מיסוי מוסדות ציבור מס הכנסה

1,461 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,461
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

מיסוי מוסדות ציבור מס הכנסה

 1. 1. מיסוי מוסד ציבורי מרצה : ארז שגיב , עו " ד ורו " ח
 2. 2. המסגרת המשפטית <ul><li>עמותה - חוק העמותות , התש &quot; מ - 1980. </li></ul><ul><li>חברה - חוק החברות , התשנ &quot; ט - 1999. </li></ul><ul><li>הקדש – חוק הנאמנות , התשל &quot; ט – 1979. </li></ul><ul><li>אגודה שיתופית – פקודת השותפויות . </li></ul><ul><li>אגודה עותומנית – חוק האגודות העותומניות </li></ul><ul><li>פניה לשר האוצר להכרה כמוסד ציבורי נעשית רק על מנת לאפשר קבלת זיכוי ממס לתורמים כאמור בסעיף 46 לפקודת מס הכנסה </li></ul>
 3. 3. הטבות מס למוסד ציבורי - כללי <ul><li>פטור ממס על הכנסות </li></ul><ul><li>פטור ממס על רווחי הון </li></ul><ul><li>הקלות במס בתחולת סעיף 3( י ) </li></ul><ul><li>פטור ממס שבח בתנאים מסוימים בגין מכירת זכויות במקרקעין </li></ul><ul><li>פטור ממס בתנאים מסוימים בגין מכירת דירת מגורים </li></ul><ul><li>הקלות ב מס רכישה </li></ul><ul><li>הקלות ב ניכוי מס במקור כמנכה וכמנוכה </li></ul>
 4. 4. הטבות מס לתורמים למוסד ציבורי - כללי <ul><li>פטור ממס על רווחי הון במתן מתנה למוסד </li></ul><ul><li>זיכוי ממס על תרומות </li></ul><ul><li>פטור מ דמי שכירות בתנאים מסוימים </li></ul><ul><li>פטור ממס שבח ב מכירת זכות במקרקעין ללא תמורה למוסד ( לא יינתן זיכוי ממס לתורם לפי ס ' 46) </li></ul>
 5. 5. מוסד ללא כוונת רווח – חוק מע &quot; מ <ul><li>חבר בני אדם , מאוגד או לא מאוגד , שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים ושאינו מוסד כספי </li></ul><ul><li>תאגיד שהוקם מכוח דין ואינו רשום כחברה , כאגודה שיתופית או כשותפות </li></ul><ul><li>פקודה : &quot; חבר בני אדם ... הקיימים ופועלים ל מטרה ציבורית ונכסיהם והכנסותיהם משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד ...&quot; </li></ul>
 6. 6. מלכ &quot; ר לעניין חוק מע &quot; מ – משמעות הסיווג <ul><li>אינו חייב ב מס עסקאות – למעט , בעסקאות אקראי , עסקאות קבלת שירות ממי שעיקר הכנסתו ממשכורת ועסקאות שירות או רכישת נכס מתושב חוץ </li></ul><ul><li>אינו רשאי לקזז מס תשומות – למעט במקרה מיוחד ( ס ' 43 א ) </li></ul><ul><li>מחויב ב מס שכר בשיעור 8.5% מהשכר ששילם </li></ul>
 7. 7. קוים מנחים להגדרת מוסד ציבורי <ul><li>חבר בני אדם או הקדש המקיים את התנאים הבאים : </li></ul><ul><li>א . חברים בחבר שבעה חברים לפחות . </li></ul><ul><li>ב . רוב החברים אינם קרובים זה לזה ( בהקדש מרבית הנאמנים ). </li></ul><ul><li>ג . המוסד קיים למימוש מטרה ציבורית . </li></ul><ul><li>ד . המוסד פועל למטרה ציבורית . </li></ul><ul><li>ה . נכסי המוסד והכנסותיו משמשים למטרה הציבורית בלבד . </li></ul><ul><li>ו . המוסד מגיש דין וחשבון שנתי לגבי נכסיו , הכנסותיו והוצאותיו . </li></ul>
 8. 8. קוים מנחים להגדרת מוסד ציבורי <ul><li>כל מטרותיו הן מטרות ציבוריות כמשמעותן בסעיף 9(2) לפקודה . </li></ul><ul><li>המוסד מקיים פעילות ציבורית הלכה למעשה . </li></ul><ul><li>פעילות המוסד מקדמת את רווחת הציבור ככלל וללא אפליה . </li></ul><ul><li>המטרה הציבורית תושג ללא קיומן של התניות בין שיעור ההשתתפות במימון הוצאות המוסד לבין הציבור הנהנה משירותיו . </li></ul><ul><li>התמורה שהמוסד גובה בגין מכירת נכסים או מתן שירותים הקשורים לפעילות הציבורית השוטפת , נמוכה באופן מהותי ממחירי השוק . </li></ul>עדכון 2005
