Ang pamamahala ni ferdinand marcos

134,124 views

Published on

Published in: Education

Ang pamamahala ni ferdinand marcos

 1. 1. ANG PAMAMAHALA NIFERDINAND E. MARCOS(1965-1986)
 2. 2. Maaaring narinig mo na kung sino si Pangulong Ferdinand E. Marcos. Magbigay ng ilang deskripsyon tungkol sa kanya.1.)_______________________________ ____________________2.)_______________________________ ____________________3.)_______________________________ ____________________
 3. 3. Dahil sa sentimyento at diskontento ng mga mamamayan sa patuloy na lumulubhang krisis pang-ekonomiya ng bansa sa ilalim ng pamahalaang Macapagal, nanalo sa halalan noong 1965 si Senador Ferdinand E. Marcos.Mga Pangako:1. reporma sa lupa2. Trabaho3. pagbaba ng presyo ng bilihin4. pagtaas ng sahod5. pag-aalis ng nepotismo6. katiwalian sa serbisyong
 4. 4. “Ang Pilipinas ay muling magigingdakila”.Ito ay kanyang ipinahayag sa araw ngkanyang inagurasyon.Si Marcos at Fernando Lopez angkauna unahang pangulo atpangalawang pangulo ng Pilipinas nananumpa sa tungkulin sa WikangPilipino.
 5. 5.  Ang Unang Termino ng Pamahalaang Marcos (1965-1969) Sa kanyang unang termino, sinikap ni Pangulong Marcos na mapabuti ang pananalapi ng bansa sa pamamagitan ng pinag-ibayong pangongolekta ng buwis, at pangungutang sa iba’t ibang dayuhang institusyon ng pananalapi.
 6. 6. Narito ang kanyang mga nagawa sa unang apat na taon ng kanyang panunungkulan:1. Pagpapatupad ng programa sa malawakang pagpapagawa ng mga imprastraktura gaya ng mga kalsada, tulay, patubig, paaralan, LRT, at iba pa. Ito ang naging dahilan kung bakit siya tinawag na Infrastructure Man.2. Paghihigpit sa ilegal na pagpasok ng mga produktong dayuhan.3. Pagtulong sa mga magsasaka upang maparami ang ani ng bigas.4. Pagbibigay ng pahintulot sa mga Pilipino na magtungo sa China.5. Pagpigil sa karahasan.6. Pagpapalaganap nang maayos na serbisyong pangkalusugan sa mga pook rural.
 7. 7. 7. Pagpupulong sa internasyonal Maynila noong Oktubre 24-26, 1966 na naglalayong mapalakas ang ugnayan ng Pilipinas sa mga dayuhang Komunistang bansa sa relihiyon. Kabilang sa mga dumalo rito ay mga bansang Amerika, Australia, New Zealand, Timog Korea, Thailand at Timog Vietnam.8. Pagpapadala ng mga inhinyero, doctor at mga sundalo sa Vietnam upang tulungan ang mga biktima ng digmaan at suportahan ang Estados Unidos. Tinawag ang grupong ito na PHILCAG o (Philippine Civic Action Group).
 8. 8. Ang Ikalawang Termino ni Pangulong (1969-1972) Noong 1969, sa gitna ng malawakang pagbatikos na ginamitniya ang makinarya ng pamahalaan sa kanyang kampanya,muling nanalo si Pangulong Marcos bilang pangulo at siFernando Lopez, bilang pangalawang pangulo ng Pilipinas.Naging kauna-unahang pangulo na naihalal muli sa tungkulinsa pangalawang termino sa Pangulong Marcos. Taliwas sa mga magagandang nagawa ni Marcos sa kanyangunang termino, sa ikalawa niyang termino ay lumubha
 9. 9. 1. Pagsilang ng Aktibismo Naging laman ng lansangan ang mga mag-aaral at doon ipinarinig ang kanilang puna at batikos sa maraming bagay gaya ng: patuloy na lumalaganap na katiwalian sa pamahalaan paglabag sa karapatang pantao pagtaas ng tuition fee militarisasyon at pang-aabuso ng mga military ang pananatili ng base militar ng Estados Unidos at mga maling patakaran ng pamahalaan.
