Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mobile Strategy

452 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Mobile Strategy

  1. 1. Heeft u al een ‘mobile strategy’ voor uw onderneming?‘Mobile apps are the quickest road to survival’.
  2. 2. Mobiliteit maakt je als bedrijf flexibeler, letterlijk en figuurlijk. Het maakt dat medewerkers enmanagers in staat worden gesteld om overal en altijd hun werk goed te kunnen doen. Dan moet jeechter wel kunnen beschikken over de juiste middelen: de zogenaamde ‘mobile apps’ en een stabielen betrouwbaar platform waarop je kunt werken, je informatie kunt delen, bewerken en verwerken.Als die randvoorwaarden niet goed zijn ingevuld blijft mobiliteit beperkt tot wat leuke gadgets, zoalshet zoeken van een goed restaurant op je mobiele telefoon, maar heeft het zakelijk niets om het lijf.En eerlijk gezegd: in die fase is de markt op dit moment nog grotendeels. Tijd dus voor veranderingom de concurrentie voor te blijven.De markt van mobiele applicaties groeit tegen de klippen op. Daarbij ging het tot voor kortvoornamelijk om consumentengerichte toepassingen. Tegenwoordig zijn er – zij het nog schaars - inde business-to-business markt ook verrijkingen te bewonderen die je bedrijf snel op een aanzienlijkevoorsprong kunnen zetten ten opzichte van de concurrentie.‘Mobile strategy’ noodzakelijkVolgens onderzoeksbureau Forrester groeit het gebruikvan ‘mobile devices’ de laatste jaren en de komendejaren razendsnel. Toenames in het gebruik van internetop mobiele apparaten tot maar liefst bijna 40% in 2014worden daarbij genoemd. En dat is ook noodzakelijk dewereld verandert razendsnel. En zonder een ‘mobilestrategy’ kom je er niet als onderneming of alsoverheid. De SmartPhone gaat daarbij vooropnatuurlijk, maar tegenwoordig is de iPad® of elkeandere tabletPC ook niet meer weg te denken. Volgenshet meest recente onderzoek van Comscore blijkt bijna90% van het tablet internetverkeer via de iPad® of iPad2® te verlopen. Er is echter nog een relatiefonontgonnen gebied als het gaat om de echte zakelijkebedrijfstoepassingen voor die mobiele apparaten,terwijl er wel degelijk een grote behoefte aan bestaat.Toepassingen waarmee je je werk kunt doen, ook als je niet op kantoor bent, kunnen het verschilmaken in succes voor een onderneming. Het gebruik van internet op mobiele apparaten zal dus nietalleen volgens Forrester toenemen, maar zal in de nabije toekomst waarschijnlijk een soort ‘selffulfilling prophesy’ worden: de mogelijkheid is er, dus je gaat hem ook steeds meer gebruiken.Amerika loopt in internetgebruik op mobiele apparaten weliswaar nu (nog) ruim voorop, maar tochdoet Europa het ook goed. Alleen Nederland blijft met net aan 15% mobiele internetgebruikers nogwat achter, zo wijst vervolgens een onderzoek van de Nederlandse toezichthouder Opta uit.Nederland is echter wel degelijk internet minded, want in het gebruik van internet op de gewone PCzijn we weer koploper met ruim 92% (slechts 8% gebruikt dus geen internet op zijn computer!). Alshet om mobiele apparaten gaat staan we hier echter nog aan het begin. Dat betekent dan weer weldat juist hier nog veel kansen liggen voor de markt om meer te gaan doen met internet incombinatie met mobiele apparaten en zakelijk toepassingen daarvoor.
