Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Berenschot capital consulting_def (1)

336 views

Published on

Ondernemers met behoefte aan groeikapitaal kunnen terecht bij Berenschot Capital Consulting. Zie http://www.berenschot.nl/capitalconsulting

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Berenschot capital consulting_def (1)

  1. 1. Capital Consulting Bij Capital Consulting staat de groei van een bedrijf centraal Capital Consulting investeert in gedreven ondernemers die op zoek zijn naar groei­ kapitaal. Samen met strategische partners op het gebied van corporate finance en transaction services beoordeelt en verbetert (indien nodig) Capital Consulting de strategi­ sche, organisatorische en financiële basis in samenhang met de aanwezige en benodigde op de langere termijn. Wij kunnen de mogelijkheden voor waardecreatie binnen uw bedrijf in kaart brengen. U krijgt inzicht in de belangrijkste waardedrijvers, de kortetermijnverbetermogelijkheden en de strategische opties voor groei van uw bedrijf. Met dit inzicht kunnen wij u vervolgens toegang bieden tot ons netwerk van gerenommeerde investeerders die onze visie delen op groei, langetermijncommitment en good governance. De kracht van onze aanpak is dat zowel u als de investeerders weten wat uw waardepotentieel is én hoe dit potentieel kan worden benut. Het resultaat management en ondernemersvaardigheden, Onze dienstverlening levert de volgende resultaten op: biedt toegang tot kapitaal en blijft onder­ zz nemers ondersteunen om de groeiambities ook daadwerkelijk te realiseren. Toegang tot ons netwerk van gerenommeerde investeerders. zz Een duidelijke en scherp geformuleerde strategie. zz Een robuuster en realistisch businessplan. zz Inzicht in de meest veelbelovende kortetermijnverbeteringen. Als ondernemer heeft u de behoefte om te investeren en te groeien. Een goede strategie is daarbij belangrijk en voldoende kapitaal onontbeerlijk. Nu de bancaire financieringsmogelijkheden beperkter zijn geworden, mede door strengere kapitaaleisen, zult u voor het realiseren van uw ambities steeds vaker (ook) een beroep moeten doen op andere financieringsbronnen. Voor bedrijven die willen groeien, is private equity het beste alternatief voor of de beste aanvulling op bankfinanciering. Door de inzet van private equity te combineren met onze kennis van bedrijven, bieden wij de oplossing waarmee u uw groeiambities kunt realiseren. Net als u zijn verstrekkers van private equity gericht op waardecreatie zz Inzicht in de belangrijkste waardedrijvers in uw bedrijf die kunnen dienen als hefboom voor groei.
  2. 2. zz Inzicht in de strategische opties voor zz Onze focus ligt naast de financiële ratio’s vooral de (middel)lange termijn. entrepreneurial aspecten van uw bedrijf; onze ruim 75-jarige ervaring in markten en relevante functionele Een onafhankelijke kijk op wat uw onderneming multidisciplinaire aandachtsgebieden staan garant aan investeerders te bieden heeft. zz op de strategische, operationele en management/ Inzicht in de aanwezige en benodigde ondernemerscapaciteiten. zz voor hoogwaardige kennis van deze aspecten. Uw profiel zz Wij leveren een onafhankelijk en objectief rapport, Bedrijven die wij toegang kunnen bieden tot onze Capital waarbij onze onafhankelijkheid en objectiviteit Consulting en ons netwerk van investeerders, voldoen aan de wordt gegarandeerd door onze reputatie. volgende criteria: zz Bedrijven gericht op groei. zz Bereidheid om tijdelijk zeggenschap (deels) op te geven. aan: bedrijfskundig advies, transaction services, zz Minimaal vijf jaar operationeel en met bewezen financiering en uitvoering van plannen. Dit scheelt product of dienst en positieve kasstromen. u tijd en geld, en garandeert u kwaliteit. zz Wij bieden u de hele keten in één totaaloplossing zz Kapitaalbehoefte van minimaal € 1.000.000,-. zz Een winstgevende historie van in beginsel drie jaar. zz Omzet minimaal € 10 miljoen. zz Aantoonbare en sterke groeipotentie. Eerste contact en kennismaking zz Branches: agrifood, maakindustrie, zakelijke Na een eerste telefonisch of e-mailcontact vragen wij u uw dienstverlening, groothandel en transport & logistiek. businessplan op te sturen voor een eerste screening. Indien Onze aanpak verloopt via het volgende proces. uw profiel voldoet aan de eerdergenoemde criteria, benaderen Hoe gaan wij te werk? wij u voor een kennismakingsgesprek waarin wij tevens onze De aanpak die wij hanteren is vernieuwend en eerste indruk van uw propositie aan u terugkoppelen. Wan- onderscheidend: neer de uitkomst van de kennismaking voor u en ons positief is, doen wij u een gefaseerd aanbod voor onze dienstverlening zz Uw bedrijf en ondernemerschap staan in onze in het vervolgproces dat bestaat uit drie fasen. benadering centraal, niet de eisen en wensen van de eventuele potentiële financiers. Fase 1: nadere evaluatie Investeringscheck. Om een goede inschatting te kunnen maken van de investeringsgereedheid van uw bedrijf en de mate waarin uw pro- Business & management/ entrepreneurial review positie interessant is voor investeerders, voeren