SlideShare a Scribd company logo
“RREGULLATIVË NDËRTIMORE”
Përmbledhje : SHKUMBIN MUZLIJAJ
Qëllimi i ligjit për ndërtim është përcaktimi i kornizës ligjore e cila rregullon lëshimin e lejeve
ndërtimore, pajtueshmërinë me kërkesat e lejes ndërtimore dhe lëshimin e çertifikatës së
përdorimit brënda territorit të Republikës së Kosovës.
-Ky ligj rregullon ndërtimin e të gjitha objekteve ndërtimore në Kosovë, projektimin, ndërtimin,
rindërtimin, rrënimin…etj.
Punë ndërtimore –janë aktivitetet e krijimit të ndërtimeve apo objekteve ndërtimore.
Ndërtim apo objekt ndërtimor - çdo gjë që ndërtohet apo rezulton nga punët ndërtimore.
Projektim - hartimi i dokumenëtacionit tekniko-investiv sipas Kodit të Ndërtimit dhe sipas
dispozitave të ligjit për ndërtim.
Vend ndërtimi – sipërfaqe tokësore apo ujore ku zhvillohet punë ndërtimore ose ndonjë
zhvillim tjetër që ka të bëjë me ndërtimin.
Rindërtimi – punë ndërtimore që ka për synim ndryshimin substancial të një ndërtimi, për
shembull:
ndërtim i katit të ri të një ndërtese ose largim i një kati ekzistues,
zëvendësim, largim, ose riparim i pjesëve strukturore të ndërtimeve;
ndryshim i projektit ekzistues sipas të cilit paraprakisht është lëshuar çertifikata e
shfrytëzimit…etj.
Mirëmbajtja e ndërtimit - realizimi i punëve për ruajtjen e kërkesave esenciale të ndërtimit
gjatë përdorimit të tij.
Ndërtesa – ndërtim i projektuar për banim për njerëzit apo kafshët, strehim apo ruajtje të
gjësendeve, ose përdorim për aktivitete publike apo private, dhe zhvillim të tregtisë ose
prodhimit.
Produkt ndërtimi - çdo produkt i prodhuar për t’u përfshirë në mënyrë të përhershme në
ndërtim.
Ministria - Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.
Ndërtimi i ri – ndërtim që kryhet në pjesë të një parcele toke ku nuk ka ndërtim ose që
zëvendëson plotësisht ndërtimin ekzistues.
Riparimi – kthim i një objekti në kushte të pranueshme duke bërë ripërtëritjen,
zëvendësimin, apo rregullimin e pjesëve të dëmtuara ose të degraduara,..
Objektet e trashëgimisë historiko-kulturore – ndërtime që trajtohen në kuadër të Ligjit të
Trashëgimisë Kulturore duke përfshirë edhe ndërtimet në zonat e veçanta të mbrojtura.
Rrënimi – shkatërrim ose largim.
Ndërtim peizazhi - ndërtim i parqeve, kopshteve, bulevardeve, shesheve dhe rregullimi i
natyrës në përgjithësi.
Kushtet ndërtimore - kushtet e përcaktuara nga plani rregullativ urban, ose të aprovuara nga
organi kompetent, të cilat shërbejnë si bazë për hartimin e dokumentacionit ndërtimor. Kushtet
ndërtimore i referohen kushteve të ndërtimit sipas Ligjit të Planifikimit Hapësinor, i cili i definon
kushtet e ndërtimit si kushte që përcaktojnë llojin, madhësinë, mënyrën e ndërtimit, kushtet e
sigurisë, dhe çfarëdo kushti tjetër të domosdoshëm për ndërtime.
Dokumentacioni ndërtimor – dokumentet e shkruara, grafike, dhe me figura, të
përgatitura me qëllim të përshkrimit të dizajnit, lokacionit, dhe karakteristikave
fizike të elementeve të projektit, i domosdoshëm për të marrë lejen ndërtimore.
Leja ndërtimore – leje e lëshuar nga organi kompetent që shërben si bazë ligjore për
realizimin e ndërtimit në përputhje me ligjin e ndertimit.
Mbikëqyrja inspektuese – inspektim i përputhjes së ndërtimit me dokumentacionin
ndërtimor dhe kodin e aplikuar ndërtimor.
Çertifikata e përdorimit – dokument i lëshuar nga një organ kompetent që vërteton
përputhjen e ndërtimit me dokumentacionin ndërtimor dhe kodet e aplikuara ndërtimore, dhe që
tregon se ndërtimi është i përshtatshëm për përdorim.
Organi Kompetent - autoriteti që është përgjegjës për lëshimin e lejeve ndërtimore,
koordinimin e inspektimeve ndërtimore, dhe lëshimin e certifikatës së përdorimit.
Aplikuesi – person fizik apo juridik, i cili dorëzon kërkesën për leje ndërtimore.
Projektuesi - person fizik ose juridik i licencuar (është person i autorizuar për projektim) që
është përgjegjës për hartimin e dokumentacionit ndërtimor…
Kontraktuesi - person ose organizatë që ndërmerr punë ndërtimore në përputhje me
kontratën.
Komuna - komuna në ligjin per ndertim, ka kuptimin e përcaktuar sipas Ligjit të vetëqeverisjes
lokale.
Kodi i ndërtimit - akt nënligjor që parasheh vendosjen e kërkesave minimale për
adresimin e fuqisë strukturore, hapësirave të emergjencës, sanitarisë, ndriçimit adekuat dhe
ventilimit, ruajtjen e energjisë dhe sigurinë e jetës në lidhje me objektet e reja dhe ato
ekzistuese, për të mbrojtur shëndetin publik, sigurinë dhe mirëqenien e përgjithshme të
banorëve.
Libri dhe ditari ndërtimor - mbahet në vend punishte për përcjelljen e punëve ndërtimore
që është e nevojshme për të marrë miratimin për ndërtimin dhe zhvillimin e projektit kryesor.
Marrëveshja për infrastrukturë - Kontratë ligjërisht e zbatueshme ndërmjet aplikuesit për
leje ndërtimi dhe organit kompetent e cila specifikon afatet dhe kushtet në lidhje me financimin
e infrastrukturës nga aplikuesi ose ofrimin e infrastrukturës nga aplikuesi…
Heshtja është pranim - garantimi i së drejtës së çdo personi që të ndërmerr një aktivitet
apo veprim bisnesor të llojit të caktuar, pa marrjen e aprovimit nga ana e organit kompetent,
nëse një aprovim apo refuzim i kërkesës nuk është dhënë në kuadër të kufizimeve kohore të
paraparë në ligjin për ndërtim…
Parimet e leje lëshimit dhe mbikëqyrjes :
1 mbrojtja e shëndetit dhe sigurisë;
2 ruajtja dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore;
3 mbrojtja e të drejtave pronësore;
4. transparenca në procedurat administrative;
5. parimi i një zyre shërbyese, dhe
6. heshtja është pranim…
LLOJET E NDËRTIMIT :
1. ndërtimi i ri (duke përfshirë instalimin);
2. rindërtimi;
3. riparimi – renovimi, sanimi, rehabilitimi-përmirësimi (nuk kërkon leje ndërtimi);
4. punët ndërtimore që kanë për synim mbrojtjen e monumenteve të palëvizshme të
trashëgimisë kulturore;
5. rrënimi;
6. ndërtime peizazhi, dhe
7. instalimi apo ngritja e ndërtimeve të përkohshme…
Kodi Unik i Ndërtimit i Republikës së Kosovës : Qëllimi i Kodit është vendosja e kërkesave
minimale për mbrojtjen e shëndetit publik, sigurisë dhe mirëqenies së përgjithshme….
Kodi do të vendos çfarëdo kërkese tjetër teknike që parimisht konsiderohet çështje relevante
teknike si: (ekuilibri dhe stabiliteti, sanitaria, menaxhimi i mbeturinave ndërtimore, ndriçimi
adekuat dhe ventilimi ….etj) ,
Pjesëmarrësit në ndërtim janë: aplikuesi, poseduesi i lejes ndërtimore, projektuesi,
kontraktuesi.
*Përmbajtja e dokumentacionit ndërtimor (përfshirë rindërtimin dhe rrënimin) përcaktohet
me Kod
ndërtimor.
Projektuesi mund të monitoroj procesin e ndërtimit dhe përputhshmërinë e tij me
dokumentacionin e aprovuar ndërtimor…
Leja ndërtimore kërkohet për aktivitetet vijuese:
1.ndërtimi i ri (përfshirë montazhet);
2. rindërtimi i objekteve ekzistuese;
3. rrënimi i objekteve ekzistuese, dhe
4. riparimi i objektit ndërtimor
5. intervenimet në fasadat dhe strukturën (sanimet) e një objekti ekzistues…
Një leje ndërtimore apo një certifikatë përdorimi lëshohet mbi bazën e klasifikimeve si në
vijim:
1. Kategoria I – ndërtime me rrezikshmëri të ulët;
2. Kategoria II – ndërtime me rrezikshmëri të mesme, dhe
3. Kategoria III – ndërtime me rrezikshmëri të lartë dhe me interes nacional.
*Lejet për dy kategoritë e para i lëshon Komuna…
*Ministria ka kompetencë për lëshimin e lejeve për ndërtimet e kategorisë III…
Lëshimi i lejes ndërtimore :
1.Nëse janë të plotësuara kushtet të përcaktuara me Ligj, organi kompetent është i detyruar të jap
lejen e ndërtimit në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës së rregullt.
2.Kur lejen e ndërtimit e jep MMPH-ja,leja e ndërtimit jepet në afat prej 60 ditësh nga dita e
pranimit të kërkesës së rregullt.
Apo sipas Ligjit për Ndërtim: Lëshimi i lejes ndërtimore kalon nëpër dy faza:
Faza I: organi kompetent parasheh kushtet ndërtimore brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve pas
pranimit të kërkesës për kushtet ndërtimore për ndërtimet e kategorisë I dhe tridhjetë (30) ditë
për ndërtimet e kategorive II dhe III;
dhe Faza II: leja ndërtimore lëshohet nga organi kompetent brenda tridhjetë (30) ditëve pas
pranimit të kërkesës për leje ndërtimore për kategorinë I dhe dyzet e pesë (45) ditë për
kategoritë II dhe III…
Planet rregullative urbane janë: dokumente publike dhe çdo person duhet të ketë qasje në to
përmes ueb-faqeve komunale apo përmes kërkesës së palës.
Kërkesa për leje ndërtimore mund të paraqitet nga aplikuesi apo personi ligjërisht i autorizuar
prej tij.
Kërkesës për lejen ndërtimore i bashkëngjitet:
1. kopja e planit dhe çertifikata e pronësisë të aplikuesit
2. akti ligjor administrativ për vendosjen e kushteve ndërtimore,
3.tri kopje të dokumentacionit ndërtimor të përgatitur në pajtueshmëri me Kodin dhe një kopje
në formë elektronike;
4. në rast se kërkohen objekte të përkohshme ndërtimore në vend ndërtim, kërkohet paraqitja e
periudhës kohore për ato objekte, dhe
5. vlerësimi i ndikimit në mjedis
*Leja ndërtimore pushon së vlejturi nëse aplikuesi nuk fillon ndërtimin në afatin prej një (1) viti
nga dita e fuqizimit të lejes ndërtimore….
*Vlefshmëria e lejes ndërtimore mund të zgjatet me kërkesën e aplikuesit për një (1) vit.
Kontraktuesi në vend ndërtim duhet të ketë dokumentet vijuese:
1. kontratën mes poseduesit të lejes ndërtimore dhe kontraktuesit;
2. lejen ndërtimore dhe dokumentacionin ndërtimor;
3. dokumentacionin për atestet e produkteve ndërtimore dhe pajisjeve;
4. dëshminë për kualitetin e përcaktuar për produktet ndërtimore të përdorura, dhe
5. librin dhe ditarin ndërtimor.
*Për të gjitha objektet ndërtimore për të cilat kërkohet leja ndërtimore, merret edhe certifikata
e përdorimit para se objekti të përdoret.
Kërkesës për lëshimin e certifikatës së përdorimit i bashkëngjitet si vijon:
1. protokollet e nënshkruara që verifikojnë përfundimin e të gjitha fazave të ndërtimit…
2. evidencën e rezultateve pozitive të testimit të kryer siç është parashikuar në Kod.
Inspekcioni ndërtimor ka të drejtë të bëj inspektimin final të vend-ndërtimit dhe poseduesi i
lejes ndërtimore duhet t’i siguroj qasje të arsyeshme në vënd-ndërtim.
*Nëse kushtet e parapara me ligj janë përmbushur, organi kompetent lëshon certifikatën e
përdorimit brenda pesëmbëdhjetë (15 ) apo tridhjetë (30) ditësh, prej ditës së pranimit të
dokumentacionit…
*Inspekcioni përkatës ndërtimor ka të drejtë të bëjë inspektim të çdo objekti ndërtimor brenda
kompetencave të tij në pajtueshmëri me ligjin ndertimor.
*Inspektori verifikon përputhjen e punëve të përfunduara me dokumentacionin ndërtimor dhe
krijon nje protokoll mbi përfundimin e fazës respektiv të ndërtimit, i cili nënshkruhet nga
poseduesi i lejes, kontraktuesi dhe inspektori…
Me ligjin për “Planifikim Hapsinor” rregullohet planifikimi hapësinor në territorin e
Kosovës.
“Plani hapësinor” nënkupton planin për rregullimin dhe shfrytëzimin e territorit të Kosovës…
Ky plan përshkruan afatet kohore dhe përfshinë projeksionet reale të investimeve.
“Vendbanim” nënkupton zonën me karakter urban, toka bujqësore, qyteti dhe vendbanimi tjetër
të cilin kuvendi i komunës e ka shpallur me karakter banimi;
“Qytet” nënkupton vendbanimin në të cilin kuvendi i komunës, duke marrë për bazë shkallën e
ndërtimit, veprimtaritë dhe karakteristikat tjera të karakterit urban, e ka përcaktuar si të tillë.
“Shfrytëzimi i tokës” nënkupton destinimin ekzistues ose të propozuar për të cilën parcela e
tokës
shfrytëzohet;
“Zonë urbane” është toka me kufinj të përcaktuar brenda suazave të së cilës është planifikuar
ndërtimi
urbanistik;
“Fshati” është vendbanimi në të cilin popullsia kryesisht merret me veprimtari bujqësore ;
“Tokë bujqësore “ është toka e destinuar për kultivimin e kulturave bujqësore ;
“Ministria” nënkupton Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor;
“Akt i veçantë” nënkupton një instruksion administrativ, udhëzim, direktivë ose vendim
administrativ të lëshuar nga Ministria ose agjencitë ekzekutive;
“Dokumentacioni urbanistik” është tërësia e dokumenteve:
plani hapësinor, përkatësisht urbanistik; leja urbanistike; pëlqimi urbanistik; analizat, studimet
dhe dokumente të tjera…etj.
“Plani i infrastrukturës” është paraqitja me plan e instalimeve dhe objekteve ekzistuese dhe të
planifikuara nëntokësore dhe mbitokësore nga lëmi i: transportit, instalimeve elektrike,
gazsjellësit, naftësjellësit, furnizimit me ujë …etj.
“Toka ndërtimore” është toka në të cilën janë ndërtuar objektet në përputhje me planin
rregullativ, përkatësisht urbanistik…
“Ngastra ndërtimore” është toka e parashikuar për ndërtimin e objekteve të përfshira me plan,
që përbëhet nga një ose më shumë ngastra kadastrale ose pjesë të tyre…
“Lokacioni” është vendi në të cilin kryhen punimet ndërtimore në përputhje me planin e
caktuar…
“Ngastër Kadastrale” janë sipërfaqet e tokave bujqësore, pyjore, kullosa, tokat pyjore, të
regjistruara në regjistrat kadastral ;
“Linjat e rregullimit” nënkuptojnë vijën kufizuese në mes të ngastrës se ndërtimit dhe të drejtës
së shfrytëzimit të rrugës publike.
“Linja e ndërtimit” nënkupton vijën kufizuese cila definon se ku është i lejuar ndërtimi në
ngastrën ndërtimore ;
“Standarde urbanistike” janë normat e planifikimit hapësinor, kushtet dhe rregullat e përdorura
gjatë hartimit të dokumentacionit të planifikimit;
“Normativa urbanistike-teknike” janë kushtet hapësinore ose teknike që përcaktojnë pozitën,
raportet reciproke të infrastrukturës së ndërtesave dhe sigurinë e ndërtesave;
“Sipërfaqe e mbrojtur” janë sipërfaqet e burimeve të mbrojtura natyrore dhe mjedisore si dhe
sipërfaqet bujqësore, trashëgimia e paluajtshme kulturore dhe arkeologjike;.
“Zonë e mbrojtur” është pjesa e hapësirës e cila caktohet me qëllim të ruajtjes të burimeve
natyrore, kulturore-historike dhe arkeologjike…
“Punët përgatitore” janë kërkimet, analizat, përgatitja e të dhënave, informatave, dhe përkrahja
teknike për nevojat e hartimit të dokumentacionit urbanistik .
“Kushtet e ndërtimit” janë kushtet që e përcaktojnë llojin, madhësinë, mënyrën e ndërtimit,
kushtet e sigurisë dhe çdo kusht tjetër për ndërtimin e objekteve.
*Zbatimin e planeve hapësinore e siguron Kuvendi i Kosovës, Qeveria e Kosovës, si dhe
kuvendet komunale …
*Këshilli për planifikim hapësinor jep mendimet, propozimet dhe vërejtjet në dokumentet e
planifikimit hapësinor dhe dokumenteve të tjera të përcaktuara me ligj, të cilat i miraton Qeveria
ose Kuvendi i Kosovës.
*Plane urbanistike mundë të hartojnë ndërmarrjet dhe personat tjerë juridik që kanë së paku
dy ekspertë të fushës së planifikimit urban dhe ekspertë të pavarur të cilët merren me
çështje të planifikimit hapësinor.
Nivelet e Planifikimit hapësinor në Kosovë:
1. Planifikimi për territorin e Kosovës, dhe
2. Planifikimi për territorin e Komunave.
Llojet e planeve hapësinore:
1.Në nivel të Kosovës : Plani Hapësinor i Kosovës dhe Plani hapësinor për zona të veçanta.
2 Në nivel të komunës: Plani zhvillimor i Komunës; Plani Zhvillimor Urban dhe Plani
Rregullativ Urban.
Plani Hapësinor i Kosovës përcakton parimet dhe qëllimet afatgjata të planifikimit
hapësinor për tërë territorin e Kosovës për një periudhë më së paku dhjetë vjeçare.
*Plani Hapësinor i cili është miratohet publikohet në Gazetën Zyrtare të shtetit…
*Ministria është përgjegjëse për të përgatitur projektet e planeve për zona të veçanta.
Planet hapësinore për zona të veçanta mund të përfshijnë:
parqet publike, zonat me vlerë të veçantë natyrore, ekonomike, bujqësore, kulturore ose
historike…
*Plani Zhvillimor i Komunës përfshinë të paktën periudhën 5 vjeçare.
*Plani Zhvillimor i Komunës duhet të jetë në përputhje me Planin Hapësinor të Kosovës.
*Te gjitha komunat duhet të përgatisin planin zhvillimor urban për të gjitha territoret urbane
