Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ppt ประสบการณ์วิจัยในไทยโดยนักวิจัยชาวจีนและข้อคิดเห็น เรื่อง เขตห้วยขวาง ไชน่าทาวน์ใหม่

2,999 views

Published on

โดย รศ. หวี ไห่ชิว (Yu HaiQiu)
Yunnan Academy of Social Sciences

ภายใต้การสนับสนุนของโครงการคลังปัญญาเพื่ออภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

สนใจรายละเอียดโครงการฯเพิ่มเติมได้ที่
Wepsite : http://www.rsu-brain.com
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/thinktankrsu?ref=hl

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ppt ประสบการณ์วิจัยในไทยโดยนักวิจัยชาวจีนและข้อคิดเห็น เรื่อง เขตห้วยขวาง ไชน่าทาวน์ใหม่

 1. 1. เขตห้วยขวาง "ไช น่าทาวน์ใหม่" Yunnan Academy of Social Sciences Haiqiu Yu (Associate Professor) December 2014
 2. 2. 01/22/15 2 Induction of Huaykwang ■เขตห้วยขวางตั้งอยู่ทาง ตอนกลางค่อนไปทาง เหนือของฝั่งพระนคร มี อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ การปกครองต่าง ๆ เรียง ตามเข็มนาฬิกา ■มีพื้นที่15,033ตาราง กิโลเมตร ■มีประชากร
 3. 3. Induction of Huaykwang ■ปัจจุบันมีย่านชุมชนชาวจีนใหม่กำาลัง ก่อร่างสร้างรูปอยู่แถวห้วยขวาง มีคน จีนประมาณ 5,000 คน อาศัยอยู่ใน เขตห้วยขวาง (ตัวเลข 5,000มาจาก สถิติ บริษัท ที่เกี่ยวข้อง) ■ประมาณ 6%ของประชากรที่อยู่อาศัย ถาว 01/22/15 3
 4. 4. สถานการณ์ชาวจีนที่อาศัยอยู่ใน เขตห้วยขวาง ■ที่นี่คนจีน ส่วนใหญ่ทำางานเกี่ยวกับดัง ต่อไปนี้ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทการท่อง เที่ยว • เขตห้วยขวางมีบริษัททัวร์หรือสาขาของบริษัททัวร์ ทั้งหมด100กว่าแห่ง • มีคนจีนที่ทำางานให้บริษัททัวร์2,000คนขึ้นไป 01/22/15 4
 5. 5. สถานการณ์ชาวจีนที่อาศัยอยู่ใน เขตห้วยขวาง คนจีนที่ทำางานสำาหรับการให้บริการ บริษัททัวร์และหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ร้านจัดเลี้ยง ร้านอาหารประมาณ 500 คน 01/22/15 5
 6. 6. นักศึกษาจีนที่เรียนจบแล้ว อยู่ในพื้นที่นี้ พวกเขาสอนภาษาไทยให้คนจีน สอน ภาษาจีนให้คนไทย หรือช่วยเหลือคนจีน ที่มาทำาธุรกิจในไทยด้านภาษา คนจีน กลุ่มนี้มีประมาณ 800 คน 01/22/15 6 สถานการณ์ชาวจีนที่อาศัยอยู่ใน เขตห้วยขวาง
 7. 7. สถานการณ์ชาวจีนที่อาศัยอยู่ใน เขตห้วยขวาง หลานปีปีที่ผ่านมา ตามการพัฒนา อีคอมเมิร์ซ โผล่ออกมาคนจีนจำานวนมาก ซื้อสินค้าไทยไปขายที่เมืองจีนทาง อินเทอร์เน็ต และยังมีบุคลากรโลจิสติกคน จีนมาบริการให้ เกือบ1,000 คน อื่น ๆ ที่ รอ หรือกำาลังมองหา โอกาสที่จะ มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลา ที่ค่อนข้าง นาน ใน01/22/15 7
