Pm104 2004 2005

913 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
913
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pm104 2004 2005

 1. 1. Áàòëàâ. ÊòÌÑ-èéí çàõèðàë ............ ..... ... Äîê., /Ph.D/, äýä. ïðîô Ñ. Áàéãàëòºãñ ÌÑÌ ïðîôåññîð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Äîê., /Ph.D/ Öñ.Ãàíáàò Øàëãàëòûí òåñò Ìýäýýëëèéí ñèñòåì, Õè÷ýýëèéí íýð Õè÷ýýëèéí êîä PM104 àëãîðèòìûí ¿íäýñ Á. ̺íõáàÿð Õè÷ýýëèéí Õè÷ýýë çààñàí 2:1:1:5 Á. êðåäèò áàãø Ò¿ìýíäýëãýð Õè÷ýýëèéí Øàëãàëò àâàõ 2004-2005, íàìàð 206 óëèðàë àíãè Íèéò îíîî: 150 Íèéò õóãàöàà: 90 ìèíóò Âàðèàíò “ À ” Îþóòíû îâîã, íýð: ……………………………………. Êîä: ……………..…………. I . Ýãýë õýñýã / 40 îíîî / ¯íýí ýñâýë õóäàë àëü íü áîëîõûã òîäîðõîéë. ¹ Àñóóëò 1. Àëãîðèòìûã ä¿ðñëýõäýý çºâõºí òîìú¸îíû àðãà àøèãëàíà. Òîîã õî¸ðòîîð ä¿ðñýëæ áè÷èõ áîëîí çºâõºí óã òîîí äýýð ¿éëäýë õèéõ 2. ä¿ðì¿¿äèéí ñèñòåìèéã òîîëëûí ñèñòåì ãýíý. Õî¸ðòûí òîîíóóäûã áàãàíààð íýìýõýä áàãàíà á¿ðä 1-ýýñ èë¿¿ã¿é òîîíû 1 3. áàéõ ó÷èð îðîí øèëæèëò íýìàãäýõ òîõèîëäîë ãàðíà. 4. 17 áèò ìýäýýëýë íü 2 áàéò ìýäýýëýëòýé òýíö¿¿. 5. Ñàëààëàõ ¿éëäëèéã àëãîðèòìûí õýëýýð õýðýâ íºõöºë áîë ¿éëäýë 1; 6. Ñàëààëàõ ¿éëäýë íü äàâòàëò (ºìíºõ íºõöºëòýé ) àäèë ¿¿ðýãòýé. 7. Àëãîðèòìûã õ¿ñíýãòýýð øàëãàõ òîõèðîìæã¿é. 8. Ñàíàõ îé äàõü íýã èæèë òºðëèéí äàðààëëûã 1 õýìæýýñò õ¿ñíýãò ãýíý. 9. ͺõöºë ¿íýí ¿åä îëîí ¿éëäýë õèéãäýõ òîõèîëäîëä àëãàñàõ ¿éëäýë ãýíý. 10. Òîäîðõîé òîîíû ìºð áàãàíààñ òîãòñîí õ¿ñíýãòèéã 2 õýìæýýñò ãýíý. 11. Àññåìáëåð õýë íü çºâõºí àðàâòûí òîîëëûí ñèñòåìèéã àøèãëàäàã. Ïðîöåäóð õýë íü ïðîãðàì ãàäààä õýëáýð áà á¿òöèéã ñàéæðóóëàõ 12. áèø ñèñòåìèéí àëäààíû ìàãàäëàãûã èõýñãýæ, àæèëëàãààã õ¿íäð¿¿ëäýã Ñîðîíçîí äèñêèéí õºòë¿¿ð õýä õýäýí õàâòãàé äóãóéãààñ á¿òýõ áà 13. òàâàã á¿ð íü ò¿¿íýýñ óíøèõ áè÷èõ òîëãîéòîé áàéíà. Òîëãîé íü òàâãèéí ãàäàðãóóã çàì, ñåêòîð, öèëèíäðò õóâààí äýýð íü 14. ºãºãäëèéã áè÷èæ õàäãàëíà. 15. Ãàäàðãóó äýýðõ íýã òºâòýé òîéðãóóäûã çàì ãýíý. 16. Çàìûã èæèë óðòòàé ñåêòîðò õóâààäàã. 17. Òàâãóóä äýýðõ èæèë äóãààðòàé çàìóóä íýã öèëèíäðèéã ¿¿ñãýíý. Óíøèõ áè÷èõ òîëãîé 1 ñåêòîðûã ºíãºðòºë äèñê ýðãýõýä çàðöóóëàõ 18. õóãàöààã ýðãýëòèéí õóãàöàà ãýíý. 19. Àëãîðèòì ãýñýí ¿ã íü IÕ çóóíä àìüäàð÷ áàéñàí Óçáåêèéí ìàòåìàòèêò
