SlideShare a Scribd company logo

4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf

M
MaiKhang3

kèm theo Hướng dẫn số 4103/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 01/8/2023 của Liên sở Bảo hiểm xã hội - Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh

1 of 11
Download to read offline
LIEN TICH
so crAo DUC vA DAo rAo
nAo HIEM xA Hgr rp. Ho cnf urNu
so, 4/ D3/r{DLS/BHxH-cDDr
Thdnh pnA Ui Chi Minh, ngdy lthdng I ndm 2023
HTIONG NAX
Thg'c hi6n bio hi6m y t6 hoc sinh, sinh vi6n
nim hoc 2023-2024
cin cri Lupt BAo hi6m y tc sira doi, b6 sung rudm 2o1a; Nghi drnh so
14612018AID-CP ngdy 17 thing 10 ndm 2018 cta Chfnh phir quy dinh chi titit
va hu6ng d6n thi hdnh m6t s6 didu cira Lu6t 86o hi6m y G:
CEn cir Nghi dinh s6 24l2O23IND-CP ngdy 14 thimg5 ndm 2023 cua Chinh
phu quy dinh mfrc luo-ng ccr s6' d6i v6'i c6n b6, c6ng chirc, vi6n chirc vd luc
luo-ng vfr trang;
Cdn cir Thtug tu sd 3OI2}2O1TT-BYT ngey 31 thang 12 nam 2020 cua 86
Y t6 dtnh chi ti6t vd hu6'ng dAn bi6n ph6p tni trann mQt s6 didu cua Nghi dinh
sd 14612018/ND-CP ngey 17 thing 10 ndm 2018 cta Chinh phu quy dinh chi
.; , .7
ti6t ve iru6'ng dAn bi6n ph6p thi hdnh m6t s6 di6u cua Luqt b6o hi6m y t6;
Cdn cir Quy6t dinh s6 595/QD-BID(H ngdy 14 thing 4 ndtn 2}ll cua T6ng
Giam d6c BHXH ViQt Nam v6 vi6c ban hdnh Quy dinh QuAn ly thu Bao hieri
xd hQi, 86o hi6m y t6, 86o hicm th6t nghi6p, nio hi6m tii nan'lao d6ng- bqnh
,l
nghe nghiep; quan ly s6 b6o hi6m xd h6i, th6 bao hi6m y te; euy6t dinh
490/QD-BHXH ngey 2810312023 vd Quydt dinh s6 g|l/BttxH-eD ngay 05
th6ng 6 nim 2023 cira T6ng Gi6m d6c BHXH ViQt Nam vO vi6c
-ri,'u
EOi, t O
x ,.). :
sung rnot so di6u quy dinh thu Bao hi6rn xd h6i, Bao hi6m y t6, 86o hiem th6t
nghiQp, 86o hi6rn tai nan lao dong- bQnh ngh6 nghiQp; qu6n ly s6 b6o hi6m xd
h6i, th6 bao hi6m y t6;
C[n cir Quy6t dinh s6 2222IQD-BI-XH ngey rcrc8D022 crta B6o hi6rn xd
h6i Viet Nam Ban hdnh mric chi thir lao cho t6 chirc dich vu thu b6o hi6m xd h6i
tu nguy6n, b6o hiern y te va cac co'so gi6o duc; C6ng vdn ro sgrgFxH-TCKT
ngdy 07 thing 01 nim 2019 cira 86o hi6rn xd h6i Vi6t Nam vC vi6c hu6ng ddn
trich, chuy6n, quy6t to6n kinh phi chdm s6c sr1c khoe ban dAu theo Nghi dinh
sO tqatzol8AIE-CP; C6ng v6n s6 |O 6|BT{)(H-CSYT ngey 31 th6ng-03 ndm
2020 cua BAo hi6rn xa hg"i Viet Xarn
"a ",e.-rir
dung kinh phi chdm s6c sfrc
kh6e ban dAu (CSSKBD) d6 mua thu6c sdt trung re"Jir.J"g ;hA"g dich Covid-
19; C6ng vdn s6 II TIBIIXH-TST ngdy 0415/2022 cira 86o hiil xd hQi ViQt
Nam vC vi6c k6 khai sO pOCX/CCCD khi n6p h6 scy tham gia BFD(H, BFIYT;
Can cir C6ng vdn s6.i3B8/UBND-VX ngdy 0510512021 cria Uy ban nhAn
d6n Thdnh ph6 vC vi6c tri6n khai cdi dat vd srdung img dung VssID- 86o hi6m
xd hoi ro tie, dia bdn thdnh ptro uo chf Minh;'c"org?an #:zqzuuBxD-vx
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
PQc Iflp - Tr; do - H4nh phric
2
ngdy 17 thang 10 nim 2022 cira Uy ban nhAn d6n Thdnh ph6 UO CU Minh v6
vi6c ting cudng thuc hi6n c6ng tdc bdo hitim y t6 hoc sinh, sinh vi6n nam hoc
2022-2023;
Cdn cri C6ng vdn tO t t83/BHXH-CNTT ngdy 231312023 cria Bio hi6rn xd
h6i Thdnh ptro Ho Chi Minh vC vi6c cpp nhQt,-d6ng b0 so DDCN/CCCD cua
nguoi tham gia theo Kd hoach s6 2Z}71KLI-BFD(H ngdy l2lo8l222. C6ng r,dn
s6 zazzffB-Blx(H ngdy 061612023 ctra 86o hi6m x5 h6i Thdnh pno no cni
Minh vo vi6c d6ng b6o hitim xd h6i, b6o hiom y t6, bao hi€m th6t nghi6p, b6o
hi6m tai nan lao d6ng, benh ngh6 nghiOp kO til ngey 0110712023 .
Sd Gi6o duc vd Edo tao - 86o-hi6m xd hQi Thdnh Ph6 HO Chi Minh hu6ng
dAn thuc hi6n c6ng t6c thu b6o hitim y te @HVT) hoc sinh, sinh vi6n (IISSVJ
ndm hoc 2023-2024 tai citc truong hoc tr6n dia bdn Thdnh ph6 nhu sau:
r. o6r ruqNc THAM GrA, MUC DONG, PHUONG THtrC
DOI{G BHYT
1. D6i tug-ng tham gia
Hoc sinh, sinh vi6n dang theo hoc t1i cic co s6' gi6o duc thu6c h6 th5ng
,A
giao duc quoc dAn tr6n dia bdn Thdnh ph6 H6 Chi Minh (TP.HCM), trir nhfrng
em di tham gia BHYT theo c5c nhom d6i tuo'ng kh6c theo quy dinh cua Luflt
BHYT vd nhfrig HSSV la nguo'i nu6c ngodi kh6ng duoc c6p hoc b6ng tu ngAn
sSch cria Nhd nu6c Vi6t Narn.
Lya t,: HSSV dang theo hoc tqi cdc ccl so' gido duc thu6c hO th6ng gido
duc qu6c ddn tham gia dong BHYT tai tradng dang theo hoc, kh6ng tharn gia
BHYT hQ gia dinh.
2. Mri'c il6ng BHYT HSSV: bing 4,5oA mirc luong co so (x) s6 th6ng
tuong ['ng thdi han su'dUng cua th6 BIfYT (Muc lucrng co sd ti 0llo7l2O23 lit
1.800.000 d6ng theo quy dinh tqi Nghi dinh to- zqtzo23^ID-Cp ngdy
1410512023 ctra Chinh Phfi)
Do'n vi tinh; ding
Phucrng
thri'c
T6ng mri'c tl6ng
BHYT
Trong d6
HSSV tl6ng 70o
Ngin sdch nhir
nu6'c h5 trq 30o/o
3 thdng 243.000 170.100 72.900
6 thitng 486.000 340.200 145.800
9 thdng 729.000 s 10.300 2r8.700
12 thang 972.000 680.400 29t.600
3
Lt* i:
ooi voi trudng ho.p HSSV n6m dAu c6p hodc dd tham gia BHyr gidn
do?n trong n6m hoc tru6c thi tham gia BFIYT ngay tt ddu n6m hoc.
Khi Nhe nu6c di6u chinh mric lucvng co s&, ti 16 d6ng BlfYT, nguoi tham
gia vd NgAn s6ch nhd nu6c kh6ng ph6i d6ng b6 sung ho{c kh6ng duqi hodn tr6
phAn ch6nh 16ch do di6u chinh d6i v6'i thcri gian con lai md ngudi tham gia dd,
d6ng BHYT.
3. Phu'o'ng thrirc, thoi gian el6ng
- HSSV ding ky tham gia BHYT vd d6ng ti6n tai trudng, co s6 gi6o duc
noi dang theo hoc theo c6c phucrng thirc d6ng nhu: 3 thing,6 thing, g thdng, 12
th6ng. Trudng hop tham gia phuong thirc 3 thdng, 6 thing khi the sip hQt han
nhd trud'ng, ao qo'gi.6o duc d6n d6c HSSV tiSp tr,rc ddng ky tham gia d6 th6 c6
giStri 1i6n tuc ddn h6t n6m tdi chinh.
- Nhe trudng, co so giao duc co tril,ch nhiQm lAp danh s6ch tham gia
BHYT, t6 chirc thu ti6n d6ng BHYT HSSV, chuy6n n6p^cho co quan b6o hiSm
xd h6i (BFDG) theo dirng quy dinh.
Co quan BFIXH: ph6t hdnh vd chuy6n giao th6 BHYT (n6u c6) kip tho'i
cho nhd truong d6 ph6t cho HSSV ngay khi nhAn du h6 so vd s6 tidn dong da
chuy6n vdo tdi kho6n c0 quan BHXH.
L* y.
- Trudng hop HSSV co th6 BHYT h6t han su dung roi vdo c6c th6ng cdn
lai trong ndm 2023 hoic chua tham gia BFIYT tru6c d6, thi nhd truong co trdch
nhi6m l6p danh s6ch rnua the BHYT cho HSSV nhfrng th6ng cdn lai cho d6n
3111212023 vd thuc hi6n theo phuo-ng thirc ndu trdn cho c6 ndm 2024.
- poi v6'i HSSV thudc di6n hQ gia dinh c6n nghdo, theo quy dinh ph6i
tham gia BHYT tai dia phuong (NgAn s6ch nhd nu6c h6 tro 7O%). N6u chua
tham gia BHYT d dit phucrng thi tham gia BFIYT HSSV tai trudng. N6u sau d6
d.yo. c_c6p th6
lheo
dO]
luqng kh5c thi sO dugc hodn tr6 theo q"V. di$ (tho6i tr6
ti6n dd d6ng tu tho'i di6m the BHYT ducvc c6p theo nhom m6i bEt dAu co gid tri
sri dung).
- HSSV c6 th6 BIfYT thu6c nhom d6i tuong kh6c (th6n nh6n C6ng an;
Qudn dQi; Ran ccr yeu; Nghdo; cin nghdo...) nriu r.Zt gia t.i ri, ourg the BHyr
vd kh6ng ti6p tpc tham gia theo nh6md6i tugng kh6c,-thi ti6p tuc tham gia theo
nh6m HSSV ngay tir th6ng ti6p theo tai truong dang theo hoc d6n h6t thoi hpn
chung ctta nhd trudng.
4. HO so thri tgc khi tham gia BHyf Uit buQc
4.1. D6i vdi trudng hqp chua c6 md sd:
- HSSV cung c6p To khai tham gia, didu chinh th6ng tin BFD(H, BHyr
(MAu TKl -TS); Phu luc thanh ,ien hq gia dinh; ciAy khai sinh;
A
l.i
4,
I
THi
iai
HO
'o
4
DDCN/CCCD/H6 chi6u hodc gi6y to'tuj'thAn kh6c cho nhd trudng, ccr scr gi6o
duc.