  3. 3. Bedrijven en overheid open voor ‘mobile platforms’De trend in de markt is dat veel bedrijven en overheden hun ogen hebben gericht op demogelijkheden van de combinatie van mobiel & internet. Er is zelfs een ‘taskforce’ in hetleven geroepen door de vier grootste Nederlandse gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, DenHaag en Utrecht) om te bezien welke ‘business opportunities’ de meeste kansen op succesbieden, welke aanbieders er zijn en waar de meeste behoefte aan bestaat in de diversemarkten. Niet alleen het bedrijfsleven kijkt namelijk met argusogen naar de ontwikkelingen inde wereld van de mobiele werkers en Het Nieuwe Denken: ook de overheid heeft er duidelijkwel oren naar. Sterker nog: de Nederlandse overheid is in Europa koploper als het gaat omeGovernment (volgens dat eerder genoemde onderzoek van toezichthouder Opta). We zijngrootverbruiker als het gaat om internet gerelateerde diensten in de overheidssfeer. Dat zijnbelangrijke ontwikkelingen die veel kansen bieden. Kansen die ertoe kunnen leiden datbijvoorbeeld medewerkers van de afdeling milieuhandhaving met een iPad® op pad gaan omhun bevindingen onderweg meteen digitaal op te tekenen. Het idee dat desgewenst de heleambtelijke organisatie direct en volledig op de hoogte is van specifieke ontwikkelingen,spreekt ook daar aan. Dat is niet zo gek als je bedenkt hoeveel papierwerk, tijd en geld eendergelijke efficiencyslag de organisatie kan schelen. Het betekent ook dat gekwalificeerdemensen op de juiste manier kunnen worden ingezet en niet hoeven te worden lastig gevallenmet onnodig veel papierwerk. Daar zou bijvoorbeeld bij een politieorganisatie ook nog veelwinst te behalen zijn, maar eigenlijk geldt dat voor elke organisatie die informatie uitbedrijfsprocessen op locatie moet gebruiken of moet invoeren.Grootste behoefte is: overzichtDe meeste behoefte bij managers blijkt te liggen in het verkrijgen van inzicht in debedrijfsprocessen. Beslissingen moeten snel kunnen worden genomen en gebaseerd zijn opde meest actuele en volledig informatie. Managers van vandaag de dag zijn immers ooksteeds mobieler en als zij onderweg zijn, willen zij nog steeds die cruciale informatie uit hunbedrijfsprocessen tot hun beschikking kunnen hebben. Managers willen overzicht, inzicht envervolgens creëren zij daarmee een goed vooruitzicht voor hun onderneming of organisatie.De drang naar dat inzicht en overzicht bij managers is vooral gelegen in het feit datorganisaties vandaag de dag snel moeten kunnen inspelen op veranderingen in de markt: zemoeten ‘agile’ zijn. Organisaties moeten hun bedrijfsprocessen steeds snel kunnen aanpassenaan een veranderende markt en aan veranderende wensen van klanten en veranderendedoelgroepen.
  4. 4. Internet en ‘mobile apps’ geven inzichtDe opkomst van de ‘mobile devices’ met internet speelt een belangrijke rol in de vervullingvan de wens van de managers om flexibel te zijn en snel te kunnen reageren. Het liefst willenze alle informatie in een soort dashboard gepresenteerd krijgen. Dan werkt het net als bijeen auto: je hebt alle belangrijke gegevens die nodig zijn om de auto onder controle tehouden direct in één oogopslag voor je neus. Zoals al eerder gememoreerd: er zijn nog maarweinig echte zakelijke toepassingen voor het ‘mobiele platform’, maar sinds kort bestaat erdoor een ontwikkeling van OutSystems® en Clockwork bpm een integratie tussen eendashboard applicatie en de SmartPhone- of iPad®-omgeving die de zakelijke omgeving veelnieuwe kansen biedt. De gegevens uit een van de bedrijfsprocessen worden overgestuurdnaar een server, waar ze worden bewerkt, omgezet en vervolgens (uiteraard beveiligd envertrouwelijk) on-premise of in de cloud (al dan niet ‘private’) worden geplaatst. Dat laatstemaakt het mogelijk om als gebruiker altijd en overal – mits voor die toepassinggeautoriseerd– toegang te hebben tot die gegevens. De Nederlandse BPM specialistClockwork bpm is erin geslaagd deze innovatieve applicatie te combineren met haarspecialiteit: een business process management (bpm) dashboard toepassing voor deSmartPhone & iPad®, terwijl OutSystems de partij is die de specifieke(web)applicatieontwikkeling voor haar rekening neemt.Betrouwbaar, vertrouwelijk, actueel, volledig en integerVanaf nu is het dus ook mogelijk belangrijke en actuele gegevens uit de verschillendebedrijfsprocessen direct en overzichtelijk te presenteren op een SmartPhone en/of iPad®. Depresentatie gebeurt interactief, grafisch, en geheel volgens de ‘nieuwe wetten’ van demoderne media en Het Nieuwe Werken: dat betekent dus betrouwbaar, vertrouwelijk,actueel, volledig en integer. Deze ‘mobile app’ geeft de moderne manager direct alleinformatie die hij of zij nodig heeft om de juiste beslissingen te nemen, gebaseerd opactuele, volledige informatie en specifiek gericht op de kritische succesfactoren (KPI’s) vanzijn eigen organisatie.OutSystems® is eveneens een specialist: op het gebied van ‘Agile softwareontwikkeling’heeft het bedrijf haar sporen in de markt ruimschoots verdiend. Agility is, zoals aangegeven,de term die wordt gebruikt om aan te geven dat je als bedrijf flexibel moet zijn. Je moet debelangrijkste bedrijfsprocessen makkelijk kunnen aanpassen aan de steeds weerveranderende omstandigheden in de markt. De klanten eisen dat je als diensten- ofproductenleverancier steeds weer inspeelt op hun wensen. Of het nu gaat omleveringsvoorwaarden, snelheid en plaats van levering, het product- of dienstenaanbod, debetalingswijze of noem maar op, maar altijd weer veranderen de omstandigheden en moetje je organisatie daaraan kunnen aanpassen. Internet is daarin het perfecte platform ombedrijfsapplicaties op te baseren, zodat snel en adequaat veranderingen door de heleorganisatie kunnen worden geadopteerd. Met ‘The Agile Platform’ heeft OutSystems in depraktijk aangetoond dat het in staat is bij de grootste en meest complexe organisaties in helekorte tijd (binnen enkele weken!) bedrijfskritische applicaties te ontwikkelen die een bedrijfweer ‘cutting edge’ maken in de moordende concurrentiestrijd.