 2. 2. Àëü-Õðåçìèéí àðàá íýðýýð íýðëýãäñýí. 20. Àëãîðèòì íü ëàòèíààð áè÷ñýí Algorithmi ãýñýí ¿ãíýýñ ãàðàëòàé. Íýãæ óòãàòàé áèåëýãäýæ áîëîõ àëõàì ¿éëäë¿¿äèéí òºãñãºëºã 21. äàðààëëûã àëõàì àëõàìààð ã¿éöýòãýõýä òºãñäºã áîë ýíý äàðààëëûã àëãîðèòì ãýíý. Êîìïüþòåðèéí àëãîðèòì íü êîìïüþòåðèéí áèåë¿¿ëæ ÷àäàõ ¿éëäë¿¿äèéí 22. äàðààëàë õýëáýðòýé áàéäàã. Ìýäýýëëèéã áîëîâñðóóëàõûí òóëä ò¿¿íèéã ñàíàõ îéä áè÷ñýí áàéõ 23. øààðäëàãàòàé. Àëãîðèòìûã òîäîðõîé ïðîãðàì÷ëàëûí õýëýýð áè÷èõ ó÷ðààñ òýð õýëíèé ¿éëäë¿¿äýýð áè÷äýã. Èéìä êîìïüþòåðèéí ìëýðõèéëýëä àðèôìåòèêèéí 24. ¿éëäýë, ëîãèêèéí ¿éëäýë, string õýìæèãäýõ¿¿í¿¿ä ôóíêö çýðýã ¿éëäë¿¿äèéã çºâøººðäºã. Òîîí áîëîí ¿ñãýí ìýäýýëëèéã äýëãýö äýýð òåêñò õýëáýðòýé ãàðãàõ 25. ¿éëäýë èë¿¿ ò¿ãýýìýë øààðäàãäàíà. Àëãîðèòìä óòãà ºãºãäºõ ¸ñòîé õýìæèãäýõ¿¿íèéã àëãîðèòìûí àðãóìåíò 26. ãýíý. 27. Àëãîðèòìûã çîõèîí áè÷èõýä çîðèóëñàí õýëèéã àëãîðèòìûí õýë ãýíý. Á¿ëýãò ¿éëäëèéã äàâòàí áèåë¿¿ëýõ ïðîöåññûã êîìïüþòåðò äàâòàëò 28. áóþó öèêë ãýíý. Áèåý äààñàí øèíæòýé òîäîðõîé ¿ð ä¿í ºãäºã þì óó ýñâýë ¿éëäýë 29. õèéäýã àëãîðèòìûã òóñàä íü áè÷èæ , îëîí äàõèí àøèãëàõ áîëîìæèéã õàíãàñàí áàéäàã àëãîðèòìûã äýä àëãîðèòì ãýíý. Äýä àëãîðèòìûã ïðîãðàì÷ëàëûí õýë¿¿äýä subractine,procedure, 30. function õýëáýðòýé áàéíà. ¯íäñýí áîëîí äýä àëãîðèòìóóäàä á¿ãäýä õýðýãëýãäýõ õóâüñàã÷èéã 31. ãëîáàëü õóâüñàã÷ ãýíý. Äýä àëãîðèòì áîëîí ôóíêö ººðºº ººðòºº õàíääàã àëãîðèòìûã ðåêóðñèâ 32. àëãîðèòì ãýíý. Òîäîðõîé ÿìàð íýã óòãà îëæ ò¿¿íèéãýý áóöààæ ºãäºã äýä àëãîðèòìûã 33. ïðîãðàì÷ëàëä ôóíêö ãýíý. Ñàíàõ îéã óíøèõ ¿éëäëèéí ¿¿ðíèé õàÿãèéã ºãºõºä ë õàíãàëòòàé 34. áºãººä ¿¿ðýýñ óíøèõàä óã ¿¿ðèéí óòãà ººð÷ëºãäºõã¿é ¿ëäýíý. 35. Íýã ¿¿ðò áàéãàà ìýäýýëëèéã îëîí äàõèí óíøèæ àøèãëàæ áîëíî. 36. Ñàíàõ îéí ¿¿ðèéí òîîã êîìïüþòåðèéí ñàíàõ îéí áàãòààìæ ãýíý. Ìèêðî êîìïüþòåðèéí ñàíàõ îé íü õýäýí çóóí êèëîáèòýýñ õýäýí àðâàí 37. ìåãàáèòèéí áàãòààìæòàé áàéíà. ªãñºí À òîîíû õî¸ðòûí áè÷ëýã äýõ 1-ã íü 0-îîð, 0-ã 1-ýýð ñîëèõîä ãàðàõ 38. òîîã óðò òîîíû ã¿éöýëò ãýíý. À òîîíû õî¸ðòûí ã¿éöýëòíèéã îëîõäîî À òîîíû ã¿éöýëòèéã íýìýõýä ë 39. õàíãàëòòàé. Á¿õýë òîîã õî¸ðòûí ã¿éöýýëòýýð ä¿ðñëýõ ¿åä òîîíû õàìãèéí àõìàä 40. îðîíãèéí áèòèéí óòãà 0 áîë íýìýõ òýìäýã çààíà. II. Ñîíãîëòîò àñóóëò / 50 îíîî/ 1. Àëü íü õýâëýõ ¿éëäýë âý? à. á. â. ã.