- Nhd trucrng, co so- gi6o duc: lap Danh s6ch nguoi chi tham gia BHyr
(MAu D03-TS) kdm m6u TKl -TS, phu .luc thenh vi6n hg
-gia
dinh,
DDCN/cccD.... glii co quan BFD(H theo phidu giao nh0n h6 so 603.
Trudng h-o. p HSSV chua c6 md so BI-IXFI, ne, kh6ng cung c6p d6y du
hd so, co quan BID(H se th6ng b6o trhh6 so vA ae nhd trucrng b6 sung.
4.2. Doi v6i trudng ho.p dd co md s6 BFD(H: cdn cir M6u TKI-TS do
HSSV kc khai, nhd trucrng 10p MAu D03-TS ghi day dir md s6 BFXH gui co
quan BHXH theo phi6u giao ohprr h6 so 603.
4.3. Khi 1Qp MAu D03-TS nhd trudng lQp thdnh 02 danh s6ch ri6ng: danh
sSch dd c6 md so BFD(H vd danh s6ch chua co md so gFrxH. Truong [o.p lap
kh6ng dfng quy dinh trcn co quan BFXH tr6 h6 .cr,16 oe re khai lai.
5. Thdi h4n sri'dgrg the BHYT
cdn cir Khoan 7, Di6u 13 cira Nghi dinh so l46l2o18aJD-cp ngdy 17
th6rrg 10 ndm 2018 cira Chfnh phu, th6 BHYT HSSV co giittri su'dUng nhu sau:
5.1. Gid tr! sfi dung cfis thd BHYT two'ng fi'ng sO tiin ddng BHYT tlteo
quy ctltth:
Truo'ng ho-p tham gia BHYT liOntpc thi th6 BHYT co giit tri tu'ngdy 01
cua th6ng li6n kA th6ng the BHYT cfr not 4a tri su'dung. Truong ho.p tham gia
kh6ng li6n tuc hodc gi6n doan kh6ng qu6 3 th6ng tlii th6 BHYT chi c6 gi6 tri tu
ngdy 01 cira th6ng dong ti6n.
' Trud'ng ho-p tham gia BFIYT lAn dAu ho4c tham gia kh6ng 1i6n tuc qua 3
th-Sng.trong nim tdi chinh, the BHYT c6 gi6 tri su dung tu ngdy 01 cira th6ng
1i6n kO thing d6ng ti6n.
5.2. Gid tr! thd BHYT dwo'c ciip hdng ndru cho hgc sinh cfia co'so gitio
ctuc ph6 thilng, trong dd:
ooi voi hoc sinh 16p 1: Gi6 tri su dung bit dAu tu ngdy 01 th6ng 10 nim
dau ti6n cua cAp ti6u hoc hodc ngey 01/11 hodc Olll2 th6ng hAn kA th6ng tr6 dir
72 thingtu6i;
- OOi v6i hoc sinh 16p 12: Thd co giittri str dUng d6n hdt ngey 30 th6ng 9
cira ndm do.
5.3. DOi vd'i hgc sinh, sinh vi€n ndm th* nhiit cfio kltdu hgc: Thd co gi(t
tri su dUng tu'ngdy nhap hoc, trir truong hqp th6 cira hoc sinh lop 12 dang con
gi|tri sir dung.
5.4. EOi vdi hpc sinh, sinh vin ndm cudi cfiu khdu h4c: Thd co gi6 tri
su dung den ngay cu6i ctra thang k6t thirc khoa hoc.
3'
t".
.5
II. PHAM VI, QUYEN LqT BHYT
1. Ph4m vi BHYT HSSV bao g6m: Chdm s6c suc khoe ban dAu - Kh6m
bQnh, chta bQnh ngo4i trir - n6i tru - tai nan giao th6ng.
2. Quy6n lgi cfia HSSV khi tham gia BHYT: Theo quy dinh cua LuAt
BHYT; Nghi dinh s6 146I2O18AID-CP cua Chinh phu ngdy 1710612018.
- HSSV duoc ddng ky kh6m chfra benh ban ddu @i cilc Benh vi6n tuy6n
qufln, huy6n vh tuong duong; c6c B6nh vi6n da khoa tuy6n Tinh vd tuong ducrng
theo danh s6ch ctra co quan BID(H cung c6p cho nhd trudng vdr tr6n trang web:
http : //bhxhtphcm. gov. vn.
- Mfc huong BHYT: cdn cir vdo Didu 22 cua LuQt BHYT; Di6u 14
Chuong IV Nghi dinh s6 14612018ND-CP ngdy 17 thttng 10 ndm 2018 cua
Chinh phu vd c5c vdn bAn huong d6n H6n quan.
3. Trich, sir dg.ng vh quy6t to6n kinh phf chim s6c sri'c kh6e ban d6u
BHYT HSSV
,.,;=1
Thuc hi6n quy dinh tai Di6u 33.Chucrng VIII Nghi dinh so 146120lBAID- 'f n
CP ngdy 17 thdng iO,ra- 2018 thi s6ti6ntrlch AC tpl.cno co sd gi6o dpc hodc il,i
co sd gi6o dr,rc nghe nghiQp lil 5% s6 thu bAo hitim y t6 tinh tr6n t6ng s6 tre em imtr
du6'i 6 tu6i (dang theo hoc tai ccr sd gi6o duc -A- non c6ng lAp vd ngodi c6ng %
lQp) hoac hoc sinh, sinh vi6n dang theo hoc tpi co so gi6o dpc. *
3.2. Diiu ki€n ctuqc trich chuydn kinh phi bun ctilu cho ctic co s0 gitio
dltc:
Cdn cf quy dinh t4i Di6u 34 Chuong VIII Nghi dinh s6 1461201BAID-CP
ngdy .t7 thdng 10 ndm 2018 quy dinh co s6 gi6o duc ho6"c ccy s6 gi6o dpc.ngh6
nghi6p, co quan, t6 chilc, doanh nghiQp quy dinh tai ditim b kho6n 1 Di6u 31
Nghi dinh ndy (tru co s6 gi6o duc ho[c co scv giSo duc nghe nghi6p, co quan, t6
chfrc, doanh nglriQp da ky hop d6ng kham !Qnn, chfr'a benh bAo hi6m y t6 theo
quy dinh tai DiAu 19 Nghi dinh ndy) dusc c6p kinh phi tu qu! 86o hi6m y te de
thuc hiQn kh6m bQnh, chfr'a benh trong ch[m s6c sric kh6e ban dAu khi co du c6c
didu kien sau ddy:
- C6 it nh6t mqt ngudi co dir di6u ki6n hdnh nghA kh6m b6nh, chfr'a b6nh
theo quy dinh cua ph6p luat va kh6m bQnh, chfra benh idm viOc chuy6n ffirch
ho{c ki6m nhi6m trong c6ng t6c chim s6c sric khoe ban ddu;
- C6 phdngy G ho6c phdng ldm vi6c ri6ng d0 thqc hiQn vi6c so c6p criu,
xtr tri ban dAu cho c6c d6i tugng do co sd gi6o dpc ho{c co sd gi6o duc ngh6
nghi6p, co quan, t6 chirc, doanh nghiCp quAn l)t khi bi tai nan thuongtich, citc
bQnh th6ng thucrng trong thdi gian hgc tQp, ldm vi6c tpi co sd gi6o duc ho{c co
s0 gi6o duc ngh6 nghi6p, co quan, t6 chirc, doanh nghiQp.
- Da d6ng du tidn BHYT trong kj, (ngoai trir c6c co sd gi6o dpc *A*
non).
5
Cin cir Di6u 8 Th6ng- tu 3012020/TT-BYT ngdy 31 th6ng 12 ndm 2020
quy dinh chi ti6t vd hucrng d5n biQn ph6p thi henh -Ot-tO di6u cria Nghi dinh s6
1461201SAID-CP ngay 17 thing 10 ndm.2018 ctra Chinhphtr quy dinh chi ti6t
vd hu6ng d5n bi6n ph6p thi hdnh m6t s6 didu cria Lupt b6o hi6m y t6: Hu6ng
ddn thuc hi6n kh6m bQnh, chfra benh b6o hiiSm y t0 trong c6ng t6c chdm soc sirc
khoe ban dAu
- Nguoi hdnh ngh6 kh6m bQnh, chfra benh, tru k! thu6t vi6n x6t nghi6m,
ky thuat vi6n X-quang, k! thu6t vi6n vflt ly tri 1i6u, hQ sinh duoc thuc hi6n hoat
dOng chdm s6c suc kh6g ban dAu hi citc co sd gi6o duc hodc co sd gi6o duc
ngh6 nghiQp, co quan, t6 chilc, doanh nghiCp (sau d0y goi ld co quan, don vi)
chuy6n trirch hodc ki6m nhi6m quy dinh tai di6m a kho6n 1 DiAu 34 Nghi dinh
s6 14612018AID-CP khi c6 m6t trong citc giSy td sau ddy:
+ Vdn bAn phAn c6ng c6ng vi6c d6i v6i nguoi hanh nghe ld vi6n chilc
hodc nguo'i lao dQng ctra co quan, don vi;
+ Vdn bAn thoa thuAn OOi vOl nguo'i henh ngh6 khdng thu6c trucrng ho-p
quy dinh tai di6m a KhoAn nay.
- Vdn bAn thoa thudn quy dinh tai di6m b kho6n 1 DiAu ndy phii co nhfrng
tt-,Org tin, n6i dung chu y6u ru., Oay,
J )
+ B6n thu6 nguoi ki6m nhi6m kh6m b6nh, chfr'a benh trong thuc hiOn
c6ng t6c chim s6c sirc khoe ban dAu (sau d6y goi 1d b6n thu6): TCn, dia chi cr-ia
co quan, don vi; ho vd t6n ngucri du'ng dAu.oqiur, don vi; di6n thoai li6n h6;
+ BOn nh6n thuc hiQn ki6m nhi6m kh6m b6nh, chfra bpnh trong c6ng t6c
chdm soc silc khoe ban dAu (sau dAy g.qi ld b6n nhAn): Hq vd t6n,
"gdy
th6ng
'ndm sinh, gi6'i tinh, dia chi noi cu tr6, s6 chirng minh nh6n d6n hodc g6y td hgp
ph6p ]<h6c; di6n thoai. li6n h9 ddi v5'i truong hqp ky vdn bin thoa tliuAn voi ca
nhdn nguoi hdnh qghe hodc t6n, dia chi, ho va t6n nguo'i dring dAu ccy so kh6m
b6nh, chta b6nh AOI vOi trudng hqp ky vdn ban thoa thu6n voiio ,o kh6m b$nh,
chfr'a bqnh;
+ NOi dung c6ng vi6c, dia di6m ldm vi6c vi thoi gian ldm viQc, trong d6
thdi gian ldm vi6c do b6n thud vd b6n nh6n tu thoa thufln;
+ Thd'i han thuc hi6n c[ra vdn bAn thoa thuAn (theo ndm tdi chinh ho[c
theo n6m hqc);
+ Cam k6t cria b6n thu6 vd b6n nhpn vd vi6c tr,r chiu trdchnhiCm tru6c
ph6p luat d6i v6i n6i dung thoa thudn vd kdt qui thuc hi6n nhi6m vu.
- V5n bin th6a thuAn chi dugc co quan, don vi ky v6i ccr so kh6m benh,
chfr'a bQnh hoic vot c6" nhdn thuc hi6n ki6m nhiem kh6m benh, chta bQnh trong
cdng t6c chdm s6c sitc khoe ban dAu thu6c m6t trong c6c truong hqp sau dAy:
+ Co so kh6m bQnh, chira bqnh c6 tru sd tr6n ctrng dia bdn xE v6i co-
quan, don vi d6 ho6c c6 tru sd tr6n dia bdn cria xd gi6p ranh v6i x5 noi ccy quan,
dcrn vi d6 d{t tru s6;