 8. 8. การก่อร่างสร้างรูปของชุมชนเขต ห้วยขวาง ■เขตห้วยขวางเป็นย่านที่อยู่อาศัยแบบ ดั้งเดิมของคนไทย ■คนจีนเริ่มที่จะรวมตัวกันในพื้นที่นี้ เริ่ม ต้นจากช่วงปลายยุคทศวรรษ1980 ■กลุ่มคนจีนที่มาก่อน เป็นคนไต้หวัน แถวนี้มีที่การกระจายอาบ อบนวดค่อน ข้างหนาแน่น คนไต้หวันเริ่มเช่าที่พัก อยู่แถวนี้ และกลายเป็นคนกลางที่ แนะนำาผู้ชายไต้หวันมาเที่ยวที่นี่01/22/15 8
 9. 9. การก่อร่างสร้างรูปของชุมชนเขต ห้วยขวาง กลุ่มคนจีนที่มาก่อน เป็นคนไต้หวัน แถว นี้มีที่การกระจายอาบอบนวดค่อนข้าง หนาแน่น คนไต้หวันเริ่มเช่าที่พักอยู่แถว นี้ และกลายเป็นคนกลางที่แนะนำาผู้ชาย ไต้หวันมาเที่ยวที่นี่ ในปี1992 จีนเปิดนโยบายอนุญาตให้คน จีนเดินทางไปเที่บวต่างประเทศได้ • นักท่องเที่ยวชาวจีนเริ่มที่จะเข้ามาในประเทศไทย • มีอยู่ช่วงหนึ่งไม่สนับสนุนการเรียนการสอน ภาษา จีน ทำาให้คนที่พูดภาษาจีนได้น้อยลง • 01/22/15 9
 10. 10. การก่อร่างสร้างรูปของชุมชนเขต ห้วยขวาง คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ มารวมกันอาศัยอยู่ ในเขตห้วยขวาง เช่าห้องที่นี่ราคาถูก ลักษณะพิเศษของ ช่วงเวลานี้ คือคน ส่วนใหญ่จาก หมู่บ้านเดียวกันของ ทางเหนือ พวกเขาได้อยู่กัน 01/22/15 10
 11. 11. การก่อร่างสร้างรูปของชุมชนเขต ห้วยขวาง ■ในช่วงรัฐบาลทักษิณ สนับสนุนให้มี การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่าง จีนกับไทย ■มีนักเรียนจีนจำานวนมากมาเรียน หนังสือในประเทศไทย ■แถวนี้มีร้านอาหารจีนจำานวนมาก ■เช่นร้านช้างคู่อาหารเปิดมา20กว่าปี แล้ว สภาพเช่นนี้เริ่มต้นแต่ปี2000 01/22/15 11
 12. 12. การก่อร่างสร้างรูปของชุมชนเขต ห้วยขวาง ■นักเรียนบางคน หลังจากสำาเร็จการ ศึกษาแล้ว ไม่อยากจะกลับไปยัง ประเทศจีน ชอบเมืองไทยมาก เพราะ ฉะนั้น คนจีนกลุ่มนี้พยยามหางานทำา ในประเทศไทย ไม่ว่าบริษัทของคนจีน บริษัทของคนไต้หวัน บริษัทของคน ไทย ปี2004รถไฟใต้ดินเปิดบริการให้ ใช้ บริเวณนี้ การเดินาทางสะดวกมาก คนที่มาอาศัยอยู่ที่นี่มากขึ้น 01/22/15 12
 13. 13. การก่อร่างสร้างรูปของชุมชนเขต ห้วยขวาง ■ปี2012 เนื่องจากการเผยแพร่ของ ภาพยนตร์เรื่องLost in Thailand จำานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยว ไทย จาก2.4ล้านคนเพิ่มเป็น4ล้านคน 01/22/15 13 Lost in Thailand 4,000, 000 2,400 ,000
 14. 14. การก่อร่างสร้างรูปของชุมชนเขต ห้วยขวาง ■แล้วก็มีไกด์จีนจำานวนมากไหลเข้าสู่ ประเทศไทย คนกลุ่มนี้ที่มาได้ ส่วน ใหญ่ผ่านคนรู้จักแนะนำาให้มา ด้วย เหตุนี้ พวกเขาชอบอาศัยอยู่ในเขต ห้วยขวาง พวกเขาปลอมตัวเป็น ชาวจีนของมณฑลยูนนานที่อาศัยอยู่ ที่ทางเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็น ผู้คนที่ได้รับสัญชาติไทยมรแล้ว บอก นักท่องเที่ยวว่า เขาเป็น 01/22/15 14
 15. 15. การก่อร่างสร้างรูปของชุมชนเขต ห้วยขวาง ■คนแม่สลอง แต่ก่อนไม่มีโอกาสเรียน ภาษาไทย ก็เลยพูดภาษาไทยไม่ได้ เพียงแต่พูดภาษาจีนได้ เนื่องจาก ความต้องการของตลาดการท่องเที่ยว และได้รับความร่วมมือจากบริษัททัวร์ คนส่วนนี้สามารถอาศัยอยู่ที่แถวนี้ได้ 01/22/15 15
