Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
El treball de recerca 4Redacció de la Memòria    1a. part  1r batx 11-12  INS. F.X. Lluch i Rafecas
Redacció i presentació formal  de la memòria escrita • Redacció, llengua i estil • Puntuació i altres signes gràfics • Fó...
Redacció, llengua i estilAnàlisi de la informació recollida  –  Tema de la recerca  –  Pregunta inicial  –  Hipòtesi...
Redacció, llengua i estilPla de redacció  – Fixar hipòtesi o idea central, fil conductor del TdR.   Establir informacio...
Redacció, llengua i estilModel de llengua i correcció lingüística:• Frases breus i mitjanes. 15-18 mots.• Llargada paràgra...
Puntuació i altres signes gràficsEl punt (.):• Punt i apart• Punt i seguit• Acabament d’abreviatura  – ... d’una videocon...
Puntuació i altres signes gràficsEl punt i coma (;):• És intercanviable amb el punt i seguit.• Separa construccions connec...
Puntuació i altres signes gràficsEls dos punts (:):• Introdueixen amb un verb presentador o declaratiu una  citació textu...
Puntuació i altres signes gràficsEls punts suspensius (...):• Indiquen que una enumeració o que una sèrie numèrica queda ...
Puntuació i altres signes gràficsEls parèntesis ( ):• Intercalen aclariments breus, exemples dades o informacions complem...
Puntuació i altres signes gràficsLes cometes (“ “ ):• Emmarquen una citació textual o el discurs directe: mot, grup reduï...
Puntuació i altres signes gràficsEls guions (- -):• Inclouen un element de contrast, en general brusc des del punt de vis...
Puntuació i altres signes gràficsEls claudàtors ([ ]):• Indiquen, amb 3 punts a l’interior, la supressió parcial d’una ci...
Puntuació i altres signes gràfics La coma ( , ): • Separa elements d’enumeracions. • Delimita incisos o fragments explicat...
Puntuació i altres signes gràficsEls signes d’interrogació ( ? ) i d’admiració ( ! ):• Marquen el final d’una frase interr...
Puntuació i altres signes gràficsLa barra inclinada ( / ):• Indica relació, alternança o oposició entre dos o més  elemen...
Puntuació i altres signes gràficsL’asterisc ( * ):• Crida d’una nota a peu de pàgina, d’un quadre o d’una taula. En compt...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

El treball de recerca 4. part 1.

462 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El treball de recerca 4. part 1.

 1. 1. El treball de recerca 4Redacció de la Memòria 1a. part 1r batx 11-12 INS. F.X. Lluch i Rafecas
 2. 2. Redacció i presentació formal de la memòria escrita • Redacció, llengua i estil • Puntuació i altres signes gràfics • Fórmules per presentar les diferents parts de la memòria • Connectors i organitzadors textuals • Compaginació • Divisions del text: els títols • Tipus de lletra: rodona, negreta, cursiva, versaleta • Numerals: xifres i lletres • Abreviatures i símbols • Bibliografia i webgrafia • Esquematització i resum
 3. 3. Redacció, llengua i estilAnàlisi de la informació recollida – Tema de la recerca – Pregunta inicial – Hipòtesi de partida o idea central – Contingut fitxes documentació, classificades – Esquema provisional del TR – Resultats interpretats de les activitats de camp• Distingirem: fets - idees o opinions, causes – conseqüències, essencial – accessori.• Afegirem idees, detalls i informacions complementàries. Eliminares allò superflu o que s’aparti del tema del TdR
 4. 4. Redacció, llengua i estilPla de redacció – Fixar hipòtesi o idea central, fil conductor del TdR. Establir informacions, dades i idees fonamentals – Preveure la distribució en les diferents parts del cos: revisar títols i subtítols, i anotar a sota el contingut en forma de notes a desenvolupar.Redacció d’esborrany i versió definitiva – Estil formal i neutre – Ben estructurat – Vocabulari específic i precís – Disseny de presentació – Convencions gràfiques molt estrictes
 5. 5. Redacció, llengua i estilModel de llengua i correcció lingüística:• Frases breus i mitjanes. 15-18 mots.• Llargada paràgrafs. 6-12 línies.• Signes de puntuació. Paràgrafs, frases, sintagmes nominals ben estructurats i relacionats.• Expressió concisa (NO construccions artificioses)• Evitar repeticions innecessàries• Evitar cacofonies o ritmes desagradables• Evitar mots buits o de significat genèric• Evitar clixés, estereotips, tòpics• Correcció ortogràfica, morfològica, sintàctica, lèxica i semàntica
