Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

חוק עידוד השקעות הון - רוח יוסי ירון

468 views

Published on

כנס אמצעי סיוע 2/12/2015 – רו"ח יוסי ירון

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

חוק עידוד השקעות הון - רוח יוסי ירון

 1. 1. ‫סקירה‬- ‫הון‬ ‫השקעות‬ ‫לעידוד‬ ‫החוק‬ ‫מרצה‬:‫ירון‬ ‫יוסי‬,‫רו‬"‫ח‬(MBA)-‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ (‫לשעבר‬‫מנהל‬‫תחום‬‫חוקי‬‫עידוד‬‫ורפרנט‬‫מקצועי‬,‫חטיבה‬‫מקצועית‬-‫רשות‬‫המיסים‬) ‫ההרצאה‬ ‫משך‬:20‫דקות‬ ‫יוסי‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫ירון‬(MBA) ‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ ‫חרוץ‬9,‫אביב‬ ‫תל‬,‫טל‬':077-7500203 ‫נייד‬:050-6210107,‫פקס‬:153-50-6210107
 2. 2. ‫שונים‬ ‫עסקיים‬ ‫למגזרים‬ ‫הטבות‬ ‫החוק‬‫מתמקד‬‫בעידוד‬‫מגוון‬‫פעילויות‬‫עסקיות‬: •‫ענף‬‫התעשייה‬-‫מפעלי‬‫תעשייה‬‫לרבות‬‫היי‬‫טק‬. •‫ענף‬‫התיירות‬-‫בתי‬‫מלון‬,‫מלוניות‬,‫אטרקציות‬‫תיירותיות‬. •‫ענף‬‫הנדל‬"‫ן‬-‫בנייני‬‫דירות‬‫להשכרה‬‫למגורים‬. •‫מסלולים‬"‫ליד‬"‫החוק‬(‫הוראות‬‫מנכ‬"‫ל‬):‫סיוע‬‫בהעסקה‬ ‫וקליטת‬‫עובדים‬,‫הכשרת‬‫עובדים‬‫וכו‬'. ‫יוסי‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫ירון‬(MBA) ‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ ‫חרוץ‬9,‫אביב‬ ‫תל‬,‫טל‬':077-7500203 ‫נייד‬:050-6210107,‫פקס‬:153-50-6210107
 3. 3. ‫לתעשייה‬ ‫הטבות‬ •‫מסלול‬‫המס‬(‫מסלול‬‫ירוק‬)‫מפעל‬‫מועדף‬-‫הטבות‬‫במס‬‫חברות‬ ‫ובמס‬‫על‬‫דיבידנד‬‫המחולק‬‫לבעלי‬‫המניות‬,‫פחת‬‫מואץ‬. •‫מסלול‬‫המענקים‬(‫מרכז‬‫השקעות‬)‫מפעל‬‫מאושר‬-‫מענקי‬ ‫מדינה‬‫למפעלים‬‫תעשייתיים‬‫הממוקמים‬‫באזור‬‫פיתוח‬‫א‬'. ‫פיתוח‬ ‫באזור‬‫א‬'-‫המסלולים‬ ‫משני‬ ‫ליהנות‬ ‫ניתן‬‫במקביל‬ ‫יוסי‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫ירון‬(MBA) ‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ ‫חרוץ‬9,‫אביב‬ ‫תל‬,‫טל‬':077-7500203 ‫נייד‬:050-6210107,‫פקס‬:153-50-6210107
 4. 4. ‫לתעשייה‬ ‫הטבות‬ ‫מועדף‬ ‫למפעל‬ ‫המס‬ ‫מסלול‬ ‫יוסי‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫ירון‬(MBA) ‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ ‫חרוץ‬9,‫אביב‬ ‫תל‬,‫טל‬':077-7500203 ‫נייד‬:050-6210107,‫פקס‬:153-50-6210107