brenda territorit të komunës.
Plani Zhvillimor Urban është plan strategjik multi sektorial i cili
përcakton synimet afatgjate për zhvillim dhe menaxhim të zonave urbane për periudhën prej
së paku pesë (5) viteve.
*Kuvendi i komunës e miraton planin urban zhvillimor.
* Zonat ndërtimore përcaktohen me planet zhvillimore komunale, planet rregulluese urbane
ose planet hapësinore për zona të veçanta.
Baza e të dhënave të planifikimit hapësinor përmbanë shënimet mbi destinimin dhe
rregullimin e hapësirës së vendbanimeve në territorin e Kosovës.
*Baza e të dhënave është publike, përveç shënimeve që konsiderohen sekret zyrtar ose afariste.
Leja urbanistike i lëshohet secilit aplikues përderisa propozimi për ndërtim përputhet me
dispozitat e ligjit per planifikim hapsinor,si dhe ligjet tjera ,planet zhvillimore dhe rregulluese
komunale
*Leja e urbanistike vlen dy vjet prej ditës së lëshimit të saj dhe mund te vazhdohet edhe për dy
vjet të tjera në qoftë se nuk është ndryshuar pjesa e planit hapësinor në bazë të të cilit është
lëshuar leja…
*Me propozimin e personit sipas kërkesës së të cilit është lëshuar leja urbanistike, autoriteti
komunal mund të ndryshojë apo plotësojë lejen sipas procedurës së përcaktuar për lëshimin
e saj.
*Kushtet ndërtimore janë kushtet të cilat shërbejnë si bazë për hartimin e dokumentacionit
ndërtimor…
Kushtet ndërtimore duhet të jenë sipas trajtës dhe elementeve në vijim:
1. numri rendor i parcelës kadastrale dhe i zonës kadastrale;
2. emërtimi rendor i klasifikimit zonal dhe i shfrytëzimit të tokës;
3. vija rregulluese;
4. vija ndërtimore;
5. lartësia e lejuar në raport me largësinë nga kufiri i parcelës kadastrale përgjatë rrugës publike;
6. lartësia e lejuar në raport me largësinë nga kufiri anësor dhe i pasmë i parcelës kadastrale;
7. kërkesat minimale për vendparkingje;
8.e drejta e ndriçimit natyror për dritaret ekzistuese;
9.masat për mbrojtjen e vlerave natyrore, historike dhe kulturore…etj
…….. :
Ndërtimi, konsiderohet ngritja, instalimi, rikonstruktimi, rinovimi, zgjerimi, ndryshimi, (ndërrim
- destinim), rrënimi i objektit ndërtimor, duke përjashtuar punët për mirëmbajtjen e ndërtimeve
ekzistuese dhe punimeve të vogla të specifikuara nga organi kompetent komunal me udhëzime
komunale, të cilat kanë leje të përkohshme apo nuk kanë.
Objekt ndërtimi, konsiderohet Struktura fizike, e cila lidhet me tokën dhe përbëhet nga
produkte ndërtimi, përfshirë pjesë të ndërtimeve, mjete ose pajisje të veçanta instalimi, të cilat
bashkërisht paraqesin një kompleks ndërtimor teknik. Termi gjithashtu përfshin hapësira parkimi
për automjete, hapësira magazinimi dhe zona për kampe.
Ndryshimi i objektit, konsiderohet ndryshim në funksionin, ose përdorimin e objekteve
ekzistuese urbanistike.
Rekonstruimi, konsiderohet zhvillim i punimeve ndërtimore – zejtare në objektin ekzistues në të
cilin bëhet sajimi, adaptimi, ndërrimi i instalimeve, impianteve dhe pajisjeve, ndërtimi mbi
themelet ekzistuese, ndryshimin e objekteve që prekin anën e jashtme të tij në elementet
arkitektonike, si dhe në raste kur bëhet ndërhyrja në konstruksionin e objektit ekzistues, hapja
dhe mbyllja dritaresh, apo ndryshimi i kushteve sipas të cilave është lejuar ndërtimi paraprak.
Rekonstruktim konsiderohet zhvillimi i punëve ndërtimore për ndryshimin e proceseve
teknologjike të prodhimit…
Personi i përfshirë në ndërtim, , është çdo person fizik dhe juridik që merr vendim për
investime dhe financon ndërtimin apo rikonstruktimin e objekteve…
Kryesi i punëve të objektit ndërtimor duhet të jetë personi (individi) apo ndërmarrja (firma) e
specializuar për zhvillimin e punëve ndërtimore, apo ndërtimorezejtare përkatëse dhe e
regjistruar në regjistrin e organit kompetent.
*Për të gjitha ndërtimet dhe rekonstruimet, sipas kësaj Rregulloreje, duhet të merret leja
ndërtimore. Lejen ndërtimore e lëshon Drejtoria për Planifikim, Urbanizëm, Gjeodezi, Kadastër
dhe Mjedis me aktvendim.
*Nuk mund të fillojë ndërtimi i objektit pa leje ndërtimore.
*Etazhiteti i objekteve caktohet sipas PZHU dhe PRRU, planeve detale urbanistike apo akteve
tjera të nxjerra nga Komuna e që zëvendësojnë këto plane.
* PZHU-plani zhvillimor urban, PRRU-plani Rregullativ urban…
* Për objektet të cilat ndërtohen afër rrugëve publike, si dhe lartëpërquesëve, distanca prej këtyre
objekteve duhet të jetë në largësinë e paraparë me rregullativën ligjore në fuqi…
*Objektet të cilat ndërtohen afër rrugëve të pa kategorizuara nuk mund të jenë në distancë më të
vogël se 5m nga skaji i jashtëm i brezit të rrugës…
Vija rregullative siguron korridorin për vendosjen e rrjetës (primare dhe sekondare) të
infrastrukturës (ujësjellësit, kanalizimit, PTT, ngrohjes etj) të qytetit dhe vendbanimeve tjera…
*Vija rregullative- largësia nga kufiri i parcelës kadastrale të paraparë për ndërtimin e
infrastrukturës teknike, në të cilin nuk lejohet asnjë lloj ndërtimi.
Vija ndërtimore paraqet vijën e cila përcaktohet me plan detal apo Rregullativ urbanistik, dhe
leje urbanistike…
*Vija e ndërtimore – largësia nga kufiri i parcelës kadastrale dhe vija rregulluese në të cilin
lejohet ndërtimi i sipërfaqes së përgjithshme të shfrytëzueshme.
*Nuk lejohet dalja e shtyllave mbajtëse të objektit apo objektit nëntokësor jashtë vijës
ndërtimore…
Distanca në mes vijës rregullative dhe asaj ndërtimore për objektet ndërtimore individuale,
përcaktohet me plane detale apo rregullative. Kjo distancë, varësisht nga tipi i objektit është prej
0 deri në 300 cm.
*Për objektet individuale të banimit të cilat kanë qasje të drejtpërdrejtë apo indirekt me rrugët
publike, distanca në mes vijës rregullative caktohet me leje urbanistike e që nuk mund të jetë më
e vogël se 400 cm…
*Leja urbanistike vlen 3 (tre) vjet nga dita e dhënies…
Dokumentacioni teknik për ndërtimin dhe rikonstruimin e objekteve ndërtimore perbehet
nga : para projekti, projekti ideor, projekti kryesor, projekti zbatues, si dhe projekti i objektit të
zbatuar .
-Para projekti përmban analizat mbi lokacionin e gjerë.
-Projekti ideor hartohet për nevojat e përcaktimit të objektit.
-Projekti kryesor hartohet për nevojat e ndërtimit dhe pajisjes me leje ndërtimi.
-Projekti zbatues hartohet për nevojat e kryerjes së punimeve nëse projekti kryesor nuk
përmban detajet e nevojshme për ndërtimin e objektit…
-Projekti i objektit të zbatuar hartohet për nevojat e shfrytëzimit dhe mirëmbajtjes së objektit
varësisht nga lloji apo tipi i objektit ndërtimor…
*Gjatë ndërtimit të objektit investuesi ka për detyrë të siguroi mbikëqyrjen profesionale…
Mbikëqyrja profesionale nënkupton: verifikimin e cilësisë të zhvillimit të punimeve dhe
aplikimin e dispozitave, standardeve, normativave teknike, kontrollin e materialit që përdoret në
ndërtim dhe atestet e tyre, kontrollin e ndërtimit të objektit sipas dokumentacionit – teknik,
saktësinë e shënimit të objektit, afatet e kontraktuara për zhvillimin e punimeve dhe aplikimin e
Ligjit dhe rregullativës tjetër Ligjore nga lëmia e ndërtimit…
*Çdo person fizik apo juridik i përfshire në ndërtim, pas përfundimit të ndërtimit është i obliguar
të pajiset me leje për përdorim.
*Kërkesa për kontrollimin teknik dhe për leje përdorimi, bëhet brenda afatit prej 7 ditësh nga dita
e përfundimit të objektit ndërtimor.
*Lejen për përdorim e lëshon organi që ka lëshuar lejen ndërtimore…
*Kontrollimi teknik i objektit kryhet pas përfundimit të objektit, përkatësisht të zhvillimit të
punimeve të parapara me leje ndërtimore dhe dokumentacion teknik, përkatësisht, pas
përfundimit të punimeve të një pjese të objektit, i cili si i tillë mund të përdoret…
*Çdo person fizik apo juridik që dëshiron të rrënojë objektin ekzistues ndërtimor duhet të pajiset
me leje përkatëse për rrënim…
*Kërkesa për lëshimin e lejes për prishjen e objektit ekzistues i paraqitet Drejtorisë për
Planifikim, Urbanizëm, Gjeodezi, Kadastër dhe Mjedis…
KËRKESAT THEMELORE TË NDËRTIMIT PËR OBJEKTE NDËRTIMORE dhe cilësitë teknike të
cilat duhet të plotësojnë produktet ndërtimore përcaktohen nga rregulloret teknike dhe në pajtim
me normat evropiane dhe ndërkombëtare nga lëmi i ndërtimit…
*Produktet ndërtimore janë : materialet ndërtimore, elementet e strukturave parafabrikate,
pjesët montazhe etj te cilat përfshihen ne mënyrë te përhershme në procesin e ndërtimit.
*Produktet ndërtimore para përdorimit duhet te dëshmohen nëse vetitë e tyre i plotësojnë
kërkesat themelore për ndërtim, e që vërtetohet me:
1. me vërtetim të prodhuesit për karakteristikat e tij kimike, fizike dhe teknike për përdorim ose
2. me dëshmi atestuese të furnizuesit për përdorim…
*Pjesëmarrësit në ndërtim janë:
1. investitori
2. projektuesi
3. revidenti
4. realizuesi
5. inxhinieri mbikëqyrës.
*Investitori nuk ka nevojë të siguroj mbikëqyrës profesional nëse ndërton objekte ndërtimore për
të cilat nuk nevojitet leja e ndërtimit…
*Punët e mbikëqyrjes profesionale të ndërtimit nuk mund t`i kryej personi i cili në të njëjtën
kohë është edhe realizues i punimeve…
Revizori është përgjegjës që projekti ose një pjesë e projektit për të cilin e ka bërë kontrollin t`i
plotësoj kërkesat nga Ligji i Ndërtimit…
*Autorizimin për kryerjen e kontrollit të projektit revizorit ia jep MMPH-ja…
Të drejtë në kryerjen e punëve të projektimit dhe mbikëqyrjes profesionale kanë personat e
licencuar, të cilët i plotësojnë kushtet e përcaktuara me Ligjin e Ndërtimit dhe me Udhëzimi
Administrativ…
Projektet, varësisht nga lloji i ndërtimit, përmbajnë:
1. vizatimet,
2. përshkrimin teknik,
3. paramasën dhe parallogarinë,
4.llogaritja e qëndrueshmërisë mekanike dhe stabilitetit,hidraulikës,energjetikës,
karakteristikave fizike
5. dokumenti nga plani kadastral
6. programi i kontrollës dhe sigurimi i cilësisë…etj.
*Projekti kryesor në bazë të cilit është e ndërtuar objekti ndërtimor përkatës mund të
shfrytëzohet për ndërtim të objekteve ndërtimore tjera të atilla, nëse në pajtim me këtë janë
investitori dhe projektuesi i cili e ka punuar atë projekt, me kusht që ai projekt të adaptohet(të
përshtatet)me kushtet tjera të ndërtimit në parcelën e caktuar ndërtimore…
Projekti kryesor për shtëpi familjare përmban:
1. dokumenti nga plani kadastral,
2. projekti arkitektonik,
3. projekti ndërtimor dhe
4. projekti i instalimeve.
Paraprojekti varësisht nga lloji i ndërtimit,përmban:
1. analizat mbi lokacionin e gjerë;
2.të dhënat për kushtet natyrore,
3. vlerësimin për ndikimet në mjedis - konform dispozitave ligjore të Ligjit për Mbrojtjen e
Mjedisit;
4.konceptin teknik-teknologjik dhe mënyrën e sigurimit të infrastrukturës teknike,
5. të dhënat për objektet ose zonat historike-kulturore;
6.arsyeshmërinë e investimit për objektet kapitale.
Projekti ideor, varësisht nga lloji i ndërtimit,përmban:
1. të dhëna bazë dhe të tjera, lidhur me lokacionin e ngushtë dhe mënyrën e vendosjes së
objektit;
2. vlerësimin mbi ndikimet në mjedis si dhe masat për parandalimin ose uljen e ndikimeve
negative në mjedisin jetësor;
3. zgjidhjen themelore të formës dhe të funksionit,
4. zgjidhjen teknike të objektit;
5. vlerësimin preliminar të stabilitetit dhe sigurisë së objektit;
6.koston e përafërt të ndërtimit,
7.transportin…etj.
Projekti kryesor mund të përmbaj më shumë lloje të projekteve,si:
1.projektin arkitektonik,
2.projektin ndërtimor,
3.projektet e instalimeve në objekte - hidroteknike dhe elektroteknike,
4.projektin e gjendjes ekzistuese, për objektet që rindërtohen
5. raportin për mbrojtjen nga zjarri dhe eksplodimet…etj.
Nostrifikimi :vërtetim i harmonizimit të projektit ideor, projektit kryesor dhe projektit zbatues të
punuar në vend të huaj në bazë të Ligjit të ndërtimit, përshkrimit teknik dhe normave të ndërtimit
që përdoren në Kosovë …
*Revizori nuk mund të bëjë kontrollimin e projektit në punimin e të cilit në tërësi apo pjesërisht
është angazhuar ose pjesërisht ka punuar personi juridik në të cilën është i punësuar…
*Revizori i cili e bënë kontrollimin e projektit është i detyruar që për atë projekt, të formuloj
raportin me shkrim dhe t`i legalizoj pjesët e projektit në bazë të U.A. për kontrollimin e
projekteve…
Pala :është poseduesi i paluajtshmërisë për të cilën nxirret vendimi me të cilin lejohet ndërtimi
,bartës i të drejtave të tjera në atë paluajtshmëri (pronari)…etj.
Realizuesi (punë kryrësi)në vendndërtim duhet të ketë:
1.Vendimin për regjistrimin e firmës nga institucioni kompetent;
2.Identifikimin i pjesëmarrësve përgjegjës,emrat dhe adresat e projektuesit, realizuesit,
inxhinierit mbikëqyrës dhe revizorit;
3.Lejen e ndërtimit dhe dokumentet e bashkëngjitura;
4.Të gjitha lejet e tjera, të lëshuara në kuadrin e lejes së ndërtimit;
5.Dokumentacionin për testimin e produkteve ndërtimore dhe pajisjeve për ndërtim;
6.Raportin e punës ,ditarin ndërtimor, librin e inspekcionit, librin e ndërtimit…
*Objekt ndërtimor për të cilin është marrë Leja e Përdorimit regjistrohet në pjesën e veçantë të
kadastrit…
*Objekti ndërtimor mund të shfrytëzohet vetëm në pajtim me dedikimin e tij. Ndërrimi i
destinimit kërkon leje të re urbanistike dhe leje të re ndërtimi...
Projekti për rrënim të ndërtimit përmban: përshkrimin teknik të rrënimit të ndërtimit,dhe
deklaratën mbi heqjen e mbeturinave dhe rehabilitimin e tyre;
Projekti është kompleksi i planifikuar i ndërtimit me vetitë e tij të ndërtimit dhe vendosjes,duke
përfshirë mënyrën e ekzekutimit të punëve ndërtimore…
Mirëmbajtja e ndërtesës është përcjellja e gjendjes së ndërtesës dhe ndërmarrja e masave të
duhura në funksion të mirëmbajtjes së ndërtesës, pa ndryshuar kushtet e lokacionit sipas të cilave
është ndërtuar ndërtesa…
*Çdo objekt ndërtimi duhet të jetë i projektuar dhe ndërtuar ashtu që të parandalojë shkaktimin
ose përhapjen e zjarrit dhe tymit…
Rregulloret teknike: i nxjerr ministria, për punët e ndërtimit në bazë të ligjit të ndërtimit…
Shtëpi familjare: objekt i dedikuar ekskluzivisht për qëllime banimi në parcelën e posaçme të
ndërtimit, në sipërfaqe të gjithmbarshme ndërtimore deri në 450 m2…, me më së shumti
bodrumin, kati përdhes dhe dy kate mbi të, duke përfshirë sipërfaqen e ndërtimeve ndihmëse
(garazhe, depo, kaldajë etj.), nëse ndërtohen në të njëjtën parcelë ndërtimi…
Ndërtimet ndihmëse janë ndërtimet tjera si garazhet, depot, kaldajat, etj., që janë objekte
përcjellëse për funksionim më të mirë të shtëpisë familjare…
Leja e lokacionit është dokumenti (akt rregullativ – vendim) i cili përcakton kushtet e vendosjes
se objektit ndërtimor në lokacion duke i respektuar rregullat urbanistike…
Inxhinieri kryesor i punishtes duhet të jetë inxhinier i diplomuar i lëmive
përkatëse(Ndërtimtari ose Arkitekturë) me provim profesional të dhënë…
“Projekti ideor është tërësia e dokumentacionit teknik në bazë të cilit jepet zgjidhja e funksionit , formës
dhe zgjidhja teknike e objektit ndërtimor, si dhe vendosja në hapësirë(lokacion).”
Projekti kryesor është tërësi e projekteve të harmonizuara në mënyrë të ndërsjellë, me të cilat
jepet zgjidhja teknike e ndërtimit…
Njoftimi: përmbanë titullin(emrin) e organit ndërtimor, përkatësisht firmën e investitorit,emrin,
llojin dhe lokacionin e ndërtimit ,vendin në cilën anë mund të bëhet shqyrtimi në projekt
kryesor dhe të jepet sqarimi se kur mund të bëhet kjo…
Parcelë ndërtimore është toka e parashikuar për ndërtimin e objekteve të përfshira me plan që
përbëhet nga një ose më shumë parcela kadastrale ose pjesë të tyre.
Lokacion është vendi në të cilin kryhen punët ndërtimore në përputhje me planin e caktuar ose
me akt tjetër të nxjerr në bazë të dispozitave ligjore.
Parcelë kadastrale janë sipërfaqet e tokave bujqësorë, pyjore, kullosa të regjistruara në
regjistrat kadastral.
