Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Rychlá diagnostika adaptívnosti

 1. 1 Budování a rozvoj Adaptivní Organizace Rychlá diagnostika BAOP, a.s. PŘÍPADOVÁ STUDIE (Ukázka výsledku diagnostiky)
 2. 2 Udržitelného růstu je možné nejlépe dosáhnout pomocí craftingu na adaptivní organizace, které mají hráče oprávněné vidět a udělat změnu. - R. Morris, viceprezident, BMW
 3. Co je to adaptivní organizace? 3 Adaptivní trvale úspěšná organizace se štíhlým myšlením je ta: • která má pracovníky oprávněné vidět a realizovat změnu; • kde jsou produkty nebo služby, poptávky a nabídky za všech okolností sladěny a synchronizovány; • která optimalizuje využívání svých zdrojů (včetně informačních technologií), vždy používá jen ty, které potřebuje, a platí jen za to, co efektivně použije a zajistí, že zdroje jsou dostačující k pokrytí poptávky; • jež se přizpůsobuje svým zákazníkům.
 4. Principy řízení v adaptivní organizaci 4 • Světová třída - globální srovnávání. • Spolupráce - partnerství a aliance. • Sebeřízení - soukromá (ne veřejná) společnost. • Spoluúčast - sdílení zisku a přidané hodnoty. • Spoluvlastnictví - kapitálová účast spolupracovníků. • Soutěživost - vnitřní srovnání výkonů. • Samostatné řízení - autonomní podnikatelské jednotky. • Spolupodnikání - podnikatelský princip trhu i zákazníka. • Synergie - provázanost všech rozměrů. • Služba veřejnosti - smysl a cíl podnikání.
 5. Kdy uvažovat o adaptivní organizaci? 5 • Nízká schopnost reagovat na aktuální situace na trhu. • Hierarchická struktura brání jak rozpoznávání, tak i zavádění změn. • Organizace plná nervózních zaměstnanců. • Posedlost bezpečím, zkamenělé mentální modely a spokojenost. • Znalosti a vzdělávání nesouvisí s práci a procesy, které se realizují. • Vedoucí drží příliš pevně moc a nedelegují rozhodovací pravomoci. • Pevné hranice, funkční síla, a politická dogma.
 6. Naše porozumění současné situaci 6 Neschopnost s nadhledem a odstupem posoudit adaptivitu organizace, tj. schopnost reagovat na rychle měnící se podmínky podnikání na základě objektivních kritérií.
 7. BAOP, a. s. – základní informace 7 1. Obrat necele 2 miliardy, z toho 1,3 miliard pekárenské divize. 2. Strategie - specializovaný průmyslový výrobce chleba, balených chlebů a rohlíků. 3. Produkce pro „masu“. 4. Divizní řízení – Podnik/Divize/Jednotky. 5. 3 pekárny, 1 mlyn. 6. Výrobky: Pekárenské, Cukrárenské, Mlýnská výroba, Speciální mlýnská výroba Vysoké logistické náklady (Překladiště Ostrava). 7. Nárůst výroby z 2,5 tisíce tun měsíčně na 5 tisíc tun.
 8. Pochopení poptávky 8 Na základě základního porozumění současné situace společnosti BAOP, a.s. předkládáme výsledky základního expertního zjištění při posouzení „Adaptivity“, které pomůže společnosti BAOP, a.s.: Přístup k expertnímu posouzení, které se nachází na dalších listech ve výstupu z projektu, vychází ze zkušeností a znalostí členů konsorcia AP Solution z obdobných projektů a osvědčených metodik a praktik. 1. Objektivně zjistit současnou schopnost rychle reagovat na měnící se podmínky podnikání. 2. Zlepšit přizpůsobivost, připravenost a prozíravost.
