Serah tarima panganten 2

2,652 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,652
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Serah tarima panganten 2

  1. 1. Hatur séwu nuhun utamina kasanggakeun Nama: Toni Fajar H ka pangersa Bapa Hasan sakulawargi anu parantos Kelas : XII-IPA 4 ngangken kalayan nampi ka sim kuring sinareng SMAN 22 BANDUNG rombongan, ku panampian anu kalintang nyugemakeunana. Abot nyuhun abot nanggungabot narimakeunana. Teu aya anu tiasa dipisanggem iwal ti seja menekung ka Nu MahaAgung, ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci, pamugi rupining kasaéan Bapa Hasansakulawargi sing janten amal soléh anu dipirido ku Alloh SWT. Amin. Bapa Hasan miwah Ibu Hasan sakalih, kitu deui wargi-wargi anu sami ngaluuhanieu pajemuhan, sim kuring misanggem di dieu téh minangka wawakil pun lanceuk,nyaeta Bapa sareng Ibu Rojiun, ti desa Pager Maneuh kec Manjang Jaya. Sim kuringdipasihan pancen kedah masrahkeun putrana pun lanceuk, wastana Rahmat, anu insyaAlloh moal lami deui bade didahupkeun ka putra Bapa sareng Ibu Hasan, nami NengNengsih. Kantenan, ieu pancen téh kanggo sim kuring mah teu kinten abotna. Rumaospisan, sim kuring tuna ku pangabisa. Sok rajeun soteh aya anu ngahiras, ukur purahjanten tukang naktak, kurad-kored sareng pucal-pacul. Dupi ayeuna, bet kedah jantenwawakil kanggo masrahkeun pipanganteneun. Asa rempan sim kuring téh. Rempan kudua ku tilu. Boh bilih ieu pancen teu kaawakan ku sim kuring. Boh bilih aya basa anukirang merenah larapna. Namung, ku margi tos dipasihan kapercantenan anu sakituageungna ti kulawargi pun lanceuk, asa awon kasebatna upami eta kapercantenan kusim kuring dimomorekeun. Nya bade lahlahan wae ieu mah. Bade nyobi-nyobi, etang-etang lauk buruk milu mijah. Jalaran kitu, langkung ti payun neda sih hapunten, bilihaya catur nu teu kaukur, bilih aya basa nu teu kareka. Bapa miwah Ibu Hasan sakalih, pun lanceuk sawargi-wargi darongkap ka dieu téhseja aya nu dipimaksad. Rupina ku Bapa sareng Ibu Hasan oge parantos kagalih.Namung teu aya lepatna saupami ku sim kuring didadarkeun deui kalawan langkungtandes. Janten kieu gek-gekana mah, wirehna kapungkur sabadana pun alo, CepRahmat, patepang nu munggaran sareng Neng Nengsih, rupina ngaraos kapetik atikapentang asmara cinta. Bubuhan Neng Nengsih apan sakieu sieupna. Saur juru pantunmah geulisna bawa ngajadi endahna bawa ti kudrat. Dedeg sampe rupa hade. Gadonaendog sapotong, beungeutna ngadaun seureuh, irungna kuwung-kuwung, tarangna tejamentrangan. Diteuteup ti hareup sieup disawang ti tukang lenjang. Pantes saupamiCep Rahmat teras kagembang kapengpeongan. Atuh kaleresan diwuwuh ku batu turunkeusik naek, itu purun ieu daek, dugi ka pasini jangji hoyong cacap jatukrami.Dina danget ieu, Cep Rahmat téh rupina seja maheutkeun jangji pasinina, gaduhmaksud hoyong mungkas alam lalagasan, ngancik di alam rimbitan, teteg jejem rek muruka bale nyungcung, manawi aya rido ti Gusti Nu Maha Agung. Dina ieu nkasempetan, kalayan kasakseni ku wargi-wargi, oge diwuwuhan ku parasepuh, sim kuring seja nyanggakeun pun alo, Cep Rahmat, ka ramana Neng Nengsih,pangersana Bapa Hasan kanggo ditikahkeun dina danget ieu.Atuh ka Bapa Hasan sarimbit, hususna ka Neng Nengsih, ti danget ieu Bapa sareng Ibusalaku sepuhna nyanggakeun Cep Rahmat, ti luhur sausap rambut ti handap sahibasdampal, ti tengah tina pangkonan. Nyanggakeun rambutna salambar, getihna satetes,ambekanana sadami. Nyanggakeun ti luhur saujung ketu, ti handap saujung sapatu, ditengahna anu kitu, anu sawaktos-waktos sok jiga surutu.