 9. 9. קוים מנחים להגדרת מוסד ציבורי <ul><li>מפעילי המוסד , עובדיו ובעלי עניין בו לא יפיקו במישרין כל הנאה כלכלית אישית לבד משכר סביר שהוא פונקציה של פעילותם במוסד . </li></ul><ul><li>המוסד אינו פועל למטרות רווח . </li></ul><ul><li>המוסד לא יחלק רווחים לחבריו , לרבות כל הנאה אחרת בכסף או בשווה כסף . </li></ul><ul><li>תנאי הזכאות לקבלת שירותים מהמוסד עומדים במבחנים אובייקטיביים המפורסמים לציבור הרחב . </li></ul><ul><li>תהליכי קבלת החלטות במוסד נעשים עפ &quot; י אמות מידה ציבוריות . </li></ul>
 10. 10. קוים מנחים להגדרת מוסד ציבורי <ul><li>כספי המוסד יושקעו באופן סולידי . </li></ul><ul><li>פעילות המוסד ממומנת מתרומות / הקצבות או שנעשית בחלקה על ידי מתנדבים . </li></ul><ul><li>המוסד אינו מסייע במישרין או בעקיפין לפעילות פוליטית או מפלגתית . </li></ul><ul><li>המוסד אינו מעסיק אדם בניגוד אינטרסים ויש בכך משום דרך עקיפה לחלוקת רווחים . </li></ul><ul><li>המוסד לא יתקשר בחוזה למכירה / קניה / מתן או קבלת שירות הכרוך בניגוד עניינים . </li></ul><ul><li>בפירוק , נכסי המוסד יועברו למוסד אחר שבידו אישור לעניין תרומות לפי סעיף 46. </li></ul><ul><li>המוסד משתמש בנכסיו והכנסותיו להשגת מטרותיו הציבורית בלבד ואינו צובר עודפי הכנסה לאורך זמן . </li></ul>
 11. 11. קוים מנחים להגדרת מוסד ציבורי <ul><li>מוסד המאוגד כחברה אינו רשאי לגייס הון מהציבור על ידי הנפקת מניות . מניות החברה לא תקננה כל זכות למעט זכויות הצבעה . המניות לא ניתנות למכירה בתמורה . העברת המניות לאחר טעונה אישור המוסד ומותנית בשמירה על זכות שווה לכל חבר מחברי החברה . </li></ul><ul><li>פעילות המוסד הינה בעלת זיקה למדינת ישראל . </li></ul><ul><li>מוסד ציבורי רשאי לקיים פעילות עסקית במסגרתו בתנאים הבאים : </li></ul><ul><li>(1) היקף הפעילות העסקית אינו מהותי ביחס לכלל פעילות המוסד . </li></ul><ul><li>(2) המוסד מנהל שתי מערכות ספרי חשבונות נפרדות . </li></ul><ul><li>(3) המוסד איננו מממן פעילות עסקית גירעונית מתמשכת . </li></ul><ul><li>(4) רווחי עסקיו של המוסד מיועדים למימוש המטרות ופעילותו הציבורית . </li></ul>
 12. 12. קוים מנחים לקביעת מטרה ציבורית אחרת סמכות שר האוצר עפ &quot; י סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה בקביעת מטרה ציבורית אחרת הינה סמכות שיורית ותופעל רק במקרים ומנימוקים חריגים ומיוחדים <ul><li>א . מטרה שנועדה לשרת את הציבור הרחב ואיננה מקדמת עניינים פרטיים . </li></ul><ul><li>ב . מטרה שאינה נוגדת את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית . </li></ul><ul><li>ג . מטרה שמימושה איננו כרוך בהפרת חוקי המדינה . </li></ul><ul><li>ד . מטרה שאינה פוגעת בביטחון הציבור והמדינה . </li></ul><ul><li>ה . מטרה שאינה פוגעת בתקנת הציבור . </li></ul><ul><li>ו . מטרה שאינה שנויה במחלוקת ציבורית או פוליטית עמוקה . </li></ul><ul><li>ז . למטרה אין גוון פוליטי ואינה כרוכה במאבק פוליטי לשם הגשמתה . </li></ul><ul><li>ח . המטרה בעלת אופי מתמשך . </li></ul><ul><li>ט . מטרה שלמדינה עניין רב בה ונועדה לשרת יעדים לאומיים . </li></ul><ul><li>י . מטרה שאינה מתוקצבת במידה מספקת ישירות מתקציב המדינה . </li></ul>
