Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lecture8

463 views

Published on

Published in: Technology, Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lecture8

 1. 1. 03/16/10 Ìýäýýëëèéí ñèñòåì, àëãîðèòìèéí ¿íäýñ Ëåêö ¹08
 2. 2. Àãóóëãà 1. Ïàðàìåòð äàâòàëò 2.Ïàðàìåòð äàâòàëò áè÷èõ 3.Ïàðàìåòð äàâòàëòûã àëãîðèòìûí õýëýíä 4. Æèøýý áîäëîãóóä 03/16/10
 3. 3. Ïàðàìåòð äàâòàëò <ul><li>Алгоритмд өмнө нөхцөлтэй давталтыг зохиохдоо i ашиглах бөгөөд энэ хувьсагчийн тодорхой утгуудад давталтын бие давтагдаж байхаар бичнэ. Ингэж давталтыг зохиоход ашиглаж байгаа хувьсагчийг давталтын параметр гэнэ. </li></ul>03/16/10
 4. 4. Äàâòàëò áè÷èõ 03/16/10 <ul><li>Ямар нэг параметрийг ашиглан давталтыг зохиоход түүний авах эхний утга, эцсийн утга ба утгыг нь өөрчлөх элхам гэсэн гурван утгыг шаардах бөгөөд давталтыг бичихдээ: </li></ul><ul><li>1. Параметрийн эхний утгыг тогтоож олгоно. </li></ul>
 5. 5. 03/16/10 2. Параметрийн тухайн үеийн утга эцсийн утгаас хэтэрсэн эсэхийг шалгасан нөхцөлтэй өмнөх нөхцөлтэй давталтыг зохиож бичнэ. 3. Давталтын биеийн төгсгөлд параметрийн утгыг алхамтай тэнцүү утгаар өөрчилж утга олгосон байна.
 6. 6. 03/16/10 <ul><li>Параметрийн тодорхой утганд давтах ийм төрлийн давталтыг параметрт давталт гэнэ. </li></ul>Ïàðàìåòð äàâòàëò
 7. 7. Параметрт давталтыг алгоритмын хэлэнд 03/16/10 <ul><li>Тоолуур := эхний _ утга, эцсийн _ утга, алхам үед _ давт </li></ul><ul><li>{ үйлдэл _1; үйлдэл _2 </li></ul><ul><li>..... </li></ul><ul><li>Үйлдэл _n </li></ul><ul><li>}; </li></ul>
 8. 8. 03/16/10 <ul><li>Давталтын бие ганц үйлдэл байх үед хаалт бичих шаардлагагүй. </li></ul><ul><li>Тоолуур: = эхний _ утга, эцсийн _ утга, алхам үед _ давт гэсэн илэрхийлэлийг давталтын эх гэж нэрлээд параметрт давталтыг бичихэд тавих шаардлага: </li></ul>
 9. 9. 03/16/10 <ul><li>Давталтанд заавал түүний эхээр дамжиж орно.Учир нь давталтын эх биелэгдэхэд давталтын параметрийн эхний ба эцсийн утга, алхмын утгыг бодож хадгалаад давталтыг эхлүүлдэг ба давталт биелэх процессын туршид энэ утгууд тогтмол байна. </li></ul>
 10. 10. 03/16/10 <ul><li>Давталтын бие биелэх бүрд төгсгөлд нь параметрийн утга алхамтай тэнцүү утгаар шууд өөрчлөгддөг учир бие дотор параметрийн утгыг өөрчлөх үйлдэл бичиж болохгүй. </li></ul>
 11. 11. 03/16/10 Давталтын алхам эерэг бол параметрийн бага утгаас их утга руу өссөн утганд биелэх давталт болох бөгөөд хэрэв эцсийн утга нь эхний утгаасаа бага байвал давталтын бие биелэхгүй шууд дараачийн үйлдэлд шилжнэ .
 12. 12. 03/16/10 <ul><li>Үүнтэй төстэй алхам сөрөг бол параметрийн буурах утганд биелэх давталт байх ба эхний утга нь эсийн утгаасаа эх байвал давталтын бие нэг ч удаа биелэхгүй. </li></ul><ul><li>Давхар давталтын параметрүүд нь хоорондоо ялгаатай байх ёстой. </li></ul>
 13. 13. 03/16/10 Параметрт давталт Тоолуур = эх, эцсийн, алхам Циклийн бие Тоолуур
 14. 14. 03/16/10 Жишээ 1. Өгөгдсөн х,у хоёр бодит тооны аль ихийг нь ол ( өгөдсөнс утгуудын хамгийн их утгыг тэдгээрийн максимум гэж нэрлэнэ ) . 2.x,y,z гэсэн 3-н хэмжигдхүүний максимумыг ол. 3.N- натурал (n ≥1 ) болон a 1 , a 2 ,..., a n бодит тоонууд өгөгдсөн бол өгсөн дарааллын максимумыг олох алшгоритм зохио.
 15. 15. 03/16/10 Алг 1 ж _a Оруул (x,y) Max:= (x) Хэрэв y:>max Бол max:=y Гарга (max) Төгс
 16. 16. 03/16/10 Алг2 ж _b Оруул (x,y,z) Max:=x Хэрэв y>max Бол max:=y Хэрэв z>max Бол max:=z Гарга (max) Төгс
 17. 17. 03/16/10 Алг3 ж _c Оруул (n) Гарга ( “эхний тоог өг” ); Оруул (a); Max:=a ; i:=2; i ≤n бол _ давт { гарга ( “дараах тоог өг” ); Оруул (a); Хэрэв а >max Бол max:=a; i:=i+1 }; Гарга (max) Төгс

×