  2. 2. Kalihna ti eta, Cep Rahmat dongkapna ka dieu téh estuning henteu jangjang henteujingjing. Mung ieu we saurna nu dibantun téh mung sarupi, nyaeta nu ngaringkuk kawaskuuk, nu bosongot kawas marmot, nu ngarengkol osok ngompol. Saur Cep Rahmat, eta nu bedegul lir doran pacul téh tos ngukuntit ti aalit,dicacandak ti bubudak, nanging estu teu acan pisan digolangkeun. Bubuhan dipakepamikul bengkung, dianggo pangeret bingkeng, dianggo tihul teu hurung. Numawi terasdibantun we ka dieu. Manawi di dieumah tiasa dimangpaatkeun ku Neng Nengsih,dianggo geusan nyiptakeun kabagjaan lahir batin. Jadi pamatri asih laki rabi dinangambah sagara rumah tangga.Bapa kalih ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring!Sateuacan nampi kana ieu pamaksadan, pamugi kauninga utamina ku Neng Nengsih,wirehing Cep Rahmat téh mung jangkung luhur salirana wungkul. Ditilik tina hartisareng hartana mah estuning sepi harti tuna harta, suwung ku kaweruh. Atuh ditiliktina rigigna sanes rigig santri, direret tina legegna sanes legeg Bapa Lebe, masih kenehmeryogikeun pangatik sareng pangdidik ti para sepuhna, malah mandar tiasa ngawangunrumah tangga sakinah sakumaha anu dipiharep ku urang sadaya.Bapa kalih Ibu, dongkapna sim kuring sareng rombongan ka ieu tempat téh katingalnamah ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Nangingngaleut téh henteu leubeut ku tanggeuyan, ngembat téh teu rebo ku cacandakan.Ngabringna henteu rimbil ku jingjingan. Estuning keupat eundang ngadaleungdang,indit sirib ngaligincing. Eta cenah aya nu kajingjing sakedik, kabantun bari ngalangkung,duka naon. Duka artos sapeser duka kaen sacewir. Eta mah haturan wae kanggo NengNengsih tamba isin ngaligincing. Bapa miwah ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring, rupina pisanggemeunsim kuring urang cekapan sakitu wae. Mugi agung cukup lumur, jembar hapuntennaanu diteda, bilih langkung saur bahe carek. Bilih aya budi anu kajingjing ti tepis wiring,basa anu kacandak ti padfesaan. Bilih aya nu kabadug kalbu kagedak manah, kabenturtuur kabentar taar, kababuk punduk kapangkek kelek, kaciwit imbit katajong tonggongsareng bobokong. Hapuntenna anu kasuhun.Pamungkas pisanggem, hatur sewu nuhun kana samungkawis perhatosanana.Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu’alaikum wr.wb.
  3. 3. BIANTARA NARIMA CALON PANGANTÉNAssalamu’alaikum wr. wb.Alhamdulillahiladzi hadzanalihadza wama kunna linahtadiya laula anhadzallah.Allohumma sholli ‘ala sayyidina muhammadin ‘abdika wannabiyyika warosullikannabiyilummiyi wa ‘ala alihi washobihi wassallam.Puji sinareng sukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Kalayan rahmat sarengkarunia ti Manten-Na, alhamdulillah dina dinten ieu urang sadaya tiasa riung kempeldina ieu pajemuhan, dina raraga silaturahmi. Kalihna ti éta, urang kempel téh insyaAlloh seja tumut kana pidawuh Alloh kalih Rosulna, nyaéta ngalaksanakeunwalimatulnikah. Urang sadaya seja nyakseni kalayan ngajurung ku du’a kana naon rupianu dipimaksad ku sohibul makosid sakulawargi.Solawat sinareng salam mugi-mugi dikocorkeun ka jungjunan urang sadaya, habibana wanabiyana, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kalayan mugi-mugi dikocorkeun ogé kakulawargina, ka para sohabatna, ka tabi’in tabi’atna kalebet urang sadaya kaommuslimin anu tumut kana ajaranana. Pamugi urang sadaya kalebet umat anu kéngingsyafaat di yaumil ahir. Amin.Bapa kalih Ibu, hadirin hormateun sim kuring!Kalayan asamana sohibul makosid Bapa Hasan sakulawargi, langkung tipayunngahaturkeun réwu nuhun ka panata acara anu parantos maparinan kasempetan ka simkuring kanggo ngadugikeun naon rupi anu dipimaksad ku sohibul makosid.Hatur nuhun laksa keti kabingahan kasanggakeun ogé ka para wargi, langkung ti payunngahaturkeun réwu nuhun ka para sepuh anu sami-sami rawuh, ka dulur anu di lembur,ka baraya-baraya anu araya. Teu hilap ka para