Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Alice_IT_Startegy_CZE_v2

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
04 best practice
04 best practice
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 23 Ad

More Related Content

Similar to Alice_IT_Startegy_CZE_v2 (20)

Advertisement

Alice_IT_Startegy_CZE_v2

 1. 1. Strategie útvaru IT Střednědobá strategie pro období 2015 Jirí Nováček, CIO Dec 2014
 2. 2. Obsah Výchozí situace Vize & Mise Strategické oblasti 01 Programy & Iniciativy Kodex útvaru 02 03 04 05 06 2IT Strategie útvaru aplikačního rozvoje Příklad iniciativy 07 Hlavní cíl
 3. 3. Hlavní cíl Hlavním cílem této prezentace je představit základní koncept a strategii útvaru aplikačního rozvoje IT 01
 4. 4. Hlavní cíl Výchozí situace • Čeho chceme dosáhnout › časová hlediska pohledu Vize • Základní poslání › klíčové otázky Strategie • Jak cílů dosáhnout › hlavní iniciativy 4IT Strategie útvaru informačních systémů a technologií
 5. 5. Výchozí situace Analýza minulosti umožňuje pochopit přítomnost a změnit budoucnost 02
 6. 6. Porozumění situaci 6IT Strategie útvaru aplikačního rozvoje
 7. 7. Vize & Poslání Formulování naší vize a našeho poslání je důležité pro lepší porozumění toho kdo jsme a jaká je naše role ve společnosti 03
 8. 8. Vize  Strategické otázky • Jaké je ústřední téma vize, neboli CO je její podstatou? • KDO je nebo jsou její vykonavatelé? • Jaké jsou principy našeho přístupu, neboli JAK chceme k vizi přistupovat? • PROČ to děláme, co vyjadřuje klíčovou motivaci a účel našeho snažení? Rychle a efektivně chceme vybudovat moderní a prosperující společnost 8IT Strategie útvaru aplikačního rozvoje } } } } JAK KDO PROČ CO
 9. 9. Mise & Strategické oblasti Porozumění výchozí situace vede k definici strategických oblastí, ve kterých by se měly odehrát klíčové transformační iniciativy a změny 04
 10. 10. Derivace klíčových programů 10IT Strategie útvaru aplikačního rozvoje CHCEMERYCHLE A EFEKTIVNĚ VYBUDOVAT MODERNÍ A PROSPERUJÍCÍ SPOLE NOSTČ
 11. 11. Programy & Iniciativy Programy a iniciativy vedou k naplnění vize, našeho poslání a formulují principy a zásady, které jsou soustavně a cíleně posilovány a podporovány 05
 12. 12. Programy & Iniciativy - Co? „Víme, co děláme, a činíme tak ve správný okamžik a za obhajitelných nákladů.“ 12IT Strategie útvaru aplikačního rozvoje 1 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 3 4 2 DROP1 Business enabler 1. On-Line portál 2. Finanční provizorium 3. Podpůrné a proc. nástroje 4. Bezpečnost (přístupy, ID) 5. Rebranding 6. Reporting Pouze nejnutnější funkcionalita DROP2 OSS systems Systémy podpory procesů obsluhy a zřizování 1. Integrace (N) 2. Rozdělení OSS (N/C) 3. Nový provisioning (N/C) 4. Nový ordering (N) DROP4 Fakturační systém Funkčnost podpory výběru finančních prostředků 1. WS Billing 2. Fixní mediace (N/C) 3. Interconnect (C) 4. Portálové aplikace (C) DROP3 ESS systems Systémy podpory finančního řízení společnosti 1. ESS Systémy (N) 2. DMS (N) 3. DWH (N) 4. Portals (N) Fyzické oddělení
 13. 13. Programy & Iniciativy I. - Jak? „Stanovené cíle dosahujeme uplatněním jednoduchých a efektivních řešení.“ 13IT Strategie útvaru aplikačního rozvoje PŘÍSTUP • Prosazování konceptu „Keep it simple, stupid“ › Definice vstupních podmínek a parametrů pro jednoduché a funkční zadání › Dosažení míry konfigurace a parametrizace na úrovni 60% › Určení parametrů pro identifikaci míry komplexity › ITR (IT Related) – udržení ukazatele na úrovni 2.5% • Nastavení modelu dodávek › Definice modelu dodávky, včetně agilních vývojových metodik › Nastavení vhodného implementačního modelu se třetími stranami › Řízení kvality & služeb - stanovení jednoznačných parametrů pro měření kvality vývoje › Stanovení vlastní provozní koncepce
 14. 14. Programy & Iniciativy II. - Jak? „Stanovené cíle dosahujeme uplatněním jednoduchých a efektivních řešení.“ 14IT Strategie útvaru aplikačního rozvoje NÁSTROJE • Procesy - definice a redesign IT procesů › Oblast řízení projektů a prioritizace › Demand management a portfolio management › Řízení projektů & aplikačních změn › Planning & Release management › Oblast vývoje a Service managementu › Business analýza, architektura a vývoj › Performance management & Service delivery › Řízení provozu › Řízení bezpečnosti (monitoring, zálohování, DRP, BCP…) › Řízení provozních změn › Testování a nasazování změn do provozu › Incident a problem management › … • Podpůrné systémy – reimplementace podpůrných nástrojů › Oblast řízení - správa portfolia, priorit, řízení změn a projektů › Oblast technická - architektonické a analytické nástroje, řízení zdrojů, Service management › Oblast spolupráce - kolaborativní nástroje › Oblast provozní - nástroje na podporu dohledu, testování, problem managementu
 15. 15. Programy & Iniciativy I. - Proč? „Aplikujeme inovativní přístup všude tam, kde je to možné a prospěšné.“ 15IT Strategie útvaru aplikačního rozvoje INOVACE • Aplikační systémy › OSS - konsolidace network inventory a oblasti provisioningu › BSS - reimplementace wholeaale billingu a fixní mediace › ESS - implementace green-field řešení pro tuto oblast › Implementace nových podpůrných procesních nástrojů (náhrada ACD, SD4 apod.) • Infrastruktura a provoz › Změna dosavadního konceptu s O2ITS › Vybudování vlastní, efektivně fungující provozní organizace › Redesign provozních procesů › Definice infrastrukturální strategie pro implementaci nové aplikační architektury
