Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema1bloc c2011.ppt

330 views

Published on

Tema1

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tema1bloc c2011.ppt

 1. 1. CONTEXTOS EDUCATIUS Bloc C Tema 1 Perspectiva meso i micro de l’educació LES ORGANITZACIONS EDUCATIVES Facultat de Ciències de l’Educació.*
 2. 2. OBJECTIUS 1.-Oferir una base conceptual que ajudi a l’ estudiant a conèixer alguns dels plantejaments que tracten d’explicar i fonamentar el funcionament de les institucions educatives. 2.- Aportar un coneixement del concepte, naturalesa i components de les institucions educatives. 3.-Adquirir el lèxic propi de l’organització. 4.-Aplicar la terminologia i conceptes adquirits a institucions educatives a traves del treball pràctic del seminari.*
 3. 3. LES ORGANITZACIONS EDUCATIVES Temes d’estudi 1.Les organitzacions com estructures de i per la societat. 2.Concepte d’organització. 3.Funcions de les organitzacions educatives. 4.Components de les organitzacions. 5.L’organització a les Ciències de l’Educació. 6.Paradigmes i models en organització*
 4. 4. LES ORGANITZACIONS EDUCATIVES ● “Difícilment podrem entendre processos culturals, fenòmens micropolítics, resistències al canvi o conflictes interpersonals so no es coneix el substrat de les organitzacions per a respondre. ●Per a què existeixen? ●Com s’estructuren? ●Quina influència te la normativa?...” Gairín: 2000:8*
 5. 5. IMPORTÀNCIA DE LES ORGANITZACIONS*
 6. 6. IMPORTÀNCIA DE LES ORGANITZACIONS “Lètica de la responsabilitat pels efectes (propers que no llunyans) que la nostra presència en el món genera, ens exigeix preocupar-nos pel món present i futur, ser actors partícips de la solució dels més aguts problemes de la nostra societat” (Edgar Morin) SOM RESPONSABLES DELS EFECTES I HEM DE PRENDRE PARTIT→ACCIÓ→CERCA DE SOLUCIONS*
 7. 7. TERMINOLOGIAORGANITZACIÓ
 8. 8. CONCEPTE D’ORGANITZACIÓ
 9. 9. CONCEPTE D’ ORGANIZACIÓ Organització Organització com com procés estructura Enfocament i evolució Organització Organització com com ciència construcció social*
 10. 10. DEFINICIONS lorganització és la ZERILLI (1985): combinació dels mitjans humans i materials disponibles funció de la consecució duna finalitat, segons un esquema precís de dependències i interrelacions entre els diferents elements que la constitueixen.*
 11. 11. DEFINICIONS GAIRÍN (1996) considera que organitzar és disposar i relacionar dacord a una finalitat els diferents elements duna realitat per a aconseguir un millor funcionament*
 12. 12. Característiques d’una organització ●Delimitació d’objectius ●Intercalació d’elements diversos ( personals, materials,funcionals,.... ●Totalitat additiva i integradora respecte a una finalitat ●Delimitació d’estructures de treball i de relació ●Existència de procediments establerts d’ actuació ●Adequació a la realitat ●Control constant i avaluació*
 13. 13. DIMENSIONS CONSTITUTIVES DE L’ORGANITZACIÓ EDUCATIVAESTRUCTURAL (FORMAL)● Divisió de responsabilitats● Unitats organitzatives● Mecanismes de pressa de decisionsRELACIONAL● Relacions entre els membres (segons les estructures)● Relacions espontànies (marge estructures)CULTURAL● Es mantenen en el temps i es transmeten (Valors, Creences,Filosofia)PROCESSUAL● Es desenvolupen processos i estratègies d’actuació: - Ensenyament/Aprenentatge - Plantejaments institucionals - L’avaluació - InnovacióENTORN● Interacció de totes les dimensions amb l’entorn
 14. 14. FUNCIONS DE LES ORGANITZACIONS EDUCATIVES 1.S’estructuren de i per a la societat. 2.Multiplicitat de demandes i referides a àmbits diversos ( curriculars, serveis,...) 3.Les organitzacions aporten possibilitats d’ aprenentatge.( a més dels llibres l’estructura i funcionament ensenya)*
 15. 15. FUNCIONS DE LES ORGANITZACIONS EDUCATIVES 5.Les organitzacions produeixen i gestionen el seu propi coneixement. 6.La col·laboració entre institucions millora la pròpia organització. 7.Els processos de relacions, formals i informals poden tenir molt de pes.*
 16. 16. NATURALESA DE LES ORGANITZACIONS EDUCATIVES Una institució educativa té com a particularitats: 1.Té assignades múltiples funcions i objectius de formulació i concreció ambigües. 2.Entitats complexes i s’entrellacen amb un entorn complex. 3.Canvis externs accelerats 4.Feblesa estructural. 5.Professionals amb intervenció diversa*
 17. 17. NATURALESA DE LES ORGANITZACIONS EDUCATIVES 5.Recursos funcionals escassos i manca de temps. 6.No existeix l’asèpsia; hi ha dimensions ideològiques, etiquetes i polítiques. 7.Emergeix la importància de la historia i memòria de la institució. 8.No es poden aplicar mimèticament les teories de l’empresa. 9.No és suficient canviar continguts 10.Cultura molt arraigada*
 18. 18. Components de les organitzacions educatives Objectius Direcció ( no poden ser estàtics) ( màxima funcionalitat) Estructura Funcions organitzativa organitzatives (És el mitjà per aconseguir- los) ( instruments d’acció) Sistema relacional Innovació ( Recursos humans ) ( obertura al canvi)*
 19. 19. Història institucionalF FI UN VALORS NA CL OBJECTIUS II OT N Direcció SAT FuncionsS Organitzatives ESTRUCTURA SISTEMA ORGANITZATIVA Organització RELACIONAL Concepcions Organització Suprasistema Cultura-Clima INNOVACIÓ Elements que intervenen en l’anàlisi de les organitzacions educatives. Gairín 1999
 20. 20. Organització educativa Estudia científicament la interrelació més adequada dels elements que intervenen en una realitat educativa amb vista a aconseguir la realització d’u projecte educatiu. Gairín 1989:167*
 21. 21. L’ORGANITZACIÓ DINTRE DE LES CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ*
 22. 22. PARADIGMES ( esquemes explicatius) I MODELS EN ORGANITZACIÓ*
 23. 23. “No hi ha organització intel. ligent sense visió compartida” Peter M. Senge*
 24. 24. No es tracta de sumar individualitats, elconneixement col·lectiu no és la suma delconeixement individual sinó que ha de serpropens a desenvolupà-se com a comunitat
 25. 25. BIBLIOGRAFIA ●ARMENGOL, C.; Feixas, M. i Pallarès, R.M.(2002):Seguint el fil de lorganització. Barcelona: Publicacions de la UAB. ●FERNÀNDEZ ENGUITA, M. I TERRÉN,E. (2008):Repensando la organización escolar. Madrid. AKAL ●GAIRÍN, J. I DARDER, P.(1994): Organización de Centros Educativos. Aspectos bàsicos. Barcelona: Praxis. ●GAIRÍN, J. (1996): La organización escolar: contexto y texto de actuación. La Muralla, Madrid ●GONZÁLEZ,M.T.(2003):Organización y gestión de centros escolares. Dimensiones y procesos. Pearson. Madrid ●MORIN,E. (2003) Educar en la era planetaría. Barcelona. Gedisa*

×