Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מצגת חברת אשרא בנושא ביטוח סיכוני אשראי והשקעות

1,298 views

Published on

מצגת חברת אשרא בנושא ביטוח סיכוני אשראי והשקעות
בעסקאות יצוא לטווח בינוני וארוך.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מצגת חברת אשרא בנושא ביטוח סיכוני אשראי והשקעות

 1. 1. ‫החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ‬ ‫אשרא -‬ ‫ביטוח סיכוני אשראי והשקעות‬ ‫בעסקאות יצוא לטווח בינוני וארוך‬ ‫כנס בנושא עידוד היצוא‬ ‫62יולי 2102‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 2. 2. ‫משבר‬ ‫משברים‬ ‫4991 – ונצואלה, מקסיקו‬ ‫7991 – דרום מז אסיה‬ ‫חדלות‬ ‫פירעון‬ ‫8991 – רוסיה‬ ‫0002 – תורכיה‬ ‫1002 – ארגנטינה‬ ‫מחילת‬ ‫2002 – אורוגוואי‬ ‫חובות‬ ‫2002 – ‪WorldCom ,Enron‬‬ ‫8002 – משבר פיננסי עולמי‬ ‫0102-דובאי‬ ‫1102 – האביב הערבי, תורכיה, מצרים משבר באירופה‬ ‫2102 –משבר באירופה, יוון‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 3. 3. ‫ארועים לא צפויים‬PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 4. 4. ?‫לבטח או לא לבטח‬PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 5. 5. ?‫לבטח או לא לבטח‬PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 6. 6. ?‫לבטח או לא לבטח‬PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 7. 7. ‫חברות ענק זרות נקלעות לקשיים‬ Enron Swissair WorldCom United Airlines Parmalat Agfa PanAm GM AIGPDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 8. 8. ‫סביבה כלכלית ופוליטית בעולם אינה יציבה‬ ‫אירועים לא צפויים מתרחשים כל הזמן‬ ‫משבר כלכלי/פוליטי כמעט מידי שנה‬ ‫גם חברות גדולות וטובות עלולות להיקלע לקשיים‬ ‫דירוג סוכנויות הדירוג לא חוזה במקרים רבים משברים‬ ‫יכולת חיזוי מוגבלת של משברים בעת העמדת האשראי‬ ‫תחזיות הן דבר קשה, במיוחד בכל הקשור לעתיד....‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 9. 9. ‫טיטניק – אין סיכוי שתתבע!?‬ ‫ביטוח אינו יכול להגן עלינו מפני התרחשות האירוע אבל ביטוח‬ ‫מאפשר שליטה בתוצאות האירוע והתמודדות עם הנזקים‬ ‫באופן מבוקר כפי שנקבע מראש‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 10. 10. ‫מדינות מתפתחות – מקור להגדלת‬ ‫היצוא הישראלי‬ ‫מיתון במדינות המפותחות )צמיחה נמוכה או שלילית(‬ ‫צמיחה מהירה במדינות המתפתחות‬ ‫הרחבת היצוא הישראלי יכולה להיעשות בעיקר‬ ‫למדינות המתפתחות‬ ‫הרחבת היצוא למדינות המתפתחות יכולה להיעשות‬ ‫רק עם ביטוח אשראי/השקעות‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 11. 11. ‫אשרא – תועלות הביטוח‬ ‫ביטוח של אשרא מאפשר גידור,‬ ‫מצמצם סיכוני אשראי‬ ‫ויוצר מנוף להגדלת‬ ‫המימון הבנקאי‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 12. 