Module 4 adapation_cc-tj

549 views

Published on

Module 4 Taj version

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
549
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • In this training manual we are focusing on adaptation, but we encourage to indentify adaptation options that have less contribution to climate change
 • . Key characteristics of adaptationAdaptation to climate change involves a very broad range of measures directed at reducing vulnerability to a range of climatic stimuli (changes in means, variability, and extremes). However, adaptation to climatic stresses needs to be inclusive of taking into account other non-climatic vulnerabilities so actions on climate change won’t create or exaggerate other vulnerabilities. Adaptation planning shares many common features with risk management but involves unprecedented methodological challenges because of the uncertainty and complexity of the hazard.Adaptation is a collaborative process; it brings together stakeholders from communities, researchers from various expertises, the private sector and many others.Adaptation cannot avoid all impacts of climate change; therefore, no substitute for mitigation of climate change.Adaptation options should be designed as proactive measure and in this way it helps communities to create responses that prepare them for future climatic, policy and development challenges
 • Module 4 adapation_cc-tj

  1. 1. Мутобиқшавї ба тағириёбии иқлим Модули 4
  2. 2. Мақсади модул• Пешнињод намудани мафњумњои асосии мутобиқашавї• Нишон доданї мисолњои гуногуни чорабинињои мутобиқшавї• Муњокима кардани тадбирњои мутобиқшавии эњтимолї дар соњањои гуногун
  3. 3. Тадбирњои љавобї ба тағириёбии иқлим• Мутобиқшавї – ин мутаасиршавии системањои инсонї ва табии, ба хатарњои мављуд буда ва эњтимолие,ки дорои оқибатњои номусоид мебошанд.• Сусткунї– ин пешбурдї сиёсат, тадбирњои назоратї ва идоракуние,ки ба мутадилгардонии кам намудани партовњои газї ба атмосфера мебошад. Мисоли сиёсати Сусткунї, барномањо оид ба пешбурдї манбањои барқароркунандаи энергия, самаранокии энергетикї ё иваз кунии сузишворињои маъданї мебошад.
  4. 4. Робитаи байни А ва С. Таъғирёбии иқлим бе њаракат Таъғирёбии иқлим бо њаракат Сусткунї эњтимолиятро паст мекунад Баланд БаландЭњтимолият Эњтимолия т Паст Паст Мутобиқшавї хатарро паст мекунад Паст Баланд Паст Баланд Хатар Хатар
  5. 5. Мутобиқшавї• Мақсади ассосии амалиётњои мутобиқшавї на танњо аз мутаасиршавї ба тиъғирёбии иқлим ва инчунин аз кушиши равона ба љамъияти устувор, иборат аст. Усулњои рушди устувор метавонанд барои муаян кардани чунин тадбироњои мутобиқшавие,ки барои манфиати њам мубориза бар зидди таъғирёбии иқлим ва њам барои рушд,ёрирасон бошанд.• Гуногуншаклии чунин чорабинињо, вобаста аз дараљаи таъсирнокї ва аз афзалиятњои рушди кишвар ва соњањои ассосии он аст.
  6. 6. Мисоли чорабиниҳои мутобиқшавїПараметњои Таъсирот МутобиқшавїиқлимїЗарбаи туњфон Обхези – об шур Сохтмони дарғотњо шудаистодааст. - Шинондани дарахтони мангрої Мустањкамкунии иқтидор барои Бодлес – камшавии бењтар кардани банақшагирии майдонњои замин наздисоњилї Бењтаркунии системаи огоњкунии пешвақт
  7. 7. Осебпазирїва мутобиқшавии кишварњои Аврупо ва Осиёи Марказї ба таъғирёбии иқлим Source: World Bank (2009): Adapting to Climate Change in Europe and Central Asia