  5. 5. Internationale kansenDe wereld verandert en voor vrijwel elke organisatie vormt de wereld vandaag de dag eeninteressante markt die veroverd moet worden. Tegelijkertijd is die hele buitenwereld ook debedreiging van je eigen vertrouwde markt, want voor hen geldt immers hetzelfde. Ook zij komenzoeken naar nieuwe markten. Dan is het een verademing als je in staat bent om nieuwebedrijfapplicaties razendsnel te ontwikkelen of bestaande met dezelfde snelheid aan te passen,waarmee de medewerkers direct kunnen werken en de managers altijd en overal die informatieverschaffen die ze nodig hebben. Deze mobiele applicatie in combinatie met de kennis en ervaringvan Clockwork bpm als het gaat om bedrijfsprocessen en business analytics als ook de expertise vanOutSystems® op het gebied van agility en applicatieontwikkeling bieden de mogelijkheid om tot eenslagvaardiger organisatie te komen. Optimaal gebruikmaken van de nieuwste technologie,gecombineerd met de kennis en ervaring in specifieke markten en toepassingen bieden grote kansen.Onderzoek: mobiliteit en flexibiliteitAlle gerenommeerde onderzoeksbureaus wijzenin dezelfde richting: op allerlei gebieden stijgt debehoefte aan mobiliteit en ‘agility’. Of het nugaat om de afdeling milieuhandhaving of bouw-en woningtoezicht van een gemeente of dat hetgaat om een toepassing waarbij de fleetmanagervan een autoleasebedrijf alle onderhouds- enoperationele gegevens van de uitstaande auto’sop een iPad® krijgt gepresenteerd, directvergelijkbaar met elkaar en tot in de kleinstedetails aanstuurbaar en dus beheersbaar. Er ligteen wereld aan toepassingen open als het gaatom applicaties en diensten die via on-premise ofvia cloudtechnologie worden aangeboden: vanverzekeraars die schade-experts via hun mobieleapparaat alle gegevens van het bedrijfsproceslaten ophalen en invoeren, inclusief de beeldenvan de schadegevallen, tot toepassingen in deeducatieve markt.Voor al deze toepassingen geldt echter dat de gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid prioriteit #1moet zijn. Applicaties moeten op alle mobiele platforms inzetbaar zijn zonder extra werk ofinspanning van de gebruiker. Ook synchronisatie en beveiliging zijn aspecten die een belangrijke rolspelen in de bruikbaarheid en acceptatie van deze toepassingen. Kennis en ervaring zijn nodig omdergelijke trajecten te kunnen opzetten en te begeleiden. Alleen dan is het mogelijk om optimaalresultaat te halen uit nieuwe technologie en nieuwe manieren van werken. Dit is de toekomst:‘Mobile apps are the quickest road to survival’.Oftewel: ‘Heeft u al een Mobile Strategy voor uw onderneming?’Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van bijvoorbeeld de iPad® applicatie in combinatiemet The Agile Platform®?
  6. 6. Clockwork bpm Comeniusstraat 5 1817 MS Alkmaar T: +31 (0)72 8502 710laila.benali@clockworkbpm.com www.clockworkbpm.com Outsystems Planetenbaan 16 3606 AK Maarssen T: +31 (0)346 58 3000 mark.slooff@outsystems.com www.outsystems.com

×