Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מצגת מערך מעוף אתי גוטמן

574 views

Published on

מצגת מערך מעוף אתי גוטמן

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מצגת מערך מעוף אתי גוטמן

 1. 1. www.Maof.co.il
 2. 2. ‫מרכזיים‬ ‫ערכים‬ - ‫חזון‬‫מרכזיים‬ ‫ערכים‬ - ‫חזון‬
 3. 3. ‫מעוף‬ ‫חזון‬ – ‫הולכים‬ ‫אנחנו‬ ‫לאן‬‫מעוף‬ ‫חזון‬ – ‫הולכים‬ ‫אנחנו‬ ‫לאן‬ ‫ליזמים‬ ‫ישיר‬ ‫סיוע‬ ‫מתן‬ ‫באמצעות‬ ‫הסוכנות‬ ‫מדיניות‬ ‫יישום‬ :‫ל‬ ‫להביא‬ ‫במטרה‬ ‫ולעסקים‬ ‫כלכלי‬ ‫שגשוג‬ ‫העסק‬ ‫של‬ ‫עידוד‬‫הקמת‬ ‫חדשים‬ ‫עסקים‬ ‫כושר‬ ‫שיפור‬ ‫התחרות‬
 4. 4. ‫מעוף‬ ‫מערך‬ ‫ייעוד‬‫מעוף‬ ‫מערך‬ ‫ייעוד‬
 5. 5. ‫היעד‬ ‫קהל‬‫היעד‬ ‫קהל‬
 6. 6. ‫אוכלוסיות‬‫אוכלוסיות‬ ‫מחפשי‬ ‫תעסוקה‬ ‫בני‬ ‫מיעוטים‬- ‫חרדים‬ ‫גברים‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫כללית‬ ‫הוריים‬ ‫חד‬ ‫חרדים‬ ‫-נשים‬
 7. 7. ‫החדש‬ ‫המערך‬ ‫מבנה‬‫החדש‬ ‫המערך‬ ‫מבנה‬ •-‫ב‬ ‫שפועל‬ ‫ארצי‬ ‫מערך‬5‫אשכולות‬ •‫של‬ ‫פריסה‬30‫ושלוחות‬ ‫מרכזים‬ •‫הגיאוגרפי‬ ‫לאשכול‬ ‫המפעיל‬ ‫של‬ ‫בלעדית‬ ‫אחריות‬ •‫לעד‬ ‫הפעלה‬ ‫תקופת‬7‫שנים‬
 8. 8. ‫המזרחי‬ ‫הגליל‬ ‫אזור‬ ‫חברת‬ -‫והגולן‬ ‫גלילי‬ ‫אשכול‬ ‫משה‬ ‫יובל‬ ‫בניהול‬ ‫החוף‬ ‫מישור‬ ‫אזור‬ -‫המערבי‬ ‫והגליל‬ ‫סיסטמטי‬ ‫חברת‬ ‫שמחי‬ ‫תמר‬ ‫בניהול‬ – ‫ת"א‬ ‫אזור‬ ‫חברת‬BDO‫מעוף‬ ‫גוטמן‬ ‫אתי‬ ‫בניהול‬ ‫והשפלה‬ ‫ירושלים‬ ‫אזור‬ ‫חברת‬ – ‫הדרום‬ ‫ואזור‬ ‫תיגבור‬ ‫מט"ע‬ ‫אביב‬ ‫ראם‬ ‫נעמי‬ ‫בניהול‬ ‫תרשיש‬ ‫המעוף‬ ‫את‬ ‫המפעילות‬ ‫החברות‬‫המעוף‬ ‫את‬ ‫המפעילות‬ ‫החברות‬
 9. 9. ‫השטח‬ ‫מערך‬ ‫הפעלת‬ ‫עקרונות‬‫השטח‬ ‫מערך‬ ‫הפעלת‬ ‫עקרונות‬ ‫ארצית‬ ‫פריסה‬ - ‫לכל‬ ‫שירות‬ ‫לעסק‬ ‫אחת‬ ‫כתובת‬ ‫השירות‬ ‫במתן‬ ‫ואחידות‬ ‫איכות‬ ‫מתמשך‬ ‫סיוע‬ ‫ושיפור‬ ‫למידה‬
 10. 10. ‫שטח‬ ‫גוף‬ ‫קבועה‬ ‫שלוחה‬ ‫ארעית‬ ‫שלוחה‬ ‫ארצית‬ ‫פריסה‬‫ארצית‬ ‫פריסה‬
 11. 11. ‫לעסק‬ ‫אחת‬ ‫כתובת‬‫לעסק‬ ‫אחת‬ ‫כתובת‬ •‫מידע‬ ‫מתן‬‫הקיימים‬ ‫סיוע‬ ‫כלי‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫ממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫מימון‬ ‫קרנות‬ ‫אזוריות‬ ‫יוזמות‬ ‫ועוד‬ •‫אבחון‬‫צרכים‬ ‫ומיפוי‬ •‫שירותים‬ ‫התאמת‬‫הלקוח‬ ‫לצרכי‬ •‫ליווי‬‫ומעקב‬
 12. 12. ‫ואחיד‬ ‫איכותי‬ ‫שירות‬‫ואחיד‬ ‫איכותי‬ ‫שירות‬
 13. 13. ‫מתמשך‬ ‫כסיוע‬ ‫העבודה‬ ‫תהליך‬‫מתמשך‬ ‫כסיוע‬ ‫העבודה‬ ‫תהליך‬ ‫התיק‬ ‫מנהל‬‫מלווה‬‫העסק‬ ‫את‬ ‫על‬ ‫שומר‬‫קשר‬‫מעקב‬ ‫ומבצע‬ ‫עימו‬!‫הדרך‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬
 14. 14. ‫ושיפור‬ ‫למידה‬ ,‫הערכה‬ – ‫העבודה‬ ‫תהליך‬‫ושיפור‬ ‫למידה‬ ,‫הערכה‬ – ‫העבודה‬ ‫תהליך‬ ‫המפעילים‬ ‫באחריות‬ - ‫השטח‬ ‫ברמת‬ ‫הסוכנות‬ ‫באחריות‬ ‫המטה‬ ‫ברמת‬
 15. 15. ‫הניתנים‬ ‫השירותים‬‫הניתנים‬ ‫השירותים‬ 18
 16. 16. ‫עסקים‬ ‫מרכזי‬‫עסקים‬ ‫מרכזי‬ ‫להביא‬ -‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬‫לצמיחה‬‫עסקים‬ ‫של‬ ‫ולפיתוח‬‫קצר‬ ‫בזמן‬
 17. 17. ‫עסק‬ ‫יוזמים‬‫עסק‬ ‫יוזמים‬ ‫המטרה‬ ‫עסק‬ ‫בפתיחת‬ ‫ליזמים‬ ‫לסייע‬ ‫לשרוד‬ ‫סיכויים‬ ‫את‬ ‫ולשפר‬
 18. 18. ‫עסק‬ ‫יוזמים‬‫עסק‬ ‫יוזמים‬

×