Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lecture7

760 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lecture7

 1. 1. Ìýäýýëëèéí ñèñòåì, àëãîðèòìèéí ¿íäýñ Ëåêö ¹07
 2. 2. Àãóóëãà 1. Äàâòàëò 2. ªìíºõ íºõöºëò äàâòàëò 3.Äàðààõ íºõöºëò äàâòàëò
 3. 3. Äàâòàëò Бүлэг үйлдлийг давтан биелүүлэх процессыг компьютерт давталт буюу “цикл” гэнэ.
 4. 4. <ul><li>Аливаа бодлогын алгоритмыг зохиохдоо түүнийг давталтаар илэрхийлэх зорилго байнга тавьж байх хэрэгтэй. Ингэж чадвал бид өөрсдийн “програм зохиож бичих” ажлыг олон дахин хөнгөвчилж чадна. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Энэ бол програмчлалын нэг үндсэн зарчим гэж ойлгох хэрэгтэй. Ийм учраас давталтын ялгаатай хэлбэрүүд бий болжээ. Нөхцөлт биш удирдлага дамжуулах үйлдлийг ашиглан давталт үүсгэж болох боловч энэ нь төгсөхгүй “мөнх” биелэх давталт болж “алгоритм заавал төгсдөг байх” шаардлага зөрчигдөх тул ийм давталтыг бичиж болохгүй. </li></ul>
 6. 6. Æ: Алг буруу _ алг pi:=3.141592 a: оруул (r) L:=pi ·r ; S:=L·r ; V:=4/3·S·r ; L:=2·L; гарга (L,S,V) ; a руу _ шилж төгс
 7. 7. Энд r хэмжигдхүүний өгөгдсөн утганд харгалзах L,S,V хэмжигдхүүнүүдийн утгыг бодож гаргах бүлэг үйлдлийг төгсгөлгүй давтах учир энэ нь зөв алгоритм болж чадахгүй
 8. 8. ªìíºõ íºõöºëò äàâòàëò Давталтыг төгсдөг болгохын тулд нөхцөл шалгах үйлдэл ашиглах ба нөхцөл шалгах болон нөхцөлт биш удирдлага дамжуулах үйлдлээр Зурагт үзүүлсэн хэлбэртэй нийлмэл үйлдлийг зохиож болно.
 9. 9. Өмнөх нөхцөлт давталтыг алгоритмын хэлэнд: нөхцөл бол _ давт { үйлдэл _1 үйлдэл _2 …… үйлдэл _n };
 10. 10. Өмнөх нөхцөлт давталтыг бичихдээ дараах шинжүүдийг анхаарах хэрэгтэй. Үүнд: <ul><li>Төгсгөх нөхцлийг шалгаж давталт эхлэх учир энэ нөхцөл давталт эхлэхээс өмнө тодорхой утгатай болсон байх ёстой. </li></ul><ul><li>Давталтын төгсгөх нөхцөлийг шалгаж давталт эхлэх учир энэ нь анхнаасаа, хэрэв биелэхгүй байвал давталтын бие биелэгдэхгүй шууд давталтын дараах үйлдэлд шилжинэ. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Давталтын төгсгөх нөхцөлд нөлөөлөх ө.х түүний утга өөрчлөгдөхөд нөлөөлөх ямар нэг үйлдэл давталтын бие дотор заавал орсон байх ёстой. Хэрэв тэгэхгүй бол нөхцөл үргэлж “үнэн” утгатай байж “мөнхийн” давталт үүсэхэд хүрнэ. </li></ul><ul><li>Давталтын бие биелэх бүрд түүнийг төгсгөх нөхцөлийн утга өөрчлөгдөх учраас нөхцөлийн утга “худал” болсон үед давталт төгсч давталтын дараах үйлдэлд шилжинэ.Өмнөх нөхцөлт давталтын хувьд түүний бие төгсгөлөг тоон удаа биелэгдэхэд “худал” утгатай болж чадах тийм нөхцөлийг зөв нөхцөл гэж үзнэ. </li></ul>
 12. 12. Өмнөх нөхцөлт давталт Нөхцөл Үйлдэл _1 ........ Үйлдэл _n
 13. 13. Дараах нөхцөлт давталт <ul><li>Энэ давталтын хувьд түүнийг төгсгөх нөхцөлийг давталтын бие биелэгдсэний дараа шалгаж байгаа учраас ийм хэлбэрийн давталтыг дараах нөхцөлт давталт гэнэ. </li></ul>
 14. 14. Дараах нөхцөлт давталтыг алгоритмын хэлэнд: үйлдэл _1 үйлдэл _2 ….. Үйлдэл _n нөхцөл болтол ;
 15. 15. Дараах нөхцөлт давталт доорх онцлог шинжтэй байна. Үүнд: <ul><li>Давталтын бие биелсний дараа төгсгөх нөхцөлийг шалгаад дахин давтах эсэхийг тогтоох учир түүний бие ядаж нэг удаа заавал биелэгдэнэ. </li></ul><ul><li>Нөхцөл нөлөөлөх ө.х нөхцөлийн утгыг өөрчлөх ямар нэг үйлдэл давталтын бие дотор заавал бичигдсэн байх ёстой. </li></ul><ul><li>Дараах нөхцөлт давталтын хувьд түүний бие төгсгөлөг тоон удаа биелэгдэхэд “үнэн” утгатай болж чадах тийм зөв нөхцөлийг сонгож бичсэн байх ёстой. </li></ul><ul><li>Төгсгөх нөхцөл “үнэн” утгатай болж давталт дуусахад давталтын үйлдлийн дараа бичигдсэн үйлдэлд шилжинэ. </li></ul>
 16. 16. Дараах нөхцөлт давталт Давталтын бие Нөхцөл

×