ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ   ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ KAI ΘΡΘ΢ΚΕΤΜΑΣΩΝ,      ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙ΢ΜΟΤ            -...
δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να δοκιμάςουν τισ γνϊςεισ και τισ εμπειρίεσ τουσ, αλλά και να ςυμμετάςχουνςτισ Διεκνείσ Ολυμπιάδε...
Γ. Για τουσ μαθητζσ τησ Γ΄ τάξησ Γενικοφ Λυκείου:    ΢χολικό Βιβλίο Βιολογίασ Γ΄ Λυκείου Θετικήσ Κατεφθυνςησ:  Κεφ. 1...
΢τθ ςυνζχεια,κάκε ςχολείο κα πρζπει να αποςτείλει ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ μζχρι την Σρίτη,5Φεβρουαρίου 2013με τα ςτοιχεία ...
Θ εξεταςτζα φλθ για τη δεφτερη (2η)φάςη του διαγωνιςμοφ περιλαμβάνει:    ΢χολικό Βιβλίο Βιολογίασ Γ΄ Λυκείου Θετικήσ Κα...
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα του Πανελλινιου ΔιαγωνιςμοφΒιολογίασ: http://www.pdbio.gr.Oι ενδιαφ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

«9ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας 2013 – Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας»

536 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
536
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

«9ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας 2013 – Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας»

 1. 1. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ KAI ΘΡΘ΢ΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙ΢ΜΟΤ ----- Βακμόσ Αςφαλείασ: ΕΝΙΑΙΟ΢ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ΢ ΣΟΜΕΑ΢ Nα διατθρθκεί μζχρι: Π/ΘΜΙΑ΢ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Θ΢ Βακμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Θ ΢ΠΟΤΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Θ΢ ΣΜΘΜΑ Γϋ - ΜΑΘΘΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ -----Σαχ. Δ/νςθ :Ανδρζα Παπανδρζου 37 Μαροφςι, 03/01/2013Σ.Κ. – Πόλθ :151 80 - Μαροφςι Αρικμ. Πρωτ. : 701/Γ2Ιςτοςελίδα : http://www.minedu.gov.grEmail : t05sde3@minedu.gov.grΠλθροφορίεσ :ΒάρλαΆ. Παπαδοποφλου Χ.Σθλζφωνο : 210-34.43.272 1. Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Π.Ε. & Δ.Ε. : 210-34.43.317 τθσ χϊρασ. Ζδρεσ τουσ.Fax : 210-34.43.390 2. Γραφεία ΢χολικϊν ΢υμβοφλων Δ.Ε. ΠΡΟ΢: τθσ χϊρασ. Ζδρεσ τουσ. (μζςω Δ/νςεων Δ.Ε. τθσ χϊρασ) 3. Διευκφνςεισ Δ.Ε. τθσ χϊρασ. Ζδρεσ τουσ. 4. Γενικά Λφκεια και ΕΠΑ.Λ. τθσ χϊρασ (μζςω Δ/νςεων Δ.