkatapos ay hinukaymuliangkanyangmgalabi at isinakaysa USS Princeton, at mulinginilibingsa Manila North Cemetery noong ika-1 ngAgosto 1946.<br />Kalaunan, ito ay inilipatsa Manuel Quezon Memorial Shrine, saloobngbantayogsa Quezon Memorial Circle sa Lungsod Quezon, noong ika-19 ngAgosto 1979, arawnasana’ykanyangnaging ika-102 kaarawan<br />
 11. 11. SANGGUNIAN<br />New York Times July 1911 edition.<br />New York Times September 1912 edition.<br />Nacionalista Party website. History of the Nacionalista Party.<br />Escape to Manila by Frank Ephraim. Book about Jewish refugees finding sanctuary in the Philippines.<br />U.S. Navy - A Brief History of Aircraft Carriers. History of USS Princeton.<br />

×