 10. 10. Tulad ng maraming Pilipino, hiniling ng mga mag-aaral na magkaroon ng saligang batas na makatutugonsa mga pangangailangan ng mga Pilipino at naaayon sapanahon. Sa simula, ang mga rally at demonstrasyon aynaging tahimik subalit di nagtagal ang mga ito magingmarahas at magulo at nahaluan ng ideolohiya ngkumunismo. Nang lumaon naging madugo ang labanan sapagitan ng mga estudyante at alagad ng batas at militar.Enero 30, 1970 – Naganap ang pinakamadugong nangpilitin ng mga mag-aaral na pasukin ang Malakanyang.Anim na mag-aaral ang napatay at di mabilang angsugatan. Ang pangyayaring ito ang tinawag na Labanansa Mendiola. Naging sunud-sunod ang mga welga atdemonstrasyon na isinagawa ng mga mag-aaral atmanggagawa, bunsod ng lumalalang krisis
 11. 11. 2. Suliranin sa Pambansang Kapayapaan atKaayusan Lumaganap din ang krimen sa bansa. Dumami angwalang lisensyang mga baril. Naglitawan ang mgaprivate armies ng mga pulitiko.Tumaas din ang bilang ngmga mamamayang naghihirap. Samantala ang mgaMarcos cronies (kamag-anak, kaibigan at kapartido) aygumamit ng kapangyarihan at karahasan upangmaisulong ang kani-kanilang pansariling interes atkapakanan.
 12. 12. 5. Mga Pambobomba sa Kalakhang Maynila.Agosto 21, 1971 – nagsagawa ng proklamasyon sa Plaza Miranda saQuiapo, Maynila ang Partido Liberal, mga oposisyon na pinamumunuan niSenador Gerardo Roxas. Dito naganap ang pagpapasabog sa dalawanggranada sa entablado na naging dahilan ng pagkamatay ng walong katao atpagiging sugatan ng iba pang dumalo sa proklamasyon.Hindi rito nagwakas ang pambobomba, sinundan pa ito ng pagbomba saJoe’s Department Store sa Avenida Rizal, Maynila at sa Cultural Center ofthe Philippines.Sinasabing ang grupong Light a Fire Movement nina Ed Olaguer at StevePsinakis ang responsable sa mga pambobombang naganap.Dahil sa nangyari sa Plaza Miranda, sinuspinde ni Pangulong Marcos angpribilehiyo ng Writ of Habeas Corpus sa bisa ng Proklamasyon Blg. 889.Ang pribilehiyong ito ang nagbibigay ng karapatan sa isang taong nadakipat ikinulong na itanong sa hukuman kung makatwiran o ayon sa batas angginawang pagdakip at pagkulong sa kanya. Sinuspinde ang pribilehiyong itoupang madaling madakip ang mga pinaghihinalaang kasangkot sapambobombas at upang mabawasan at matigil ang karahasan nalumalaganap sa bansa.
 13. 13. 3. Impluwensya ng Komunista Dahilan sa lumalalang sitwasyon ng mgamahihirap, ang mga halos nalupig na Huk sa panahon niPangulong Magsaysay ay muling bumangon at nagtatagng Communist Party of the Philippines (CPP) or PartidoKomunista ng Pilipinas. Nabuo ang komunistang gerilya– ang New People’s Army (NPA)- sa pamumuno ni JoseMa. Sison. Maraming nahikayat na lumahok ditokabilang na ang mga matatalinongestudyante, magsasaka, manggagawa at maging mgapropesyonal at intelektual. Malawakan ang mga demonstrasyon na isinagawang mga kabataan. Sa kanilang pagmamartsa, sila aymay dalang pulang bandila at sumisigaw ng mgakatagang laban sa pamahalaan habang nakataas atnakatikom ang kanilang mga kamao. Kalimitangnatatapos sa karahasan ang mga demonstrasyong ito.