Ε. τθσ χϊρασ). KOIN: Πανελλινια Ζνωςθ Βιοεπιςτθμόνων Ζβρου 83, 115 27, Αμπελόκθποι ΑκιναΘΕΜΑ: «9οσ Πανελλήνιοσ Μαθητικόσ Διαγωνιςμόσ Βιολογίασ 2013 – Διεθνήσ Ολυμπιάδα Βιολογίασ»΢χετικά ζγγραφα:τα με αρ. πρ. 153181/Γ2/05-12-2012 και 157797/Γ2/13-12-2012 ζγγραφα τουΤ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Θ Πανελλινια Ζνωςθ Βιοεπιςτθμόνων (ΠΕΒ) προκθρφςςει τον 9οΠανελλήνιο Μαθητικό ΔιαγωνιςμόΒιολογίασ 2013 για μακθτζσ τθσ Αϋ,Βϋ και Γϋ τάξθσ των Γενικϊν Λυκείων και Γϋ τάξθσ των ΕΠΑ.Λ. O Πανελλινιοσ Μακθτικόσ Διαγωνιςμόσ Βιολογίασ, που διεξάγεται ςε ςφνδεςθ με τθ ΔιεκνιΟλυμπιάδα Βιολογίασ (InternationalBiologyOlympiad, IBO), ζχει ςκοπό τθν επιλογι ταλαντοφχωνμακθτϊν τθσ χϊρασ που ενδιαφζρονται και αςχολοφνται με τθ Βιολογία. Παράλλθλα, δίνει τθ 1
 2. 2. δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να δοκιμάςουν τισ γνϊςεισ και τισ εμπειρίεσ τουσ, αλλά και να ςυμμετάςχουνςτισ Διεκνείσ Ολυμπιάδεσ Βιολογίασ. Οι τζςςερισ (4) μαθητζσ με τισ υψθλότερεσ επιδόςεισ ςτονΠανελλινιο Διαγωνιςμό Βιολογίασ (ΠΔΒ) κα ςυμμετάςχουν ςτθν 24η Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίασ(IBO), όπου κα αποκτιςουν μια εξαιρετικι εμπειρία με τθν επαφι τουσ με ομοίωσ διακρικζντεσ μακθτζσαπό 60 (περίπου) χϊρεσ και ςε περίπτωςθ που διακρικοφνμε πρϊτο, δεφτερο ι τρίτο βραβείο (χρυςό,αργυρό ι χάλκινο μετάλλιο) αποκτοφν τθ δυνατότθτα εγγραφισ ςε Πανεπιςτθμιακά τμιματα, εφόςονγια τθν ειςαγωγι τουσ ςε αυτά, το μάκθμα ςτο οποίο ζχουν διακρικεί ςτισ Ολυμπιάδεσ εξετάηεται ωσμάκθμα κατεφκυνςθσ*Ν. 3194/2003(Αϋ267) και τροποποίθςι τουμε τον Ν. 3748/2009(Αϋ29)]. Ο Πανελλινιοσ Διαγωνιςμόσ Βιολογίασ (ΠΔΒ) κα διεξαχκεί ςε τρεισ (3) φάςεισ. Θ πρώτη (1η)φάςη του Πανελλινιου Διαγωνιςμοφ Βιολογίασ κα διεξαχκεί το ΢άββατο, 9Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 9.30 π.μ. Θ εξεταςτζα φλθ για την πρώτη φάςη (1η)του διαγωνιςμοφ περιλαμβάνει: Α. Για τουσ μαθητζσ τησ Α΄ τάξησ Γενικοφ Λυκείου: ΢χολικό Βιβλίο Βιολογίασ Α΄ Λυκείου: Κεφ. 1 «Από το κφτταρο ςτον οργανιςμό» Κεφ. 9 «Νευρικό ςφςτθμα» Κεφ. 10 «Αιςκθτιρια όργανα - Αιςκιςεισ» Κεφ. 11 «Ενδοκρινείσ αδζνεσ» Κεφ. 12 «Αναπαραγωγι - Ανάπτυξθ» Β. Για τουσ μαθητζσ τησ Β΄ τάξησ Γενικοφ Λυκείου και Γ΄ τάξησ ΕΠΑ.Λ.: ΢χολικό Βιβλίο Βιολογίασ Β΄ Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ: Κεφ. 1 «Χθμικι ςφςταςθ του κυττάρου» Κεφ. 2 «Κφτταρο: Θ κεμελιϊδθσ μονάδα τθσ ηωισ» Κεφ. 3 «Μεταβολιςμόσ» Κεφ. 4 «Γενετικι» 2