Recommended

Báo cáo công khai năm 2023
Báo cáo công khai năm 2023Báo cáo công khai năm 2023
Báo cáo công khai năm 2023AnNhin942911
 
Kế Hoạch giáo dục.pdf
Kế Hoạch giáo dục.pdfKế Hoạch giáo dục.pdf
Kế Hoạch giáo dục.pdfAnNhin942911
 
Tt14 ve danh_gia_chuan_hieu_truong
Tt14 ve danh_gia_chuan_hieu_truongTt14 ve danh_gia_chuan_hieu_truong
Tt14 ve danh_gia_chuan_hieu_truongchinhhuynhvan
 
Pháp Lý Dự Án Gem Sky World Long Thành
Pháp Lý Dự Án Gem Sky World Long ThànhPháp Lý Dự Án Gem Sky World Long Thành
Pháp Lý Dự Án Gem Sky World Long ThànhDuongVan28
 
Cv số 44 2017-nđ-cp của chính phủ
Cv số 44 2017-nđ-cp của chính phủCv số 44 2017-nđ-cp của chính phủ
Cv số 44 2017-nđ-cp của chính phủTai Nguyen
 
Cv so 21/LHH-VP
Cv so 21/LHH-VPCv so 21/LHH-VP
Cv so 21/LHH-VPlhhhoabinh
 

More Related Content

Similar to 4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf

12522_UBND Đồng Nai_TTg_2023.PDF_2f6f5d4e-1f37-42ac-84ec-88d306eb0d08.pdf
12522_UBND Đồng Nai_TTg_2023.PDF_2f6f5d4e-1f37-42ac-84ec-88d306eb0d08.pdf12522_UBND Đồng Nai_TTg_2023.PDF_2f6f5d4e-1f37-42ac-84ec-88d306eb0d08.pdf
12522_UBND Đồng Nai_TTg_2023.PDF_2f6f5d4e-1f37-42ac-84ec-88d306eb0d08.pdfThanhNguyen87385
 
Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản x...
Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản x...Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản x...
Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản x...Thư Nguyễn
 
Thông báo số 531/ TB-VĐ v/v Hạn chế tiếp xúc gần giữa nhân viên y tế, người b...
Thông báo số 531/ TB-VĐ v/v Hạn chế tiếp xúc gần giữa nhân viên y tế, người b...Thông báo số 531/ TB-VĐ v/v Hạn chế tiếp xúc gần giữa nhân viên y tế, người b...
Thông báo số 531/ TB-VĐ v/v Hạn chế tiếp xúc gần giữa nhân viên y tế, người b...vinhvd12
 
139 kh-ubnd(30-6-2015)
139 kh-ubnd(30-6-2015)139 kh-ubnd(30-6-2015)
139 kh-ubnd(30-6-2015)tuyencongchuc
 
Về việc triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát tr...
Về việc triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát tr...Về việc triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát tr...
Về việc triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát tr...Tai Nguyen
 
Thong bao so 50 tdvcsn gd&dt nam 2015
Thong bao so 50 tdvcsn gd&dt nam 2015Thong bao so 50 tdvcsn gd&dt nam 2015
Thong bao so 50 tdvcsn gd&dt nam 2015tuyencongchuc
 
583 tb vd.20 001
583 tb vd.20 001583 tb vd.20 001
583 tb vd.20 001vinhvd12
 
Mien giam-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep
Mien giam-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiepMien giam-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep
Mien giam-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiepktnhaque
 
581 tb vd.20 001
581 tb vd.20 001581 tb vd.20 001
581 tb vd.20 001vinhvd12
 

Similar to 4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf (20)

Cv336 240114 tct
Cv336 240114 tctCv336 240114 tct
Cv336 240114 tct
 
462+tb stttt
462+tb stttt462+tb stttt
462+tb stttt
 
Ke hoach110
Ke hoach110Ke hoach110
Ke hoach110
 
12522_UBND Đồng Nai_TTg_2023.PDF_2f6f5d4e-1f37-42ac-84ec-88d306eb0d08.pdf
12522_UBND Đồng Nai_TTg_2023.PDF_2f6f5d4e-1f37-42ac-84ec-88d306eb0d08.pdf12522_UBND Đồng Nai_TTg_2023.PDF_2f6f5d4e-1f37-42ac-84ec-88d306eb0d08.pdf
12522_UBND Đồng Nai_TTg_2023.PDF_2f6f5d4e-1f37-42ac-84ec-88d306eb0d08.pdf
 
mẫu quy định
mẫu quy định mẫu quy định
mẫu quy định
 
Công văn số 336/TCT-TNCN
Công văn số 336/TCT-TNCNCông văn số 336/TCT-TNCN
Công văn số 336/TCT-TNCN
 
Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản x...
Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản x...Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản x...
Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản x...
 