 3. 3. 2. N òîî M òîîã á¿õëýýð õóâààäàã áîë àëü íü ¿íýí áý? à. NdivM=0 á. NmodM=0 â. MmodN=0 ã. MdivN=0 3. 4 áèò òîîí äýýð 1 áèò íýìýõýä îðîí õàëèëò ¿¿ññýí àëèí áîëîõûã òýìäýãëý. à. 00011 á. 10101 â. 01011 ã. 01111 5. Õàòóó äèñêèéí çîõèîí áàéãóóëàëò íü à. ¿çýã çàì ñåêòîð òàâàã á. òîëãîé çàì ñåêòîð òàâàã â. ñåêòîð òàâàã ã. õàðèó àëãà. 6. Àëü íü øàëãàõ ¿éëäýë âý? à. á. â. ã. 7. 1101, 011B+1.101B òîîã íýìýõ ¿éëäëèéã ã¿éöýý. à. 1111 á. 11101.0 â. 0111 ã. õàðèó àëãà. 8. ªìíºº òàâüñàí çîðèëãî áîëîí áîäëîãî áîäîõûí òóëä ã¿éöýòãýã÷èéí õèéõ ¿éëäë¿¿äèéí äàðààëëûã îéëãîìæòîé áàéäëààð íàðèéâ÷ëàí çààæ ºãñíèéã à. Ïðîãðàì á. Àëãîðèòìûí õýë â. Àëãîðèòì ã. Áëîê ñõåì 8. Àëü íü N òîîíû íýãæèéí îðîí âý? à. Ndiv10 á. NmodM=0 â. N-((Nmod10)*10) ã. N/10 9 Ïðîãðàìì÷ëàëûí õýëýýð áè÷ñýí àëãîðèòì ãýæ þó âý? à. Àëãîðèòìûí õýë á. Ïðîãðàìûí êîä â. Ïðîãðàì ã. Àëãîðèòìûí äàðààëàë 10 Îðîëòûí áëîê àëü íü âý? à. á. â. ã. ä. õàðèó àëãà 11 Ñàëààëàëò àëü íü âý? à. á. â. ã. ä. õàðèó àëãà 12 Óòãà îëãîõ ¿éëäëèéã à. 1 := x á. X = = y â. õ : = y+x*x ã. f =: sin (x)/ x 13 Áèå äààñàí øèíæòýé, òîäîðõîé ¿ð ä¿í ºãäºã þì óó ýñâýë òîäîðõîé ¿éëäýë ã¿éöýòãýäýã àëãîðèòìûã òóñàä íü áè÷èæ, îëîí äàõèí àøèãëàõ áîëîìæèéã õàíãàäàã àëãîðèòìûã à.ïðîãðàì á. áè÷ëýã òºðºë â.äýä àëãîðèòì ã. ðåêóðñèâ ôóíêö ä. õàðèó àëãà 14 14 Äýýä àëãîðèòì áîëîí ôóíêö ººðºº ººðòºº õàíääàã º.õ ºðºº ººðèé㺺 äóóäàæ àøèãëàäàã áîë ò¿¿íèéã à.ïðîãðàì á. áè÷ëýã òºðºë â.äýä àëãîðèòì ã.ðåêóðñèâ àëãîðèòì ä. õàðèó àëãà I=1,n,1 15 15 Àëü íü ñàëààëàõ ¿éëäýë âý? J À. I:=1,n,2 ¿åä_äàâò j=1,m,1 ¿åä_äàâò îðóóë( aiJ ); Á. I:=1,n,1 ¿åä_äàâò j:=1,m,1 ¿åä_äàâò îðóóë( aiJ ); Â. I=1,n,1 ¿åä_äàâò j=1,m, ¿åä_äàâò îðóóë( aiJ ); aiJ i J