  8. 8. Намудњои Мутобиқшавї• Рушди инфрасохтор - аз љумла сохтмони дарғотњо, сарбандњои обии муњофизаткунанда ва роњњои ба обхези тобовар.• Усулњои зкосистемавї дар мутобиқшавї лозим аст барои муњофизат ва аз нав барқарор кардани системањои экологи, ки вазифаи муњофиза аз хатари вобаста ба иқлимро метавонанд иљро кунанд (масъалан, дар минтақањои наздисоњилї дарахтони мангрої қобилияти кам кардани зарбањои тeњфониро доранд).• Бењтаркунии иқтидор дар ЉАМОАТЊО барои пайдо кардани малакањои кишоварзии устувор ва истифодабарии технологияњои бењтарин, дар ТАШКИЛОТЊО барои истифодабарии системањои огоњкунї ва пешбинии обуњаво, дар МУАССИСАЊОИ ЊУКУМАТЇ барои љори намудани мутобиқшавї ба таъғирёбии иқлим ба сиёсат ва банақшагирии рузмарра, лозим аст.
  9. 9. Тадбирњои иловагии мутобиқшавї Инфрасохтор Усулњои Мустахкамкунии иктидор ЭкосистемавїБењтар кардани Пешбарии Идоракунии захирањои обїтехнологияњои баъд технологияњои Таълимотї сарфакоронааз хосил ғундорї, устувори хољагии истифодабарии захирањои обїсохтмони дарғотњои қишлоқ, кишоварзї, барои фермеронкалон ва миёна, ва таљрибаи паст Рушди марказњои таълимї васохтмони роњїои ба кунии дегродатсия, маблагдињи барои таљрибаи пешгирии бодлес, хуби заминдорїобхези тобовар барқароркунии Таълимотї касбии махсус набототи наздисоњилї барои љавонон, дар барои пешгирии обхезї минтақањои дорои нишондињандањои баланди муњољирот
  10. 10. Таъсири ТИ Оқибатњо Точикистон (ВНС, 2008 г.)Њарорати баланд Таъсирот ба рушди х/қтуњфонхо, боришот, жола Таъсири манфї ба иншоотхои саноатї инчунин ба тањљизотњои њидроэлектрики ва хатњои интиқили барқТаъғирёбии басомади Камшавии захираи обњои тагизаминїборишот Таъсирот ба системањои обтаъминкунї – оби нушокї ва обёрїОбшавии пиряхњо Хатари обхези, бо сабаби обшавии пиряхњоТаъғирёбии Оқибатњои беобї дар экосистемаПараметрњои иқлимї, Зиёдшавии паразитњои намудњи инвазї,таъғирёбии табияти зистибеобї, ва таъғирёбии намудњои эндемии њайвоноти ширхор, моњињо ва њашарот Шуршавии замин ва эрозиятабиат Баландшавии хатари аридизатсия ва хушксолїБаландшавии Харорат Хатари пайдоиши вараља дар баробари баландшавии њароратива таъғирёбии фоизи обуњавонамнокї Афзоиши хатари беморињо вобаста гармо дар баробари баландшавии њарорати обухаво
  11. 11. Таъсири таъғири иқлим ба соњањои ассосии иқтисодиёти Тољикистон Таъсирот• Љойивазшавии шароитњои фаслии обуњаво ва давраи вегетатсия (сабзиш)• Камшавии захирахои обї барои обёри дар давраи вегетатсия ва пастшавии њосилнокї.• Таъғиротњои имконпазир, инчуни паразитњо ва беморињои нав• Зиёд шудани бодлес њангоми њавои ғайримуқаррарї (борони Хољагии қишлоқ сел)• Хатари зарар ба мањсулот ва чорвои хољагии қишлоқ сабаби обхезї.• Хатари зарар ба мањсулоти х/қ ва чорводорї бо сабаби обхезї
  12. 12. Таъсири таъғирёбии иқлим ва мутобиқшавї дар соњањои ассосии иқтисодиёт• Мутобиқшавї• Интихоби растанињо ва навъњо :• Истифодобарии навъхои ба беоби тобовар• Истифодобарии навъњои касалибардор• Чорводорї:• Зиёдкунии днборњо барои хурду хуроки чорво дар давраи шароитњои номусоиди обу њаво• Бењтаркунии идоракунии таљрибаи чарогоњї (чаронидани молњо)• Ёрии ветеринари• Идоракунии хољагии фермерї:• Истифодабарии нурињои мутобиқкунонидашуда• Таъғиркунии санади нињолшинонї ва самаранок истифода бурдани давраи вететатсионї ва системњои ирригиатсионї• Бењтаркунии инфрасохтори х/қ:• Системањои обёрии мукаммал• Кам кардани истифодабарии обхои борони• Нигохдори ва истифодабарии обњои борони ва барф• Мубодилаи итилоот дар бораи технологихои муосир• Мустањкамкунии иқтидор ва асосњои институтсионалї:• Банакшагири ва рушди маркетинг Хочагии Кишлок• Бехтаргардониданї шароит барои татбики дониш (дастрассї ба насия, тањљизот ва ғ.)
