Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rychlá diagnostika adaptívnosti

1,017 views

Published on

Bezplatné představení výsledku případové studie zaměřené na rychlou diagnostiku adaptivnosti organizace, t.j. schopnosti podnikatele nebo organizace reagovat na rychle měnící se podmínky podnikání na základě objektivních kritérií.

Published in: Leadership & Management
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Rychlá diagnostika adaptívnosti

 1. 1. 1 Budování a rozvoj Adaptivní Organizace Rychlá diagnostika BAOP, a.s. PŘÍPADOVÁ STUDIE (Ukázka výsledku diagnostiky)
 2. 2. 2 Udržitelného růstu je možné nejlépe dosáhnout pomocí craftingu na adaptivní organizace, které mají hráče oprávněné vidět a udělat změnu. - R. Morris, viceprezident, BMW
 3. 3. Co je to adaptivní organizace? 3 Adaptivní trvale úspěšná organizace se štíhlým myšlením je ta: • která má pracovníky oprávněné vidět a realizovat změnu; • kde jsou produkty nebo služby, poptávky a nabídky za všech okolností sladěny a synchronizovány; • která optimalizuje využívání svých zdrojů (včetně informačních technologií), vždy používá jen ty, které potřebuje, a platí jen za to, co efektivně použije a zajistí, že zdroje jsou dostačující k pokrytí poptávky; • jež se přizpůsobuje svým zákazníkům.
 4. 4. Principy řízení v adaptivní organizaci 4 • Světová třída - globální srovnávání. • Spolupráce - partnerství a aliance. • Sebeřízení - soukromá (ne veřejná) společnost. • Spoluúčast - sdílení zisku a přidané hodnoty. • Spoluvlastnictví - kapitálová účast spolupracovníků. • Soutěživost - vnitřní srovnání výkonů. • Samostatné řízení - autonomní podnikatelské jednotky. • Spolupodnikání - podnikatelský princip trhu i zákazníka. • Synergie - provázanost všech rozměrů. • Služba veřejnosti - smysl a cíl podnikání.
 5. 5. Kdy uvažovat o adaptivní organizaci? 5 • Nízká schopnost reagovat na aktuální situace na trhu. • Hierarchická struktura brání jak rozpoznávání, tak i zavádění změn. • Organizace plná nervózních zaměstnanců. • Posedlost bezpečím, zkamenělé mentální modely a spokojenost. • Znalosti a vzdělávání nesouvisí s práci a procesy, které se realizují. • Vedoucí drží příliš pevně moc a nedelegují rozhodovací pravomoci. • Pevné hranice, funkční síla, a politická dogma.
 6. 6. Naše porozumění současné situaci 6 Neschopnost s nadhledem a odstupem posoudit adaptivitu organizace, tj. schopnost reagovat na rychle měnící se podmínky podnikání na základě objektivních kritérií.
 7. 7. BAOP, a. s. – základní informace 7 1. Obrat necele 2 miliardy, z toho 1,3 miliard pekárenské divize. 2. Strategie - specializovaný průmyslový výrobce chleba, balených chlebů a rohlíků. 3. Produkce pro „masu“. 4. Divizní řízení – Podnik/Divize/Jednotky. 5. 3 pekárny, 1 mlyn. 6. Výrobky: Pekárenské, Cukrárenské, Mlýnská výroba, Speciální mlýnská výroba Vysoké logistické náklady (Překladiště Ostrava). 7. Nárůst výroby z 2,5 tisíce tun měsíčně na 5 tisíc tun.
 8. 8. Pochopení poptávky 8 Na základě základního porozumění současné situace společnosti BAOP, a.s. předkládáme výsledky základního expertního zjištění při posouzení „Adaptivity“, které pomůže společnosti BAOP, a.s.: Přístup k expertnímu posouzení, které se nachází na dalších listech ve výstupu z projektu, vychází ze zkušeností a znalostí členů konsorcia AP Solution z obdobných projektů a osvědčených metodik a praktik. 1. Objektivně zjistit současnou schopnost rychle reagovat na měnící se podmínky podnikání. 2. Zlepšit přizpůsobivost, připravenost a prozíravost.