 4. 4. Ã. îðóóë( aiJ ; I=1, m; j=1,n); Ä. õàðèó àëãà 16 Àëü íü 10 óäàà äàâòàõ ¿éëäýë õèéõ âý? 16. à. S:=0; I:=0 I=<10 áîë äàâò {I:=I+1} 17. á. S:=0; I:=1 I=<10 áîë äàâò {I:=I+1} 18. â. S:=0; I:=1 I<10 áîë äàâò {I:=I+1} 19. â. S:=0; I:=1 I>10 áîë äàâò {I:=I+1} 17 Ïðîöåññîð íü 20. à. Áóñàä òºõººðºìæèéã óäèðäàíà. 21. á. Ìýäýýëýë äýýð àðèôìåòèê, ¿éëäýë õèéõ 22. â. Áóñàä òºõººðºìæèéí òàëààð ìýäýýëýë ºãäºã. 23. ã. à,á íü çºâ. 24. ä. á,â íü çºâ. 18 Áàò íýãýí àëãîðèòì çîõèîæýý. Öýöãýý ò¿¿íèéã àøèãëàí íýãýí ïðîãðàìì çîõèîñîí. Ýíý ÿìàð àëãîðèòì áàéñàí áý? à. Õýâëýõ àëãîðèòì á. Íèéëáýð îëîõ àëãîðèòì â. Àøèãëàõûã çºâøººðñºí àëãîðèòì ã. Äýä àëãîðèòì 19. 11011011001001 òîî íü õî¸ðòûí ñèñòåìä õýäýí áèò îëîõ âý? à. 10 á. 12 â. 15 ã. õàðèó àëãà 20. 0100+0011; 1010+1010; 1010+0111 òîîíóóäûí ¿ð ä¿íä õàëèëòûí áèò íü ÿìàð óòãàòàé âý? à. 0;1;1 á. 1;0;1 â. 1;1;0 ã. õàðèó àëãà. 21. Òºãñãºõ íºõöºëèéã äàâòàëòûí áèå áèåëýãäñíèé äàðàà øàëãàæ áàéãàà ó÷ðààñ èéì õýëáýðèéí äàâòàëòûã âý? à. óðäàà íºõöºëò á. õîéíîî íºõöºëò â. ïàðàìåòð äàâòàëò ã. Äàâòàëò 22. Äýä àëãîðèòìûã òýìäýãëýíý à. á. â. ã ä. õàðèó àëãà 23. Äýä àëãîðèòì ãýæ þó âý? à. ªºðèé㺺 äóóäàæ àæèëëàäàã àëãîðèòì á. Ýõ àëãîðèòìä àøèãëàãäàæ áàéãàà àëãîðèòì â. Îëîí äàõèí àøèãëàãääàã ïðîãðàìì ã. Äàâòàëò àøèãëàñàí àëãîðèòì 24.Äýä àëãîðèòìûí ¿íäñýí õýëáýð¿¿äèéã õýëíý ¿¿. à. Ïðîöåäóð, ôóíêö á. Ôóíêö, äàâòàëòàò àëãîðèòì â. ͺõöºë øàëãàõ àëãîðèòì, ïðîöåäóð ã. Ýõ àëãîðèòì, äýä àëãîðèòì 25. Äýä àëãîðèòìä øààðäàãäàõ àíõíû óòãûã ... ãýíý. à. Àðãóìåíò á. Õóâüñàã÷ â. Óòãà ã. ¯ð ä¿í
 5. 5. III. Øèéäâýð ãàðãàõ / 25 îíîî / 1. Äàðààõ áîäëîãûã àëãîðèòì õýëýýð áè÷ ýõëýë i:=10 S1:=i m 10 od S2:= i div 10 S:=sqr(S1)+sqr(S2) S m 13 od =0 i i:=i+1 i>=99 ò ñ ºã 2. Äàðààõ àëãîðèòì õýëèéã áëîê ñõåì áîëãî Алг_10 Оруул(n); m=100; Õ¿ñíýãò a(m); k:=1; Îðóóë (a[i]; i:=1; n); i:=1,n-1 ¿åä_äàâò Хэрэв a[i]>0 бол Хэрэв a[i+1]<0 бол k:=0 эсвэл a[i+1]<0 бол k:=0; Хэрэв k=0 бол i:=1,n ¿åä_äàâò Хэрэв a[i]>0 бол a[i]:=0; Гарга(c[i],i:=1,n); Òºãñ. 3. Òàéëáàðëà. ̺í áëîê ñõåìýýð ä¿ðñýë. S : = 0; i : =1 ; i <= n áîë _ äàâò S : = S +i, i : = i +1 4. ßìàð ïðîãðàì áîëîõûã íýðëý. Áëîê ñõåìèéã íü çóð.