Document(1)
Document(1)Document(1)
Document(1)
 
Cv 1956
Cv 1956Cv 1956
Cv 1956
 
So 82
So 82So 82
So 82
 
Thông báo số 531/ TB-VĐ v/v Hạn chế tiếp xúc gần giữa nhân viên y tế, người b...
Thông báo số 531/ TB-VĐ v/v Hạn chế tiếp xúc gần giữa nhân viên y tế, người b...Thông báo số 531/ TB-VĐ v/v Hạn chế tiếp xúc gần giữa nhân viên y tế, người b...
Thông báo số 531/ TB-VĐ v/v Hạn chế tiếp xúc gần giữa nhân viên y tế, người b...
 
139 kh-ubnd(30-6-2015)
139 kh-ubnd(30-6-2015)139 kh-ubnd(30-6-2015)
139 kh-ubnd(30-6-2015)
 
Về việc triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát tr...
Về việc triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát tr...Về việc triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát tr...
Về việc triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát tr...
 
Thong bao so 50 tdvcsn gd&dt nam 2015
Thong bao so 50 tdvcsn gd&dt nam 2015Thong bao so 50 tdvcsn gd&dt nam 2015
Thong bao so 50 tdvcsn gd&dt nam 2015
 
583 tb vd.20 001
583 tb vd.20 001583 tb vd.20 001
583 tb vd.20 001
 
T bphatbang
T bphatbangT bphatbang
T bphatbang
 
Mien giam-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep
Mien giam-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiepMien giam-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep
Mien giam-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep
 
Cơ chế pháp lý ban hành CO CQ
Cơ chế pháp lý ban hành CO CQCơ chế pháp lý ban hành CO CQ
Cơ chế pháp lý ban hành CO CQ
 
19 2017 nq-cp
19 2017 nq-cp19 2017 nq-cp
19 2017 nq-cp
 
581 tb vd.20 001
581 tb vd.20 001581 tb vd.20 001
581 tb vd.20 001
 

More from MaiKhang3

CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdfCONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdfMaiKhang3
 
Tâp thể LĐTT.pdf
Tâp thể LĐTT.pdfTâp thể LĐTT.pdf
Tâp thể LĐTT.pdfMaiKhang3
 
3260qd_signed.pdf
3260qd_signed.pdf3260qd_signed.pdf
3260qd_signed.pdfMaiKhang3
 
moi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdfmoi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdfMaiKhang3
 
VBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdfVBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdfMaiKhang3
 
2473-GDĐT.PDF
2473-GDĐT.PDF2473-GDĐT.PDF
2473-GDĐT.PDFMaiKhang3
 
2001qdbgddt.pdf
2001qdbgddt.pdf2001qdbgddt.pdf
2001qdbgddt.pdfMaiKhang3
 
VBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdfVBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdfMaiKhang3
 
VBĐi 1689.signed.pdf
VBĐi 1689.signed.pdfVBĐi 1689.signed.pdf
VBĐi 1689.signed.pdfMaiKhang3
 
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdfTHONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdfMaiKhang3
 
SGD 3617 về cấp chữ ký số ngành GD.pdf
SGD 3617 về cấp chữ ký số ngành GD.pdfSGD 3617 về cấp chữ ký số ngành GD.pdf
SGD 3617 về cấp chữ ký số ngành GD.pdfMaiKhang3
 
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdfCong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdfMaiKhang3
 
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdfXET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdfMaiKhang3
 
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdfMaiKhang3
 
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdfMaiKhang3
 
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM -LỚP 4.docx
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM -LỚP 4.docxLTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM -LỚP 4.docx
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM -LỚP 4.docxMaiKhang3
 

More from MaiKhang3 (20)

CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdfCONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
CONG KHAI THU NHAP THANG 09 2023_0001.pdf
 
Tâp thể LĐTT.pdf
Tâp thể LĐTT.pdfTâp thể LĐTT.pdf
Tâp thể LĐTT.pdf
 
3260qd_signed.pdf
3260qd_signed.pdf3260qd_signed.pdf
3260qd_signed.pdf
 
moi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdfmoi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdf
 
VBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdfVBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdf
 
2473-GDĐT.PDF
2473-GDĐT.PDF2473-GDĐT.PDF
2473-GDĐT.PDF
 
2001qdbgddt.pdf
2001qdbgddt.pdf2001qdbgddt.pdf
2001qdbgddt.pdf
 
VBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdfVBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdf
 
VBĐi 1689.signed.pdf
VBĐi 1689.signed.pdfVBĐi 1689.signed.pdf
VBĐi 1689.signed.pdf
 
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdfTHONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
THONG BAO CAC KHOAN THU NH 2022-2023_0001.pdf
 
SGD 3617 về cấp chữ ký số ngành GD.pdf
SGD 3617 về cấp chữ ký số ngành GD.pdfSGD 3617 về cấp chữ ký số ngành GD.pdf
SGD 3617 về cấp chữ ký số ngành GD.pdf
 
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdfCong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
Cong khai so lieu du toan ngan sach nam 2023_0001.pdf
 
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdfXET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
 
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
296121168_769726900886251_5462331187243584595_n.pdf
 
1 (1).pdf
1 (1).pdf1 (1).pdf
1 (1).pdf
 
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
296004181_769727494219525_1670606695503186519_n.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM -LỚP 4.docx
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM -LỚP 4.docxLTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM -LỚP 4.docx
LTT- NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM -LỚP 4.docx
 
Thu 26
Thu 26Thu 26
Thu 26
 

Recently uploaded

VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxQucHHunhnh
 
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiNguyen Tri Hien
 
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (10)

VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
 
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
 
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
 
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
 
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
 

4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf

 • 1. LIEN TICH so crAo DUC vA DAo rAo nAo HIEM xA Hgr rp. Ho cnf urNu so, 4/ D3/r{DLS/BHxH-cDDr Thdnh pnA Ui Chi Minh, ngdy lthdng I ndm 2023 HTIONG NAX Thg'c hi6n bio hi6m y t6 hoc sinh, sinh vi6n nim hoc 2023-2024 cin cri Lupt BAo hi6m y tc sira doi, b6 sung rudm 2o1a; Nghi drnh so 14612018AID-CP ngdy 17 thing 10 ndm 2018 cta Chfnh phir quy dinh chi titit va hu6ng d6n thi hdnh m6t s6 didu cira Lu6t 86o hi6m y G: CEn cir Nghi dinh s6 24l2O23IND-CP ngdy 14 thimg5 ndm 2023 cua Chinh phu quy dinh mfrc luo-ng ccr s6' d6i v6'i c6n b6, c6ng chirc, vi6n chirc vd luc luo-ng vfr trang; Cdn cir Thtug tu sd 3OI2}2O1TT-BYT ngey 31 thang 12 nam 2020 cua 86 Y t6 dtnh chi ti6t vd hu6'ng dAn bi6n ph6p tni trann mQt s6 didu cua Nghi dinh sd 14612018/ND-CP ngey 17 thing 10 ndm 2018 cta Chinh phu quy dinh chi .; , .7 ti6t ve iru6'ng dAn bi6n ph6p thi hdnh m6t s6 di6u cua Luqt b6o hi6m y t6; Cdn cir Quy6t dinh s6 595/QD-BID(H ngdy 14 thing 4 ndtn 2}ll cua T6ng Giam d6c BHXH ViQt Nam v6 vi6c ban hdnh Quy dinh QuAn ly thu Bao hieri xd hQi, 86o hi6m y t6, 86o hicm th6t nghi6p, nio hi6m tii nan'lao d6ng- bqnh ,l nghe nghiep; quan ly s6 b6o hi6m xd h6i, th6 bao hi6m y te; euy6t dinh 490/QD-BHXH ngey 2810312023 vd Quydt dinh s6 g|l/BttxH-eD ngay 05 th6ng 6 nim 2023 cira T6ng Gi6m d6c BHXH ViQt Nam vO vi6c -ri,'u EOi, t O x ,.). : sung rnot so di6u quy dinh thu Bao hi6rn xd h6i, Bao hi6m y t6, 86o hiem th6t nghiQp, 86o hi6rn tai nan lao dong- bQnh ngh6 nghiQp; qu6n ly s6 b6o hi6m xd h6i, th6 bao hi6m y t6; C[n cir Quy6t dinh s6 2222IQD-BI-XH ngey rcrc8D022 crta B6o hi6rn xd h6i Viet Nam Ban hdnh mric chi thir lao cho t6 chirc dich vu thu b6o hi6m xd h6i tu nguy6n, b6o hiern y te va cac co'so gi6o duc; C6ng vdn ro sgrgFxH-TCKT ngdy 07 thing 01 nim 2019 cira 86o hi6rn xd h6i Vi6t Nam vC vi6c hu6ng ddn trich, chuy6n, quy6t to6n kinh phi chdm s6c sr1c khoe ban dAu theo Nghi dinh sO tqatzol8AIE-CP; C6ng v6n s6 |O 6|BT{)(H-CSYT ngey 31 th6ng-03 ndm 2020 cua BAo hi6rn xa hg"i Viet Xarn "a ",e.-rir dung kinh phi chdm s6c sfrc kh6e ban dAu (CSSKBD) d6 mua thu6c sdt trung re"Jir.J"g ;hA"g dich Covid- 19; C6ng vdn s6 II TIBIIXH-TST ngdy 0415/2022 cira 86o hiil xd hQi ViQt Nam vC vi6c k6 khai sO pOCX/CCCD khi n6p h6 scy tham gia BFD(H, BFIYT; Can cir C6ng vdn s6.i3B8/UBND-VX ngdy 0510512021 cria Uy ban nhAn d6n Thdnh ph6 vC vi6c tri6n khai cdi dat vd srdung img dung VssID- 86o hi6m xd hoi ro tie, dia bdn thdnh ptro uo chf Minh;'c"org?an #:zqzuuBxD-vx CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM PQc Iflp - Tr; do - H4nh phric
 • 2. 2 ngdy 17 thang 10 nim 2022 cira Uy ban nhAn d6n Thdnh ph6 UO CU Minh v6 vi6c ting cudng thuc hi6n c6ng tdc bdo hitim y t6 hoc sinh, sinh vi6n nam hoc 2022-2023; Cdn cri C6ng vdn tO t t83/BHXH-CNTT ngdy 231312023 cria Bio hi6rn xd h6i Thdnh ptro Ho Chi Minh vC vi6c cpp nhQt,-d6ng b0 so DDCN/CCCD cua nguoi tham gia theo Kd hoach s6 2Z}71KLI-BFD(H ngdy l2lo8l222. C6ng r,dn s6 zazzffB-Blx(H ngdy 061612023 ctra 86o hi6m x5 h6i Thdnh pno no cni Minh vo vi6c d6ng b6o hitim xd h6i, b6o hiom y t6, bao hi€m th6t nghi6p, b6o hi6m tai nan lao d6ng, benh ngh6 nghiOp kO til ngey 0110712023 . Sd Gi6o duc vd Edo tao - 86o-hi6m xd hQi Thdnh Ph6 HO Chi Minh hu6ng dAn thuc hi6n c6ng t6c thu b6o hitim y te @HVT) hoc sinh, sinh vi6n (IISSVJ ndm hoc 2023-2024 tai citc truong hoc tr6n dia bdn Thdnh ph6 nhu sau: r. o6r ruqNc THAM GrA, MUC DONG, PHUONG THtrC DOI{G BHYT 1. D6i tug-ng tham gia Hoc sinh, sinh vi6n dang theo hoc t1i cic co s6' gi6o duc thu6c h6 th5ng ,A giao duc quoc dAn tr6n dia bdn Thdnh ph6 H6 Chi Minh (TP.HCM), trir nhfrng em di tham gia BHYT theo c5c nhom d6i tuo'ng kh6c theo quy dinh cua Luflt BHYT vd nhfrig HSSV la nguo'i nu6c ngodi kh6ng duoc c6p hoc b6ng tu ngAn sSch cria Nhd nu6c Vi6t Narn. Lya t,: HSSV dang theo hoc tqi cdc ccl so' gido duc thu6c hO th6ng gido duc qu6c ddn tham gia dong BHYT tai tradng dang theo hoc, kh6ng tharn gia BHYT hQ gia dinh. 2. Mri'c il6ng BHYT HSSV: bing 4,5oA mirc luong co so (x) s6 th6ng tuong ['ng thdi han su'dUng cua th6 BIfYT (Muc lucrng co sd ti 0llo7l2O23 lit 1.800.000 d6ng theo quy dinh tqi Nghi dinh to- zqtzo23^ID-Cp ngdy 1410512023 ctra Chinh Phfi) Do'n vi tinh; ding Phucrng thri'c T6ng mri'c tl6ng BHYT Trong d6 HSSV tl6ng 70o Ngin sdch nhir nu6'c h5 trq 30o/o 3 thdng 243.000 170.100 72.900 6 thitng 486.000 340.200 145.800 9 thdng 729.000 s 10.300 2r8.700 12 thang 972.000 680.400 29t.600
 • 3. 3 Lt* i: ooi voi trudng ho.p HSSV n6m dAu c6p hodc dd tham gia BHyr gidn do?n trong n6m hoc tru6c thi tham gia BFIYT ngay tt ddu n6m hoc. Khi Nhe nu6c di6u chinh mric lucvng co s&, ti 16 d6ng BlfYT, nguoi tham gia vd NgAn s6ch nhd nu6c kh6ng ph6i d6ng b6 sung ho{c kh6ng duqi hodn tr6 phAn ch6nh 16ch do di6u chinh d6i v6'i thcri gian con lai md ngudi tham gia dd, d6ng BHYT. 3. Phu'o'ng thrirc, thoi gian el6ng - HSSV ding ky tham gia BHYT vd d6ng ti6n tai trudng, co s6 gi6o duc noi dang theo hoc theo c6c phucrng thirc d6ng nhu: 3 thing,6 thing, g thdng, 12 th6ng. Trudng hop tham gia phuong thirc 3 thdng, 6 thing khi the sip hQt han nhd trud'ng, ao qo'gi.6o duc d6n d6c HSSV tiSp tr,rc ddng ky tham gia d6 th6 c6 giStri 1i6n tuc ddn h6t n6m tdi chinh. - Nhe trudng, co so giao duc co tril,ch nhiQm lAp danh s6ch tham gia BHYT, t6 chirc thu ti6n d6ng BHYT HSSV, chuy6n n6p^cho co quan b6o hiSm xd h6i (BFDG) theo dirng quy dinh. Co quan BFIXH: ph6t hdnh vd chuy6n giao th6 BHYT (n6u c6) kip tho'i cho nhd truong d6 ph6t cho HSSV ngay khi nhAn du h6 so vd s6 tidn dong da chuy6n vdo tdi kho6n c0 quan BHXH. L* y. - Trudng hop HSSV co th6 BHYT h6t han su dung roi vdo c6c th6ng cdn lai trong ndm 2023 hoic chua tham gia BFIYT tru6c d6, thi nhd truong co trdch nhi6m l6p danh s6ch rnua the BHYT cho HSSV nhfrng th6ng cdn lai cho d6n 3111212023 vd thuc hi6n theo phuo-ng thirc ndu trdn cho c6 ndm 2024. - poi v6'i HSSV thudc di6n hQ gia dinh c6n nghdo, theo quy dinh ph6i tham gia BHYT tai dia phuong (NgAn s6ch nhd nu6c h6 tro 7O%). N6u chua tham gia BHYT d dit phucrng thi tham gia BFIYT HSSV tai trudng. N6u sau d6 d.yo. c_c6p th6 lheo dO] luqng kh5c thi sO dugc hodn tr6 theo q"V. di$ (tho6i tr6 ti6n dd d6ng tu tho'i di6m the BHYT ducvc c6p theo nhom m6i bEt dAu co gid tri sri dung). - HSSV c6 th6 BIfYT thu6c nhom d6i tuong kh6c (th6n nh6n C6ng an; Qudn dQi; Ran ccr yeu; Nghdo; cin nghdo...) nriu r.Zt gia t.i ri, ourg the BHyr vd kh6ng ti6p tpc tham gia theo nh6md6i tugng kh6c,-thi ti6p tuc tham gia theo nh6m HSSV ngay tir th6ng ti6p theo tai truong dang theo hoc d6n h6t thoi hpn chung ctta nhd trudng. 4. HO so thri tgc khi tham gia BHyf Uit buQc 4.1. D6i vdi trudng hqp chua c6 md sd: - HSSV cung c6p To khai tham gia, didu chinh th6ng tin BFD(H, BHyr (MAu TKl -TS); Phu luc thanh ,ien hq gia dinh; ciAy khai sinh; A l.i 4, I THi iai HO 'o
