Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Thema :”Ngarasa Reueus Jadi Urang Sunda”               NGAMUMULE BASA SUNDAAssalamu`alaikum wr. Wb.   Ibu...
Mun urang tatar Sunda mibanda rasa kacinta jeung kareueus pikeun ngamumulebasa Sunda, tangtu moal mindeng teuing kacaritak...
Kadang wargi anu mulya.    Pikeun ngamumule basa Sunda saestuna heuntue hese, tapi lain hartinakudu dianggap gampang de...
titingala karuhun urang sadaya basa nu jembar ku ciri budaya, nyaeta basaSunda.     Panutup catur pamungkas carita: mu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ngamumule basa sunda

3,562 views

Published on

 • Be the first to comment

Ngamumule basa sunda

 1. 1. Thema :”Ngarasa Reueus Jadi Urang Sunda” NGAMUMULE BASA SUNDAAssalamu`alaikum wr. Wb. Ibu-ibu nu luhung ku elmu panimu, bapa-bapa nu jembar ku karsa karyakatut pangalaman, oge rerencangana para siswa anu ku simkuring dipiheman.Puji sinareng syukur Alhamdulillah Urang sanggakeun ka dzat Illahi RobbiAllah AWT, mungguhing kukawasaan anjeun-Na urang sadaya tiasa diparengkeunriung mungpulung patepung lawung bari nyucruk elmu pangaweru. Patepang raray patarema panangan bari nyiar pangabisa, bongkokngaronyok paamprok jonghok sugan isuk jaganing geto bias silih longok,silih pikasono, silaturahmi numutkeun tali paranti tur sakumaha numutkeunajaran Alloh Sang Hyang Widi nu didugikeun ku para Nabi. Kadang wargi anu mulya. Dina ieu kasempatan sim kuring kenging pancen biantara dina raraga“Ngaronjatkeun Ajen-inajen Atikan Basa jeung Sastra Sunda”. Nangingsateucanna bade tamada ka wargi sadaya,neda ampun paralun bilih aya nu luhung kaluhuran, sih hapunten anu kasuhun,margi saestuna sim kuring rumaos miskin ku pangarti-malarat ku pangabisa,rumaos teu bodo-bodo acan,estuning ilang alon margahina. Nanging pedah kuwengku ku pancen, sim kuringneda widi bademaksakeun bae diajar dina cumarita payuneun wargi sadaya. Judul nu barisdibiantarakeun tehnyaeta,“NGAMUMULE BASA SUNDA”. Hadirin amu ku sim kuring dipihormat. Dumasar kana Kurikulum 2004, Atikan Basa jeung Saster Sunda themangrupi pangajaran kaasup kana Muatan Lokal anu luyu pisan sarenglingkungan sabudeureun siswa, komo patali sareng Otonomi Daerah mah.Nyambung pisan tangtosna ge. Kumargi kitu, para siswa ditungtut malarkahudangkeun manah sareng emutanna sangkan mikaresep tur mikareueus kanabasa sunda salaku banda urang sadaya, banda pusaka urang tatar sunda nukudu dimumule serta dilestarikeun ku para generasina.
 2. 2. Mun urang tatar Sunda mibanda rasa kacinta jeung kareueus pikeun ngamumulebasa Sunda, tangtu moal mindeng teuing kacaritakeun salah ngalarapkeunkecap atawa kalimah dina komunikasi sapopoena, pangpangna dina ngagunakeunundak-usuk basa, boh lisanna boh tulisna. Contohna bae: Basa nu salah larapna Dinten naon bade mios ka Bandung the ? Ari jawabna: Insya Alloh abdi angkat dinten Saptu. Sareng pun rama teu ? Ari jawabna: Manawi tos tilu dinten udur pun rama mah. Ari kuduna mah Dinten naon bade angkat ka Bandung the ? Jawabanna: Insaya Alloh abdi mios dinten Saptu. Sareng tuang rama teu ? Jawabanna: Numawi tos tilu dinten teu damang pun bapa mah. Jeung rea-rea deui conto sejenna. Mindeng kabandungan ku urang sadaya, teu saeutik urang sunda nu geusluntur rasa kareueus jeung rasa kacintana kana Basa Sunda. Buktina bae,loba nu indung bapana pituin urang Sunda, tapi nyarios ka para putranasapopoe naggunakeun Basa Malayu, alias Basa Indonesia. Rajeun