 6. 6. 5. Äàðààõ áîäëîãûã õ¿ñíýãòýýð ã¿éöýòãý. àëã ¹ 1 îðóóë(n); n y s m i I<m Ni= y:=1;s:=Õ àíõíû òîî ìºíÕ; 0 m:=n1/2 ; i:=2,m,1 ¿åä_äàâò õýðýâ (ni)=0 áîë y:=0; õýðýâ y=0 áîë s:=Õàíõíû òîî áèøÕ; ãàðãà(ÔSÕ); òºãñ
 7. 7. Áîäëîãî áîäîõ íîîðîã
 8. 8. Áîäëîãî áîäîõ íîîðîã
 9. 9. Îâîã . . . . . . . . . . . . . . . Íýð . . . . . . . . . . . . . . . . . . êîä . . . . . . . . . . . . . . . Õàðèó áºãëºõ õ¿ñíýãò 1. Ýãýë õýñýã ¹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 1 1 1 1 17 1 1 20 0 2 3 4 5 6 8 9 Y X ¹ 21 2 2 24 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Y X 2. ¯íäñýí õýñýã ¹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 A Á  à Ä
 10. 10. Áàòëàâ. ÊòÌÑ-èéí çàõèðàë ............ ..... ... Äîê., /Ph.D/, äýä. ïðîô Ñ. Áàéãàëòºãñ ÌÑÌ ïðîôåññîð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Äîê., /Ph.D/ Öñ.Ãàíáàò Øàëãàëòûí òåñò Ìýäýýëëèéí ñèñòåì, Õè÷ýýëèéí íýð Õè÷ýýëèéí êîä PM104 àëãîðèòìûí ¿íäýñ Á.̺íõáàÿð Õè÷ýýëèéí Õè÷ýýë çààñàí 2:2:0:5 Á.Ò¿ìýíäýëãý êðåäèò áàãø ð Õè÷ýýëèéí Øàëãàëò àâàõ 2004-2005, íàìàð 206 óëèðàë àíãè Íèéò îíîî: 150 Íèéò õóãàöàà: 90 ìèíóò Âàðèàíò “ Á ” Îþóòíû îâîã, íýð: ……………………………………. Êîä: ……………..…………. I . Ýãýë õýñýã / 40 îíîî / ¹ Àñóóëò Ïðîãðàì õàíãàìæ íü çºâõºí ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéã áîëîâñðóóëàõ 1. ¿¿ðýãòýé 2 Íýã á¿ëýã òºõººðºìæ ýñâýë íýã á¿ëýã ïðîãðàìûã ñèñòåì ãýíý. . 3 Êîìïüþòåðò ñèñòåìèéí ïðîãðàì õàíãàìæã¿éãýýð õýðýãëýýíèé ïðîãðàìì . õàíãàìæ àæèëëàæ áîëíî. 4 Êîìïüþòåðèéí ñèñòåì íü çºâõºí ïðîãðàì ã¿éöýòãýñíýýð ºãºãäëèéã . áîëîâñðóóëàõ, õÿíàõ òºõººðºìæ áîëîí ñ¿ëæýýí¿¿äýýñ òîãòîíî 5 Êîìïüþòåðèéí ñèñòåì äýõ òºõººðºìæ¿¿äèéã ïðîãðàì õàíãàìæ, . ïðîãðàìóóäûã òåõíèê õàíãàìæ ãýíý. 6 Õýðýãëýýíèé ïðîãðàì õàíãàìæ ãýäýã íü òóõàéí ïðîãðàì çîõèîã÷èéí . äààëãàâàðûã ã¿éöýòãýõýä õýðýãëýãäýíý. 7. Ìàøèíû õýë íü íàéìòûí òîîëëûí ñèñòåìèéã àøèãëàäàã 8 Êîìïüþòåðèéí ïðîãðàì õàíãàìæèéí õºãæëèéí åðºíõèé ÷èã íü 7 ¿åýýð . òîäîðõîéëîãäîíî. 9 Êîìïüþòåðèéí ñèñòåìä òîîöîîëîëòûí 5 àðãà áàéäàã . 1 0 Ôàéë íü îëîí òºðëèéí íýãæ¿¿äèéã òóõàé ºãºãäëèéã õàäãàëàã÷ þì . 11 Ìóëüòìåäèàôèëòåð ºãºãäºë íü òåñò, äóó, çóðàã, õºäºë㺺íò ä¿ðñ, . âèäåî ãýñýí òºðëèéí ºãºãäë¿¿äèéí íèéëáýðýýð òîäîðõîéëíî. 1 ªãºãäëèéí 8 áèò áóþó 2 áàéò íü 256 ººð òýìäýãòèéã ÿëãàõàä 2 õ¿ðýëöýõ¿éö áàéäàã. . 1 Êîìïüþòåðààð áîëîâñðóóëàõ á¿õ òºðëèéí ìýäýýëëèéã ñàíàæ 3 õàäãàëàõ çîðèóëàëòòàé áàéãóóëàìæèéã êîìïüþòåðèéí ñàíàõ îé ãýíý.