 5. 5. ‫המס‬ ‫מסלול‬-‫מועדף‬ ‫מפעל‬ ‫הטבות‬‫מס‬‫על‬‫הכנסה‬‫מועדפת‬‫של‬‫מפעל‬‫מועדף‬‫בבעלותה‬‫של‬ ‫חברה‬‫מועדפת‬: •‫שיעורי‬‫המס‬‫כאמור‬‫עודכנו‬‫בחוק‬‫ההסדרים‬‫לשנת‬2014,‫החל‬‫מיום‬1/1/2014. •‫בשנת‬‫המס‬2013‫היה‬‫שיעור‬‫מס‬‫החברות‬‫בחוק‬‫עידוד‬:‫אז‬"‫פ‬‫א‬'-7%‫ובאזור‬‫אחר‬-12.5%. ‫שיעור‬‫המס‬‫על‬‫דיבידנד‬‫היה‬15%. ‫יוסי‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫ירון‬(MBA) ‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ ‫חרוץ‬9,‫אביב‬ ‫תל‬,‫טל‬':077-7500203 ‫נייד‬:050-6210107,‫פקס‬:153-50-6210107 ‫משנת‬ ‫החל‬2014‫א‬ ‫פיתוח‬ ‫אזור‬'‫אזור‬‫אחר‬‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫פקודת‬ ‫חברות‬ ‫מס‬9%16%26.5% ‫דיבידנד‬ ‫מס‬20%20%30% ‫מס‬"‫בית‬ ‫עד‬"27.2%32.8%48.55%
 6. 6. ‫המס‬ ‫מסלול‬-‫מועדף‬ ‫מפעל‬ ‫פחת‬‫מואץ‬‫בשל‬‫נכסים‬‫יצרניים‬‫המשמשים‬‫את‬‫המפעל‬ ‫המועדף‬: ‫יוסי‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫ירון‬(MBA) ‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ ‫חרוץ‬9,‫אביב‬ ‫תל‬,‫טל‬':077-7500203 ‫נייד‬:050-6210107,‫פקס‬:153-50-6210107 ‫וציוד‬ ‫מכונות‬‫המפעל‬ ‫מבנה‬ ‫שיעורי‬‫הפחת‬ ‫תקנות‬ ‫פחת‬ (1941)–‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫פקודת‬ ‫בד‬"‫כ‬15%-7%‫בד‬"‫כ‬4% ‫שיעורי‬‫מואץ‬ ‫פחת‬ ‫הון‬ ‫השקעות‬ ‫עידוד‬ ‫חוק‬ 30%-14%16% ‫פער‬‫פי‬2‫פי‬4
 7. 7. ‫המס‬ ‫מסלול‬-‫מועדף‬ ‫מפעל‬ ‫מרכזיים‬ ‫קריטריונים‬(‫הגדרות‬) .1"‫מועדפת‬ ‫חברה‬." .2‫בעלת‬"‫מועדף‬ ‫מפעל‬." .3"‫תעשייתי‬ ‫מפעל‬." .4‫תנאי‬‫הייצוא‬(‫בלשון‬‫החוק‬:‫תנאי‬"‫בר‬ ‫מפעל‬-‫תחרות‬.)" .5"‫מועדפת‬ ‫הכנסה‬." ‫יוסי‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫ירון‬(MBA) ‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ ‫חרוץ‬9,‫אביב‬ ‫תל‬,‫טל‬':077-7500203 ‫נייד‬:050-6210107,‫פקס‬:153-50-6210107