tokoh ti palih tonggoh, anu mikadeudeuhka palih galeuh, ka handai tolan anu ti péngkolan, ka nu ngaranggo tudung ti Bandung,ka para rumaja sareng wanoja anu caket méja, sareng kum ka sadayana warga sinarengwargi anu teu disebat hiji-hiji, anu sami-sami gingsir linggih, nawiskeun kaasih diri,dongkap lengkah nembrakeun katresna manah, pada rawuh mihatur lunturna kalbu,ngahaturkeun nuhun kana kasumpingan sadayana.Bapa kalih Ibu, hadirin palawargi horamateun sim kuring.Dina ieu kasempetan sim kuring ngahturkeun wilujeng sumping kalayan ngahaturkeunréwu nuhun laksa keti kabingahan ka Bapa kalih Ibu, ogé palawargi sadayana tirombongan calon pangantén pameget, anu parantos rawuh ka ieu lembur, parantossumping ka ieu bumi. Kantenan bae rawuhna para sepuh, sumpingna para wargi téhparantos dianti-anti ti tadina, dianjang-anjang ti anggalna. Hapunten anu kasuhunwiréh dina panampianana éstuning dilalaworakeun. Bapa-bapa lenggahna di patempatananu kirang sampurna. Wargi-wargi linggihna di pangcalikan anu kirang utami. Ieupanampian téh boa-boa lebet kana paripaos werit ku budi sareng parangi, tebih ti basautami, heureut pakeun kirang bahan, anggang ti basa utama. Atuh ku kituna lunturkalbu anu kasuhun, jembar manah anu diteda, wening galih anu dipamrih ti sadayanakana rupining katuna sareng kakirangna.Bapa kalih ibu, sakumaha anu tadi kakuping ku urang sadaya, naon rupi anu parantosdidugikeun ku pangersana sesepuh ti pihak calon pangantén pameget, saurna téh sejanyanggakeun Cép Rahmat, ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal, ti tengan
  4. 4. tina pangkonan. Nyanggakeun rambutna salambar, getihna satétés, ambekanana sadami.Nyanggakeun ti luhur saujung ketu, ti handap saujung sapatu, di tengahna anu kitu,anu sawaktos-waktos sok jiga surutu.Sateuacanna sim kuring nampi kana éta pamaksadan, pamugi kauninga utamina ku CépRahmat kalih sepuhna, wiréhna pun anak téh, Néng Néngsih, upamina disebat atahmah éstuning masih kénéh atah. Atah ku pangawarah tebih ku pangatik, meryogikeunkénéh pangaping sareng pangjaring ti para sepuh, malah mandar tiasa ngawangun rumahtangga anu runtut raut répéh rapih.Salajengna sakumaha anu parantos didugikeun ku sepuh ti pihak calon panganténpameget nembé, anu nyaurkeun yén Cép Rahmat sumpingna ka dieu téh saurna henteujangjang henteu jingjing. Mung nyandak nu sarupi, nyaéta ngaringkuk kawas kuuk, nubosongot kawas marmot, nu ngaréngkol osok ngompol, nu bedegul lir doran pacul. Teusawios-wios, da di dieuna ogé teu disampakeun nao-naon, mung disampakkeun NéngNéngsih nu kagungan tilas raheut nu kapungkur. Nanging raheut sanés saraheut-raheutna, legok sanés salegok-legokna. Éstuning raheut asli ti ajali, legok candak tikudratna, paranti neundeun kadeudeuh paranti nunda pelakeun.Atuh kalih ti éta, sagédéngeun Cép Rahmat, anu jajapna alhamdulillah sakitu seueurna.Ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Ngaleut leubeutku tanggeuyan, ngembat rébo ku cacandakan. Ngabring rimbil ku jingjingan. Sim kuringkalayan asmana pangersa Bapa Hasan sakulawargi, ngahaturkeun réwu nuhun laksa ketikabingahan. Hatur nuhun kana karupining cacandakanana.Bapa kalih Ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring!Kalayan asmana pangersa Bapa Hasan sakulawargi, diwuwuh ku rapa sepuh ogédisakséni ku palawargi, kalayan ngucap bismillahirrohmanirrohim sim kuring nampi kananaon rupi anu janten pamaksadan sesepuh ti pihak calon pangantén pameget. Mugi-mugi ieu murangkalih téh, Cép Rahmat sareng Néng Néngsih tiasa kauntun tipungkatambang beas, laksana anu diseja, dikobul ka balé nyungcung. Insya Alloh sakedapdeui ieu murangkalih téh urang rungrum ku pangdua dina acara anu poko, nyaéta akadnikah.Rupina sakitu pisanggem ti sim kuring. Bobo sapanon carang sapakan. Langkung saurnabahé carékna, hapunten anu kasuhun.Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu’alaikum wr. wb

×