 11. 11. 1 4 ¯¿ðèéí äóãààðûã õàÿã ãýíý. . 1 5 Ìýäýýëëèéã áèò áàéò ãýñýí íýãæýýð õàìæäýã. . 1 6 Øóóðõàé ñàíàõ îé íü êîìïüþòåðèéí àíõäàã÷ ñàíàõ îé þì. . 1 Ïðîöåññîð áà îé õî¸ðûí õàðèëöàí àæèëëàõ õóðäààñ êîìïüþòåðèéí õóðä 7. õàìààð÷ òîäîðõîéëîãääîã. 1 Õºíãºí ìåòàëë þì óó ýñâýë èñëýã õàâòàí äóãóéã ñîðîíçëîãäîõ 8 ÷àäâàðòàé òóñãàé á¿ðæ õèéñýí äèñêèéã õàòóó äèñê ãýäýã. . 1 Äèñê äýýð ºãºãäºë áè÷èæ, óíøèõ òºõººðìæèéã äèñêèéí õºòë¿¿ð 9 ãýíý. . 2 0 Óÿí ìàòåðèàëààð õèéñýí äèñêèéã óÿí äèñê ãýíý. . 2 Òýìäýãò¿¿äýä òîî õàðãàëçóóëàõ àðãûã êîäëîõ ãýíý 1. 2 2 Ìèêðîêîìïüþòåðò ASCII êîäûí ñèñòåìèéã ºðãºí õýðýãëýäýã. . 2 Äàâòàëòûí áèå áèåëýãäñýíèé äàðàà øàëãàæ áàéãàà áîë äàðààõ 3 íºõöºëòòýé äàâòàëò áîëíî. . 2 4 ¯éëäýëä àøèãëàãäàõ ìýäýýëëèéã îïåðàíä ãýíý. . Ø 2 Áèåëýõ êîìàíäûí õàÿãèéã ñàíàæ áàéõ çîðèóëòòàé òóñãàé ¿¿ðèéã 5 ðåãèñòð ãýíý. . è 2 Á¿õýë òîîã õî¸ðòûí ã¿éöýýëòýýð ä¿ðñëýõ ¿åä òîîíû õàìãèéí àõìàä 6 îðîíãèéí áèòèéí óòãà 1 áîë íýìýõ òýìäýã çààíà. . 2 Õî¸ðòûí ñèñòåìä ñºðºã òîîîã ä¿ðñëýõèéí òóëä õàðãàëçàõ ýåðýã òîîíû 7. õî¸ðòûí ã¿éöýýëòèéã áè÷íý. 2 Êîìïüþòåðò á¿õýë, áóòàðõàé õýñýãòýé òîîã áîäèò òîî ãýíý. 8 . 2 ßìàð íýã õýëíèé òåêñò áóþó ¿ñýã, öèôð, òýìäýãò¿¿äèéã íýãòãýæ 9 òýìäýãò ãýíý. . 3 Êîìàíäûí äàðààëàë ïðîãðàìûã áèåë¿¿ëäýã êîìïüþòåðèéí ¿íäñýí 0 áàéãóóëàìæèéã ïðîöåññîð ãýíý. .
 12. 12. 3 Ïðîöåññîð íü áóñàä òºõººðºìæèéã óäèðääàã. 1. 3 Ïðîöåññîð íü ìýäýýëýë áîëîâñðóóëàõ áóþó ìýäýýëýë äýýð àðôèìåòèê, 2 ëîãèêèéí ¿éëäýë õèéäýã. . 3 Êîìïüþòåðèéí ïðîãðàì íü êîìàíäóóäûí äàðààëàë õýëáýðòýé áàéíà. 3 . 3 Àëèâàà ïðîãðàììûí êîìàíäóóä ìýäýýëëèéí àäèë õî¸ðòûí òîî õýëáýðòýé 4 áàéíà. . 3 Êîìàíäóóä íü ÿìàð ¿éëäýë õèéõèéã çààñàí ¿éëäëèéã êîä áîëîí óã 5 ¿éëäýëä îðîõ ìýäýýëëèéí õàÿãèéã àãóóëñàí áàéíà. . 3 ¯éëäýëä àøèãëàãäàõ ìýäýýëëèéã îïåðàíä ãýíý. 6 . 3 ¯éëäëèéí êîä õýäýí áèòèéí óðòòàé áàéõ ïðîöåññîðûí íèéò ¿éëäýë 7. êîìàíäûí òîîíîîñ õàìààðíà. 3 Ïðîãðàì õàíãàìæ íü çºâõºí ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéã áîëîâñðóóëàõ 8 ¿¿ðýãòýé . 3 9 Íýã á¿ëýã òºõººðºìæ ýñâýë íýã á¿ëýã ïðîãðàìûã ñèñòåì ãýíý. . 4 Êîìïüþòåðò ñèñòåìèéí ïðîãðàì õàíãàìæã¿éãýýð õýðýãëýýíèé ïðîãðàìì 0 õàíãàìæ àæèëëàæ áîëíî. . II. Ñîíãîëòîò àñóóëò / 50 îíîî/ 1. Àëü íü õýâëýõ ¿éëäýë âý? à. á. â. ã. 2. N òîî M òîîã á¿õëýýð õóâààäàã áîë àëü íü ¿íýí áý? à. NdivM=0 á. NmodM=0 â. MmodN=0 ã. MdivN=0 3. 