 8. 8. ‫המס‬ ‫מסלול‬-‫מועדף‬ ‫מפעל‬ ‫מועדפת‬ ‫חברה‬ ‫בישראל‬ ‫שהתאגדה‬ ‫חברה‬,‫בישראל‬ ‫וניהול‬ ‫שליטה‬: •‫בעלת‬"‫מועדף‬ ‫מפעל‬". •‫מלאה‬ ‫ממשלתית‬ ‫בבעלות‬ ‫חברה‬ ‫אינה‬. •‫אינה‬‫חברה‬‫משפחתית‬,‫אינה‬‫קיבוץ‬. •‫לרבות‬‫שותפות‬‫רשומה‬‫ששותפות‬‫בה‬‫רק‬‫חברות‬‫שהתאגדו‬ ‫בישראל‬. •‫מנהלת‬‫פנקסים‬‫קבילים‬‫ומגישה‬‫דוחות‬‫כנדרש‬. ‫יוסי‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫ירון‬(MBA) ‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ ‫חרוץ‬9,‫אביב‬ ‫תל‬,‫טל‬':077-7500203 ‫נייד‬:050-6210107,‫פקס‬:153-50-6210107
 9. 9. ‫המס‬ ‫מסלול‬-‫מועדף‬ ‫מפעל‬ ‫מועדף‬ ‫מפעל‬ "‫מפעל‬‫תעשייתי‬‫שמתקיימות‬‫בו‬‫הוראות‬‫סעיף‬18‫א‬(‫ב‬)‫ו‬- (‫ג‬)‫לעניין‬‫היותו‬‫מפעל‬‫בר‬-‫תחרות‬‫התורם‬‫לתוצר‬‫המקומי‬ ‫הגולמי‬‫או‬‫מפעל‬‫בר‬-‫תחרות‬‫בתחום‬‫האנרגיה‬ ‫המתחדשת‬". ‫כלומר‬, •"‫מפעל‬‫תעשייתי‬" •"‫מפעל‬‫בר‬-‫תחרות‬"=‫תנאי‬‫ייצוא‬ ‫יוסי‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫ירון‬(MBA) ‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ ‫חרוץ‬9,‫אביב‬ ‫תל‬,‫טל‬':077-7500203 ‫נייד‬:050-6210107,‫פקס‬:153-50-6210107
 10. 10. ‫המס‬ ‫מסלול‬-‫מועדף‬ ‫מפעל‬ ‫ת‬‫בר‬ ‫מפעל‬ ‫נאי‬-‫תחרות‬(‫הייצוא‬ ‫תנאי‬) •‫עיקר‬‫פעילותו‬‫בתחום‬‫הביוטכנולוגיה‬/‫ננוטכנולוגיה‬/‫אנרגיה‬‫מתחדשת‬ ‫המבוססת‬‫על‬‫ידע‬‫בתחום‬‫זה‬(‫דרוש‬‫אישור‬‫המדען‬‫הראשי‬). •‫לפחות‬25%‫ממכירות‬‫המפעל‬,‫בשנת‬‫המס‬,‫הן‬‫מכירות‬‫בשוק‬‫מסוים‬ ‫המונה‬14‫מיליון‬‫תושבים‬‫לפחות‬. •‫הכנסות‬‫המפעל‬‫ממכירותיו‬‫בשוק‬‫מסוים‬,‫אינן‬‫עולות‬‫על‬75%‫מכלל‬ ‫הכנסתו‬‫בשנת‬‫המס‬. •"‫שוק‬"-‫מדינה‬‫או‬‫טריטוריית‬‫מכס‬‫נפרדת‬. •‫לגבי‬‫קבלני‬‫משנה‬‫שאינם‬‫מייצאים‬‫ישירות‬–‫תקנות‬(‫ראה‬‫להלן‬). ‫יוסי‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫ירון‬(MBA) ‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ ‫חרוץ‬9,‫אביב‬ ‫תל‬,‫טל‬':077-7500203 ‫נייד‬:050-6210107,‫פקס‬:153-50-6210107
 11. 11. ‫המס‬ ‫מסלול‬-‫מועדף‬ ‫מפעל‬ ‫בר‬ ‫מפעל‬ ‫תנאי‬ ‫המשך‬-‫תחרות‬(‫הייצוא‬ ‫תנאי‬) ‫סוכן‬ ‫באמצעות‬ ‫מכירות‬: ‫מכירות‬ ‫בחו‬"‫ל‬ •‫תנאים‬! •‫סוכן‬‫לעומת‬‫סוחר‬? ‫יוסי‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫ירון‬(MBA) ‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ ‫חרוץ‬9,‫אביב‬ ‫תל‬,‫טל‬':077-7500203 ‫נייד‬:050-6210107,‫פקס‬:153-50-6210107 ‫תעשייתי‬ ‫מפעל‬ ‫בישראל‬ ‫שיווק‬ ‫סוכן‬ ‫ישראלי‬
