Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leksion 1 pilotat

10,075 views

Published on

 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Leksion 1 pilotat

 1. 1. KollonatKolonat jane konstruktuar me nje linjete formave te seksionit terthor, me tezakonshmit jane katror, drejtkendor dherrethor. Perforcimi kryesor ne kolloneeshte perforcimi gjatesor qe kontribuonne rezistencen e ngarkeses ne shtypjedhe prandaj redukton madhesine ekerkuar te seksionit terthor. Perforcimiterthor, ne formen e lidhjeve, eshtegjithashtu i siguruar per te dhenembeshtetje anesore per perforcimetgjatesore, qe te frenojne nje demtim tetipit çarje nga shtypja,(Fig.4.38).
 2. 2. Soletat Soletat prej b/a mund te jene struktura te zhvilluara ne nje drejtim, por mund te jene edhe ne dy drejtime. Sjellja e soletave te hedhura vetem ne nje drejtim eshte e ngjashme me ate te nje trau drejtekendor, dhe keto elemente mund te konsiderohen thjesht si trare shume te gjere. Perforcimi kryesor konsiston ne shufrat gjatesore te vendosura parallel me drejtimin e hapesires ne anen e tensionuar te seksionit terthor (qe eshte pjesa me e ulet ne pozicionin e mesem te solutes dhe pjeses se siperme prane mbeshtetjes ku soletat jane te vazhdueshme mbi nje numer mbeshtetjesh). • Perforcimi dytesor, ne formen e shufrave te drejta, te cilat levizin ne qoshet e djathta te drejtimit te hapesires, eshte siguruar te kontrolloje tkurrjen dhe te shperndaje efektet e ngarkeses se perqendruar.(Fig.4.39).
 3. 3. ShkalletShkallet jane projektuar si soleta prej betonarmeje, trashesia e te cilaveeshte e njejte me trashesine e mbetur te nje bazamaku, dhe te cilat jane ne nje pjese integrale te structures(Fig. 4.41).Kerkesat ne respektim te raportit te hapesires me lartesine, jane te njejta si per soletat. Fig. 4
 4. 4. Format strukturore-format monoliteFormat betonarme monolite, jane te perdorura kryesisht per ndertesa me shume kate ne te cilat eshte kerkuar nje strukture e tipit rame. Forma e struktures eshte e percaktuar nga te njejtet faktore qe ndikojne ne projektin e te gjitha strukturave, te cilat kane nevoje te sigurojne rezistencen e ngarkeses gravitacionale dhe te arrije anen ekonomike ne perdorimin e materialit. Fig. 5 Ndryshueshmeria e betonit, jep nje zgjedhje te gjere te gjeometrise se ramave, favorizon perdorimin e lidhjeve kenddrejta, te cilat kerkojne modele te thjeshta.Kater tipe baze:1. te strukturave pllake te rrafsheta nje drejtimi hapesinor,2. te strukturave pllake te rrafsheta me dy drejtime hapesinore,3. strukturat trare-dhe solete dhe4. strukturat me mure- mbajtes (Fig.4.45). Fig. 6
 5. 5. Tipet e tra-kollone.Te gjitha tipet baze jane lidhje tra- kollone, dhe mund te konsiderohen si nje sistem dysheme i mbeshtetur ne nje strukture vertikale prej kollonash, ose muresh.Cilesite e tyre aftesite mbuluese dhe kerkesat ndaj madhesise, jane te permbledhura ne Tabelen 4.1. Fig. 7
 6. 6.  Themele me plintaThemelet e mesiperme behen te vecanta per secilen shtylle,ato mund te jene te derdhura dhe te parapergatitura. Kurplintat jane te parapergatitura dhe kollonat jane te tilla. Trarete themelit mbeshteten ne konsolat e kollonave. Siperfaqja etabanit te plintit percaktohet nga ngarkesa qe transmetonthemeli, nga presioni i lejuar i bazamentit dhe nga trashesia,forma e armimit e kalkuluar per te perballuar sforcimet. Fig. 8 Fig. 8