 6. 6. Puntuació i altres signes gràficsEl punt (.):• Punt i apart• Punt i seguit• Acabament d’abreviatura – ... d’una videoconferència (v. L’apartat 3.12) també...• Representacions horàries – 20.15h – Eren exactament les 03.16.23• Dates – 10.4.2004 o també 10-4-2004• Les quantitats les separa en grup de 3 xifres – 135.792.982 o també 135 792 982
 7. 7. Puntuació i altres signes gràficsEl punt i coma (;):• És intercanviable amb el punt i seguit.• Separa construccions connectades amb mots de relació (però, tanmateix, al contrari, en canvi, és a dir, en efecte, per exemple, etc.)• Separa sèries enumeratives que ja contenen comes internes – L’avaluació s’ocupa de diversos aspectes del llenguatge: la pronúncia, el ritme i l’entonació; la tria de vocabulari; la claredat i complexitat...• En les enumeracions superposades, els elements enumeratius (precedits de xifres, lletres, guionets o rodonetes) poden anar separats per punt i coma, excepte de l’últim que acaba en punt. – La informació que s’hauria de trobar en una etiqueta és: • La denominació del producte; • El pes o el volum nets; • ... • Les relacions d’ingredients i additius.
 8. 8. Puntuació i altres signes gràficsEls dos punts (:):• Introdueixen amb un verb presentador o declaratiu una citació textual o el discurs directe. – En la introducció assenyala: “Arribar a dominar... Entrenament.”• Introdueixen el elements d’una enumeració: – Els participants al congrés eren de diversos països: Itàlia, Portugal, ...• Introdueixen explicacions (causes, conseqüències, aclariments, conclusions, resums) sobre allò que hi ha abans dels dos punts. – La llei de l’oferta i la demanda tendeix a diluir-se: ara s’imposa el monopoli de molt poques empreses.• Introdueixen exemples, mostres, casos pràctics, etc. – Una bona part del mots d’origen àrab no conserven l’article al- aglutinat: cotó, magatzem, quitrà, sucre, etc.• Indiquen divisió entre dues quantitats (deixant un espai davant i darrere): – 235 : 12 o també 235 / 12
 9. 9. Puntuació i altres signes gràficsEls punts suspensius (...):• Indiquen que una enumeració o que una sèrie numèrica queda oberta. Equival a etcètera –que és preferible- – 3, 6, 9, 15, 18... – Els trets inicials de l’home i de la dona generen judicis de bellesa, lletjor, sexe...• Indiquen que una frase es deixa voluntàriament inacabada: – La seva intenció era dur a terme un estudi exhaustiu, però les ajudes econòmiques de les institucions ...• Indiquen col·locats entre claudàtors que s’ha suprimit un fragment d’una citació textual – Quilo Martínez conclou. “Una agència publicitària pot inventar [...] difícilment complirà el seu objectiu.”
 10. 10. Puntuació i altres signes gràficsEls parèntesis ( ):• Intercalen aclariments breus, exemples dades o informacions complementàries dins la frase. – Aquestes unitats es diuen takes (mot anglès que significa ‘fragment’, ‘presa’).• Al TR intercalen dins el text les remissions: referències a il·lustracions, quadres i altres parts de l’obra. – La barra de menús i de quadres de diàleg (v. La figura 6) permet ...• També les dades bàsiques que identifiquen l’autor, l’any de publicació de l’obra a què es fa referència i les pàgines en que hi ha el contingut citat o consultat, per tal de trobar fàcilment la referència bibliogràfica – La conversa és considerada com la manera prototípica d’usar el llenguatge (Levinson 1983, 12-17) – Segons Torrent (1999, 23), “un dels procediments per obtenir neologismes és la formació de derivats amb prefixos com súper, ultra, híper, mega, extra, etc.”
 11. 11. Puntuació i altres signes gràficsLes cometes (“ “ ):• Emmarquen una citació textual o el discurs directe: mot, grup reduït de mots, frase o fragment. Si és breu es pot integrar al text sense els dos punts.• Són innecessàries en els fragments de diverses línies. Aleshores es presenten en paràgrafs apart, en un cos de lletra més petit i amb el marge esquerre entrat.• Emmarquen els mots o expressions emprats en un doble sentit, en un sentit especial o amb ironia. – El candidat a la presidència és considerat l’”ombra” del president actual.• Les cometes simples (‘ ‘) s’usen per indicar la traducció o el sentit d’un mot o d’una frase – Aquestes unitats s’anomenen takes (mot anglès que significa ‘fragment’, ‘presa’).
