SlideShare a Scribd company logo

3260qd_signed.pdf

M
MaiKhang3

Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024

1 of 3
Download to read offline
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHO HO CHI MINH Doc lap - Tu- do - Hanh phuc
S6; iZ60 /QD-UBND ThanhphS Ho Chi Minh, ngay OS'thdng 8 ndm 2023
QUYET DINH
Ban hanh Ke hoach thoi gian nam hoc 2023 - 2024
doi voi giao due mam non, giao due pho thong va giao due thu’O’ng xuyen
tren dja ban Thanh pho Ho Chf Minh
CHU TICH UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH
Can cu Luat to chuc Chinh quyen dia phuang ngdy 19 thdng 6 ndm 2015
vd Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luqt to chuc Chinh phu vd Lugt to chuc
Chinh quyen dia phuemg ngdy 21 thdng 11 ndm 2019;
Cdn cu Luat Gido due ngdy 14 thdng 6 ndm 2019;
Cdn cu Quyet dinh so 2171/QD-BGDDT ngdy 28 thdng 7 ndm 2023 cua
Bo truang Bo Gido due vd Ddo tgo ve ban hdnh khung ke hoach thai gian
ndm hoc 2023 -2024 doi v&i gido due mam non, gido due pho thong vd gido due
thuang xuyen;
Xet de nghi cua Sa Gido due vd Ddo tgo tgi Ta trinh so 4155/TTr-SGDDT
ngdy 03 thdng 8 ndm 2023.
QUYET DINH:
Dieu 1. Nay ban hanh kem theo Quyet dinh nay Ke hoach thoi gian
nam hoc 2023 - 2024 doi voi giao due mam non, giao due pho thong va giao due
thuang xuyen tren dia ban Thanh pho Ho Chi Minh.
Dieu 2. Giam doc So Giao due va Dao tao c6 trach nhiem theo doi chi dao
cac cap hoc, nganh hoc thuc hien nghiem tuc Ke hoach thoi gian nam hoc
2023 - 2024; quySt dinh cho hoc sinh nghi hoc trong truang hop thai tiet qua
khac nghiet, thien tai va bo tri cho hoc sinh hoc bu bao dam so tuan thuc hoc va
thai gian nghi cua giao vien trong nam hoc.
Dieu 3. Quyet dinh nay c6 hieu luc ke tu ngay ky.
Dieu 4. Chanh Van phong Uy ban nh^ d^ Thanh pho Ho Chi Minh,
Giam doc Sa Giao due va Dao tao, Thu truang cac ca quan, don vi c6 lien quan,
Chu tich Uy ban nhan dan thanh pho Thu Due va cac quan, huyen chiu trach nhiem
thi hanh Quyet dinh nay./.
Nffinhan:
- Nhir Dieu 4;
- Bo Giao due va Dao tao;
- TT Thanh uy;
- TT HDND Thanh pho;
- TTUB: CT, cac PCT;
- So Giao due va Dao tao (03b);
- VPUB: cac PCVP;
- Phong VX, TH;
- Luu: VT, (VX-VN) efl
KT. CHU TICH
' CHU TICH
^te=~D^ng Anh Due
SAO Y; Ủy ban nhân dân /nThành phố Hồ Chí Minh;
05/08/2023; 09:33:12
3260qd_signed.pdf
3260qd_signed.pdf
Ad

Recommended

Cv dieu chinh tgian tuyen sinh-2122-ub q.
Cv dieu chinh tgian tuyen sinh-2122-ub q.Cv dieu chinh tgian tuyen sinh-2122-ub q.
Cv dieu chinh tgian tuyen sinh-2122-ub q.chinhhuynhvan
 
2473-GDĐT.PDF
2473-GDĐT.PDF2473-GDĐT.PDF
2473-GDĐT.PDFMaiKhang3
 
UBNDTP-QD-104-tieuchi luachon sgk TT25.pdf
UBNDTP-QD-104-tieuchi luachon sgk TT25.pdfUBNDTP-QD-104-tieuchi luachon sgk TT25.pdf
UBNDTP-QD-104-tieuchi luachon sgk TT25.pdfTH ĐBL
 
KH 151-Tuyen sinh nam hoc 21-22-UB. Q.TP
KH 151-Tuyen sinh nam hoc 21-22-UB. Q.TPKH 151-Tuyen sinh nam hoc 21-22-UB. Q.TP
KH 151-Tuyen sinh nam hoc 21-22-UB. Q.TPchinhhuynhvan
 