Toka ndërtimore është toka e cila është paraparë për ndërtimin e objekteve.
Ndryshimi i destinimit të ndërteses në kuptim të kësaj rregullore konsiderohet ndryshimi në
funksionin e përdorimit të objektit ekzistues ndërtimor.
Fqinjë pronarë ose shfrytëzues të tjerë të pronave ngjitur…
Inspektor : zyrtar i instituticionit të kontrollimit, që vepron në nivel ministrie ose komune.
PZHK plani zhvillimor komunal.
*Personi i përfshirë në ndërtim, është çdo person fizik dhe juridik që merr vendim për investime
dhe financon ndërtimin apo rikonstruimin e objekteve…
“Objekte me banim të përzier” nenkupton objektin për banim që ka elemente të formës
individuale dhe të asaj kolektive…
Pjesët që funksionojnë të pavarura: nënkuptojnë ato pjesë të punëve të sigurta dhe pjesët tjera
të projektit qe janë në ndërtim e sipër…
Mbikqyrja inspektive: nënkupton inspektimin e punëve ndërtimore për të verifikuar
pajtueshmërinë me dokumentet ndërtimore dhe Kodin ndërtimor...
Protokolli, nënkupton procedurat për kryerjen e inspektimeve siç pasqyrohen në listat e
kontrollit të inspektimeve…
Plani i inspektimit: nënkupton definimin nga ana e organit kompetent që secila nga fazat e
inspektimit do të vlejë për objektet e caktuara ndërtimore siç është përcaktuar me nenin 7 të
udhëzimit administrative…
Ndërtimi i një objekti mund të ndërpritet nëse:
1.puna ndërtimore krijon rrezik ndaj shëndetit,sigurisë apo pronësisë;
2.punët ndërtimore janë duke u bërë në kundërshtim me kushtet ndërtimore;
3.nëse nuk ka leje ndërtimore …
Formulari i marrëveshjes: nënkupton dëshmi të shkruar nga të gjith pronarët e rexhistruar në
Rexhistrin e të Drejtave në Pronë Të Paluajtshme…
Libri ndërtimor: është libri i cili përfshinë të dhënat e përgjithshme dhe kryesore lidhur me
punët ndërtimore..
Ditari Ndërtimor: paraqet rexhistrin e aktiviteteve ditore që ndodhin në vëndndërtim..
Objektim: hartim i dokumentacionit tekniko-intenziv sipas Kodit të ndërtimit dhe dispozitave të
këtij ligji…
Objektet e trashëgimisë kulturore:ndërtime qe trajtohen në kuadër të Ligjit të Trashëgimisë
kulturore duke përfshirë edhe ndërtimet në zonat e veçanta të mbrojtura…
Qërtifikata e Përdorimit : dokument i lëshuar nga një organ kompetent që vërteton që ndërtimi
është bërë në përputhje me dokumentacionin ndërtimor dhe kodet e aplikuara ndërtimore ,
poashtu tregon që objekti i ndërtuar është i përshtatshëm për përdorim…
*Llojet e Ndërtimit: ndërtimi i ri; rindërtimi; riparimi; rrënimi; ndërtim peizazhi etj…
Llojet e lejeve Ndërtimore: për ndërtim të ri; rindërtim; riparim; intervenim në fasada ose në
struktura të objektit…etj.
Zonë Rurale: zonë me sasi të ulët të ndërtimit,dendësisë së popullsisë dhe infrastrukturës
teknike, publike dhe sociale, si dhe punësimit përmes agrokulturës, turizmit rural,…...
Zonë: grup i parcelave kadastrale fqinje me përcaktim të njejtë të shfrytëzimit të tokës,
zhvillimit apo ruajtjes së saj…
Perimetri: kufiri zyrtar i territorit me karakteristika të përbashkëta të zhvillimit, mbrojtjes dhe
ruajtjes….
Zonë Urbane – zona e cila fizikisht formon pjesën e një qyteti dhe karakterizohet me pjesë të
rëndësishme të sipërfaqeve të ndërtuara, densitetit të lartë të popullsisë dhe banimit, punësim
dhe transport të konsiderueshëm dhe infrastrukturë tjetër.
Plani Zhvillimor Komunal -dokumenti i planifikimit hapësinor i nivelit local…
Harta Zonale e Komunës –dokumenti i planifikimit hapësinor i nivelit lokal…
Harta Zonale e Kosovës - dokumenti i planifikimit hapësinor i nivelit qendror…
Zonë Komerciale – një sipërfaqe e caktuar për zhvillim të ndërtesave për zyre dhe/ ose
ndërtesave komerciale.
Zonë Industriale – një sipërfaqe e caktuar për zhvillimin e ndërtesave për prodhimtari
industriale.
Zonë për Shfrytëzim të Përzier – një zonë të caktuar për shfrytëzim të përzier të ndërtesave për
banim, ndërtesave komerciale, bujqësore, industriale ose veprimtari tjera…
Zonë industriale: siperfaqe e caktuar për zhvillimin e ndërtesave për prodhimtari industrial…
Zonë Bujqësore:një zonë tokësore e caktuar për kultivim të kulturave bujqësore e blegtorale…
Zona Kadastrale - një sipërfaqe territoriale brenda komunës me emër dhe me numër kadastral
të veçantë. Zona kadastrale ndahet në parcela tokësore;
Parcela kadastrale -pronë e pandarë e tokës së formuar me kufij dhe pika kufitare, të cilat
gjenden në një zonë kadastrale dhe të regjistruar ose e cila do të regjistrohet në kadastër si
parcelë kadastrale me numër të veçantë…
Normat teknike të Planifikimit hapësinor – dokumenti i cili përcakton kërkesat themelore për
hartimin e të gjitha dokumenteve të planifikimit hapësinor.
Pjesmarrës Publik: pjesmarrja e një apo më shumë përsonave fizik apo juridik; pjesmarrja e
shoqatave apo organizatave në hartimin e dokumenteve të planifikimit hapsinor…
Shqyrtim Publik: ngjarje e hapur për pjesmarrje publike, e zhvilluar në vënd të përshtatshëm
nga autoriteti i planifikimit hapsinor i cili përmes njoftimit publik fton qytetarët, ekspertët dhe
palët e interesuara për të parashtruar kundërshtimet,komentet apo sygjerimet para finalizimit të
dokumentacionit të planifikimit hapsinor…
Njoftimi publik- njoftim paraprak i palëve të interesuara dhe/ose publikut, për kohën, vendin
dhe qëllimin e mbajtjes së shqyrtimin publik.
Shërbimet publike – është një term i përgjithshëm për të caktuar shërbimet e ofruara nga
autoritete publike drejtpërdrejt ose tërthorazi të infrastrukturës teknike, publike dhe sociale
për qytetarët.
Plani Zhvillimor Komunal (PZHK):është plan stratexhik multi-sektorial i cili përcakton caqet
afatgjata të zhvillimit ekonomik, social dhe hapsinor. Plani zhvillimor i komunës duhët të
përfshijë planin për zhvillimin e zonave urbane dhe rurale për një përiudhë së paku 8 vjeçare…
Vëndbanimet joformale - vëndbanime ku banorët nuk gëzojnë të drejtat e tyre për një
standard të përshtatshëm të jetesës, të banimit dhe nuk kanë zotërim ligjor të pronës ose qasje
adekuate në shërbimet publike dhe qeverisje, si dhe jetojnë në një mjedis me rrezikshmëri të
lartë.
Ligji: është një sistem rregullash dhe normash shoqërore që njerëzit duhet t’i ndjekin në një
shoqëri apo vënd…
*Ligji është marrveshje e përcaktuar me disa fjalë nga një bashkësi njerëzish apo njerëzimit..
Presidenti - është kreu i shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit…
*Presidenti i Republikës së Kosovës zgjidhet nga Kuvendi, me votim të fshehtë…
Parlamenti është një asamble, e të zgjedhurve nga populli, që siguron përfaqësimin e tij.
Parlamenti mbikëqyrë qeverinë dhe autoritetet tjera shtetërore dhe merr qëndrim në
çështje të politikës së jashtme…
*Parlamenti nxjerr ligje, vendos mbi tatimet dhe mbi shpenzimet shtetërore.
*Propozimet e qeverisë, në rastet më të shpeshta, shërbejnë si bazë për vendimet e
parlamentit…
*Si mbajtësi i pushtetit legjislativ, parlamenti është vendi i diskutimit dhe votimit të
ligjeve dhe buxhetit të shtetit si dhe i kontrollit të qeverisë.
*Parlamenti është vëndi ku diskutohet e debatohet për të arritur në marrjen e
vendimeve.
Kushtetuta është ligji apo akti juridik kryesor i një vendi apo organizate…
*Ligjet dhe rregulloret tjera të shtetit dhe organizatës duhet të jenë në përputhje me
dispozitat e kushtetutës.
*Kushtetuta zakonisht përkufizon shtetin ose organizatën, qartëson detyrat e shtetit dhe
organet udhëheqëse të tij dhe shërben si ombrellë për ligjet e tjera të shtetit…
Qeveria është bashkësia e subjekteve që në një shtet mban pushtetin politik…
*Qeveria është bashkësia e subjekteve që në një shtet mbajnë pushtetin politik duke
qënë në krye të shtetit dhe jo të varura nga subjekte të tjera.
*Një kuptim tjeter për qeverinë është që qeveria paraqet pushtetin ekzekutiv, nga i cili varet
administrata publike…
*Qeveria merr të gjitha vendimet dhe veprimet e nevojshme për funksionimin normal të
Shtetit…
*Qeverisja:është tërësia e veprimeve logjike brënda një organi a subjekti, në
pajtueshmëri me vetitë e tyre dhe të rrethit…
*Komisionet parlamentare janë një lloj grupesh punuese me deputetë që kontrollojnë të
gjitha propozimet në parlament.
*Sipas Kushtetutes Republika e Kosovës është shtet i pavarur, sovran, demokratik, unik, dhe i
pandashëm…
*Gjykata Kushtetuese është organ i pavarur i mbrojtjes së kushtetutshmërisë dhe bën
interpretimin përfundimtar të Kushtetutës.
*Sipas Kushtetutes e drejta e pronës është e garantuar…
*Sipas Kushtetutes ekonomia e kosoves është ekonomi e tregut…
Udhezimet administrative jane: akte juridike te pergjithshme te cilat i nxjerr organi
administrativ me qellim te drejtimit keshillinit ose percaktimit per zbatimin e ligjit ose normave
administrative…
*Udhezimi eshte akt juridik normativ ose akt i pergjithshem dhe nxirret me qëllim te drejtimit,
keshillimit ose dhenies se instruksioneve te ndyshme, lidhur me zbatimin e ligjeve apo te
dispozitave te tjera dhe te akteve te pergjithshme te kuvendeve e organeve ekzekutive te tyre…
E Drejta Administrative përkufizohet si tërësi e atyre normave juridike me të cilat rregullohen
marrëdhëniet shoqërore që krijohen në fushën e veprimtarisë administrative.
Akti administrativ si koncept mbulonte të gjitha masat dhe veprimet e administratës, duke
përfshirë si të drejtën private ashtu edhe atë publike
UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR.10/2013: PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR
DORËZIMIN DHE SHQYRTIMIN E KËRKESAVE PËR KUSHTE NDËRTIMORE SI DHE PËR LEJE
NDËRTIMORE
Udhëzimi Administrativ nr.10/2013: Qëllimi i këtij udhëzimi Administrativ është përcaktimi i
procedurave për dorëzimin dhe shqyrtimin e kërkesave për kushte ndërtimore si dhe për leje
ndërtimore, në mënyrë që të sigurohet përputhshmëria e ndërtimeve me kushtet ndërtimore
dhe me Kodin Unik të Ndërtimit të Republikës së Kosovës..
Agjent: Nënkupton përsonin fizik apo juridik që përfaqëson pronarin sipas formularit të
marrëveshjes…
Formulari i Marëveshjes: nënkupton dëshmi të shkruar të një marrëveshjeje të nënshkruar nga
të gjithë pronarët e regjistruar në Regjistrin për të Drejtat në Pronë të Paluajtshme…
Poseduesi i Lejes Ndërtimore: Nënkupton aplikuesin të cilit i është dhënë leja Ndërtimore…
Kartela e inspektimeve të Miratuara: nënkupton kartelen që i lëshohet aplikuesit nga organi
kompetent, me rastin e lëshimit të lejes ndërtimore. Kartela identifikon numrin e lejes,llojin e
ndërtimit dhe lokacionin e vëndndërtimit… Sipas kryerjes së punëve, inspektimet dhe miratimet
shënohen me datat përkatëse në kartelë…
Numri i referencës i Lejes: Nënkupton numrin e veqant të lëshuar nga organi kompetent për të
identifikuar një projekt përmes të cilit ndërlidhen të gjitha inspektimet, shënimet, qertifikata e
përdorimit dhe dokumentet përkatëse…
Dokumenti i Planifikimit Hapësinorë: nënkupton Planin Hapësinorë të Kosovës, Hartën Zonale
të Kosovës,Planin Hapësinorë për Zona të Veqanta, Planin Zhvillimor Komunal…etj.
Sistemi i vrojtimit te Lejës: nënkupton sistemin e organit kompetent për vrojtimin dhe
shqyrtimin e lejes…
Harta Zonale: Nënkupton dokumentin e planifikimit hapësinorë që miratohet në nivel qendrorë
ose lokal, i cili përcakton destinimin e shfrytëzimit të tokës, si dhe kushtet ndërtimore…
Agjencia për Menagjim Emergjent: Nënkupton Agjencinë për menagjim Emegjent të Ministrisë
së Punëve të Brendëshme…
Zyrtari Përgjegjes: punonjës i organit kompetent që është përgjegjës për mbikqyrjen e kërkesës
për leje përgjatë procesit të shqyrtimit…Dhe poashtu është pika kryesore e kontaktit me
aplikuesin për leje…
*Në kohën kur aplikuesi dorëzon kërkesën për kushte ndërtimore, organi kompetent duhet të
verifikojë se kërkesa është e kompletuar, dhe përmbanë të gjith dokumentacionin e
nëvojshëm…
*Organi kompetent do të vërtetojë nëse ndërtimet e propozuara janë në pajtim me kërkesat
hapësinore të përcaktuara nga kushtet ndërtimore për parcelën kadastrale…
*Pas shqyrtimit të përputhshmërisë së kërkesës me kushtet ndërtimore, organi kompetent
shqyrton kërkesën për të vërtetuar se punët ndërtimore të propozuara janë në përputhje me
Ligjin për Ndërtim dhe Kodin…
--Qëllimi i këtij shqyrtimi është që të vërtetojë nëse punët ndërtimore përmbushin kërkesat
thelbësore për:
1. Qëndrueshmërinë dhe stabilitetin e konstruksionit;
2. Instalimet Mekanike;
3. Instalimet Elektrike;
4. Hidro-instalimet;
5. Efiqienca e energjisë;
6. Vlerësimi i ndikimit në mjedis;
7. Siguria ndaj zjarrit;
8. Normat teknike për qasje të përsonave me aftësi të kufizuara…etj.
Kur një leje lëshohet: të gjitha dokumentet ndërtimore miratohen me shkrim, ose me një vulë
ku thuhet “E MIRATUAR”, që përmbanë logon e organit kompetent si dhe datën e miratimit
Libri dhe Ditari Ndërtimorë: duhet të përmbajnë një regjistër të detajuar ditorë,te të gjitha
punëve ndërtimore, përfshirë të dhënat e shkruara dhe fotografike që dokumentojnë:
1. Datën, Lokacionin, si dhe rezultatet e testeve të kryera të materialeve ose të punëve
ndërtimore; dhe
2. Një përshkrim të problemeve të hasura gjatë ndërtimit dhe inspektimit dhe mënyrës së si
janë zgjidhur…
Siperfaqja bruto e ndërtimit: matet nga skajet e jashtme të ndërtesës…Sipërfaqja e tillë
përdoret për të përllogaritur taksën (në metër katërorë-m2) për leje…
Sipërfaqja neto është sipërfaqja e mbyllur e hapësirës se re të banimit…Shërben për të
përllogaritur tarifën për rritje të dendësitetit të infrastrukturës…
UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 18/2013 :PËR STANDARDET MINIMALE DHE PROCEDURAT PËR
MBIKËQYRJE INSPEKTIVE DHE LËSHIM TË CERTIFIKATËS SË PËRDORIMIT.
Udhëzimi Administrativ nr.18/2013: Qëllimi i këtij udhëzimi administrative është vendosja e
standardeve minimale, transparente të parashikueshme dhe konsistente për shqyrtimin teknik
të punëve ndërtimore dhe lëshimin e çertifikatave të përdorimit për të siguruar
përputhshmërinë e ndërtimeve me kushtet ndërtimore dhe Kodin Unik të Ndërtimit të
Republikës së Kosovës…
*Ky udhëzim administrative zbatohet për inspektimet e punëve ndërtimore dhe për çertifikatat
e përdorimit të lëshuara sipas Ligjit për Ndërtim…
Pjesët që funksionojnë të pavarura: nënkuptojnë ato pjesë të punëve ndërtimore që janë në
gjendje që të përdoren në mënyrë të sigurtë; edhe pse pjesët e tjera të projektit janë ende në
ndërtim e sipër…
Plan i inspektimit: nënkupton definimin nga ana e organit kompetent se cilat faza të inspektimit
do të vlejnë për objektet e caktuara ndërtimore siq është përcaktuar në Udhëzim
Administrativ….
Fazat e inspektimit:
1. Organi kompetent njofton aplikuesin dhe ose do ta bëj aprovimin për atë pjesë të ndërtimit
sit ë kompletuar ; ose do ta njoftoj aplikuesin se ndërtimi nuk është në përputhje me Kodin…
2. Për kategoritë ndërtimore I dhe II, inspektimet do të kryhen gjatë fazave të ndërtimit,
përkatësisht do të bëhët:
2.1. Inspektimi i lokacionit: vendit ku do të filloj ndërtimi, për tu siguruar që punët ndërtimore
do të kryhen në lokacionin e specifikuar…
2.2. Inspektimi i themelit (para betonimit): pas germimit të kanaleve, dhe pas vendosjes së
pahive dhe armaturës së përforcuar para betonimit…(ky inspektim përfshinë : kanalizimin,
drenazhimin,shputat, muret e themelit,rregullimin dhe nivelizimin e terrenit përreth etj…
2.3. Inspektimi i konstruksionit, inspektimi i elementeve të konstruksionit varësisht nga lloji i
konstruksionit:
2.3.1. Konstruksionet e betonit;
2.3.2. Konstruksionet muratore;
2.3.3. Konstruksionet e çelikut;
2.3.4. Konstruksionet nga druri;
2.3.5. Inspektimi i instalimeve;
2.3.6. Hidroinstalimet;
2.3.7. Inspektimi për siguri nga zjarri ( kërkohën për kategoritë II dhe II të ndërtimeve.);
Punët ndërtimore që nuk e kalojnë inspektimin; duhet të korrigjohën dhe të ri-inspektohen.
Rregullativë Ndërtimore FNA - Universiteti i Prishtinës

