Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
บริภุต แสนสุขภัทรกา
https://www.facebook.com/boriphuth
How to Become a Programmer
กว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์
หัวข้อ
• ฐานเงินเดือน SALARY REVIEW
• กว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์
ฐานเงินเดือน
ฐานเงินเดือน
ฐานเงินเดือน
ฐานเงินเดือน
“Com Sci & Com Eng แตกต่างกันอย่างไร”
• สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
• —>เน้นการศึกษาวิชาการทีเป็นแก่นแท้ของวิทยาการคอมพิวเตอร์...
“Com Sci & Com Eng แตกต่างกันอย่างไร”
• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
—>เป็นสาขา ทีแตกตัวมาจาก วิศวกรรมไฟฟ้ า วิชาสาขานี4จะใช้หลักกา...
“Com Sci & Com Eng แตกต่างกันอย่างไร”
• แต่อย่างไรก็ดี จบแล้ว ทํางานข้ามสาขากันได้ แต่สาขาทีเรียนตรงมาจะได้เปรียบกว่าตอนเร...
“Com Sci & Com Eng แตกต่างกันอย่างไร”
• Computer Science and Engineering
• ชือปริญญา ก็คือ
• ป.ตรี : Bachelor of Technolog...
“Com Sci & Com Eng แตกต่างกันอย่างไร”
• Computer Science ต่างกับ Computer Engineering อย่างไร ?
• สิงทีแยกของ Computer Sci...
Reference(อ้างอิง)
• http://www.ismtech.net/th/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4
%E0%B8%99%E0%B9%80%E...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