 9. 1.1 Zjištění zde je organizace adaptivní (AS-IS) Popis Vstupy Pro rychlé zjištění, zda je organizace adaptivní prostřednictvím testování schopností (1) účinně a efektivně naplňovat správně zaměřený obchodní model, (2) schopnost měnit, inovovat a přizpůsobit se novému podnikatelskému prostředí: • Jsme navrhli, připravili a vyhodnotili rychlé dotazníkové šetření. • Podle zájmu provedli individuální interview. • Podle výsledku dotazníkového šetření a případného individuálního interviewu umístili organizaci do jednoho ze čtyř kvadrantu v matici pro hodnocení adaptivity . Na základě zkušeností a znalosti AP Solution a vstupů z kroku 1.1 byl: • Podle potřeby stanovená zralost organizace. • Představen návrh oblastí a řešení pro zlepšení. • Poskytnuty konzultace a vstupy v rámci návrhu oblasti a řešení pro zlepšení. V této fázi bude navržen: • Akční plány navržených opatření vedoucí k dosažení strategických cílů (minimálně v rozsahu: věcný obsah, ZIFTUR model a analýza, KPI, kroky realizace). • Návrh měření a monitorování výkonnosti míry naplnění strategických cílů a splnění definovaných aktivit. • Odhad přínosů jednotlivých aktivit (transformační náklady vs. úspory). • Výroční zprávy, základní informace o současná strategii společnosti a analýza jejího dosažení. • Vstupy z dotazníkového šetření. • Nejlepší praxe a trendy v adaptivním řízení. • Výstupy z kroku 1.1. • Výstupy z kroků 1.1 a 1.2. Přístup a metodika průzkumu Aktivity Výstupy • Zpětná vazba – příspěvek k udržitelnosti a adaptivní schopnosti. • Matice adaptivnosti– celkový výsledek rychlé diagnostiky. • Návrh oblastí a řešení pro zlepšení. • Návrh 2. části řešení: Návrh akčních plánů k naplnění strategických cílů včetně odhadů jejich přínosů. 1.2 Návrh oblastí a řešení pro zlepšení (TO-BE) 1.3 Návrh akčních plánů Odhad min. potřebné součinnosti • Tým zajišťující součinnost při vykonání rychlé diagnostiky (max, 2 hod na člena): vyplnění dotazníků a případné poskytnutí interviewu. • Tým zajišťující součinnost při vykonání rychlé diagnostiky (max, 1,5 hod na člena): účast na prezentaci a diskusi k výsledkům rychlé diagnostiky a předloženým návrhům na zlepšení včetně navrhovaných řešení. • Tým zajišťující součinnost při vykonání rychlé diagnostiky (0,5 MD týdně/člena): předkládání a schval. postupů v projektu.
 10. Dotazník a matice adaptivnosti 10 • Osy výsledné matice reprezentují klíčové oblasti hodnocení:  Účinně a efektivně naplňovat správně zaměřený obchodní model.  Schopnost měnit, inovovat a přizpůsobit se novému podnikatelskému prostředí. • Umístění organizace do jednoho ze čtyř kvadrantů se realizuje na základě:  Odpovědí na devět otázek obou oblastí.  Bodového ohodnocení otázek (1) 2 = ano, (2) 1 = do jisté míry, (3) 0 = ne. • Pozice organizace v matici adaptivnosti může být:  Adaptivní vůdce – vysoká kompatibilita s adaptivními schopnostmi a vysoký příspěvek k udržitelnosti.  Dokazující hráč – stav kompatibility s adaptivními schopnostmi a velice nízký příspěvek k udržitelnosti.  Přitažlivý hráč – vysoký příspěvek k udržitelnosti a velmi nízká kompatibilita s adaptivními schopnostmi.  Lhostejný hráč – velmi nízký příspěvek k udržitelnosti a nízká kompatibilita s adaptivními schopnostmi.
 11. 11 Zralost adaptivní organizace LEVEL 1 Ad hoc LEVEL 2 Vize a strategie LEVEL 3 Procesy LEVEL 4 Kultura a víra LEVEL 5 Inovace
 12. Celkový výsledek rychlé diagnostiky 12 BAOP, a.s. je ADAPTIVNÍ organizace, která je na správné cestě k dosažení nejvyššího stupně adaptivity, tj. učící se organizace! ADAPTIVNÍ DOKAZUJÍCILHOSTEJNÝ PRÍŤAŽLIVÝ VysokáNízká Nízký Vysoký Příspěvekkudržitelnosti Kompatibilita s adaptivními schopnostmi BAOP, a.s.
 13. Zhodnocení výsledku rychlé diagnostiky 13 BAOP, a.s. má efektivně a účinně zaměřený obchodní model, rozumí požadavkům svých zákazníků, které naplňuje vhodným způsobem, který maximalizuje její zisk. BAOP, a.s. je také inovativní a flexibilní, což jí umožňuje měnit podnikání podle potřeby tak, aby splňovala požadavky vnějšího prostředí. Aby zůstaly obchodní aktivity BAOP, a.s. zdravé i v budoucnu, měla by společnost pokračovat ve snaze o provozní účinnost a efektivnost, skenovat vnější prostředí pro nalezení příležitosti i zjištění rizik a ohrožení, stejně tak investovat do rozvoje zaměstnanců pro udržení podnikové kultury, inovací a změn. Poznámka: Rychlá diagnostika je vytvořena prostřednictvím dotazníku (stav a dostupnost co nejpřesnějších informací pro posouzení adaptivností BAOP, a.s. podle metodiky seskupení AP Solution).
