Module 5 mainstreaming-tj

386 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
386
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Mainstreaming climate change adaptation is not, however, an easy exercise.
 • Module 5 mainstreaming-tj

  1. 1. Љори намудани тағирѐбии иқлим ба банақшагирї Модули 5
  2. 2. Мақсади модул• Заруратї љори намудани чорањои мутобиқшавї ба сиёсат ва барномањо• Мисолњои љори намудани мутобиқшавї дар савияњои гуногун
  3. 3. Љори намудани таљрибањои мутобиқшавї ба банақшагирї• Таъғиребии иқлим ин на танњо масъалаи экологї, балки масъалаи таракѐт мебошад.• Љори намудани таљрибањо ва сиесати мутобиқшавї ба соњањои гуногуни бањамалоқаманд дар њамоњангсозии фаолияти байни ољенсњои мањњалї ва минтаїавї асос меѐбад.• Усулњои љори кунонидан инчунин принсипхои тарақиѐти устуворро ба назар мегирад ва стратегияи рушди хољагии қишлоқро дар бар гирад, яъне эњтиѐљотї ањолии мањалиро ба назар гирифтан вољиб аст.
  4. 4. Мисоли чори кунонидани тачрибаи мутобиқшавї дар Бангладеш• Хољагии қишлоқ дар Бангладеш, асосан аз истењсоли растанињои хушадор иборат аст. Вале дар минтақањои беобї њосилнокии баланд сабаби асосии осебпазирии системаи истењсолот гардид.• Бо дарназардошти суръати беобии эњтимолї,Бангладеш ба сиёсати нави истехсолот гузашт- деферсификатсияи хољагии қишлоқ ва рушди боғдорї.
  5. 5. Љори кунонидани сиѐсати мутобиқшавї• Савияи сиѐси ва миллї: Љори намудани масалањои мутобиқшавї ба сиёсат ва барномањои соњавї (масъалан, стратегияи миллии тарақиет, стратегияи камнамудани камбизоатї ва ғ., баланд бардоштани маълумотнокї ва ғ.• Савияи Соњавї: энергетика, хољагии қишлоқ, хољагии обї
  6. 6. Амалњои авалиндараљаи соњањо• Гузаронидани бањодињии осебпазирї ТИ дар ин ѐ он соња;• Баланд намудани иқтидор ва воқифии вазоратњои соњавї ва донарњо барои бештар дарк намудани оқибатњои эњтимолии ТИ;• Тањлил намудани самаранокии иқтисодї аз истифодабарии тадбирњои мутобиқшавї ва ба маълумоти шахсоне,ки сиѐсатро муаян мекунанд, расонидани ин интилоот.• Муққарар намудани бюља барои чорабинињои мутобиқшавї (бюљаи давлатї ва маблағњои фондњо )
  7. 7. Мисоли њамоњангсозии эњтимолї ва љорикуниимутобиқшавї дар соњаи ХОЉАГИИ ҚИШЛОҚ Ноњиябанди намудани њудудњо, вобаста аз Селектсия ва дараља ва намудњои Интродуктсияи Гузаронидани чорабинињои таъсири омињои навъњои пешпазак, аромелиоративї бо истифодаи иқлими ва шароити касалибардор ва чорабинињои киштгардонї ва захирањои замин. гармитобоварї. заминнигањдоранда, махдудияти шудгоркунии заминњои нишебї, бо обхези дучоршаванда лозим аст.-Вазорати х/қ - Соњаи ИТИ -Вазорати х/қ-КДЗ -КДЗ - ИТИ
  8. 8. Мисоли њамоњангсозии эњтимолї ва љорикунии мутобиқшавї дар соњаи ХОЉАГИИ ОБ Ташкил кардани захирањоиИстифодаи оби барои танзим додани Таъминкунии системањоитехнологияњои љуйњо, ки дар шароитњои обѐри барои камнамуданиобнигоњкунанда дар беобї масъалаи талафи об дар бухоршавї васоњаи саноат, хочагии обтаъминкуниро њал палоиш (руйкаши каналњо).кишлок ва соњаи мекунад, ва дараљаи хатари охезиро паст мекунанд.обтаъминкунї -Вазорали Хољагии Вазорати милиоратсия ва Вазорати милиоратсия ва қишлоқ хољагии обѐрї хољагии обѐрї -НДИ дар масъалаи об -Вазорали Хољагии қишлоқ Соњаи хуcуcи -Вазоратњо ва муассисањои -ВВФ соњавї
  9. 9. Мисоли њамоњангсозии эњтимолї ва љорикунии мутобиқшавї дар љамбањои Гендерї Ташакул додани марказњои Љалб намудани занњо ва итилоотї дар мањалњои дењотї Гузаронидани тренигњои љавонон барои баррасї осебпазир аз љониби занхо таълимї ба занон дар намудани масъалаи идорашаванда оид ба масъалаи мутаасиркунї дармутобиқат ба ТИ дар сатњи расонидани хизматњои вақти офатњои табии (обхезї). мањалї ва љамоатї. консультатсиони доир ба мутобиқшавїМақомотї мањаллї -ВВФ - Вазорати Маориф-Кумитаи кор бо занон Ташкилотњои ғайриљамиятї -Кумитаи кор бо занон Мақомотї мањаллї Мақомотї мањаллї
  10. 10. Кор дар гуруҳҳо• Ба гуруҳҳои худ баргардед – Таъсирот ѐ Осебпазирии асосиро дар ТИ тањлил кунед – Номгуї чорабинињои мутобиқшавиро пешнињод кунед . – Нишон дињед,ки чї хел ин барномахо ба дигар барноиањо,сиёсат ва авзалиятњои тарақиёт љори карда мешаванд. – Нишон дињед, ки кадом ољинсњо/ ташкилотњо/ идорањо барои иљроиш ва назорат масъул мебошад. – 3 чорањои фаврии мутобиқшавиро нишон дињед, ки дар муддати 1-2 сол бояд иљро карда шаванд.Такдимотро таёр кунед (дар флипчарт)

  ×