กว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์

213 views

Published on

กว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

กว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์

 1. 1. บริภุต แสนสุขภัทรกา https://www.facebook.com/boriphuth How to Become a Programmer กว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์
 2. 2. หัวข้อ • ฐานเงินเดือน SALARY REVIEW • กว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์
 3. 3. ฐานเงินเดือน
 4. 4. ฐานเงินเดือน
 5. 5. ฐานเงินเดือน
 6. 6. ฐานเงินเดือน
 7. 7. “Com Sci & Com Eng แตกต่างกันอย่างไร” • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ • —>เน้นการศึกษาวิชาการทีเป็นแก่นแท้ของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทีจะนําไปใช้ทางใดก็ได้ เช่น สถาปัตยกรรม ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ algorithm (กรรมวิธีในการแก้ปัญหา) ภาษาคอมพิวเตอร์ (คิดค้นภาษาใหม่ หรือ ปรับปรุงภาษาเก่าให้ดีขึ4น) การสร้างตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Compiler, Interpreter) เทคนิคในการ เชือมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เทคนิคในการติดต่อกับมนุษย์หรือผู้ใช้ทัวไป เทคนิคในการเขียนโปรแกรม เทคนิคในการสร้างระบบปฏิบัติการ (Operating system) เป็นต้น สิงเหล่านี4เป็นเครืองมือทีสําคัญทีสุดทีจะ ทําให้สาขาอืนสามารถนําไปใช้พัฒนางานต่างๆ ได้ตามวิธีการหรือศาสตร์และศิลป์ ทีเป็นของตนเอง • สิงทีคุณเห็นและใช้อยู่ในคอมพิวเตอร์ทุกวันนี4เช่น ระบบปฏิบัติการ Windows, ภาษา C++, ภาษา Java, Visual BASIC, Pentium 4 CPU, การใช้เมาส์ชี4วัตถุบนจอเพือสังคอมพิวเตอร์ เทคนิคในการเขียนและ พัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุหรือ Object Oriented (OO) เหล่านี4เป็นผลพวงของการพัฒนาวิชาการทางด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ทั4งสิ4น
 8. 8. “Com Sci & Com Eng แตกต่างกันอย่างไร” • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ —>เป็นสาขา ทีแตกตัวมาจาก วิศวกรรมไฟฟ้ า วิชาสาขานี4จะใช้หลักการทาง Logic เป็น หลักในการปูพื4นฐาน การสร้าง Logic ทีได้มา นอกจากการเรียนรู้เรืองกฏทาง ไฟฟ้ า คณิตศาสตร์ และ Logic พื4นฐานเริมตั4งแต่ AND NAND OR XOR เป็น หลัก เพือ สร้างกฏแบบแผนใหม่ทีจะนําไปสู่ ผลทาง Logic อีกเช่นกันในการ สร้าง ถามว่า เรียนแล้วเป็นไง พื4นก็ จะ เสริมเรืองวิฃาพื4นฐานคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์เป็นหลัก แต่ไม่เน้นมากนัก เพราะว่า จะเอาเฉพาะส่วนทีสําคัญ ในการจุดเกิด ประกายการเหนียวนําให้ เกิดการ เรียนรู้ศึกษาแผนใหม่ของ ระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนนี4จะเรียนรู้เกียว Hardware เป็นหลัก มีการเขียนโปรแกรมมั4ย มี แต่ จะเน้นแนวคิดทีใช้ งานได้จริงเป็นหลัก ส่วน Human Interface ไม่ลงลึกเน้นเหมือน Computer Science ทีจะเน้น ภาษาทีใช้ในการสร้างการสือสารกะมนุษย์ซึงเป็นผู้ใช้ • พูดง่ายๆ อุปกรณ์ใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่เกิด จาก ฟิสิกส์ กลายมาเป็น ไฟฟ้ า กลายต่อมาเป็น อิเส็กค์ทรอนิคส์ และ นําส่วนต่างๆมาประกอบกันตาม Logic พื4นฐานสร้าง Hardware หรือ เครืองมือใหม่ทีจับต้องได้ เป็นส่วน ใหญ่ แต่ Computer Science จะสร้าง ในส่วนของ Software / Data Structure / System Information เพือ กําหนด รูปแบบการรวมการประกอบการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ทั4งทีจับต้องได้ และ จับต้อง ไม่ได้(Software) ทีนํามาสรุปให้เกิดงานทีดีขึ4น
 9. 9. “Com Sci & Com Eng แตกต่างกันอย่างไร” • แต่อย่างไรก็ดี จบแล้ว ทํางานข้ามสาขากันได้ แต่สาขาทีเรียนตรงมาจะได้เปรียบกว่าตอนเริมต้น • พื4นฐานของ ComEN ที ComSci ก็มีเล็กน้อย พื4ฯฐานของ ComSci ที ComEn ก็มีเล็กน้อย • คุณสามารถเอาพื4นฐานเหล่านั4นมาพัฒนาได้ ปล.ถ้าคุณมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ • ต่างประเทศ เห็นหลายๆที เขารวม ComSci กับ ComEN เป็นสาขาเดียวกันหลายทีแล้ว แต่มี แขนงทีให้ ศึกษาหลายแขนง
 10. 10. “Com Sci & Com Eng แตกต่างกันอย่างไร” • Computer Science and Engineering • ชือปริญญา ก็คือ • ป.ตรี : Bachelor of Technology ชือย่อ B.Tech ป.โท : Master of Technology ชือย่อ M.Tech ป.เอก : Ph.D • เช่น • Bachelor of Technology in Computer Science and Engineering Bachelor of Technology in Computer Systems Bachelor of Technology in Technology Management Bachelor of Technology in Information Technology • แต่ถ้าในไทยจะเป็น Bachelor of Science หรือ Engineering ขึ4นอยู่กับแต่ละมามหาวิทยาลัย • เมืองไทยปัจจุบัน หลักสูตรของ com sci มัน เน้นไปด้าน com eng ครับ • สําหรับบทความข้างล่างจะพูดถึงด้านของ เป้ าหมาย ของศาสตร์ com sci และ com eng มากกว่านะคับ
 11. 11. “Com Sci & Com Eng แตกต่างกันอย่างไร” • Computer Science ต่างกับ Computer Engineering อย่างไร ? • สิงทีแยกของ Computer Science ออกจาก Computer Engineering อย่างชัดเจนคือ Computer Science นั4น เป็นศาสตร์ทีเกียวกับ การคิดค้น การก่อตั4ง ทฤษฏี ทีเกียวกับ Computer ส่วน Computer Engineering นั4น เป็นศาสตร์ทีศึกษา ทฤษฎีเหล่านั4น และนําไปประยุกต์ใช้กับโลกความเป็น จริง งานที Computer Science ทํานั4น จะเกียวกับการวิจัยซะมากกว่า เช่น ศึกษาว่า โปรแกรมสามารถทํา อะไรได้บ้าง หรือทําอะไรไม่ได้บ้าง, หาวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ บนโลกนี4, โปรแกรมควรจะเก็บข้อมูลในรูปแบบใด เพือทีจะทําให้ค้นหาข้อมูลได้เร็วทีสุด และอืน ๆ ซึง Computer Science จะศึกษาเรืองเหล่านี4และพัฒนา ทฤษฏีขึ4นมาเรือย ๆ เพือให้ Computer Engineering นําไปใช้
 12. 12. Reference(อ้างอิง) • http://www.ismtech.net/th/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4 %E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99/2015 • http://www.wikihow.com/Become-a-Programmer • https://www.youtube.com/watch?v=aT97d5uM31w • https://www.youtube.com/watch?v=5RSuLsHI-Pk • https://www.youtube.com/watch?t=49&v=MQIER_LPGdE • https://www.thaicyberpoint.com/ford/blog/id/104/

×