Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מיסוי עמותות

7,542 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

מיסוי עמותות

 1. 1. ‫מיסוי עמותות‬ ‫רו"ח (עו"ד) שמוליק הירשפלד‬ ‫- מרץ 3102 -‬ ‫המידע המוצג במצגת זו הינו בעל אופי כללי ואינו מיועד לפנות לנסיבות אישיות של אדם או ישות מסוימת. למרות שאנו משתדלים לספק מידע נכון ועדכני‬‫אין הבטחה שמידע זה ימשיך להיות מדויק גם בעתיד. לא מומלץ לפעול על פי מידע זה ללא ייעוץ מקצועי מתאים ואחרי בחינה מדוקדקת של מצבו הספציפי‬ ‫של כל אדם או ישות.‬
 2. 2. ‫עודפות והחזר הוצאות למתנדבים‬ ‫מוסד ציבורי חייב במס של %09 על עודפות‬ ‫•‬‫ההוצאות המפורטות להלן שהוציא מתנדב לצורך מימוש המטרות הציבוריות של‬ ‫•‬‫מוסד ציבורי יראו אותן כהוצאות המוסד הציבורי, והן יותרו למוסד הציבורי בניכוי‬ ‫(לא יחשבו לעודפות) כלהלן:‬ ‫– הוצאות כיבוד קל שהוצאו במקום מגוריו של המתנדב או במקום פעילותו‬ ‫ההתנדבותית, בסכום שלא יעלה על 03 שקלים חדשים לאדם באירוע;‬‫– הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית ששימשה את המתנדב לשם נסיעה למקום‬ ‫פעילותו ההתנדבותית, בסכום שלא יעלה על 022 שקלים חדשים לחודש;‬ ‫– הוצאות לרכישת דלק המשמש למתנדב לשם נסיעה למקום פעילותו‬ ‫ההתנדבותית, בסכום שלא יעלה על 066 שקלים חדשים לחודש בניכוי‬ ‫הסכום שהותר לפי הפסקה הקודמת, לאותו חודש;‬‫– הוצאות בשל שיחות טלפון מביתו או מטלפון נייד, בסכום שלא יעלה על 011‬ ‫שקלים חדשים לחודש.‬
 3. 3. ‫קבלת אישור לתרומות לפי סעיף 64‬ ‫הבקשה תוגש על טופס 5425 אליה יצורפו המסמכים הבאים:‬ ‫1. פרטים על פעילות המוסד.‬ ‫2. מסמכי התאגדות‬ ‫3. רשימת המייסדים ונושאי התפקידים‬ ‫4. דו"חות כספיים.‬‫5. כתב התחייבות ונספחיו ובו שורה של ההתחייבויות שעל המוסד המבקש לעמוד‬ ‫בהם.‬ ‫6. רישום במס הכנסה‬ ‫7. רישום במע"מ.‬ ‫8. אישור ניהול תקין מרשם העמותות או רשם ההקדשות.‬
 4. 4. ‫מס שכר‬ ‫מס שכר בגובה %5.7‬ ‫•‬‫פטור למלכ"ר שמשלם שכר שנתי עד 247,671 ₪ לשנה (לשנת 3102)‬ ‫•‬
 5. 5. ‫פעילות עסקית‬ ‫מומלץ לפעול עם גוף שרשום כעוסק מורשה כדי לקזז מע"מ‬ ‫•‬‫שכר לשלם מהמלכ"ר מאחר ועולה %5.7 מס שכר ולא %71 מע"מ‬ ‫•‬
 6. 6. ‫תשלום דמי שכירות‬ ‫השכרה למלכ"ר חייבת במע"מ‬ ‫•‬‫באם המשכיר לא רשום כעוסק מורשה ולא מוציא חשבוניות, על המלכ"ר לדווח‬ ‫•‬ ‫בטופס עסקת אקראי ולשלם את המע"מ‬
 7. 7. ‫קבלת שירות מעוסק פטור‬‫על פי עמדת רשויות מע"מ - כאשר מלכ"ר מקבל שירות מעוסק פטור על המלכ"ר‬ ‫•‬ ‫לשלם את המע"מ דרך טופס 201 בניכויים‬
 8. 8. ‫הוצאות הנהלה וכלליות‬‫כדי לקבל אישור ניהול תקין מרשם העמותות יש לעמוד במגבלות הוצאות הנהלה‬ ‫•‬ ‫וכלליות כאחוז מהמחזור‬ ‫נקבע על פי גובה המחזור וה"ותק" של העמותה‬ ‫•‬ ‫ניתן להגדיל את המחוזר על ידי רישום מושכל גם של תרומות בשווה כסף‬ ‫•‬ ‫ניתן להקטין הוצאות הנהלה וכלליות על ידי סיווג מושכל של ההוצאות‬ ‫•‬ ‫למשל – חלוקת שכר מנהלים בין הנהלה וכלליות לבין פעילות ספציפית מזוהה‬ ‫•‬ ‫של העמותה‬
 9. 9. ‫פרטים ליצירת קשר‬‫רו"ח (עו"ד) שמוליק הירשפלד‬ ‫‪s@cpa.co.il‬‬ ‫0000077-770‬
 10. 10. ‫תודה על ההקשבה!‬ ‫המידע המוצג במצגת זו הינו בעל אופי כללי ואינו מיועד לפנות לנסיבות אישיות של אדם או ישות מסוימת. למרות שאנו משתדלים לספק מידע נכון ועדכני‬‫אין הבטחה שמידע זה ימשיך להיות מדויק גם בעתיד. לא מומלץ לפעול על פי מידע זה ללא ייעוץ מקצועי מתאים ואחרי בחינה מדוקדקת של מצבו הספציפי‬ ‫של כל אדם או ישות.‬

×