 16. 16. Programy & Iniciativy II. - Proč? „Aplikujeme inovativní přístup všude tam, kde je to možné a prospěšné.“ 16IT Strategie útvaru aplikačního rozvoje OBCHOD • Sdílení obchodní strategie › Znalost obchodní strategie ze strany IT pracovníků › Sdílení IT strategie s ostatními útvary formou edukativních workshopů › Sdílení obchodních KPIs › Prezentace ekonomických výsledků • Informační zdroje › Zdroje dat pro efektivní budování technické infrastruktury a sítě › Zdroje dat pro posílení obchodní pozice a stimulaci revenue › Datová platforma pro bigdata analýzy našich zákazníků • Poznání obchodní praxe › Rozpoznání obchodní reality formou osobní účasti v pracovním procesu zadavatele • B2B gateway › Kontrola jednoduchosti přístupu a snadné integrace na elektronickou obchodní bránu › Kontrola a zajištění intuitivnost B2B rozhraní
 17. 17. Programy & Iniciativy I. - Kdo? „Jsme jeden tým a cítíme osobní zodpovědnost za výsledky naší společné práce.“ VZTAHY • Interní komunikace a vztahy › Komunikační plán a komunikační matice › Rozvrh pravidelných a nepravidelných interních schůzek › Rozvrh individuálních schůzek s interními a klíčovými lidmi › Pravidelné zprávy distribuované útvarem IT › Implementace útvarového portálu • Obchodní komunikace a vztahy › Definice personálního a procesního rozhraní mezi IT a obchodními jednotkami (BRM) › Definice rozhraní mezi IT a externími partnery (smlouvy, B2B apod.) › Účast na schůzkách ostatních útvarů, partnerů › Program edukativních workshopů › Exkurze do týmu externích dodavatelů a partnerů, popř. výměnná stáž 17IT Strategie útvaru aplikačního rozvoje
 18. 18. Programy & Iniciativy II. - Kdo? „Jsme jeden tým a cítíme osobní zodpovědnost za výsledky naší společné práce.“ LIDÉ • Měření a hodnocení výkonu › Lessons learnt a 360 feedback › Hodnotově orientované ukazatele výkonu pro všechny pracovníky IT › Hodnotové srovnávání s konkurenty na trhu › Kontrola a ladění optimálního vytížení zdrojů • Vzdělávání › Měkké dovednostní techniky (prezentace, komunikace, řešení konfliktů apod.) › Profesní dovednosti (nové systémy, nové platformy, transformační projekty) › Multifunkčnost – budování cílené zastupitelnosti zdrojů a jejich rotace • Motivace › Stanovení finančních motivátorů › Definice nefinanční motivace › Strategie obsazenosti IT týmu 18IT Strategie útvaru aplikačního rozvoje
 19. 19. Útvarový kodex Principy a morální pravidla jsou derivována z individuálních programů a reprezentují kodex útvaru aplikačního rozvoje 06
 20. 20. Útvarový kodex no. 1 „Víme, co děláme, a činíme tak ve správný okamžik a za obhajitelných nákladů.“ „Jsme jeden tým a cítíme osobní zodpovědnost za výsledky naší společné práce.“ „Stanovené cíle dosahujeme uplatněním jednoduchých a efektivních řešení.“ „Aplikujeme inovativní přístup všude tam, kde je to možné a prospěšné.“ 20IT Strategie útvaru aplikačního rozvoje
 21. 21. Příklad iniciativy Příklad 07
 22. 22. Příklad 22IT Strategie útvaru aplikačního rozvoje Program Business enabler Motivace Hlavní motivací tohoto programu je vytvoření podmínek pro formální vznik nové infrastrukturální společnosti, v co možná nejkratším čase, a uspokojit požadavek akcionáře na oficiální zahájení její činnosti k datu 1.5.2015. Cíl Cílem tohoto programu není provést úplné fyzické oddělení společností, ale vzhledem k požadovanému termínu zahájení provozu společnosti NetCo, je cílem realizovat jednotlivé projekty orientované na skutečně nejnutnější a životně důležité funkce. Princip Víme, co děláme, a činíme tak ve správný okamžik a za obhajitelných nákladů. Priorita Vysoká Aktivátory Analytické práce: Provedení analýzy funkční separace, definice aplikační architektury pro oba nově vznikající subjekty, definice infrastrukturální strategie a dekompozice projektů, vedoucích k fyzickému oddělení, jejich seskupení do logických celků, zajištění potřebné priority a určení jejich vazeb a dopadů na běžné obchodní aktivity ComCo. Formální události: Schválení obchodního záměru na oddělení společností představenstvem společnosti, schválení záměru valnou hromadou, zajištění financování projektu a oficiální publikace nových, referenčních, velkoobchodních nabídek. Podprogramy a) Finanční provizorium - implementace nezbytných finančních funkcí, nejspíše formou klonování současného ERP systému SAP. Provedení této implementace je požadováno v co nejkratším čase, s co nejnižšími možnými náklady a zmařenými investicemi. b) On-Line portál - implementace elektronického rozhraní mezi NetCo a ostatními operátory, které zabezpečuje funkce náběru objednávek, správu a údržbu produktového katalogu, doplňkových služeb a jejich provisioning. Systém musí poskytnout základní funkčnosti v jednoduchém a intuitivním rozhraní a reflektovat obsah referenční nabídky, jejíž platnost je uvažována k datu 1.5.2015. c) Podpůrné a procesní nástroje - implementace základních infrastrukturálních prvků, jako je nový doménový kontroler, nový e-mailový server a převod zaměstnanců do nové domény a migrace e-mailových účtů do nového prostředí, včetně migrace obsahu email schránek. d) Bezpečnostní systémy - implementace systémů podpory fyzického a logického přístupu, jež umožňuje kontrolu přístupu zaměstnanců NetCo a ComCo do budov. Rovněž i systémů pro podporu a správu uživatelských účtů do aplikací a technologických prostředí. e) Rebranding - změna identity společnosti na všech elektronických kanálech, on-line web rozhraních, oděvech, elektronických kartách apod. f) Reporting - implementace základních reportů, které jsou nezbytně nutné pro řízení společnosti a některé klíčové obchodní aktivity nebo jsou vyžadovány legislativně. Časování a, b, c, d, e, f) 10.2014 - 5.2015 Kdo Programový manažer NetCo – J. Nováček Projektový manažer – J. Láznička, L. Kratochvíl SC: P. Slováček (vlastník), F. Cába, P. Mádle, J. Nováček (garant), J. Kánský, C. Shea, Z. Kaplan Programový office: zastupující programový manažer NetCo, M. Horák (chief architekt & development), I. Končený (plánování a release management), M. Pastorčák (testing lead), Alternativy Bez alternativy
 23. 23. Děkuji za pozornost

