Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

היועץ כמוביל קהילות

701 views

Published on

תפקיד היועץ (יועץ תעסוקתי, יועץ קריירה, מאמן) נתפס כתפקיד של "אחד על אחד" אבל בעידן הדיגיטלי ובעידן שבו יותר ויותר אנשים מבקשים להיות עצמאיים או "יזמים" חשוב שהיועץ ימציא את עצמו מחדש כמוביל של קהילה או אפילו מספר קהילות. לשם כך חשוב שנבין מה היא קהילה ומה בעצם עומד מאחורי הגישה והמתודה של "ניהול קהילות", מה הוא יזם ומה עליו לדעת או לקבל, איזה כלים נדרשים לו וכיצד אנחנו יכולים לשלב בין שני העולמות כדי להשתמש בכלים גידיטליים ואחרים לבנות ולנהל קהילות שיתנו ערך מוסף ליזמים שבדרך.

 • Hello! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! https://vk.cc/818RFv
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

היועץ כמוביל קהילות

 1. 1. ‫קהילות‬ ‫כמוביל‬ ‫היועץ‬ ‫כהן‬ ‫אלינור‬ ‫ספטמבר‬2017
 2. 2. ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫היום‬ ‫עושה‬ ‫אני‬ ‫ומה‬ ‫אני‬ ‫מי‬? ‫קהילה‬ ‫בכלל‬ ‫זו‬ ‫מה‬? ‫יזם‬ ‫של‬ ‫המיוחדים‬ ‫הצרכים‬ ‫ומה‬ ‫יזמות‬ ‫זו‬ ‫מה‬? ‫צמיחה‬ ‫מנוע‬ ‫ומשמשות‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫לנו‬ ‫נותנות‬ ‫קהילות‬ ‫כיצד‬? ‫להוביל‬ ‫קריירה‬ ‫יועצי‬ ‫יכולים‬ ‫קהילות‬ ‫איזה‬? ‫קהילה‬ ‫לבניית‬ ‫ניגשים‬ ‫איך‬?
 3. 3. ‫אני‬ ‫מי‬ ‫נמצאת‬ ‫שאני‬ ‫לאן‬ ‫הגעתי‬ ‫ואיך‬?
 4. 4. YOU DON’T HAVE TO BE CRAZY TO WORK HERE… WE’LL TRAIN YOU ‫שלי‬ ‫ההשראה‬ ‫פינת‬
 5. 5. ‫התחיל‬ ‫הכל‬ ‫איך‬... •‫לילדים‬ ‫פרטיים‬ ‫שיעורים‬(‫וערבית‬ ‫אנגלית‬+‫למידה‬ ‫כישורי‬) •‫תרגומים‬ •‫אקדמיות‬ ‫בעבודות‬ ‫סיוע‬ •‫פרטיים‬ ‫שיעורים‬(‫אנגלית‬+‫אקדמיות‬ ‫מיומנויות‬)‫לסטודנטים‬ •‫ביטוח‬ ‫שיווק‬ •‫מרקט‬ ‫בסופר‬ ‫עבודה‬(‫קלים‬ ‫משקאות‬ ‫דיילת‬) •‫בינלאומיים‬ ‫ביחסים‬ ‫ושני‬ ‫ראשון‬ ‫תואר‬ •‫ג‬ ‫לתכנות‬ ‫מקצועית‬ ‫הסבה‬'‫אתרים‬ ‫ובנית‬ ‫אווה‬ •‫בטכניון‬ ‫הסנט‬ ‫במזכירות‬ ‫עבודה‬–‫הנשיא‬ ‫לשכת‬ •‫אישי‬ ‫אימון‬ ‫קורס‬(‫קואוצ‬'‫ינג‬) •‫התוכן‬ ‫מערך‬ ‫והקמת‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫לבניית‬ ‫לחברה‬ ‫מעבר‬ ‫בחברה‬ ‫החברתית‬ ‫והמדיה‬ •‫קהילות‬ ‫כמנהלת‬ ‫משחקים‬ ‫לפיתוח‬ ‫בסטארטאפ‬ ‫עבודה‬ ‫ושיווק‬ •‫עצמאית‬...