 13. 13. מטרות ציבוריות אחרות שאושרו ע &quot; י שר האוצר <ul><li>עידוד החיסכון לחינוך תיכון וחינוך גבוה </li></ul><ul><li>מטרות האגודה למען בטחון ישראל ( לב &quot; י ) - הקרן להתעצמות צה &quot; ל </li></ul><ul><li>מתן שירותים מוניציפליים לישובים באזור יהודה ושומרון ואזור רמת הגולן </li></ul><ul><li>מתן שירותים מוניציפליים לישובים באזור חבל עזה </li></ul><ul><li>מניעת תאונות </li></ul><ul><li>תנופה לצמיחה - לסיוע למניעת אבטלה </li></ul><ul><li>קרן ג ' נסיס - לקידום ופיתוח הנגב </li></ul><ul><li>סיוע לישובים במצוקה </li></ul><ul><li>קליטת עליה </li></ul><ul><li>סיוע לחיילים משוחררים </li></ul><ul><li>פעילות למען טוהר מידות בשירות הציבורי ומנהל תקין </li></ul><ul><li>עידוד התיישבות מעבר לקו הירוק – בתוקף עד 31.12.00 </li></ul><ul><li>שמירה על איכות הסביבה למען הכלל </li></ul><ul><li>הגנה על זכויות האזרח בישראל </li></ul>
 14. 14. בג &quot; ץ 637/89 חוקה למדינת ישראל <ul><li>בג &quot; ץ פסק כי מבלי לקבוע האם מטרות העותרת הינן תרבות וחינוך , מטרותיה אינן מטרותיה היחידות . </li></ul><ul><li>בצד חינוך ותרבות עומדת מטרתה המרכזית והעיקרית של העותרת , שעניינה כינונה של חוקה כתובה לישראל , וזאת בדרך של פעולת חקיקה . לכן , לא מתקיימת בעמותה הדרישה בסעיף 9(2) לפיה נכסי המוסד והכנסותיו משמשים להשגת ה &quot; מטרה הציבורית &quot; בלבד . </li></ul>
 15. 15. בג &quot; ץ 637/89 חוקה למדינת ישראל <ul><li>דרישה חלופית של העותרת הייתה , כי על שר האוצר שהגדיר בעבר מטרות ציבוריות נוספות על אלה המנויות בסעיף 9(2), להשתמש בסמכותו זו . </li></ul><ul><li>בג &quot; ץ - המטרה לכונן חוקה בישראל נופלת בגדר המטרות הציבוריות ששר האוצר מוסמך להכיר בהן על - פי סמכותו בסעיף 9(2). נקבע כי &quot; מטרה ציבורית &quot; - היא כל אשר לציבור - כולו או מקצתו - ענין בה , ובלבד שאינה באה לקדם את ענייניהם של פרטים מסוימים . </li></ul>עדכון 2005
 16. 16. בג &quot; ץ 637/89 חוקה למדינת ישראל <ul><li>בג &quot; צ - גם כשמדובר בסיוע עקיף בדרך של פטור ממס , יש לפעול כמו בסיוע תקציבי ישיר תוך השתכנעות כי המטרה שלשמה נועדו הכספים היא מטרה שיש למדינה עניין לתמוך בה . ההכרה ב &quot; מטרה הציבורית &quot; המקטינה את הכנסות המדינה ממיסים צריכה להיעשות באופן סביר ועניני תוך הקפדה על שוויון . </li></ul><ul><li>בג &quot; ץ - מדיניותם של המשיבים , שלא לתת תמיכה כלכלית לפעילות שעיקרה התערבות בהליכי החקיקה , או פעילות שמעצם טבעה עוסקת בנושא שנוי במחלוקת ציבורית או פוליטית , או פעילות הכרוכה במאבק פוליטי לשם הגשמתה , אינה בלתי סבירה . </li></ul>
 17. 17. הכנסות של מוסד ציבורי <ul><li>תקבולים והכנסות פטורות - פעולות שהמדינה הייתה צריכה לממן אילולא פעילותו של אותו מוסד . הפטור יישלל מקום שיש פגיעה בתחרות הוגנת בעסקים אחרים באותו תחום פעילות . </li></ul><ul><li>הקצבות והשתתפויות – שאינה תמורה לאספקת שירות או מכירת מוצר . </li></ul><ul><li>תרומות – ובלבד שאינן הכנסות ( לא ניתנה תמורה מוסווית , על בסיס התנדבותי , צדדים בלתי קשורים וכו ') </li></ul><ul><li>הגרלות וארוחות ערב – כאשר הפרס והארוחה בעלי ערך סמלי . בכל מקרה אחר , תהא זו רכישת זכות והכנסה בידי המוסד . </li></ul>
 18. 18. הכנסות של מוסד ציבורי <ul><li>הכנסות מדמי חבר – שלא מהוות תמורה לקבלת הטבה מהמוסד . </li></ul><ul><li>הכנסות מהשכרת נכסים - ככלל , הכנסות פסיביות שאינן חייבות במס . הפטור יישלל כאשר מדובר בהכנסות מעסק ( פסקי דין : בית הכנסת הגדול , אגודת ידידי האוניברסיטה העברית , עמותת ידידי בית החולים נהריה וכו '). </li></ul><ul><li>הכנסות מפרסום – כל עוד מדובר בפרסום אינטגרלי לפעילות המוסד , ההכנסה תהא פטורה . </li></ul><ul><li>תמורה ממתן שירותים או נכסים – תלוי במהות השירות , גובה התמורה , אינטגרליות להגשמת המטרה , מערכת חוזית וכו ' </li></ul>