 • 4. 4 DDCN/CCCD/H6 chi6u hodc gi6y to'tuj'thAn kh6c cho nhd trudng, ccr scr gi6o duc. - Nhd trucrng, co so- gi6o duc: lap Danh s6ch nguoi chi tham gia BHyr (MAu D03-TS) kdm m6u TKl -TS, phu .luc thenh vi6n hg -gia dinh, DDCN/cccD.... glii co quan BFD(H theo phidu giao nh0n h6 so 603. Trudng h-o. p HSSV chua c6 md so BI-IXFI, ne, kh6ng cung c6p d6y du hd so, co quan BID(H se th6ng b6o trhh6 so vA ae nhd trucrng b6 sung. 4.2. Doi v6i trudng ho.p dd co md s6 BFD(H: cdn cir M6u TKI-TS do HSSV kc khai, nhd trucrng 10p MAu D03-TS ghi day dir md s6 BFXH gui co quan BHXH theo phi6u giao ohprr h6 so 603. 4.3. Khi 1Qp MAu D03-TS nhd trudng lQp thdnh 02 danh s6ch ri6ng: danh sSch dd c6 md so BFD(H vd danh s6ch chua co md so gFrxH. Truong [o.p lap kh6ng dfng quy dinh trcn co quan BFXH tr6 h6 .cr,16 oe re khai lai. 5. Thdi h4n sri'dgrg the BHYT cdn cir Khoan 7, Di6u 13 cira Nghi dinh so l46l2o18aJD-cp ngdy 17 th6rrg 10 ndm 2018 cira Chfnh phu, th6 BHYT HSSV co giittri su'dUng nhu sau: 5.1. Gid tr! sfi dung cfis thd BHYT two'ng fi'ng sO tiin ddng BHYT tlteo quy ctltth: Truo'ng ho-p tham gia BHYT liOntpc thi th6 BHYT co giit tri tu'ngdy 01 cua th6ng li6n kA th6ng the BHYT cfr not 4a tri su'dung. Truong ho.p tham gia kh6ng li6n tuc hodc gi6n doan kh6ng qu6 3 th6ng tlii th6 BHYT chi c6 gi6 tri tu ngdy 01 cira th6ng dong ti6n. ' Trud'ng ho-p tham gia BFIYT lAn dAu ho4c tham gia kh6ng 1i6n tuc qua 3 th-Sng.trong nim tdi chinh, the BHYT c6 gi6 tri su dung tu ngdy 01 cira th6ng 1i6n kO thing d6ng ti6n. 5.2. Gid tr! thd BHYT dwo'c ciip hdng ndru cho hgc sinh cfia co'so gitio ctuc ph6 thilng, trong dd: ooi voi hoc sinh 16p 1: Gi6 tri su dung bit dAu tu ngdy 01 th6ng 10 nim dau ti6n cua cAp ti6u hoc hodc ngey 01/11 hodc Olll2 th6ng hAn kA th6ng tr6 dir 72 thingtu6i; - OOi v6i hoc sinh 16p 12: Thd co giittri str dUng d6n hdt ngey 30 th6ng 9 cira ndm do. 5.3. DOi vd'i hgc sinh, sinh vi€n ndm th* nhiit cfio kltdu hgc: Thd co gi(t tri su dUng tu'ngdy nhap hoc, trir truong hqp th6 cira hoc sinh lop 12 dang con gi|tri sir dung. 5.4. EOi vdi hpc sinh, sinh vin ndm cudi cfiu khdu h4c: Thd co gi6 tri su dung den ngay cu6i ctra thang k6t thirc khoa hoc. 3' t".
 • 5. .5 II. PHAM VI, QUYEN LqT BHYT 1. Ph4m vi BHYT HSSV bao g6m: Chdm s6c suc khoe ban dAu - Kh6m bQnh, chta bQnh ngo4i trir - n6i tru - tai nan giao th6ng. 2. Quy6n lgi cfia HSSV khi tham gia BHYT: Theo quy dinh cua LuAt BHYT; Nghi dinh s6 146I2O18AID-CP cua Chinh phu ngdy 1710612018. - HSSV duoc ddng ky kh6m chfra benh ban ddu @i cilc Benh vi6n tuy6n qufln, huy6n vh tuong duong; c6c B6nh vi6n da khoa tuy6n Tinh vd tuong ducrng theo danh s6ch ctra co quan BID(H cung c6p cho nhd trudng vdr tr6n trang web: http : //bhxhtphcm. gov. vn. - Mfc huong BHYT: cdn cir vdo Didu 22 cua LuQt BHYT; Di6u 14 Chuong IV Nghi dinh s6 14612018ND-CP ngdy 17 thttng 10 ndm 2018 cua Chinh phu vd c5c vdn bAn huong d6n H6n quan. 3. Trich, sir dg.ng vh quy6t to6n kinh phf chim s6c sri'c kh6e ban d6u BHYT HSSV ,.,;=1 Thuc hi6n quy dinh tai Di6u 33.Chucrng VIII Nghi dinh so 146120lBAID- 'f n CP ngdy 17 thdng iO,ra- 2018 thi s6ti6ntrlch AC tpl.cno co sd gi6o dpc hodc il,i co sd gi6o dr,rc nghe nghiQp lil 5% s6 thu bAo hitim y t6 tinh tr6n t6ng s6 tre em imtr du6'i 6 tu6i (dang theo hoc tai ccr sd gi6o duc -A- non c6ng lAp vd ngodi c6ng % lQp) hoac hoc sinh, sinh vi6n dang theo hoc tpi co so gi6o dpc. * 3.2. Diiu ki€n ctuqc trich chuydn kinh phi bun ctilu cho ctic co s0 gitio dltc: Cdn cf quy dinh t4i Di6u 34 Chuong VIII Nghi dinh s6 1461201BAID-CP ngdy .t7 thdng 10 ndm 2018 quy dinh co s6 gi6o duc ho6"c ccy s6 gi6o dpc.ngh6 nghi6p, co quan, t6 chilc, doanh nghiQp quy dinh tai ditim b kho6n 1 Di6u 31 Nghi dinh ndy (tru co s6 gi6o duc ho[c co scv giSo duc nghe nghi6p, co quan, t6 chfrc, doanh nglriQp da ky hop d6ng kham !Qnn, chfr'a benh bAo hi6m y t6 theo quy dinh tai DiAu 19 Nghi dinh ndy) dusc c6p kinh phi tu qu! 86o hi6m y te de thuc hiQn kh6m bQnh, chfr'a benh trong ch[m s6c sric kh6e ban dAu khi co du c6c didu kien sau ddy: - C6 it nh6t mqt ngudi co dir di6u ki6n hdnh nghA kh6m b6nh, chfr'a b6nh theo quy dinh cua ph6p luat va kh6m bQnh, chfra benh idm viOc chuy6n ffirch ho{c ki6m nhi6m trong c6ng t6c chim s6c sric khoe ban ddu; - C6 phdngy G ho6c phdng ldm vi6c ri6ng d0 thqc hiQn vi6c so c6p criu, xtr tri ban dAu cho c6c d6i tugng do co sd gi6o dpc ho{c co sd gi6o duc ngh6 nghi6p, co quan, t6 chirc, doanh nghiCp quAn l)t khi bi tai nan thuongtich, citc bQnh th6ng thucrng trong thdi gian hgc tQp, ldm vi6c tpi co sd gi6o duc ho{c co s0 gi6o duc ngh6 nghi6p, co quan, t6 chirc, doanh nghiQp. - Da d6ng du tidn BHYT trong kj, (ngoai trir c6c co sd gi6o dpc *A* non).
