SlideShare a Scribd company logo
1
BÀI 3
KẾ TOÁN NỢ PHẢI THU
Nợ
phải
thu
Phát sinh
trong quá
trình kinh
doanh với
các đối
tượng
- Là một phần tài sản của doanh nghiệp
- Do doanh nghiệp kiểm soát
- Đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai
Bao gồm
- Phải thu khách hàng
- Phải thu nhà nước
- Phải thu nội bộ (nhân
viên; đơn vị cấp dưới,…)
- Phải thu khác
KẾ TOÁN NỢ PHẢI THU
KẾ TOÁN NỢ PHẢI THU
Phải thu
khách hàng
Thuế GTGT
được khấu
trừ
Phải thu
tạm ứng
Phải thu ký
quỹ, ký
cược
Phải thu nội
bộ
Phải thu
khác
2
Phải thu khách hàng
1
Phải thu khác
3
NỘI DUNG
3 Tạm ứng
4
Thuế GTGT được khấu trừ
2
Phải thu của khách hàng gồm các khoản phải thu
mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch
có tính chất mua – bán, gồm:
-Thu về bán hàng, cung cấp dịch vụ
-Thanh lý tài sản
-Thu tiền bán hàng xuất khẩu của bên giao ủy thác
thông qua bên nhận ủy thác
KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG
* Nội dung:
KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG
* Chứng từ sử dụng:
3
- Số tiền phải thu của
khách hàng phát sinh trong
kỳ
- Số tiền thừa trả lại cho
khách hàng;….
- Số tiền khách hàng đã trả
nợ.
- Số tiền đã nhận ứng trước
của khách hàng
- Khoản giảm giá hàng bán,
hàng bán bị trả lại phát sinh
- Số tiền CKTT và CKTM cho
người mua hưởng;...
Dư Nợ:
Số tiền còn phải thu khách
hàng
TK 131 – Phải thu khách hàng
Dư Có:
Số nhận trước > số phải thu
KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG
* Tài khoản sử dụng:
(2) CKTM, GGHB,
HBTL
(4) KH ứng trước
hoặc thanh toán
(5) KH thanh
toán bằng vật
tư, hàng hóa
131
111,112
(1) Bán hàng chưa thu
tiền
511
333(1)
(nếu có)
(3) CKTT cho KH
hưởng
635
152,153,156, ...
133
521
333(1)
KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG
* Phương pháp hạch toán:
DN X hạch toán HTK theo phương pháp KKTX, tính thuế GTGT
theo phương pháp khấu trừ, có tài liệu sau:
1. Xuất kho thành phẩm với giá vốn 300.000 bán cho KH A với giá
chưa thuế GTGT 10% là 360.000, chưa thu tiền.
2. Xuất kho thành phẩm với giá vốn 400.000 bán cho KH C với
giá chưa thuế GTGT 10% là 540.000. KH C thanh toán 2/3 tiền hàng
bằng chuyển khoản, còn lại chưa thanh toán.
3. KH E ứng trước 100.000 bằng chuyển khoản để đặt mua sản
phẩm.
4. KH A thanh toán tiền hàng ở NV1 bằng chuyển khoản sau khi
trừ 1% chiết khấu thanh toán được hưởng.
5. Giảm giá cho khách hàng C 1% trên giá bán chưa thuế GTGT
và trừ vào số tiền còn nợ.
Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên
Ví dụ
(ĐVT: 1.000 đồng)
4
KẾ TOÁN THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ
* Khái niệm:
Thuế GTGT đầu vào là số tiền mà
DN đã nộp cho Nhà nước khi
mua tài sản để khi DN bán hàng
thông qua người bán sẽ được
khấu trừ hoặc trả lại theo Luật
thuế GTGT hiện hành
KẾ TOÁN THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ
* Tài khoản sử dụng:
Thuế GTGT đầu vào là số tiền mà
DN đã nộp cho Nhà nước khi
mua tài sản để khi DN bán hàng
thông qua người bán sẽ được
khấu trừ hoặc trả lại theo Luật
thuế GTGT hiện hành
TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
TK 1331 – Thuế GTGT đầu vào hàng hóa, vật tư
TK 1332 – Thuế GTGT đầu vào TSCĐ
Tài khoản 131 có số dư cả Bên Nợ và Bên Có
Lưu ý:
TK 133 chỉ được mở và áp dụng cho những đơn vị áp
dụng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế,
không áp dụng cho những đơn vị nộp thuế GTGT theo
phương pháp trực tiếp
Nội dung
B
E
C
D
A
Các khoản về bồi
thường vật chất
do các cá nhân,
tập thể trong
hoặc ngoài đơn vị
gây ra
Các khoản phải thu do đơn vị cho
vay, mượn bằng tài sản phi tiền tệ
Giá trị tài sản
thiếu chưa rõ
nguyên nhân
còn chờ xử lý
Các khoản chi phí đã
chi nhưng chưa
được các cơ quan có
thẩm quyền phê
duyệt
Các khoản chi hộ
phải thu hồi,
KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁC
5
- Biên bản kiểm nghiệm
- Biên bản kiểm kê
- Biên bản xử lý tài sản thiếu
- Phiếu thu, giấy báo có,…
KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁC
* Chứng từ sử dụng:
- Giá trị tài sản thiếu chờ
giải quyết
- Phải thu của cá nhân,
tập thể đối với tài sản
thiếu đã xác định rõ
nguyên nhân.
- Phải thu về tiền lãi cho
vay, lãi tiền gửi, cổ tức,
lợi nhuận chia,…..
- Kết chuyển giá trị tài
sản thiếu vào các TK
liên quan
- Số tiền đã thu được
về các khoản nợ phải
thu khác,…
TK 138 - “Phải thu khác”
Dư Nợ: Các khoản nợ
phải thu khác chưa thu
được
Dư Có: Số đã thu > số
phải thu (Cá biệt)
KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁC
* Tài khoản sử dụng:
KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁC
* Tài khoản sử dụng:
TK 138 – “Phải thu khác”
TK 138(1): Tài sản thiếu chờ xử lý
TK 138(5): Phải thu về cổ phần hóa
TK 138(8): Phải thu khác
6
- Kế toán tài sản thiếu chờ xử lý:
(1) TSCĐ hữu hình dùng cho hoạt động kinh doanh phát
hiện thiếu chưa rõ nguyên nhân, ghi:
(2) Vật tư, hàng hoá mất, hao hụt chưa xác định nguyên
nhân, ghi:
Nợ TK 1381: Giá trị còn lại
Nợ TK 214
Có TK 211
Nợ TK 1381
Có TK 152,153,155,156,...
KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁC
* Phương pháp hạch toán:
(3) Khi có quyết định xử lý của các cấp có thẩm quyền,
ghi:
Nợ TK 111, 112, 334,1388: Phần bồi thường
Nợ TK 632: Giá trị còn lại sau bồi thường
Nợ TK 811: Giá trị còn lại của TSCĐ phải tính vào tổn
thất
Có TK 1381
KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁC
- Kế toán các khoản phải thu khác:
(1) Trường hợp tài sản thiếu, mất mát đã xác định được
nguyên nhân, ghi:
(2) Các khoản cho mượn tài sản tạm thời:
Nợ TK 1388
Nợ TK 334: Số bồi thường trừ vào lương
Nợ TK 632: Giá trị còn lại sau bồi thường
CóTK 152,153,156,...
Nợ TK 1388
Có TK 152,153,156,…
KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁC
7
- Kế toán các khoản phải thu khác:
(3) Định kỳ phản ánh số tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, …
phải thu, ghi:
(4) Thu hồi các khoản phải thu khác bằng tiền, ghi:
Nợ TK 111, 112: Thu ngay tiền