 7. 7. Kur eshte e nevojeshme qe per arsyet qe thame me siper tekemi nje siperfaqe te madhe te tabanit te themelit ose kurkollonat jane te vendosura afer njera tjetres ( 2-2.5m) themeletrezultojne afer njeri tjetrit, ne kete rast eshte bindese dheekonomike te projektojme nje themel te vazhduar me kollona.Ky ne fakt eshte nje themel i vazhduar me ngarkesa teperqendruara. Qe ne tabanin e themelit te kemi njeshperndarje te njetrajteshme te ngarkeses, rezultantja e forcavevertikale per te dy kollonat duhet te kaloje ne qendren egravitetit te themelit. Fig. 10 Fig. 9
 8. 8.  Themelet e kombinuaraThemelet e kollonave fqinje jane te kombinuara kombinuara(1) kur kollona eshte shume afer me kufirn e ndertimit dheprania e nje themeli te vecante mund te jet i ngarkur nemenyre jashteqendrore dhe (2) kur themelet e kollonavefqinje jane te lidhura per ti rezistuar forcave ngritese osepermbysese. Fig. 11
 9. 9. Kur nje ndertese me skelet duhet te ndertohet pergjate njegodine ekzistuese eshte shpesh e nevojeshme te perdorimtraret konsol ose nje themel asimetrik te kombinuar perkollonat ngjitur me godinen ekzistuese, keshtu qe presionine tabanin e themelit nuk do te ndikoje aq shume nembingarkimin e tabanit te themelit ekzistuese sa teshkaktoje ulje te padeshirueshme. Fig. 12
 10. 10.  Tipet e themeleve ne forme pllakea) ndertesa qe zene pak plan ne vend por qe kane lartesi dhe peshe te madhe,b) ndertesa me ngarkese strukturale te lehte te ndertuara ne bazamente me capacitet te ulet mbajtes ose kur kushtet e bazamentit kerkojne nje shperndarje te konsiderueshme te ngarkeses,c) Per ngarkesa me te medha jane tre tipe themelesh pllake: 1- pllake solide 2- tra dhe pllake 3- qelizaJane tre tipe themelesh pllake: 1- pllake solide; 2- tra dhe pllake; 3- qeliza;Themel solete – eshte nje pllake solide prej betoni te armuar ne pergjithesi metrashesi te njejte, e derdhur mbi bazament me aftesi te ulet mbajtese ose tendryshme, ngarkesat e mureve dhe te kollonave shperndahen net e gjithe siperfaqen.Soleta pllake e themelit ne fig mbeshtet kollonat b/a. kollonat jane te zgjeruara nepjesen fundore per te shperndare disi ngarkesen qendrore.Themel solete dhe tra – Si nje themel I projektuar per te mbajtur ngarkesa temedha te mureve ose kollonave themeli pllake kerkon nje lartesi te konsiderueshme.Per ta bere me ekonomike perdorimin e themelit pllake e cili mban ngarkesa temedha praktikohet nderthurja e soletes me tra. Kjo tip solete konsiston neperdorimin e trareve te cilet mund te jene siper ose poshte soletes dhe mbajnengarkesat e mureve ose te kollonave dhe I shperndan ato ne soleten monolite e cilapeshon mbi bazamentin natyral.
 11. 11. Themel solete me hoje, qeliza. – Kur kemi te bejme me ulje te ndryshme dhethemelet duhet te mbajne ngarkesa te konsiderueshme rigjiditeti I madh I themelitsolete me hoje eshte avantazh. Ky tip themeli konsiston ne ekzistencen e dy soletavee sipemja dhe e poshtmja te ndara dhe te perforcuara nga shirita vertical b/a tekryqezuar ne te dy drejtimet sin e fig. nje themel I tille ka nje rigjiditet shume temadh dhe shperndan ngarkesat e themelit net e gjithe zonnen e bazamentit dukereduktuar perforcimin e bazamentit dhe eleminuar uljet e ndryshme. Hapesiratmund te shfrytezohen.Fig. 13