digunakeun gedina waktuna nyarenkan. Lalampahana samodel kitu teh kapikir ku sim kuringmah saolah-olah mun aranjeunna ngagunakeun basa Sunda mah matak era, atawaboga anggapanhandap nileyna. Aya deui nu boga anggapan yen lamun ngagunakeun basa Sundateh cenah sieun salah ngalarapkeunna. Padahal mun seug dipikir deui mah,naha make kudu sieun salah ngalarapkeunna sagala? Pan mun aya nu apaleunsalah mah piraku teu aya nu ngomekeun sangkan bener. Jadi, nu puguh salahmah, nyaeta urang Sunda ku anjeun nu geus teu daek ngagunakeun basa Sundadina kahirupan sapopoena. Anu antukna, generasi urang Sunda leupastina purwa-daksi tur jati-diri ka-Sundaannana. Tah…, mun geus kieu, na rekkusaha atuh nu baris ngamumule basa Sunda teh ….?
 3. 3. Kadang wargi anu mulya. Pikeun ngamumule basa Sunda saestuna heuntue hese, tapi lain hartinakudu dianggap gampang deuih, lantaran dina prakprakannana kudu ngaliwatansabaraha sarat. Ari saratna ngamumule teh kudu mibanda rasa kacintareujeung kareueus. Eta rasa kacinta kareueus teh bisakaujudkeun lamun geuswanoh. Sangkan wanoh, nya kudu wawuh heula tangtuna ge. Jadi cindekna mah,sangkan urang Sunda bisa ngamumule basa jeung sastra Sunda teh, leuwih tiheula kudu diwawuhkeun ti oorok. Ti oorok beureum keneh jeung sastraSundakudu geus diwawuhkeun ka para putrana. Ari contona, geuning sangkanorok bisa sare atawa sangkan repeh tina ceurik, ku sepuhna sokdipangawihkeun Ayun Ambing. Anu kieu tea geuning kawihna teh:Ayun-ayun ambingDiayun-ayun ku sampingAyun-ayun lenjangDiayun-ayun ku sinjang…………………..., jeung saterusna. Atawa sok dipangdongenkeun geuning. Aya dongeng lalampahan kuya jeungmonyet, dongeng pinterna sakadang peucang, dongeng kumaha licik jeungpangedulanna si Kabayan, jeung rea-rea deui dongeng sejenna nu biasana mahdidongengkeunna teh memeh sare. Ku cara sarupa kitu, dipireungeuh atawahenteu, nu janten sepuh tos napelkeun opat rupa atikan ka nu jantenputrana. Ka hiji basana, ka dua sastrana, ka tilu kawihna, jeung nukaopatna ngawawuhkwun lampah paripolah alias adat istiadat urang Sunda kadarah dagingna sorangan. Cing geura mangga lenyepan masing anteb, nahakabiasaan sarupa kitu teh ku urang rek dipiceun mundelna,terus nu nyesa kantun wasna? Duh………, piraku …….. dulur?! Hadirin anu ku sim kuring dipihormat, Sabada ngalenyepan pananya tadi, sim kuring neda widi ka kadang wargipikeun nyindekkeun kedaling ati pamugi teu lepat nampi, gelar amanat kasadaya urang Sunda, muga diridhoan ku Sanghyang Murbawisesa Alloh SWT nuMaha Kawasa, hayu urang sareundeuk saigel, sabobot sapihanean sabatasarimbangan rempug jukung sauyunan, pikeun sabanda sariksa ngamumule basa
 4. 4. titingala karuhun urang sadaya basa nu jembar ku ciri budaya, nyaeta basaSunda. Panutup catur pamungkas carita: mugi-mugi ieu pedaran sing jantenpanggeuing pangeling anu teu kedah disebatkeun kanggo saha-sahana, mungrupina mah cekap dipundut kasadaranna bae. Salajengna, bilih aya Pangagungkatut dulur-dulur nu kasiku kalbuna bilih aya Pamingpin atanapi wargi-warginu kagerih atina sarta bilih aya Pejabat katut Aparat rengrenganna atawabaraya nu kadupak manahna, mugi agung cukup lumur muga jembar hapuntenna nuditeda. Kana bobot pangayon timbang tarju ti kadang wargi sadaya anu mulya,insya Alloh baris ditampi ku asta kalih kasangga kalingga murda. Mugi Allohnyakseni tur ngobulkeun kana niat suci urang sadaya pikeun ngamumule basaSunda. Amin Yaa robbal alamien!Wassalam mu`alaikum wr. Wb.

×