4 áèò òîîí äýýð 1 áèò íýìýõýä îðîí õàëèëò ¿¿ññýí àëèí áîëîõûã òýìäýãëý. à. 00011 á. 10101 â. 01011 ã. 01111 4. Õàòóó äèñêèéí çîõèîí áàéãóóëàëò íü à. ¿çýã çàì ñåêòîð òàâàã á. òîëãîé çàì ñåêòîð òàâàã â. ñåêòîð òàâàã ã. õàðèó àëãà. 5. Àëü íü øàëãàõ ¿éëäýë âý? à. á. â. ã. 6. 1101, 011B+1.101B òîîã íýìýõ ¿éëäëèéã ã¿éöýý. à. 1111 á. 11101.0 â. 0111 ã. õàðèó àëãà. 7. ªìíºº òàâüñàí çîðèëãî áîëîí áîäëîãî áîäîõûí òóëä ã¿éöýòãýã÷èéí õèéõ
 13. 13. ¿éëäë¿¿äèéí äàðààëëûã îéëãîìæòîé áàéäëààð íàðèéâ÷ëàí çààæ ºãñíèéã à. Ïðîãðàì á. Àëãîðèòìûí õýë â. Àëãîðèòì ã. Áëîê ñõåì 8. Àëü íü N òîîíû íýãæèéí îðîí âý? à. Ndiv10 á. NmodM=0 â. N-((Nmod10)*10) ã. N/10 9. Ïðîãðàìì÷ëàëûí õýëýýð áè÷ñýí àëãîðèòì ãýæ þó âý? à. Àëãîðèòìûí õýë á. Ïðîãðàìûí êîä â. Ïðîãðàì ã. Àëãîðèòìûí äàðààëàë 10. Îðîëòûí áëîê àëü íü âý? à. á. â. ã. ä. õàðèó àëãà 11. ñàëààëò àëü íü âý? à. á. â. ã. ä. õàðèó àëãà 12. Óòãà îëãîõ ¿éëäëèéã à. 1 := x á. X = = y â. õ : = y+x*x ã. f =: sin (x)/ x 13. Áèå äààñàí øèíæòýé, òîäîðõîé ¿ð ä¿í ºãäºã þì óó ýñâýë òîäîðõîé ¿éëäýë ã¿éöýòãýäýã àëãîðèòìûã òóñàä íü áè÷èæ, îëîí äàõèí àøèãëàõ áîëîìæèéã õàíãàäàã àëãîðèòìûã à.ïðîãðàì á. áè÷ëýã òºðºë â.äýä àëãîðèòì ã. ðåêóðñèâ ôóíêö ä. õàðèó àëãà 14. 14. Äýýä àëãîðèòì áîëîí ôóíêö ººðºº ººðòºº õàíääàã º.õ ºðºº ººðèé㺺 äóóäàæ àøèãëàäàã áîë ò¿¿íèéã à.ïðîãðàì á. áè÷ëýã òºðºë â.äýä àëãîðèòì ã.ðåêóðñèâ àëãîðèòì ä. õàðèó àëãà 15. 15. Àëü íü ñàëààëàõ ¿éëäýë âý? À. I:=1,n,2 ¿åä_äàâò j=1,m,1 ¿åä_äàâò îðóóë( aiJ ); I=1,n,1 Á. I:=1,n,1 ¿åä_äàâò j:=1,m,1 ¿åä_äàâò îðóóë( aiJ ); Â. I=1,n,1 ¿åä_äàâò j=1,m, ¿åä_äàâò îðóóë( aiJ ); J Ã. îðóóë( aiJ ; I=1, m; j=1,n); Ä. õàðèó àëãà aiJ 16. Àëü íü 10 óäàà äàâòàõ ¿éëäýë õèéõ âý? 4. à. S:=0; I:=0 I=<10 áîë äàâò {I:=I+1} 5. á. S:=0; I:=1 I=<10 áîë äàâò {I:=I+1} i 6. â. S:=0; I:=1 I<10 áîë äàâò {I:=I+1} 7. â. S:=0; I:=1 I>10 áîë äàâò {I:=I+1} J 17. Ïðîöåññîð íü 8. à. Áóñàä òºõººðºìæèéã óäèðäàíà. 9. á. Ìýäýýëýë äýýð àðèôìåòèê, ¿éëäýë õèéõ 10. â. Áóñàä òºõººðºìæèéí òàëààð ìýäýýëýë ºãäºã. 11. ã. à,á íü çºâ. 12. ä. á,â íü çºâ. 18. Áàò íýãýí àëãîðèòì çîõèîæýý. Öýöãýý ò¿¿íèéã àøèãëàí íýãýí ïðîãðàìì çîõèîñîí. Ýíý ÿìàð àëãîðèòì áàéñàí áý? à. Õýâëýõ àëãîðèòì