 6. 6. ‫היום‬...
 7. 7. ‫קהילה‬ ‫זו‬ ‫מה‬
 8. 8. ‫היא‬ ‫קהילה‬ ‫מטרה‬ ‫סביב‬ ‫המאוגדת‬ ‫אנשים‬ ‫קבוצת‬,‫משותפים‬ ‫אינטרס‬ ‫או‬ ‫עניין‬.‫של‬ ‫קבוצה‬ ‫משותף‬ ‫ציר‬ ‫או‬ ‫מקשר‬ ‫חוט‬ ‫ביניהם‬ ‫שיש‬ ‫אנשים‬,‫עצמם‬ ‫לבין‬ ‫בינם‬ ‫המקיימים‬ ‫תקשורת‬(‫רב‬-‫כיוונית‬.)
 9. 9. ‫קהילות‬ ‫מנהלים‬ ‫כבר‬ ‫בעצם‬ ‫כולנו‬
 10. 10. ‫יזמות‬ ‫זו‬ ‫מה‬ ‫שאינו‬ ‫מאדם‬ ‫יזמי‬ ‫אופי‬ ‫בעל‬ ‫אדם‬ ‫מבדיל‬ ‫מה‬ ‫יזמי‬ ‫אופי‬ ‫בעל‬
 11. 11. ‫בעל‬ ‫היזם‬ ‫החלומות‬... ‫יזם‬,‫הרשמית‬ ‫ההגדרה‬:‫היוזם‬ ‫אדם‬ ‫הוא‬ ‫יזם‬,‫מחליט‬ ‫קיים‬ ‫או‬ ‫חדש‬ ‫מיזם‬ ‫או‬ ‫מסחרי‬ ‫עסק‬ ‫ומארגן‬,‫להשיג‬ ‫כדי‬ ‫מסוימות‬ ‫עסקיות‬ ‫מטרות‬. ‫יזם‬,‫המעשית‬ ‫ההגדרה‬:‫חזון‬ ‫בעל‬ ‫אדם‬,‫חלומות‬ ‫בעל‬, ‫רעיונות‬ ‫כמה‬ ‫לפחות‬ ‫עם‬ ‫בבוקר‬ ‫בכל‬ ‫שקם‬ ‫רעיונאי‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫וליישם‬ ‫לפעול‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ‫ומחליט‬ ‫חדשים‬.
 12. 12. ‫החלום‬ ‫ושברו‬ ‫להתעורר‬ ‫כשצריך‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ ‫או‬?
 13. 13. ‫מיוחדת‬ ‫חיה‬ ‫היא‬ ‫יזמות‬ .1‫סיכונים‬ ‫לקחת‬ ‫נכונות‬ .2‫השוק‬ ‫של‬ ‫מעמיקה‬ ‫הבנה‬ .3‫מחקר‬ ‫לערוך‬ ‫יכולת‬ .4‫נתונים‬ ‫ולנתח‬ ‫להבין‬ ‫יכולת‬ .5‫טכנולוגיים‬ ‫כלים‬ ‫הכרת‬,‫ואדמיניסטרטיביים‬ ‫פיננסיים‬ .6‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫תכנון‬ ‫יכולת‬ .7‫חשוב‬ ‫והכי‬...
 14. 14. ‫הנכונות‬ ‫באי‬ ‫להודות‬ ‫ידיעה‬ ‫יודע‬ ‫שאינו‬ ‫בכך‬ ‫להודות‬ ‫היכולת‬ ‫הכל‬...‫וללמוד‬!
 15. 15. ‫יכולה‬ ‫כיצד‬ ‫לעזור‬ ‫קהילה‬ ‫ליזם‬?