 3. 3. Γ. Για τουσ μαθητζσ τησ Γ΄ τάξησ Γενικοφ Λυκείου: ΢χολικό Βιβλίο Βιολογίασ Γ΄ Λυκείου Θετικήσ Κατεφθυνςησ: Κεφ. 1 «Σο γενετικό υλικό» Κεφ. 2 «Αντιγραφι, ζκφραςθ και ρφκμιςθ τθσ γενετικισ πλθροφορίασ» Κεφ. 4 «Σεχνολογία του αναςυνδυαςμζνου DNA» Κεφ. 5 «Μενδελικι κλθρονομικότθτα» Κεφ. 6 «Μεταλλάξεισ» Κεφ. 7 «Αρχζσ και μεκοδολογία τθσ Βιοτεχνολογίασ»(εκτόσ από τθν ενότθτα «Θ παραγωγι τθσπενικιλίνθσ αποτελεί ςθμαντικό ςτακμό ςτθν πορεία τθσ Βιοτεχνολογίασ») Κεφ. 8 «Εφαρμογζσ τθσ Βιοτεχνολογίασ ςτθν Ιατρικι» (εκτόσ των παραγράφων «Εμβόλια» και«Αντιβιοτικά») Κεφ. 9 «Εφαρμογζσ τθσ Βιοτεχνολογίασ ςτθ γεωργία και τθν κτθνοτροφία» • ΢χολικό Βιβλίο Βιολογίασ Γ΄ Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ: Κεφ. 1 «Άνκρωποσ και υγεία» (εκτόσ των παραγράφων «Πολλαπλαςιαςμόσ ιϊν», 1.3.3, 1.4 και 1.5) Κεφ. 2 «Άνκρωποσ και περιβάλλον» (εκτόσ των παραγράφων 2.2.3, 2.4, 2.4.1, 2.4.2, Ρφπανςθ τουεδάφουσ και Θχορφπανςθ) Κεφ. 3 «Εξζλιξθ» (μόνο οι παράγραφοι 3.1 και 3.1.1 ζωσ 3.1.6) Θ πρώτη φάςη (1η) του διαγωνιςμοφ, που γίνεται ςφμφωνα με τα ιςχφοντα για τισ Προαγωγικζσ καιΑπολυτιριεσ Εξετάςεισ Γενικϊν Λυκείων ςε πανελλαδικό επίπεδο,άρ. 15, 16, 17 και 19 του Π.Δ. 60/2006(Αϋ65), κα διενεργθκεί ςτα κατά τόπουσ Λφκεια ι Γυμνάςια, που κα οριςτοφν από τισ ΔιευκφνςεισΔευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ωσ Εξεταςτικά Κζντρα και κα διαρκζςει τρεισ (3)ώρεσ. ΢θμειϊνεται πωσ θ ςτελζχωςθ των Εξεταςτικϊν Κζντρων κα γίνει από εκελοντζσ εκπαιδευτικοφσ οιοποίοι κα απαςχολθκοφν χωρίσ δαπάνθ για το Δθμόςιο. Οι ενδιαφερόμενοι μακθτζσ καλοφνται να δθλϊςουν ςυμμετοχι μζχρι την Παραςκευή, 1Φεβρουαρίου 2013. Θ διλωςθ ςυμμετοχισ γίνεται από κάθε μαθητή χωριςτά με τθ ςυμπλιρωςθ καιυποβολι τθσ φόρμασ - διλωςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΔΒ (www.pdbio.gr). ΢τθ φόρμα κα πρζπει ναςυμπεριλαμβάνονται το επϊνυμο, το όνομα, το πατρϊνυμο, θ τάξθ και το ςχολείο, κακϊσ και ταςτοιχεία επικοινωνίασ.Κάκε μακθτισ υποβάλλει τθ διλωςθ ςυμμετοχισ του και γραπτώσ ςτο Διευθυντήτου ςχολείου του(μζχρι τθν παραπάνω θμερομθνία). 3
 4. 4. ΢τθ ςυνζχεια,κάκε ςχολείο κα πρζπει να αποςτείλει ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ μζχρι την Σρίτη,5Φεβρουαρίου 2013με τα ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων (επϊνυμο, όνομα, πατρϊνυμο, τάξθ και ςχολείο):α) ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ςτουσ υπεφκυνουσ για διαγωνιςμοφσ -Ολυμπιάδεσ) και β) ςτθν Οργανωτικι Επιτροπι του ΠΔΒ (ςτθν θλεκτρονικιδιεφκυνςθpdbpev@gmail.com). Θ ςφνκεςθ και θεπιλογι των κεμάτων, κακϊσ και θ αξιολόγθςι τουσ, κα γίνει από τθν ΕπιτροπιΤποβολισ Θεμάτων