 19. 19. הכנסות חייבות של מוסד ציבורי ריבית , דיבידנד והפרשי הצמדה <ul><li>ששולמו על - ידי חבר בני אדם שבשליטת המוסד העוסק בעסק - מספר מוסדות היוצרים שליטה כהגדרתה בסעיף , לא יהנו מהפטור . </li></ul><ul><li>שליטה – [ אחד או יותר מהתנאים הבאים ] </li></ul><ul><li>היכולת , בין לבד ובין ביחד עם אחרים , לכוון את פעילותו של חבר בני אדם , במישרין או בעקיפין ; </li></ul><ul><li>מבלי לגרוע מכלליות האמור , יראו יכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בחבר בני אדם , כשליטה בו , למעט יכולת למנוע החלטות עסקיות מהותיות ; </li></ul>
 20. 20. הכנסות חייבות של מוסד ציבורי ריבית , דיבידנד והפרשי הצמדה <ul><li>שליטה – המשך .. </li></ul><ul><li>מבלי לגרוע מכלליות האמור , יראו כאילו קיימת יכולת כאמור , אם המוסד מחזיק בכוח למנות מנהל או הזכות ל - 25% לפחות מכוח ההצבעה או מיתרת נכסיו בעת פירוק לאחר סילוק חובותיו או למרבית רווחיו ; </li></ul><ul><li>שליטה תהא בידי מספר גופים הפטורים ממס לפי ס ' 9(2) אם הם מחזיקים או שיש להם זכות להחזיק , יחד או לחוד , בשיעור העולה על 50% מאמצעי השלטה [ זכות למנות מנהל , להצבעה , לרווחים , ליתרת נכסים בעת פירוק לאחר סילוק חובות ] בחבר בני אדם . </li></ul>
 21. 21. הכנסות חייבות של מוסד ציבורי ריבית , דיבידנד והפרשי הצמדה <ul><li>הכנסות המגיעות כדי עסק </li></ul><ul><li>תשואות המושפעות במישרין או בעקיפין מרווחים – כאשר המוסד למעשה נושא בחלק מהסיכונים והסיכויים של ההשקעה . </li></ul><ul><li>ריבית לעניין ס ' 3( י ) על הלוואה שנתן מוסד ציבורי כהגדרתו בס ' 9(2) – למעט על הלוואה שנתן לשם מטרתו הציבורית (40%, ללא זכות לפטור , ניכוי או קיזוז בשל המס ). </li></ul><ul><li>הכנסות מריבית ( וניכיון ) והפרשי הצמדה על אגרות חוב - שהצטברו בתקופה שבה הן היו בבעלות המוכר . ההוראה גוברת על הוראת הפטור בסעיף 9(2) [ המטרה – מניעת כיבוס הרווח בדרך של סיווג שונה של ההכנסה ]. מיסוי הריבית יהיה ללא זכות לפטור , לזיכוי , לניכוי או לקיזוז כלשהו . </li></ul>
 22. 22. הוצאות של מוסד ציבורי <ul><li>תרומות והשתתפויות שניתנו למוסד אחר בכסף או בשווה כסף – ובלבד שהוא פועל לטובת אותה מטרה ציבורית . </li></ul><ul><li>שכר עבודה והוצאות נלוות – משכורות , הלוואות , הטבות אחרות וכו ' </li></ul><ul><li>הוצאות הנהלה וכלליות – יישום סעיף 18( ג ) לפקודה </li></ul><ul><li>הוצאות ריבית והפרשי הצמדה – יישום סעיף 17 לפקודה </li></ul><ul><li>הוצאות שכירות – פעולות בין צדדים קשורים </li></ul><ul><li>תשלומים אחרים לצדדים קשורים – השתתפות בהוצאות , דמי ניהול , קשרים עסקיים וכו ' </li></ul>
 23. 23. השקעות של מוסד ציבורי <ul><li>קניה ומכירה של רכוש קבוע שאינו נדל &quot; ן – ובלבד שמשמשים את המוסד הציבורי למטרותיו ולהגשמת פעילותו השוטפת </li></ul><ul><li>השקעות בשוק ההון – השקעות שאינן במכשירים פיננסים סולידיים , מצביעות על פעילות מסחרית - עסקית ויכולה לשלול את הזכאות לפטור ( אג &quot; ח מדינה , קרנות נאמנות שאינן ספקולטיביות , מניות – אופן הקבלה ומשך ההחזקה , עסקאות עתידיות ואופציות שאינן עסקאות הגנה וכו ') </li></ul><ul><li>קניה ומכירה של נדל &quot; ן – פטור לפי ס ' 61 לחוק מיסוי מקרקעין </li></ul>