Nợ TK 1388: Chưa thu tiền
Có TK 515
Nợ TK 111, 112
Có TK 1388
KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁC
Tạm ứng là việc cán bộ công nhân viên trong doanh
nghiệp ứng trước một khoản tiền hoặc vật tư để thực
hiện nhiệm vụ SXKD hoặc giải quyết một công việc
đã được phê duyệt.
KẾ TOÁN TẠM ỨNG
* Nội dung:
- Số tiền, vật tư đã tạm ứng
cho NLĐ trong DN.
- Các khoản tạm ứng đã
được thanh toán;
- Số tạm ứng không dùng
hết nhập quỹ hoặc trừ vào
lương;
- Các khoản vật tư sử dụng
không hết nhập lại kho
Dư Nợ: Số tiền tạm ứng
chưa thanh toán
TK 141 - Tạm ứng
KẾ TOÁN TẠM ỨNG
* Nội dung:
8
141
(1) Tạm ứng
cho NLĐ
152,153,627,…
(2) Quyết toán tạm
ứng
111
(3) Xử lý
tạm ứng
không hết
(4) Số thực
chi đã duyệt
> số đã nhận
tạm ứng
111,112
KẾ TOÁN TẠM ỨNG
* Phương pháp hạch toán:
- Khoản phải thu khó đòi là khoản nợ mà
người mắc nợ khó hoặc không có khả năng
trả các khoản nợ đúng kỳ hạn.
KẾ TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI
* Khái niệm:
- Dự phòng phải thu khó đòi là dự phòng
phần giá trị tổn thất của các khoản phải thu
đã quá hạn thanh toán, chưa đến hạn nhưng
không có khả năng thu hồi được.
DN trích lập dự phòng phải thu khó đòi khi:
- Nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi trong hợp đồng kinh
tế, các khế ước vay nợ, ..., DN đã đòi nhiều lần nhưng vẫn
chưa thu được.
- Nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khách hàng
đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải
thể, mất tích, bỏ trốn
KẾ TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI
* Điều kiện trích lập dự phòng:
9
+ Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:
• 30% giá trị với khoản NPT quá hạn: từ 6 tháng < 1 năm.
• 50% giá trị với khoản NPT quá hạn: từ 1 năm < 2 năm.
• 70% giá trị với khoản NPT quá hạn: từ 2 năm < 3 năm.
• 100% giá trị với khoản NPT quá hạn từ 3 năm trở lên.
KẾ TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI
* Mức trích lập dự phòng:
+ Đối với nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng tổ
chức kinh tế đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ
tục giải thể; người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị các cơ quan
pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử hoặc đang thi hành án hoặc
đã chết… thì DN dự kiến mức tổn thất không thu hồi được để
trích lập dự phòng.
- Hợp đồng kinh tế
- Khế ước vay nợ
- Bảng đối chiếu công nợ
- Bảng kê công nợ
- Quyết định phá sản
KẾ TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI
* Chứng từ sử dụng:
KẾ TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI
* Tài khoản sử dụng:
TK 229 – “Dự phòng tổn thất tài sản”
 TK 229(1): Dự phòng giảm giá chứng khoán
kinh doanh
 TK 229(2): Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn
vị khác
 TK 229(3): Dự phòng nợ phải thu khó đòi
 TK 229(4): Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
10
1. Khi lập BCTC, nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần
trích lập ở kỳ kế toán này > số dự phòng nợ phải thu
khó đòi đã trích lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng
hết, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch ghi:
Nợ TK 642
Có TK 229(3)
KẾ TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI
* Phương pháp hạch toán:
2. Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần lập ở kỳ kế
toán này < số dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập ở
kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết, kế toán hoàn
nhập phần chênh lệch:
Nợ TK 229(3)
Có TK 642
KẾ TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI
3. Đối với nợ phải thu khó đòi khi xác định không đòi
được kế toán thực hiện xóa nợ theo quy định của pháp
luật hiện hành:
Nợ TK 111,112: Phần được bồi thường
Nợ TK 229(3): Phần đã lập dự phòng
Nợ TK 642: Phần được tính vào chi phí
Có TK 131,138,128,244,...
KẾ TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI
11
4. Đối với khoản nợ phải thu khó đòi đã được xử lý
xóa nợ, nếu sau đó lại thu hồi được nợ, kế toán ghi
số tiền thu hồi được
Nợ TK 111,112
Có TK 711
KẾ TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI
TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BCTC
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày .... tháng .... năm .....
Đơn vị tính: ..........................
Chỉ tiêu Mã
số
Hướng dẫn lập các chỉ tiêu
TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
I. Tiền và các khoản tương
đương tiền (110=111+112)
110
1. Tiền 111 Tổng số dư Nợ của TK 111,
112, 113
2. Các khoản tương đương
tiền
112 Số dư Nợ chi tiết của TK 1281-
“Tiền gửi có kỳ hạn”; TK 1288
– “Các khoản đầu tư khác nắm
giữ đến ngày đáo hạn”
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Chỉ tiêu Mã số Hướng dẫn lập các chỉ tiêu
TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Số dư Nợ TK 131 có thời hạn thu
hồi còn lại ≤ 12 tháng
2. Trả trước cho người bán 132 Số dư Nợ TK 331 (≤ 12 tháng)
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133
4. Phải thu theo tiền độ hợp đồng
xây dựng
134
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135
6. Phải thu ngắn hạn khác 136
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn
khó đòi (*)
137 Số dư Có TK 2293, ghi số âm dưới
hình thức ghi trong (…)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý 139 Số dư Nợ TK 1381
12
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Chỉ tiêu Mã số Hướng dẫn lập các chỉ tiêu
TÀI SẢN
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200
I. Các khoản phải thu dài hạn 210
1. Phải thu dài hạn khách hàng 211 Số dư Nợ TK 131 (>12 tháng)
2. Trả trước cho người bán dài
hạn
212 Số dư Nợ TK 331 (>12 tháng)
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực
thuộc
213
4. Phải thu dài hạn nội bộ 214
5. Phải thu về cho vay dài hạn 215
6. Phải thu dài hạn khác 216
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó
đòi (*)
219

