Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eac2006 finançament

536 views

Published on

Una visió del sistema de finançament autonòmic recollit a l'Estatu de Catalunya de 2006 després de les retallades.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eac2006 finançament

 1. 1. L’Estatut de Catalunya i el finançament.Jordi Secanella Medayo Pere Vilaró Muntal
 2. 2. Índex1.Introducció històrica2.Estatut i finançament3.Comparativa4.Què passaria si...5.Sàtira
 3. 3. El llarg camí a l’Estatut de Catalunya:• 1919: Projecte dEstatut dAutonomia deCatalunya de la Mancomunitat de Catalunya• 1932: Estatut dAutonomia de 1932 (Estatut deNúria)• 1979: Estatut dAutonomia de Catalunya de 1979(Estatut de Sau)• 2006: Estatut dAutonomia de Catalunya de 2006(Estatut de Miravet)
 4. 4. Va ser aprovat per lAssemblea de la Mancomunitat deCatalunya a Barcelona, el 24 i 25 de gener de 1919 amb elsuport de tots els partits catalans:• El Partit Republicà Català• Els radicals dAlejandro Lerroux• La Lliga Regionalista de Cambó 1919
 5. 5. El primer Estatut d‘Autonomia que sha redactat perCatalunya. De caire sobiranista,l‘Estatut fou impulsat pel llavorsPresident de la Generalitat,Francesc Macià, i aprovat enreferèndum pel 99% delsVotants. 1932
 6. 6. Amb el restabliment de la Generalitat provisional el 29 desetembre de 1977 es va permetreEl retorn de lexili del PresidentTarradellas, el seu nomenament"formal" com a President i laconstitució dun govern provisionalper preparar l’Estatut i lesposteriors eleccions de 1980.1979
 7. 7. El Parlament de Catalunya aprovà el 30 de setembre de 2005 laProposta de Nou Estatut dAutonomia de Catalunya, que fouaprovat pel Congrés de Diputats el 30de Març 2006 i pel Senat el 10 de maigde 2006 després duna substancialmodificació i fou aprovat enreferèndum pel poble de Catalunya el18 de juny de 2006. Sobre aquest texts’hi van formular nombrosos recursosd’inconstitucionalitat, tenint la primeraresolució amb la STC 31/2010.2006
 8. 8. Fonts de regulació201.1 Les relacions d’ordre tributari i financerentre l’Estat i la Generalitat són regulades per laConstitució, per aquest Estatut i per la lleiorgànica a què fa referència l’apartat tercer del’article 157 de la Constitució. (LOFCA)
 9. 9. Principis201.2 El finançament de la Generalitat es regeix pelsprincipis d’autonomia financera, coordinació,solidaritat i transparència en les relacions fiscals ifinanceres entre les administracions públiques, i tambépels principis de suficiència de recursos,responsabilitat fiscal, equitat i lleialtat institucionalentre les esmentades administracions.
 10. 10. Recursos2021. La Generalitat disposa d’unes finances autònomes i delsrecursos financers suficients per a afrontar l’exerciciadequat del seu autogovern.2. La Generalitat gaudeix de plena autonomia de despesaper tal de poder aplicar lliurement els seus recursos d’acordamb les directrius polítiques i socials determinades per lesseves institucions d’autogovern.
 11. 11. 3. Els recursos de les finances de la Generalitat sónconstituïts per:a) Els rendiments dels seus impostos, taxes, contribucionsespecials i altres tributs propis.b) El rendiment de tots els tributs estatals cedits, d’acordamb el que disposa l’article 201 d’aquest Estatut.c) Els recàrrecs sobre els tributs estatals.d) Els ingressos procedents del Fons de compensacióinterterritorial i d’altres assignacions establertes per laConstitució, si escau.e) Altres transferències i assignacions amb càrrec alspressupostos generals de l’Estat.
 12. 12. f) Els ingressos per la percepció dels seus preus públics.g) Els rendiments del patrimoni de la Generalitat.h) Els ingressos de dret privat.i) El producte d’emissió de deute i de les operacions decrèdit.j) Els ingressos procedents de multes i sancions en l’àmbitde les seves competències.k) Els recursos procedents de la Unió Europea i deprogrames comunitaris.l) Qualsevol altre recurs que pugui establir-se en virtut delque disposen aquest Estatut i la Constitució.
 13. 13. 2. La Generalitat participa en el rendiment delstributs estatals cedits a Catalunya. A aquest efecte,aquests tributs tenen la consideració següent:a) Tributs cedits totalment, que són aquellsrespecte als quals corresponen a la Generalitat latotalitat dels rendiments i la capacitat normativa.b) Tributs cedits parcialment, que són aquellsrespecte als quals corresponen a la Generalitat unapart dels rendiments i, si s’escau, la capacitatnormativa.
 14. 14. Disposició addicional setenaTributs estatals cedits totalment:• Impost sobre successions i donacions.• Impost sobre el patrimoni.• Impost sobre transmissions patrimonials i actesjurídics documentats.• Tributs sobre jocs d’atzar.• Impost sobre les vendes al detall de determinatshidrocarburs.• Impost sobre determinats mitjans de transport.• Impost sobre l’electricitat.
 15. 15. Tributs estatals cedits parcialment:• Impost sobre la renda de les persones físiques.• Impost sobre el valor afegit.• Impost sobre hidrocarburs.• Impost sobre les labors del tabac.• Impost sobre l’alcohol i begudes derivades.• Impost sobre la cervesa.• Impost sobre el vi i begudes fermentades.• Impost sobre els productes intermedis.
 16. 16. El contingut d’aquesta disposició es pot modificarper mitjà d’un acord entre el Govern de laGeneralitat i el Govern de l’Estat, el quall’ha de tramitar com a projecte de llei. A aquestefecte, la modificació d’aquesta disposició no esconsidera com a modificació de l’Estatut.