Editor's Notes

 • Víme, co děláme a snažíme se být maximálně efektivní, jelikož si uvědomujeme klíčové firemní hodnoty a nutnost vlastní konkurence schopnosti.
  Prosazujeme a dodržujeme schválené procesy, jelikož si uvědomujeme, že pouze procesně orientovaná organizace je schopna vyhodnotit své chování a aplikovat změny vedoucí k jejímu zdokonalení.
  Snažíme se být zásadoví a umíme svůj postoj obhájit,
  Ústupky děláme jen tehdy, jsme-li přesvědčeni, že tím neriskujeme ztrátu vlastní identity a věrohodnosti nebo nebude ohrožena pověst našeho útvaru. Vždy jsme připraveni posoudit a vyhodnotit logiku a racionalitu argumentů protistrany.
  Chováme se a vystupujeme jednotně, tím budíme u partnerů pozitivní dojem organizační jednoty a posilujeme tak vzájemnou důvěru.
  Komunikujeme srozumitelně, pravdivě a konzistentně na všech organizačních úrovních, jelikož si uvědomujeme důležitost naší věrohodnosti.
  Vnímáme a nasloucháme problémům ostatních, protože jsme si vědomi své podpůrné role v naší organizaci.
  Naše rozhodování je založeno na znalosti prostředí a procesů a tyto dovednosti stále zdokonalujeme. Své znalosti aktivně uplatňujeme v praxi a šíříme mezi své kolegy a podřízené.
  Disponujeme potřebnou erudicí v oblasti aplikační architektury a konkrétních produktů, tuto cíleně budujeme a posilujeme.
  Disponujeme potřebnou erudicí v oblasti provozu a technické architektury, tuto cíleně budujeme a posilujeme.
  Cítíme odpovědnost za implementaci vyvíjených změn a provozní spolehlivost je pro nás měřítkem našeho úspěchu.
  Snažíme se porozumět obchodní motivaci požadavků a využít tak našich znalostí k nalezení nejlepšího a ekonomicky výhodného řešení.
  Budujeme cíleně naši znalost v obchodní oblasti a partnerství s našimi obchodními jednotkami.

×