More Related Content

What's hot

Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Thương mại Long Việt
Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Thương mại Long Việt Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Thương mại Long Việt
Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Thương mại Long Việt
Dương Hà
 
Phân tích các khoản mục
Phân tích các khoản mụcPhân tích các khoản mục
Phân tích các khoản mục
Hong Minh
 
Chu trình hệ thống kiểm soát bán hàng
Chu trình hệ thống kiểm soát bán hàngChu trình hệ thống kiểm soát bán hàng
Chu trình hệ thống kiểm soát bán hàng
Duyên Nguyễn
 
Báo cáo thực tập kế toán mua bán hàng hóa và thanh toán
Báo cáo thực tập kế toán mua bán hàng hóa và thanh toánBáo cáo thực tập kế toán mua bán hàng hóa và thanh toán
Báo cáo thực tập kế toán mua bán hàng hóa và thanh toán
Châu Sa Mạn
 

What's hot (20)

Đề tài: Kế toán hàng hóa tại công ty thương Mại CPN Việt Nam, 9đ
Đề tài: Kế toán hàng hóa tại công ty thương Mại CPN Việt Nam, 9đĐề tài: Kế toán hàng hóa tại công ty thương Mại CPN Việt Nam, 9đ
Đề tài: Kế toán hàng hóa tại công ty thương Mại CPN Việt Nam, 9đ
 
Bài giảng "KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP"
Bài giảng "KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP" Bài giảng "KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP"
Bài giảng "KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP"
 
Đề tài: Kế toán vốn bằng tiền tại công ty sản xuất lương thực, 9đ
Đề tài: Kế toán vốn bằng tiền tại công ty sản xuất lương thực, 9đĐề tài: Kế toán vốn bằng tiền tại công ty sản xuất lương thực, 9đ
Đề tài: Kế toán vốn bằng tiền tại công ty sản xuất lương thực, 9đ
 