More Related Content

What's hot

E Drejta e Falimentimit
E Drejta e FalimentimitE Drejta e Falimentimit
E Drejta e Falimentimit
Refik Mustafa
 
Falimentimi dhe riorganizimi
Falimentimi dhe riorganizimiFalimentimi dhe riorganizimi
Falimentimi dhe riorganizimiValdet Shala
 
Projet décret mise en place systéme de qualifiaction et de classification ent...
Projet décret mise en place systéme de qualifiaction et de classification ent...Projet décret mise en place systéme de qualifiaction et de classification ent...
Projet décret mise en place systéme de qualifiaction et de classification ent...
GBO
 
KONSTRUKSIONET NDERTIMORE
KONSTRUKSIONET NDERTIMOREKONSTRUKSIONET NDERTIMORE
KONSTRUKSIONET NDERTIMORE
Hasan Prishtina University
 
Materialet ndertimore I - prezentim 1 -vazhdim
Materialet ndertimore I - prezentim 1 -vazhdimMaterialet ndertimore I - prezentim 1 -vazhdim
Materialet ndertimore I - prezentim 1 -vazhdimMergimEmini
 
Kontrata komerciale
Kontrata komerciale Kontrata komerciale
Kontrata komerciale
GenTa Karpuzi
 
Vkm 469 dt. 03.05.2015 Per çmimin referues te qerase
Vkm 469 dt. 03.05.2015 Per çmimin referues te qeraseVkm 469 dt. 03.05.2015 Per çmimin referues te qerase
Vkm 469 dt. 03.05.2015 Per çmimin referues te qerase
ALTAX Consulting
 
1 Teste tip chestionar RTE instalatii electrice.pptx
1 Teste tip chestionar RTE instalatii electrice.pptx1 Teste tip chestionar RTE instalatii electrice.pptx
1 Teste tip chestionar RTE instalatii electrice.pptx
AdrianBucin2
 
Materialet ndertimore I - Prezentim
Materialet ndertimore I - PrezentimMaterialet ndertimore I - Prezentim
Materialet ndertimore I - PrezentimMergimEmini
 
1 Teste legislatie Legea 10, 50.pptx
1 Teste legislatie Legea 10, 50.pptx1 Teste legislatie Legea 10, 50.pptx
1 Teste legislatie Legea 10, 50.pptx
AdrianBucin2
 
E drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi hasko
E drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi haskoE drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi hasko
E drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi haskoEsi Hasko
 
Kontratat ne Biznes
Kontratat ne BiznesKontratat ne Biznes
Kontratat ne Biznes
Ermon Cërvadiku
 
MANUAL PËR PUNIMIN E DIPLOMËS MASTER
MANUAL PËR PUNIMIN E DIPLOMËS MASTERMANUAL PËR PUNIMIN E DIPLOMËS MASTER
MANUAL PËR PUNIMIN E DIPLOMËS MASTER
#MesueseAurela Elezaj
 
Lidhja e kontrates shtese
Lidhja e kontrates  shteseLidhja e kontrates  shtese
Lidhja e kontrates shteseMenaxherat
 
C.C.A.G-T
C.C.A.G-TC.C.A.G-T
C.C.A.G-T
moamemfa
 
Betoni i vetngjeshur
Betoni i vetngjeshurBetoni i vetngjeshur
Betoni i vetngjeshurDurim Bajrami
 
Leksion 1 pilotat
Leksion 1 pilotatLeksion 1 pilotat
Leksion 1 pilotatPaolo Xhezo
 
Permbledhje te perseritjeve per pergatitjen e kollokfiumit ne procedure penale
Permbledhje te perseritjeve per pergatitjen e kollokfiumit ne procedure penalePermbledhje te perseritjeve per pergatitjen e kollokfiumit ne procedure penale
Permbledhje te perseritjeve per pergatitjen e kollokfiumit ne procedure penaleDonikë Mjaki
 
Comment contôler le béton sur chantiers - télécharger : http://goo.gl/ToVZ55
Comment contôler le béton sur chantiers - télécharger : http://goo.gl/ToVZ55Comment contôler le béton sur chantiers - télécharger : http://goo.gl/ToVZ55
Comment contôler le béton sur chantiers - télécharger : http://goo.gl/ToVZ55
Hani sami joga
 
Procedura Civile
Procedura CivileProcedura Civile
Procedura Civile
Refik Mustafa
 

What's hot (20)

E Drejta e Falimentimit
E Drejta e FalimentimitE Drejta e Falimentimit
E Drejta e Falimentimit
 
Falimentimi dhe riorganizimi
Falimentimi dhe riorganizimiFalimentimi dhe riorganizimi
Falimentimi dhe riorganizimi
 
Projet décret mise en place systéme de qualifiaction et de classification ent...
Projet décret mise en place systéme de qualifiaction et de classification ent...Projet décret mise en place systéme de qualifiaction et de classification ent...
Projet décret mise en place systéme de qualifiaction et de classification ent...
 
KONSTRUKSIONET NDERTIMORE
KONSTRUKSIONET NDERTIMOREKONSTRUKSIONET NDERTIMORE
KONSTRUKSIONET NDERTIMORE
 
Materialet ndertimore I - prezentim 1 -vazhdim
Materialet ndertimore I - prezentim 1 -vazhdimMaterialet ndertimore I - prezentim 1 -vazhdim
Materialet ndertimore I - prezentim 1 -vazhdim
 
Kontrata komerciale
Kontrata komerciale Kontrata komerciale
Kontrata komerciale
 
Vkm 469 dt. 03.05.2015 Per çmimin referues te qerase
Vkm 469 dt. 03.05.2015 Per çmimin referues te qeraseVkm 469 dt. 03.05.2015 Per çmimin referues te qerase
Vkm 469 dt. 03.05.2015 Per çmimin referues te qerase
 
1 Teste tip chestionar RTE instalatii electrice.pptx
1 Teste tip chestionar RTE instalatii electrice.pptx1 Teste tip chestionar RTE instalatii electrice.pptx
1 Teste tip chestionar RTE instalatii electrice.pptx
 
Materialet ndertimore I - Prezentim
Materialet ndertimore I - PrezentimMaterialet ndertimore I - Prezentim
Materialet ndertimore I - Prezentim
 
1 Teste legislatie Legea 10, 50.pptx
1 Teste legislatie Legea 10, 50.pptx1 Teste legislatie Legea 10, 50.pptx
1 Teste legislatie Legea 10, 50.pptx
 
E drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi hasko
E drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi haskoE drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi hasko
E drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi hasko
 
Kontratat ne Biznes
Kontratat ne BiznesKontratat ne Biznes
Kontratat ne Biznes
 
MANUAL PËR PUNIMIN E DIPLOMËS MASTER
MANUAL PËR PUNIMIN E DIPLOMËS MASTERMANUAL PËR PUNIMIN E DIPLOMËS MASTER
MANUAL PËR PUNIMIN E DIPLOMËS MASTER
 
Lidhja e kontrates shtese
Lidhja e kontrates  shteseLidhja e kontrates  shtese
Lidhja e kontrates shtese
 
C.C.A.G-T
C.C.A.G-TC.C.A.G-T
C.C.A.G-T
 
Betoni i vetngjeshur
Betoni i vetngjeshurBetoni i vetngjeshur
Betoni i vetngjeshur
 
Leksion 1 pilotat
Leksion 1 pilotatLeksion 1 pilotat
Leksion 1 pilotat
 
Permbledhje te perseritjeve per pergatitjen e kollokfiumit ne procedure penale
Permbledhje te perseritjeve per pergatitjen e kollokfiumit ne procedure penalePermbledhje te perseritjeve per pergatitjen e kollokfiumit ne procedure penale
Permbledhje te perseritjeve per pergatitjen e kollokfiumit ne procedure penale
 
Comment contôler le béton sur chantiers - télécharger : http://goo.gl/ToVZ55
Comment contôler le béton sur chantiers - télécharger : http://goo.gl/ToVZ55Comment contôler le béton sur chantiers - télécharger : http://goo.gl/ToVZ55
Comment contôler le béton sur chantiers - télécharger : http://goo.gl/ToVZ55
 
Procedura Civile
Procedura CivileProcedura Civile
Procedura Civile
 

Viewers also liked

Dokumentacioni projektues mr.sci.(c)shpejtim rudi
Dokumentacioni projektues  mr.sci.(c)shpejtim rudiDokumentacioni projektues  mr.sci.(c)shpejtim rudi
Dokumentacioni projektues mr.sci.(c)shpejtim rudiShpejtim Rudi
 
DRURI ne Arkitekture
DRURI ne ArkitektureDRURI ne Arkitekture
DRURI ne Arkitekture
Architecture
 
2 perceptimi pamor2
2 perceptimi pamor22 perceptimi pamor2
2 perceptimi pamor2Ferit Fazliu
 
Drejtoria e te ardhurave, taksa e prones
Drejtoria e te ardhurave, taksa e pronesDrejtoria e te ardhurave, taksa e prones
Drejtoria e te ardhurave, taksa e prones
Ferit Fazliu
 