 14. 14. á. Íèéëáýð îëîõ àëãîðèòì â. Àøèãëàõûã çºâøººðñºí àëãîðèòì ã. Äýä àëãîðèòì 19. 11011011001001 òîî íü õî¸ðòûí ñèñòåìä õýäýí áèò îëîõ âý? à. 10 á. 12 â. 15 ã. õàðèó àëãà 20. 0100+0011; 1010+1010; 1010+0111 òîîíóóäûí ¿ð ä¿íä õàëèëòûí áèò íü ÿìàð óòãàòàé âý? à. 0;1;1 á. 1;0;1 â. 1;1;0 ã. õàðèó àëãà. 21. Òºãñãºõ íºõöºëèéã äàâòàëòûí áèå áèåëýãäñíèé äàðàà øàëãàæ áàéãàà ó÷ðààñ èéì õýëáýðèéí äàâòàëòûã âý? à. óðäàà íºõöºëò á. õîéíîî íºõöºëò â. ïàðàìåòð äàâòàëò ã. Äàâòàëò 22. Äýä àëãîðèòìûã òýìäýãëýíý à. á. â. ã ä. õàðèó àëãà 23. Äýä àëãîðèòì ãýæ þó âý? à. ªºðèé㺺 äóóäàæ àæèëëàäàã àëãîðèòì á. Ýõ àëãîðèòìä àøèãëàãäàæ áàéãàà àëãîðèòì â. Îëîí äàõèí àøèãëàãääàã ïðîãðàìì ã. Äàâòàëò àøèãëàñàí àëãîðèòì 24.Äýä àëãîðèòìûí ¿íäñýí õýëáýð¿¿äèéã õýëíý ¿¿. à. Ïðîöåäóð, ôóíêö á. Ôóíêö, äàâòàëòàò àëãîðèòì â. ͺõöºë øàëãàõ àëãîðèòì, ïðîöåäóð ã. Ýõ àëãîðèòì, äýä àëãîðèòì 25. Äýä àëãîðèòìä øààðäàãäàõ àíõíû óòãûã ... ãýíý. à. Àðãóìåíò á. Õóâüñàã÷ â. Óòãà ã. ¯ð ä¿í III. Øèéäâýð ãàðãàõ / 25 îíîî / 1. Äàðààõ áîäëîãûã àëãîðèòì õýëýýð áè÷
 15. 15. ýõëýë i:=10 S1:=i m 10 od S2:= i div 10 S:=sqr(S1)+sqr(S2) S m 13 od =0 i i:=i+1 i>=99 ò ñ ºã 2. Äàðààõ àëãîðèòì õýëèéã áëîê ñõåì áîëãî Алг_10 Оруул(n); m=100; Õ¿ñíýãò a(m); k:=1; Îðóóë (a[i]; i:=1; n); i:=1,n-1 ¿åä_äàâò Хэрэв a[i]>0 бол Хэрэв a[i+1]<0 бол k:=0 эсвэл a[i+1]<0 бол k:=0; Хэрэв k=0 бол i:=1,n ¿åä_äàâò Хэрэв a[i]>0 бол a[i]:=0; Гарга(c[i],i:=1,n); Òºãñ. 3. Òàéëáàðëà. ̺í áëîê ñõåìýýð ä¿ðñýë. S : = 0; i : =1 ; i <= n áîë _ äàâò S : = S +i, i : = i +1
 16. 16. 4. ßìàð ïðîãðàì áîëîõûã íýðëý. Áëîê ñõåìèéã íü çóð. 5. Äàðààõ áîäëîãûã õ¿ñíýãòýýð ã¿éöýòãý. àëã ¹ 1 îðóóë(n); n y s m i I<m Ni= y:=1;s:=Õ àíõíû òîî ìºíÕ; 0 m:=n1/2 ; i:=2,m,1 ¿åä_äàâò õýðýâ (ni)=0 áîë y:=0; õýðýâ y=0 áîë s:=Õàíõíû òîî áèøÕ; ãàðãà(ÔSÕ); òºãñ
 17. 17. Áîäëîãî áîäîõ íîîðîã
 18. 18. Áîäëîãî áîäîõ íîîðîã
 19. 19. Îâîã . . . . . . . . . . . . . . . Íýð . . . . . . . . . . . . . . . . . . êîä . . . . . . . . . . . . . . . Õàðèó áºãëºõ õ¿ñíýãò 3. Ýãýë õýñýã ¹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 1 1 1 1 17 1 1 20 0 2 3 4 5 6 8 9 Y X ¹ 21 2 2 24 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Y X 4. ¯íäñýí õýñýã ¹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 A Á  à Ä

×