Đề tài báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền hay 2017
Đề tài báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền hay 2017Đề tài báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền hay 2017
Đề tài báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền hay 2017
 
Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Thương mại Long Việt
Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Thương mại Long Việt Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Thương mại Long Việt
Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Thương mại Long Việt
 
Đề tài: Kế toán hàng hóa tại công ty thương mại Mai Hồng Liên, 9đ
Đề tài: Kế toán hàng hóa tại công ty thương mại Mai Hồng Liên, 9đĐề tài: Kế toán hàng hóa tại công ty thương mại Mai Hồng Liên, 9đ
Đề tài: Kế toán hàng hóa tại công ty thương mại Mai Hồng Liên, 9đ
 
Phân tích các khoản mục
Phân tích các khoản mụcPhân tích các khoản mục
Phân tích các khoản mục
 
Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền
Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiềnBáo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền
Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền
 
Kế toán doanh thu – chi phí và xác định kết quả kinh doanh
Kế toán doanh thu – chi phí và xác định kết quả kinh doanh Kế toán doanh thu – chi phí và xác định kết quả kinh doanh
Kế toán doanh thu – chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 
Báo cáo thực tập kế toán công nợ phải thu và phải trả năm 2016
Báo cáo thực tập kế toán công nợ phải thu và phải trả năm 2016Báo cáo thực tập kế toán công nợ phải thu và phải trả năm 2016
Báo cáo thực tập kế toán công nợ phải thu và phải trả năm 2016
 
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NHÀ CUN...
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NHÀ CUN...CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NHÀ CUN...
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NHÀ CUN...
 
Chu trình hệ thống kiểm soát bán hàng
Chu trình hệ thống kiểm soát bán hàngChu trình hệ thống kiểm soát bán hàng
Chu trình hệ thống kiểm soát bán hàng
 
Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần xây dựng  (TẢI FRE...
Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần xây dựng  (TẢI FRE...Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần xây dựng  (TẢI FRE...
Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần xây dựng  (TẢI FRE...
 
Báo cáo thực tập kế toán mua bán hàng hóa và thanh toán
Báo cáo thực tập kế toán mua bán hàng hóa và thanh toánBáo cáo thực tập kế toán mua bán hàng hóa và thanh toán
Báo cáo thực tập kế toán mua bán hàng hóa và thanh toán
 
Đề tài: Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty vận tải thương mại TTC
Đề tài: Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty vận tải thương mại TTCĐề tài: Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty vận tải thương mại TTC
Đề tài: Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty vận tải thương mại TTC
 
Báo cáo thực tập kế toán tiền mặt và kế toán hàng hóa
Báo cáo thực tập kế toán tiền mặt và kế toán hàng hóaBáo cáo thực tập kế toán tiền mặt và kế toán hàng hóa
Báo cáo thực tập kế toán tiền mặt và kế toán hàng hóa
 
Luận văn: Kế toán thanh toán tại công ty cổ phần Vân Vũ, HAY
Luận văn: Kế toán thanh toán tại công ty cổ phần Vân Vũ, HAYLuận văn: Kế toán thanh toán tại công ty cổ phần Vân Vũ, HAY
Luận văn: Kế toán thanh toán tại công ty cổ phần Vân Vũ, HAY
 
Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh một t...
Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh một t...Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh một t...
Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh một t...
 
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ GIÁM SÁT HC
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ GIÁM SÁT HCBÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ GIÁM SÁT HC
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ GIÁM SÁT HC
 
Báo cáo thực tập tổng hợp chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại
Báo cáo thực tập tổng hợp chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp thương mạiBáo cáo thực tập tổng hợp chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại
Báo cáo thực tập tổng hợp chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại
 

Similar to Bài 3. Kế toán nợ phải thu.pdf

CHUONG 1. KE TOAN NO PHAI TRA TRONG DN.ppsx
CHUONG 1. KE TOAN NO PHAI TRA TRONG DN.ppsxCHUONG 1. KE TOAN NO PHAI TRA TRONG DN.ppsx
CHUONG 1. KE TOAN NO PHAI TRA TRONG DN.ppsx
doantrang1405t
 
C 04. KT-HCSN KT thanh toán
C 04. KT-HCSN KT thanh toánC 04. KT-HCSN KT thanh toán
C 04. KT-HCSN KT thanh toán
Hoàng Ân
 
Tài khoản 131
Tài khoản 131Tài khoản 131
Tài khoản 131
buinga312
 
So sanh nhanh tt200 va qd15
So sanh nhanh tt200 va qd15So sanh nhanh tt200 va qd15
So sanh nhanh tt200 va qd15
Hoa KitoVi
 
4. ke toan cac khoan phai thu
4. ke toan cac khoan phai thu4. ke toan cac khoan phai thu
4. ke toan cac khoan phai thu
hhninh
 
4. ke toan cac khoan phai thu
4. ke toan cac khoan phai thu4. ke toan cac khoan phai thu
4. ke toan cac khoan phai thu
webtbi
 

Similar to Bài 3. Kế toán nợ phải thu.pdf (20)

Chuyên Đề Thực Tập Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Công Nợ Phải Thu Và Phải Trả.
Chuyên Đề Thực Tập Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Công Nợ Phải Thu Và Phải Trả.Chuyên Đề Thực Tập Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Công Nợ Phải Thu Và Phải Trả.
Chuyên Đề Thực Tập Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Công Nợ Phải Thu Và Phải Trả.
 