 12. 12. Fig. 14
 13. 13. Themelet me pilota – Pilotatmund te klasifikohen nga efektiqe ato kane ne bazament si: pilotame zhvendosje dhe pilota pazhvendosje. Pilotat me zhvendosjefuten me force, me goditje netoke duke zhvendosur dheun, tetilla jane pilotat solide dhe pilotate formuara nga tuba tebrendeshem te cilat futen netoke dhe fundi i tyre eshte iperbere nga nje kapuc i cili mundte lihet brenda ne toke ose tehiqet. Pilota pa zhvendosjeformohen nga puse ne te cilatvendosen ne pus dhe lihen osehiqen mbasi behet mbushja e tijme beton. Fig. 15
 14. 14. Pilotat e ngulura - jane ato te cilatformohen nag futja me goditje e njekollone te parapergatitur. Seksioni i tyremund te jete katror, poligonal ose rrethor.Pilotat e ngulura me fasheta – jane dyllojesh njera ka nje fashete teperhereshme celiku ose betoni dhe lloji Idyte ka nje fashete te perkoheshme.Qellimi i futjes ne toke i fashetes seperhereshme eshte te konsolodojebazamenti rreth fashetes se pilotes ngaveprimi i futjes me rrutullim, dhe per tembrojtur zemren prej betoni te pilotesnga rrjelljet e ujit nentokesor. Ne fig eshteilustruar nje kollone e ketij tipi. Fashetaapo gaucka ( paretet) prej b/a eshterreshqitur ne cpuesin prej celiku. Cpuesidhe guacka vendosen ne kullen e cpimitdhe pastaj fillon cpimi ne toke. Kur eshtearritur thellesia e nevojeshme cpuesingrihet dhe behet mbushja nga brenda eguackes me beton. Ky tip pilote perdoretne bazamentet me aftesi mbajtese te ulet. Fig. 16
 15. 15. Pilotat e ngulura me fasheta jote perhereshme paraqiten nefig. Fundi i tubit prej celiku imajtur nga kulla e cpimitmbushet me cakell. Njecekic i leshuar nga kulla ecpimit zhyt ne toke fashetendhe cakellin. Kur eshtearritur thellesia enevojeshme cekici godetcakellin dhe tubi fillon tengrihet lart duke u terhequrme mekanizmat e kulles secpimit, cakelli formon njemaje te zgjeruar si ne figure,i cili sherben si fundmbeshtetes per piloten. Netub fillon te hidhet beton icili ngjishet nga cekici dhegjithashtu behet vibrimi i tij. Fig. 17
 16. 16. Fig. 18
 17. 17. Pilota me cpim – jane ato te cilat formohen nga betoni i derdhur ne nje vrime tehapur me perpara.Tubi prej celiku filon te zhytet ne toke nderkohe qe fillon heqja edheut. Futja e tubit behet per mbajtur nga shembja faqet e pusit te hapur.Avantazhet kryesore te ketyre pilotave jane paisjet me te lehta, e me temanovrueshme qe perdoren. Nje analize e hollesishme i behet shtresave te tokesku do te ngulet pilota. Disavantazhet jane se nuk mund te kontrollojme nese eshtengjeshur sa duhet betoni dhe nese jane mbuluar mire shufrat e hekurit. Ne figureeshte paraqitur procesi i vendosjes se pilotave me cpim. Fig. 19
 18. 18. Kapelja e pilotave – Pilotat mundte perdoren per te mbeshtetur njethemel me plinta, rrip ose pllake.Zakonisht nje grup pilotashperdoret per te mbajtur nje kollone.Ngarkesa nga kollona transmetohetne pilota nepermjet nje kapeleje b/ae cila vendoset mbi pilotat dukebere lidhjen e tyre dhe ne te njejtenkohe duke sherbyer si bazament ikollones i cili transmeton ngarkesenne pilota. Per te siguruarvazhdimesine e struktures shufrat earmimit te pilotave lidhen meshufrat e kapeles. Ne figureparaqiten disa forma kapelesh. Fig. 20
 19. 19. Fig. 21

×