 12. 12. Puntuació i altres signes gràficsEls guions (- -):• Inclouen un element de contrast, en general brusc des del punt de vista sintàctic, sobre el qual es vol cridar l’atenció (una observació, comentari, etc). – D’aquesta manera intento –no sé si ho aconseguiré- fer arribar a un públic no entès...• Enumeracions superposades – La informació obligatòria d’una etiqueta és:- La denominació del producte;- El país d’origen;• Marquen el canvi d’interlocutor en un diàleg o entrevista, i aïllen les informacions o comentaris que s’hi inclouen. En aquest cas no es deixa espai després del guió.-Digui –va contestar al telèfon.-El doctor Pons? Sóc l’inspector Grau. Que es podria vestir de seguida?-Ja estic vestit –va dir el doctor, espantat-. Què passa?
 13. 13. Puntuació i altres signes gràficsEls claudàtors ([ ]):• Indiquen, amb 3 punts a l’interior, la supressió parcial d’una citació textual o d’un fragment de discurs directe.• Inclouen una informació complementària inexistent en el fragment reproduït, però necessària o útil per facilitar-ne la comprensió. – “Aquesta situació provoca que [l’escriptura] sigui una de les activitats més difícils de dominar.”• Indiquen amb la paraula llatina sic (‘així’) a l’interior, la presència d’un error o d’una inexactitud en el text reproduït. – “Antoni Gaudí va morir a 12 anys [sic], sense haver vist acabades les obres del temple de la Sagrada Família.”• S’usen en matemàtiques.• S’usen en lingüística per marcar els sons i les transcripcions fonètiques.
 14. 14. Puntuació i altres signes gràfics La coma ( , ): • Separa elements d’enumeracions. • Delimita incisos o fragments explicatius a l’interior d’una frase. • S’usa després de locucions o mots de relació a l’inici d’una frase (Finalment, En resum, De fet, etc). • Delimiten grups circumstancials, sobretot quan són llargs i encapçalen la frase o hi estan intercalades com un incís. • Marca l’omissió d’un verb. (La pel·lícula, excel·lent.) • Separa els nombres enters dels decimals. • En la datació de documents, separa el nom de la població i la data. (Lleida, 2 de febrer de 2000) • MAI separa frases completes.
 15. 15. Puntuació i altres signes gràficsEls signes d’interrogació ( ? ) i d’admiració ( ! ):• Marquen el final d’una frase interrogativa directa i d’una frase exclamativa o exhortativa, respectivament.• Convé separar amb una coma la part no interrogativa d’una frase de la part pròpiament interrogativa.• El signe d’admiració sol col·locar-se darrere les interjeccions (Ep!, no badeu.).• El signe d’interrogació no es col·loca darrere de les preguntes indirectes.
 16. 16. Puntuació i altres signes gràficsLa barra inclinada ( / ):• Indica relació, alternança o oposició entre dos o més elements. Es deixa espai en cas d’unir mots complexos o sintagmes. – Les converses Itàlia/Portugal...• Indica una segona forma d’un mot o d’un grup de mots. (Benvolguts amics / Benvolgudes amigues)• En algunes abreviatures i símbols. (140 km/h)• En certs textos normatius separa el número d’ordre del document i l’any en que ha estat promulgat. (Llei 6/2201, de 5 de febrer de ...)• En mates la divisió o fracció ( 6 / 2 = 3 ó 6 : 2 = 3. 3/4 de litre)• En cançons o poemes indica cada canvi de vers. – La natura / diligent ens procura / una bèstia / ...
 17. 17. Puntuació i altres signes gràficsL’asterisc ( * ):• Crida d’una nota a peu de pàgina, d’un quadre o d’una taula. En comptes de numerar les crides amb xifres (v. 3.7) es pot usar un asterisc, o més, fins a 3 màxim.• En els diccionaris i en obres lingüístiques, sol usar- se per indicar que un mot és un préstec d’una altra llengua i que no ha estat adaptat a la grafia o a la morfologia abans. (byte* croissant*)

×