 9. 9. 1.1 Zjištění zde je organizace adaptivní (AS-IS) Popis Vstupy Pro rychlé zjištění, zda je organizace adaptivní prostřednictvím testování schopností (1) účinně a efektivně naplňovat správně zaměřený obchodní model, (2) schopnost měnit, inovovat a přizpůsobit se novému podnikatelskému prostředí: • Jsme navrhli, připravili a vyhodnotili rychlé dotazníkové šetření. • Podle zájmu provedli individuální interview. • Podle výsledku dotazníkového šetření a případného individuálního interviewu umístili organizaci do jednoho ze čtyř kvadrantu v matici pro hodnocení adaptivity . Na základě zkušeností a znalosti AP Solution a vstupů z kroku 1.1 byl: • Podle potřeby stanovená zralost organizace. • Představen návrh oblastí a řešení pro zlepšení. • Poskytnuty konzultace a vstupy v rámci návrhu oblasti a řešení pro zlepšení. V této fázi bude navržen: • Akční plány navržených opatření vedoucí k dosažení strategických cílů (minimálně v rozsahu: věcný obsah, ZIFTUR model a analýza, KPI, kroky realizace). • Návrh měření a monitorování výkonnosti míry naplnění strategických cílů a splnění definovaných aktivit. • Odhad přínosů jednotlivých aktivit (transformační náklady vs. úspory). • Výroční zprávy, základní informace o současná strategii společnosti a analýza jejího dosažení. • Vstupy z dotazníkového šetření. • Nejlepší praxe a trendy v adaptivním řízení. • Výstupy z kroku 1.1. • Výstupy z kroků 1.1 a 1.2. Přístup a metodika průzkumu Aktivity Výstupy • Zpětná vazba – příspěvek k udržitelnosti a adaptivní schopnosti. • Matice adaptivnosti– celkový výsledek rychlé diagnostiky. • Návrh oblastí a řešení pro zlepšení. • Návrh 2. části řešení: Návrh akčních plánů k naplnění strategických cílů včetně odhadů jejich přínosů. 1.2 Návrh oblastí a řešení pro zlepšení (TO-BE) 1.3 Návrh akčních plánů Odhad min. potřebné součinnosti • Tým zajišťující součinnost při vykonání rychlé diagnostiky (max, 2 hod na člena): vyplnění dotazníků a případné poskytnutí interviewu. • Tým zajišťující součinnost při vykonání rychlé diagnostiky (max, 1,5 hod na člena): účast na prezentaci a diskusi k výsledkům rychlé diagnostiky a předloženým návrhům na zlepšení včetně navrhovaných řešení. • Tým zajišťující součinnost při vykonání rychlé diagnostiky (0,5 MD týdně/člena): předkládání a schval. postupů v projektu.
 10. 10. Dotazník a matice adaptivnosti 10 • Osy výsledné matice reprezentují klíčové oblasti hodnocení:  Účinně a efektivně naplňovat správně zaměřený obchodní model.  Schopnost měnit, inovovat a přizpůsobit se novému podnikatelskému prostředí. • Umístění organizace do jednoho ze čtyř kvadrantů se realizuje na základě:  Odpovědí na devět otázek obou oblastí.  Bodového ohodnocení otázek (1) 2 = ano, (2) 1 = do jisté míry, (3) 0 = ne. • Pozice organizace v matici adaptivnosti může být:  Adaptivní vůdce – vysoká kompatibilita s adaptivními schopnostmi a vysoký příspěvek k udržitelnosti.  Dokazující hráč – stav kompatibility s adaptivními schopnostmi a velice nízký příspěvek k udržitelnosti.  Přitažlivý hráč – vysoký příspěvek k udržitelnosti a velmi nízká kompatibilita s adaptivními schopnostmi.  Lhostejný hráč – velmi nízký příspěvek k udržitelnosti a nízká kompatibilita s adaptivními schopnostmi.