 12. 12. ‫המס‬ ‫מסלול‬-‫מועדף‬ ‫מפעל‬ ‫משנה‬ ‫קבלני‬-‫עקיף‬ ‫יצוא‬ •‫מפעל‬‫תעשייתי‬‫המייצר‬"‫רכיב‬"(‫מוחשי‬‫או‬‫תוכנה‬)‫למפעל‬‫תעשייתי‬‫אחר‬ ‫שהוא‬‫מפעל‬‫מוטב‬/‫מועדף‬/‫מאושר‬(‫היצואן‬‫הישיר‬). ‫ומוכר‬ ‫מייצר‬"‫רכיב‬"‫את‬ ‫מוכר‬ ‫המוצר‬‫הסופי‬ •‫מהו‬"‫רכיב‬"? •‫באזור‬‫פיתוח‬‫א‬':‫לפחות‬25%‫ממכירות‬‫המפעל‬‫בשנת‬‫המס‬‫הן‬‫לשוק‬‫מסוים‬ ‫המונה‬14‫מיליון‬‫תושבים‬‫לפחות‬‫או‬‫הכנסות‬‫המפעל‬‫ממכירותיו‬‫בשוק‬‫מסוים‬, ‫אינן‬‫עולות‬‫על‬75%‫מכלל‬‫הכנסתו‬‫בשנת‬‫המס‬.(‫שוק‬‫מסוים‬=‫מדינה‬‫או‬ ‫טריטוריית‬‫מכס‬‫נפרדת‬). •‫ביתר‬‫האזורים‬:50%(‫במקום‬25%)+‫מחזור‬‫מכירות‬‫מינימאלי‬. •‫נדרש‬‫אישור‬‫מהיצואן‬‫הישיר‬. ‫יוסי‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫ירון‬(MBA) ‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ ‫חרוץ‬9,‫אביב‬ ‫תל‬,‫טל‬':077-7500203 ‫נייד‬:050-6210107,‫פקס‬:153-50-6210107 ‫משנה‬ ‫קבלן‬– ‫תעשייתי‬ ‫מפעל‬ ‫תעשייתי‬ ‫מפעל‬ ‫ישיר‬ ‫יצואן‬
 13. 13. ‫המס‬ ‫מסלול‬-‫מועדף‬ ‫מפעל‬ ‫תעשייתי‬ ‫מפעל‬ "‫מפעל‬‫בישראל‬‫שעיקר‬‫פעילותו‬‫בשנת‬‫המס‬‫היא‬‫פעילות‬ ‫ייצורית‬,‫למעט‬:‫מכרה‬,‫מפעל‬‫אחר‬‫להפקת‬‫מחצבים‬,‫מפעל‬ ‫לחיפוש‬/‫הפקת‬‫נפט‬,‫מפעל‬‫חקלאי‬‫מאושר‬...". "‫פעילות‬‫ייצורית‬"-‫לרבות‬: •‫ייצור‬‫מוצרי‬‫תוכנה‬‫ופיתוח‬. •‫מו‬"‫פ‬‫תעשייתי‬‫בעבור‬‫תושב‬‫חוץ‬(‫נדרש‬‫אישור‬‫מדען‬‫ראשי‬). •‫מו‬"‫פ‬‫תעשייתי‬‫בתחום‬‫האנרגיה‬‫המתחדשת‬(‫נדרש‬‫אישור‬‫מדען‬‫ראשי‬ (‫משרד‬‫התשתיות‬). •‫ולמעט‬‫פעילויות‬‫אריזה‬,‫בניה‬,‫תחבורה‬,‫שירותים‬‫שונים‬... ‫יוסי‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫ירון‬(MBA) ‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ ‫חרוץ‬9,‫אביב‬ ‫תל‬,‫טל‬':077-7500203 ‫נייד‬:050-6210107,‫פקס‬:153-50-6210107
 14. 14. ‫המס‬ ‫מסלול‬-‫מועדף‬ ‫מפעל‬ ‫מועדפת‬ ‫הכנסה‬ ‫מועדף‬ ‫ממפעל‬ ‫הכנסה‬,‫להלן‬ ‫כמפורט‬,‫שהופקה‬/‫עסקיו‬ ‫במהלך‬ ‫נצמחה‬ ‫בישראל‬ ‫מפעילותו‬ ‫המפעל‬ ‫של‬ ‫הרגיל‬: .1‫הכנסה‬‫ממכירת‬‫מוצרים‬‫שיוצרו‬‫באותו‬‫המפעל‬,‫לרבות‬‫רכיביהם‬‫שיוצרו‬ ‫במפעל‬‫אחר‬,‫והכל‬‫למעט‬‫רכיביהם‬‫שמקורם‬‫במכרה‬,‫במפעל‬‫אחר‬‫להפקת‬ ‫מחצבים‬.... .2‫הכנסה‬‫ממכירת‬‫מוליכים‬‫למחצה‬(‫שבבים‬)‫שיוצרו‬‫במפעל‬‫אחר‬(‫לא‬‫קשור‬), ‫על‬‫פי‬"‫ידע‬"‫שפותח‬‫ע‬"‫י‬‫המפעל‬. .3‫הכנסה‬‫ממתן‬‫זכות‬‫לשימוש‬‫ב‬"‫ידע‬"‫או‬‫בתוכנה‬‫שפותחו‬‫במפעל‬,‫וכן‬‫הכנסה‬ ‫מתמלוגים‬‫שהתקבלו‬‫בשל‬‫שימוש‬‫כאמור‬‫שהמנהל‬‫אישר‬‫שהיא‬‫נלווית‬ ‫לפעילות‬‫הייצורית‬‫של‬‫המפעל‬‫המועדף‬‫בישראל‬. .4‫הכנסה‬‫משירות‬‫נלווה‬‫למכירות‬‫כאמור‬‫בפסקאות‬‫לעיל‬. .5‫הכנסה‬‫ממו‬"‫פ‬‫תעשייתי‬‫בעבור‬‫תושב‬‫חוץ‬(‫אישור‬‫מדען‬). ‫יוסי‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫ירון‬(MBA) ‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ ‫חרוץ‬9,‫אביב‬ ‫תל‬,‫טל‬':077-7500203 ‫נייד‬:050-6210107,‫פקס‬:153-50-6210107
 15. 15. ‫המס‬ ‫מסלול‬-‫מועדף‬ ‫מפעל‬ ‫ההטבות‬ ‫דרישת‬ ‫אופן‬ •‫בדוח‬‫המס‬‫המוגש‬‫לרשות‬‫המיסים‬. •‫החלטת‬‫מיסוי‬‫בהסכם‬ •‫הכנסות‬‫ממתן‬‫זכות‬‫שימוש‬‫בתוכנה‬‫או‬"‫ידע‬"‫או‬‫הכנסות‬ ‫מתמלוגים‬‫שהתקבלו‬‫בשל‬‫שימוש‬‫כאמור‬,‫ובלבד‬‫שהמנהל‬ ‫אישר‬.... ‫יוסי‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫ירון‬(MBA) ‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ ‫חרוץ‬9,‫אביב‬ ‫תל‬,‫טל‬':077-7500203 ‫נייד‬:050-6210107,‫פקס‬:153-50-6210107
 16. 16. ‫לתעשייה‬ ‫הטבות‬ ‫המענקים‬ ‫מסלול‬ ‫יוסי‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫ירון‬(MBA) ‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ ‫חרוץ‬9,‫אביב‬ ‫תל‬,‫טל‬':077-7500203 ‫נייד‬:050-6210107,‫פקס‬:153-50-6210107
 17. 17. ‫המענקים‬ ‫מסלול‬ ‫כללי‬ •‫מסלול‬‫המענקים‬-‫מרכז‬‫השקעות‬‫שבמשרד‬‫הכלכלה‬. •‫תלוי‬‫תקציב‬. •‫מענקי‬‫מדינה‬‫למפעלים‬‫תעשייתיים‬‫הממוקמים‬‫באזורים‬ ‫המוגדרים‬‫כאזור‬‫פיתוח‬‫א‬'‫בלבד‬. •‫באזור‬‫פיתוח‬‫א‬'-‫ניתן‬‫ליהנות‬‫משני‬‫המסלולים‬‫במקביל‬: ‫מסלול‬‫המס‬‫למפעל‬‫מועדף‬+‫מסלול‬‫המענקים‬. •‫שיעור‬‫המענק‬:20%‫מההשקעות‬‫בנכסים‬(‫מכונות‬‫וציוד‬, ‫מבנה‬‫המפעל‬)‫שאושרו‬‫על‬‫ידי‬‫מרכז‬‫השקעות‬‫בגין‬‫הקמת‬ ‫מפעל‬‫או‬‫הרחבת‬‫מפעל‬. ‫יוסי‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫ירון‬(MBA) ‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ ‫חרוץ‬9,‫אביב‬ ‫תל‬,‫טל‬':077-7500203 ‫נייד‬:050-6210107,‫פקס‬:153-50-6210107