Formalizimi i sektorit të turizmit
Formalizimi i sektorit të turizmitFormalizimi i sektorit të turizmit
Formalizimi i sektorit të turizmit
Eva Rama
 
Illustration Process
Illustration ProcessIllustration Process
Illustration Process
Kristen Maslanka
 
School objects 2
School objects 2School objects 2
Enzimet
EnzimetEnzimet
Leksion 5 taraca
Leksion 5 taracaLeksion 5 taraca
Leksion 5 taracaPaolo Xhezo
 
Formulat menaxhment financiar - Drita Konxheli
Formulat menaxhment financiar - Drita KonxheliFormulat menaxhment financiar - Drita Konxheli
Formulat menaxhment financiar - Drita Konxheli
Target
 
Ndikimi i çimentos në kualitetin e betonit
Ndikimi i çimentos në kualitetin e betonitNdikimi i çimentos në kualitetin e betonit
Ndikimi i çimentos në kualitetin e betonit
Feradin Azizi
 
Hyrje në ndërtimtari punim seminarik fna
Hyrje në ndërtimtari punim seminarik fnaHyrje në ndërtimtari punim seminarik fna
Hyrje në ndërtimtari punim seminarik fna
shkumbin muzlijaj
 
Leksion 4 shkalle
Leksion 4 shkalleLeksion 4 shkalle
Leksion 4 shkallePaolo Xhezo
 
Leksion 6 çatite
Leksion 6 çatiteLeksion 6 çatite
Leksion 6 çatitePaolo Xhezo
 
Leksion 3 dyshe, shkalle
Leksion 3 dyshe, shkalleLeksion 3 dyshe, shkalle
Leksion 3 dyshe, shkallePaolo Xhezo
 
Konstruksione Arkitektonike - Pyetje mbi kuptimin e konstruksioneve ne arkite...
Konstruksione Arkitektonike - Pyetje mbi kuptimin e konstruksioneve ne arkite...Konstruksione Arkitektonike - Pyetje mbi kuptimin e konstruksioneve ne arkite...
Konstruksione Arkitektonike - Pyetje mbi kuptimin e konstruksioneve ne arkite...
Architecture
 
Fundamente (GJEOTEKNIKA II)
Fundamente (GJEOTEKNIKA II)Fundamente (GJEOTEKNIKA II)
Fundamente (GJEOTEKNIKA II)
SUT-FAS
 
Learn english | Talk English
Learn english | Talk EnglishLearn english | Talk English
Learn english | Talk English
Gowri S
 
Detyre me skicim !!!!
Detyre me skicim !!!!Detyre me skicim !!!!
Detyre me skicim !!!!
#MesueseAurela Elezaj
 
1 punim seminarik ne mrh(2)
1 punim seminarik ne mrh(2)1 punim seminarik ne mrh(2)
1 punim seminarik ne mrh(2)financapublike
 

Viewers also liked (20)

Dokumentacioni projektues mr.sci.(c)shpejtim rudi
Dokumentacioni projektues  mr.sci.(c)shpejtim rudiDokumentacioni projektues  mr.sci.(c)shpejtim rudi
Dokumentacioni projektues mr.sci.(c)shpejtim rudi
 
DRURI ne Arkitekture
DRURI ne ArkitektureDRURI ne Arkitekture
DRURI ne Arkitekture
 
2 perceptimi pamor2
2 perceptimi pamor22 perceptimi pamor2
2 perceptimi pamor2
 
Drejtoria e te ardhurave, taksa e prones
Drejtoria e te ardhurave, taksa e pronesDrejtoria e te ardhurave, taksa e prones
Drejtoria e te ardhurave, taksa e prones
 
Formalizimi i sektorit të turizmit
Formalizimi i sektorit të turizmitFormalizimi i sektorit të turizmit
Formalizimi i sektorit të turizmit
 
Illustration Process
Illustration ProcessIllustration Process
Illustration Process
 
School objects 2
School objects 2School objects 2
School objects 2
 
Enzimet
EnzimetEnzimet
Enzimet
 
Leksion 5 taraca
Leksion 5 taracaLeksion 5 taraca
Leksion 5 taraca
 
Formulat menaxhment financiar - Drita Konxheli
Formulat menaxhment financiar - Drita KonxheliFormulat menaxhment financiar - Drita Konxheli
Formulat menaxhment financiar - Drita Konxheli
 
Ndikimi i çimentos në kualitetin e betonit
Ndikimi i çimentos në kualitetin e betonitNdikimi i çimentos në kualitetin e betonit
Ndikimi i çimentos në kualitetin e betonit
 
Hyrje në ndërtimtari punim seminarik fna
Hyrje në ndërtimtari punim seminarik fnaHyrje në ndërtimtari punim seminarik fna
Hyrje në ndërtimtari punim seminarik fna
 
Leksion 4 shkalle
Leksion 4 shkalleLeksion 4 shkalle
Leksion 4 shkalle
 
Leksion 6 çatite
Leksion 6 çatiteLeksion 6 çatite
Leksion 6 çatite
 
Leksion 3 dyshe, shkalle
Leksion 3 dyshe, shkalleLeksion 3 dyshe, shkalle
Leksion 3 dyshe, shkalle
 
Konstruksione Arkitektonike - Pyetje mbi kuptimin e konstruksioneve ne arkite...
Konstruksione Arkitektonike - Pyetje mbi kuptimin e konstruksioneve ne arkite...Konstruksione Arkitektonike - Pyetje mbi kuptimin e konstruksioneve ne arkite...
Konstruksione Arkitektonike - Pyetje mbi kuptimin e konstruksioneve ne arkite...
 
Fundamente (GJEOTEKNIKA II)
Fundamente (GJEOTEKNIKA II)Fundamente (GJEOTEKNIKA II)
Fundamente (GJEOTEKNIKA II)
 
Learn english | Talk English
Learn english | Talk EnglishLearn english | Talk English
Learn english | Talk English
 
Detyre me skicim !!!!
Detyre me skicim !!!!Detyre me skicim !!!!
Detyre me skicim !!!!
 
1 punim seminarik ne mrh(2)
1 punim seminarik ne mrh(2)1 punim seminarik ne mrh(2)
1 punim seminarik ne mrh(2)
 

More from shkumbin muzlijaj

Teknologjia betonit afate te zgjidhura fna konstruktiv
Teknologjia betonit afate te zgjidhura fna konstruktivTeknologjia betonit afate te zgjidhura fna konstruktiv
Teknologjia betonit afate te zgjidhura fna konstruktiv
shkumbin muzlijaj
 
Teknologjia betonit detyra te zgjidhura fna-konstruktiv
Teknologjia betonit detyra te zgjidhura fna-konstruktivTeknologjia betonit detyra te zgjidhura fna-konstruktiv
Teknologjia betonit detyra te zgjidhura fna-konstruktiv
shkumbin muzlijaj
 
Teknologjia betonit detyra te zgjidhura Naser Kabashi fna
Teknologjia betonit detyra te zgjidhura Naser Kabashi fnaTeknologjia betonit detyra te zgjidhura Naser Kabashi fna
Teknologjia betonit detyra te zgjidhura Naser Kabashi fna
shkumbin muzlijaj
 
Figurat letrare
Figurat letrareFigurat letrare
Figurat letrare
shkumbin muzlijaj
 
Tërmetet -Gjeologji-shkumbin muzlijaj
Tërmetet -Gjeologji-shkumbin muzlijaj Tërmetet -Gjeologji-shkumbin muzlijaj
Tërmetet -Gjeologji-shkumbin muzlijaj
shkumbin muzlijaj
 
Proceset gjeologjike që ndodhin në tokë- Gjeologjia në ndërtimtari-shkumbin m...
Proceset gjeologjike që ndodhin në tokë- Gjeologjia në ndërtimtari-shkumbin m...Proceset gjeologjike që ndodhin në tokë- Gjeologjia në ndërtimtari-shkumbin m...
Proceset gjeologjike që ndodhin në tokë- Gjeologjia në ndërtimtari-shkumbin m...
shkumbin muzlijaj
 
Materiale ndertimore ii çeliku
Materiale ndertimore ii çelikuMateriale ndertimore ii çeliku
Materiale ndertimore ii çeliku
shkumbin muzlijaj
 

More from shkumbin muzlijaj (7)

Teknologjia betonit afate te zgjidhura fna konstruktiv
Teknologjia betonit afate te zgjidhura fna konstruktivTeknologjia betonit afate te zgjidhura fna konstruktiv
Teknologjia betonit afate te zgjidhura fna konstruktiv
 
Teknologjia betonit detyra te zgjidhura fna-konstruktiv
Teknologjia betonit detyra te zgjidhura fna-konstruktivTeknologjia betonit detyra te zgjidhura fna-konstruktiv
Teknologjia betonit detyra te zgjidhura fna-konstruktiv
 
Teknologjia betonit detyra te zgjidhura Naser Kabashi fna
Teknologjia betonit detyra te zgjidhura Naser Kabashi fnaTeknologjia betonit detyra te zgjidhura Naser Kabashi fna
Teknologjia betonit detyra te zgjidhura Naser Kabashi fna
 
Figurat letrare
Figurat letrareFigurat letrare
Figurat letrare
 
Tërmetet -Gjeologji-shkumbin muzlijaj
Tërmetet -Gjeologji-shkumbin muzlijaj Tërmetet -Gjeologji-shkumbin muzlijaj
Tërmetet -Gjeologji-shkumbin muzlijaj
 
Proceset gjeologjike që ndodhin në tokë- Gjeologjia në ndërtimtari-shkumbin m...
Proceset gjeologjike që ndodhin në tokë- Gjeologjia në ndërtimtari-shkumbin m...Proceset gjeologjike që ndodhin në tokë- Gjeologjia në ndërtimtari-shkumbin m...
Proceset gjeologjike që ndodhin në tokë- Gjeologjia në ndërtimtari-shkumbin m...
 
Materiale ndertimore ii çeliku
Materiale ndertimore ii çelikuMateriale ndertimore ii çeliku
Materiale ndertimore ii çeliku
 