 • 6. 5 Cin cir Di6u 8 Th6ng- tu 3012020/TT-BYT ngdy 31 th6ng 12 ndm 2020 quy dinh chi ti6t vd hucrng d5n biQn ph6p thi henh -Ot-tO di6u cria Nghi dinh s6 1461201SAID-CP ngay 17 thing 10 ndm.2018 ctra Chinhphtr quy dinh chi ti6t vd hu6ng d5n bi6n ph6p thi hdnh m6t s6 didu cria Lupt b6o hi6m y t6: Hu6ng ddn thuc hi6n kh6m bQnh, chfra benh b6o hiiSm y t0 trong c6ng t6c chdm soc sirc khoe ban dAu - Nguoi hdnh ngh6 kh6m bQnh, chfra benh, tru k! thu6t vi6n x6t nghi6m, ky thuat vi6n X-quang, k! thu6t vi6n vflt ly tri 1i6u, hQ sinh duoc thuc hi6n hoat dOng chdm s6c suc kh6g ban dAu hi citc co sd gi6o duc hodc co sd gi6o duc ngh6 nghiQp, co quan, t6 chilc, doanh nghiCp (sau d0y goi ld co quan, don vi) chuy6n trirch hodc ki6m nhi6m quy dinh tai di6m a kho6n 1 DiAu 34 Nghi dinh s6 14612018AID-CP khi c6 m6t trong citc giSy td sau ddy: + Vdn bAn phAn c6ng c6ng vi6c d6i v6i nguoi hanh nghe ld vi6n chilc hodc nguo'i lao dQng ctra co quan, don vi; + Vdn bAn thoa thuAn OOi vOl nguo'i henh ngh6 khdng thu6c trucrng ho-p quy dinh tai di6m a KhoAn nay. - Vdn bAn thoa thudn quy dinh tai di6m b kho6n 1 DiAu ndy phii co nhfrng tt-,Org tin, n6i dung chu y6u ru., Oay, J ) + B6n thu6 nguoi ki6m nhi6m kh6m b6nh, chfr'a benh trong thuc hiOn c6ng t6c chim s6c sirc khoe ban dAu (sau d6y goi 1d b6n thu6): TCn, dia chi cr-ia co quan, don vi; ho vd t6n ngucri du'ng dAu.oqiur, don vi; di6n thoai li6n h6; + BOn nh6n thuc hiQn ki6m nhi6m kh6m b6nh, chfra bpnh trong c6ng t6c chdm soc silc khoe ban dAu (sau dAy g.qi ld b6n nhAn): Hq vd t6n, "gdy th6ng 'ndm sinh, gi6'i tinh, dia chi noi cu tr6, s6 chirng minh nh6n d6n hodc g6y td hgp ph6p ]<h6c; di6n thoai. li6n h9 ddi v5'i truong hqp ky vdn bin thoa tliuAn voi ca nhdn nguoi hdnh qghe hodc t6n, dia chi, ho va t6n nguo'i dring dAu ccy so kh6m b6nh, chta b6nh AOI vOi trudng hqp ky vdn ban thoa thu6n voiio ,o kh6m b$nh, chfr'a bqnh; + NOi dung c6ng vi6c, dia di6m ldm vi6c vi thoi gian ldm viQc, trong d6 thdi gian ldm vi6c do b6n thud vd b6n nh6n tu thoa thufln; + Thd'i han thuc hi6n c[ra vdn bAn thoa thuAn (theo ndm tdi chinh ho[c theo n6m hqc); + Cam k6t cria b6n thu6 vd b6n nhpn vd vi6c tr,r chiu trdchnhiCm tru6c ph6p luat d6i v6i n6i dung thoa thudn vd kdt qui thuc hi6n nhi6m vu. - V5n bin th6a thuAn chi dugc co quan, don vi ky v6i ccr so kh6m benh, chfr'a bQnh hoic vot c6" nhdn thuc hi6n ki6m nhiem kh6m benh, chta bQnh trong cdng t6c chdm s6c sitc khoe ban dAu thu6c m6t trong c6c truong hqp sau dAy: + Co so kh6m bQnh, chira bqnh c6 tru sd tr6n ctrng dia bdn xE v6i co- quan, don vi d6 ho6c c6 tru sd tr6n dia bdn cria xd gi6p ranh v6i x5 noi ccy quan, dcrn vi d6 d{t tru s6;
 • 7. 7 + Ngucri henh ngh0 kh6m benh, chira b9nh co d6ng ky hdnh ngh6 trong gio hdnh chfnh tr6n dia bdn xd noi co quan, don vi d6 dAt try so hodc co ddng ky hdnh nghO trong gicr hdnh chinh tr6n dia bdn cua xd" gi6p ranh v6i xd noi ccy quan, don vi d6 dpt tru s6. 3.3. Ciip kinh ph{ Dinh ki' 03 th5ng ho+. 06 th6ng hodc 12 thing, co quan bio hiOm x6 h6i co trirchnhiCm chuy6n sO tiO, quy dinh tai di6m ndy iho "o ro gi6o duc hodc co so' giao duc nghd nghiOp vd t6ng hgp vdo quyet to6n qu! kh6m Le.rh, chfra benh b6o hi6m y t5. 3.4. N/i dung chi chdm sdc swc khde bsn ctdu - chi mua thu6 c, v$t tu' y te phuc vu so cap cuu, xu tri ban dAu cho tre em, hoc sinh, sinh vi6n, c6c d6i tugng do co qr;ur, t6 chirc, doanh nghiCp qu6n li khi bi tai nan thuong tfch hoflc c6c trubng hqp benh th6ng thuo'ng trong thoi gian hoc, ldm vi6c tpi'co so' gi6o duc hodc co so gi6o duc ngh€ nghi6p, co quan, t6 chuc, doanh nghi6p. - Chi tnua sam, sira chira trangthiCt bi y t5 th6ng thuong phuc vu ch6m s6c sirc khoe ban dAu, ttl tai 1i6u qu6n ly h6 so s[r'c k1i6e tAi ccr so gi6o duc hodc co s6'gi6o dpc ngh6 nghiQp, ,o qrurr, t6 chfc, doanh nghi6p. - chi mua vdn phong phAm phuc vu hoat d0ng kh6m bQnh, chfr'a benh trong c6ng t6c ch6m s6c sit'c kh6e ban ddu bao gorn cd mua s6 theo ddi suc khoe hoc sinh phuc vu c6ng t6c chdm s6c sfc khoe ban ddu cho hoc sinh. - chi mua nu6'c s6t khuAn, xd phong, khAu trang... phuc vu c6ng t6c phdng, ch6ng dich Covid-19. 3.5. Thanh todn, quyiit todn kinh phi - Edi v6i co sd gi6o dgc ho{c crv sd gi6o dgc ngh6 nghiQp c6ng l6p thuc hiQn hach tofun cdc kho6n chi kh6m benh, chta benh trong c6ng t6c chdm s6c sirc kh6e ban ddu vio chi phi thgc hi6n c6ng tdc y t€ tqi.o-ro uJqrry6t to6n v6i I r a 1, a dcrn vi qu6n W cap tr6n theo quy <linh hiQn hdnh. - Boi v6i cb sd gi6o duc ho{c ccv sd giSo dgc "ghe nghiQp ngodi c6ng l6p thgc hiOn hpch todn cdc khoin chi kh6m bQnh, chta benh trong c6ng tdc chdm s6c sric kh6e ban dAu vio chi phi ctra ccv sd vA quytit to6n vdiAcm vi c6p trdn (neu coJ. - co s& gi6o dpc ho{c co s& gi6o dpc nghA nghiQp dugc c6p kinh phi chi cho kh6m bcnh, chfia benh trong chdm s6c sfc kh6e ban dAu theo quy ainn tai Nghi dfnh s6 t46/2018nrD-CP ngey nl|Olz}l8 c6 tr6ch nhiQm srl dpng cho c6ng tdc chdm s5c sirc khoe ban dAu, kh6ng dugc sir dpng vdo c6c rnU. di.ft kh6c; sO tcirtr phi dusc c6p d6n ,,rOi na,n .hiu sir dpng h'6i?";r .ht6; ,**; sang n6m sau ti6p tpc str dung, kh6ng phii quy6tbinv6i co quan b6o hi6m xE h6i. q ,€h 'il "nd .!Nlt -/r ,4
 • 8. 8 - Co quan b6o hi6m xd h6i thr;c hiQn chuy6n ti0n CSSKBD ph6t sinh trong ndm tdi chinh chaT nh6t ngdy 3ll}t ndm sau. N6u nhd truong, ccr sd gi6o dpc kh6ng nQp h6 scr di6u kiqn theo thoi gian quy dinh @Ang nim, truoc ngdy 31/10) cho.o qru, b6o hi6m xd h6i thi sE kh6ng ducvc chuy6n kinh phi CSSKBD. 3.6. Hi so gA*, Tru6c ngdy 31110 hdng ndrn nop c6c h6 so sau theo phieu giao nhAn hO so" 666 (Theo Nghi dinh 14612018AIE-CP ngdy 1711012018): - Bdng cdp bdc si, lucrng y, cri nh6n y $, y si ctra nhAn vi6n y tt5 (b6n sao). - Chtmg chi/ Gi6y ph6p hdnh ngh6 kh6m bQnh, chfra bQnh ctra nhAn vien y ! ,- ^ te (ban sao). - B6n dO nghi trich chuydn kinh phi chdm s6c sirc khoe ban dAu (MAu s6 01a/BHYT). - Danh s6ch hgc sinh, sinh vi6n tham gia BHYT theo nhom d6i tuo-ng kh6c (MAu tO OZ/BUVT;. ^! - Quyet dinh thdntr 10p phong y tC hodc phong ldm vi6c rieng d6 thqc hi6n yiqc so' cap ciru, xu'tri ban dAu (theo diAu kiQn dugc trich chuy6n kinh phi ban dAu tai rnuc 3.2). + MAu .O OZleHYf: D6i v6i HSSV c6 thti BHYT b6t budc thu6c nhom d6i tuo-ng kh6c: th6n nhdn c'ha cdc d6i tucpg theo quy dinh ph6p lu4t (SI quan QuAn d6i nh6n dAn, nghia vu qudn su, C6ng an nh6n.ddn, Co y6u, HSSV thu6c hb nghdo, cQn nghdo,...) dA duo.c cAp th6 BHYT bit buQc theo quy dinh cua Chinh phri, nhd trudng 14p danh s6ch rieng theo d6i vd tinh chung u19 tV1Q,,h?T .gia ciua nhd truong d6 duo-c cAp kinh phf ch[m s6c silc khoe ban ddu. D0 vi6c "ap fi"n phi duqc nhanh chong thi nhd truong ghi dAy du th6ng tin viro m6u bi6u. ' + Trudng hgp d6n 3lll} hdng ndm nhh truo'ng chua tap hqp {ong MAu so O2IBHYT thi nhd tiud'ng co th6 nOp UO sung cirng kj'vdi dqt nQp h6 so dA nghi c6p th6 ctla nhh trubng. 4. Mric thir lao thu BHYT HSSV vir thri tgc thanh toin Kinh phi chi thi lao dugc tinh trOn t6ng s6 tidn mua the BHYT do HSSV d6ng, v6i mric chi nhu sau: Phucrng thric Ti lC phffn b6 Ving I Vung II Vtng III 12 thmg 1,Aoh 2,300h 2,900 06 th6ng 1,620 2,07yo 2,520h 03 th6ng l,35yo 1,73o 2,l}yo