του Πανελλινιου Διαγωνιςμοφ Βιολογίασ 2013 τθσ Πανελλινιασ ΖνωςθσΒιοεπιςτθμόνων με τθν ευκφνθ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ. ΢θμειϊνεται ότι για τθ ςυμμετοχι ςτον ΠΔΒκαι ςτθ Διεκνι Ολυμπιάδα Βιολογίασ δεν απαιτείται θ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ. ΢τουσ είκοςι τζςςερισ (24) πρώτουσ μακθτζσ τθσ Γ΄ Λυκείου και ςτουσ δώδεκα (12) πρώτουσμακθτζσ τθσ Β΄ Λυκείου κα χορθγθκοφν ζπαινοι.Από τουσ μακθτζσ τθσ Αϋ Λυκείου κα βραβευκοφν οιαριςτεφςαντεσ. Οι δώδεκα (12) πρώτοι μαθητζσ τησ Β΄ Λυκείου ζχουν το δικαίωμα να διαγωνιςτοφν απευκείασ ςτθδεφτερθ (2θ) φάςθ τθσ επόμενθσ χρονιάσ (Γϋ Λυκείου), παρακάμπτοντασ τθν πρϊτθ (1θ ) φάςθ τθσχρονιάσ εκείνθσ. Οι ζξι (6) πρώτοι μαθητζστησ Α΄ Λυκείουκρατοφν το βακμό τουσ μζχρι τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθνπρϊτθ (1θ) φάςθ τθσ Βϋ Λυκείου. ΢τθν περίπτωςθ που ο βακμόσ τθσ Αϋ Λυκείου είναι μεγαλφτεροσ απότο βακμό τθσ Βϋ Λυκείου, τότε ο τελικόσ βακμόσ προκφπτει από το ςυμψθφιςμό (50/50), αν όχιπαραμζνει αυτόσ τθσ Βϋ Λυκείου. Λεπτομζρειεσ για το πλεονζκτημα διάκριςησ ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΔΒ, www.pdbio.gr. Η δεφτερη φάςη (2η)του διαγωνιςμοφ, κα διεξαχκεί ςτην Αθήνα το ΢άββατο, 30 Μαρτίου 2013, ςεχϊρο που κα ορίςει θ Οργανωτικι Επιτροπι του διαγωνιςμοφ. ΢ε αυτι τθ φάςθ κα ςυμμετάςχουν οιείκοςι τζςςερισ (24) πρώτοι μακθτζσ τθσ Γϋ Λυκείου, κακϊσ καιοι δζκα (10)1πρωτεφςαντεσςτθν πρϊτθφάςθ του ΠΔΒ 2012 μακθτζσ τθσ Βϋ Λυκείου τότε (και τϊρα μακθτζσ τθσ Γϋ Λυκείου). 1 Για τον ΠΔΒ 2013 οι μαθητζσ που δικαιοφνται αυτήσ τησ ρφθμιςησ είναι δζκα (10), ενώ από τον ΠΔΒ 2014 γίνονται δώδεκα (12), με βάςη τισ νζεσ ρυθμίςεισ ςτον κανονιςμό λειτουργίασ (για λεπτομζρειεσwww.pdbio.gr) 4
 5. 5. Θ εξεταςτζα φλθ για τη δεφτερη (2η)φάςη του διαγωνιςμοφ περιλαμβάνει: ΢χολικό Βιβλίο Βιολογίασ Γ΄ Λυκείου Θετικήσ Κατεφθυνςησ: Κεφ. 1 «Σο γενετικό υλικό» Κεφ. 2 «Αντιγραφι, ζκφραςθ και ρφκμιςθ τθσ γενετικισ πλθροφορίασ» Κεφ. 3 «Ιοί» Κεφ. 4 «Σεχνολογία του αναςυνδυαςμζνου DNA» Κεφ. 5 «Μενδελικι κλθρονομικότθτα», Κεφ. 6 «Μεταλλάξεισ» Κεφ. 7 «Αρχζσ και μεκοδολογία τθσ Βιοτεχνολογίασ» (όλο το κεφάλαιο) Κεφ. 8 «Εφαρμογζσ τθσ Βιοτεχνολογίασ ςτθν Ιατρικι» (όλο το κεφάλαιο) Κεφ. 9 «Εφαρμογζσ τθσ Βιοτεχνολογίασ ςτθ γεωργία και τθν κτθνοτροφία» • ΢χολικό Βιβλίο Βιολογίασ Γ΄ Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ: Κεφ. 1 «Άνκρωποσ και υγεία» (όλο το κεφάλαιο) Κεφ. 2 «Άνκρωποσ και περιβάλλον» (όλο το κεφάλαιο) Κεφ. 