Rregullativë Ndërtimore FNA - Universiteti i Prishtinës

 • 1. “RREGULLATIVË NDËRTIMORE” Përmbledhje : SHKUMBIN MUZLIJAJ Qëllimi i ligjit për ndërtim është përcaktimi i kornizës ligjore e cila rregullon lëshimin e lejeve ndërtimore, pajtueshmërinë me kërkesat e lejes ndërtimore dhe lëshimin e çertifikatës së përdorimit brënda territorit të Republikës së Kosovës. -Ky ligj rregullon ndërtimin e të gjitha objekteve ndërtimore në Kosovë, projektimin, ndërtimin, rindërtimin, rrënimin…etj. Punë ndërtimore –janë aktivitetet e krijimit të ndërtimeve apo objekteve ndërtimore. Ndërtim apo objekt ndërtimor - çdo gjë që ndërtohet apo rezulton nga punët ndërtimore. Projektim - hartimi i dokumenëtacionit tekniko-investiv sipas Kodit të Ndërtimit dhe sipas dispozitave të ligjit për ndërtim. Vend ndërtimi – sipërfaqe tokësore apo ujore ku zhvillohet punë ndërtimore ose ndonjë zhvillim tjetër që ka të bëjë me ndërtimin. Rindërtimi – punë ndërtimore që ka për synim ndryshimin substancial të një ndërtimi, për shembull: ndërtim i katit të ri të një ndërtese ose largim i një kati ekzistues, zëvendësim, largim, ose riparim i pjesëve strukturore të ndërtimeve; ndryshim i projektit ekzistues sipas të cilit paraprakisht është lëshuar çertifikata e shfrytëzimit…etj. Mirëmbajtja e ndërtimit - realizimi i punëve për ruajtjen e kërkesave esenciale të ndërtimit gjatë përdorimit të tij. Ndërtesa – ndërtim i projektuar për banim për njerëzit apo kafshët, strehim apo ruajtje të gjësendeve, ose përdorim për aktivitete publike apo private, dhe zhvillim të tregtisë ose prodhimit. Produkt ndërtimi - çdo produkt i prodhuar për t’u përfshirë në mënyrë të përhershme në ndërtim. Ministria - Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Ndërtimi i ri – ndërtim që kryhet në pjesë të një parcele toke ku nuk ka ndërtim ose që zëvendëson plotësisht ndërtimin ekzistues.
 • 2. Riparimi – kthim i një objekti në kushte të pranueshme duke bërë ripërtëritjen, zëvendësimin, apo rregullimin e pjesëve të dëmtuara ose të degraduara,.. Objektet e trashëgimisë historiko-kulturore – ndërtime që trajtohen në kuadër të Ligjit të Trashëgimisë Kulturore duke përfshirë edhe ndërtimet në zonat e veçanta të mbrojtura. Rrënimi – shkatërrim ose largim. Ndërtim peizazhi - ndërtim i parqeve, kopshteve, bulevardeve, shesheve dhe rregullimi i natyrës në përgjithësi. Kushtet ndërtimore - kushtet e përcaktuara nga plani rregullativ urban, ose të aprovuara nga organi kompetent, të cilat shërbejnë si bazë për hartimin e dokumentacionit ndërtimor. Kushtet ndërtimore i referohen kushteve të ndërtimit sipas Ligjit të Planifikimit Hapësinor, i cili i definon kushtet e ndërtimit si kushte që përcaktojnë llojin, madhësinë, mënyrën e ndërtimit, kushtet e sigurisë, dhe çfarëdo kushti tjetër të domosdoshëm për ndërtime. Dokumentacioni ndërtimor – dokumentet e shkruara, grafike, dhe me figura, të përgatitura me qëllim të përshkrimit të dizajnit, lokacionit, dhe karakteristikave fizike të elementeve të projektit, i domosdoshëm për të marrë lejen ndërtimore. Leja ndërtimore – leje e lëshuar nga organi kompetent që shërben si bazë ligjore për realizimin e ndërtimit në përputhje me ligjin e ndertimit. Mbikëqyrja inspektuese – inspektim i përputhjes së ndërtimit me dokumentacionin ndërtimor dhe kodin e aplikuar ndërtimor. Çertifikata e përdorimit – dokument i lëshuar nga një organ kompetent që vërteton përputhjen e ndërtimit me dokumentacionin ndërtimor dhe kodet e aplikuara ndërtimore, dhe që tregon se ndërtimi është i përshtatshëm për përdorim. Organi Kompetent - autoriteti që është përgjegjës për lëshimin e lejeve ndërtimore, koordinimin e inspektimeve ndërtimore, dhe lëshimin e certifikatës së përdorimit. Aplikuesi – person fizik apo juridik, i cili dorëzon kërkesën për leje ndërtimore. Projektuesi - person fizik ose juridik i licencuar (është person i autorizuar për projektim) që është përgjegjës për hartimin e dokumentacionit ndërtimor… Kontraktuesi - person ose organizatë që ndërmerr punë ndërtimore në përputhje me kontratën.
 • 3. Komuna - komuna në ligjin per ndertim, ka kuptimin e përcaktuar sipas Ligjit të vetëqeverisjes lokale. Kodi i ndërtimit - akt nënligjor që parasheh vendosjen e kërkesave minimale për adresimin e fuqisë strukturore, hapësirave të emergjencës, sanitarisë, ndriçimit adekuat dhe ventilimit, ruajtjen e energjisë dhe sigurinë e jetës në lidhje me objektet e reja dhe ato ekzistuese, për të mbrojtur shëndetin publik, sigurinë dhe mirëqenien e përgjithshme të banorëve. Libri dhe ditari ndërtimor - mbahet në vend punishte për përcjelljen e punëve ndërtimore që është e nevojshme për të marrë miratimin për ndërtimin dhe zhvillimin e projektit kryesor. Marrëveshja për infrastrukturë - Kontratë ligjërisht e zbatueshme ndërmjet aplikuesit për leje ndërtimi dhe organit kompetent e cila specifikon afatet dhe kushtet në lidhje me financimin e infrastrukturës nga aplikuesi ose ofrimin e infrastrukturës nga aplikuesi… Heshtja është pranim - garantimi i së drejtës së çdo personi që të ndërmerr një aktivitet apo veprim bisnesor të llojit të caktuar, pa marrjen e aprovimit nga ana e organit kompetent, nëse një aprovim apo refuzim i kërkesës nuk është dhënë në kuadër të kufizimeve kohore të paraparë në ligjin për ndërtim… Parimet e leje lëshimit dhe mbikëqyrjes : 1 mbrojtja e shëndetit dhe sigurisë; 2 ruajtja dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore; 3 mbrojtja e të drejtave pronësore; 4. transparenca në procedurat administrative; 5. parimi i një zyre shërbyese, dhe 6. heshtja është pranim… LLOJET E NDËRTIMIT : 1. ndërtimi i ri (duke përfshirë instalimin); 2. rindërtimi; 3. riparimi – renovimi, sanimi, rehabilitimi-përmirësimi (nuk kërkon leje ndërtimi); 4. punët ndërtimore që kanë për synim mbrojtjen e monumenteve të palëvizshme të trashëgimisë kulturore; 5. rrënimi; 6. ndërtime peizazhi, dhe 7. instalimi apo ngritja e ndërtimeve të përkohshme…
 • 4. Kodi Unik i Ndërtimit i Republikës së Kosovës : Qëllimi i Kodit është vendosja e kërkesave minimale për mbrojtjen e shëndetit publik, sigurisë dhe mirëqenies së përgjithshme…. Kodi do të vendos çfarëdo kërkese tjetër teknike që parimisht konsiderohet çështje relevante teknike si: (ekuilibri dhe stabiliteti, sanitaria, menaxhimi i mbeturinave ndërtimore, ndriçimi adekuat dhe ventilimi ….etj) , Pjesëmarrësit në ndërtim janë: aplikuesi, poseduesi i lejes ndërtimore, projektuesi, kontraktuesi. *Përmbajtja e dokumentacionit ndërtimor (përfshirë rindërtimin dhe rrënimin) përcaktohet me Kod ndërtimor. Projektuesi mund të monitoroj procesin e ndërtimit dhe përputhshmërinë e tij me dokumentacionin e aprovuar ndërtimor… Leja ndërtimore kërkohet për aktivitetet vijuese: 1.ndërtimi i ri (përfshirë montazhet); 2. rindërtimi i objekteve ekzistuese; 3. rrënimi i objekteve ekzistuese, dhe 4. riparimi i objektit ndërtimor 5. intervenimet në fasadat dhe strukturën (sanimet) e një objekti ekzistues… Një leje ndërtimore apo një certifikatë përdorimi lëshohet mbi bazën e klasifikimeve si në vijim: 1. Kategoria I – ndërtime me rrezikshmëri të ulët; 2. Kategoria II – ndërtime me rrezikshmëri të mesme, dhe 3. Kategoria III – ndërtime me rrezikshmëri të lartë dhe me interes nacional. *Lejet për dy kategoritë e para i lëshon Komuna… *Ministria ka kompetencë për lëshimin e lejeve për ndërtimet e kategorisë III… Lëshimi i lejes ndërtimore : 1.Nëse janë të plotësuara kushtet të përcaktuara me Ligj, organi kompetent është i detyruar të jap lejen e ndërtimit në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës së rregullt. 2.Kur lejen e ndërtimit e jep MMPH-ja,leja e ndërtimit jepet në afat prej 60 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës së rregullt.
 • 5. Apo sipas Ligjit për Ndërtim: Lëshimi i lejes ndërtimore kalon nëpër dy faza: Faza I: organi kompetent parasheh kushtet ndërtimore brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve pas pranimit të kërkesës për kushtet ndërtimore për ndërtimet e kategorisë I dhe tridhjetë (30) ditë për ndërtimet e kategorive II dhe III; dhe Faza II: leja ndërtimore lëshohet nga organi kompetent brenda tridhjetë (30) ditëve pas pranimit të kërkesës për leje ndërtimore për kategorinë I dhe dyzet e pesë (45) ditë për kategoritë II dhe III… Planet rregullative urbane janë: dokumente publike dhe çdo person duhet të ketë qasje në to përmes ueb-faqeve komunale apo përmes kërkesës së palës. Kërkesa për leje ndërtimore mund të paraqitet nga aplikuesi apo personi ligjërisht i autorizuar prej tij. Kërkesës për lejen ndërtimore i bashkëngjitet: 1. kopja e planit dhe çertifikata e pronësisë të aplikuesit 2. akti ligjor administrativ për vendosjen e kushteve ndërtimore, 3.tri kopje të dokumentacionit ndërtimor të përgatitur në pajtueshmëri me Kodin dhe një kopje në formë elektronike; 4. në rast se kërkohen objekte të përkohshme ndërtimore në vend ndërtim, kërkohet paraqitja e periudhës kohore për ato objekte, dhe 5. vlerësimi i ndikimit në mjedis *Leja ndërtimore pushon së vlejturi nëse aplikuesi nuk fillon ndërtimin në afatin prej një (1) viti nga dita e fuqizimit të lejes ndërtimore…. *Vlefshmëria e lejes ndërtimore mund të zgjatet me kërkesën e aplikuesit për një (1) vit. Kontraktuesi në vend ndërtim duhet të ketë dokumentet vijuese: 1. kontratën mes poseduesit të lejes ndërtimore dhe kontraktuesit; 2. lejen ndërtimore dhe dokumentacionin ndërtimor; 3. dokumentacionin për atestet e produkteve ndërtimore dhe pajisjeve; 4. dëshminë për kualitetin e përcaktuar për produktet ndërtimore të përdorura, dhe 5. librin dhe ditarin ndërtimor. *Për të gjitha objektet ndërtimore për të cilat kërkohet leja ndërtimore, merret edhe certifikata e përdorimit para se objekti të përdoret. Kërkesës për lëshimin e certifikatës së përdorimit i bashkëngjitet si vijon: 1. protokollet e nënshkruara që verifikojnë përfundimin e të gjitha fazave të ndërtimit… 2. evidencën e rezultateve pozitive të testimit të kryer siç është parashikuar në Kod.
 • 6. Inspekcioni ndërtimor ka të drejtë të bëj inspektimin final të vend-ndërtimit dhe poseduesi i lejes ndërtimore duhet t’i siguroj qasje të arsyeshme në vënd-ndërtim. *Nëse kushtet e parapara me ligj janë përmbushur, organi kompetent lëshon certifikatën e përdorimit brenda pesëmbëdhjetë (15 ) apo tridhjetë (30) ditësh, prej ditës së pranimit të dokumentacionit… *Inspekcioni përkatës ndërtimor ka të drejtë të bëjë inspektim të çdo objekti ndërtimor brenda kompetencave të tij në pajtueshmëri me ligjin ndertimor. *Inspektori verifikon përputhjen e punëve të përfunduara me dokumentacionin ndërtimor dhe krijon nje protokoll mbi përfundimin e fazës respektiv të ndërtimit, i cili nënshkruhet nga poseduesi i lejes, kontraktuesi dhe inspektori… Me ligjin për “Planifikim Hapsinor” rregullohet planifikimi hapësinor në territorin e Kosovës. “Plani hapësinor” nënkupton planin për rregullimin dhe shfrytëzimin e territorit të Kosovës… Ky plan përshkruan afatet kohore dhe përfshinë projeksionet reale të investimeve. “Vendbanim” nënkupton zonën me karakter urban, toka bujqësore, qyteti dhe vendbanimi tjetër të cilin kuvendi i komunës e ka shpallur me karakter banimi; “Qytet” nënkupton vendbanimin në të cilin kuvendi i komunës, duke marrë për bazë shkallën e ndërtimit, veprimtaritë dhe karakteristikat tjera të karakterit urban, e ka përcaktuar si të tillë. “Shfrytëzimi i tokës” nënkupton destinimin ekzistues ose të propozuar për të cilën parcela e tokës shfrytëzohet; “Zonë urbane” është toka me kufinj të përcaktuar brenda suazave të së cilës është planifikuar ndërtimi urbanistik; “Fshati” është vendbanimi në të cilin popullsia kryesisht merret me veprimtari bujqësore ; “Tokë bujqësore “ është toka e destinuar për kultivimin e kulturave bujqësore ; “Ministria” nënkupton Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor; “Akt i veçantë” nënkupton një instruksion administrativ, udhëzim, direktivë ose vendim administrativ të lëshuar nga Ministria ose agjencitë ekzekutive;
 • 7. “Dokumentacioni urbanistik” është tërësia e dokumenteve: plani hapësinor, përkatësisht urbanistik; leja urbanistike; pëlqimi urbanistik; analizat, studimet dhe dokumente të tjera…etj. “Plani i infrastrukturës” është paraqitja me plan e instalimeve dhe objekteve ekzistuese dhe të planifikuara nëntokësore dhe mbitokësore nga lëmi i: transportit, instalimeve elektrike, gazsjellësit, naftësjellësit, furnizimit me ujë …etj. “Toka ndërtimore” është toka në të cilën janë ndërtuar objektet në përputhje me planin rregullativ, përkatësisht urbanistik… “Ngastra ndërtimore” është toka e parashikuar për ndërtimin e objekteve të përfshira me plan, që përbëhet nga një ose më shumë ngastra kadastrale ose pjesë të tyre… “Lokacioni” është vendi në të cilin kryhen punimet ndërtimore në përputhje me planin e caktuar… “Ngastër Kadastrale” janë sipërfaqet e tokave bujqësore, pyjore, kullosa, tokat pyjore, të regjistruara në regjistrat kadastral ; “Linjat e rregullimit” nënkuptojnë vijën kufizuese në mes të ngastrës se ndërtimit dhe të drejtës së shfrytëzimit të rrugës publike. “Linja e ndërtimit” nënkupton vijën kufizuese cila definon se ku është i lejuar ndërtimi në ngastrën ndërtimore ; “Standarde urbanistike” janë normat e planifikimit hapësinor, kushtet dhe rregullat e përdorura gjatë hartimit të dokumentacionit të planifikimit; “Normativa urbanistike-teknike” janë kushtet hapësinore ose teknike që përcaktojnë pozitën, raportet reciproke të infrastrukturës së ndërtesave dhe sigurinë e ndërtesave; “Sipërfaqe e mbrojtur” janë sipërfaqet e burimeve të mbrojtura natyrore dhe mjedisore si dhe sipërfaqet bujqësore, trashëgimia e paluajtshme kulturore dhe arkeologjike;. “Zonë e mbrojtur” është pjesa e hapësirës e cila caktohet me qëllim të ruajtjes të burimeve natyrore, kulturore-historike dhe arkeologjike…
 • 8. “Punët përgatitore” janë kërkimet, analizat, përgatitja e të dhënave, informatave, dhe përkrahja teknike për nevojat e hartimit të dokumentacionit urbanistik . “Kushtet e ndërtimit” janë kushtet që e përcaktojnë llojin, madhësinë, mënyrën e ndërtimit, kushtet e sigurisë dhe çdo kusht tjetër për ndërtimin e objekteve. *Zbatimin e planeve hapësinore e siguron Kuvendi i Kosovës, Qeveria e Kosovës, si dhe kuvendet komunale … *Këshilli për planifikim hapësinor jep mendimet, propozimet dhe vërejtjet në dokumentet e planifikimit hapësinor dhe dokumenteve të tjera të përcaktuara me ligj, të cilat i miraton Qeveria ose Kuvendi i Kosovës. *Plane urbanistike mundë të hartojnë ndërmarrjet dhe personat tjerë juridik që kanë së paku dy ekspertë të fushës së planifikimit urban dhe ekspertë të pavarur të cilët merren me çështje të planifikimit hapësinor. Nivelet e Planifikimit hapësinor në Kosovë: 1. Planifikimi për territorin e Kosovës, dhe 2. Planifikimi për territorin e Komunave. Llojet e planeve hapësinore: 1.Në nivel të Kosovës : Plani Hapësinor i Kosovës dhe Plani hapësinor për zona të veçanta. 2 Në nivel të komunës: Plani zhvillimor i Komunës; Plani Zhvillimor Urban dhe Plani Rregullativ Urban. Plani Hapësinor i Kosovës përcakton parimet dhe qëllimet afatgjata të planifikimit hapësinor për tërë territorin e Kosovës për një periudhë më së paku dhjetë vjeçare. *Plani Hapësinor i cili është miratohet publikohet në Gazetën Zyrtare të shtetit… *Ministria është përgjegjëse për të përgatitur projektet e planeve për zona të veçanta. Planet hapësinore për zona të veçanta mund të përfshijnë: parqet publike, zonat me vlerë të veçantë natyrore, ekonomike, bujqësore, kulturore ose historike… *Plani Zhvillimor i Komunës përfshinë të paktën periudhën 5 vjeçare. *Plani Zhvillimor i Komunës duhet të jetë në përputhje me Planin Hapësinor të Kosovës. *Te gjitha komunat duhet të përgatisin planin zhvillimor urban për të gjitha territoret urbane brenda territorit të komunës.