 16. 16. ‫מאפשרת‬ ‫קהילה‬ .1‫אתגרים‬ ‫באותם‬ ‫המתמודדים‬ ‫לי‬ ‫דומים‬ ‫לאנשים‬ ‫חיבור‬ .2‫ועסקי‬ ‫אישי‬ ‫ופיתוח‬ ‫נטוורקינג‬ .3‫ו‬ ‫הקהילה‬ ‫מחברי‬ ‫מקצועית‬ ‫עזרה‬ ‫קבלת‬/‫מוביליה‬ ‫או‬ .4‫לימוד‬ ‫קבוצת‬ .5‫שונים‬ ‫לכלים‬ ‫רכישה‬ ‫כוח‬(‫קבוצתית‬) .6‫מוחות‬ ‫סיעור‬ .7‫הרבה‬ ‫ועוד‬...
 17. 17. ‫קהילות‬ ‫איזה‬ ‫יועץ‬ ‫יכול‬ ‫להוביל‬? ‫ליזמים‬ ‫לסייע‬ ‫יכולות‬ ‫הן‬ ‫ואיך‬?
 18. 18. ‫היועץ‬ ‫כמוביל‬ ‫קהילות‬ ‫נועצים‬–‫לזה‬ ‫זה‬ ‫נועצים‬ ‫של‬ ‫חיבור‬,‫זה‬ ‫את‬ ‫זה‬ ‫שיפרו‬ ‫כדי‬,‫מזה‬ ‫זה‬ ‫ילמדו‬ ‫לזה‬ ‫זה‬ ‫ויסייעו‬. ‫קולגות‬(‫אחרים‬ ‫מתחומים‬ ‫אפילו‬ ‫אחרים‬ ‫יועצים‬)–‫משלו‬ ‫שיטות‬ ‫יועץ‬ ‫לכל‬, ‫את‬ ‫לו‬ ‫שישלימו‬ ‫נוספים‬ ‫יועצים‬ ‫למצוא‬ ‫יכול‬ ‫יזם‬ ‫ולפעמים‬ ‫משלו‬ ‫עולם‬ ‫ראיית‬ ‫התמונה‬. ‫שירותים‬ ‫נותני‬–‫רבים‬ ‫שירות‬ ‫נותני‬ ‫יועצים‬ ‫פוגשים‬ ‫הייעוץ‬ ‫במסגרת‬ ‫אפילו‬ ‫ואולי‬ ‫ליזמים‬ ‫שירות‬ ‫לספק‬ ‫שיכולים‬,‫מ‬ ‫חלק‬ ‫היותם‬ ‫בגלל‬"‫קהילה‬" ‫בסבסוד‬. ‫פוטנציאליים‬ ‫לקוחות‬–‫לקוחות‬ ‫להיות‬ ‫יכולות‬ ‫לעיל‬ ‫הקבוצות‬ ‫כל‬ ‫שוק‬ ‫לחקר‬ ‫מיקוד‬ ‫קבוצת‬ ‫לפחות‬ ‫או‬ ‫יזם‬ ‫של‬ ‫פוטנציאליים‬,‫של‬ ‫ראשון‬ ‫ניסוי‬ ‫ועוד‬ ‫מוצר‬. ‫נוספות‬ ‫קהילות‬ ‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫יכולים‬?
 19. 19. ‫בונים‬ ‫איך‬ ‫קהילה‬?
 20. 20. ‫אחת‬ ‫רגל‬ ‫על‬ ‫קהילה‬ ‫פיתוח‬ ‫תהליך‬ .1‫המשותף‬ ‫הציר‬ ‫זיהוי‬(‫למה‬?) .2‫הקהילה‬ ‫חברי‬ ‫הגדרת‬(‫מי‬?) .3‫קהילה‬ ‫של‬ ‫הערך‬ ‫זיהוי‬(‫מה‬?) .4‫הרצויה‬ ‫והתקשורת‬ ‫המעורבות‬ ‫איכות‬ ‫הגדרת‬ .5‫לקהילה‬ ‫המתאים‬ ‫התוכן‬ ‫הגדרת‬ .6‫הקשרים‬ ‫לניהול‬ ‫והכלים‬ ‫התקשורת‬ ‫ערוצי‬ ‫על‬ ‫החלטה‬ .7‫קהילה‬ ‫ערוצי‬ ‫ופתיחת‬ ‫תוכן‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬ .8‫הראשוני‬ ‫הגרעין‬ ‫הזמנת‬
 21. 21. ‫טכנולוגיים‬ ‫וערוצים‬ ‫כלים‬ (‫ואחרים‬)‫קהילות‬ ‫לניהול‬ .1‫פייסבוק‬(‫קבוצות‬) .2‫לינקדאין‬(‫קבוצות‬) .3‫וואטסאפ‬ .4‫סלאק‬ .5‫וובינרים‬ .6‫במייל‬ ‫תפוצה‬ ‫רשימות‬ .7‫שיחה‬ ‫מעגלי‬/‫נטוורקינג‬ ‫מפגשי‬ .8‫מקצועיים‬ ‫פורומים‬ .9‫ועוד‬....
 22. 22. ‫רבה‬ ‫תודה‬! Elinor@engstr.com www.engstr.com www.socialfairy.com

×