 18. 18. ‫המענקים‬ ‫מסלול‬ ‫כללי‬ ‫תנאי‬‫מפעל‬‫בר‬-‫תחרות‬(‫תנאי‬‫הייצוא‬): ‫בהקמת‬‫מפעל‬-‫נמדד‬‫על‬‫מחזור‬‫המכירות‬‫השנתי‬. ‫בהרחבת‬‫מפעל‬-‫נמדד‬‫על‬‫הגידול‬‫במחזור‬‫המכירות‬‫הנובע‬ ‫כתוצאה‬‫מההרחבה‬. ‫מי‬‫אינו‬‫זכאי‬‫למענק‬? •‫חברות‬‫ללא‬‫ייצוא‬. •‫חברה‬‫בבעלות‬‫ממשלתית‬‫מלאה‬. •‫חברות‬‫להפקת‬‫מחצבים‬‫וכרייתם‬,‫נפט‬. ‫יוסי‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫ירון‬(MBA) ‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ ‫חרוץ‬9,‫אביב‬ ‫תל‬,‫טל‬':077-7500203 ‫נייד‬:050-6210107,‫פקס‬:153-50-6210107
 19. 19. ‫המענקים‬ ‫מסלול‬ ‫המענקים‬ ‫תקציב‬ ‫חלוקת‬2015 ‫יוסי‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫ירון‬(MBA) ‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ ‫חרוץ‬9,‫אביב‬ ‫תל‬,‫טל‬':077-7500203 ‫נייד‬:050-6210107,‫פקס‬:153-50-6210107 ‫סוג‬ ‫חברה‬ ‫אחוז‬ ‫מהתקציב‬ ‫הכנסות‬ ‫מבחן‬ ‫מבחן‬ ‫עובדים‬ ‫זעירה‬ 80% ‫הבקשה‬ ‫להגשת‬ ‫שקדמה‬ ‫בשנה‬ ‫הכנסותיה‬/‫בממוצע‬3 ‫מ‬ ‫פחתו‬ ‫אחרונות‬ ‫שנים‬-10‫מיליון‬₪* ‫על‬ ‫עולה‬ ‫לא‬ 10‫עובדים‬* ‫קטנה‬ ‫הבקשה‬ ‫להגשת‬ ‫שקדמה‬ ‫בשנה‬ ‫הכנסותיה‬/‫בממוצע‬3 ‫אחרונות‬ ‫שנים‬,‫בין‬ ‫היו‬10–75‫מיליון‬₪* ‫על‬ ‫עולה‬ ‫לא‬ 75‫עובדים‬* ‫בינונית‬ ‫הבקשה‬ ‫להגשת‬ ‫שקדמה‬ ‫בשנה‬ ‫הכנסותיה‬/‫בממוצע‬3 ‫אחרונות‬ ‫שנים‬,‫בין‬ ‫היו‬75–200‫מיליון‬₪* ‫על‬ ‫עולה‬ ‫לא‬ 250‫עובדים‬ * ‫גדולה‬20% ‫לעיל‬ ‫מהתנאים‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫אחד‬ ‫מקיימת‬ ‫אינה‬:‫דהיינו‬,‫הכנסותיה‬ ‫אם‬ ‫על‬ ‫עולות‬200‫מיליון‬₪‫ו‬/‫על‬ ‫עולה‬ ‫עובדיה‬ ‫מספר‬ ‫או‬250 *‫מצטברים‬ ‫התנאים‬.
 20. 20. ‫המענקים‬ ‫מסלול‬ ‫במענק‬ ‫המזכה‬ ‫ההשקעה‬ ‫תקרת‬(‫תקציב‬ ‫תלוי‬) ‫חברה‬‫גדולה‬:‫עד‬125‫מיליון‬₪. ‫חברה‬‫בינונית‬:‫עד‬50‫מיליון‬₪. ‫חברה‬‫קטנה‬:‫עד‬20‫מיליון‬₪. ‫חברה‬‫זעירה‬:‫עד‬5‫מיליון‬₪. •‫כללה‬‫השקעות‬ ‫יצרני‬ ‫מפעל‬ ‫של‬ ‫תכנית‬‫בציוד‬‫השקעות‬ ‫לצד‬‫במבנה‬, ‫תינתן‬‫היצרניות‬ ‫ההשקעות‬ ‫לאישור‬ ‫עדיפות‬(‫ההשקעה‬ ‫היקף‬ ‫כאשר‬ ‫למענק‬ ‫המזכה‬ ‫ההשקעה‬ ‫תקרת‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫המבוקש‬.) •‫בנוסף‬,‫שיעור‬‫ההשקעה‬‫במבנה‬‫ביחס‬‫ההשקעה‬ ‫לכלל‬‫למענק‬ ‫המזכה‬ ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬50%. ‫יוסי‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫ירון‬(MBA) ‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ ‫חרוץ‬9,‫אביב‬ ‫תל‬,‫טל‬':077-7500203 ‫נייד‬:050-6210107,‫פקס‬:153-50-6210107 ‫עפ‬ ‫רשאית‬ ‫המנהלה‬"‫שיקול‬ ‫י‬ ‫גבוהות‬ ‫השקעות‬ ‫לאשר‬ ‫דעתה‬ ‫יותר‬