 • 9. Plani Zhvillimor Urban është plan strategjik multi sektorial i cili përcakton synimet afatgjate për zhvillim dhe menaxhim të zonave urbane për periudhën prej së paku pesë (5) viteve. *Kuvendi i komunës e miraton planin urban zhvillimor. * Zonat ndërtimore përcaktohen me planet zhvillimore komunale, planet rregulluese urbane ose planet hapësinore për zona të veçanta. Baza e të dhënave të planifikimit hapësinor përmbanë shënimet mbi destinimin dhe rregullimin e hapësirës së vendbanimeve në territorin e Kosovës. *Baza e të dhënave është publike, përveç shënimeve që konsiderohen sekret zyrtar ose afariste. Leja urbanistike i lëshohet secilit aplikues përderisa propozimi për ndërtim përputhet me dispozitat e ligjit per planifikim hapsinor,si dhe ligjet tjera ,planet zhvillimore dhe rregulluese komunale *Leja e urbanistike vlen dy vjet prej ditës së lëshimit të saj dhe mund te vazhdohet edhe për dy vjet të tjera në qoftë se nuk është ndryshuar pjesa e planit hapësinor në bazë të të cilit është lëshuar leja… *Me propozimin e personit sipas kërkesës së të cilit është lëshuar leja urbanistike, autoriteti komunal mund të ndryshojë apo plotësojë lejen sipas procedurës së përcaktuar për lëshimin e saj. *Kushtet ndërtimore janë kushtet të cilat shërbejnë si bazë për hartimin e dokumentacionit ndërtimor… Kushtet ndërtimore duhet të jenë sipas trajtës dhe elementeve në vijim: 1. numri rendor i parcelës kadastrale dhe i zonës kadastrale; 2. emërtimi rendor i klasifikimit zonal dhe i shfrytëzimit të tokës; 3. vija rregulluese; 4. vija ndërtimore; 5. lartësia e lejuar në raport me largësinë nga kufiri i parcelës kadastrale përgjatë rrugës publike; 6. lartësia e lejuar në raport me largësinë nga kufiri anësor dhe i pasmë i parcelës kadastrale; 7. kërkesat minimale për vendparkingje; 8.e drejta e ndriçimit natyror për dritaret ekzistuese; 9.masat për mbrojtjen e vlerave natyrore, historike dhe kulturore…etj …….. :
 • 10. Ndërtimi, konsiderohet ngritja, instalimi, rikonstruktimi, rinovimi, zgjerimi, ndryshimi, (ndërrim - destinim), rrënimi i objektit ndërtimor, duke përjashtuar punët për mirëmbajtjen e ndërtimeve ekzistuese dhe punimeve të vogla të specifikuara nga organi kompetent komunal me udhëzime komunale, të cilat kanë leje të përkohshme apo nuk kanë. Objekt ndërtimi, konsiderohet Struktura fizike, e cila lidhet me tokën dhe përbëhet nga produkte ndërtimi, përfshirë pjesë të ndërtimeve, mjete ose pajisje të veçanta instalimi, të cilat bashkërisht paraqesin një kompleks ndërtimor teknik. Termi gjithashtu përfshin hapësira parkimi për automjete, hapësira magazinimi dhe zona për kampe. Ndryshimi i objektit, konsiderohet ndryshim në funksionin, ose përdorimin e objekteve ekzistuese urbanistike. Rekonstruimi, konsiderohet zhvillim i punimeve ndërtimore – zejtare në objektin ekzistues në të cilin bëhet sajimi, adaptimi, ndërrimi i instalimeve, impianteve dhe pajisjeve, ndërtimi mbi themelet ekzistuese, ndryshimin e objekteve që prekin anën e jashtme të tij në elementet arkitektonike, si dhe në raste kur bëhet ndërhyrja në konstruksionin e objektit ekzistues, hapja dhe mbyllja dritaresh, apo ndryshimi i kushteve sipas të cilave është lejuar ndërtimi paraprak. Rekonstruktim konsiderohet zhvillimi i punëve ndërtimore për ndryshimin e proceseve teknologjike të prodhimit… Personi i përfshirë në ndërtim, , është çdo person fizik dhe juridik që merr vendim për investime dhe financon ndërtimin apo rikonstruktimin e objekteve… Kryesi i punëve të objektit ndërtimor duhet të jetë personi (individi) apo ndërmarrja (firma) e specializuar për zhvillimin e punëve ndërtimore, apo ndërtimorezejtare përkatëse dhe e regjistruar në regjistrin e organit kompetent. *Për të gjitha ndërtimet dhe rekonstruimet, sipas kësaj Rregulloreje, duhet të merret leja ndërtimore. Lejen ndërtimore e lëshon Drejtoria për Planifikim, Urbanizëm, Gjeodezi, Kadastër dhe Mjedis me aktvendim. *Nuk mund të fillojë ndërtimi i objektit pa leje ndërtimore. *Etazhiteti i objekteve caktohet sipas PZHU dhe PRRU, planeve detale urbanistike apo akteve tjera të nxjerra nga Komuna e që zëvendësojnë këto plane. * PZHU-plani zhvillimor urban, PRRU-plani Rregullativ urban… * Për objektet të cilat ndërtohen afër rrugëve publike, si dhe lartëpërquesëve, distanca prej këtyre objekteve duhet të jetë në largësinë e paraparë me rregullativën ligjore në fuqi… *Objektet të cilat ndërtohen afër rrugëve të pa kategorizuara nuk mund të jenë në distancë më të vogël se 5m nga skaji i jashtëm i brezit të rrugës…
 • 11. Vija rregullative siguron korridorin për vendosjen e rrjetës (primare dhe sekondare) të infrastrukturës (ujësjellësit, kanalizimit, PTT, ngrohjes etj) të qytetit dhe vendbanimeve tjera… *Vija rregullative- largësia nga kufiri i parcelës kadastrale të paraparë për ndërtimin e infrastrukturës teknike, në të cilin nuk lejohet asnjë lloj ndërtimi. Vija ndërtimore paraqet vijën e cila përcaktohet me plan detal apo Rregullativ urbanistik, dhe leje urbanistike… *Vija e ndërtimore – largësia nga kufiri i parcelës kadastrale dhe vija rregulluese në të cilin lejohet ndërtimi i sipërfaqes së përgjithshme të shfrytëzueshme. *Nuk lejohet dalja e shtyllave mbajtëse të objektit apo objektit nëntokësor jashtë vijës ndërtimore… Distanca në mes vijës rregullative dhe asaj ndërtimore për objektet ndërtimore individuale, përcaktohet me plane detale apo rregullative. Kjo distancë, varësisht nga tipi i objektit është prej 0 deri në 300 cm. *Për objektet individuale të banimit të cilat kanë qasje të drejtpërdrejtë apo indirekt me rrugët publike, distanca në mes vijës rregullative caktohet me leje urbanistike e që nuk mund të jetë më e vogël se 400 cm… *Leja urbanistike vlen 3 (tre) vjet nga dita e dhënies… Dokumentacioni teknik për ndërtimin dhe rikonstruimin e objekteve ndërtimore perbehet nga : para projekti, projekti ideor, projekti kryesor, projekti zbatues, si dhe projekti i objektit të zbatuar . -Para projekti përmban analizat mbi lokacionin e gjerë. -Projekti ideor hartohet për nevojat e përcaktimit të objektit. -Projekti kryesor hartohet për nevojat e ndërtimit dhe pajisjes me leje ndërtimi. -Projekti zbatues hartohet për nevojat e kryerjes së punimeve nëse projekti kryesor nuk përmban detajet e nevojshme për ndërtimin e objektit… -Projekti i objektit të zbatuar hartohet për nevojat e shfrytëzimit dhe mirëmbajtjes së objektit varësisht nga lloji apo tipi i objektit ndërtimor… *Gjatë ndërtimit të objektit investuesi ka për detyrë të siguroi mbikëqyrjen profesionale… Mbikëqyrja profesionale nënkupton: verifikimin e cilësisë të zhvillimit të punimeve dhe aplikimin e dispozitave, standardeve, normativave teknike, kontrollin e materialit që përdoret në ndërtim dhe atestet e tyre, kontrollin e ndërtimit të objektit sipas dokumentacionit – teknik, saktësinë e shënimit të objektit, afatet e kontraktuara për zhvillimin e punimeve dhe aplikimin e Ligjit dhe rregullativës tjetër Ligjore nga lëmia e ndërtimit…
 • 12. *Çdo person fizik apo juridik i përfshire në ndërtim, pas përfundimit të ndërtimit është i obliguar të pajiset me leje për përdorim. *Kërkesa për kontrollimin teknik dhe për leje përdorimi, bëhet brenda afatit prej 7 ditësh nga dita e përfundimit të objektit ndërtimor. *Lejen për përdorim e lëshon organi që ka lëshuar lejen ndërtimore… *Kontrollimi teknik i objektit kryhet pas përfundimit të objektit, përkatësisht të zhvillimit të punimeve të parapara me leje ndërtimore dhe dokumentacion teknik, përkatësisht, pas përfundimit të punimeve të një pjese të objektit, i cili si i tillë mund të përdoret… *Çdo person fizik apo juridik që dëshiron të rrënojë objektin ekzistues ndërtimor duhet të pajiset me leje përkatëse për rrënim… *Kërkesa për lëshimin e lejes për prishjen e objektit ekzistues i paraqitet Drejtorisë për Planifikim, Urbanizëm, Gjeodezi, Kadastër dhe Mjedis… KËRKESAT THEMELORE TË NDËRTIMIT PËR OBJEKTE NDËRTIMORE dhe cilësitë teknike të cilat duhet të plotësojnë produktet ndërtimore përcaktohen nga rregulloret teknike dhe në pajtim me normat evropiane dhe ndërkombëtare nga lëmi i ndërtimit… *Produktet ndërtimore janë : materialet ndërtimore, elementet e strukturave parafabrikate, pjesët montazhe etj te cilat përfshihen ne mënyrë te përhershme në procesin e ndërtimit. *Produktet ndërtimore para përdorimit duhet te dëshmohen nëse vetitë e tyre i plotësojnë kërkesat themelore për ndërtim, e që vërtetohet me: 1. me vërtetim të prodhuesit për karakteristikat e tij kimike, fizike dhe teknike për përdorim ose 2. me dëshmi atestuese të furnizuesit për përdorim… *Pjesëmarrësit në ndërtim janë: 1. investitori 2. projektuesi 3. revidenti 4. realizuesi 5. inxhinieri mbikëqyrës. *Investitori nuk ka nevojë të siguroj mbikëqyrës profesional nëse ndërton objekte ndërtimore për të cilat nuk nevojitet leja e ndërtimit… *Punët e mbikëqyrjes profesionale të ndërtimit nuk mund t`i kryej personi i cili në të njëjtën kohë është edhe realizues i punimeve… Revizori është përgjegjës që projekti ose një pjesë e projektit për të cilin e ka bërë kontrollin t`i plotësoj kërkesat nga Ligji i Ndërtimit…
 • 13. *Autorizimin për kryerjen e kontrollit të projektit revizorit ia jep MMPH-ja… Të drejtë në kryerjen e punëve të projektimit dhe mbikëqyrjes profesionale kanë personat e licencuar, të cilët i plotësojnë kushtet e përcaktuara me Ligjin e Ndërtimit dhe me Udhëzimi Administrativ… Projektet, varësisht nga lloji i ndërtimit, përmbajnë: 1. vizatimet, 2. përshkrimin teknik, 3. paramasën dhe parallogarinë, 4.llogaritja e qëndrueshmërisë mekanike dhe stabilitetit,hidraulikës,energjetikës, karakteristikave fizike 5. dokumenti nga plani kadastral 6. programi i kontrollës dhe sigurimi i cilësisë…etj. *Projekti kryesor në bazë të cilit është e ndërtuar objekti ndërtimor përkatës mund të shfrytëzohet për ndërtim të objekteve ndërtimore tjera të atilla, nëse në pajtim me këtë janë investitori dhe projektuesi i cili e ka punuar atë projekt, me kusht që ai projekt të adaptohet(të përshtatet)me kushtet tjera të ndërtimit në parcelën e caktuar ndërtimore… Projekti kryesor për shtëpi familjare përmban: 1. dokumenti nga plani kadastral, 2. projekti arkitektonik, 3. projekti ndërtimor dhe 4. projekti i instalimeve. Paraprojekti varësisht nga lloji i ndërtimit,përmban: 1. analizat mbi lokacionin e gjerë; 2.të dhënat për kushtet natyrore, 3. vlerësimin për ndikimet në mjedis - konform dispozitave ligjore të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit; 4.konceptin teknik-teknologjik dhe mënyrën e sigurimit të infrastrukturës teknike, 5. të dhënat për objektet ose zonat historike-kulturore; 6.arsyeshmërinë e investimit për objektet kapitale.
 • 14. Projekti ideor, varësisht nga lloji i ndërtimit,përmban: 1. të dhëna bazë dhe të tjera, lidhur me lokacionin e ngushtë dhe mënyrën e vendosjes së objektit; 2. vlerësimin mbi ndikimet në mjedis si dhe masat për parandalimin ose uljen e ndikimeve negative në mjedisin jetësor; 3. zgjidhjen themelore të formës dhe të funksionit, 4. zgjidhjen teknike të objektit; 5. vlerësimin preliminar të stabilitetit dhe sigurisë së objektit; 6.koston e përafërt të ndërtimit, 7.transportin…etj. Projekti kryesor mund të përmbaj më shumë lloje të projekteve,si: 1.projektin arkitektonik, 2.projektin ndërtimor, 3.projektet e instalimeve në objekte - hidroteknike dhe elektroteknike, 4.projektin e gjendjes ekzistuese, për objektet që rindërtohen 5. raportin për mbrojtjen nga zjarri dhe eksplodimet…etj. Nostrifikimi :vërtetim i harmonizimit të projektit ideor, projektit kryesor dhe projektit zbatues të punuar në vend të huaj në bazë të Ligjit të ndërtimit, përshkrimit teknik dhe normave të ndërtimit që përdoren në Kosovë … *Revizori nuk mund të bëjë kontrollimin e projektit në punimin e të cilit në tërësi apo pjesërisht është angazhuar ose pjesërisht ka punuar personi juridik në të cilën është i punësuar… *Revizori i cili e bënë kontrollimin e projektit është i detyruar që për atë projekt, të formuloj raportin me shkrim dhe t`i legalizoj pjesët e projektit në bazë të U.A. për kontrollimin e projekteve… Pala :është poseduesi i paluajtshmërisë për të cilën nxirret vendimi me të cilin lejohet ndërtimi ,bartës i të drejtave të tjera në atë paluajtshmëri (pronari)…etj.
 • 15. Realizuesi (punë kryrësi)në vendndërtim duhet të ketë: 1.Vendimin për regjistrimin e firmës nga institucioni kompetent; 2.Identifikimin i pjesëmarrësve përgjegjës,emrat dhe adresat e projektuesit, realizuesit, inxhinierit mbikëqyrës dhe revizorit; 3.Lejen e ndërtimit dhe dokumentet e bashkëngjitura; 4.Të gjitha lejet e tjera, të lëshuara në kuadrin e lejes së ndërtimit; 5.Dokumentacionin për testimin e produkteve ndërtimore dhe pajisjeve për ndërtim; 6.Raportin e punës ,ditarin ndërtimor, librin e inspekcionit, librin e ndërtimit… *Objekt ndërtimor për të cilin është marrë Leja e Përdorimit regjistrohet në pjesën e veçantë të kadastrit… *Objekti ndërtimor mund të shfrytëzohet vetëm në pajtim me dedikimin e tij. Ndërrimi i destinimit kërkon leje të re urbanistike dhe leje të re ndërtimi... Projekti për rrënim të ndërtimit përmban: përshkrimin teknik të rrënimit të ndërtimit,dhe deklaratën mbi heqjen e mbeturinave dhe rehabilitimin e tyre; Projekti është kompleksi i planifikuar i ndërtimit me vetitë e tij të ndërtimit dhe vendosjes,duke përfshirë mënyrën e ekzekutimit të punëve ndërtimore… Mirëmbajtja e ndërtesës është përcjellja e gjendjes së ndërtesës dhe ndërmarrja e masave të duhura në funksion të mirëmbajtjes së ndërtesës, pa ndryshuar kushtet e lokacionit sipas të cilave është ndërtuar ndërtesa… *Çdo objekt ndërtimi duhet të jetë i projektuar dhe ndërtuar ashtu që të parandalojë shkaktimin ose përhapjen e zjarrit dhe tymit… Rregulloret teknike: i nxjerr ministria, për punët e ndërtimit në bazë të ligjit të ndërtimit… Shtëpi familjare: objekt i dedikuar ekskluzivisht për qëllime banimi në parcelën e posaçme të ndërtimit, në sipërfaqe të gjithmbarshme ndërtimore deri në 450 m2…, me më së shumti bodrumin, kati përdhes dhe dy kate mbi të, duke përfshirë sipërfaqen e ndërtimeve ndihmëse (garazhe, depo, kaldajë etj.), nëse ndërtohen në të njëjtën parcelë ndërtimi… Ndërtimet ndihmëse janë ndërtimet tjera si garazhet, depot, kaldajat, etj., që janë objekte përcjellëse për funksionim më të mirë të shtëpisë familjare… Leja e lokacionit është dokumenti (akt rregullativ – vendim) i cili përcakton kushtet e vendosjes se objektit ndërtimor në lokacion duke i respektuar rregullat urbanistike… Inxhinieri kryesor i punishtes duhet të jetë inxhinier i diplomuar i lëmive përkatëse(Ndërtimtari ose Arkitekturë) me provim profesional të dhënë… “Projekti ideor është tërësia e dokumentacionit teknik në bazë të cilit jepet zgjidhja e funksionit , formës dhe zgjidhja teknike e objektit ndërtimor, si dhe vendosja në hapësirë(lokacion).”