12. ‫יתרונות ביטוח אשראי‬ ‫מאפשר לקבל אשראי לעסקאות יצוא למדינות‬ ‫מתפתחות‬ ‫מקל על ההתמודדות בתחרות מול יצואנים‬ ‫ממדינות אחרות המגיעים עם חבילות אשראי‬ ‫מוזלות‬ ‫מאפשר להוזיל מימון בעסקאות‬ ‫מוריד ומפזר סיכון וחשיפה לסיכונים‬ ‫פוליטיים/מסחריים‬ ‫מקל על כניסה לשווקים חדשים צומחים המהווים‬ ‫פוטנציאל לתעשייה הישראלית‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 13. 13. ‫אשרא – מאפייני פעילות‬ ‫חברה ממשלתית לביטוח סיכוני סחר חוץ - ‪Export Credit Agency‬‬ ‫נוסדה בשנת 7591 במטרה לתמוך ולקדם את היצוא הישראלי בגיבוי ממשלת‬ ‫ישראל‬ ‫נהנית מערבות מדינה לפעילות בסך 57.1 מיליארד $‬ ‫מבטחת אשראי ליצוא לטווח בינוני וארוך והשקעות ישראליות בחו"ל‬ ‫מבטחת אשראי לטווח קצר במקרה של כשל שוק‬ ‫ביטוח כולל סיכונים פוליטיים וסיכונים מסחריים‬ ‫חברה באיגוד ברן הכולל מעל 05 מבטחים ממשלתיים מכל העולם‬ ‫בנקים שמממנים עסקאות על בסיס פוליסות אשרא פטורים מדרישה להקצאת‬ ‫הון כנגד ביטוח אשרא הודות לערבות מדינה‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 14. 14. ‫הסביבה הרגולאטורית‬ ‫רשות החברות‬ ‫השר הממונה‬ ‫הממשלתיות‬ ‫שר התמ"ת‬ ‫מועצת‬ ‫מנהלים‬ ‫החשכ"ל‬ ‫המפקח על‬ ‫משרד‬ ‫הביטוח‬ ‫האוצר‬ ‫איגוד ברן‬ ‫כללי‬ ‫‪OECD‬‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 15. 15. ‫מדוע חברה ממשלתית?‬ ‫כלי עיקרי בידי המדינות המפותחות לקידום היצוא‬ ‫תמיכה מקצועית ליישום מדיניות סחר חוץ‬ ‫עיקר הפעילות במדינות מתפתחות ובפרויקטים‬ ‫גדולים = פורטפוליו מסוכן ללא פיזור נורמאלי‬ ‫הכרה בנקאית בפוליסת אשרא כערבות מדינה‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 16. 16. ‫מהו ‪Export Credit Agency - ECA‬‬ ‫בנק או חברת ביטוח בעל ידע וניסיון מקצועי‬ ‫והתמחות סקטוריאלית‬ ‫מנפיק הלוואות ו/או פוליסות וערבויות ליצוא‬ ‫מבטח סיכונים מסחריים ופוליטיים‬ ‫נהנה מתמיכה ממשלתית לפעילות‬ ‫נוסד במטרה לסייע ולתמוך ביצוא‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 17. 17. ‫שיתופי פעולה בינ"ל‬ ‫ארה"ב‬ –USEXIM ‫אוסטרליה‬ – EFIC ‫קוריאה‬ – KEIC ‫אוסטריה‬ – OeKB ‫צכיה‬ – EGAP ‫הונגריה‬ –MECIB ‫פולין‬ – ECIC ‫סין‬ –MOFTEC ‫סלובניה‬ – SEC ‫ - רומניה‬EXIMBANK Romania ‫– קזחסטאן‬KECIC ‫ארה"ב‬ – Zurich ‫– ספרד‬CESCE EBRD ‫הולנד‬ –Atradius ‫ארה"ב‬ – Exporters ‫הודו‬ – ECGC ‫ – הבנק העולמי‬MIGA ‫ – גרמניה‬Euler Hermes ‫– איטליה‬SACEPDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 18. 