wij eerst wij een investeringscheck uit op uw businessplan. Dit betekent dat wij aan de hand van een vragenlijst en interviews nadere informatie bij u ophalen die wij toetsen aan de inhoud van uw businessplan. Inzicht & realisatie waarde vermeerderende potentie Business en management/entrepreneurial review. Aan de hand van de uitkomst van de investeringscheck kunnen wij u een maatwerkaanbod doen voor een business Waardering, dealstructuring & onderhandeling Financial due diligence en management/entrepreneurial review. Dit houdt in dat wij op basis van onze investeringscheck een verdiepingsslag maken en verschillende aspecten van uw bedrijf onderzoeken die nadere onderbouwing of verdere uitwerking behoeven. Afhankelijk van onze eerdere bevindingen kunnen dit verschillende aspecten zijn die voor de groei van uw bedrijf van belang zijn, zoals uw strategie, uw markt, uw concurren-
  3. 3. tiepositie, uw operatie, uw verdienmodel, uw personele mix Fase 2: het investeringsproces en uw financiële positie. Tevens kijken wij wat de significante In het investeringsproces zal de investeerder onze indruk van mogelijkheden voor waardecreatie en goed haalbare exitstra- uw bedrijf willen verifiëren en als hij een belang wil nemen tegieën zijn. in uw bedrijf zal de investeerder een nadere due diligence (laten) uitvoeren op financiële, fiscale en juridische aspecten Een ondernemersassessment kan tevens deel uitmaken van van uw bedrijf. Onze partners zullen u in dit duediligence- onze review. Met onze ruime ervaring in assessmentpsycho- proces ondersteunen. logie zijn wij in staat om gefundeerde uitspraken te doen over de kwaliteiten van een ondernemer. Fase 3: het waardecreatie en managementproces Wanneer het investeringsproces heeft geresulteerd in een Het resultaat van de business en management/entrepreneu- closing, begint het proces tot aan de exit waarin de eerder rial review is een objectief rapport dat zowel u als inves- geïdentificeerde potentie wordt benut en de waarde daad- teerders een helder inzicht verschaft in de sterke en minder werkelijk wordt gecreëerd. In onze rol van huisadviseur of sterke punten, en de waardepotentie van uw bedrijf. Dit prefered supplier kunnen wij de dealpartners (u en de inves- inzicht stelt u in staat te bepalen welke eventuele verbeter­ teerder) ondersteunen bij het opstellen van de investment- maatregelen op de korte termijn nodig zijn en wat uw stra- thesis en het 100-dagenplan met de belangrijkste hefbomen tegische en waardecreërende opties zijn op de (middel)lange voor waardecreatie; een operationele blauwdruk van wat er termijn. moet gebeuren, in welke volgorde, door wie en met welke middelen. Tevens kunnen wij ondersteuning bieden bij het Tevens fungeert ons rapport als een kwaliteitskeurmerk en implementeren van waardevermeerderende maatregelen en geeft het u de garantie dat de investeerders in ons netwerk indien wenselijk bij het implementeren van een waarde- met u het gesprek willen aangaan. Op basis van dit gesprek management en rapportagesysteem. Ten slotte kunnen wij en ons rapport bepalen de investeerders of zij met u het ondersteuning bieden bij het voorbereiden van de exit van de investeringsproces ingaan. investeerder. Voldoen aan criteria Consensus over vervolg Objectief rapport Juridisch bindend contract Exit Fase 0 Fase 2 Fase 3 Initiële contacten Stap 1 Fase 1 Nadere evaluatie Investeringsproces Waardecreatie en -management Eerste contact Indien interesse Stap 2 Indien go Screening business plan Indien interesse Stap 3 Investment check Stap 4 Stap 5 Indien go Business & management review Indien go Kick off meeting Stap 6 Stap 7 Procesondersteuning due diligence Stap 8 Waardebepaling onderneming Indien go Introductie investeerders Stap 9 Dealstructuring en closing Ondersteuning bij creëren en managen van waarde als huisadviseur of preferred supplier van management consultancy diensten
  4. 4. D-11 CSIA Onze aanbieding aan u In de verschillende fasen bieden wij een combinatie van fixed en resultaatafhankelijke fees en betalingsmomenten die wij graag persoonlijk met u afstemmen. Het uitgangspunt voor onze klantvriendelijke honoreringsmix is dat wij het risico dat u neemt met u willen delen. Voor nadere informatie Berenschot Capital Consulting www.berenschot.nl/capitalconsulting Berenschot (030 - 2 916 916) Drs. Martijn Röfekamp MMC, m.rofekamp@berenschot.nl Drs. Paul Pietersma MMC, p.pietersma@berenschot.nl Berenschot Groep B.V. Europalaan 40 3526 KS Utrecht T +31 (0)30 291 69 16 E contact@berenschot.nl www.berenschot.nl Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 425 medewerkers wereldwijd. Al 75 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector met slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar. Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze adviezen hen op een voorsprong zetten. Berenschot is aangesloten bij de E-I Consulting Group, een Europees samenwerkingsverband van toonaangevende bureaus. Daarnaast is Berenschot lid van de Raad voor Organisatie-Adviesbureaus (ROA) en hanteert de ROA-gedragscode.

×