 • 16. Projekti kryesor është tërësi e projekteve të harmonizuara në mënyrë të ndërsjellë, me të cilat jepet zgjidhja teknike e ndërtimit… Njoftimi: përmbanë titullin(emrin) e organit ndërtimor, përkatësisht firmën e investitorit,emrin, llojin dhe lokacionin e ndërtimit ,vendin në cilën anë mund të bëhet shqyrtimi në projekt kryesor dhe të jepet sqarimi se kur mund të bëhet kjo… Parcelë ndërtimore është toka e parashikuar për ndërtimin e objekteve të përfshira me plan që përbëhet nga një ose më shumë parcela kadastrale ose pjesë të tyre. Lokacion është vendi në të cilin kryhen punët ndërtimore në përputhje me planin e caktuar ose me akt tjetër të nxjerr në bazë të dispozitave ligjore. Parcelë kadastrale janë sipërfaqet e tokave bujqësorë, pyjore, kullosa të regjistruara në regjistrat kadastral. Toka ndërtimore është toka e cila është paraparë për ndërtimin e objekteve. Ndryshimi i destinimit të ndërteses në kuptim të kësaj rregullore konsiderohet ndryshimi në funksionin e përdorimit të objektit ekzistues ndërtimor. Fqinjë pronarë ose shfrytëzues të tjerë të pronave ngjitur… Inspektor : zyrtar i instituticionit të kontrollimit, që vepron në nivel ministrie ose komune. PZHK plani zhvillimor komunal. *Personi i përfshirë në ndërtim, është çdo person fizik dhe juridik që merr vendim për investime dhe financon ndërtimin apo rikonstruimin e objekteve… “Objekte me banim të përzier” nenkupton objektin për banim që ka elemente të formës individuale dhe të asaj kolektive… Pjesët që funksionojnë të pavarura: nënkuptojnë ato pjesë të punëve të sigurta dhe pjesët tjera të projektit qe janë në ndërtim e sipër… Mbikqyrja inspektive: nënkupton inspektimin e punëve ndërtimore për të verifikuar pajtueshmërinë me dokumentet ndërtimore dhe Kodin ndërtimor... Protokolli, nënkupton procedurat për kryerjen e inspektimeve siç pasqyrohen në listat e kontrollit të inspektimeve… Plani i inspektimit: nënkupton definimin nga ana e organit kompetent që secila nga fazat e inspektimit do të vlejë për objektet e caktuara ndërtimore siç është përcaktuar me nenin 7 të udhëzimit administrative…
 • 17. Ndërtimi i një objekti mund të ndërpritet nëse: 1.puna ndërtimore krijon rrezik ndaj shëndetit,sigurisë apo pronësisë; 2.punët ndërtimore janë duke u bërë në kundërshtim me kushtet ndërtimore; 3.nëse nuk ka leje ndërtimore … Formulari i marrëveshjes: nënkupton dëshmi të shkruar nga të gjith pronarët e rexhistruar në Rexhistrin e të Drejtave në Pronë Të Paluajtshme… Libri ndërtimor: është libri i cili përfshinë të dhënat e përgjithshme dhe kryesore lidhur me punët ndërtimore.. Ditari Ndërtimor: paraqet rexhistrin e aktiviteteve ditore që ndodhin në vëndndërtim.. Objektim: hartim i dokumentacionit tekniko-intenziv sipas Kodit të ndërtimit dhe dispozitave të këtij ligji… Objektet e trashëgimisë kulturore:ndërtime qe trajtohen në kuadër të Ligjit të Trashëgimisë kulturore duke përfshirë edhe ndërtimet në zonat e veçanta të mbrojtura… Qërtifikata e Përdorimit : dokument i lëshuar nga një organ kompetent që vërteton që ndërtimi është bërë në përputhje me dokumentacionin ndërtimor dhe kodet e aplikuara ndërtimore , poashtu tregon që objekti i ndërtuar është i përshtatshëm për përdorim… *Llojet e Ndërtimit: ndërtimi i ri; rindërtimi; riparimi; rrënimi; ndërtim peizazhi etj… Llojet e lejeve Ndërtimore: për ndërtim të ri; rindërtim; riparim; intervenim në fasada ose në struktura të objektit…etj. Zonë Rurale: zonë me sasi të ulët të ndërtimit,dendësisë së popullsisë dhe infrastrukturës teknike, publike dhe sociale, si dhe punësimit përmes agrokulturës, turizmit rural,…... Zonë: grup i parcelave kadastrale fqinje me përcaktim të njejtë të shfrytëzimit të tokës, zhvillimit apo ruajtjes së saj… Perimetri: kufiri zyrtar i territorit me karakteristika të përbashkëta të zhvillimit, mbrojtjes dhe ruajtjes…. Zonë Urbane – zona e cila fizikisht formon pjesën e një qyteti dhe karakterizohet me pjesë të rëndësishme të sipërfaqeve të ndërtuara, densitetit të lartë të popullsisë dhe banimit, punësim dhe transport të konsiderueshëm dhe infrastrukturë tjetër. Plani Zhvillimor Komunal -dokumenti i planifikimit hapësinor i nivelit local… Harta Zonale e Komunës –dokumenti i planifikimit hapësinor i nivelit lokal… Harta Zonale e Kosovës - dokumenti i planifikimit hapësinor i nivelit qendror…
 • 18. Zonë Komerciale – një sipërfaqe e caktuar për zhvillim të ndërtesave për zyre dhe/ ose ndërtesave komerciale. Zonë Industriale – një sipërfaqe e caktuar për zhvillimin e ndërtesave për prodhimtari industriale. Zonë për Shfrytëzim të Përzier – një zonë të caktuar për shfrytëzim të përzier të ndërtesave për banim, ndërtesave komerciale, bujqësore, industriale ose veprimtari tjera… Zonë industriale: siperfaqe e caktuar për zhvillimin e ndërtesave për prodhimtari industrial… Zonë Bujqësore:një zonë tokësore e caktuar për kultivim të kulturave bujqësore e blegtorale… Zona Kadastrale - një sipërfaqe territoriale brenda komunës me emër dhe me numër kadastral të veçantë. Zona kadastrale ndahet në parcela tokësore; Parcela kadastrale -pronë e pandarë e tokës së formuar me kufij dhe pika kufitare, të cilat gjenden në një zonë kadastrale dhe të regjistruar ose e cila do të regjistrohet në kadastër si parcelë kadastrale me numër të veçantë… Normat teknike të Planifikimit hapësinor – dokumenti i cili përcakton kërkesat themelore për hartimin e të gjitha dokumenteve të planifikimit hapësinor. Pjesmarrës Publik: pjesmarrja e një apo më shumë përsonave fizik apo juridik; pjesmarrja e shoqatave apo organizatave në hartimin e dokumenteve të planifikimit hapsinor… Shqyrtim Publik: ngjarje e hapur për pjesmarrje publike, e zhvilluar në vënd të përshtatshëm nga autoriteti i planifikimit hapsinor i cili përmes njoftimit publik fton qytetarët, ekspertët dhe palët e interesuara për të parashtruar kundërshtimet,komentet apo sygjerimet para finalizimit të dokumentacionit të planifikimit hapsinor… Njoftimi publik- njoftim paraprak i palëve të interesuara dhe/ose publikut, për kohën, vendin dhe qëllimin e mbajtjes së shqyrtimin publik. Shërbimet publike – është një term i përgjithshëm për të caktuar shërbimet e ofruara nga autoritete publike drejtpërdrejt ose tërthorazi të infrastrukturës teknike, publike dhe sociale për qytetarët. Plani Zhvillimor Komunal (PZHK):është plan stratexhik multi-sektorial i cili përcakton caqet afatgjata të zhvillimit ekonomik, social dhe hapsinor. Plani zhvillimor i komunës duhët të përfshijë planin për zhvillimin e zonave urbane dhe rurale për një përiudhë së paku 8 vjeçare… Vëndbanimet joformale - vëndbanime ku banorët nuk gëzojnë të drejtat e tyre për një standard të përshtatshëm të jetesës, të banimit dhe nuk kanë zotërim ligjor të pronës ose qasje adekuate në shërbimet publike dhe qeverisje, si dhe jetojnë në një mjedis me rrezikshmëri të lartë.
 • 19. Ligji: është një sistem rregullash dhe normash shoqërore që njerëzit duhet t’i ndjekin në një shoqëri apo vënd… *Ligji është marrveshje e përcaktuar me disa fjalë nga një bashkësi njerëzish apo njerëzimit.. Presidenti - është kreu i shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit… *Presidenti i Republikës së Kosovës zgjidhet nga Kuvendi, me votim të fshehtë… Parlamenti është një asamble, e të zgjedhurve nga populli, që siguron përfaqësimin e tij. Parlamenti mbikëqyrë qeverinë dhe autoritetet tjera shtetërore dhe merr qëndrim në çështje të politikës së jashtme… *Parlamenti nxjerr ligje, vendos mbi tatimet dhe mbi shpenzimet shtetërore. *Propozimet e qeverisë, në rastet më të shpeshta, shërbejnë si bazë për vendimet e parlamentit… *Si mbajtësi i pushtetit legjislativ, parlamenti është vendi i diskutimit dhe votimit të ligjeve dhe buxhetit të shtetit si dhe i kontrollit të qeverisë. *Parlamenti është vëndi ku diskutohet e debatohet për të arritur në marrjen e vendimeve. Kushtetuta është ligji apo akti juridik kryesor i një vendi apo organizate… *Ligjet dhe rregulloret tjera të shtetit dhe organizatës duhet të jenë në përputhje me dispozitat e kushtetutës. *Kushtetuta zakonisht përkufizon shtetin ose organizatën, qartëson detyrat e shtetit dhe organet udhëheqëse të tij dhe shërben si ombrellë për ligjet e tjera të shtetit… Qeveria është bashkësia e subjekteve që në një shtet mban pushtetin politik… *Qeveria është bashkësia e subjekteve që në një shtet mbajnë pushtetin politik duke qënë në krye të shtetit dhe jo të varura nga subjekte të tjera. *Një kuptim tjeter për qeverinë është që qeveria paraqet pushtetin ekzekutiv, nga i cili varet administrata publike… *Qeveria merr të gjitha vendimet dhe veprimet e nevojshme për funksionimin normal të Shtetit… *Qeverisja:është tërësia e veprimeve logjike brënda një organi a subjekti, në pajtueshmëri me vetitë e tyre dhe të rrethit… *Komisionet parlamentare janë një lloj grupesh punuese me deputetë që kontrollojnë të gjitha propozimet në parlament. *Sipas Kushtetutes Republika e Kosovës është shtet i pavarur, sovran, demokratik, unik, dhe i pandashëm…
 • 20. *Gjykata Kushtetuese është organ i pavarur i mbrojtjes së kushtetutshmërisë dhe bën interpretimin përfundimtar të Kushtetutës. *Sipas Kushtetutes e drejta e pronës është e garantuar… *Sipas Kushtetutes ekonomia e kosoves është ekonomi e tregut… Udhezimet administrative jane: akte juridike te pergjithshme te cilat i nxjerr organi administrativ me qellim te drejtimit keshillinit ose percaktimit per zbatimin e ligjit ose normave administrative… *Udhezimi eshte akt juridik normativ ose akt i pergjithshem dhe nxirret me qëllim te drejtimit, keshillimit ose dhenies se instruksioneve te ndyshme, lidhur me zbatimin e ligjeve apo te dispozitave te tjera dhe te akteve te pergjithshme te kuvendeve e organeve ekzekutive te tyre… E Drejta Administrative përkufizohet si tërësi e atyre normave juridike me të cilat rregullohen marrëdhëniet shoqërore që krijohen në fushën e veprimtarisë administrative. Akti administrativ si koncept mbulonte të gjitha masat dhe veprimet e administratës, duke përfshirë si të drejtën private ashtu edhe atë publike UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR.10/2013: PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR DORËZIMIN DHE SHQYRTIMIN E KËRKESAVE PËR KUSHTE NDËRTIMORE SI DHE PËR LEJE NDËRTIMORE Udhëzimi Administrativ nr.10/2013: Qëllimi i këtij udhëzimi Administrativ është përcaktimi i procedurave për dorëzimin dhe shqyrtimin e kërkesave për kushte ndërtimore si dhe për leje ndërtimore, në mënyrë që të sigurohet përputhshmëria e ndërtimeve me kushtet ndërtimore dhe me Kodin Unik të Ndërtimit të Republikës së Kosovës.. Agjent: Nënkupton përsonin fizik apo juridik që përfaqëson pronarin sipas formularit të marrëveshjes… Formulari i Marëveshjes: nënkupton dëshmi të shkruar të një marrëveshjeje të nënshkruar nga të gjithë pronarët e regjistruar në Regjistrin për të Drejtat në Pronë të Paluajtshme… Poseduesi i Lejes Ndërtimore: Nënkupton aplikuesin të cilit i është dhënë leja Ndërtimore… Kartela e inspektimeve të Miratuara: nënkupton kartelen që i lëshohet aplikuesit nga organi kompetent, me rastin e lëshimit të lejes ndërtimore. Kartela identifikon numrin e lejes,llojin e ndërtimit dhe lokacionin e vëndndërtimit… Sipas kryerjes së punëve, inspektimet dhe miratimet shënohen me datat përkatëse në kartelë… Numri i referencës i Lejes: Nënkupton numrin e veqant të lëshuar nga organi kompetent për të identifikuar një projekt përmes të cilit ndërlidhen të gjitha inspektimet, shënimet, qertifikata e përdorimit dhe dokumentet përkatëse… Dokumenti i Planifikimit Hapësinorë: nënkupton Planin Hapësinorë të Kosovës, Hartën Zonale të Kosovës,Planin Hapësinorë për Zona të Veqanta, Planin Zhvillimor Komunal…etj.
 • 21. Sistemi i vrojtimit te Lejës: nënkupton sistemin e organit kompetent për vrojtimin dhe shqyrtimin e lejes… Harta Zonale: Nënkupton dokumentin e planifikimit hapësinorë që miratohet në nivel qendrorë ose lokal, i cili përcakton destinimin e shfrytëzimit të tokës, si dhe kushtet ndërtimore… Agjencia për Menagjim Emergjent: Nënkupton Agjencinë për menagjim Emegjent të Ministrisë së Punëve të Brendëshme… Zyrtari Përgjegjes: punonjës i organit kompetent që është përgjegjës për mbikqyrjen e kërkesës për leje përgjatë procesit të shqyrtimit…Dhe poashtu është pika kryesore e kontaktit me aplikuesin për leje… *Në kohën kur aplikuesi dorëzon kërkesën për kushte ndërtimore, organi kompetent duhet të verifikojë se kërkesa është e kompletuar, dhe përmbanë të gjith dokumentacionin e nëvojshëm… *Organi kompetent do të vërtetojë nëse ndërtimet e propozuara janë në pajtim me kërkesat hapësinore të përcaktuara nga kushtet ndërtimore për parcelën kadastrale… *Pas shqyrtimit të përputhshmërisë së kërkesës me kushtet ndërtimore, organi kompetent shqyrton kërkesën për të vërtetuar se punët ndërtimore të propozuara janë në përputhje me Ligjin për Ndërtim dhe Kodin… --Qëllimi i këtij shqyrtimi është që të vërtetojë nëse punët ndërtimore përmbushin kërkesat thelbësore për: 1. Qëndrueshmërinë dhe stabilitetin e konstruksionit; 2. Instalimet Mekanike; 3. Instalimet Elektrike; 4. Hidro-instalimet; 5. Efiqienca e energjisë; 6. Vlerësimi i ndikimit në mjedis; 7. Siguria ndaj zjarrit; 8. Normat teknike për qasje të përsonave me aftësi të kufizuara…etj. Kur një leje lëshohet: të gjitha dokumentet ndërtimore miratohen me shkrim, ose me një vulë ku thuhet “E MIRATUAR”, që përmbanë logon e organit kompetent si dhe datën e miratimit Libri dhe Ditari Ndërtimorë: duhet të përmbajnë një regjistër të detajuar ditorë,te të gjitha punëve ndërtimore, përfshirë të dhënat e shkruara dhe fotografike që dokumentojnë:
 • 22. 1. Datën, Lokacionin, si dhe rezultatet e testeve të kryera të materialeve ose të punëve ndërtimore; dhe 2. Një përshkrim të problemeve të hasura gjatë ndërtimit dhe inspektimit dhe mënyrës së si janë zgjidhur… Siperfaqja bruto e ndërtimit: matet nga skajet e jashtme të ndërtesës…Sipërfaqja e tillë përdoret për të përllogaritur taksën (në metër katërorë-m2) për leje… Sipërfaqja neto është sipërfaqja e mbyllur e hapësirës se re të banimit…Shërben për të përllogaritur tarifën për rritje të dendësitetit të infrastrukturës… UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 18/2013 :PËR STANDARDET MINIMALE DHE PROCEDURAT PËR MBIKËQYRJE INSPEKTIVE DHE LËSHIM TË CERTIFIKATËS SË PËRDORIMIT. Udhëzimi Administrativ nr.18/2013: Qëllimi i këtij udhëzimi administrative është vendosja e standardeve minimale, transparente të parashikueshme dhe konsistente për shqyrtimin teknik të punëve ndërtimore dhe lëshimin e çertifikatave të përdorimit për të siguruar përputhshmërinë e ndërtimeve me kushtet ndërtimore dhe Kodin Unik të Ndërtimit të Republikës së Kosovës… *Ky udhëzim administrative zbatohet për inspektimet e punëve ndërtimore dhe për çertifikatat e përdorimit të lëshuara sipas Ligjit për Ndërtim… Pjesët që funksionojnë të pavarura: nënkuptojnë ato pjesë të punëve ndërtimore që janë në gjendje që të përdoren në mënyrë të sigurtë; edhe pse pjesët e tjera të projektit janë ende në ndërtim e sipër…
 • 23. Plan i inspektimit: nënkupton definimin nga ana e organit kompetent se cilat faza të inspektimit do të vlejnë për objektet e caktuara ndërtimore siq është përcaktuar në Udhëzim Administrativ…. Fazat e inspektimit: 1. Organi kompetent njofton aplikuesin dhe ose do ta bëj aprovimin për atë pjesë të ndërtimit sit ë kompletuar ; ose do ta njoftoj aplikuesin se ndërtimi nuk është në përputhje me Kodin… 2. Për kategoritë ndërtimore I dhe II, inspektimet do të kryhen gjatë fazave të ndërtimit, përkatësisht do të bëhët: 2.1. Inspektimi i lokacionit: vendit ku do të filloj ndërtimi, për tu siguruar që punët ndërtimore do të kryhen në lokacionin e specifikuar… 2.2. Inspektimi i themelit (para betonimit): pas germimit të kanaleve, dhe pas vendosjes së pahive dhe armaturës së përforcuar para betonimit…(ky inspektim përfshinë : kanalizimin, drenazhimin,shputat, muret e themelit,rregullimin dhe nivelizimin e terrenit përreth etj… 2.3. Inspektimi i konstruksionit, inspektimi i elementeve të konstruksionit varësisht nga lloji i konstruksionit: 2.3.1. Konstruksionet e betonit; 2.3.2. Konstruksionet muratore; 2.3.3. Konstruksionet e çelikut; 2.3.4. Konstruksionet nga druri; 2.3.5. Inspektimi i instalimeve; 2.3.6. Hidroinstalimet; 2.3.7. Inspektimi për siguri nga zjarri ( kërkohën për kategoritë II dhe II të ndërtimeve.); Punët ndërtimore që nuk e kalojnë inspektimin; duhet të korrigjohën dhe të ri-inspektohen.