 21. 21. ‫המענקים‬ ‫מסלול‬ ‫תקציב‬ ‫שנות‬ ‫בשתי‬ ‫רק‬ ‫לדיון‬ ‫לעלות‬ ‫יכולה‬ ‫בקשה‬ •‫בשנת‬‫תקציב‬‫מסוימת‬‫ידונו‬‫הבקשות‬‫שהגיעו‬‫בשנת‬ ‫התקציב‬‫הקודמת‬‫וטרם‬‫נדונו‬‫וכן‬‫בקשות‬‫שהגיעו‬‫עד‬30 ‫ביוני‬‫בשנת‬‫התקציב‬‫הנוכחית‬‫ובתנאי‬‫שהן‬‫מוכנות‬‫לדיון‬. •‫בקשות‬‫שהגיעו‬‫לאחר‬30‫ביוני‬‫יועלו‬‫לדיון‬‫בשנת‬‫התקציב‬ ‫הנוכחית‬‫רק‬‫אם‬‫הושלם‬‫הטיפול‬‫בקבוצת‬‫הבקשות‬‫הנ‬"‫ל‬ ‫ונותרה‬‫יתרת‬‫תקציב‬. •‫בכל‬‫מקרה‬,‫לקראת‬‫סיום‬‫שנת‬‫התקציב‬‫יידונו‬‫כל‬‫הבקשות‬ ‫של‬‫שנת‬‫התקציב‬‫הקודמת‬‫אשר‬‫ממתינות‬‫לדיון‬. ‫יוסי‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫ירון‬(MBA) ‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ ‫חרוץ‬9,‫אביב‬ ‫תל‬,‫טל‬':077-7500203 ‫נייד‬:050-6210107,‫פקס‬:153-50-6210107
 22. 22. ‫המענקים‬ ‫מסלול‬ ‫במנהלה‬ ‫לדיון‬ ‫הבקשות‬ ‫העלאת‬ ‫סדר‬ .1‫בקשות‬‫לאישור‬‫תכניות‬‫הקמה‬. .2‫בקשות‬‫לאישור‬‫תכנית‬‫הרחבה‬‫בהעתקת‬‫פעילות‬‫לאזור‬‫פיתוח‬ ‫א‬'. .3‫בקשות‬‫הרחבה‬‫שאין‬‫להן‬‫כתבי‬‫אישור‬‫קודמים‬. .4‫בקשות‬‫הרחבה‬‫שיש‬‫להן‬‫כתבי‬‫אישור‬‫קודמים‬. .5‫בקשות‬‫לאישור‬‫תוספות‬‫השקעה‬‫לכתב‬‫אישור‬‫קיים‬‫וכן‬‫למבני‬ ‫תעשייה‬‫להשכרה‬(‫בכפוף‬‫לקיום‬‫תקציב‬). ‫יוסי‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫ירון‬(MBA) ‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ ‫חרוץ‬9,‫אביב‬ ‫תל‬,‫טל‬':077-7500203 ‫נייד‬:050-6210107,‫פקס‬:153-50-6210107
 23. 23. ‫המענקים‬ ‫מסלול‬-‫בקשות‬ ‫לתיעדוף‬ ‫המידה‬ ‫אמות‬ ‫יוסי‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫ירון‬(MBA) ‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ ‫חרוץ‬9,‫אביב‬ ‫תל‬,‫טל‬':077-7500203 ‫נייד‬:050-6210107,‫פקס‬:153-50-6210107 ‫הקריטריון‬‫משקל‬‫הערות‬ ‫גיאוגרפי‬ ‫מיקום‬‫המפעל‬ ‫של‬20% ‫נקודות‬‫ייחוס‬:‫מלאכי‬ ‫קריית‬ ‫ויוקנעם‬ ‫לעובדי‬ ‫ממוצע‬ ‫שכר‬ ‫עלות‬‫המפעל‬10% ‫מ‬ ‫פחות‬ ‫לא‬120%‫המינימום‬ ‫משכר‬. ‫תיעדוף‬‫וחרדים‬ ‫מיעוטים‬-‫פחות‬ ‫לא‬ ‫המינימום‬ ‫משכר‬. ‫סיווג‬‫היישוב‬ ‫של‬ ‫אקונומי‬ ‫סוציו‬20%‫פרסומי‬ ‫פי‬ ‫על‬‫הלמ‬"‫ס‬ ‫מוכחת‬ ‫ויכולת‬ ‫פיננסית‬ ‫יציבות‬10% ‫לפי‬BDI–‫סיכון‬ ‫מדדי‬‫ענפיים‬ ‫עסקי‬ ‫וספציפיים‬ ‫תכניות‬ ‫בוטלו‬ ‫אם‬‫קודמות‬5%-‫שלילי‬ ‫ניקוד‬ ‫לתוספת‬ ‫השקעה‬ ‫יחס‬‫עובדים‬10%‫עובדים‬ ‫לתוספת‬ ‫עדיפות‬