 17. 17. Manaments al legisladorA les disposicions addicionals que segueixen s’estableix unsmínims que han de garantir els legisladors en els propersprojectes de llei que s’aprovin:• Cessió de l’impost sobre la renda de les persones físiques del50%• Cessió del 58% de l’impost sobre hidrocarburs, l’impost sobre leslabors del tabac, l’impost sobre l’alcohol i begudes derivades,l’impost sobre la cervesa, l’impost sobre el vi i begudesfermentades i l’impost sobre productes intermedis.• Cessió del 50% del rendiment de l’impost sobre el valor afegit.
 18. 18. Competències203.3 En el marc de les competències de l’Estat i de la UnióEuropea, l’exercici de la capacitat normativa a què fareferència l’apartat 2 inclou la participació en la fixació deltipus impositiu, les exempcions, les reduccions i lesbonificacions sobre la base imposable i les deduccionssobre la quota.
 19. 19. 203.4. Corresponen a la Generalitat la gestió, larecaptació, la liquidació i la inspecció dels tributsestatals cedits totalment, i també aquestes funcions, enla mesura en què s’atribueixin, respecte als ceditsparcialment, d’acord amb el que estableix l’article 204.203.5. La Generalitat té competència per a establir,mitjançant una llei del Parlament, els seus tributs propis,sobre els quals té capacitat normativa.
 20. 20. L’Agència Tributària de Catalunya204.1. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspeccióde tots els tributs propis de la Generalitat de Catalunya, itambé, per delegació de l’Estat, dels tributs estatalscedits totalment a la Generalitat, corresponen a l’AgènciaTributària de Catalunya.204.2. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecciódels altres impostos de l’Estat recaptats a Catalunyacorresponen a l’Administració tributària de l’Estat [...].
 21. 21. • No s’ha cedit cap nou impost totalment per tant farà elmateix que la Direcció General de Tributs actual.• Els tributs que corresponen a l’Estat són els de mésimportància(IRPF, IVA, Especials i Societats).• Segons el mateix 204.2 s’ha d’establir en el termini de 2anys un Consorci o ens equivalent, però només podràdesplegar funcions delegades per l’Estat.
 22. 22. Segons l’art 206.1 El nivell de recursos financers de laGeneralitat es basa en criteris de necessitats dedespesa. Els seus recursos seran els ingressos tributaris,ajustats en més o en menys pels mecanismesd’anivellament i solidaritat.L’art 206.3 afegeix que els mecanismes d’anivellamentseran fixats per l’Estat.
 23. 23. La Comissió Mixta d’Afers Econòmics iFiscals Estat-Generalitat210.1. És l’òrgan bilateral de relació entre l’Administracióde l’Estat i la Generalitat en l’àmbit del finançamentautonòmic. Li corresponen la concreció, l’aplicació,l’actualització i el seguiment del sistema de finançament, itambé la canalització del conjunt de relacions fiscals ifinanceres de la Generalitat i l’Estat. És integrada per unnombre igual de representants de l’Estat i de laGeneralitat.Les competències de la Comissió estan recollides al 210.2.
 24. 24. Pressupost de la Generalitat• La Generalitat té competència exclusiva per a ordenar iregular les seves finances (211).• El pressupost de la Generalitat té caràcter anual, ésúnic i inclou totes les despeses i tots els ingressos de laGeneralitat (212).• Correspon al Govern d’elaborar i executar elpressupost, i al Parlament, d’examinar-lo, esmenar-lo,aprovar-lo i controlar-lo (212).• La llei de pressupostos no pot crear tributs, però potmodificar-ne si una llei tributària substantiva així hoestableix (212).
 25. 25. Finances dels Governs locals
 26. 26. Algunes conclusions sobre com ha afectat la sentència delTribunal Constitucional per part de reputats especialistes espoden consultar a:http://www10.gencat.net/eapc_revistadret/recursos_interes/especial%20estatut/documents%20especial%20estatut/document.2010-07-15.7236299341/ca
 27. 27. Comparativa del sistema català de finançament ambel concert del País Basc i el Conveni de Navarra
 28. 28. • En aquests territoris la totalitat dels impostos exceptel’IVA, els impostos especials i el drets d’aduana (Europa)són tributs propis (concertats o convinguts).• La competència per establir tributs és de les JuntesGenerals dels Territoris Històrics, que dicten normesforals de caràcter reglamentari. Les Diputacions Forals lesdesenvolupen a través de decrets forals i les apliquen.(compatibles amb la reserva de llei segonsjurisprudència).• La Comunitat Autònoma té només competències decoordinació. Podria dictar normes armonitzadores peròno s’ha fet mai.
 29. 29. Existeixen 2 tipus de tributs propis:• Tributs de normativa autònoma. Poden apartar-se de lanormativa estatal dins uns límits pactats al concert.• Tributs de normativa comuna. Regulats per lesinstitucions forals seguint al peu de la lletra la normativaestatal, excepte en matèria de gestió.Generalment s’utilitza un criteri de territorialitat deldomicili del subjecte passiu.
 30. 30. El “cupo”Com que les hisendes forals estableixen i recaptentots els impostos, no tenen tributs cedits ni participenen els tributs de l’Estat.Transferència inversa. Les Hisendes Forals han decontribuir a finançar les despeses de l’Estat enaquelles competències que aquest encara ostenta.Es denomina “cupo” (País Basc) o “aportación anual”(Navarra). Es revisa cada 5 anys.
 31. 31. Què passaria si...
 32. 32. Sàtira

×