3 «Εξζλιξθ» (μόνο οι παράγραφοι 3.1, 3.1.1 ζωσ 3.1.6 και 3.2) ΢τθ δεφτερθ φάςθ κα εξεταςτοφν επιπλζον και κάποιεσ ενότθτεσ από τθν ελλθνικι ζκδοςθ τουπροτεινόμενου για τισ Διεκνείσ Ολυμπιάδεσ Βιολογίασ βιβλίου των Campbell&Reece, οι οποίεσ καανακοινωκοφν ςτουσ υποψιφιουσ μετά τθν πρϊτθ φάςθ. ΢την τρίτη (3η) φάςη του διαγωνιςμοφ, κα λάβουν μζροσ οι δώδεκα (12) πρώτοι μακθτζσ τθσ 2θσφάςθσ και, αφοφ δεχκοφν ςτοιχειϊδθ εργαςτθριακι κατάρτιςθ, κα εξεταςτοφν ςε εργαςτθριακζστεχνικζσ και κα αξιολογθκοφν ςυνολικά.Ο χρόνοσ και ο τόποσ κα οριςτεί μετά το τζλοσ τθσ 2 θσ φάςθσ(1ομε 2ο δεκαιμερο του Απριλίου 2013). Οι τζςςερισ (4) πρώτοι μακθτζσ τθσ τρίτθσ(3θσ)και τελικισ φάςθσ του διαγωνιςμοφ καςυγκροτιςουν τθν Ελλθνικι ομάδα ςυμμετοχισ που κα αντιπροςωπεφςει τθ χϊρα μασ ςτθ ΔιεθνήΟλυμπιάδα Βιολογίασ, θ οποία κα πραγματοποιθκεί τον Ιοφλιο του 2013ςτη Βζρνη τησ Ελβετίασ. ΢θμειϊνεται ότι θ μετακίνθςθ των μακθτϊν και ςτισ τρεισ (3) φάςεισ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και θμετάβαςθ και ςυμμετοχι τθσ Ελλθνικισ Ολυμπιακισ ομάδασ ςτθ Βζρνθ τθσ Ελβετίασθα γίνει χωρίσδαπάνη για το Δημόςιο. 5
 6. 6. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα του Πανελλινιου ΔιαγωνιςμοφΒιολογίασ: http://www.pdbio.gr.Oι ενδιαφερόμενοι μποροφν επίςθσ να επικοινωνοφν ςτο e-mail:pdbpev@gmail.com ι ςτο τθλζφωνο 210-52.24.632(Δευτζρα ζωσ Πζμπτη, από 18:00 ζωσ 20:00). ΚΡΙ΢ΙΜΕ΢ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ΢ Παραςκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013: Όριο υποβολισ Δθλϊςεων ΢υμμετοχισ για μακθτζσ. Σρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013: Όριο υποβολισ Δθλϊςεων ΢υμμετοχισ των ςχολείων ςτισ Διευκφνςεισ Δ.Ε. ΢άββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013: 1θ Φάςθ του Πανελλινιου Διαγωνιςμοφ Βιολογίασ 2013. ΢άββατο, 30 Μαρτίου 2013: 2θ Φάςθ του Πανελλινιου Διαγωνιςμοφ Βιολογίασ 2013. 8-15 Ιουλίου 2013: Διεκνισ Ολυμπιάδα Βιολογίασ ςτθ Βζρνθ τθσ Ελβετίασ. Παρακαλοφμε να ενθμερϊςετε τα ςχολεία τθσ αρμοδιότθτάσ ςασ.Εςωτερικι Διανομι: Ο ΓΕΝΙΚΟ΢ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ΢1. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα2. Γραφείο κ. Ειδικοφ Γραμματζα3. Διεφκυνςθ Διεκνϊν Εκπαιδευτικϊν ΢χζςεων4. Διεφκυνςθ Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ ΑΘΑΝΑ΢ΙΟ΢ ΚΤΡΙΑΗΘ΢5. Διεφκυνςθ Ιδιωτικισ Εκπαίδευςθσ6. Διεφκυνςθ ΢ΕΠΕΔ7. ΔΙ. Π.Ο.Δ.Ε.8. Διεφκυνςθ Ειδικισ Αγωγισ9. ΓΕΠΟ10.Δ/νςθ ΢πουδϊν Δ.Ε. Σμιματα Βϋ και Γϋ 6

×