Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Els impostos d’una Catalunya
independent
Núria Bosch
Marta Espasa
Universitat de Barcelona
Barcelona, 11 de juliol de 2013
Objectiu
L’objectiu de l’estudi és doble:
– Analitzar la capacitat de generar ingresos
impositius que té l’economia catala...
Aspectes metodològics
Diferència entre els impostos generats i els
impostos recaptats
Impostos generats: derivats de fets ...
Aspectes metodològics
Causes d‘aquesta diferència:
• “Efecte seu”
• “drets reconeguts” versus cobraments
realitzats
Aspectes metodològics
Impostos generats:
Impostos estatals: els obtinguts en la balança fiscal de
Catalunya sota el criter...
Aspectes metodològics
Impostos recaptats:
Impostos estatals: els recaptats per l’AEAT
Impostos autonòmics: els recaptats p...
Aspectes metodològics
Altres qüestions:
• No s’han considerat els impostos de la Unió
Europea
• No s’han considerat les ta...
Impostos generats i recaptats a Catalunya
Els impostos generats a Catalunya són més elevats
que els impostos recaptats deg...
Competències de la Generalitat sobre els tributs cedits totalment
Impost %Rendiment Capacitat normativa Gestió
Patrimoni 1...
Competències de la Generalitat sobre els tributs cedits totalment
Impost %Rendiment Capacitat normativa Gestió
Actes juríd...
Competències de la Generalitat sobre els tributs cedits parcialment
Impost %Rendiment Capacitat normativa Gestió
IRPF 50% ...
Recaptació dels impostos a Catalunya
El 94% dels impostos pagats a Catalunya els recapta l’AEAT i només un 6%
l’ATC. Es co...
Evolució de la recaptació de les principals figures tributàries a Catalunya
(En milions d'euros)
2.006 2.007 2.008 2.009 2...
Recaptació de tributs per part de l'Agència Tributària de Catalunya, 2008-12
2008 2009 2010 2011 2012 (p)
Tributs cedits 3...
Quants ingressos recapta l’AEAT a
Catalunya?
Els impostos recaptats per l’AEAT es situen al voltant dels 32.000 milions
d’...
Quin percentatge representa sobre el
total recaptat?
% Ingressos impositius recaptats a Catalunya per
l'AEAT /Recaptats al...
Quins són els principals impostos recaptats
a Catalunya?
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2.00...
Recaptació total mensual de l’AEAT a
Catalunya?
800.000
1.300.000
1.800.000
2.300.000
2.800.000
3.300.000
3.800.000
4.300....
Pressió fiscal de Catalunya en
relació a la UE abans de la crisi
Pressió fiscal de Catalunya en
relació a la UE després de la crisi
Conclusions
• Actualment Catalunya té molt poca capacitat
de gestió sobre els impostos que genera.
• Un pilar bàsic de l’E...
Els impostos d'una catalunya independentarreglat
Els impostos d'una catalunya independentarreglat
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Els impostos d'una catalunya independentarreglat