Cơ sở lý luận về kế toán nợ phải thu
Cơ sở lý luận về kế toán nợ phải thuCơ sở lý luận về kế toán nợ phải thu
Cơ sở lý luận về kế toán nợ phải thu
 
CHUONG 1. KE TOAN NO PHAI TRA TRONG DN.ppsx
CHUONG 1. KE TOAN NO PHAI TRA TRONG DN.ppsxCHUONG 1. KE TOAN NO PHAI TRA TRONG DN.ppsx
CHUONG 1. KE TOAN NO PHAI TRA TRONG DN.ppsx
 
C 04. KT-HCSN KT thanh toán
C 04. KT-HCSN KT thanh toánC 04. KT-HCSN KT thanh toán
C 04. KT-HCSN KT thanh toán
 
Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp phần 2 data4u
Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp phần 2 data4uGiáo trình kế toán hành chính sự nghiệp phần 2 data4u
Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp phần 2 data4u
 
07 acc504-bai 4-v1.0
07 acc504-bai 4-v1.007 acc504-bai 4-v1.0
07 acc504-bai 4-v1.0
 
Khái Niệm Và Phân Loại Kế Toán Các Khoản Phải Thu
Khái Niệm Và Phân Loại Kế Toán Các Khoản Phải ThuKhái Niệm Và Phân Loại Kế Toán Các Khoản Phải Thu
Khái Niệm Và Phân Loại Kế Toán Các Khoản Phải Thu
 
Cơ sở lý luận về kế toán nợ phải thu mới nhất.docx
Cơ sở lý luận về kế toán nợ phải thu mới nhất.docxCơ sở lý luận về kế toán nợ phải thu mới nhất.docx
Cơ sở lý luận về kế toán nợ phải thu mới nhất.docx
 
Tài khoản 131
Tài khoản 131Tài khoản 131
Tài khoản 131
 
Tài khoản 131
Tài khoản 131Tài khoản 131
Tài khoản 131
 
Tìm hiểu Tài khoản 131
Tìm hiểu Tài khoản 131Tìm hiểu Tài khoản 131
Tìm hiểu Tài khoản 131
 
So sanh nhanh tt200 va qd15
So sanh nhanh tt200 va qd15So sanh nhanh tt200 va qd15
So sanh nhanh tt200 va qd15
 
Tài khoản 112
Tài khoản 112Tài khoản 112
Tài khoản 112
 
NHOM 2_TONG HOP BAI TT KTC 01.08.2023.pdf
NHOM 2_TONG HOP BAI TT KTC 01.08.2023.pdfNHOM 2_TONG HOP BAI TT KTC 01.08.2023.pdf
NHOM 2_TONG HOP BAI TT KTC 01.08.2023.pdf
 
4. ke toan cac khoan phai thu
4. ke toan cac khoan phai thu4. ke toan cac khoan phai thu
4. ke toan cac khoan phai thu
 
4. ke toan cac khoan phai thu
4. ke toan cac khoan phai thu4. ke toan cac khoan phai thu
4. ke toan cac khoan phai thu
 
Tài khoản 111
Tài khoản 111Tài khoản 111
Tài khoản 111
 
Chuong 2 no phai thu &ut hc
Chuong 2 no phai thu &ut hcChuong 2 no phai thu &ut hc
Chuong 2 no phai thu &ut hc
 
Tài khoản 138
Tài khoản 138Tài khoản 138
Tài khoản 138
 
Sơ đồ kế toán các khoản phải thu khách hàng
Sơ đồ kế toán các khoản phải thu khách hàngSơ đồ kế toán các khoản phải thu khách hàng
Sơ đồ kế toán các khoản phải thu khách hàng
 

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Khóa luận tốt nghiệp Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại...
Khóa luận tốt nghiệp Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại...Khóa luận tốt nghiệp Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại...
Khóa luận tốt nghiệp Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại...
 
Khoá luận Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ...
Khoá luận Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ...Khoá luận Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ...
Khoá luận Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ...
 
Khóa luận Nâng cao lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với thương hiệ...
Khóa luận Nâng cao lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với thương hiệ...Khóa luận Nâng cao lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với thương hiệ...
Khóa luận Nâng cao lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với thương hiệ...
 
Khóa luận Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử của khách hàng thành...
Khóa luận Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử của khách hàng thành...Khóa luận Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử của khách hàng thành...
Khóa luận Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử của khách hàng thành...
 
Khóa luận tốt nghiệp Công tác tuyển dụng công chức tại UBND huyện Lục Nam, tỉ...
Khóa luận tốt nghiệp Công tác tuyển dụng công chức tại UBND huyện Lục Nam, tỉ...Khóa luận tốt nghiệp Công tác tuyển dụng công chức tại UBND huyện Lục Nam, tỉ...
Khóa luận tốt nghiệp Công tác tuyển dụng công chức tại UBND huyện Lục Nam, tỉ...
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá công tác quản lý và bảo vệ môi trường t...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá công tác quản lý và bảo vệ môi trường t...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá công tác quản lý và bảo vệ môi trường t...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đánh giá công tác quản lý và bảo vệ môi trường t...
 