  13. 13. Таъсири таъғирёбии иқлим ва мутобиқшавї дар соњањои ассосии иқтисодиёти ТољикистонТаъсирот• Норасоии оби нушока ва риоя накардани гигиена хамчун натиљаи пањншавии беморї• Олудагии об ва бадтаршудани сифати об дар вақти/натиљаи обхезињо• Зарбаи гармо ва стресс• Хатари пањншавии вараља Тандурустии Ањоли
  14. 14. Таъсири таъғирёбии иқлим ва мутобиқшавїдар соњањои ассосии иқтисодиёти Тољикистон Мутобиқшавї• Бењтар намудани системаи тандурусти махсусан дар дењот• Таёри ба ВФ ба воситаи мутобиқкунии системаи тандурусти, эътино кардан ба зарбањои гармо, беморњои,вобаста ба сифати пасти об (сел, обхези)• Вактсинагузаронї бар зидди касалињои сироятие,ки метавонанд ба воситаи об пањн мешавад. Здоровье населения• Бењтар намудани барномањои назоратї оид ба назорат ва барњамдињии вараља• Бењтар намудани дасирасї ба оби тоза ва риояи гигиенї
  15. 15. Таъсири таъғирёбии иқлим ва мутобиқашавї дар соњањои ассосии иқтисодии Тољикистон МутобиқашавїБахши об: - бахши бисьёртарафаест,ки ба њама соњањо (хољагии қишлоқ, њидроэнегетика, тандурустї ва ВФ) алоқамандї дорад.Тадбирњои иловагии мутобиқашавї :• Захира намудани об, назорати обанборњо ва соњилњои дарё барои пешгири намудани обхезї, ташкил намудани системањои самараноки обёрї, тайёри ба ВФ(обхезї), ташхиси сифати об дар ноњияњои ба обхези тиъсирпазир. Захирањои Обї
  16. 16. Паст намудани хатари офатњои табии• Мониторинг ва муаян намудани минтақањои осебпазир, ки бештар бо хатари офатњои табии дучор мебошанд.• Ташкил намудани системањои самараноке, ки ба бартараф намудани оқибатњои мањалии офатхои табии чавобгу мешавад – обхезї, сел, зарабаи гармо, шикастани банди обанборњо ва ғ.• Њамкорї ва њамоњангсозии фаолият байни Вазоратњои дахлдор,департаментњо, коршиносон ва ањоли• Љалб намудани сармоя ба инфрасохтор ва устувор намудани иқтидор барои пешгирии хатари офатњои табии
  17. 17. Масъалањои ба њам алоқаманд,ки бо сабаби оқибатњои тағирёбии иқлим бар меоянд.• МУЊОЉИРОТ дар натиљаи Вазъиятњои фавқулода пайдо мешавад ва њамчун оқибати таъғирёбии иқлиме,ки вобаста ба деградатсияи муњити зисти дар зери таъсири омилњои антропогени мебошад.• ЉАБЊАЊОИ ГЕНДЕРЇ Дар натиљаи муњољироти кории қисми зиёди ањолии мардони Тољикистон, занон бори гаронро бар души худ гирифтанд (х/қ, хона, об)• Тањкикотњо нишон медиханд, ки дар давраи вегетациони занон то 18 соати вактро дар сахро мегузаронанд. Надонистани мошинхо ва техника, онњо маљбуранд, ки мењнати дасти кунанд.• Дар натиљаи обхези дар Кулоб (соли 2010), занхо ва кудакон зарари бештар диданд.
  18. 18. Кор бо гуруњњо• Ба гуруњњои худ баргардед ва масалањои навбатиро муњокима кунед:• Таъсироте/ Осебпазирие, ки дар модули пешомада пешкаш намуда буданд, муњокима намоед.• Чорањои мутобиқшавиро муаян намоед, ва кушиш кунед, ки бештар ба намудњои гуногуни мутобиқшавї (инфрасохтор,усулњои экосистемавї,иқтидор ва ғ.) ахамият дихед.• Масъалањои ба њам алоқамандро дида бароед (муњољирот,гендер)• Дар муддати 5-7 дақиқа, пешнињод намоед.

  ×