Huong dan chuyen truong 2020-PGD
Huong dan chuyen truong 2020-PGDHuong dan chuyen truong 2020-PGD
Huong dan chuyen truong 2020-PGDchinhhuynhvan
 
Cv 951 cac khoan thu chi-2021-gddt
Cv 951 cac khoan thu chi-2021-gddtCv 951 cac khoan thu chi-2021-gddt
Cv 951 cac khoan thu chi-2021-gddtchinhhuynhvan
 
Tâp thể LĐTT.pdf
Tâp thể LĐTT.pdfTâp thể LĐTT.pdf
Tâp thể LĐTT.pdfMaiKhang3
 
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdfMaiKhang3
 

More Related Content

Similar to 3260qd_signed.pdf

139 kh-ubnd(30-6-2015)
139 kh-ubnd(30-6-2015)139 kh-ubnd(30-6-2015)
139 kh-ubnd(30-6-2015)tuyencongchuc
 
Dt kh 160-tuyen sinh-2021-11.6.20-hv ch
Dt kh 160-tuyen sinh-2021-11.6.20-hv chDt kh 160-tuyen sinh-2021-11.6.20-hv ch
Dt kh 160-tuyen sinh-2021-11.6.20-hv chchinhhuynhvan
 
KH tuyen dung VC-2021
KH tuyen dung VC-2021KH tuyen dung VC-2021
KH tuyen dung VC-2021chinhhuynhvan
 
Báo cáo công khai năm 2023
Báo cáo công khai năm 2023Báo cáo công khai năm 2023
Báo cáo công khai năm 2023AnNhin942911
 
Cv so 21/LHH-VP
Cv so 21/LHH-VPCv so 21/LHH-VP
Cv so 21/LHH-VPlhhhoabinh
 
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 8-2014
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 8-2014Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 8-2014
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 8-2014Pham Long
 
20.7.23-TB NHAP HOC LOP 6 NH 23-24.pdf
20.7.23-TB NHAP HOC LOP 6 NH 23-24.pdf20.7.23-TB NHAP HOC LOP 6 NH 23-24.pdf
20.7.23-TB NHAP HOC LOP 6 NH 23-24.pdfQucHHunhnh
 
Quyet dinh-so-04-2014-qd-ubnd-cua-ubnd-tinh-khanh-hoa
Quyet dinh-so-04-2014-qd-ubnd-cua-ubnd-tinh-khanh-hoaQuyet dinh-so-04-2014-qd-ubnd-cua-ubnd-tinh-khanh-hoa
Quyet dinh-so-04-2014-qd-ubnd-cua-ubnd-tinh-khanh-hoaVanBanMuaBanNhanh
 
6. kh 144 hd lua chon sgk lop 2-pgd-kem cac tltk
6. kh 144  hd lua chon sgk lop 2-pgd-kem cac tltk6. kh 144  hd lua chon sgk lop 2-pgd-kem cac tltk
6. kh 144 hd lua chon sgk lop 2-pgd-kem cac tltkchinhhuynhvan
 
Thông báo nhập học 10 23-24.docx
Thông báo nhập học 10 23-24.docxThông báo nhập học 10 23-24.docx
Thông báo nhập học 10 23-24.docxQucHHunhnh
 
Kế Hoạch giáo dục.pdf
Kế Hoạch giáo dục.pdfKế Hoạch giáo dục.pdf
Kế Hoạch giáo dục.pdfAnNhin942911
 
Tb hoi thi eytq vn l7-2019-hdd
Tb hoi thi eytq vn l7-2019-hddTb hoi thi eytq vn l7-2019-hdd
Tb hoi thi eytq vn l7-2019-hddchinhhuynhvan
 

Similar to 3260qd_signed.pdf (20)

139 kh-ubnd(30-6-2015)
139 kh-ubnd(30-6-2015)139 kh-ubnd(30-6-2015)
139 kh-ubnd(30-6-2015)
 
Dt kh 160-tuyen sinh-2021-11.6.20-hv ch
Dt kh 160-tuyen sinh-2021-11.6.20-hv chDt kh 160-tuyen sinh-2021-11.6.20-hv ch
Dt kh 160-tuyen sinh-2021-11.6.20-hv ch
 
KH tuyen dung VC-2021
KH tuyen dung VC-2021KH tuyen dung VC-2021
KH tuyen dung VC-2021
 