 14. 14. 4. Pagsilang ng MNLF MNLF o ang Moro National Liberation Front, ay naitatag noongkalagitnaan ng 1970 ni Nur Misuari, isang Muslim at dating mag-aaral ng Unibersidad ng Pilipinas. Sa mahabang panahon, nagtanim ng hinanakit ang mgaMuslim sa pamahalaan dahil inakala nilang sila ay pinabayaan na.Kaya’t ang naging pangunahing layunin ni Misuari ay humiwalayang Mindanao sa Pilipinas at maitatag ang isang nagsasarilingrehiyon na tatawaging Bangsa Moro Republic. Maraming taon dingnagtagal ang madugong labanan sa Mindanao sa pagitan ng MNLFat Sandatahang Lakas ng Pilipinas o Armed Forces of thePhilippines (AFP). Sa pagnanais na wakasan ang umiiral na tunggalian sa pagitanng mga Muslim, humingi ng tulong si Pangulong Marcos sa iba pangbansang Muslim. Isang kasunduan na may layuning wakasan angalitan sa pagitan ng pamahalaan at MNLF ang isinagawa noongDisyembre 26,1976 sa Tripoli, Libya. Ito ay tinawag na TripolisAgreement. Naipatupad ang tigil-putukan o ceasefire noong Enero 20,
 15. 15. ANG BATAS MARSYAL AT MGA DAHILANNG PAGKADEKLARA NITO
 16. 16. 1. Isipin mong natunghayan mo ang ganitong pangyayari. Ano ang gagawin mo upang umayos ang sitwasyon?2. Sino sa iyong palagay ang may kakayahang mag-ayos ng ganitong kaguluhan sa ating bayan?
 17. 17. Mga Pangyayaring Naging Daanng Batas Militar Ang unang panunungkulan ni Pangulong Marcos mula 1965 hanggang 1969 ay may layuning gawing dakilang muli ang Pilipinas.Ang sabi niya: “This nation can be great again!”1. Malawakang paggawa ng kalye, tulay, patubig at paaralan ang kanyang pinasimulan.2. Nabawasan ang krimen, lumaki ang produksyon sa agrikultura dahil sa reporma sa lupa at dumami ang serbisyo ng pamahalaan lalo na sa kalusugan.3. Nabago rin ang hukbong sandatahan at
 18. 18. SUBALIT… nang muli siyangmahalal noong taong 1969, nagbagoang sistema ng kanyang pamamalakad. Maraming Pilipino ang nagalit dahil sapambansang kahirapang ibinunga ng labisna paggasta at pangungutang ngpamahalaang Marcos sa ikalawangtermino nito. Iisa-isahin natin ang mga pangyayari sabansa na nagtapos sa pagdedeklara ngBatas Marsyal.
 19. 19. Mga Suliraning Pangkabuhayana. Patuloy na lumaki ang panlabas na utang ngpamahalaan.b. Ang mga proyektong kanyang sinimulan ay ipinangutang niya sa mayayamang bansa.c. Tumaas din ang halaga ng langis sapandaigdigang palengke.d. Patuloy na umangkat ang PamahalaangMarcos, kayat tumaas din ang halaga ng mgabilihin. Binuksan ni Marcos ang bansa sa mgadayuhang mamumuhunan. Ngunit nilapastanganannaman ng mga ito ang ating likas na yaman.Patuloy na yumaman ang mga kapitalista at patuloynamang naghirap ang mga mahihirap.
 20. 20. Mga Suliraning Panlipunan Ang mga mayayaman at mga puilitiko ay nagtatag ng kani-kanilang private army. Bunga ng mga suliraning pangkabuhayan kaya ito nangyari. Madali ang pamimili ng mga armas at baril; karamihan ay galing sa ibang bansa. Habang nangyayari ito, tumaas ang antas ng krimen sa bansa, marahil dahil sa malayang bilihan ng armas at lumalagong mga private army.
 21. 21. Samantala, dahil sa pahirap nangpahirap ang buhay at maliit na kita ng mgamanggagawa, nagsimula ang maramingpag-aaklas na sinuportahan ng mgaaktibistang mag-aaral. Ang mgamanggagawa at mag-aaral ay halos araw-araw na laman ng lansangan upang mag-rally o magdemonstrasyon laban sapamahalaang Marcos. Dito nagsimula angparliaments of the streets.

×