Khóa luận tốt nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu Du lịch V...
Khóa luận tốt nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu Du lịch V...Khóa luận tốt nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu Du lịch V...
Khóa luận tốt nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu Du lịch V...
 
tai-lieu-hoc-nguyen-li-marketing-can-ban2.pdf
tai-lieu-hoc-nguyen-li-marketing-can-ban2.pdftai-lieu-hoc-nguyen-li-marketing-can-ban2.pdf
tai-lieu-hoc-nguyen-li-marketing-can-ban2.pdf
 
Khóa luận Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại công ty...
Khóa luận Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại công ty...Khóa luận Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại công ty...
Khóa luận Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại công ty...
 
Khoá luận Quản lí tài sản công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Khoá luận Quản lí tài sản công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt ĐứcKhoá luận Quản lí tài sản công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Khoá luận Quản lí tài sản công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
 
Khoá luận Quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Hà Nam
Khoá luận Quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Hà NamKhoá luận Quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Hà Nam
Khoá luận Quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Hà Nam
 
Khoá luận Quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận Nam Từ Liêm, thành phố ...
Khoá luận Quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận Nam Từ Liêm, thành phố ...Khoá luận Quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận Nam Từ Liêm, thành phố ...
Khoá luận Quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận Nam Từ Liêm, thành phố ...
 
Khoá luận Quản lý nguồn nhân lực ngành Giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc
Khoá luận Quản lý nguồn nhân lực ngành Giáo dục của tỉnh Vĩnh PhúcKhoá luận Quản lý nguồn nhân lực ngành Giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc
Khoá luận Quản lý nguồn nhân lực ngành Giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc
 
Khóa luận Nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại N...
Khóa luận Nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại N...Khóa luận Nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại N...
Khóa luận Nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại N...
 
Khóa luận tốt nghiệp Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa...
Khóa luận tốt nghiệp Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa...Khóa luận tốt nghiệp Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa...
Khóa luận tốt nghiệp Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa...
 
Khóa luận Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn các sản phẩ...
Khóa luận Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn các sản phẩ...Khóa luận Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn các sản phẩ...
Khóa luận Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn các sản phẩ...
 
Khóa luận Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên trong ...
Khóa luận Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên trong ...Khóa luận Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên trong ...
Khóa luận Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên trong ...
 
Khoá luận Quản lý đầu tư xây dựng của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, Thành ...
Khoá luận Quản lý đầu tư xây dựng của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, Thành ...Khoá luận Quản lý đầu tư xây dựng của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, Thành ...
Khoá luận Quản lý đầu tư xây dựng của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, Thành ...
 
Khóa luận Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Internet Bank...
Khóa luận Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Internet Bank...Khóa luận Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Internet Bank...
Khóa luận Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Internet Bank...
 
Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng khách hàng ...
Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng khách hàng ...Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng khách hàng ...
Khóa luận Nghiên cứu ảnh hưởng chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng khách hàng ...
 