 24. 24. קניה ומכירה של זכות במקרקעין פטור לפי ס ' 61( ב ) לחוק מיסוי מקרקעין <ul><li>מכירת זכות במקרקעין בידי מוסד ציבורי </li></ul><ul><li>א . אם המקרקעין שהזכות בהם נמכרת היו בידי המוסד במשך תקופה של שנה לפחות ושימשו במישרין את המוסד במשך תקופה של 80% לפחות מהתקופה שהזכות הייתה בידיו – תהא פטורה ממס . </li></ul><ul><li>ב . אם המקרקעין שהזכות בהם נמכרת שימשו במישרין את המוסד במשך תקופה הקצרה מ - 80% מהתקופה שהזכות הייתה בידי המוסד או שלא שימשו אותו כלל , יינתן – </li></ul><ul><li>פטור יחסי מהמס – כשההחזקה באותה זכות לא פחתה משנה ולא עלתה על 4 שנים ; </li></ul><ul><li>פטור על מחצית המס בנוסף לפטור יחסי – כשההחזקה באותה זכות עלתה על 4 שנים – פטור על מחצית המס . ואם היה שימוש במישרין באותה תקופה , יינתן פטור יחסי על חלק המס שאינו פטור , לפי תקופת השימוש . </li></ul>
 25. 25. קניה ומכירה של זכות במקרקעין פטור לפי ס ' 61( ב ) לחוק מיסוי מקרקעין <ul><li>שימוש במישרין </li></ul><ul><li>שימוש במקרקעין למטרות הישירות שלמענן נוסד המוסד . </li></ul><ul><li>שימוש במקרקעין לצורך יצירת הכנסה כאשר משתמשים בכספים אלה לצרכיו של המוסד – אינו מהווה שימוש במישרין . </li></ul><ul><li>הערה : השימוש במישרין יכול שיהיה בחלק מהתקופה . לגבי מגרשים פנויים לא יתכן בדרך כלל שימוש במישרין , אולם אם המוסד השתמש בכל דרך שהיא לשם מטרותיו , יש לראות בכך שימוש במישרין . </li></ul>
 26. 26. קניה ומכירה של זכות במקרקעין פטור לפי ס ' 61( ב ) לחוק מיסוי מקרקעין <ul><li>שימוש במישרין </li></ul><ul><li>עמ &quot; ש קרן מתקנים רפואיים </li></ul><ul><li>דירת מגורים בבעלות מוסד ציבורי שהושכרה בעקבות הסכם תנאי עבודה בין המעסיק , שהוא המוסד הציבורי , לבין משרד הבריאות , אינה בגדר נכס ששימש את המוסד הציבורי במישרין . </li></ul><ul><li>עמ &quot; ש המרכז הרפואי &quot; שערי צדק &quot; </li></ul><ul><li>מקום שהשימוש היחיד הוא בידי המוסד , גם אם מדובר בשימוש בזכות לשעבוד , יש לראות בזה שימוש כלכלי במישרין לצורך סעיף 61 לחוק . </li></ul><ul><li>ע &quot; א הטכניון מכון טכנולוגי לישראל בע &quot; מ </li></ul><ul><li>העמדת דירת שירות על ידי המוסד לאחד מעובדיו אינה אלא מתן תוספת הנאה בעין לעובד , כחלק מתנאי העסקתו . ולכן אין הוא עונה על התנאי של &quot; שימוש במישרין &quot;. </li></ul>
 27. 27. קניה ומכירה של זכות במקרקעין פטור לפי ס ' 61( ב ) לחוק מיסוי מקרקעין <ul><li>61( ג ) מסייג את הפטור </li></ul><ul><li>&quot; מכר מוסד את הזכות במקרקעין שרכישתם הייתה פטורה ממס לפי סעיף קטן ( א ) תוך חמש שנים מיום שרכשה , יהא המוכר חייב גם במס אשר האדם שממנו נרכשה הזכות היה פטור ממנו על פי הוראות הסעיף הקטן האמור &quot;. </li></ul>
 28. 28. קניה ומכירה של דירת מגורים פטור לפי ס ' 49( ב )(6) לחוק מיסוי מקרקעין <ul><li>בפסקה זו - תחילה מיום 17.3.00 </li></ul><ul><li>&quot; מוסד ציבורי &quot; - כהגדרתו בסעיף 61( ד ) או כמשמעותו בסעיף 61( ה ); </li></ul><ul><li>&quot; דירת מגורים &quot; - כהגדרתה בס ' 1, גם בבעלות / בחכירת של מוסד ציבורי . </li></ul><ul><li>המכירה היא של דירת מגורים מזכה שקיבל בירושה מוכר שהוא מוסד ציבורי ובלבד שנתקיימו כל אלה : </li></ul><ul><li>עמד בתנאים הקבועים לגבי הגשת דו &quot; חות ; </li></ul><ul><li>עשה שימוש בכל סכום התמורה למטרות הציבוריות ( והתקבל אישור רו &quot; ח ); </li></ul><ul><li>לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד ; </li></ul><ul><li>אילו היה המוריש בחיים ומוכר את דירת המגורים , היה פטור ממס בשל המכירה ; </li></ul><ul><li>נקבע בצוואה שימוש למטרות הציבוריות בסכום התמורה ( והתקבל אישור רו &quot; ח ). </li></ul>