18. ‫שוק ביטוח האשראי בישראל‬ ‫השוק מתחלק לשניים בהתאם לאורך תקופת‬ ‫האשראי‬ ‫אשראי לזמן קצר )עד שנה( – בעיקר מוצרי‬ ‫צריכה וסחורות. מבטחים פרטיים - בסס"ח, כלל‬ ‫ביטוח אשראי וחברות פקטורינג‬ ‫אשראי לטווח בינוני וארוך )שנה עד 51 שנים( –‬ ‫בעיקר פרויקטים, תשתיות, טכנולוגיה. חברת‬ ‫ביטוח ממשלתית – אשרא.‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 19. 19. ‫שוק ביטוח האשראי בישראל‬ ‫ביטוח אשראי‬ ‫ביטוח אשראי‬ ‫לטווח בינוני וארוך‬ ‫טווח קצר‬ ‫מעל שנה )עד 51 שנים(‬ ‫עד שנה‬ ‫אשראי‬ ‫פרויקטים, תשתיות,‬ ‫מוצרי צריכה‬ ‫מוצרים‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫וסחורות‬ ‫בעיקר‬ ‫בעיקר‬ ‫מדינות‬ ‫מדינות מתפתחות‬ ‫מדינות מפותחות‬ ‫עסקה ספציפית‬ ‫פורטפוליו‬ ‫ביטוח‬ ‫אשרא‬ ‫בססח, כלל,‬ ‫חברות‬ ‫פקטורינג‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 20. 20. ‫הצורך בביטוח אשראי‬ ‫סיכונים פוליטיים במדינות מתפתחות‬ ‫סיכונים מסחריים במדינות מתפתחות‬ ‫סיכונים מסחריים במדינות מפותחות‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 21. 21. ‫ביטוח אשראי/ביטוח השקעות‬ ‫העברת הסיכון מהיצואן לחברת הביטוח‬ ‫סיכונים פוליטיים‬ ‫החרמה הלאמה הפקעה המונעים תשלום‬ ‫מלחמה, הפיכות והתפרעויות בארץ הקונה‬ ‫אי העברה, אי המרה הנובעים ממחסור במט”ח‬ ‫ביטול רישיון היבוא של הקונה או הטלת הגבלות יבוא‬ ‫אחרות לאחר משלוח הסחורה‬ ‫מורטוריום או החלטה ממשלתית אחרת המונעת תשלום‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 22. 22. ‫ביטוח אשראי‬ ‫העברת הסיכון מהיצואן לחברת הביטוח‬ ‫סיכונים מסחריים‬ ‫חדלות פירעון של הקונה או הבנק‬ ‫אי תשלום מתמשך‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 23. 23. ‫תנאי הביטוח באשרא‬ ‫אשראי לתקופה העולה על שנה )למעט מצבי כשל שוק(‬ ‫חיסוי של עד %59 לסיכונים פוליטיים ועד %09 לסיכונים‬ ‫מסחריים‬ ‫מקדמה בשיעור %51‬ ‫%58 - החזרים חצי שנתיים של האשראי‬ ‫ערך מוסף ישראלי בשיעור %03 לפחות‬ ‫חיתום על בסיס כל מקרה לגופו‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 24. 24. ‫פוליסות לפי ענפים‬ ‫בטחון %31‬ ‫מכונות‬ ‫תקשורת‬ ‫%1‬ ‫%72‬ ‫%2‬ ‫בריאות‬ ‫%4‬ ‫חקלאות‬ ‫%45‬ ‫תשתיות‬ ‫בריאות‬ ‫תשתיות‬ ‫חקלאות‬ ‫תקשורת‬ ‫מכונות‬ ‫בטחון‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 25. 25. ‫עסקאות שאושרו בוועדה הבינמישרדית‬ $ ‫במיליוני‬ 6000 5,144 5000 4,338 ‫היקף אישורים‬ 4000 3000 2,315 2,207 1,856 2000 1000 0 2007 2008 2009 2010 2011PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 26. 26. ‫פוליסות החברה - חשיפה לפי מדינות‬ ‫חשיפה פוליטית מקסימאלית‬ ‫במליוני$‬ ‫נכון ליום 1102.21.13‬ ‫003‬ ‫מיליונים‬ ‫582‬ ‫072‬ ‫552‬ ‫042‬ ‫522‬ ‫012‬ ‫591‬ ‫081‬ ‫561‬ ‫051‬ ‫531‬ ‫021‬ ‫501‬ ‫09‬ ‫57‬ ‫06‬ ‫54‬ ‫03‬ ‫51‬ ‫0‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 27. 