 14. Zpětná vazba - příspěvek k udržitelnosti 14 Příspěvek k udržitelnosti Akce Body Vize a hodnotová propozice Máme jasně definované a znalosti o tom, co zákazník požaduje. UDRŽET 2 Strategické plánování a implementace Máme strategii naplánovanou na 3 roky, která obsahuje obchodní cíle a úkoly pro každou funkční oblast a je v souladu s provozním modelem. UDRŽET 2 Obchodní výkon Výkonnostní cíle jsou ve většině případů splňovány (Výsledky prodeje jsou dle očekávání) a naši zákazníci jsou spokojeny s naši nabídkou. ZLEPŠIT 1 Řízení procesů Za účelem identifikace potenciálních zlepšení máme zmapovány a analyzovány klíčové procesy: prodej, výroba / provoz, logistika a CRM. UDRŽET 2 Výrobní a obchodní technologie Používáme ERP řešení i pro sběr dat v reálnem čase a pravidelně zajišťujeme školení zaměstnanců v nejnovějších technologiích a metodách řízení. UDRŽET 2 Trénování a rozvoj zaměstnanců Naši zaměstnanci jsou řádně vyškoleni pro úkoly, které provádějí, a jsou pravidelně hodnoceni, abychom zjistili možnosti jejich dalšího rozvoje. UDRŽET 2 Motivace Zaměstnanci jsou ve své práci motivování, všichni pochopili svou roli ve firmě a vykonávají své úkoly tak, jak se od nich očekává. UDRŽET 2 Finanční management Vyhodnocujeme výkonnost a zisk na každé objednávce, projektu a zakázce. UDRŽET 2
 15. 15 Adaptivní schopnosti Akce Body Prohledávání obzoru a využití externích informací Lidé v naši organizaci mají odpovědnost za získávání informací z vnějšího podnikatelského prostředí, identifikaci hrozeb a příležitostí a reakci na ně. UDRŽET 2 Strategické hodnocení Naši strategii vyhodnocujeme s ohledem na změny v podnikatelském prostředí a měníme dle potřeby. UDRŽET 2 Flexibilita Když identifikujeme novou příležitost, jsme schopni investovat čas a prostředky pro její další rozvoj, nebo překonfigurovat naše podnikání. UDRŽET 2 Odolnost Máme dostatek zdrojů nebo podpory od zákazníků, investorů / místního zastupitelstva apod., která nám umožní v případě krize postavit se opět na nohy. ZLEPŠIT 1 Inovace Zaměstnanci mají možnost navrhnout způsob, jak zlepšit procesy, postupy, produkty, služby a také způsoby, jak dělat svou práci. UDRŽET 2 Prosazování a realizace změn Zaměstnanci nevytváří překážky při představení a realizaci nových nápadů. ZLEPŠIT 1 Plánování následovnictví Diskutujeme o následovnictví a jakékoliv změny v projektech. Máme plán a systém pro zajištění sdílení zkušeností a dovedností tak, abychom je neztratili. ZLEPŠIT 1 Zpětná vazba - adaptivní schopnosti
 16. 16 Prostor pro potenciální zlepšení ZMĚNY a jejích prosazování ODOLNOST a cesty k její zvýšení OBCHODNÍ VÝKON a jeho možnosti zlepšení NÁSLEDOVNÍCTVÍ a jeho plánování
 17. 17 Konkretizace návrhů pro zlepšení • Obchodní výkon: (1) Aktivní sales vs letter box business, (2) Organizace Marketing cafeteria, (3) Zvýšení obchodní flexibility. • Odolnost a přijímání změn: (1) Nezávislé zpracování hodnotového toku, (2) Zlepšení systému řízení, (3) Snížení vázanosti kapitálu, (4) Zavedení systému pro řízení nástupnictví, (5) Zjednodušení reakce na požadavky změnového řízení. • Následovnictví: Zlepšení motivace zaměřené na spolupráci a přijímaní změn.
 18. Přidaná hodnota řešení AP Solution 18 Zvýšená likvidita Inovativní přístupy a koncepty financování s možností plateb vázaných na výsledek s cílem omezení jednorázových investic. Podstatné zlepšení výkonnosti a výsledku společnosti. Efektivnější řízení. Zvýšená produktivita. Zvýšení výkonnosti společnosti Snížení nákladů a zkrácení průběhové doby Rapidní snížení reklamace  zvýšení spokojenosti zákazníka. Optimalizace kapacit, služeb a podpory. Standardizace modelu řízení a procesů. Vyšší návratnost budoucích investic Zlepšení návratnosti na základě analýzy přínosů. Větší rychlost a pružnost nyní i v budoucnu Kratší doba od zahájení změny a dosažením výsledků, schopnost růstu s požadavky.
 19. Kontakt pro více informací Adrián Podskľan, AP Solution Krumlovská 530/3 140 00 Praha 4 Telefon: 00420 607 698 339 E-mail: podsklan@yahoo.com 19
 20. Proč seskupení AP Solution? 20 1. Flexibilita. 2. Štíhlé, adaptivní a strategické myšlení. 3. Reálné terénní zkušenosti a znalosti. 4. Programy, znalosti a služby na mírů při budování „Adaptivní trvale úspěšné organizace“. 5. Přístup k exkluzivním IT nástrojům umožňující:  měřit náklady a kapitál podle produktů, procesů a zdrojů v reálném čase,  zmapovat a optimalizovat hodnotový tok,  ovládnutí webu a sociálních sítí ve Váš prospěch. 6. Odstup a nadhled. 7. Pozitivní zkušenosti a reference.
 21. 21 Jsme: AP Solution (Adaptive Performance Solution) Máme a rozvíjíme: Experty a lektory Znalosti Metodologie a postupy Naše hodnoty: Svoboda a kreativita Férovost a pravdivost Kvalita a team
Advertisement