 29. 29. הוצאות עודפות בידי מוסד ציבורי סעיפים : 3( ז ) ו - 181 ב לפקודה <ul><li>הוצאה עודפת , נכללת באחת מהקטגוריות הבאות : </li></ul><ul><li>הסכום אינו מותר בניכוי כהוצאה , על - פי התקנות שהוצאו מכח סעיף 31 לפקודה ( תקנות ניכוי הוצאות רכב ותקנות ניכוי הוצאות מסוימות ) או שהוא סכום הגבוה מהמותר כהוצאה , לפי התקנות כאמור . </li></ul><ul><li>הסכום אינו מותר בניכוי לפי סעיף 32(11) לפקודה , דהיינו כל סכום שהוציא המעביד למתן טובת הנאה לעובדיו , אך איננה ניתנת לייחוס לעובד מסוים . </li></ul><ul><li>סכומים ששילם המוסד הציבורי לקופת גמל לפיצויים העולים על הסכומים המותרים בניכוי , בהתאם לכללים לאישור וניהול קופות גמל , אילולא היה פטור ממס . </li></ul>
 30. 30. הוצאות עודפות בידי מוסד ציבורי סעיפים : 3( ז ) ו - 181 ב לפקודה <ul><li>שיעור המס שיוטל על כל הוצאה עודפת יהיה – 90% ללא זכות לפטור , לניכוי או לקיזוז כלשהם – סעיף 3( ז ). </li></ul><ul><li>סעיף 181 ב : </li></ul><ul><li>המוסד הציבורי יגיש במועד שנקבע מקדמה בגין ההוצאה כאמור בגובה החיוב , וזאת בנוסף לדו &quot; ח . כמו כן , יגיש דו &quot; ח שנתי המפרט ומסכם את כלל ההוצאות העודפות שהוציא באותה שנה . </li></ul><ul><li>סעיף 181 ג : </li></ul><ul><li>כהמשך לאמור בסעיף 3( ז ) קובע הסעיף עצמו כי הוראות הקיזוז אינן חלות על חבר בני אדם שהוראות סעיף 3( ז ) חלות עליו . </li></ul>
 31. 31. ניהול פנקסים על ידי מוסדות ציבור <ul><li>המוסדות חולקו לשתי קטגוריות : </li></ul><ul><li>מוסד שמחזורו מעל 500,000 ש &quot; ח או מעסיק מעל 10 מועסקים </li></ul><ul><li>ינהל ספריו לפי השיטה הכפולה . </li></ul><ul><li>מוסד שמחזורו עד 500,000 ש &quot; ח ינהל ספריו עפ &quot; י שיטה חד צידית . </li></ul><ul><li>כמחזור לעניין זה , בשנוי ממחזור עסקי , נקבע סך התקבולים , לרבות מתרומות , משנת המס הקודמת , אך למעט תקבולים חד פעמיים שהוגדרו ואושרו מראש וכן תמורה ממכירת רכוש קבוע והלוואות שנתקבלו . </li></ul><ul><li>החייבים : מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2) או ארגון מקצועי כהגדרתו בסעיף 9(2 א ) לפקודה ומלכ &quot; ר כהגדרתו בחוק מע &quot; מ , למעט מוסד כאמור החייב בניהול ספרי חשבונות מכח דין אחר וקיבל אישור הנציב בכתב שלא לנהל ספריו לפי הוראות אלה . </li></ul>
 32. 32. ניהול פנקסים על ידי מוסדות ציבור <ul><li>השיטה הכפולה </li></ul><ul><li>מערכת הספרים תכלול לפחות : </li></ul><ul><li>ספר קופה </li></ul><ul><li>פנקס שוברי קבלה </li></ul><ul><li>חשבון הכנסות </li></ul><ul><li>חשבון הוצאות </li></ul><ul><li>ספר כרוך לרישום תרומות בשווה כסף </li></ul><ul><li>השיטה החד צידית </li></ul><ul><li>מערכת הספרים תכלול לפחות : </li></ul><ul><li>פנקס שוברי קבלות </li></ul><ul><li>ספר תקבולים ותשלומים </li></ul><ul><li>ספר כרוך לרישום תרומות בשווה כסף </li></ul><ul><li>תיק תיעוד חוץ </li></ul>
 33. 33. ניהול פנקסים על ידי מוסדות ציבור בעלי פעילות עסקית <ul><li>מוסד כאמור חייב לנהל שתי מערכות ספרים נפרדות . </li></ul><ul><li>שיטת ניהול ספרי חשבון אצל מוסד ציבורי או מלכ &quot; ר שיש לו גם הכנסה מעסק תיקבע בהתאם לגובה מחזורו לגבי החלק הציבורי או המלכר &quot; י של פעילותו ולגבי החלק העסקי על - פי התוספת הרלוונטית בהוראות ניהול פנקסי חשבונות . </li></ul>
 34. 34. פסילת פנקסי חשבונות של מוסד ציבורי <ul><li>פסילה בשל ליקויים מהותיים </li></ul><ul><li>עפ &quot; י סעיף 130( ב ) לפקודה , רשאי פקיד השומה לפסול ספרי חשבון של מוסד אם הסטיות מההוראות או הליקויים שנמצאו בפנקסי החשבונות היו מהותיים ( אצל נישום אחר : אם הסטיות או הליקויים היו מהותיים לעניין קביעת הכנסתו החייבת ). </li></ul><ul><li>החלטת פקיד השומה לפסול ספרי מו סד טעונה אישור הנציב . </li></ul>