10,680 views

Published on

 • Be the first to comment

Els impostos d'una catalunya independentarreglat

 1. 1. Els impostos d’una Catalunya independent Núria Bosch Marta Espasa Universitat de Barcelona Barcelona, 11 de juliol de 2013
 2. 2. Objectiu L’objectiu de l’estudi és doble: – Analitzar la capacitat de generar ingresos impositius que té l’economia catalana – Calcular la recaptació dels impostos a Catalunya per administracions
 3. 3. Aspectes metodològics Diferència entre els impostos generats i els impostos recaptats Impostos generats: derivats de fets imposables realitzats al territori català Impostos recaptats: són els recaptats per les diferents agències tribùtàries a Catalunya
 4. 4. Aspectes metodològics Causes d‘aquesta diferència: • “Efecte seu” • “drets reconeguts” versus cobraments realitzats
 5. 5. Aspectes metodològics Impostos generats: Impostos estatals: els obtinguts en la balança fiscal de Catalunya sota el criteri del flux monetari Impostos autonòmics: liquidacions definitives del sistema de finançament autonòmic Impostos locals: liquidacions dels pressupostos
 6. 6. Aspectes metodològics Impostos recaptats: Impostos estatals: els recaptats per l’AEAT Impostos autonòmics: els recaptats per l’ATC Impostos locals: cobraments realitzats
 7. 7. Aspectes metodològics Altres qüestions: • No s’han considerat els impostos de la Unió Europea • No s’han considerat les taxes, per ser ingressos tributaris que recauen sobre els usuaris i no sobre els contribuents
 8. 8. Impostos generats i recaptats a Catalunya Els impostos generats a Catalunya són més elevats que els impostos recaptats degut, fonamentalment a l’”efecte seu”. Impostos generats i recaptats a Catalunya, 2010 (Milions d'euros) 60.373 68.423 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000 75.000 80.000 Impostos recaptats Impostos generats
 9. 9. Competències de la Generalitat sobre els tributs cedits totalment Impost %Rendiment Capacitat normativa Gestió Patrimoni 100% Mínim exempt ATC Tipus de gravamen Deduccions i bonificacions de la quota Successions i donacions 100% Reduccions de la base imposable ATC Tarifa Quanties i coeficient de patrimoni preexistent Deduccions i bonificacions de la quota Transmissions patrimonials 100% Tipus de gravamen sobre: ATC Concessions administratives Transmissions de béns mobles i immobles Constitució i cessió de drets reals, excepte drets reals de garantia Arrendament de béns mobles i inmobles Deduccions i bonificacions de la quota sobre els actes dels quals es diposa de capacitat sobre el tipus de gravamen
 10. 10. Competències de la Generalitat sobre els tributs cedits totalment Impost %Rendiment Capacitat normativa Gestió Actes jurídics documentats 100% Tipus de gravamen dels documents notarials ATC Deduccions i bonificacions de la quota sobre els docuemtns dels quals es diposa de capacitat sobre el tipus de gravamen Determinats mitjans de transport 100% Increment dels tipus de gravamen estatals fins un 15% AEAT Vendes minoristes de determinats 100% Tipus de gravamen dintre unes bandes AEAT hidrocarburs Impost sobre l'electricitat 100% Inexistent AEAT ATC: Agència Tributària de Catalunya. AEAT: Agència Estatal d'Administració Tributària.
 11. 11. Competències de la Generalitat sobre els tributs cedits parcialment Impost %Rendiment Capacitat normativa Gestió IRPF 50% Capacitat sobre el tram autonòmic: AEAT Mínim personal i familiar amb una banda del +- 10% Tarifa mantenint una estructura progressiva Deduccions a la quota per: Circumstàncies personals i familiars Inversions no empresarials per aplicació de renda Subvensions i ajuts públics rebuts de la CA (excepte les que afecten al desenvolupament d'activitats econòmiques o a les rendes que s'integran a la base de l'estalvi) Augments o disminucions en els percentatges de deducció de l'habitatge habitual IVA 50% Inexistent AEAT Impostos especials 58% Inexistent AEAT AEAT: Agència Estatal d'Administració Tributària.