 16. 16. การก่อร่างสร้างรูปของชุมชนเขต ห้วยขวาง ■2-3 ปีที่ผ่านมา สินค้าไทยหลายอย่าง ขายดีในตลาดของจีน ยาลดความอ้วนของโรงพยาบาลยันฮี • ยาตะขาบ5ตัว ฯลฯ เครื่องสำาอางของ • Mistine • Beauty Buffet • Snail White อาหาร เช่น • มาม่า รสต้มยำากุ้ง สาหร่ายยี่ห้อเถ้าแก่น้อย ดังนั้น01/22/15 16
 17. 17. การก่อร่างสร้างรูปของชุมชนเขต ห้วยขวาง ■"Taiguo Daigou" Soi Ratbampen 01/22/15 17 7 แห่งมาบริการให้ คนกลุ่มนี้ 200 กว่าที่ และมี บริษัทโลจิสติก 25 ร้าน จุดรับซื้อ สินค้า Soi Ratbampen
 18. 18. ธุรกิจชุมชน สถานะชุมชน ■ออกจากสถานีรถไฟใต้ดินห้วยขวาง รถจักรยานยนต์และรถตุ๊กตุ๊กที่จอดอยู่ หน้าปากซอยติดป้ายที่เขียนด้วยภาษา จีนเกือบทุกคัน รถเหล่านี้จะพาไปยังที่ เรียนภาษาไทยหรือร้านอาหาร 01/22/15 18
 19. 19. ธุรกิจชุมชน สถานะชุมชน ■ผู้คนที่เดินอยู่บนท้องถนน มองจาก ลักษณะของการแต่งกายและวิธีการ เดิน จะดูออกว่าส่วนใหญ่เป็นคนจีน ■มีร้านอาหารจีนขนาดใหญ่และขนาด เล็กทั้งหมด 40 กว่าร้าน ตั้งชื่อตาม ความชอบของคนจีน หรือสถานที่ที่ โดดเด่นของจีน 01/22/15 19
 20. 20. ธุรกิจชุมชน สถานะชุมชน ■ที่น่าแปลกใจคือ จำานวนของการสั่งซื้อ สินค้าของไทยที่ขายดีทุกแบรนด์ใน ประเทศจีน ตลาดในเมืองไทยมักจะ ขาดของ เมื่อไรมีสินค้าเข้าร้านมาใหม่ จะถูกผู้ซื้อชาวจีนซื้อไปหมดแล้วและ นำาไปขายที่ประเทศจีน เท่าที่ทราบ ยี่ห้อที่ขายดีที่สุด ทุกสัปดาห์จะส่ง เครื่องสำาอางนำ้าหนัก 3 ตัน มีรายได้ สุทธิต่อเดือน 4 ล้านกว่าหยวน 01/22/15 20
 21. 21. อิทธิพลทางสังคมของชุมชนชาวจีน ■ผลดี ส่งเสริมการบริโภคในภูมิภาคและการ พัฒนาทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมใน ภูมิภาค 01/22/15 21
 22. 22. อิทธิพลทางสังคมของชุมชนชาวจีน ■ผลเสีย จากมุมมองความปลอดภัยทางสังคม บาง คนเข้ามาหางานไม่สำาเร็จ ก็เริ่มขโมย ของอยู่แถวนั้น มีบางคนติดยาเสพติด ขายยาเสพติด ทำาให้เกิดความไม่สงบทาง สังคม คนจีนบางคนที่นิสัยไม่ดีสร้างปัญหาให้ กับผู้อื่น หากเดินในแต่ละซอยของเขต ห้วยขวางจะเห็นป้ายโฆษณาบ้านเช่าหรือ ขาย ถามเจ้าของบ้าน ทำาไมถึงขาย คำา ตอบคือ มีคนจีนมากเกินไป ไม่อยากจะ 01/22/15 22
 23. 23. Conclusion ■สรุปแล้ว เขตห้วยขวางน่าจะเป็น "ไชน่า ทาวน์ใหม่" การสร้างและพัฒนาของไชน่า ทาวน์ใหม่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายมิติ ใน กระบวนการส่งเสริมและการบูรณาการใน ท้องถิ่น และยังแสดงให้เห็นว่ามีองค์ ประกอบที่ไม่กลมกลืนกันจำานวนมาก ผู้ อพยพใหม่กับผู้อพยพดั้งเดิมที่มาจากเมือง แต้จิ๋ว เกาะไหหลำามีความแตกต่างหลาย อย่าง เช่น การศึกษา อาชีพ และมีการ เปลี่ยนแปลงอย่างมากในปัจจุบัน ทุกวันนี้ 01/22/15 23
 24. 24. Thank you !

×