 • 9. 9 (Thenh ph6 Tht Dfc, cdc quQn, huy6n: Cri Chi, H6c M6n, Binh Ch6nh, Nhe Bd thuQc vtng I. Ri6ng huyQn Can CiO thuQc vung II) Ngu6n kinh phf niy dtng dC thUc hiQn c6c c6ng viQc: - Vfln dQng hgc sinh, sinh vi6n tham gia BHYT; - Lflp danh s6ch hoc sinh, sinh vi6n tham gia BHYT; - Thu tiAn dong cria hgc sinh, sinh vi6n; chuy6n/nQp ti6n, h6 so ctra hoc sinh, sinh vi6n ki.p thdi, dAy dir cho co quan BFD(H; - Nhfln the BHYT tir co quan BID(H tri cho hgc sinh, sinh vi6n Nhi trucmg 10p Gi6y thanh toan thi lao cho t6 chric ldm dpi l11i thu m6u C66a-HD (ban hanh theo th6ngtu 10212018/TT-BTC) nQp cho ccy quan BFD(H theo ttmg dqt ph6t henh th6 hofic chfm nh6t tOng hgp c6c dqt ph6t henh the trong thang. Ccr quan BID(H chuy6n kinh phi chi thir lao cho nhe truong theo trmg dqt thu hodc chQm nh6t hdng th6ng cdn cir sO tien do nhd trudng dA nghi tr6n co sd sr5 thgc thu cira nhd trunng. III. TO CHUC THUC HIEN 1. Tr6ch nhiQm cfra S& Gi6o duc vi Dio t3o - Cht tri ph6i hqp v6i c6c 56, ngdnh 1i6n quan, 86o hi6m xA hQi thanh ph6 vd Uy ban nhen ddn qufn, huyQn tfp trung cic giiti ph6p d6ng bQ, chi d4o , r r : ) -J. - --f ------c, - quyOt LiAt cdc dcm vi trucrng hoc thuc hi6n, dim b6o d6n h6t ndm 2023 co 1000/o HSSV tham gia BHYT. - LAp danh s6ch c6c trulng hgc c6 t'j, lQ tham gia BHYT thAp dC phOi hq,p vot cdc dia phucrnq, dgnvf liCnquan ddn d6c, theo ddi thpc hiQn; Cuhg cdp chb BID(H rhenh pho s6 lugng tong hqc sinh, sinh vi6n dang theo hgi t4i cdc trucrng do Scy Gi6o duc vd Dio tpo quin ly. Chri tri, d6n d6c c6c dcrn vi trucrng hgc thuc hi6n chi dpo theo C6ng vdn sO 1:SS/LIBND-VX ngay O5l5l2O2L ctra Uy ban nhdn ddn Thdnh ph6 vC viQc trii5n khai cdi dit vd su dpng img dpng VssID- Bio hi6m xd hQi sO tr6n dia bdn thenh ptrO HO Chf Minh. 2.Tr6ch nhiQm Co quan BIIXII - Cht dQng phOi frqtp chpt ch6 v6i So Gi6o duc vi Dio tao, Phdng Gi6o dpc vd Ddo tpo vd c6c dcrn vf trubng hgc trdn clia bdn thenh phO tri6n khai thgc hjOn huong d6n BHYT HSSV theo dirng thoi gian vi quy dinh cria LuQIBFIYT; t6 chirc ddo tpo, tpp huAn nghiQp v.u cho c6n bQ tr.uc ti6p ldm c6ng t6c thu BHYT tat chc trucmg. - Chri dQng tham 4w, dO xu6t Uy ban nh6n d6n Thdnh ptrO ntrUng gi6i ph6p phi hqp, hi-Eu qun dO ttrUc hiQn tdt .'Ong t6c BHYT HSSV tr6n dla bdn. - Ti6p ntr0n hd so tham gia, thAm dinh hO so, xri l)i dt liQu... vi c6p th6 BIIYT dim bAo kfp thdi, dring quy dinh. , )' I
 • 10. 10 Dlnh kj'ngdy 10 hdng thdng oung cap danh s6ch HSSV d6n han dong ti6n nhung chua d6ng cho c6c truhng, co sd gi6o duc dO rd so6t, tuy6n truy6n, vpn d6ng cdc em tham gia BHYT. ChAm nh6t ngdy 3019 hing ndm cung cAp danh sdch HSSV tham gia BHYT n6m hoc tru6c Hen kC cho nhd truong, co so' giSo duc Ae tam ccv s6'thu tidn, l6p danh s6ch tham gia cho c6c em trong ndm hoc tr0p theo. - Tuy6n truydn sdu rQng chinh s6ch BHYT HSSV, ndng cao chdtluorg vd phuong thfc tuy6n truy6n, v6n d6ng moi ngud'i dAn ntrAt ta phu huynh, HSSi tu gi6c tham gia BHYT. - Chuy6n kinh phi 5% kinhphf chdm s6c sirc khoe ban dAu vd 1.8oA tht lao cho c6ng t6c thu BFryT HSSV vdo tdi kho6n cira nhd trudng theo quy dinh. - Ph6i ho.p v6'i phdng GiSo duc vd Ddo tao va nha truong rd so6t danh s6ch HSSV tham gia BIIYT; ph6i hgp v6i nhd trudng cdp thd hgi sinh cho c6c em hoc sinh du6'i 14 tu6i chua ducyc cAp th6 CCCD. - Tuy6n truy6n, ptrO UiOn vd y6u cAu todn b6 HSSV ctra trudng cai dat vd su dung ung dung VssID trong vi6c tra cr.i'u qu6 trinh tham gia BFIXH. BHYT, su dung the BHYT tr6n img dUng VssID de kh6rn chfi,a benh BHYT. - Chir tri, phdi hop v6'i So'Gi6o duc vd Ddo tao so k6t, tong k6t c6ng t6c tham gia BFIYT cira d6i tuo:rg HSSV, nit ra kinh nghi6m, giAi prrap cho nam hoc tiOp theo, t6ng hqp danh s6ch c6c trudng, co sd glao Ap" lamt6t-tham muu BID(H Vi6t Nam, BID(H Thdnh ph6 khen thuong theo quy dinh. 3. TrSch nhiQm cria Nhi trulng, co's& gi6o dgc - Qu6n tri6t c6ng t6c BHYT d5n thdy, c6 vd HSSV dang theo hoc tai 'tru'o'ng. '- DAy mpnh tuyen truydn sAu rQng tinh nhdn v[n, tinh cOng d6ng cua chinh s6ch BHYT,, tr6ch nhi6m, nghia vu, qryen loi khi tham gia BFIyT cua hoc sinh, sinh vi6n theo quy dinh ctra Luet BHYT; ph6t td rcri, thu ngo do co quan BFD(H cung c6p d6n tung phu huynh. X6c dinh uig. tO chric thu eHyf hqc sinh ld tr6ch nhi6m cira nhd trudng, d6m b6o c6c trulng c5 100% hoc sinh tham gia BHYT. ehOi trqp v6'i co quan BIil(H t6 chirc tri6n khai thuc hi6n theo huong dAn nay dung tien d0 thd'i gian, ch6t lugng vd hieu qu6. C6c trudng thdnh lOp b0 ph0n thu BHYT. HSSV ae tO chric thu tidn va lpp danh s6ch HSSV tham gia BHYT chuy6n vd cho co quan BID(H dirng v6i thdi gian quy dinh. Xem chi ti€u tham gia BHYT HSSV ld m6t chi ti6u d6nh gi6 thi dua hdng ndm cira Nhd trudng. - Thpc hi6n giao dfch h6 scv di6n tir (theo mdu tu BID(H thdnh phd) nhdm giAm thoi gian di lai vd phong ch6ng dich Covid-19, d6ng thoi d6m b6o dfr li6u thu BFTYT chinh x6c d6 c6p th6 BHYT kip thrri cho HSSV. - PhOi hop v6i co quan BID(H 14p danh s6ch (kdm file dt liQu) d6i vcri c6c em hoc sinh du6i 14 tu6i chua dugc c6p CCCD (ke cA nhtng ern dd ducrc
 • 11. 11 c6p th6 BHYT theo c6c nhom dOi tuqng kh6c theo Luflt BHYT), d6 co quan BID(H in thd hoc sinh chuy6n lai cho nhd truong ddn 6nh vd d6ng d6u gi6p lai. Khi di kh6m benh ,rr6t t.ir-,h the BHYT vd th6 hqc sinh c6 d6n 6nh d6 duoc huong quydn lqi BFIYT theo quy dinh. - PhOi hqp vdi oo quan BID(H t6 chirc tri6n khai thgc hi6n cdi dit rmg dUng VssID d6n c6c em HSSV; Giao tr6ch nhi6m cho gi6o vi6n chtr nhi6m tuy6n truy-An vAn dong vd yeu cAu c6c em cdi ddt, su dUng irng dung VssID. Nhim thuc hi6n t6t Lu6t B6o hi6m y t6, dC nghi Hi6u Truong c6c trud'ng, Tru6'ng Phong Gi6o duc vd Dho tao, Gi6m d6c BHXH c6c qufln, huyQn, TP. Thir Duc to-chirc trien khai thqc hiQn dO d6m b6o l0O% HSSV tham gia BFfYT theo quy dinh.cua ph6p luAt vd kt5 hoach tri6n khai Lupt BAo hi6m y t6 tr6n dia bdn thdnh ph6./. KT. GIAM.DOC UC VA EAO TAO GIAM DOCIN/ '/ DOC lural-- Ducrng Tri Dfing No'i nhQn: - BHXH ViQt Nam; UBND TP. HCM (d€ b6o c6o); - S6'Y T6; So'Tii chfnh 1de ph6i hsp)1. - C6c trud'ng hgc trdn dia bdn thdnh ph6; - C6c.phong cliirc ndng 56'GD&DTr BHXH TP.HCM; - Phong GD&DT, BHXH quAn, huygn, TP. Thi Dri'c; - DSng tAi trOn Website BHXH TP.HCM vd 56'GD&DT; - Luu: Vt BHXHTP, P.TST (THU), VPSGDDT- P.CTTT- ,t' ft/ } ./.i}: '' .,.;rfi.ui 1 '',.' r3-.r "i-' ,lli'::r,ii'r.,1i1;;1 l'{1 ..,;, I *:. lijr tfr f: KT.GIAM DOC xA ngr TP.HCM Qu6c Thanh