 35. 35. פסילת פנקסי חשבונות של מוסד ציבורי <ul><li>פסילה בשל אי רישום תקבול </li></ul><ul><li>סעיף 145 ב ( ג ) לפקודה קובע , כי מוסד שנתפס פעמיים או יותר בתקופה של 12 חודשים רצופים באי רישום תקבול שהיה חייב לרשמו ולא רשמו , מבלי שתהיה לו סיבה מספקת , יראו ספריו כבלתי קבילים . הסמכות לקבוע אם הייתה סיבה מספקת נתונה לנציב או למי שהוסמך על ידו . </li></ul><ul><li>פסילת ספרים למוסד שיש לו גם פעילות עסקית </li></ul><ul><li>מוסד שיש לו בנוסף לפעילותו הציבורית או מלכ &quot; רית פעילות עסקית , חייב עפ &quot; י ההוראות לנהל שתי מערכות ספרים נפרדות . פסילת ספרים של חלק אחד לא תפסול אוטומטית את הספרים המנוהלים בגין החלק השני . הוראה זו תחול על פסילה הן לפי סעיף 130 והן לפי סעיף 145 ב . </li></ul>
 36. 36. ערעור על פסילת פנקסים של מוסד ציבורי <ul><li>הזכות לערר על פסילת ספרים </li></ul><ul><li>על החלטת הנציב לפסול ספרי המוסד בשל סטייה מהוראות או ליקויים מהותיים בהם , ניתן להגיש ערר לוועדה לקבילות פנקסים ( סעיף 130 ( ד ) לפקודה ) בתוך 30 יום מיום קבלת ההודעה . </li></ul><ul><li>על פסילת ספרי המוסד בשל תפיסתו באי רישום תקבול לפי סעיף 145 ב ( ג ) לפקודה ניתן להגיש ערר לבית המשפט המחוזי בתוך 60 יום מיום שנמסרה הודעה עליה למוסד . </li></ul>
 37. 37. מס שכר ומס מעסיקים <ul><li>מס שכר </li></ul><ul><li>על פעילות בישראל של מוסד ללא כוונת רווח , יוטל מס שכר בשיעור של 8.5% מהשכר ששילם , כפי שקבע שר האוצר בצו באישור הכנסת ( פטור עד תקרה של כ - 58,000 ₪). </li></ul><ul><li>&quot; שכר &quot; - הכנסת עבודה כמשמעותה בפקודת מס הכנסה , לרבות קצבה המשתלמת מאת מעביד למי שהיה עובדו . </li></ul><ul><li>מס מעסיקים </li></ul><ul><li>מוסד ציבורי שחל עליו סעיף 3( ז ) ישלם מס מעסיקים בשיעור 4% מסך כל הכנסת העבודה ששילם המוסד . </li></ul><ul><li>&quot; הכנסת עבודה &quot; - כאמור בפקודה , למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו בשל החזקת רכב , בשל החזקת טלפון במקום מגוריו , שווי שימוש ברכב שהועמד לרשותו וכן הכנסת עבודה כאמור בסעיף 3( ט ) לפקודה . </li></ul>
 38. 38. זיכוי ממס בגין תרומה <ul><li>ס ' 46 </li></ul><ul><li>שיעור הזיכוי יהיה בגובה 35% מסכום התרומה ובלבד שסכום זה באותה שנת מס לא יפחת מ - 340₪ ולא יעלה על 2,000,000₪ בשנת המס 2000 (480,000 - 1999) או 30% מההכנסה החייבת – כנמוך . </li></ul>
 39. 39. זיכוי ממס בגין תרומה - המשך <ul><li>תרומה העולה על התקרה תועבר לשנות המס העוקבות בערכים נומינליים ותזוכה מהמס בשלוש שנות המס הבאות בזו אחר זו . </li></ul><ul><li>ובלבד , שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש שנות המס , כאמור , בשל סכום כולל של תרומות העולה על התקרה לזיכוי , המותרת באותה שנת מס . </li></ul>
 40. 40. זיכוי ממס בגין תרומה - המשך <ul><li>במקרה שתיווצר חריגה מתקרת סכום התרומה המותרת , הנובעת מהעברת סכום תרומה משנת המס הקודמת , יובא תחילה בחשבון לצורך חישוב הזיכוי , סכום התרומה המועבר , משנה קודמת . </li></ul>
 41. 41. מסלולי התרת הזיכוי <ul><li>שלושה מסלולים אפשריים : </li></ul><ul><li>במסגרת הגשת דו &quot; ח שנתי על הכנסות , לגבי שנות המס הקודמות ( עצמאים / חברות / שכירים ). </li></ul><ul><li>במסגרת תיאום מס בתוך שנת המס השוטפת ( שכירים בלבד ). </li></ul><ul><li>זיכוי ממס לשכירים במסגרת תשלום השכר , כאשר הזיכוי מתבצע ע &quot; י המעביד . </li></ul>