 11. 11. 11 Zralost adaptivní organizace LEVEL 1 Ad hoc LEVEL 2 Vize a strategie LEVEL 3 Procesy LEVEL 4 Kultura a víra LEVEL 5 Inovace
 12. 12. Celkový výsledek rychlé diagnostiky 12 BAOP, a.s. je ADAPTIVNÍ organizace, která je na správné cestě k dosažení nejvyššího stupně adaptivity, tj. učící se organizace! ADAPTIVNÍ DOKAZUJÍCILHOSTEJNÝ PRÍŤAŽLIVÝ VysokáNízká Nízký Vysoký Příspěvekkudržitelnosti Kompatibilita s adaptivními schopnostmi BAOP, a.s.
 13. 13. Zhodnocení výsledku rychlé diagnostiky 13 BAOP, a.s. má efektivně a účinně zaměřený obchodní model, rozumí požadavkům svých zákazníků, které naplňuje vhodným způsobem, který maximalizuje její zisk. BAOP, a.s. je také inovativní a flexibilní, což jí umožňuje měnit podnikání podle potřeby tak, aby splňovala požadavky vnějšího prostředí. Aby zůstaly obchodní aktivity BAOP, a.s. zdravé i v budoucnu, měla by společnost pokračovat ve snaze o provozní účinnost a efektivnost, skenovat vnější prostředí pro nalezení příležitosti i zjištění rizik a ohrožení, stejně tak investovat do rozvoje zaměstnanců pro udržení podnikové kultury, inovací a změn. Poznámka: Rychlá diagnostika je vytvořena prostřednictvím dotazníku (stav a dostupnost co nejpřesnějších informací pro posouzení adaptivností BAOP, a.s. podle metodiky seskupení AP Solution).
 14. 14. Zpětná vazba - příspěvek k udržitelnosti 14 Příspěvek k udržitelnosti Akce Body Vize a hodnotová propozice Máme jasně definované a znalosti o tom, co zákazník požaduje. UDRŽET 2 Strategické plánování a implementace Máme strategii naplánovanou na 3 roky, která obsahuje obchodní cíle a úkoly pro každou funkční oblast a je v souladu s provozním modelem. UDRŽET 2 Obchodní výkon Výkonnostní cíle jsou ve většině případů splňovány (Výsledky prodeje jsou dle očekávání) a naši zákazníci jsou spokojeny s naši nabídkou. ZLEPŠIT 1 Řízení procesů Za účelem identifikace potenciálních zlepšení máme zmapovány a analyzovány klíčové procesy: prodej, výroba / provoz, logistika a CRM. UDRŽET 2 Výrobní a obchodní technologie Používáme ERP řešení i pro sběr dat v reálnem čase a pravidelně zajišťujeme školení zaměstnanců v nejnovějších technologiích a metodách řízení. UDRŽET 2 Trénování a rozvoj zaměstnanců Naši zaměstnanci jsou řádně vyškoleni pro úkoly, které provádějí, a jsou pravidelně hodnoceni, abychom zjistili možnosti jejich dalšího rozvoje. UDRŽET 2 Motivace Zaměstnanci jsou ve své práci motivování, všichni pochopili svou roli ve firmě a vykonávají své úkoly tak, jak se od nich očekává. UDRŽET 2 Finanční management Vyhodnocujeme výkonnost a zisk na každé objednávce, projektu a zakázce. UDRŽET 2
