Βουλή των Εφήβων, ΙΗ΄ Σύνοδος 2012-2013

420 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
420
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Βουλή των Εφήβων, ΙΗ΄ Σύνοδος 2012-2013

  1. 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ KAI ΘΡΗ΢ΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙ΢ΜΟΤ ----- Βακμόσ Αςφαλείασ: ΕΝΙΑΙΟ΢ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ΢ ΣΟΜΕΑ΢ Nα διατθρθκεί μζχρι: Π/ΘΜΙΑ΢ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η΢ Βακμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΢ΠΟΤΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η΢ ΣΜΗΜΑ Γϋ - ΜΑΘΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ -----Σαχ. Δ/νςθ :Ανδρζα Παπανδρζου 37 Μαροφςι, 31/01/2013Σ.Κ. – Πόλθ :151 80 - Μαροφςι Αρικμ. Πρωτ. : 13566/Γ2Ιςτοςελίδα : http://www.minedu.gov.grEmail : t05sde3@minedu.gov.grΠλθροφορίεσ :ΒάρλαΆ. 1. Περιφερειακοφσ Διευκυντζσ Π.Ε. & Δ.Ε. Παπαδοποφλου Χ.Σθλζφωνο : 210-34.43.272 τθσ χϊρασ. : 210-34.43.317 2. Διευκυντζσ Διευκφνςεων Δ.Ε. τθσ χϊρασFax : 210-34.43.390 και τθσ Κφπρου. 3. ΢υντονιςτζσ Εκπαίδευςθσ Εξωτερικοφ ΠΡΟ΢: (όπωσ ο ςυνθμμζνοσ πίνακασ). 4. Διευκυντζσ Δθμοςίων και Ιδιωτικϊν Γενικϊν Λυκείων & ΕΠΑ.Λ. τθσ χϊρασ και τθσ Κφπρου και Ελλθνικϊν Λυκείων τθσ αλλοδαπισ. (μζςω Δ/νςεων Δ.Ε. τθσ χϊρασ και τθσ Κφπρου και ΢υντονιςτϊν Εξωτερικοφ). KOIN: Κδρυμα Βουλισ των Ελλινων Για τον Κοινοβουλευτιςμό και τθ Δθμοκρατία Βας. ΢οφίασ 11, 106 71 ΑκιναΘΕΜΑ: «Βουλι των Εφιβων, ΙΗ΄ ΢φνοδοσ 2012-2013»΢χετικά ζγγραφα:τα με αρ. πρ. 10334/Γ2/24-01-2013 και 11037/Γ2/25-01-2013 ζγγραφα τουΤ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Σο Κδρυμα τθσ Βουλισ των Ελλινων για τον Κοινοβουλευτιςμό και τθ Δθμοκρατία διοργανϊνει ςεςυνεργαςία με το Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και τοΤπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ τθσ Κφπρου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλι των Εφιβων». 1
  2. 2. Σο πρόγραμμα απευκφνεται ςτουσ μακθτζσ τθσ Βϋ τάξθσ των Γενικϊν Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. τθσχϊρασ, τθσ Κφπρου και των Ελλθνικϊν Λυκείων τθσ αλλοδαπισ. Γενικόσ ςκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ καλλιζργεια κετικισ ςτάςθσ των νζων για ςυμμετοχιςτα κοινά, ενϊ ειδικό ςτόχο αποτελεί θ εμπειρία τθσ διατφπωςθσ μιασ προςωπικισ γραπτισ πρόταςθστου κάκε μακθτι που κα λάβει μζροσ, αναφορικά με το παρόν και το μζλλον του τόπου που ηει. Για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ ςτα Λφκεια, ωσ ςφνδεςμοσ κακθγθτισ του Λυκείου με τοΣμιμα «Βουλι των Εφιβων» του Ιδρφματοσ τθσ Βουλισ μπορεί να οριςτεί κάκε εκπαιδευτικόσανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ. (Από ζνα (1) ζωσ επτά (7) τμιματα τθσ Β΄ τάξθσ του κάκε ςχολείου, ορίηεταιζνασ (1) ςφνδεςμοσ κακθγθτισ με απόφαςθ του ΢υλλόγου Διδαςκόντων. Αν τα ςχολικά τμιματαείναι περιςςότερα ορίηεται και δεφτεροσ ςφνδεςμοσ κακθγθτισ). Ο ςφνδεςμοσ κακθγθτισ αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ των παρακάτω ςχετικϊν με το πρόγραμμαεργαςιϊν: α. Ηλεκτρονικι εγγραφι του ςχολείου του και των προςωπικϊν του ςτοιχείων ωσ ςυνδζςμου (θδιαδικαςία περιγράφεται ςτθ ςυνζχεια). β. Ενθμζρωςθ των μακθτϊν τθσ Βϋ τάξθσ για το πρόγραμμα. ΢τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθwww.efivoi.gr, τόςο οι ςφνδεςμοι κακθγθτζσ όςο και οι μακθτζσ μποροφν να βρουν πλθροφοριακόυλικό για το πρόγραμμα. Τπενκυμίηεται ότι το ανώτερο θλικιακό όριο ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςτο πρόγραμμα, ορίηεταιτο 21ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. γ. Επιτιρθςθ των ςυμμετεχόντων μακθτϊν κατά τθ ςυγγραφι τθσ εργαςίασ τουσ ςτο ςχολείο καιςυγκεκριμζνα ςτο Εργαςτιριο Πλθροφορικισ. Ωσ ςυμβολικι επιβράβευςθ τθσ ςυμβολισ τουσ ςτο πρόγραμμα, ςτουσ ςυνδζςμουσ κακθγθτζσπροβλζπεται θ αποςτολι επιλεγμζνων εκδόςεων του Ιδρφματοσ τθσ Βουλισ των Ελλινων. Ενόψει τθσ διεξαγωγισ τθσ ΙΗϋ ΢υνόδου του ανωτζρω προγράμματοσ και προσ διευκόλυνςθ τθσεπικοινωνίασ με τα ςχολεία, τουσ ςυνδζςμουσ και γενικότερα τθν απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν, καλειτουργιςει θ γνωςτι από το ζτοσ 2005-2006 διαδικαςία εγγραφών και επικοινωνίασ, όπωσ αυτιπεριγράφεται αναλυτικά παρακάτω: 1. Οι εγγραφζσ κα γίνουν κατά το διάςτθμα 05-02-2013 ζωσ 28-02-2013. 2. Ο ςφνδεςμοσ κακθγθτισ (ιςχφει για όλα τα ςχολεία είτε ςυμμετείχαν πζρυςι είτε όχι) μπαίνειςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.efivoi.gr/beta/scholeia 2
  3. 3. 3. Με τθν είςοδο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ κα ηθτείται ζνασ αρχικόσ κωδικόσ πρόςβαςθσ ςτθνεφαρμογι, ο οποίοσ φζτοσ είναι για όλα τα ςχολεία9999. 4. Με τθν είςοδο ςτθν εφαρμογι, ο ςφνδεςμοσ κακθγθτισ κα πρζπει αρχικά να κάνει τθνπροεγγραφι του ςχολείου του ςτο ςφςτθμα ςυμπλθρϊνοντασ τθ «ΦόρμαΠροεγγραφισ» που βλζπει. ΢τθ φόρμα αυτι επιλζγει τθ χϊρα και τθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν οποίαανικει το ςχολείο του. Επιλζγοντασ τα παραπάνω, βλζπει ζναν κατάλογο με τα ςχολεία που ανικουν ςτθ ΔιεφκυνςθΔευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όπου ανικει και το ςχολείο του. Εκεί κάνοντασ κλικ επιλζγει το ςχολείοτου. Εάν το ςχολείο δεν εμφανίηεται ι εμφανίηεται ςε λάκοσ Διεφκυνςθ, ο ςφνδεςμοσ κακθγθτισκαπρζπει να επικοινωνιςει με τοΣμιμα «Βουλι των Εφιβων» ςτα τθλζφωνα210-36.92.258 & 210-36.92.224 ϊςτε να γίνει θ ςχετικι διόρκωςθ. 