 42. 42. קטגוריות של מוסדות מאושרים <ul><li>מסיבות היסטוריות , רשימת מוסדות ציבור המוכרים לעניין סעיף 46 לפקודה מתחלקת לשתי קטגוריות , כלהלן : </li></ul><ul><li>מוסדות שאושרו עד וכולל שנת המס 1991 - האישור אינו מוגבל בזמן . </li></ul><ul><li>מוסדות שאושרו החל משנת המס 1992 - מוסדות אלה קיבלו אישור מוגבל בזמן ( עד שנתיים ) אשר הוארך בכל פעם לתקופה נוספת של עד שלוש שנות מס . </li></ul>
 43. 43. דרכים לגיוס תרומות <ul><li>הפקדה , הוראת קבע , כרטיס אשראי . </li></ul><ul><li>התרמה &quot; מדלת לדלת &quot;. </li></ul><ul><li>התרמה במסגרת אירועים . </li></ul><ul><li>התרמה באמצעות עריכת הגרלות . </li></ul>
 44. 44. דרכים לגיוס תרומות - המשך <ul><li>בכל מקרה בו נתבע זיכוי ממס יש להמציא קבלה הנושאת את פרטי התורם ואת פרטי המוסד המלאים . </li></ul><ul><li>ניהול ספרים </li></ul><ul><li>כאשר כנגד תשלום מתקבלת תמורה , אין התשלום מהווה תרומה ויש להוציא קבלה נפרדת רגילה שבגינה לא יינתן זיכוי ממס . כאשר מדובר בתשלום מעורב , שחלקו בגין תרומה וחלקו בגין שרות או נכס , תוצאנה שתי קבלות נפרדות . זיכוי ממס יינתן בגין מרכיב התרומה בלבד . </li></ul>
 45. 45. כללים להתרת הזיכוי <ul><li>במקרים הבאים לא יותר זיכוי </li></ul><ul><li>לא הוגשה קבלה מקורית . </li></ul><ul><li>המוסד אינו מוכר כמוסד מוכר במרשמי המחשב בתאריך קבלת התרומה . </li></ul><ul><li>תרומה בעילום שם – אלא אם התרומה הינה עד 400 ₪ וסכומה מודפס מראש בקבלה . </li></ul><ul><li>קבלה הנושאת שם אחר משמו של הנישום שתובע את הזיכוי – אלא אם מדובר בילד עד 18. </li></ul><ul><li>העדר פרטים של המוסד הציבורי על הקבלה - שם , מספר התאגיד וצורת התשלום וכן המילה &quot; תרומה &quot; והטקסט &quot; למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה &quot;. </li></ul>
 46. 46. כללים להתרת הזיכוי <ul><li>תרומה נדחית בשיקים דחויים / הוראת קבע / כרטיס אשראי - בכל מקרה שמדובר בתשלום לפירעון המתפרס על פני יותר משנת מס אחת , יש להתיר בכל שנת מס זיכוי בגין סכום התרומה שנפרע באותה שנה בלבד . </li></ul><ul><li>מקרים בהם ניתנה תמורה כנגד התרומה - מוסדות המספקים שירותים שונים תמורת תשלום , לא יינתן זיכוי . </li></ul><ul><li>&quot; תרומה &quot; במסגרת השתתפות בהגרלה - דמי השתתפות בהגרלה או המשחק מוצגים על ידי המוסדות כתרומה והזוכה מקבל פרס כאשר למעשה מדובר ברכישת זכות להשתתף בהגרלה ( כאשר הפרס הצפוי הינו בעל ערך מועט וסימלי , ניתן להתיר הזיכוי ). </li></ul><ul><li>התנדבות כתרומה - מתן שירותים התנדבותיים למוסד , לא יוכרו כתרומה . </li></ul><ul><li>דיבידנד במסווה של תרומה לא יותר בגינו זיכוי . </li></ul><ul><li>לא יותר זיכוי ללא הקבלות המקוריות . </li></ul>
 47. 47. התרת זיכוי בתנאים <ul><li>תרומה בשווה כסף ( כגון : חפצי אומנות , ציוד ומחשבים וכו ') והתורם לא קיבל כל תמורה , זכות או טובת הנאה כנגד התרומה , יינתן זיכוי בגין שווי התרומה על - פי הערכת שמאי שתצורף לקבלה . </li></ul><ul><li>נישום שתרם מלאי עסקי , יחויב במס בגין הרווח הנובע ממכירה עפ &quot; י סעיף 85 לפקודה . שווי התרומה לצורך חישוב הזיכוי יהיה סכום השווי שנקבע עפ &quot; י סעיף 85 לפקודה . </li></ul><ul><li>שווי תרומת ימי עבודה או חופשה , ע &quot; י עובדים באמצעות המעביד , לעניין זיכוי ממס יחושב עפ &quot; י ערך השכר נטו ליום העבודה , ספציפית לכל עובד ( מהווה שימוש בהכנסה ולפיכך יחויב מס אצל העובד ). </li></ul>
 48. 48. סוף הכן עצמך היום ותחייך מחר ...

×