 15. 15. 15 Adaptivní schopnosti Akce Body Prohledávání obzoru a využití externích informací Lidé v naši organizaci mají odpovědnost za získávání informací z vnějšího podnikatelského prostředí, identifikaci hrozeb a příležitostí a reakci na ně. UDRŽET 2 Strategické hodnocení Naši strategii vyhodnocujeme s ohledem na změny v podnikatelském prostředí a měníme dle potřeby. UDRŽET 2 Flexibilita Když identifikujeme novou příležitost, jsme schopni investovat čas a prostředky pro její další rozvoj, nebo překonfigurovat naše podnikání. UDRŽET 2 Odolnost Máme dostatek zdrojů nebo podpory od zákazníků, investorů / místního zastupitelstva apod., která nám umožní v případě krize postavit se opět na nohy. ZLEPŠIT 1 Inovace Zaměstnanci mají možnost navrhnout způsob, jak zlepšit procesy, postupy, produkty, služby a také způsoby, jak dělat svou práci. UDRŽET 2 Prosazování a realizace změn Zaměstnanci nevytváří překážky při představení a realizaci nových nápadů. ZLEPŠIT 1 Plánování následovnictví Diskutujeme o následovnictví a jakékoliv změny v projektech. Máme plán a systém pro zajištění sdílení zkušeností a dovedností tak, abychom je neztratili. ZLEPŠIT 1 Zpětná vazba - adaptivní schopnosti
 16. 16. 16 Prostor pro potenciální zlepšení ZMĚNY a jejích prosazování ODOLNOST a cesty k její zvýšení OBCHODNÍ VÝKON a jeho možnosti zlepšení NÁSLEDOVNÍCTVÍ a jeho plánování
 17. 17. 17 Konkretizace návrhů pro zlepšení • Obchodní výkon: (1) Aktivní sales vs letter box business, (2) Organizace Marketing cafeteria, (3) Zvýšení obchodní flexibility. • Odolnost a přijímání změn: (1) Nezávislé zpracování hodnotového toku, (2) Zlepšení systému řízení, (3) Snížení vázanosti kapitálu, (4) Zavedení systému pro řízení nástupnictví, (5) Zjednodušení reakce na požadavky změnového řízení. • Následovnictví: Zlepšení motivace zaměřené na spolupráci a přijímaní změn.
 18. 18. Přidaná hodnota řešení AP Solution 18 Zvýšená likvidita Inovativní přístupy a koncepty financování s možností plateb vázaných na výsledek s cílem omezení jednorázových investic. Podstatné zlepšení výkonnosti a výsledku společnosti. Efektivnější řízení. Zvýšená produktivita. Zvýšení výkonnosti společnosti Snížení nákladů a zkrácení průběhové doby Rapidní snížení reklamace  zvýšení spokojenosti zákazníka. Optimalizace kapacit, služeb a podpory. Standardizace modelu řízení a procesů. Vyšší návratnost budoucích investic Zlepšení návratnosti na základě analýzy přínosů. Větší rychlost a pružnost nyní i v budoucnu Kratší doba od zahájení změny a dosažením výsledků, schopnost růstu s požadavky.
 19. 19. Kontakt pro více informací Adrián Podskľan, AP Solution Krumlovská 530/3 140 00 Praha 4 Telefon: 00420 607 698 339 E-mail: podsklan@yahoo.com 19
 20. 20. Proč seskupení AP Solution? 20 1. Flexibilita. 2. Štíhlé, adaptivní a strategické myšlení. 3. Reálné terénní zkušenosti a znalosti. 4. Programy, znalosti a služby na mírů při budování „Adaptivní trvale úspěšné organizace“. 5. Přístup k exkluzivním IT nástrojům umožňující:  měřit náklady a kapitál podle produktů, procesů a zdrojů v reálném čase,  zmapovat a optimalizovat hodnotový tok,  ovládnutí webu a sociálních sítí ve Váš prospěch. 6. Odstup a nadhled. 7. Pozitivní zkušenosti a reference.
 21. 21. 21 Jsme: AP Solution (Adaptive Performance Solution) Máme a rozvíjíme: Experty a lektory Znalosti Metodologie a postupy Naše hodnoty: Svoboda a kreativita Férovost a pravdivost Kvalita a team

×