Bài 3. Kế toán nợ phải thu.pdf

 • 1. 1 BÀI 3 KẾ TOÁN NỢ PHẢI THU Nợ phải thu Phát sinh trong quá trình kinh doanh với các đối tượng - Là một phần tài sản của doanh nghiệp - Do doanh nghiệp kiểm soát - Đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai Bao gồm - Phải thu khách hàng - Phải thu nhà nước - Phải thu nội bộ (nhân viên; đơn vị cấp dưới,…) - Phải thu khác KẾ TOÁN NỢ PHẢI THU KẾ TOÁN NỢ PHẢI THU Phải thu khách hàng Thuế GTGT được khấu trừ Phải thu tạm ứng Phải thu ký quỹ, ký cược Phải thu nội bộ Phải thu khác
 • 2. 2 Phải thu khách hàng 1 Phải thu khác 3 NỘI DUNG 3 Tạm ứng 4 Thuế GTGT được khấu trừ 2 Phải thu của khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua – bán, gồm: -Thu về bán hàng, cung cấp dịch vụ -Thanh lý tài sản -Thu tiền bán hàng xuất khẩu của bên giao ủy thác thông qua bên nhận ủy thác KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG * Nội dung: KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG * Chứng từ sử dụng:
 • 3. 3 - Số tiền phải thu của khách hàng phát sinh trong kỳ - Số tiền thừa trả lại cho khách hàng;…. - Số tiền khách hàng đã trả nợ. - Số tiền đã nhận ứng trước của khách hàng - Khoản giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại phát sinh - Số tiền CKTT và CKTM cho người mua hưởng;... Dư Nợ: Số tiền còn phải thu khách hàng TK 131 – Phải thu khách hàng Dư Có: Số nhận trước > số phải thu KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG * Tài khoản sử dụng: (2) CKTM, GGHB, HBTL (4) KH ứng trước hoặc thanh toán (5) KH thanh toán bằng vật tư, hàng hóa 131 111,112 (1) Bán hàng chưa thu tiền 511 333(1) (nếu có) (3) CKTT cho KH hưởng 635 152,153,156, ... 133 521 333(1) KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG * Phương pháp hạch toán: DN X hạch toán HTK theo phương pháp KKTX, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tài liệu sau: 1. Xuất kho thành phẩm với giá vốn 300.000 bán cho KH A với giá chưa thuế GTGT 10% là 360.000, chưa thu tiền. 2. Xuất kho thành phẩm với giá vốn 400.000 bán cho KH C với giá chưa thuế GTGT 10% là 540.000. KH C thanh toán 2/3 tiền hàng bằng chuyển khoản, còn lại chưa thanh toán. 3. KH E ứng trước 100.000 bằng chuyển khoản để đặt mua sản phẩm. 4. KH A thanh toán tiền hàng ở NV1 bằng chuyển khoản sau khi trừ 1% chiết khấu thanh toán được hưởng. 5. Giảm giá cho khách hàng C 1% trên giá bán chưa thuế GTGT và trừ vào số tiền còn nợ. Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên Ví dụ (ĐVT: 1.000 đồng)
 • 4. 4 KẾ TOÁN THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ * Khái niệm: Thuế GTGT đầu vào là số tiền mà DN đã nộp cho Nhà nước khi mua tài sản để khi DN bán hàng thông qua người bán sẽ được khấu trừ hoặc trả lại theo Luật thuế GTGT hiện hành KẾ TOÁN THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ * Tài khoản sử dụng: Thuế GTGT đầu vào là số tiền mà DN đã nộp cho Nhà nước khi mua tài sản để khi DN bán hàng thông qua người bán sẽ được khấu trừ hoặc trả lại theo Luật thuế GTGT hiện hành TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ TK 1331 – Thuế GTGT đầu vào hàng hóa, vật tư TK 1332 – Thuế GTGT đầu vào TSCĐ Tài khoản 131 có số dư cả Bên Nợ và Bên Có Lưu ý: TK 133 chỉ được mở và áp dụng cho những đơn vị áp dụng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, không áp dụng cho những đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Nội dung B E C D A Các khoản về bồi thường vật chất do các cá nhân, tập thể trong hoặc ngoài đơn vị gây ra Các khoản phải thu do đơn vị cho vay, mượn bằng tài sản phi tiền tệ Giá trị tài sản thiếu chưa rõ nguyên nhân còn chờ xử lý Các khoản chi phí đã chi nhưng chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Các khoản chi hộ phải thu hồi, KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁC
 • 5. 5 - Biên bản kiểm nghiệm - Biên bản kiểm kê - Biên bản xử lý tài sản thiếu - Phiếu thu, giấy báo có,… KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁC * Chứng từ sử dụng: - Giá trị tài sản thiếu chờ giải quyết - Phải thu của cá nhân, tập thể đối với tài sản thiếu đã xác định rõ nguyên nhân. - Phải thu về tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức, lợi nhuận chia,….. - Kết chuyển giá trị tài sản thiếu vào các TK liên quan - Số tiền đã thu được về các khoản nợ phải thu khác,… TK 138 - “Phải thu khác” Dư Nợ: Các khoản nợ phải thu khác chưa thu được Dư Có: Số đã thu > số phải thu (Cá biệt) KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁC * Tài khoản sử dụng: KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁC * Tài khoản sử dụng: TK 138 – “Phải thu khác” TK 138(1): Tài sản thiếu chờ xử lý TK 138(5): Phải thu về cổ phần hóa TK 138(8): Phải thu khác
 • 6. 6 - Kế toán tài sản thiếu chờ xử lý: (1) TSCĐ hữu hình dùng cho hoạt động kinh doanh phát hiện thiếu chưa rõ nguyên nhân, ghi: (2) Vật tư, hàng hoá mất, hao hụt chưa xác định nguyên nhân, ghi: Nợ TK 1381: Giá trị còn lại Nợ TK 214 Có TK 211 Nợ TK 1381 Có TK 152,153,155,156,... KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁC * Phương pháp hạch toán: (3) Khi có quyết định xử lý của các cấp có thẩm quyền, ghi: Nợ TK 111, 112, 334,1388: Phần bồi thường Nợ TK 632: Giá trị còn lại sau bồi thường Nợ TK 811: Giá trị còn lại của TSCĐ phải tính vào tổn thất Có TK 1381 KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁC - Kế toán các khoản phải thu khác: (1) Trường hợp tài sản thiếu, mất mát đã xác định được nguyên nhân, ghi: (2) Các khoản cho mượn tài sản tạm thời: Nợ TK 1388 Nợ TK 334: Số bồi thường trừ vào lương Nợ TK 632: Giá trị còn lại sau bồi thường CóTK 152,153,156,... Nợ TK 1388 Có TK 152,153,156,… KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁC
 • 7. 7 - Kế toán các khoản phải thu khác: (3) Định kỳ phản ánh số tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, … phải thu, ghi: (4) Thu hồi các khoản phải thu khác bằng tiền, ghi: Nợ TK 111, 112: Thu ngay tiền Nợ TK 1388: Chưa thu tiền Có TK 515 Nợ TK 111, 112 Có TK 1388 KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁC Tạm ứng là việc cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp ứng trước một khoản tiền hoặc vật tư để thực hiện nhiệm vụ SXKD hoặc giải quyết một công việc đã được phê duyệt. KẾ TOÁN TẠM ỨNG * Nội dung: - Số tiền, vật tư đã tạm ứng cho NLĐ trong DN. - Các khoản tạm ứng đã được thanh toán; - Số tạm ứng không dùng hết nhập quỹ hoặc trừ vào lương; - Các khoản vật tư sử dụng không hết nhập lại kho Dư Nợ: Số tiền tạm ứng chưa thanh toán TK 141 - Tạm ứng KẾ TOÁN TẠM ỨNG * Nội dung:
 • 8. 8 141 (1) Tạm ứng cho NLĐ 152,153,627,… (2) Quyết toán tạm ứng 111 (3) Xử lý tạm ứng không hết (4) Số thực chi đã duyệt > số đã nhận tạm ứng 111,112 KẾ TOÁN TẠM ỨNG * Phương pháp hạch toán: - Khoản phải thu khó đòi là khoản nợ mà người mắc nợ khó hoặc không có khả năng trả các khoản nợ đúng kỳ hạn. KẾ TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI * Khái niệm: - Dự phòng phải thu khó đòi là dự phòng phần giá trị tổn thất của các khoản phải thu đã quá hạn thanh toán, chưa đến hạn nhưng không có khả năng thu hồi được. DN trích lập dự phòng phải thu khó đòi khi: - Nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi trong hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ, ..., DN đã đòi nhiều lần nhưng vẫn chưa thu được. - Nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khách hàng đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn KẾ TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI * Điều kiện trích lập dự phòng:
 • 9. 9 + Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán: • 30% giá trị với khoản NPT quá hạn: từ 6 tháng < 1 năm. • 50% giá trị với khoản NPT quá hạn: từ 1 năm < 2 năm. • 70% giá trị với khoản NPT quá hạn: từ 2 năm < 3 năm. • 100% giá trị với khoản NPT quá hạn từ 3 năm trở lên. KẾ TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI * Mức trích lập dự phòng: + Đối với nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng tổ chức kinh tế đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; người nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử hoặc đang thi hành án hoặc đã chết… thì DN dự kiến mức tổn thất không thu hồi được để trích lập dự phòng. - Hợp đồng kinh tế - Khế ước vay nợ - Bảng đối chiếu công nợ - Bảng kê công nợ - Quyết định phá sản KẾ TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI * Chứng từ sử dụng: KẾ TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI * Tài khoản sử dụng: TK 229 – “Dự phòng tổn thất tài sản”  TK 229(1): Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh  TK 229(2): Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác  TK 229(3): Dự phòng nợ phải thu khó đòi  TK 229(4): Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 • 10. 10 1. Khi lập BCTC, nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ kế toán này > số dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch ghi: Nợ TK 642 Có TK 229(3) KẾ TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI * Phương pháp hạch toán: 2. Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần lập ở kỳ kế toán này < số dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch: Nợ TK 229(3) Có TK 642 KẾ TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI 3. Đối với nợ phải thu khó đòi khi xác định không đòi được kế toán thực hiện xóa nợ theo quy định của pháp luật hiện hành: Nợ TK 111,112: Phần được bồi thường Nợ TK 229(3): Phần đã lập dự phòng Nợ TK 642: Phần được tính vào chi phí Có TK 131,138,128,244,... KẾ TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI
 • 11. 11 4. Đối với khoản nợ phải thu khó đòi đã được xử lý xóa nợ, nếu sau đó lại thu hồi được nợ, kế toán ghi số tiền thu hồi được Nợ TK 111,112 Có TK 711 KẾ TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BCTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày .... tháng .... năm ..... Đơn vị tính: .......................... Chỉ tiêu Mã số Hướng dẫn lập các chỉ tiêu TÀI SẢN A. TÀI SẢN NGẮN HẠN I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112) 110 1. Tiền 111 Tổng số dư Nợ của TK 111, 112, 113 2. Các khoản tương đương tiền 112 Số dư Nợ chi tiết của TK 1281- “Tiền gửi có kỳ hạn”; TK 1288 – “Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn” BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã số Hướng dẫn lập các chỉ tiêu TÀI SẢN A. TÀI SẢN NGẮN HẠN III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 1. Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Số dư Nợ TK 131 có thời hạn thu hồi còn lại ≤ 12 tháng 2. Trả trước cho người bán 132 Số dư Nợ TK 331 (≤ 12 tháng) 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiền độ hợp đồng xây dựng 134 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 6. Phải thu ngắn hạn khác 136 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 Số dư Có TK 2293, ghi số âm dưới hình thức ghi trong (…) 8. Tài sản thiếu chờ xử lý 139 Số dư Nợ TK 1381
 • 12. 12 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã số Hướng dẫn lập các chỉ tiêu TÀI SẢN B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 1. Phải thu dài hạn khách hàng 211 Số dư Nợ TK 131 (>12 tháng) 2. Trả trước cho người bán dài hạn 212 Số dư Nợ TK 331 (>12 tháng) 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213 4. Phải thu dài hạn nội bộ 214 5. Phải thu về cho vay dài hạn 215 6. Phải thu dài hạn khác 216 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219