5. Επιλζγοντασ το ςχολείο, εμφανίηεται μια νζα ςελίδα με τα ςτοιχεία του. ΢τα ςτοιχείααυτάπεριλαμβάνεται και το πεδίο τθσ διεφκυνςθσ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τουςχολείου, το οποίο πρζπει να ςυμπλθρώνεται από το ςφνδεςμο κακθγθτι. ΢ε περίπτωςθ οποιουδιποτε προβλιματοσ ςχετικά με τθν καταχϊρθςθ τθσ διεφκυνςθσθλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ο οικείοσ ςφνδεςμοσ κακθγθτισ κα πρζπει να επικοινωνιςει με το Σμιμα«Βουλι των Εφιβων» (βλ. τα προαναφερόμενα τθλζφωνα), ζτςι ϊςτε να καταχωρθκεί ςτθν εφαρμογιθ ςωςτι διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και να ολοκλθρωκεί θ προεγγραφι του ςχολείου(αφοφ ο ςφνδεςμοσ κακθγθτισ ξαναμπεί ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ προεγγραφισ). Εφόςον θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείουτθσ ςχολικισ μονάδασ είναι ςωςτι, ο ςφνδεςμοσκακθγθτισ κα επιβεβαιϊςει ότι το ςχολείο του επικυμεί να εγγραφεί ςτο πρόγραμμα κάνοντασ κλικςτθ λζξθ «Αποςτολι», και ζτςι ολοκλθρϊνεται θ διαδικαςία προεγγραφισ. 6. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ προεγγραφισ, ςτθδιεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείουτου ςχολείουαποςτζλλεται ο κωδικόσ ςχολείου, το ςυνκθματικό (password), οδθγίεσ και θ θλεκτρονικι διεφκυνςθτου ςυςτιματοσ εγγραφϊν - διαχείριςθσ του προγράμματοσ «Βουλι των Εφιβων» από όπου και καγίνεται θ εγγραφι του ςχολείου ςτο ςφςτθμα. 7. ΢τθ ςυνζχεια, ο ςφνδεςμοσ κακθγθτισ, ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ, κα βρει τθ φόρμα εγγραφιστου ςχολείου, κα ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία του ςχολείου, τα δικά του και κα διορκϊςει τυχόνπροχπάρχοντα λανκαςμζνα ςτοιχεία. Η ςυμπλιρωςθ όλων των πεδίων, εκτόσ του πεδίου «ΖτοσΓζννθςθσ», είναι υποχρεωτικι. 3
  4. 4. Σζλοσ, ο ςφνδεςμοσ κακθγθτισ κα κάνει κλικ ςτθ λζξθ «Καταχώριςθ», με τθν οποία καολοκλθρωκεί θ εγγραφι του ςχολείου και των δικϊν του ςτοιχείων ςτο πρόγραμμα. Ο ςφνδεςμοσ κακθγθτισ κα μπορεί να ςυμπλθρϊνει-διορκϊνει τα ςτοιχεία εγγραφισ τουςχολείου του και τα δικά του ζωσ τθ λιξθ των εγγραφϊν (28-02-2013). 8. ΢τθν ίδια θλεκτρονικι διεφκυνςθ, μετά τθν01-03-2013, τα ςχολεία κα βρίςκουν ενθμζρωςθ γιατα επόμενα βιματα και τισ διαδικαςίεσ του προγράμματοσ τθσ «Βουλισ των Εφιβων». Τπενκυμίηεται ότι οιμακθτζσ που κα εκλεγοφν ωσ τακτικοί ζφθβοι βουλευτζσ κα κλθκοφν ναςυμμετάςχουν ςτισ εργαςίεσ τθσ ΢υνόδου,που περιλαμβάνουν τισ ςυνεδριάςεισ των 300 τακτικϊνεφιβων βουλευτϊν κατά επιτροπζσ και ςε ολομζλεια.Οι θμερομθνίεσ διεξαγωγισ τθσ ΢υνόδου καανακοινωκοφν προςεχώσ.Εςωτερικι Διανομι: Ο ΓΕΝΙΚΟ΢ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ΢1. Γραφείο κ. Τπουργοφ2. Γραφείο κ. Τφυπουργοφ3. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα4. ΔΙ.ΠΟ.ΔΕ.5. Διεφκυνςθ Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ ΑΘΑΝΑ΢ΙΟ΢ ΚΤΡΙΑΖΗ΢6. Διεφκυνςθ Ειδικισ Αγωγισ7. Διεφκυνςθ Ιδιωτικισ Εκπαίδευςθσ8. Διεφκυνςθ ΢ΕΠΕΔ9. ΓΕΠΟ10. Δ/νςθ ΢πουδϊν Δ.Ε. Σμιματα Βϋ & Γϋ 4

×