27. ‫תוכניות הביטוח‬ ‫תוכניות ביטוח "טהור"‬ ‫תוכניות ביטוח כמנוף למימון‬ ‫אשראי ספקים‬ ‫אשראי קונים‬ ‫חילוט שלא כדין‬ ‫אשראי בין-בנקאי‬ ‫ביטוח השקעות לבעלי מניות‬ ‫ניכיון שטרות‬ ‫טרום משלוחים‬ ‫ביטוח אשראי דוקומנטרי‬ ‫ביטוח ליסינג‬ ‫ביטוח השקעות למלווה‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 28. 28. ‫פוליסת אשראי ספקים‬ (Supplier’s Credit) ‫פוליסת‬ ‫ביטוח‬ ‫משלוחים‬ ‫קונה‬ ‫יצואן‬ ‫בחו”ל‬ ‫תשלומים באשראי‬PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 29. 29. ‫פוליסת אשראי קונים‬ ‫)‪(Buyer’s Credit‬‬ ‫יצואן‬ ‫פוליסה‬ ‫לבנק‬ ‫הסכם הלוואה‬ ‫קונה‬ ‫בנק‬ ‫בחו”ל‬ ‫פירעון הלוואה‬ ‫משלוחים‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 30. 30. ‫פוליסת קו אשראי בין - בנקאי‬ ‫)‪(Credit Line‬‬ ‫יצואן‬ ‫הסכם‬ ‫הלוואה‬ ‫הסכם הלוואה‬ ‫בנק בחו”ל‬ ‫בנק בישראל‬ ‫קונה‬ ‫בחו”ל‬ ‫משלוחים‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 31. 31. ‫פרוטוקולים פיננסיים‬ ‫פרוטוקול פיננסי עם סין‬ ‫פרוטוקול פיננסי עם וייטנאם‬ ‫פרוטוקול פיננסי עם בלרוס‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 32. 32. ‫תוכניות מיוחדות‬ ‫תוכנית מיוחדת לביטוח ט"ק למצרים וירדן‬ ‫תוכנית מיוחדת לביטוח ט"ק לתורכיה‬ ‫תוכנית מיוחדת לסיכונים מסחריים גבוהים‬ ‫תוכנית מיוחדת לסיכונים פוליטיים גבוהים‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 33. 33. ‫מדינות חדשות בשנת 1102‬ ‫אוקראינה‬ ‫אלבניה‬ ‫אתיופיה‬ ‫זמביה‬ ‫טורקמיסטאן‬ ‫ניגריה‬ ‫קמבודיה‬ ‫מצרים – טווח קצר‬ ‫ירדן – טווח קצר‬ ‫תורכיה – טווח קצר‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 34. 34. ‫מדינות חדשות מתחילת 2102‬ ‫הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו‬ ‫רואנדה‬ ‫חוף השנהב‬ ‫טנזניה‬ ‫סיירה ליאונה‬ ‫גינאה‬ ‫דרום סודן‬ ‫גייאנה‬ ‫סורינאם‬ ‫סנט לוציה‬ ‫מינאמר‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 35. 35. ‫שינוים וחידושים בשנים 2102-1102‬ ‫הורדת התכולה הישראלית ל – %03‬ ‫פוליסות בכל מטבע בר המרה‬ ‫פיתוח תכנית לתמיכה בערבויות חוזיות‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 36. 36. ‫אתר אינטרנט‬ www.ashra.gov.ilPDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 37. 37. PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 38. 38. ‫אתר אינטרנט‬ www.ashra.gov.ilPDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 39. 39. ‫שאלות‬ ASHRA - The Israel Foreign Trade Insurance Corp. LTD T: +972 3 5631714 | F: +972 3 5611937 W: www.ashra.gov.ilPDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

×