Báo cáo công khai năm 2023
Báo cáo công khai năm 2023Báo cáo công khai năm 2023
Báo cáo công khai năm 2023
 
Cv so 21/LHH-VP
Cv so 21/LHH-VPCv so 21/LHH-VP
Cv so 21/LHH-VP
 
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 8-2014
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 8-2014Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 8-2014
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam - Số 8-2014
 
20.7.23-TB NHAP HOC LOP 6 NH 23-24.pdf
20.7.23-TB NHAP HOC LOP 6 NH 23-24.pdf20.7.23-TB NHAP HOC LOP 6 NH 23-24.pdf
20.7.23-TB NHAP HOC LOP 6 NH 23-24.pdf
 
Quyet dinh-so-04-2014-qd-ubnd-cua-ubnd-tinh-khanh-hoa
Quyet dinh-so-04-2014-qd-ubnd-cua-ubnd-tinh-khanh-hoaQuyet dinh-so-04-2014-qd-ubnd-cua-ubnd-tinh-khanh-hoa
Quyet dinh-so-04-2014-qd-ubnd-cua-ubnd-tinh-khanh-hoa
 
Thong bao tuyen sinh l6
Thong bao tuyen sinh l6Thong bao tuyen sinh l6
Thong bao tuyen sinh l6
 
Ke hoach110
Ke hoach110Ke hoach110
Ke hoach110
 
6. kh 144 hd lua chon sgk lop 2-pgd-kem cac tltk
6. kh 144  hd lua chon sgk lop 2-pgd-kem cac tltk6. kh 144  hd lua chon sgk lop 2-pgd-kem cac tltk
6. kh 144 hd lua chon sgk lop 2-pgd-kem cac tltk
 
Thông báo nhập học 10 23-24.docx
Thông báo nhập học 10 23-24.docxThông báo nhập học 10 23-24.docx
Thông báo nhập học 10 23-24.docx
 
Kế Hoạch giáo dục.pdf
Kế Hoạch giáo dục.pdfKế Hoạch giáo dục.pdf
Kế Hoạch giáo dục.pdf
 
Thong bao
Thong baoThong bao
Thong bao
 
Bản tin Người PVE số 19
Bản tin Người PVE số 19Bản tin Người PVE số 19
Bản tin Người PVE số 19
 
Bản tin Người PVE số 19
Bản tin Người PVE số 19Bản tin Người PVE số 19
Bản tin Người PVE số 19
 
Bản tin Người PVE số 19
Bản tin Người PVE số 19Bản tin Người PVE số 19
Bản tin Người PVE số 19
 
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị thông báo tuyển dụng đặc cách vào viên chứ...
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị thông báo tuyển dụng đặc cách vào viên chứ...Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị thông báo tuyển dụng đặc cách vào viên chứ...
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị thông báo tuyển dụng đặc cách vào viên chứ...
 
Tb hoi thi eytq vn l7-2019-hdd
Tb hoi thi eytq vn l7-2019-hddTb hoi thi eytq vn l7-2019-hdd
Tb hoi thi eytq vn l7-2019-hdd
 
Tb 11 1
Tb 11 1Tb 11 1
Tb 11 1
 

More from MaiKhang3

CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdfCONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdfMaiKhang3
 
moi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdfmoi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdfMaiKhang3
 
VBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdfVBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdfMaiKhang3
 
2001qdbgddt.pdf
2001qdbgddt.pdf2001qdbgddt.pdf
2001qdbgddt.pdfMaiKhang3
 
VBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdfVBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdfMaiKhang3
 
VBĐi 1689.signed.pdf
VBĐi 1689.signed.pdfVBĐi 1689.signed.pdf
VBĐi 1689.signed.pdfMaiKhang3
 
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdfTHONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdfMaiKhang3
 
SGD 3617 về cấp chữ ký số ngành GD.pdf
SGD 3617 về cấp chữ ký số ngành GD.pdfSGD 3617 về cấp chữ ký số ngành GD.pdf
SGD 3617 về cấp chữ ký số ngành GD.pdfMaiKhang3
 
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdfCong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdfMaiKhang3
 
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdfXET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdfMaiKhang3
 
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdfMaiKhang3
 
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdfMaiKhang3
 
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM -LỚP 4.docx
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM  -LỚP 4.docxLTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM  -LỚP 4.docx
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM -LỚP 4.docxMaiKhang3
 
Nd on tap khoi 4
Nd on tap khoi 4Nd on tap khoi 4
Nd on tap khoi 4MaiKhang3
 

More from MaiKhang3 (20)

CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdfCONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
 
moi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdfmoi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdf
 
VBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdfVBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdf
 
2001qdbgddt.pdf
2001qdbgddt.pdf2001qdbgddt.pdf
2001qdbgddt.pdf
 
VBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdfVBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdf
 
VBĐi 1689.signed.pdf
VBĐi 1689.signed.pdfVBĐi 1689.signed.pdf
VBĐi 1689.signed.pdf
 
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdfTHONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
 
SGD 3617 về cấp chữ ký số ngành GD.pdf
SGD 3617 về cấp chữ ký số ngành GD.pdfSGD 3617 về cấp chữ ký số ngành GD.pdf
SGD 3617 về cấp chữ ký số ngành GD.pdf
 
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdfCong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
 
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdfXET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
 
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
 
1 (1).pdf
1 (1).pdf1 (1).pdf
1 (1).pdf
 
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM -LỚP 4.docx
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM  -LỚP 4.docxLTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM  -LỚP 4.docx
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM -LỚP 4.docx
 
Thu 26
Thu 26Thu 26
Thu 26
 
Qd
QdQd
Qd
 
Nd on tap khoi 4
Nd on tap khoi 4Nd on tap khoi 4
Nd on tap khoi 4
 
Ltt
LttLtt
Ltt
 

Recently uploaded

BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxQucHHunhnh
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiNguyen Tri Hien
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (11)

BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
 

3260qd_signed.pdf

  • 1. UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM THANH PHO HO CHI MINH Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6; iZ60 /QD-UBND ThanhphS Ho Chi Minh, ngay OS'thdng 8 ndm 2023 QUYET DINH Ban hanh Ke hoach thoi gian nam hoc 2023 - 2024 doi voi giao due mam non, giao due pho thong va giao due thu’O’ng xuyen tren dja ban Thanh pho Ho Chf Minh CHU TICH UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH Can cu Luat to chuc Chinh quyen dia phuang ngdy 19 thdng 6 ndm 2015 vd Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luqt to chuc Chinh phu vd Lugt to chuc Chinh quyen dia phuemg ngdy 21 thdng 11 ndm 2019; Cdn cu Luat Gido due ngdy 14 thdng 6 ndm 2019; Cdn cu Quyet dinh so 2171/QD-BGDDT ngdy 28 thdng 7 ndm 2023 cua Bo truang Bo Gido due vd Ddo tgo ve ban hdnh khung ke hoach thai gian ndm hoc 2023 -2024 doi v&i gido due mam non, gido due pho thong vd gido due thuang xuyen; Xet de nghi cua Sa Gido due vd Ddo tgo tgi Ta trinh so 4155/TTr-SGDDT ngdy 03 thdng 8 ndm 2023. QUYET DINH: Dieu 1. Nay ban hanh kem theo Quyet dinh nay Ke hoach thoi gian nam hoc 2023 - 2024 doi voi giao due mam non, giao due pho thong va giao due thuang xuyen tren dia ban Thanh pho Ho Chi Minh. Dieu 2. Giam doc So Giao due va Dao tao c6 trach nhiem theo doi chi dao cac cap hoc, nganh hoc thuc hien nghiem tuc Ke hoach thoi gian nam hoc 2023 - 2024; quySt dinh cho hoc sinh nghi hoc trong truang hop thai tiet qua khac nghiet, thien tai va bo tri cho hoc sinh hoc bu bao dam so tuan thuc hoc va thai gian nghi cua giao vien trong nam hoc. Dieu 3. Quyet dinh nay c6 hieu luc ke tu ngay ky. Dieu 4. Chanh Van phong Uy ban nh^ d^ Thanh pho Ho Chi Minh, Giam doc Sa Giao due va Dao tao, Thu truang cac ca quan, don vi c6 lien quan, Chu tich Uy ban nhan dan thanh pho Thu Due va cac quan, huyen chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./. Nffinhan: - Nhir Dieu 4; - Bo Giao due va Dao tao; - TT Thanh uy; - TT HDND Thanh pho; - TTUB: CT, cac PCT; - So Giao due va Dao tao (03b); - VPUB: cac PCVP; - Phong VX, TH; - Luu: VT, (VX-VN) efl KT. CHU TICH ' CHU TICH ^te=~D^ng Anh Due SAO Y; Ủy ban nhân dân /nThành phố Hồ Chí Minh; 05/08/2023; 09:33:12