Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Realizam u južnoslavenskim zemljama.pptx

  1. Realizam u južnoslavenskim zemljama Karović Emela III3
  2. Šta je realizam i u kom se vremenskom periodu on pojavljuje u BiH, Hrvatskoj i Srbiji? Realizam se javlja kao književni pravac u kom se pisci realisti protive upotrebi mašte, pretjeranog veličanja i uljepšavanja. Fabula je socijalna i psihološki motivirana. BiH do 1878. ne baštini evropske kulturne pa ni književne tekovine. Realizam u Hrvatskoj traje od 1860. do kraja 19. stoljeća Realizam u Srbiji se javlja 60 -ih, a postaje dominantan 70 -ih godina 19. stoljeća
  3. Kroz koje faze prolazi srpski realizam? Srpski realizam za: ● JOVANA DERETIĆA prolazi kroz dvije faze: ranu i kritičku ● DUŠANA IVANIĆA prolazi kroz više faza: protorealizam, programski realizam, folklorni realizam, poetski realizam, potpuni/visoki realizam.
  4. Reci nešto o ovim književnicima: Jakov Ignjatović, Svetozar Marković, Milovan Gilišić, Laza Lazarević, Simo Matavulj i Stevan Stremac, Vojislav Ilić, Radoje Domanović Jakov Ignjatović - predstavnik protorealizma. Dao najpotpuniju sliku društva i najbogatiju galeriju likova Svetozar Marković - prvi ideologi promotor realizma u ranoj/kanonskoj fazi Milovan Gilišić - uvodi temu sela i satiru Laza Lazarević - smatran najboljim pripovjedačem, stilistom i tvorcem psihološke pripovijetke srpskog realizma Simo Matavulj i Stevan Stremac - u svoja unose humor dajući vedriju sliku dalmatinskog i vojvođanskog života na selu. Vojislav Ilić - raskinuo sa romantičarskom tradicijom i opredijelio se za deskripciju i objektivnost u poeziji. Stihove je dotjerao do savršenstva, što ga jednim dijelom dovodi u vezu sa modernističkom težnjom za skladom. Radoja Domanović - najveći srpski satiričar (Stradija, Vođa i Mrtvo more)
  5. Šta je poetski realizam, a šta potpuni ili visoki realizam? Poetski realizam nastoji premostiti polarnost ideala i stvarnosti. Preovladavaju izolovane sfere života (porodica, selo, zavičaj, religija) Potpuni ili visoki realizam odlikuje se dosljednom karakterizacijom na temama socijalno - psihološke motivacije likova. Šta se uvodi tako da nastaje faza raslojavanja ili dezintegracije realizma? Uvode se nerealistički žanrovi kao što su bajka, alegorijska satirična priča i alegorija.
  6. Koje su faze hrvatskog realizma i navedi predstavnike? Faze hrvatskog realizma su: predrealizam/protorealizam/Šenoino doba - od 1860. do Šenoine smrti 1881. Predstavnik August Šenoa. razvijena faza realizma - od 1881. do kraja 19. stoljeća. Predstavnici su Ante Kovačić, Vjenceslav Novak, Ksaver Šander Gjalski, Eugen Kamičić, Silvije Strahimir Kranjčević, Josip Kozarac. Koji evropski pisci najviše utiču na hrvatske realiste? Evropski pisci koji najviše utiču na hrvatske realiste su Emil Zola i Ivan Turgenjev.
  7. Šta je bilo specifično za hrvatski realizam? Specifičnost hrvatskog realizma je bila u njegovu vezivanju za politčki život. Koji su to tematski krugovi obuhvatili hrvatski realizam? Tematski krugovi koji su obuhvatili hrvatski realizam su: - propadanje plemstva - građanski svijet - selo - proletarijat - regionalne teme
  8. Nabroj nacionalna društva i književne časopise ovog vremena: Nacionalna društva: “Prosvjeta”, “Gajret”, “Napredak”, “La Benovalencija” Književni časopisi: “Bosanska vila”, “Zora”, “Behar”, “Gajret”, Nada”
  9. Koji književnici uređuju, objavljuju ili pokreću časopise? Petar Kočić i Svetozar Ćorović svoje tekstove objavljuju u časopisu “Bosanska vila” Mostarsku “Zoru” pokreću i uređuju Šantić, Ćorović i Dučić. Silvije Strahimir Kranjčević je bio urednik lista “Nada”
  10. Kojim temama se bavio Petar Kočić i Mulabić, šta je Strahimir tražio od pisaca? Petar Kočić se bavio temom bosansko - krajiškog sela i psihologijom srpskog seljaka, suprotstavljenog pogubnom uticaju grada i mrskom okupatoru. Kočić je uspio postići vrlo rijetko jedinstvo nacionalnog i socijalnog osjećanja uže sredine. Mulabdić se bavi aktuelnim pitanjima Bošnjaka, Bosne i temama “iz života” te društvenim i ekonomskim promjenama. Strahimir je često tražio od pisaca da realistički motiviraju radnju i postupke junaka, a kompoziciju djela zasnivaju na klauznosti i logičnom slijedu događaja te da psihološki motiviraju svoje junake.
Advertisement