 24. 24. ‫המענקים‬ ‫מסלול‬ ‫בקשות‬ ‫לתיעדוף‬ ‫נוספות‬ ‫מידה‬ ‫אמות‬ •‫הגדלת‬‫הפריון‬(10%) ‫תינתן‬‫עדיפות‬‫למפעל‬‫אשר‬‫מתחייב‬‫כי‬‫שיעור‬‫הפריון‬‫לעובד‬‫בשנת‬ ‫תפוקה‬‫מלאה‬(‫עפ‬"‫י‬‫ההגדרה‬‫שלהלן‬)‫ביחס‬‫לפריון‬‫לעובד‬‫בשנת‬ ‫הבסיס‬‫יעלה‬‫בשיעור‬‫של‬‫לפחות‬15%. "‫הפריון‬‫לעובד‬‫בשנת‬‫הבסיס‬"–‫עלות‬‫שכר‬‫שנתית‬‫של‬‫המפעל‬ ‫בתוספת‬‫רווח‬‫לפני‬‫מס‬‫בשנה‬‫שקדמה‬‫להגשת‬‫הבקשה‬‫מחולק‬‫במספר‬ ‫המשרות‬‫המלאות‬‫בממוצע‬‫שנתי‬‫שהועסקו‬‫במפעל‬. "‫הפריון‬‫לעובד‬‫בשנת‬‫תפוקה‬‫מלאה‬"–‫עלות‬‫שכר‬‫שנתית‬‫של‬‫המפעל‬ ‫בתוספת‬‫רווח‬‫לפני‬‫מס‬‫בשנת‬‫תפוקה‬‫מלאה‬‫מחולק‬‫במספר‬‫המשרות‬ ‫המלאות‬‫בממוצע‬‫שנתי‬‫שהועסקו‬‫במפעל‬‫באותה‬‫השנה‬. ‫יוסי‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫ירון‬(MBA) ‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ ‫חרוץ‬9,‫אביב‬ ‫תל‬,‫טל‬':077-7500203 ‫נייד‬:050-6210107,‫פקס‬:153-50-6210107
 25. 25. ‫המענקים‬ ‫מסלול‬ ‫בקשות‬ ‫לתיעדוף‬ ‫נוספות‬ ‫מידה‬ ‫אמות‬ •‫חדשנות‬‫טכנולוגית‬(20%) ‫לכל‬‫אחד‬‫מרכיבי‬‫אמת‬‫מידה‬‫זו‬‫יינתן‬‫ציון‬‫מרבי‬‫של‬2.5‫נקודות‬(‫עפ‬"‫י‬ ‫חו‬"‫ד‬‫של‬‫בודק‬‫מקצועי‬): .1‫תוספת‬‫המחזור‬‫עפ‬"‫י‬‫התוכנית‬‫ביחס‬‫להשקעה‬‫במו‬"‫פ‬. .2‫השקעה‬‫במו‬"‫פ‬‫ביחס‬‫להשקעה‬‫הכוללת‬. .3‫רכישת‬‫טכנולוגיות‬. .4‫מספר‬‫פטנטים‬‫וסימני‬‫מסחר‬‫שהתוכנית‬‫מבוססת‬‫עליהם‬. .5‫הערכת‬‫החדשנות‬‫הטכנולוגית‬. .6‫הערכת‬‫החדשנות‬‫הפונקציונאלית‬‫תהליכית‬. .7‫הערכת‬‫הפערים‬‫הטכנולוגיים‬‫ויכולת‬‫סגירתם‬. .8‫הערכת‬‫תכנית‬‫העבודה‬‫לפיתוח‬. ‫יוסי‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫ירון‬(MBA) ‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ ‫חרוץ‬9,‫אביב‬ ‫תל‬,‫טל‬':077-7500203 ‫נייד‬:050-6210107,‫פקס‬:153-50-6210107
 26. 26. ‫רבה‬ ‫תודה‬ ‫יוסי‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫ירון‬(MBA) ‫מדינה‬ ‫ותמריצי‬ ‫מיסים‬ ‫חרוץ‬9,‫אביב‬ ‫תל‬,‫טל‬':077-7500203 ‫נייד‬:050-6210107,‫פקס‬:153-50-6210107

×