 12. 12. Recaptació dels impostos a Catalunya El 94% dels impostos pagats a Catalunya els recapta l’AEAT i només un 6% l’ATC. Es constata un gran desequilibri. Gestió dels impostos estats i autonòmics AEAT; 94% ATC; 6%
 13. 13. Evolució de la recaptació de les principals figures tributàries a Catalunya (En milions d'euros) 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 Impostos directes 21.256,8 25.006,4 21.672,0 17.695,6 17.461,7 17.824,5 19.007,5 - IRPF 13.215,5 15.405,1 15.239,3 13.358,3 13.634,4 14.108,8 14.297,9 - Impost s/ societats 7.768,9 9.263,0 6.121,0 4.017,0 3.455,4 3.411,6 4.408,4 - IRNR 263,8 329,1 301,7 314,3 358,5 276,2 286,2 Impostos indirectes 14.785,0 15.877,3 13.672,6 9.528,1 12.512,7 13.040,0 13.051,5 - IVA 13.451,5 14.493,9 12.391,0 8.440,1 11.546,8 12.050,4 11.914,5 - Impostos especials 1.333,5 1.383,4 1.281,6 1.088,0 965,9 989,6 1.137,0 TOTAL 35.334,6 40.153,4 34.702,3 26.698,3 30.308,2 30.225,4 31.505,5 Font: Agència Estatal de l'Administració Tributària.
 14. 14. Recaptació de tributs per part de l'Agència Tributària de Catalunya, 2008-12 2008 2009 2010 2011 2012 (p) Tributs cedits 3.518,08 2.503,06 2.227,36 1.766,30 1.880,29 directes 1.508,81 847,64 621,72 349,09 640,81 successions i donacions 972,41 844,84 609,53 338,27 339,14 patrimoni (2) 536,4 2,8 12,2 10,82 301,67 indirectes 1.706,99 1.365,18 1.333,31 1.175,67 1.031,70 transmissions patrimonials 819,56 756,26 834,37 750,54 682,45 actes jurídics documentats 887,43 608,92 498,94 425,13 349,25 taxes 302,28 290,24 272,33 241,54 207,79 sobre el joc 302,28 290,24 272,33 241,54 207,79 Tributs propis 2,33 2,51 3,79 4,07 10,28 grans establiments comercials(3) 0,08 0,35 0,24 0,45 7,09 gravamen protecció civil 2,25 2,17 3,54 3,63 3,19 Total 3.520,41 2.505,58 2.231,15 1.770,37 1.890,57 (2) Increment de recaptació del 2012 derivat de l'aprovació del Reial Decret Llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es reestableix l'impost sobre el Patrimoni, amb caràcter temporal. (3) Increment de recaptació del 2012 derivat de la sentència del TC núm. 122/2012, de 5 de juny. (p) Dades provisionals. Milions d'euros Font: Departament d'Economia i Coneixement. Direcció General de Tributs. (1) Recaptació líquida de l'any, exercici corrent i tancat.
 15. 15. Quants ingressos recapta l’AEAT a Catalunya? Els impostos recaptats per l’AEAT es situen al voltant dels 32.000 milions d’euros. Aquests van arribar als 41.284 milions al 2007, just abans de la crisi econòmica.
 16. 16. Quin percentatge representa sobre el total recaptat? % Ingressos impositius recaptats a Catalunya per l'AEAT /Recaptats al total CCAA 21,6% 20,8% 20,9% 20,6% 20,9% 21,2% 21,2% 19,9% 19,8% 19,7% 19,6% 18,5% 19,0% 19,5% 20,0% 20,5% 21,0% 21,5% 22,0% 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 La recaptació dels impostos a Catalunya en relació al conjunt de comunitats autonòmes es situa al voltant del 20%, si bé en els darrers anys ha anat perdent pes. Una explicació és que Catalunya és més pro-cíclica.
 17. 17. Quins són els principals impostos recaptats a Catalunya? 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 Evolució de la recaptació dels principals impostos a Catalunya (en milions d'euros) - IRPF - Impost s/ societats - IVA - Impostos especials L’IRPF és l’impost que genera més recaptació a Catalunya amb uns 14.000 milions d’euros. Segueix l’IVA amb uns 12.000 milions i en tercer lloc, l’ISOC amb uns 4.000 milions.
 18. 18. Recaptació total mensual de l’AEAT a Catalunya? 800.000 1.300.000 1.800.000 2.300.000 2.800.000 3.300.000 3.800.000 4.300.000 4.800.000 5.300.000 Recaptació total realitzada per l'AEAT a Catalunya 2.011 2.012
 19. 19. Pressió fiscal de Catalunya en relació a la UE abans de la crisi
 20. 20. Pressió fiscal de Catalunya en relació a la UE després de la crisi
 21. 21. Conclusions • Actualment Catalunya té molt poca capacitat de gestió sobre els impostos que genera. • Un pilar bàsic de l’Estat propi ha de ser l’Administració Tributària • Al 2010, Catalunya recapta al voltant del 19,5% dels impostos estatals, però té un fort dèficit fiscal. La despesa de l’Estat a Catalunya es només el 14% del total.

×